Kommunstyrelsen 1998-11-17

Plats och tid Sammanträdesrummet, Nya Kommunhuset, Estunaväg.14, kl 09.00-11.30
13.45-14.10
Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande

Madelene Klarenfjord, servicekontoret
Kjell Johansson, "
Anders Åkerberg, "
Mats Törnqvist, ledningskontoret
Gunilla Edvinsson, "
Peter Leonardsson, tekniska kontoret
Tommie Eriksson "
Marie Norling ledningskontoret
Tony Wallin, "
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, fredag 1998-11-20, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 247-274
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal (m)

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-11-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-11-24 anslags nedtagande 1998-12-15

Förvaringsplats Servicekontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 247

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret fredagen den 20 november 1998, kl 13.00

_________Ks § 248 Dnr Ks 98/681 041

Driftbudget 1999

Kommunstyrelsen har den 27 januari 1998, § 39 beslutat om förändrad arbets-ordning för arbetet med 1999 års budget. Det innebär att tyngdpunkten i kom-munens budgetarbete ligger i att ta fram budgetramar som beslutas redan i juni månad.

Servicekontoret har utfärdat tidplan och anvisningar till nämnderna för budget-arbetet.

Kommunfullmäktige har den 22 juni 1998, § 95 fastställt ekonomiska ramar för budget 1999 med ekonomisk plan för åren 2000 och 2001.

Förvaltningarnas och nämndernas förslag till budget 1999 har inlämnats till servicekontoret den 31 augusti och översteg då tilldelad ram med 1,4 mkr.

Ledningskontoret har efter samråd med kommunledningen sammanställt nämndernas och förvaltningarnas förslag och utarbetat förslag till drift- och in-vesteringsbudget samt resultaträkning och finansieringsanalys.

Au 10/11 Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberedning 1998-11-10 anmäler Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) att de ej deltar i budgetbeslutet.Ks 17/11 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige besluta enligt Bilaga A.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - bifall till Bilaga B.


Vidare yrkas:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) - att fastställa budgeterad resultaträkning för Norrtälje enligt bilaga.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - att fastställa budgeterad resul-taträkning för Norrtälje enligt Bilaga 1:1.
_____

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) - att anslå 3.950 tkr till kommunstyrelsens konto till förfogande. Av dessa medel skall 1.000 tkr avsättas till gymnasieelever med särskilda behov samt 500 tkr till verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - att anslå 1.000 tkr till kommunsty-relsens konto till förfogande.
_____

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) - att anslå 2 000 tkr till extra sysselsättningsåt-gärder att påföras kommunstyrelsens konto till förfogande.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v)- att anslå 5.000 tkr till extra syssel-sättningsåtgärder.
_____

Christer Candal (m) med instämmande Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) samt av Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - att kommunstyrelsen beslutar för egen del - under förutsättning att kommun-fullmäktige beslutar anslå medel till extra sysselsättningsåtgärder - att delegera till arbetsutskottet fatta beslut om fördelning av anslaget samt att kommun-fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen genom servicekontoret göra korri-geringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur.


Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals, Bengt Ericssons (c), Karl-Axel Östs (fp) och Rolf Anderssons (kd) yrkanden.


KOMMUNSTYRELSEN HAR SÅLEDES BESLUTAT FÖRESLÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige beslutar


10-11 Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

att bevilja kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 83.645 tkr i driftbudget för 1999.

Beslutet innebär följande förändringar i jämförelse med budgetäskandet
-800 tkr Ks, bidrag till samlingslokalhållande föreningar
-150 tkr Ks, beredskaps- och säkerhetsfunktionen, högre in täkter/lägre kostnader
-50 tkr Ledningskontor, minskade utbildningskostnader
-100 tkr Ledningskontor, minskade inköp av konsulttjänster, 
+500 tkr Servicekontoret,Föreslagen besparing, ej realiserbar
- 75 tkr Div besparingar i servicekontorets arbetslag
-625 tkr Servicekontoret, beredskapsåtgärder
-120 tkr Allmän besparing inom ansvarsområdet


20 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 6 190 tkr i driftbudget för 1999

beslutet innebär följande förändringar i jämförelse med budgetäskandet,

+500 tkr Tidigare besparingskrav återlagt 
-10 tkr Allmän besparing

25 Byggnadsnämnd

att bevilja byggnadsnämnden 5 325 tkr i driftbudget för 1999.

