Kommunstyrelsen 1998-08-18


Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset, Estunavägen 14, kl 09.00-10.30
12.45-13.05
Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Magnus Bergström, servicekontoret, § 170
Jan Nilsson, omsorgskontoret, § 198
Yvonne Nilzon,socialkontoret, § 174
Mats Törnqvist, ledningskontoret
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Ulla Engdahl (c)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 169-202
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson (s)

Justerande ..................................................................................................................
Ulla Engdahl (c)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-08-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 169

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Ulla Engdahl (c) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret, 1998-08-24, kl 17.00

__________Ks § 170

Allmän information

Förslag till bildande av Vigelsjö naturreservat

Kommunekolog Magnus Bergström redovisar ett förslag utarbetat av service-kontoret om bildande av Vigelsjö naturreservat.

Ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 sep-tember 1998.

__________ 


Ks § 171 Dnr 98-546 291

Slutredovisning ombyggnad tak, fönster samt ny ventilation och ny belys-ning - Parkskolan

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att utföra vissa ombyggnads- och renove-ringsarbeten av Parkskolan.

Byggnationen är nu slutförd till en kostnad av 5.026.900 kr. ROT-bidrag har erhållits med 1.163.000 kr. Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäk-nats till 5.000.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-04-23, § 53 bl a beslutat att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1998-05-13 kommunsty-relsen besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 16/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-16, § 169.


Ks 18/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna slutredovisning avseende ombyggnads- och renoveringsarbeten av Parkskolan.

_________
Ks § 172 Dnr 98-545 291

Slutredovisning nybyggnad av skollokaler samt om- och utbyggnad av kök och matsal - Frötuna skola

Rubricerade byggnation är nu slutförd till en kostnad av 11.890.000 kr. Projek-tet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 12.400.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-04-23, § 52 beslutat att godkän-na tekniska kontorets slutredovisning 1998-03-25 samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse kommunstyrelsen besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 16/6 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen avseende ny- och ombyggnadsarbeten
gällande Frötuna skola.

_________Ks § 173 Dnr Ks 98-544 291

Slutredovisning ny- och ombyggnad av ventilationsanläggningar - Bill-borgsskolan

Rubricerade installations- och byggnadsarbeten är nu slutförda till en total kost-nad av 5.037.800 kr. Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 5.000.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-04-23, § 51 beslutat att godkän-na tekniska kontorets slutredovisning 1998-03-23 samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att god-känna slutredovisningen.

Au 16/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-16, § 171.


Ks 18/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna slutredovisningen avseende ny- och ombyggnad av ventilationsanläggningar gällande Billborgsskolan.
___________
Ks § 174 Dnr 98/655 133

Antagande av förslag till flyktingprogram för Norrtälje kommun

Socialnämnden har vid sammanträde 1997-10-16, § 244 beslutat föreslå kom-munfullmäktige att anta upprättat förslag till program för Norrtälje kommuns flyktingmottagning.

Au 2/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-02-02, § 50 beslutat att återremitte-ra ärendet till socialnämnden.

Socialkontoret har reviderat flyktingplanen och anpassat det till dagens situation och det som i dagsläget gäller för flyktingmottagandet.

Socialnämnden har vid sammanträde 1998-05-28, § 148 beslutat att överlämna reviderat program för flyktingar till kommunfullmäktige för antagande.


Au 23/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-23, § 182.


Ks 18/8 Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar socialchefen Yvonne Nilzon en muntlig redovisning av ärendet.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - enligt socialnämndens beslut 1998-05-28, § 148 anta upprättat förslag till flyktingprogram för Norrtälje kommun.

__________Ks § 175 Dnr 98-449 253

Försäljning av fastigheterna Orren 2 och 3, Norrtälje stad

Fastigheterna Orren 2 och 3 är belägna vid Roslagsgatan 6 - 8. Byggnaden in-nehåller lokaler som nyttas av social- och omsorgsförvaltningarna.

I samband med att fas 2 i lokalprogrammet för genomförande av "Kommunhus kv Slakteriet - kv Diamanten" godkändes uppdrog
kommunstyrelsen 1998-04-27, § 120, till tekniska kontoret att "slutföra för-handlingarna med RBS AB ang försäljning av fastigheterna Orren 2 och 3".

