Kommunstyrelsen 1998-05-12

Plats och tid Stenbergssalen, Lilla Brogatan 3, 09.00-10.30
11.45-12.20
Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande 

Mats Törnquist, ledningschef
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Gunilla Enehed

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, måndag 1998-05-18, kl 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 121-139
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson (s)

Justerande ..................................................................................................................
Gunilla Enehed (m)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-05-12

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Servicekontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
Ks § 121

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Gunilla Enehed (m) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 18 maj 1998, kl 15.00.

_________ 


Ks § 122 Dnr 97-461 105

Informationspolicy för Norrtälje kommun

Arbetet med att skapa en övergripande policy för informationsarbetet i Norrtäl-je kommun startade under våren 1997 och utmynnade i ett förslag som i juli skickades ut till samtliga förvaltningar och nämnder för inhämtande av syn-punkter. Efter det har en sammanställning av synpunkterna skett under decem-ber månad. Arbetet har sedan varit vilande i avvaktan på den nya organisationen inom kommunstyrelseförvaltningarna.

Det förslag till Informationspolicy för Norrtälje kommun som föreligger är den omarbetade versionen med de förändringar kommunkansliet funnit rimliga och relevanta att göra.

Kommunkansliet föreslår i skrivelse 1998-03-25 kommunfullmäktige besluta att anta kommunkansliets förslag till Informationspolicy för Norrtälje kommun från och med 1998-07-01.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 118.


Ks 12/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta kommunkansliets förslag till Informationspolicy för Norrtälje kommun från och med 1998-07-01.

__________Ks § 123 Dnr 98-309 730

Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun

Förslag till handikapprogram behandlades av omsorgsnämnden 1996-02-22, § 28.

Förslaget omarbetades med anledning av att handikappföreningarna som är knutna till handikapprådet skulle medverka. Förslaget har sedan varit ute på remiss och godkänts av de berörda nämnderna.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1998-03-16, § 34 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta liggande förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun.Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 121.


Ks 12/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

_________


Ks § 124 Dnr 97/1137 106

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) ang samverkansnämnd

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-12-15. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar-na för en samverkansnämnd mellan Norrtälje kommun och Norrtälje sjuk-vårdsområde i avsikt att skapa de optimalt bästa förutsättningar för vård och omsorg om handikappade och/eller äldre (dvs de som idag finns inom om-sorgsnämndens ansvarsområde) i Norrtälje kommun.

Omsorgsförvaltningen har i yttrande 1998-02-26 redogjort för hur kommunen och sjukvårdsområdet redan idag samarbetar inom flera områden men att en ut-redning kring en gemensam nämnd är av intresse.

Omsorgnämnden har vid sammanträde 1998-03-16, § 31 beslutat att förorda att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samverkans-nämnd mellan kommunen och sjukvårdsområdet.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 126 varvid Håkan Jonsson (s) yrkade bifall till motionen och Christer Candal (m) avslag på motionen.Ks 12/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Christer Candal (m) och Karl-Axel Öst (fp) - att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan kommunen och sjukvårdsområdet i avsikt att skapa de optimalt bästa förutsättningar för vård och omsorg om handikappade och/eller äldre (dvs de som idag finns inom omsorgsnämndens ansvarsområde) i Norrtälje kommun samt att därmed anse motionen vara besvarad.

Bengt Ericsson (c) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla Håkan Jonssons m fl yrkande.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för en fördjupad sam-verkan mellan kommunen och sjukvårdsområdet i avsikt att skapa de optimalt bästa förutsättningar för vård och omsorg om handikappade och/eller äldre (dvs de som idag finns inom omsorgsnämndens ansvarsområde) i Norrtälje kommun samt 

att därmed anse motionen vara besvarad.

Reservation:

Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bengt Ericssons yrkande.
__________


Ks § 125 Dnr 97-967 730

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) ang inrättande av en tjänst som äldreombudsman

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-11-24, § 235. I motionen föreslås att en tjänst som äldreombudsman inrättas och att tjänsten finansieras ur kontot för oförutsedda utgifter.