Beslutet innebär följande förändringar i jämförelse med budgetäskandet,

-15 tkr Allmän besparing

30 Kultur- och Fritidsnämnd

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 51 780 tkr i driftbudget för 1999

Beslutet innebär följande förändringar i jämförelse med budgetäskandet
+250 tkr Utökat bidrag till Roslagsmuseet
-30 tkr Allmän besparing

Antecknas till protokollet att 500 tkr avsatts på kommunstyrelsens konto till förfogande för verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

50 Socialnämnd

att bevilja socialnämnden 75.645 tkr i driftbudget för 1999.

Beslutet innebär följande förändring i jämförelse med nämndens budgetäskande
-40 tkr allmän besparing

57 Omsorgsnämnd

att bevilja omsorgsnämnden 417.435 tkr i driftbudget för 1999.

Beslutet innebär följande förändring i jämförelse med nämndens budgetäskande

+1 500 tkr Utökat anslag som skall användas inom den totala budgeten för att möjliggöra öppnande av Nysättrahemmet, 


öppnande av fler dagcentraler, utredning av 
anhörigstöd samt stöd till kooperativen Kretslopp och service, Landsbygdservice samt Roslagsaptit,
-715 Allmän besparing


61 Barn- och skolnämnd

att bevilja barn- och skolnämnden 608 475 tkr i driftbudget för 1999.

Beslutet innebär följande förändring i jämförelse med nämndens budgetäskande

+4000 tkr Utökat anslag att användas för barn med särskilda behov, fritidsverksamheter, företagshälsovården in- om skolans område samt skolsköterskornas verksam- het
-800 tkr Allmän besparing

65 Utbildningsnämnd

att bevilja utbildningsnämnden 142.690 tkr

Beslutet innebär följande förändringar i jämförelse med nämndens budgetäs-kande

-130 tkr Allmän besparing

Antecknas till protokollet att 1 000 tkr avsatts på kommunstyrelsens konto till förfogande att användas för gymnasieelever med särskilda behov.

70, 80 Teknisk nämnd

att bevilja tekniska nämnden 38.304 tkr i driftbudget 1999 för tekniska kontoret


att bevilja tekniska nämnden 35.585 tkr i driftbudget 1999 för räddningskonto-ret

att beslutet innebär följande förändring i jämförelse med nämndens budget

-4.630 tkr tekniska kontoret, neddragning av verksamheter spe- ciellt inom fastighetsunderhåll
-105 tkr tekniska kontoret, allmän besparing
-331 tkr räddningskontoret, minskade kostnader för persona- lens körkortsbehörighet CE
-35 tkr räddningskontoret, allmän besparing

Kommunfullmäktige beslutar vidare

att fastställa budgeterad resultaträkning för Norrtälje kommun enligt bilaga A:1,

att anslå 3.950 tkr till kommunstyrelsens konto till förfogande. Av dessa medel skall 1.000 tkr avsättas till gymnasieelever med särskilda behov samt 500 tkr till verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde,

att anslå 2 000 tkr till extra sysselsättningsåtgärder att påföras kommunstyrel-sens konto till förfogande. Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar 2.000 tkr till extra sysselsättningsåtgärder,

att uppdra till kommunstyrelsen genom servicekontoret göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur,

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar anslå medel för extra sysselsättningsåtgärder - delegera till arbetsutskottet fatta beslut om fördelning av anslaget.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för Hå-kan Jonssons (s) m fl yrkande. 


Ks § 249 Dnr Ks 98/681 041

Investeringsbudget

Arbetsutskottet har den 10 november 1998 vilandeförklarat ärendet.