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-06-10 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att godkänna upprättat köpekontrakt med RBS AB angå-ende försäljning av fastigheterna Orren2 och 3 för en köpeskilling om 5.500.000 kr.


Au 23/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-23, § 185.


Ks 18/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat köpekontrakt med RBS AB angående försäljning av fastigheterna Orren 2 och 3 för en köpe-skilling om 5.500.000 kr.

________


Ks § 176 Dnr 98-169 805

Ansökan om bidrag och kommunal borgen; Rådmansö Sporthall

Styrelsen för Föreningen Rådmansöhallen har 1998-04-08 ansökt om ett kom-munalt bidrag på 100.000 kr samt kommunal borgen för ett lån på 200.000 kr.

Ansökan är föranledd av att ombyggnads/tillbyggnadskostnaden för hallen blivit dyrare än vad som beräknats. Enligt den kostnadsredovisning av den slutliga byggkostnaden som föreningen lämnat 1998-06-24 uppgår den slutliga kostna-den till 1.377.175 kr, dvs 417.175 kr mer än ursprungskalkylen.

Kommunfullmäktige beviljade 1996-11-25, § 260 ett kommunalt bidrag på 150.000 kr samt medgivit att kommunal borgen tecknas för ett lån på 660.000 kr. Resterande medel, 150.000 kr, skulle tillhandahållas av föreningen.

Christer Bjernler har i skrivelse 1998-06-24 på anförda skäl lämnat följande förslag till beslut; 

att bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag på 100.000 kr och att medel anvisas från kommunstyrelsens konto till förfogande, att medge att kommunal borgen får tecknas för ett lån på 200.000 kr till förmån för Förening-en Rådmansöhallen, att som villkor för kommunal borgen skall gälla att lånet skall vara slutamorterat den dag hyresavtalet mellan kommunen och föreningen löper ut samt att amorteringsplanen skall bygga på linjär årlig amortering, att er-forderliga handlinar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall av denne, kommunstyrelsens vice ordförande, Bengt Ericsson, med kontrasignation av endera Mats Törnqvist eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsen.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 194.


Ks 18/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar


att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag på 100.000 kr och att medel anvisas från kommunstyrelsens konto till förfogande, 

att medge att kommunal borgen får tecknas för ett lån på 200.000 kr till förmån för Föreningen Rådmansöhallen, 

att som villkor för kommunal borgen skall gälla att lånet skall vara slutamorte-rat den dag hyresavtalet mellan kommunen och föreningen löper ut samt att amorteringsplanen skall bygga på linjär årlig amortering,

att erforderliga handlinar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall av denne, kommunstyrelsens vice ordförande, Bengt Ericsson, med kontrasignation av endera Mats Törnqvist eller Kjell Jo-hansson, båda anställda inom kommunstyrelsen.

_________


Ks § 177 Dnr 98-665 045

Kommunal borgen NIHAB

NIHAB har i skrivelse 1998-06-10 framfört önskemål om kommunal borgen på 8 mkr för utökad ombyggnad av bolagets fastighet i kv Slakteriet.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-06-23 föreslagit kom-munstyrelsen besluta att bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 8 milj. kr till säkerhet för krediter avsedda för utökad ombyggnad av bolagets fastighet i kv Slakteriet, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensför-bindelser för krediter avseende utökad ombyggnad av bolagets fastighet i kv Slakteriet, att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i nämnda fas-tighet eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, led-ningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 201.


Ks 18/8 Yrkanden:

Karl-Axel Öst (fp) - avslag på framställan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Karl-Axel Östs avslagsyrkande och arbetsut-skottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar


att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 8 milj. kr till säkerhet för krediter avsedda för utökad ombyggnad av bo-lagets fastighet i kv Slakteriet,

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, 

att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser för krediter avseende utökad ombyggnad av bolagets fastighet i kv Slakteriet, 

att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i nämnda fastighet eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, 

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskonto-ret eller Kjell Johansson, servicekontoret.