Omsorgsförvaltningen har i yttrande 1998-02-26 anfört att det i nuläget är viktigare att tillgodose behovet av personal för vård och omsorg inom betung-ande verksamhetsområden än att inrätta en kommunal tjänst som äldreom-budsman.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1998-03-16, § 30 beslutat att avstyrka förslaget om att inrätta en tjänst som äldreombudsman i kommunen.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 127.


Ks 12/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Inger Lundh-Jansson (mp) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Christer Candal (m) och Bengt Erics-son (c) - bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - enligt omsorgsnämndens beslut avslå motionen.

Reservation
Folkpartiets ledamot, moderata samlingspartiets ledamöter samt centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Karl-Axel Östs m fl yr-kande.
___________


Ks § 126 Dnr Ks 98/562 042

Bokslut 1997

Drätselkontoret har 1998-03-17 överlämnat ett sammandrag av 1997 års bok-slut med kommentarer samt förslag till beslut.

Drätselkontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att efter hörande av kom-munens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 131.


Ks 12/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag efter hörande av kommunens reviso-rer godkänna budgetavräkning och bokslut 1997.
__________Ks § 127 Dnr 98-468 028

Erbjudande om personalinköp av IT-utrustning

Genom riksdagens beslut i oktober 1997 blev det möjligt för företag och of-fentliga organisationer att erbjuda sina anställda en s k "Hem-PC" till mycket förmånliga villkor. Kommunstyrelsen har i januari månad 1998 uppdragit åt dåvarande drätselkontoret att utreda förutsättningarna för personalinköp. Detta uppdrag fullföljs nu av kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-04-24 kommunstyrelsen besluta att en inventering av intresset för personalköp omgående genomförs, att erbjudande om personalköp av IT-utrustning ska lämnas till samtliga tillsvida-reanställda före sommaren 1998, att uppdragsbrev till servicekontoret utformas av kommunledningskontoret för upphandling och genomförandet av "PC-hemmaprojektet", samt att upphandlingen ska göras på ett sådant sätt att någon medelsanvisning inte behöver ske under åren 1998-2000 för projektets genom-förande, att kommunledningskontoret ges i uppdrag att utarbeta ett dokument som anger hur projektet Hem-PC svarar mot kommunens strategiska IT-syn samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att öka kommunens borgensför-bindelse under åren 1998-2000 med det kapital som binds i ett treårigt hyresav-tal mellan Norrtälje kommun och utomstående leverantör av IT-utrustning.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 134.


Ks 12/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Christer Candal (m) och Karl-Axel Öst (fp) - att uppdra till ledningskontoret omgående genom-föra en inventering av intresset för personalinköp av IT-utrustning, samt att erbjudandet om köp skall lämnas till samtliga tillsvidareanställda före sommaren 1998, att uppdra till ledningskontoret att utarbeta ett dokument som anger hur projektet Hem.Pc svara mot kommunens strategiska IT-syn, att uppdra till kommunstyrelsen teckna leasingavtal för personalinköp av IT-utrustning, att avtalen skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignation av endera 


chefen för ledningskontoret Mats Törnquist eller drätselkamrer Kjell Johansson.


1. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret omgående genomföra en inventering av intresset för personalinköp av IT-utrustning, samt att erbjudandet om köp skall lämnas till samtliga tillsvidareanställda före sommaren 1998,

att uppdra till ledningskontoret att utarbeta ett dokument som anger hur projek-tet Hem.Pc svara mot kommunens strategiska IT-syn.

2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen teckna leasingavtal för personalinköp av IT-utrustning, 

att avtalen skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignation av endera chefen för ledningskontoret Mats Törnquist eller drätselkamrer Kjell Johansson.

__________ 

Ks § 128 Dnr 98-196 514

Utökad parkeringsövervakning

Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 1998-02-23, § 29 beslutat hem-ställa hos kommunstyrelsen om att ytterligare parkeringsvakter tillsätts för att förbättra parkeringsvakternas arbetssituation samt möjliggöra att de kan utöva parkeringsövervakning enligt trafiksäkerhetsnämndens önskemål.

Kommunkansliet föreslår i skrivelse 1998-03-31 kommunstyrelsen besluta att överlämna trafiksäkerhetsnämndens hemställan till tekniska nämnden för att prövas i anslutning till nämndens behandling av förslag till budget 1999.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 119.


Ks 12/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) - enligt arbets-utskottets förslag.