Ks 17/11 Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Anders-son (kd) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) -
att fastställa nettoinvesteringsutgifterna till högst 184.487 tkr för år 1999 samt att uppdra till kommunstyrelsen utarbeta ett förslag till fördelning av nettoin-vesteringsutgifterna på nämndnivå till kommunfullmäktiges december sam-manträde.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nettoinvesteringsutgifterna till högst 184.487 tkr för år 1999 enl bilaga 1 samt 

att uppdra till kommunstyrelsen utarbeta ett förslag till fördelning av nettoin-vesteringsutgifterna på nämndnivå till kommunfullmäktiges december sam-manträde.

_________


Ks § 250 Dnr Ks 98/681 041

Finansiering

Arbetsutskottet har den 10 november 1998 vilandeförklarat ärendet.

Ks 17/11 Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Anders-son (kd) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) -
att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån på 50.000 kr eller det ändrade belopp som kan bli följden av siffermässiga juste-ringar som kommunfullmäktige bedömer erforderliga i investeringsbudgeten, att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av endera kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Mats Törnqvist.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån på 50.000 tkr eller det ändrade belopp som kan bli följden av siffermässiga juste-ringar som kommunfullmäktige bedömer erforderliga i investeringsbudgeten, 

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av endera kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Mats Törnqvist.

________Ks § 251 Dnr Ks 98/681 041

Flerårsbudget

Föreligger upprättat förslag till flerårsbudget för år 2000-2001.

Au 10/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-11-10, § 271.


Ks 17/11 Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) deltar ej i beslutet.

Yrkande:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Rolf Anders-son (kd) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Fö-religger upprättat förslag till flerårsbudget för år 2000-2001.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till flerårsbudget 2000-2001, bil 1:1 och 1:2.

__________
Ks § 252 Dnr 98-1053 356

Förslag till nya brukningsavgifter för vatten- och avlopp samt omhänder-tagande av externt slam fr o m 1999-01-01

Tekniska kontoret har 1998-10-08 föreslagit tekniska nämnden besluta om i skrivelsen föreslagna ändringar av brukningsavgifter för vatten och avlopp samt avgift för omhändertagande av externt slam.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-10-22, § 126 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra föreslagna ändringar av bruknings-avgifter för vatten och avlopp samt avgift för omhändertagande av externt slam.


Au 10/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-11-10, § 275 beslutat att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 1998-11-17.


Ks 17/11 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med tekniska nämndens beslut 1998-10-22, § 126, anta upprättat förslag till nya brukningsavgifter att gälla fr o m 1 januari 1999 samt
nya avgifter för omhändertagande av externt slam fr o m 1999-01-01.
________Ks § 253 Dnr 98-989 841

Skylt vid infarterna till Norrtälje kommun

Det har under lång tid diskuterats infarts- och välkomstskyltar vid kommun- och ortsgränser i kommunen.

Sedan början av 1998 har turistkonsulenten arbetat med uppdraget och över-lämnar 1998-10-16 förslag till skyltning vid infarterna.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-10-18 kommunstyrelsen besluta att föreslå fullmäktige att avsätta 1 mkr/år i minst 2 år för en enhetlig uppskyltning av Norrtälje kommun, att inledningsvis godkänna att uppskyltningen sker i enlighet med alternativ 2 på i skrivelsen nämnda platser samt att uppdra till byggnadsnämnden att utreda en långsiktig lösning för rast- och informations-plats vid infarten till Norrtälje stad.


Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 256 och beslutat för egen del att överlämna frågan om finansiering till budgetberedningen.


Ks 17/11 Yrkande:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), K-A Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) - att ordet "godkänna" i ledningskontorets skrivelse utbyts mot ordet "rekommendera".

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Christer Candals yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag inledningsvis rekommenderas att uppskyltningen sker i enlighet med alternativ 2 på i skrivelsen nämnda platser samt 

att uppdra till byggnadsnämnden att utreda en långsiktig lösning för rast- och informationsplats vid infarten till Norrtälje stad.