Reservation

Folkpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

________Ks § 178 Dnr 98-702 045

Begäran om borgen för kv Snöskatan; Roslagsbostäder

Roslagsbostäder har i skrivelse 1998-06-22 framfört önskemål om kommunal borgen på 44 mkr för nybyggnad av bolagets fastighet i kv Snöskatan. 

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-06-23 föreslagit kom-munstyrelsen besluta att bevilja Roslagsbostäder kommunal borgen på högst 44 milj. kr till säkerhet för krediter avsedda för nybyggnad av bolagets fastighet i kv Snöskatan, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kom-mer att tas upp, att Roslagsbostäder innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i nämnda fastighet eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i re-dan utfärdade pantbrev, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kom-munstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall för denne kommun-styrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.

Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 204.


Ks 18/8 Yrkanden:

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Christer Candal (m) och Bengt Erics-son (c) - avslag på framställan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Karl-Axel Östs m fl avslagsyrkande och ar-betsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsut-skottets förslag.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar


att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja Roslagsbostäder kommunal borgen på högst 44 milj. kr till säkerhet för krediter avsedda för nybyggnad av bolagets fastighet i kv Snöskatan, 

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, 

att Roslagsbostäder innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i nämnda fas-
tighet eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, 

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskonto-ret eller Kjell Johansson, servicekontoret.

Reservation

Folkpartiets ledamot, moderata samlingspartiets ledamöter och centerpartiets ledamöter och tjänstgörande suppleant till förmån för Karl-Axel Östs m fl yr-kande.

___________


Ks § 179 Dnr Ks 98-219 045

Begäran om borgen för näringslivsåtgärder i Hallstaviksbygden, projekt golfbana

Styrelsen för Hallstaviks Golfklubb har 1998-03-10 inkommit med begäran om kommunal borgen om 3 milj. kr för tecknande av lån för anläggning av golfba-na. Det totala investeringsbehovet beräknas till 13 mkr. Medlemsavgifter och sponsring täcker totalt 5 mkr, resterande 8 mkr skall finansieras genom 
banklån.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-06-16 bedömt att från närings- och ut-vecklingspolitisk synpunkt ett borgensåtagande om 3,0 milj. kr till Hallstaviks golfklubb för upptagande av lån för anläggning av golfbana kan motiveras.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna borgen för Hallstaviks Golfklubb med 3 milj kr under 10 år, samt att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande el-ler vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekonto-ret.


Ks 22/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1998-06-22, § 165 beslutat att bordläg-ga ärendet till den 18 augusti 1998.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att bordlägga ärendet till extra kommunstyrelsesammanträde den 31 augusti 1998.

_________

Ks § 180 Dnr 98-637 293

Slutredovisning - Översten, kv Gjutaren, servicelägenheter och gruppbo-städer

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1989-03-21 i samråd med socialförvaltningen uppfört nya servicelägenheter och gruppbostäder för senildementa.

Byggnationen är nu slutförd och tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-05-19 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-06-23 föreslagit kom-munstyrelsen besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 202.


Ks 18/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna slutredovisningen avs. servicelägenheter och gruppbostäder i Översten - kv Gjutaren i Norrtälje.

__________

Ks § 181 Dnr 98-638 291

Slutredovisning - Lommarskolan

Tekniska kontoret har utfört genomgripande inre och yttre renoveringsarbeten på Lommarskolan. 

Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av 20.541.300 kr. Bidrag har erhållits från länsstyrelsen med 2.340.000 kr. Projektet har preliminärt kost-nadsberäknats till 18,2 mkr. Kostnadsfördyrningen beror främst på ökad om-fattning av elarbeten och hyra av provisoriska lokaler.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-05-19, § 68 beslutat att godkän-na redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1998-06-23 kommunsty-relsen besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 203.


Ks 18/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna slutredovisningen avs om-byggnad av Lommarskolan.

_________Ks § 182 Dnr 98-189 109

Besvarande av motion från Lennart Jansson (fp) om ändring av stavning-en av Norrtälje

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-03-02, § 36. I motionen föreslås att stavningen av Norrtälje från och med år 2000 blir Norr-telje.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 1994-12-19, § 327 avslagit en mo-tion från Lennart Jansson vari föreslogs samma ändrade stavning av ortsnamnet Norrtälje. I sitt beslut hänvisade fullmäktige till Ortsnamnsarkivets yttrande den 10 oktober 1994.

