Kommunstyrelsen 1998-09-15


Plats och tid Sammanträdesrummet, Nya Kommunhuset, Estunavägen 14, kl 09.00-10.20
11.45-12.05
Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande

Kjell Pihlgren, socialnämndens vice ordf., § 205
Yvonne Nilsson, socialchef, § 205
Mats Törnqvist, ledningschef
Gunnel Löfqvist, ledningskontoret, § 214


Utses att justera John-Erik Eriksson (c)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1998-09-18, kl 09.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 203-218
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson (s)

Justerande ..................................................................................................................
John-Erik Eriksson (c)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-09-15

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Servicekontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 203

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse John-Erik Eriksson (c) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 1998-09-18, kl 09.00.

__________Ks § 204

Allmän information

Stiftelser

Ledningschef Mats Törnqvist informerar kommunstyrelsen ledamöter och ersättare om de handläggningsrutiner som sker i samband med ansökningar om medel ur stiftelser.

__________Ks § 205 Dnr 98-719 750

Kommunala riktlinjer inom individ- och familjeomsorgen

En ny socialtjänstlag har trätt i kraft den 1 januari 1998. Förändringarna i lagen har visat sig få betydligt större konsekvenser för den enskilde medborgaren än vad man från början trott.

Socialchefen har i yttrande 1998-05-25 redogjort för innebörden i förändringarna.

Socialnämnden har vid sammanträde 1998-06-25, § 186 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta socialnämndens förslag till riktlinjer för bistånd enligt SoL § 6 g, att anmoda barn- och skolnämnden och omsorgsnämnden tillsammans med socialnämnden upprätta rutiner för betalning av hemtjänstavgift och barnomsorgsavgift i syfte att minska rundgången av pengar inom kommunens förvaltningar, att anmoda Roslagsbostäder och Energibolaget i samråd med socialnämnden upprätta rutiner för betalning av skulder för hyror och el i syfte att minska pengaflödet mellan kommunen och de kommunala bolagen, att bemyndiga socialnämnden besluta om senare eventuella smärre justeringar i riktlinjerna.

Ledningskontoret har i yttrande 1998-08-07 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra åt ledningskontoret att handlägga andra och tredje attsatserna i socialnämndens beslut § 186/98 tillsammans med berörda nämnder och bolag. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att anta socialnämndens förslag till riktlinjer för bistånd enligt SoL § 6 g, att bemyndiga socialnämnden besluta om senare eventuella smärre justeringar i riktlinjerna, att antagna riktlinjer skall gälla fr o m den 1 oktober 1998 samt att - med hänvisning till kommunstyrelsens beslut i ärendet - lämna socialnämndens framställning i övrigt utan bifall.Au 25/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-25, § 218.


Ks 15/9 1. Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra åt ledningskontoret att handlägga andra och tredje attsatserna i socialnämndens beslut § 186/98 tillsammans med berörda nämnder och bolag.

2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt socialnämndens förslag 980626, § 186 anta förslag till riktlinjer för bistånd enligt SoL § 6 g, 

att bemyndiga socialnämnden besluta om senare eventuella smärre justeringar i riktlinjerna,

att antagna riktlinjer skall gälla fr o m den 1 oktober 1998 samt 

att - med hänvisning till kommunstyrelsens beslut i ärendet - lämna socialnämndens framställning i övrigt utan bifall.

__________
Ks § 206 Dnr 98-391 123

Förslag till avtal mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om skatteväxling och huvudmannaskap för landstingets vård- och naturbruksgymnasier

Riksdagen beslutade 1997 att en skatteväxling ska ske så att landstingets resurser för gymnasieutbildning i sin helhet förs över till kommunerna.

Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har förhandlat ett förslag till ramavtal mellan kommunerna i länet och Stockholms läns landsting om dels skatteväxling dels huvudmannaskapet för utbildningarna.

Överenskommelsen om huvudmannaskap för omvårdnadsprogrammet berör inte Norrtälje då kommunen redan driver detta program i egen regi. Landstinget behåller huvudmannaskapet för naturbruksprogrammet i ett avtal som tidigast upphör 2003-12-31. Kommunerna förbinder sig att under avtalsperioden inte starta utbildning som kan konkurrera med av landstinget bedriven utbildning.

KSL:s styrelse har i skrivelse 1998-04-16 rekommenderat kommunerna i länet att godkänna förhandlingsöverenskommelsen samt att teckna avtal med landstinget.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1998-08-28, § 57 beslutat att tillstyrka KSL:s rekommendation.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-08-13 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förhandlingsöverenskommelsen mellan KSL och landstinget samt uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal med landstinget. Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att följa utvecklingen inom naturbruksprogrammet och återkomma med förslag hur kommunen kan öka sin påverkan såväl på kostnad som kvalitet.