_________
Ks § 254 Dnr 98-1007 002

Upphandling av utbildningar till Kunskapslyftet 1999

Utbildningsnämnden har 1998-10-22, § 61 bl a föreslagit kommunstyrelsen att delegera beslutanderätten att teckna ramavtal till utbildningsnämnden i samband med upphandling av Kunskapslyftets utbildningar.

Kommunstyrelsens tillämpningsföreskrifter till MA-policyn, § c Upphandling av ramavtal föreskriver "Upphandling av ramavtal får endast göras av kom-munstyrelsen eller den nämnd styrelsen utser".

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-11-05 kommunstyrelsen besluta att bemyndiga utbildningsnämnden teckna ramavtal i samband med upphandling av Kunskapslyftets utbildningar, vilket skall verkställas i samverkan med Ser-vicekontorets inköpare.


Ks 17/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att bemyndiga utbildningsnämnden teckna ramavtal i samband med upphandling av Kunskapslyftets utbildningar, vilket skall verkställas i samverkan med Ser-vicekontorets inköpare.

________Ks § 255 Dnr 98-887 106

Val av ledamöter i arbetsförmedlingsnämnder

Länsarbetsnämnden anhåller i skrivelse 1998-09-11 om att kommunen utser ledamöter i arbetsförmedlingsnämnden.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att utse nedanstående personer som ledamöter i arbetsförmedlingsnämnden:

Christer Candal (m), ordf.
Bengt Ericsson (c)
Karl-Axel Öst (fp)
Rolf Andersson (kd)
Håkan Jonsson (s)
Kerstin Bergström (s)
Katarina Wahlgren (v)

_________Ks § 256 Dnr Ks 98/1031 350

Slutrapport Va-Saneringsgruppen

I Norrtälje kommun finns ett flertal områden som klassats som problemområden avseende vatten och avlopp. En förteckning med områden där va-sanering är nödvändig upprättades 1985-10-16 samt reviderades 1993-05-10. Kommun-fullmäktige beslutade 1994-09-26 att förteckningen över områdena skall beak-tas i 1995 års budgetarbete och vid kommunens fortsatta planering. Kommun-styrelsen tillsatte därför en ledningsgrupp för att utarbeta en strategi för detta.

Va-Saneringsgruppen har 1998-09-23 lämnat en slutrapport och föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna slutrapporten med tillhörande bilagor där 13 områden redovisas som kräver fortsatta samordnade insatser för att hitta lösning med alternativ teknik, att godkänna slutrapporten med bilagor som underlag för revidering av översiktsplanen, att föreslagna riktlin-jer/rekommendationer för områdena Bergshamra by, Storsten, Rönnsbol, Rim-bo-Tomta (Midsjö) godkänns att gälla tills dess revideringen av översiktsplanen är antagen, att godkänna att utöka det kommunala verksamhetsområdet att omfatta områdena i Görla, att fastställa område 1-13 som problemområden och undersöka möjligheterna att utse en resursperson under 1 år för att arbeta med lösningar med alternativ va-teknik samt att entlediga va-saneringsgruppen från uppdraget.


Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 252.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna slutrapporten med tillhö-rande bilagor där 13 områden redovisas som kräver fortsatta samordnade in-satser för att hitta lösning med alternativ teknik,

att godkänna slutrapporten med bilagor som underlag för revidering av över-siktsplanen,

att uppdra till ledningskontoret ytterligare bereda föreslagna åtgärder från Va-saneringsgruppen enligt dagens diskussion,

att entlediga Va-saneringsgruppen från uppdraget.

_______Ks § 257 Dnr 98-866 450

Förslag till reviderad avfallsplan för Norrtälje kommun 1998, beslut om utställning av förslag

Tekniska kontoret har översänt ett förslag till reviderad avfallsplan för Norrtälje kommun 1998.

Begäran från ordförande i arbetsgruppen för avfallsplanen och tekniska konto-ret är att tekniska nämnden erhåller ett uppdrag att sända ut förslaget på samråd och att för kommunmedborgarnas granskning ställa ut förslaget. Tekniska kontoret föreslår även att kommunfullmäktige antar den reviderade avfallspla-nen.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-10-19 kommunstyrelsen besluta att inte erinra mot att tekniska nämnden i enlighet med Renhållningslagen sänder förslag till reviderad avfallsplan för Norrtälje kommun 1998 för samråd samt att under tiden ställa ut förslaget samt att uppdra till ledningskontoret att efter remisstidens utgång redovisa hur en ev utredning om samordnad miljö- och av-fallsinformation kan genomföras.

Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 253.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag inte erinra mot att tekniska nämnden i enlighet med Renhållningslagen sänder förslag till reviderad avfallsplan för Norrtälje kommun 1998 för samråd samt att under tiden ställa ut förslaget samt 

att uppdra till ledningskontoret att efter remisstidens utgång redovisa hur en ev utredning om samordnad miljö- och avfallsinformation kan genomföras.

___________Ks § 258 Dnr 98-999 253

Försäljning av skogsskifte nr 3 samt del av nr 5 av fastigheten Vettershaga 7:1

Försäljningen av ifrågavarande skogsmark godkändes 1998-03-17 av kom-munstyrelsen efter genomfört anbudsförfarande. Då tänktes försäljningen upp-delas på två köpare, en för varje skifte. Lantmäteriet har dock avslagit sökta avstyckningar med hänvisning till att styckningslotterna skulle bli för små. Avstyckning av bägge skiftena till en enhet kan tillåtas.

Av ovanstående anledning har de upprättade köpekontrakten blivit ogiltiga. Enligt överenskommelse med de två köparna har en öppen anbudsgivning an-ordnats mellan dessa avseende förvärv av bägge skiftena, totalt 28 ha.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-10-16 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av skogsskifte nr 3 samt del av nr 5 av fastigheten Vet-tershaga 7:1 till Christoffer Kurpatow för en köpeskilling om 660.000 kr.


Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 255.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av skogsskifte nr 3 samt del av nr 5 av fastigheten Vettershaga 7:1 till Christoffer Kurpatow för en köpeskilling om 660.000 kr.

_________
Ks § 259 Dnr 98-990 841

Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005

När Norrtälje Näringsliv & Turism inordnades i f d planeringskontoret den 1 oktober 1996 beslutades att ett turistpolitiskt program skulle tas fram för att tydliggöra vad som behöver göras för att utveckla turistnäringen. Ett hand-lingsprogram utarbetades och sändes ut på remiss. Intresset var lågt för pro-grammet som inte sågs tillräckligt konkret.

I början av 1998 beslutades att turistkonsulenten skulle bearbeta handlingspro-grammet efter remissynpunkterna och återkomma med ett nytt förslag.

Föreligger dokumentet Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005, utarbetat av turistkonsulenten i augusti 1998.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-10-18 kommunstyrelsen besluta att godkänna att föreliggande dokument om Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005 sänds ut på bred remiss fram till den 1 februari 1999.


Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 257.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

atti enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna att föreliggande dokument om Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005 sänds ut på bred remiss fram till den 1 februari 1999,

att uppdra till ledningskontoret utsända förslaget på en bred remiss enligt led-ningskontorets förslag.

_________Ks § 260 Dnr 98-67 265

Yttrande över förfrågan om naturvårdsförvaltning av naturreservaten Rörvik, Fäviksgrundet, Marum och Linkudden i Norrtälje kommun

Länsstyrelsen har överlämnat en förfrågan till Norrtälje kommun beträffande förvaltningen av naturreservaten Rörvik och Fäviksgrundet. Kommunekologen (Servicekontoret) har till ledningskontoret överlämnat ett utlåtande.

Ledningskontoret anför i skrivelse 1998-06-05 att eftersom Norrtälje Natur-vårdsfond inte ekonomiskt klarat skötseln för Linkudden och Marum utan extra anslag anser man att det är relevant att ändra förvaltningen till Norrtälje kommun i enlighet med gällande principer. Därefter kan upphandling av sköt-seln ske för områdena.

Efter diskussion i kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 1998 beslutades under hand att ledningskontoret och naturvårdsfonden skulle diskutera igenom frågan och återkomma med förslag.