Ledningskontoret anför i skrivelse 1998-06-05 att Ortsnamnsarkivets yttrande 1994 alltjämt är gällande. Sammanfattningsvis är stavningen med ä den korrekta stavningen av Norrtälje.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 205 och för egen del be-slutat att uppdra till ledningskontoret se över frågeställningen ur IT-synpunkt.


Ks 18/8 Yrkande:

Karl-Axel Öst (fp) - bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Karl-Axel Östs yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag avslå motionen.


Reservation

Folkpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

__________Ks § 183 Dnr 98-733 340

Begäran om extraanslag för installation av larm vid Köpmanholms och Spillersboda vattenverk

Miljö- & Hälsoskyddsnämnden har 1998-03-12, § 18 förelagt tekniska kontoret att installera grumlighets- och klorlarm i Köpmanholms vattenverk och grum-lighetslarm i Spillersboda vattenverk senast 1998-10-01.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-06-17, § 78 beslutat att hos kommunstyrelsen begära extra anslag till 1998 års investeringsbudget på 460.000 kr för installation av larmanordningar vid Köpmanholms och Spillers-boda vattenverk.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-08-04 föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag med 460.000 kr i 1998 års investerinsbudget samt att finansie-ring skall ske inom tidigare beslutad upplåning.


Au 7/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-08-07, § 207 beslutat att i avvaktan på att miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll föreligger vilandeförklara ärendet till den 18/8 1998.

Au 18/8 Föreligger miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 1998-03-12, § 18.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-18, § 210.


Ks 18/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag med 460.000 kr i 1998 års investerinsbudget samt 

att finansiering skall ske inom tidigare beslutad upplåning.


________Ks § 184 Dnr 98-737 293

Omdisponering av investeringsanslag från servicehuset Översten till Bir-gittagården i Rimbo

Omsorgsnämnden har i samverkan med tekniska kontoret i Norrtälje genomfört en projektering för ombyggnad av Birgittagårdens kök. Den totalt bedömda kostnaden uppgår till 1200 kkr exkl moms.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1998-06-23, § 88 bl a beslutat att hem-ställa hos kommunfullmäktige att få omdisponera befintligt investeringsanslag för servicehuset Översten till Birgittagårdens kök.

Omsorgsförvaltningen har i skrivelse 1998-07-16 hemställt om att kommun-fullmäktige bifaller framställan från omsorgsnämnden om att få omdisponera in-vesteringsanslag för 1998 avseende förtätning av boende på Översten 400 kkr till Birgittagårdens produktionskök.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-08-04 föreslagit kom-munstyrelsen besluta att under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner omprioriteringen av objekt bevilja omdisponering av anslag inom tekniska nämndens investeringsbudget.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 206.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna av omsorgsnämnden före-slagen omprioritering av befintligt investeringsanslag för servicehuset Översten till Birgittagårdens kök

att bevilja omdisponering av anslag inom tekniska nämndens investeringsbud-get.

_________Ks § 185 Dnr 98-564 105

Medel till EU-projekt

Som stöd till EU-samordnaren inrättades under 1997 en EU-grupp som hade till uppgift att verkställa de åtgärder som beslutades i samband med antagandet av kommunens EU-strategi. EU-gruppen har också haft som uppgift att samla in-formation om olika EU-projekt som drivs inom kommunen och i det fall det be-hövs ett bidrag från kommunen beträffande nationell finansiering bedöma vilka projekt som ger den största nyttan för kommunen att delta i. När det gäller mål 5b och interregprojekt har gruppen för 1997 haft 300 kkr för den nationella fi-nansieringen. Motsvarande medel beslutades för år 1998.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-04-27 kommunstyrelsen besluta att godkänna den av EU-gruppen föreslagna prioritering av anvisade medel 1997 och 1998, att bemyndiga arbetsutskottet att besluta avseende medfinansiering i EU-projekt efter hörande av EU-gruppen avseende utvecklingsprojekt med EU-finansiering, att ur kommunstyrelsens medel till förfogande överföra 300 kkr till ledningskontorets konto 1020100. Ledningskontoret föreslår vidare kommun-styrelsens arbetsutskott besluta att bemyndiga EU-gruppens ordförande att be-sluta om medfinansiering i projekt under 100 kkr men med omedelbar rapporte-ring till utskottet.