Karl-Axel Öst (fp) - bifall till arbetsutskottet med följande tillägg: att kom-munstyrelsen hemställer att tekniska nämnden prövar möjligheten att inför sommarsäsongen 1998 - inom befintlig budget - utöka parkeringsövervakning-en.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla Håkan Jonssons m fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar:

att enligt arbetsutskottets förslag överlämna trafiksäkerhetsnämndens hemstäl-lan till tekniska nämnden för att prövas i anslutning till nämndens behandling av förslag till budget 1999.

Reservation:
Folkpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.
__________


Ks § 129 Dnr 98-35 142

Ansökan om bidrag för sysselsättningsskapande åtgärder från KUR; Ko-operativ utveckling i Roslagen

KUR; Kooperativ utveckling i Roslagen anhåller i skrivelse 
1998-01-12 om bidrag på 100.000 kr för verksamhetsåret 1998.

KUR beviljades 50.000 kr för år 1997.

Personalkontoret har i yttrande 1998-02-19 föreslagit kommunstyrelsens ar-betsutskott besluta att till KUR bevilja ett verksamhetsbidrag på 50.000 kr un-der förutsättning att statliga bidrag utgår i samma omfattning som tidigare år samt att verksamhetsbidraget betalas ut efter överenskommelse med närings-livssekreteraren när det statliga bidraget överförs till KUR.


Au 3/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-03-03, § 73 beslutat att vilande-förklara ärendet i avvaktan på ekonomisk redovisning 1997.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 120.


Ks 12/5 Tjänstgörande ersättare Lena Johansson (s) anmäler jäv och lämnar lokalen. Elisabeth Björk (s) tjänstgör. 

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) och Inger Lundh-Jansson (mp) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Karl-Axel Öst (fp) och Christer Candal (m) - att bevilja KUR ett verksamhets-bidrag för 1998 med 50 tkr.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja KUR ett verksamhetsbidrag för 1998 med 75 tkr att täckas ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Reservation

Moderata samlingspartiets ledamöter samt folkpartiets ledamot.
__________
Ks § 130 Dnr 98-106 042

Framställan om ombudgeteringar av investeringsanslag till år 1998

I investeringssammandrag inför kommunfullmäktiges behandling av 1998 års budget presenterades en preliminär siffra på beräknade ombudgeteringsbehov uppgående till 50 mkr, därav pågående om- och tillbyggnad av Rodenskolan på 13 mkr.

I två särskilda skrivelser från tekniska kontoret har tekniska nämnden respekti-ve Rodengymnasiets byggnadskommitté med egna ställningstaganden vidare-befordrat frågan om ombudgetering av investeringsanslag från 1997 till 1998 till kommunstyrelsen för beslut.

Servicekontoret har i skrivelse 1998-04-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa ombudgetering för tekniska förvaltningen av utgifter på totalt 33 880 kkr enligt till ärendet hörande bilaga A, att därutöver för Rodengymnasiets byggnadskommitté ombudgetera 18 765 kkr för Rodenskolans H-del och gym-nastiklokal samt att för övriga förvaltningar ombudgetera totalt 2 922 kkr enligt till ärendet hörande bilaga B.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 123.


Ks 12/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag fastställa ombudgetering för tekniska förvaltningen av utgifter på totalt 33 880 kkr enligt till ärendet hörande bilaga A,

att därutöver för Rodengymnasiets byggnadskommitté ombudgetera 
18 765 kkr för Rodenskolans H-del och gymnastiklokal samt

att för övriga förvaltningar ombudgetera totalt 2 922 kkr enligt till ärendet hö-rande bilaga B.

________Ks § 131 Dnr 98-444 805

Förslag till fördelning av driftbidrag till samlingslokalhållande föreningar m fl

Föreligger tjänsteskrivelse 1998-04-17 från servicekontoret med förslag till fördelning av 1998 års bidrag till samlingslokalhållande föreningar m fl.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-04-20 kommunstyrelsen besluta att bevilja bidrag till samlingslokalhållande föreningar m fl för 1998 enligt bilaga 1.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 128.


Ks 12/5 Bengt Ericsson (c) anmäler jäv och Sol-Britt Ericsson-Blomberg (m) tjänstgör.