Au 1/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-09-01, § 223.


Ks 15/9 1. Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna förhandlingsöverenskommelsen mellan KSL och landstinget samt uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal med landstinget.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt utbildningsnämnden att följa utvecklingen inom naturbruksprogrammet och återkomma med förslag hur kommunen kan öka sin påverkan såväl på kostnad som kvalitet.

_________


Ks § 207 Dnr 98-812 611

Begäran om anslag för om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan

Barn- och skolnämnden har 1998-08-27, § 80 beslutat att genomföra om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram och inom en kostnadsram av 11,7 mkr samt att lokalerna ifråga kan tas i anspråk till höstterminen 1999.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-09-04 hemställt om att få påbörja projekteringen omedelbart och att få ett tilläggsanslag i 1998 års investeringsbudget på 0,4 mkr samt att resterande 13,9 mkr får tas upp i 1999 års investeringsbudget.

Tekniska nämndens arbetsutskott har vid sammanträde 1998-09-10, § 97 beslutat föreslå tekniska nämnden besluta att till tekniska nämndens arbetsutskott delegera upphandlingen av projektörer och entreprenörer för Norrsundsskolans om- och tillbyggnad samt att godkänna tekniska kontorets framställan till kommunstyrelsen daterad 1998-09-09 om ett anslag på 400 kkr för 1998 och att få resterande 13 900 kkr i investeringsbudget för 1999.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-09-11 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag med 400 tkr i 1998 års investeringsbudget avs projektering, att finansiering skall ske inom tidigare beslutad upplåning, att resterande 13,9 mkr tas upp i samband med den ordinarie budgetbehandlingen över 1999 års investeringar samt att ökade driftskostnader skall rymmas inom beviljade ramar.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-09-14 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden genomföra om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan enligt upprättad lokalplanering, reviderad 1997-11-05, till en beräknad kostnad av 14,3 mkr enligt tekniska kontorets skrivelse 1998-09-04, att ombyggnadsarbetena skall bedrivas på sådant sätt att lokalerna ifråga kan tas i anspråk till höstterminsstarten 1999, att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 400 tkr i 1998 års investeringsbudget avs projektering, att finansiering skall ske inom tidigare beslutad upplåning, att resterande 13.9 mkr tas upp i samband med den ordinarie budgetbehandlingen över 1999 års investeringar, att ökade driftskostnader skall rymmas inom beviljade ramar.


Ledningskontoret föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att medge tekniska kontoret påbörja projekteringen omedelbart.

Au 15/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-09-15, § 226.Ks 15/9 1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra åt tekniska nämnden genomföra om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan enligt upprättad lokalplanering, reviderad 1997-11-05, till en beräknad kostnad av 14,3 mkr enligt tekniska kontorets skrivelse 1998-09-04, 

att ombyggnadsarbetena skall bedrivas på sådant sätt att lokalerna ifråga kan tas i anspråk till höstterminsstarten 1999, 

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 400 tkr i 1998 års investeringsbudget avs projektering,

att finansiering skall ske inom tidigare beslutad upplåning,

att resterande 13.9 mkr tas upp i samband med den ordinarie budgetbehandlingen över 1999 års investeringar, 

att ökade driftskostnader skall rymmas inom beviljade ramar.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att medge tekniska kontoret påbörja projekteringen omedelbart.


________


_________Ks § 208 Dnr 98-743 253

Försäljning av fastigheten Finsta 1:65, stationshus

Fastigheten är belägan invid väg 77 i Finsta samhälle och har varit till försäljning sedan år 1995.

En fastighetsvärdering genomfördes år 1995 som då visade ett bedömt försäljningspris på 275.000 kr.

Under vecka 27 framfördes önskemål om köp av fastigheten från ett nystartat företag, Scantrans AB. Företaget erbjöd 200.000 kr för objektet i befintligt skick om lokalen kan disponeras redan under juli månad.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-07-07 tillstyrkt försäljningen och har korttidsuthyrt fastigheten till företaget i avvaktan på kommunstyrelsens ställningstagande.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att försälja objektet i enlighet med upprättat köpekontrakt.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 195.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1998-08-18, § 193 beslutat att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 1998.


Ks 15/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att försälja Finsta 1:65, stationshus till Scantrans AB enligt upprättat köpekontrakt.