Au 16/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-16 § 168.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna den av EU-gruppen före-slagna prioritering av anvisade medel 1997 och 1998,

att bemyndiga arbetsutskottet besluta avseende medfinansiering i EU-projekt,

att ur kommunstyrelsens medel till förfogande överföra 300 kkr till lednings-kontorets konto 1020100.

__________
Ks § 186 Dnr 98-614 255

Upplåtelse av mark och vatten för 110 kv elkabel vid Sandvikens bad- och campingplats, Väddö

Vattenfall Transmission AB har på uppdrag av Kraftnät Åland AB projekterat en ny kabelförbindelse för högspänd växelström mellan Sverige och Åland. Be-fintliga kablar till Åland utgår från en 77 kV kraftledning sydväst om Sandviken på Väddö. Dessa kablar uppges vara skadade av ismassor på grund av en ogynnsam lokalisering och har även otillräcklig kapacitet för Ålands effektbe-hov.

Den nya förbindelsen planeras även i fortsättningen utgå från Sandviken. För-slag till upplåtelseavtal har upprättats av Vattenfall och tillsänts kommunen för godkännande.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-05-26 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till mark- och vattenupplåtelseavtal med Kraftnät Åland AB avseende elkablar med högst 110 kV spänning berörande fastigheten Norra Sund 2:21 m fl.

Au 16/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-16, § 172.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna förslag till mark- och vat-tenupplåtelseavtal med Kraftnät Åland AB avseende elkablar med högst 110 kV spänning berörande fastigheten Norra Sund 2:21 m fl.

__________Ks § 187 Dnr 98-623 256

Vägrättsupplåtelse för utbyggnad av väg 1179 i anslutning till Trästabron

Vägverket utför f n med stöd av fastställd arbetsplan utbyggnad av väg 1179 med bro över Väddöviken mellan Trästa och Fjäll. Utbyggnaden berör bl a kommunens fastighet Bergby 6:1.

Vägverket har upprättat ett förslag till vägrättskontrakt. Skogssällskapet har utfört värdering av intrång på fastigheten Bergby 6:1. Intrångsersätningen upp-går till 32.000 kr för berörd areal ca 1,6 ha. Utöver detta erhåller kommunen en engångsersättning om 1.000 kr för upplåtelse av två mindre områden för upp-läggning och utplanering av urgrävningsmassor i direkt anslutning till den nya vägen.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-05-20 kommunstyrelsen besluta att godkänna vägrättsavtal berörande fastigheten Bergby 6:1.

Au 16/6 Arbetsutskttet har behandlat ärendet 1998-06-16, § 173.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna vägrättsavtal berörande fastigheten Bergby 6:1.

__________

Ks § 188 Dnr Ks 98-374 265

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till beslut om bildande av naturre-servatet Riddersholm

Länsstyrelsen har överlämnat en remiss om bildande av naturreservatet Ridder-sholm till Norrtälje kommun för yttrande.

Servicekontoret Planering & Näringsliv har 1998-06-05 yttrat sig över försla-get.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-06-06 föreslagit kommunstyrelsen beslu-ta att godkänna upprättat förslag till yttrande över beslut om att bilda ett natur-reservat enligt naturvårdslagen vid Riddersholm.

Au 16/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-16, § 174.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna reviderat förslag till yttran-de över beslut om att bilda ett naturreservat enligt naturvårdslagen vid Ridder-sholm.

_________
Ks § 189 Dnr 98-462 114

Dödsboet efter Britt-Marie Söderman 440219-1045

Britt-Marie Söderman avled den 16 september 1997. Hon efterlämnade ett tes-tamente, bevittnat den 20 januari 1995.

I punkt 6 i testamentet anges följande:

"Roslagens Naturskyddsförening och Norrtälje kommunekolog (f.n. Kristiffer Stighäll), hälften i var för att bevara den biologiska mångfalden. En sjundedel (1/7) av kvarlåtenskapen till dem".