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Inger Lundh-Jansson (mp) - att bifalla Servicekontorets förslag, bilaga 1 till fördelning av driftbidraget.

Ulla Engdahl (c) med instämmande av Karl-Axel Öst (fp) och Christer Candal (m) - bifall till Servicekontorets förslag, bilaga 1, med följande ändring; Folkets Husföreningen Norrtälje 200 tkr.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla Håkan Jonssons m fl yrkande.


Kommunstyrelsen beslutar:

att bifalla Servicekontorets förslag, bilaga 1 till fördelning av 1998 års driftbi-drag.


Reservation

Centerpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter samt folkpartiets le-damot.

Protokollsanteckningar

Christer Candal (m) påpekar att de borgerliga partierna vid budgetbeslutet yr-kade på ett lägre totalbelopp till bidrag för samlingslokalföreningar.

Håkan Jonsson (s) att moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet i budget 1998 yrkat på att 918.000 kr skall fördelas till samligslokaler 1998 och majoriteten yrkat 3.116.000 kr.

_________Ks § 132 Dnr 98-71 102

Val av revisorer i Norrtälje Miljö- och Naturvårdsfond

Vid sammanträde den 2 mars 1998, § 30, entledigade kommunfullmäktige re-visorerna i Norrtälje Miljö- och Naturvårdsfond samt uppdrog till kommunsty-relsen vidtaga åtgärder så att stiftelsen inte står utan revisorer. De entledigade revisorerna har kvar uppdraget att granska förvaltningen av fondens verksamhet 1997.

Stadgar för fonden säger i 8 § första stycket följande: "Stiftelsens förvaltning skall granskas av två av Norrtälje kommunfullmäktige valda revisorer."

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-04-15 kommunstyrelsen besluta att hemställa att kommunrevisorerna inom sig utser två kommunrevisorer att full-göra uppdraget som revisorer i Norrtälje Miljö- och Naturvårdsfond för granskning av 1998 års förvaltning.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 129.


Ks 12/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag hemställa att kommunrevisorerna inom sig utser två kommunrevisorer att fullgöra uppdraget som revisorer i Norrtälje Miljö- och Naturvårdsfond för granskning av 1998 års förvaltning.

________Ks § 133 Dnr Ks 98/485 253

Försäljning av fastigheten Edsbro-Åsby 8:4

Den aktuella fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidi-gare beslutat ska försäljas.

Fastigheten är belägen i centrala Edsbro. Tomtarealen är 1.453 m2. Byggnaden är en 1-plans villa med hel källare. Den har senast nyttjats som förskola.

Fastigheten är värderad till 400.000 kr. Försäljningspriset ligger på nivån 360.000 kr, vilket anses vara acceptabelt. I köpekontraktet avstår köparen från anspråk på grund av eventuella fel eller brister i fastigheten.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-04-27 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Edsbro-Åsby 8:4 för en köpeskilling om 360.000 kr.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 136.


Ks 12/5 Kommunstyrelsen beslutar: 

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av fastigheten Edsbro-Åsby 8:4 för en köpeskilling om 360.000 kr.

__________Ks § 134 dnr 98-470 253

Förslag till försäljning av fastigheten Lågarö 30:1

Kommunstyrelsen beslutade 1996-11-12 att ge planeringskontoret i uppdrag att framlägga förslag till försäljning av de skogsfastigheter som inte är av särskild vikt från miljö- och rekreationssynpunkt. På förslag av planeringskontoret be-slutade kommunstyrelsens arbetsutskott 1998-02-02 att avyttra åtta st kommu-nägda fastigheter omfattande 188 ha. Arbetsutskottet beslutade dessutom att utreda tre fastigheter vidare (bl a Lågarö 30:1).

Fastigheten Lågarö 30:1 är belägen mellan Prästfjärden och Höggarnsfjärden i Rådmansö församling och omfattar 14,9 ha skogs- och åkermark. Mellan dessa fjärdar planerades i mitten av 1980-talet den s k Nenninge kanal att anläggas. På kommunens fastighet ingår, enligt skogsvårdsstyrelsens inventering, mindre delar av en nyckelbiotop och ett område med naturvärde. Området hyser inga rödlistade arter och bedömningen görs att områdena är av mindre värde för den biologiska mångfalden.