________
Ks § 209 Dnr 98-509 212

Förslag till dispositionsskiss för Bromskär

Servicekontoret har presenterat ett förslag till markdisposition över kommunens fastighet Oxhalsö 1:125 i Blidö församling. Förslaget har reviderats i enlighet med diskussion i arbetsutskottet i januari 1998.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-06-26 kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogade dispositionsskiss att ligga till grund för kommande mer detaljerade beslut om användningen av kommunens fastighet Oxhalsö 1:125. Upprättande av detaljplan bör ske när någon exploateringsåtgärd aktualiseras, att uppdra åt tekniska kontoret att snarast se till att en hamnförening bildas för det i dispositionsskissen angivna hamnområdet.


Au 25/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-25, § 213.


Ks 15/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna bifogade dispositionsskiss att ligga till grund för kommande mer detaljerade beslut om användningen av kommunens fastighet Oxhalsö 1:125. Upprättande av detaljplan bör ske när någon exploateringsåtgärd aktualiseras, 

att uppdra åt tekniska kontoret att snarast se till att en hamnförening bildas för det i dispositionsskissen angivna hamnområdet.

_________Ks § 210 Dnr 98-242 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för del av fastigheten Lasarettet 1 i Norrtälje stad

Stadsarkitektkontoret har 1998-07-10 översänt rubricerade planförslag för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 21 juli - 18 augusti 1998.


Au 25/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-25, § 215.


Ks 15/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag påtala att exploateringsavtal skall föreligga före planens antagande,

att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

________Ks § 211 Dnr 98-738 265

Förslag till bildande av Vigelsjö naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen

Vigelsjö-området har under lång tid varit det viktigaste friluftsområdet vid Norrtälje stad. Servicekontoret har under 1998 fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till bildande av Vigelsjö naturreservat. Ändamålet med reservatet är att bevara Vigelsjös naturvärden och dess betydelse för det rörliga friluftslivet.

Förslaget har varit utsänt på remiss enligt 11 § Naturvårdsförordningen under tiden3 juli 1998-6 augusti 1998.

Servicekontoret har i skrivelse 1998-08-17 redovisat förslag på skötselplan, finansiering m m och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 7 § naturvårdslagen att inrätta naturreservatet Vigelsjö.


Au 25/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-25, § 216.


Ks 15/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag enligt 7 § naturvårdslagen inrätta naturreservatet Vigelsjö.

Protokollsanteckning

Avsikten är att naturreservatet skall utvidgas med sjön Ludden i en andra etapp.

__________Ks § 212 Dnr 98-751 255

Ansökan om nätkoncession för linje för växelströmsförbindelse mellan Sverige och Åland

Statens Energimyndighet har översänt en ansökan om nätkoncession för linje för växelströmsförbindelse mellan Sverige och Åland.

Servicekontoret har 1998-08-11 upprättat ett förslag till yttrande för Norrtälje kommun.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-08-17 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse till Statens Energimyndighet angående ansökan om nätkoncession för linje mellan Sverige och Åland.


Au 25/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-25, § 217.


Ks 15/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, som sitt yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

_________Ks § 213 Dnr 98-302 420

Förstudie Östhammar ang lokalisering av djupförvar för kärnbränsle

Svensk Kärnbränslehantering AB har genomfört en förstudie för djupförvar inom Östhammars kommun. Östhammars kommun anhåller nu om synpunkter på SKB:s rapport.

Servicekontoret anför i skrivelse 1998-07-06 att man inget har att erinra mot förstudiens tillvägagångssätt eller slutsatser.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-07-08 kommunstyrelsen besluta att översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och chefen för ledningskontoret som kommunens yttrande i ärendet.

Au 15/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-09-15, § 227.


Ks 15/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, som sitt yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande samt chefen för ledningskontoret.

_________


Ks § 214 Dnr Ks 98/810 610

Avsiktsförklaring mellan Kompetenscentrum på Väddö och Norrtälje kommunKs § 215 Ks 98/168 002

Anmälan om delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-15 i detta protokoll anmäles och lägges till handlingarna.

__________ 


Ks § 216

Protokoll

Föreligger kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden 1998-03-03, 1998-03-17, 1998-03-24, 1998-03-31, 1998-04-21, 1998-05-18--19, 1998-05-26, 1998-06-16, 1998-06-23.

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträden 1998-03-02, 1998-03-30, 1998-04-27, 1998-05-25 1998-06-22.

Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådets protokoll 1998-05-04.


Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.

______________Ks § 217

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:126 ang lokala förhandlingar om ny sotningstaxa

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:132 ang preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1997

Dnr 98-827 007
Kommunens revisorer ang granskning av den interna kontrollen inom utbildningsnämnden

_________