Kommunstyrelsen 1998-10-13


Plats och tid Sammanträdesrummet, Nya Kommunhuset, Estunavägen 14, kl 09.00-11.10
11.25-11.40
Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande

Marie Norling, informationschef
Mats Törnqvist, ledningschef
Henning Rickardsson, upphandlare
Tomas Sjöberg, sekreterareUtses att justera Christer Candal (m)

Justeringens Servicekontoret, 1998-10-19, kl 17.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 219-232
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson (s)

Justerande ..................................................................................................................
Christer Candal (m)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-10-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Servicekontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 219

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Christer Candal (m) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 19 oktober 1998, kl 17.00.

__________Ks § 220 Dnr 98-857 311

Yttrande till Vägverket över vägutredning för väg 77

Vägverket, Region Stockholm, har översänt vägutredning för väg 77 för yttrande till Norrtälje kommun.

Servicekontoret har 1998-09-22 med hjälp av en projektgrupp bestående av representanter från tekniska kontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt stadsarkitektkontoret utarbetat ett förslag till yttrande.

Det sträckningsförslag som förordas skiljer sig från tidigare ställningstagande och baserar sig på den samlade bedömningen av samhällsekonomiska nyttan samt möjlig etappindelning.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-09-22 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat yttrande om vägutredning för väg 77 till Vägverket.


Au 29/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-09-29, § 234.


Ks 13/10 Hans Andersson (fp) och Inger Lundh-Jansson (mp) deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, som Norrtälje kommuns yttrande i ärendet till Vägverket översända upprättad skrivelse, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

_____________
Ks § 221 Dnr 98-853 291

Slutredovisning av om- och tillbyggnad - Edsbro skola

Tekniska kontoret har utfört om- och tillbyggnadsarbeten på Edsbro skola.

Byggnationen beräknades till 16.800.000 kr, men slutfördes till en kostnad av 18.708.881 kr. Den högre kostnaden beror till största delen på att ombyggnadsarbetena i den befintliga skolfastigheten blev betydligt mer omfattande än vad som kunde förutses.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-08-27, § 95 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-09-09 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 6/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-06, § 242.


Ks 13/10 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, godkänna slutredovisning för om- och tillbyggnad av Edsbro skola.

________


Ks § 222 Dnr 98-896 042

Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 augusti 1998

I enlighet med tidplanen för budget- och verksamhetsuppföljning har lednings/servicekontoret 1998-09-17 sammanställt förvaltningarnas prognoser och kommentarer. 


Au 29/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-09-29, § 235.


Ks 13/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, med godkännande lägga budget- och verksamhetsuppföljningen till handlingarna.

_________

Ks § 223 Dnr 98-860 269

Avtal om avveckling av donationsjord, Tälje 3:107 i Långgarn

Innehavaren av besittningsrätten till fastigheten Tälje 3:107 (s k donationsjord) har tagit initiativet till avveckling av donationsjorden.

Principen vid avveckling av donationsjord har varit att besittningshavaren fått friköpa bebyggd tomtmark för 10 % av marktaxeringsvärdet och obebyggd mark för 15 % av marktaxeringsvärdet. I detta fall har utgåtts från ett tomtmarksvärde om 80 kr/m2 och ett råmarksvärde för övrig mark om 5 kr/m2.

Den ifrågavarande fastigheten omfattar en areal om 16.892 m2 och är bebyggd med ett äldre permanenthus. Kommunen äger omgivande obebyggd mark.

Tekniska kontoret har 1998-09-02 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om avveckling av donationsjord avseende fastigheten Tälje 3:107.


Au 6/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-06, § 236.


Ks 13/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, godkänna avtal om avveckling av donationsjord avseende fastigheten Tälje 3:107.

__________Ks § 224 Dnr 98-696 461

Yttrande över betänkandet Livsmedelstillsyn i Sverige, SOU 1998:61

Jordbruksdepartementet har 1998-06-12 översänt ovanstående ärende för yttrande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 1998-08-20, § 88 att delegera till ordföranden och vice ordföranden att avge yttrande i ärendet.

Föreligger miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande 1998-09-23 med synpunkter på remissen samt ordförandens och vice ordförandens skrivelse 1998-09-23.


Au 6/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-06, § 237.