I skrivelse från advokat Hans Öberg (ombud för dödsbodelägarna) ställs frågan huruvida Norrtälje kommun är beredd att - utan rättslig prövning - avstå från testamentslotten. Anledningen är att ombudet hävdar att Britt-Marie Söderman gjort ett tillägg till sitt testamente efter det att de två vittnena bevitnat under-tecknandet samt att tillägget icke var bevittnat.

Servicekontoret har i skrivelse 1998-02-03 på anförda skäl föreslagit att kom-munen skall avstå från testamentslotten.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-04-16 yttrat sig i ärendet och föreslår i enlighet med servicekontorets förslag att kommunen skall avstå från testaments-lotten.

Au 16/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-16, § 175.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag för sin del avstå från testamentslotten.

__________

Ks § 190 Dnr 98-671 256

Upplåtelse av område för båtbrygga och båtuppläggning inom fastigheten Vettershaga 7:1

Inom den kommunägda fastigheten Vettershaga 7:1 finns sedan flera decennier tillbaka en båtbrygga anlagd strax söder om fastigheten Vettershaga 7:4. Vid denna brygga finns båtar förtöjda vilka tillhör ägarna av fastigheterna Vetter-shaga 2:15, 3:16, 7:10, 7:11 samt tidvis Vettershaga 5:20. Skriftlig dokumenta-tion avseende rätten att nyttja det ianspråktagna vatten- och landområdet sak-nas. 

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-06-02 redogjort för ärendet samt över-lämnat förslag till avtal. Upprättat avtalsförslag innebär att kommunen till ägar-na av fastigheterna Vettershaga 2:15, 3:16, 5:20, 7:10 och 7:11 för båtförtöj-ning för all framtid upplåter utrymme inom ett vattenområde tillhörande fastig-heten Vettershaga 7:1.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till avtal om upplåtelse av båtplatser inom fastigheten Vettershaga 7:1.


Au 23/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-23, § 186.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat förslag till avtal om upplåtelse av båtplatser inom fastigheten Vettershaga 7:1.

__________Ks § 191 Dnr 98-549 420

Naturvårdsverkets remiss; Bedömningsgrunder för miljökvalitet

Naturvårdsverket har remitterat till kommunen "Bedömningsgrunder för miljö-kvalitet". Bedömningsgrunder för miljökvalitet består av sex rapporter, en för varje naturtyp. Naturvårdsverket har arbetat med bedömningsgrunderna i tre år och vill nu ha in synpunkter innan slutversionen tas fram.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-06-15 redogjort för ärendets innehåll och behandling samt lämnat synpunkter på remissen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat för-slag till yttrande över Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvali-tet".


Au 23/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-23, § 187 och beslutat att som kommunens yttrande i ärendet översända av ledningskontoret upprättat och re-viderat förslag..


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

________
Ks § 192 Dnr 98-657 042

Revisionsrapport; Granskning av årsredovisningen 1997 i Norrtälje kom-mun

Revisorerna i Norrtälje kommun har 1998-06-08 överlämnat en rapport ang kommunens årsredovisning 1997.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 193.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag lägga revisionsrapporten till handling-arna.

__________Ks § 193 Dnr 98-743 253

Försäljning av fastigheten Finsta 1:65, stationshus

Fastigheten är belägan invid väg 77 i Finsta samhälle och har varit till försäljning sedan år 1995.

En fastighetsvärdering genomfördes år 1995 som då visade ett bedömt försälj-ningspris på 275.000 kr.

Under vecka 27 framfördes önskemål om köp av fastigheten från ett nystartat företag, Scantrans AB. Företaget erbjöd 200.000 kr för objektet i befintligt skick om lokalen kan disponeras redan under juli månad.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-07-07 tillstyrkt försäljningen och har korttidsuthyrt fastigheten till företaget i avvaktan på kommunstyrelsens ställ-ningstagande.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att försälja objektet i en-lighet med upprättat köpekontrakt.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 195.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 1998.