Servicekontoret, Planering och Näringsliv föreslår i skrivelse 1998-04-27 kommunstyrelsen besluta att avyttra skogsfastigheten Lågarö 30:1 samt att uppdra till tekniska kontoret att ombesörja försäljningen av fastigheten Lågarö 30:1 samt de fastigheter som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att avyttra 1998-02-02.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 137.


Ks 12/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra till tekniska kontoret ombe-sörja försäljningen av fastigheten Lågarö 30:1 samt de fastigheter som kom-munstyrelsens arbetsutskott beslutade att avyttra 1998-02-02.

___________Ks § 135 Dnr 98-418 253

Försäljning av fastigheten Gottröra 5:3

Den aktuella fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidi-gare beslutat ska försäljas.

Fastigheten är belägen vid riksväg 77 i västra delen av Gottröra samhälle. Tomtarealen är 1.093 m2. Byggnaden är en 2-plans f d tvåfamiljsvilla med en total bostadsyta om ca 146 m2. Byggnadsår omkring år 1930.

Byggnaden är i behov av en genomgripande renovering. Försäljningspriset ligger på 405.000 kr, vilket är acceptabelt med hänsyn till byggnadens dåliga skick trots en tidigare värdering år 1995 som låg på nivån 550.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-04-14 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Gottröra 5:3 för en köpeskilling om 405.000 kr.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 138.


Ks 12/5 Kommunstyrelsen beslutar:

atti enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av fastigheten Gottröra 5:3 för en köpeskilling om 405.000 kr.

__________
Ks § 136 Dnr Ks 98/484 105

Begäran om medel för marknadsföringsåtgärder och föreningsstöd

Kommunledningen tillfrågas ofta om kommunens medverkan vid olika före-ningsarrangemang och dylikt. Kommunens insatser i detta sammanhang kan vara stöd till riktade åtgärder i form av måltidsarrangemang, marknadsförings-stöd, gåvor vid besök m m. Situationen är ofta den att ett beslut om kommu-nens eventuella medverkan måste ske snabbt.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 1998-04-24 kommunstyrelsen besluta att ur kommunstyrelsens konto till förfogande avsätta 300.000 kr att påföras konto 10 003, ks/förenings- och marknadsföringsåtgärder.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 140.


Ks 12/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) - enligt arbetsutskottets förslag.
Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Christer Candal (m) - bifall till ar-betsutskottets förslag med den ändring att medlen får ianspråktas efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag ur kommunstyrelsens konto till för-fogande avsätta 300.000 kr att påföras konto 10 003, ks/förenings- och mark-nadsföringsåtgärder.

Reservation
Centerpartiets, moderata samlingspartiets ledamöter samt folkpartiets ledamot.

__________


Ks § 137 Ks 98/168 002

Anmälan om delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-10 i detta protokoll anmäles och lägges till handlingarna.

__________

Ks § 138

Protokoll

Föreligger protokoll från Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handi-kapprådet 1998-02-28.

Ks 12/5 Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

_________Ks § 139

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna
Dnr 98-428 105
KSL ang ansökan om bidrag till fördjupat vänortsprojekt med Paldiski

Dnr 98-427 105
KSL ang ansökan om bidrag till fördjupat vänortsprojekt i samarbete med Pskov

Dnr 98-486 004
Stadsarkivet; 1997 års verksamhetsberättelse för Norrtälje stadsarkiv

Svenska kommunförbundets information ang Nordisk Kommunalkonferens i Ålesund den 23-25 augusti 1998

Dnr 98-172 007
Servicekontorets skrivelse till Revisionen ang Revisionsrapport 980213

Dnr 98-391 123
Uppgörelse om skatteväxling med landstinget om vård- och naturbruksgym-nasierna

Svenska kommunförbundets Plan- & Miljöinfo

Svensk Kartongåtervinning ang byte av entreprenör för insamling av pappers-förpackningar

Business Arena Stockholms protokoll den 10 mars 1998

Dnr 98-404 430
Länsstyrelsen; Miljö- och hushållningsprogram för skärgården i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län

Tekniska nämndens beslut 98-03-26, § 30 ang anlitande av konsult - chef för miljötekniska avdelningen
_________