Ks 13/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, som kommunens yttrande i ärendet översända av kommunstyrelsens ordförande och chefen för ledningskontoret upprättad och reviderad skrivelse.

__________

Ks § 225 Dnr 98-269 430

Förslag till yttrande över förslag till miljövårdsprogram för Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län har översänt förslag till miljövårdsprogram för Stockholms län till Norrtälje kommun för yttrande.

Servicekontoret har 1998-09-22 överlämnat förslag till yttrande efter samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret och Norrtälje Energi AB.

Ledningskontoret har 1998-09-22 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till yttrande över förslag till miljövårdsprogram för Stockholms län.


Au 6/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-06, § 240.


Ks 13/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, som Norrtälje kommuns yttrande i ärendet översända upprättad och reviderad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och chefen för ledningskontoret.

__________Ks § 226 Dnr 98-826 007

Miljörevision i Norrtälje kommun

Komrev AB har på uppdrag av revisorerna genomfört en miljörevision i Norrtälje kommun. Kommunens revisorer önskar synpunkter på ansvarsfördelningen för miljöarbetet i framtiden och uppföljningen av kommunens miljöarbete.

Ledningskontoret har 1998-09-21 lämnat synpunkter på rapporten och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till yttrande över Komrevs rapport avseende miljöarbetet i Norrtälje kommun.


Au 6/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-06, § 241.


Ks 13/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, som sitt yttrande i ärendet till revisorerna översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

_________Ks § 227 Dnr 98-690 106

Utredning om förutsättningarna för fördjupad samverkan mellan kommunen och sjukvårdsområdet

Kommunfullmäktige beslöt 1998-05-25, § 87 att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för fördjupad samverkan mellan kommunen och sjukvårdsområdet i avsikt att skapa de optimalt bästa förutsättningarna för vård och omsorg om handikappade och/eller äldre (dvs de som idag finns inom omsorgsnämndens ansvarsområde) i Norrtälje kommun.

I skrivelse 1998-07-15 inbjuder socialdepartementet till att senast 1998-09-10 anmäla intresse avseende satsning på försöksområden och regionala äldrecentra. Norrtälje kommun genom omsorgsförvaltningen och Norrtälje sjukvårdsområde har i skrivelse 1998-09-09 till socialdepartementet inlämnat en gemensam intresseanmälan.

Ledningskontoret har i yttrande 1998-09-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen lämna rapporten som ett meddelande i fullmäktige.


Au 6/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-06, § 243.


Ks 13/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag lägga rapporten till handlingarna.

_________Ks § 228 Dnr 98-709 007

Yttrande över betänkandet Den kommunala revisionen - ett demokratiskt kontrollinstrument (SOU 1998:71)

Norrtälje kommun har erhållit utredningen för yttrande. Kommunens revisorer har 1998-09-28 framlagt förslag till yttrande från Norrtälje kommun över betänkandet.

Ledningskontoret föreslår i yttrande 1998-10-09 kommunfullmäktige besluta att överlämna och åberopa kommunrevisorernas skrivelse såsom Norrtälje kommuns yttrande över betänkandet Den kommunala revisionen. 

Au 13/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-13, § 248.


Ks 13/10 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag överlämna och åberopa kommunrevisorernas skrivelse såsom Norrtälje kommuns yttrande över betänkandet Den kommunala revisionen.

__________Ks § 229 Dnr 98-468 028

Förslag till upprättande av leasingavtal för personalinköp av IT-utrustning

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 1998-05-25, § 83 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen teckna leasingavtal för personalinköp av IT- utrustning.

Syftet med Hem-PC är att höja IT-kompetensen hos främst personal men också bland kommuninvånarna i stort. Innan arbetet med upphandlingen startade gjordes en intresseinventering hos kommunens personal, cirka 800 personer anmälde sitt intresse. 

Projektgruppen för Hem-PC har utsänt inbjudan att delta i anbudsgivning samt förfrågningsunderlag till nio företag. Vid anbudstidens slut hade 7 st anbud inkommit.

Upprättat vägningsdiagram visar att anbudsgivare 4 lämnat det för kommunen mest fördelaktiga anbudet.

Projektgruppen för Hem-PC projekt föreslår att kommunstyrelsen godkänner att avtal sluts med företag 4 för utlåning av Hem-PC paket till tillsvidareanställda i Norrtälje kommun.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-10-12 kommunstyrelsen besluta att i enlighet med projektgruppens förslag anta anbud nummer 4.