________
Ks § 194 Dnr 98-764 253

Försäljning av industrimark av fastigheterna Görla 9:2 och 9:3, Görla industriområde

Kommunen förvärvade tidigare i år fastigheten Görla 9:3 utgörande 29.067 m2 planlagd industrimark för 1.200.000 kr av Fortifikationsverket. Såsom en förut-sättning för förvärvet gäller att vidareöverlåtelse av mark skulle kunna ske som i huvudsak finansierade förvärvet.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-07-21 att två områden av fastighe-ten Görla 9:3 samt ett område av fastigheten Görla 9:2 avstyckas och försäljs.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna försäljning av industrimark om ca 830 m2 av fastigheten Görla 9:2 samt ca 5.200 m2 av fastigheten Görla 9:3 till Fatema HB för 70 kr/m2 samt att godkänna försäljning av industrimark om ca 10.000 m2 av fastigheten Görla 9:3 till Rådmansö Schakt o Transport AB samt Nilssons Transport i Norrtälje AB i förening för 70 kr/m2.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 196.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av industrimark om ca 830 m2 av fastigheten Görla 9:2 samt ca 5.200 m2 av fastigheten Görla 9:3 till Fatema HB för 70 kr/m2 samt 

att godkänna försäljning av industrimark om ca 10.000 m2 av fastigheten Görla 9:3 till Rådmansö Schakt o Transport AB samt Nilssons Transport i Norrtälje AB i förening för 70 kr/m2.

__________Ks § 195 Dnr 98-765 253

Förvärv av fastigheten Salmunge 1:7

Kommunen har tidigare förvärvat lantbruksenheten Salmunge 1:8 av Bernt Hå-kansson m fl i avsikt att använda fastigheten för nytt avfallsupplag i anslutning till den befintliga Björkholmstippen.

Håkansson önskar nu försälja fastigheten Salmunge 1:7. Taxeringsvärdet är 158.000 kr och avser endast marken. Byggnadsvärdet har i taxeringen åsatts värdet 0. Två mäklarföretag i Norrtälje har på Håkanssons uppdrag värderat fastigheten till 485.000 kr resp 500.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-07-21 kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Salmunge 1:7 till en köpeskilling om 400.000 kr.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 197.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna förvärv av fastigheten Sal-munge 1:7 till en köpeskilling av 400.000 kr.

__________
Ks § 196 Dnr 98-552 612

Gäststudenter vid Rodengymnasiet läsåret 1998/99

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1998-04-23, § 27 beslutat att fortsät-ta verksamheten med 6 gäststudenter läsåret 1998/99 samt att hos kommunsty-relsen begära medel till kostnader för gäststudenterna enligt Rektor B-O Gun-narssons skrivelse 1998-04-08.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-05-13 föreslagit kommunstyrelsen beslu-ta att kostnaden för 1998 får avräknas i bokslut samt att begäran om ramjuster-ing för 1999 får beaktas i budgetberedningen.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 198.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag kostnaden för 1998 får avräknas i bokslut samt

att påtala att kostnaden för gäststudenter är beaktade i ramen för 1999.

_________

Ks § 197 Dnr 98-717 295

Begäran om uppdrag att inleda förhandlingar om ev. övertagande av ägandet av fastigheten Slakteriet 2, Norrtälje

Tekniska nämnden beslutade 1997-04-17, § 54 att godkänna projektavtalet för etapp 1 med NIHAB för förhyrning av ca 3.500 m2 lokaler samt med option på förhyrning av ytterligare ca 2.500 m2 lokaler i kv Slakteriet. 

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-06-17, § 79 bland annat beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen att tekniska nämnden erhåller uppdrag att inleda förhandlingar med NIHAB om att överta ägandet av hela fastigheten kv Slakteriet 2, Norrtälje och att detta uppdrag redovisas senast när hyresavtal för etapp 2 ska beslutas.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 199.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag tekniska nämnden får i uppdrag att inleda förhandlingar med NIHAB om att överta ägandet av hela fastigheten kv Slakteriet 2, Norrtälje och 

att detta uppdrag redovisas senast när hyresavtal för etapp 2 ska beslutas.

