Kommunstyrelsen 1998-06-22

Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 13.00-13.30

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande
Mats Törnqvist, ledningskontoret
Rolf Schwerin "
Christina Nilsson, sekreterare 


Utses att justera Bengt Ericsson (c)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, torsdag 1998-06-25, kl 09.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 164-168
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson (s)

Justerande ..................................................................................................................
Bengt Ericsson (c)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-06-22

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Servicekontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 164

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bengt Ericsson (c) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret torsdagen den 25 juni 1998, kl 09.00.

_________Ks § 165 Dnr Ks 98-219 045

Begäran om borgen för näringslivsåtgärder i Hallstaviksbygden, projekt golfbana

Styrelsen för Hallstaviks Golfklubb har 1998-03-10 inkommit med begäran om kommunal borgen om 3 milj. kr för tecknande av lån för anläggning av golfba-na. Det totala investeringsbehovet beräknas till 13 mkr. Medlemsavgifter och sponsring täcker totalt 5 mkr, resterande 8 mkr skall finansieras genom 
banklån.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-06-16 bedömt att från närings- och ut-vecklingspolitisk synpunkt ett borgensåtagande om 3,0 milj. kr till Hallstaviks golfklubb för upptagande av lån för anläggning av golfbana kan motiveras.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna borgen för Hallstaviks Golfklubb med 3 milj kr under 10 år, samt att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande el-ler vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekonto-ret.


Ks 22/6 Anders Engström (m) lämnar lokalen på grund av jäv.

Kommunstyrelsen beslutar:

att bordlägga ärendet till den 18 augusti 1998.

___________Ks § 166 Dnr Ks 98-741 430

Införande av miljöledningssystem i Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens ordförande och Rotelsamordnaren Miljö/Teknik har i skri-velse 1998-06-04 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra åt lednings-kontoret att införa ett miljöledningssystem som ska fungera från 1 juli år 2000, att som ett led i genomförandet ska bland annat ordförandena och vice ordfö-randena i nämnder/styrelser och förvaltningscheferna genomgå en introduk-tionsutbildning i miljöledningssystem, att avsätta 250 000 kr för ledningskonto-rets arbete med miljöledningssystem, fördelat på 75.000 kr 1998 och 175.000 kr 1999.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-06-15 kommunstyrelsen besluta att kostnaden för 1998 års verksamhet finansieras med ett tilläggsanslag på 75.000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande samt att uppdra till ledningskon-toret att i samband med detaljbudgetarbetet för 1999 års verksamhet avsätta 175.000 kr för införande av miljöledningssystem.

Ks 22/6 Yrkande

Håkan Jonsson (s) - att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ledningskonto-ret utreda och lägga förslag till ett miljöledningssystem som skall fungera från och med den 1 juli år 2000, att som ett led i genomförandet ska bland annat ordförandena och vice ordförandens i nämnder och styrelser och förvaltnings-cheferna genomgå en introduktionsutbildning i miljöledningssystem, att kostna-den för 1998 års verksamhet finansieras med ett tilläggsanslag på 75.000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande samt att uppdra till ledningskontoret att i samband med detaljbudgetarbetet för 1999 års verksamhet avsätta 175.000 kr för införande av miljöledningssystem.

Christer Candal (m) - avslag på andra att-satsen, den bör inarbetas i miljöled-ningssystemet. I övrigt bifall till förslaget.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt Håkan Jonssons (s) yrkande.


Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt ledningskontoret utreda och lägga förslag till ett miljöledningssy-stem som skall fungera från och med den 1 juli år 2000, 

att som ett led i genomförandet ska bland annat ordförandena och vice ordfö-randens i nämnder och styrelser och förvaltningscheferna genomgå en introduk-tionsutbildning i miljöledningssystem,

att kostnaden för 1998 års verksamhet finansieras med ett tilläggsanslag på 75.000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande samt

att uppdra till ledningskontoret att i samband med detaljbudgetarbetet för 1999 års verksamhet avsätta 175.000 kr för införande av miljöledningssystem.

__________
Ks § 167 Dnr Ks 98-740 379

Bidrag till kommunala energirådgivare

Energimyndigheten har till kommunen informerat om de ekonomiska bidrag som kommunen kan erhålla för energirådgivning.

Norrtälje kommun har ett konsortialavtal med Norrtälje Energi AB där det framgår att Norrtälje Energi AB utför den energirådgivning som kommuninvå-narna efterfrågar eller bedöms behöva.

Norrtälje energi AB har ansökt hos Energimyndigheten om ekonomiskt bidrag. Energimyndigheten har emellertid meddelat att det endast är kommunen som kan ansöka om medlen.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-06-12 kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat förslag till ansökan om medel för energirådgivning.

Au 16/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-16, § 179.


Ks 22/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat förslag till ansö-kan om medel för energirådgivning.

_________Ks § 168 Dnr Ks 98-676 023

Tillsättning av biträdande förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden påbörjade under våren 1998 rekrytering av biträdande för-valtningschef. Efter sedvanlig personalbehovsanmälan som godkänts av för-handlingsdelegationen externannonserades arbetet.

Utbildningsnämnden förordade i beslut 1998-06-04 Leif Thurhammar. Gemen-samt förordade personalorganisationerna en extern sökande. 

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-06-22 kommunstyrelsen besluta att anställa Leif Thurhammar som biträdande förvaltningschef inom ut-bildningsförvaltningen från och med 1998-08-01.

Ks 22/6 Margareta Spång (s) deltar ej i beslutet.

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) - bifall till ledningskontorets förslag.

Kerstin Bergström (s) - avslag på ledningskontorets förslag.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att anställa Leif Thurhammar som biträdande förvaltningschef inom utbildnings-förvaltningen från och med 1998-08-01.

__________