Au 13/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-13, § 249.


Ks 13/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta anbud nummer 4.

__________Ks § 230 Dnr 98-606 805

Ansökan om sysselsättningsmedel från Roslagens soldathemsförening

Roslagens Soldathemsförening har ansökt om medel för sysselsättningsskapande åtgärder om 100.000 kr för att slutföra det framskridna arbetet med uppbyggnaden av soldathemmet invid Lv3.

Ansökan avser materialbidrag för iordningställande av de f d tjänstebostädernas tak och kompletterande snickeri/målningsarbeten.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-06-08 föreslagit kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anvisa totalt 100.000 kr som materialbidrag för genomförande av takomläggning och kompletterande renoveringsarbeten i Roslagens soldathemsförenings fastighet under höstterminen 1998, att föreningen senast i november 1998 ska slutredovisa hur materialbidragen 1997 och 1998 har disponerats.


Au 23/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-06-23, § 184 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Ledningskontoret har 1998-10-06 inkommit med kompletterande uppgifter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att anvisa totalt 50.000 kr som verksamhetsbidrag till Roslagens Soldathemsförening samt att medelsanvisning ska ske från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Au 13/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-13, § 250.

Ks 13/10 Bengt Ericsson (c) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag anvisa totalt 50.000 kr som verksamhetsbidrag till Roslagens Soldathemsförening samt 

att medelsanvisning ska ske från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
____________


Ks § 231 Dnr 98-945 105

Förslag om nedläggning av tidningen Bryggan

Kommunstyrelsen beslutade 1998-01-13, § 13 att uppdra åt kommunkansliet att teckna avtal rörande produktion och utgivning av en ny informationstidning i kommunen.

Kommuntidningen "Bryggan i Norrtälje kommun" har utkommit med fyra nummer och utvärderas nu av Ledningskontoret.

Ledningskontoret har i yttrande 1998-10-06 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att tidningen "Bryggan i Norrtälje kommun"läggs ner och att kontoret ges i uppdrag att i enlighet med i skrivelsen angivna riktlinjer och inom nuvarande resursram för tidningen utarbeta en förändring.


Au 6/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-06, § 245.


Ks 13/10 Yrkande:

Håkan Jonsson (s) - bifall till arbetsutskottets förslag och med följande tillägg - att kommuninformation översprids till hushåll som inte prenumererar på tidningen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Jonssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.


Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag tidningen "Bryggan i Norrtälje kommun"läggs ner och 

att ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en förändring för tidningen i enlighet med angivna riktlinjer och inom nuvarande resursram för tidningen,


Ks § 231

att kommuninformation översprids till hushåll som inte prenumererar på tidningen.

_________


Ks § 232 Dnr 98/168 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-18 till detta protokoll anmäles och lägges till handlingarna.

_________


Ks § 233

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Kom Rätt, Svenska Kommunförbundets inbjudan till kurs ang nyheter i aktiebolagslagen

Nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasismens betänkanden "Acceptera" och "Har rasismen tagit slut nu?"

Komrevs inbjudan till "Regional Revisionskonferens"

Folkhälsorådets protokoll från sammanträdet 1998-08-26

Omsorgsförvaltningens protokoll från sammanträdet 1998-09-02

Dnr 98-865 452
Skrivelse från C Knudsen till tekniska kontoret ang sophämtning till fastigheten Skarpvärn 1:2

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:143 ang underrättelse om kongress 1999
Dnr 97-1159 149
Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning ang ansökan om försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning, inriktning Projektledning

Dnr 97-1158 149
Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning ang ansökan om försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning, inriktning Företagande

Dnr 98-38 149
Utbildningsnämndens beslut § 53/98 ang ansökan om försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning 1999

Dnr 98-654 612
Utbildningsnämndens protokoll § 52/98 ang ansökan om statligt stöd till Kunskapslyftet 1999 


Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:153 ang distansarbetsutredningen

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:155 ang ny personuppgiftslag - ersätter datalagen

__________
Ks § 234

Ordförandens tack till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsens avgående ordförande Håkan Jonsson (s) tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för ett förtjänstfullt, intressant och positivt samarbete under den gångna mandatperioden.

__________