___________
Ks § 198 Dnr Ks 98/652 105

Medelsanvisning för nationell finansiering av EU-projektet BABS före-tagsservicecenter runt Östersjön

Kommunstyrelsen beslutade 1997-09-23, § 190 att anslå 275.000 kr för genom-förandet av projektet. Kostnaden fördelas med 150.000 kr för 1998 och med 125.000 kr för 1999.

Östhandelsforum har i skrivelse 1998-06-03 redogjort för projektet och påtalar nödvändigheten av att Norrtälje kommun fullföljer beslutet och anslåt 275.000 kr för genomförandet av detta EU-projekt.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-06-23 föreslagit kom-munstyrelsen besluta att kostnaden för 1998 års verksamhet finansieras med ett tilläggsanslag på 150.000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande samt att uppdra till ledningskontoret att i samband med detaljbudgetarbetet för 1999 års verksamhet avsätta 125.000 kr till projektet.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 200.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag kostnaden för 1998 års verksamhet finansieras med ett tilläggsanslag på 150.000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande samt 

att uppdra till ledningskontoret att i samband med detaljbudgetarbetet för 1999 års verksamhet avsätta 125.000 kr till projektet.

________
Ks § 199 Dnr 98-689 736

Förslag till nytt färdtjänstavtal med landstinget

Nuvarande färdtjänstavtal mellan länets kommuner och Stockholms läns lands-ting är uppsagt av respektive parter för omförhandling och upphör att gälla 1999-01-01.

KSL:s styrelse beslutade 1998-06-11 att rekommendera länets kommuners fullmäktige att godkänna förslag till nytt avtal gällande färdtjänst för perioden 1999-01-01 t o m 2002-12-31.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1998-08-13, § 104 beslutat föreslå kommunstyrelsen att anta det redovisade färdtjänstavtalet med Stockholms läns landsting.

Au 18/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-18, § 211.Ks 18/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta nytt färdtjänstavtal med lands-tinget att gälla 1999-01-01--2002-12-31,

att hemställa hos KSL att Norrtälje kommun får delta med en representant i samrådsgruppen.

________Ks § 200 Dnr 98/168 002

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-19 till detta protokoll anmäles och läg-ges till handlingarna.

__________


Ks § 201

Protokoll 

Föreligger protokoll från Kommunstyrelsens Förhandlingsdelegation 1998-03-26.

_________Ks § 202

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr 97-699 001
Skrivelse 1998-04-30 till kommundirektören ang SKTF:s krav att personalche-fen ej skall ingå i ledningskontorets stab.

Svenska kommunförbundets Plan- och miljöinfo 1998:3

Försvarsmakten; Miljöplan 1998-2000 Norrtälje garnison

Svenska kommunförbundet; Ekonomiskt bidrag till fördjupat vänortssamarbete mellan Norrtälje kommun och Pskov kommun i Ryssland

Regeringskansliet; Stöd ur Allmänna arvsfonden till riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Roslagen och Intresseföreningen för Psykiskt Handikappade (IPH) Norrtälje för projektet Kooperativt gruppboende för psykiskt funktions-hindrade kvinnor

Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Arholma 4:12, Björkö-Arholma socken

Dnr 98-768 108
Gunnar Hanzes skrivelse till kommunstyrelsen ang byggnadsnämndsärende

Dnr 98-566 142
Socialnämndens beslut 1998-05-28, § 149 ang konsekvenser av kommunstyrel-sens beslut avseende åtgärder för långtidsarbetslösa ungdomar

Dnr 98-626 191
H Jonsson (s), B. Ericsson (c) och C Candal (m) ang överenskommelse om att uppdraget som överförmyndare i Norrtälje kommun för framtiden ej skall bli fö-remål för en politisk tillsättning


Dnr 98-780 539

Länsstyrelsen; Föreskrifter om dyk- och ankringsförbud inom vattenområde kring fartygsvrak i Ålands hav, Norrtälje kommun

Föräldraföreningarna i Bålbro och Långsjö skola ang politikermöte om skolan

Dnr 98-781 105
ÖsthandelsForum; Redovisning av barnomsorg och grundskoleprojekt, Norrtäl-je-Paldiski

Dnr 98-782 105
ÖsthandelsForum; Redovisning av projektet Vänortsambassadörer Norrtälje-Pskov

__________