Länsstyrelsen har 1998-10-14 överlämnat förslag till delegering av vissa befo-genheter samt beslut om ny naturvårdsförvaltare, naturreservaten Rörvik och Fäviksgrundet i Norrtälje kommun.

Ledningskontoret har i yttrande 1998-10-19 föreslagit kommunstyrelsen besluta att meddela länsstyrelsen att Norrtälje kommun ställer sig positiv till att ta ansvar för förvaltningen av naturreservaten Rörvik och Fäviksgrundet, att meddela länsstyrelsen att Norrtälje kommun accepterar den föreslagna delega-tionen för Rörvik och Fäviksgrundet under förutsättning att länsstyrelsen enligt förslaget bekostar initialkostnaden för iordningställandet av naturreservaten, att med stöd av delegationen som lämnats av länsstyrelsen i Stockholms län 1993-08-17 för naturreservatet Marum ändra naturvårdsförvaltare till Norrtälje kommun enligt 9 § naturvårdsförordningen samt att uppdra till ledningskontoret att genom servicekontoret i förekommande fall upprätta avtal mellan Norrtälje Naturvårdsfond och Norrtälje kommun.

Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 259.Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag meddela länsstyrelsen att Norrtälje kommun ställer sig positiv till att ta ansvar för förvaltningen av naturreservaten Rörvik, Fäviksgrundet och Linkudden,

att meddela länsstyrelsen att Norrtälje kommun accepterar den föreslagna dele-gationen för Rörvik och Fäviksgrundet under förutsättning att länsstyrelsen enligt förslaget bekostar initialkostnaden för iordningställandet av naturreser-vaten,

att med stöd av delegationen som lämnats av länsstyrelsen i Stockholms län
1993-08-17 för naturreservatet Marum ändra naturvårdsförvaltare till Norrtälje kommun enligt 9 § naturvårdsförordningen samt

att uppdra till ledningskontoret att genom servicekontoret i förekommande fall upprätta avtal mellan Norrtälje Naturvårdsfond och Norrtälje kommun.

________
Ks § 261 Dnr Ks 98/978 042

Delårsrapport per 31 augusti 1998

Föreligger Norrtälje kommuns delårsrapport för perioden 1998-01-01--1998-08-31.

Ledningskontoret/Servcekontoret föreslår i skrivelse 1998-10-13 kommunsty-relsen besluta att efter hörande av kommunens revisorer godkänna delårsrap-porten i enlighet med bilagda handlingar.


Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 260.

Revisorerna har i yttrande 1998-11-09 lämnat upprättad delårsrapport utan erinran.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna delårsrapporten i enlighet med bilagda handlingar.

________Ks § 262 Dnr Ks 98/1032 042

Månadsuppföljning september 1998

Ledningskontoret/Servicekontoret har 1998-10-19 överlämnat förvaltningarnas månadsuppföljningar tillsammans med servicekontorets sammanställning.


Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 261.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag med godkännande lägga förvaltning-arnas månadsuppföljningar till handlingarna.

________ 


Ks § 263 Dnr 98-886 141

Ansökan om start- och driftsbidrag till "Roslagens Företagarcentrum"

FöretagarRådhuset i Norrtelje är en paraplyorganisation för kommunens före-tagareföreningar. FöretagareRådhuset är också det näringslivsorgan som regel-bundet träffar kommunledning och näringslivsansvarig i kommunen.

Under flera år har de haft en målsättning att tillskapa ett "Roslagens Företagar-centrum". Detta organ skall bland annat vara ett stöd för redan befintliga före-tag i kommunen.

Servicekontoret, planering & näringsliv föreslår i skrivelse 1998-10-19 kom-munstyrelsen besluta att bevilja FöretagarRådhuset ett engångsbidrag såsom startbidrag med 135.000 kr ur kontot för sysselsättningsskapande åtgärder, att ge servicekontoret, planering & näringsliv i uppdrag att komma överens med FöretagarRådhuset om villkoren för utbetalning av beloppet, att beloppet 135.000 kr överförs till konto 15031 delprogram 131.


Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 262.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja FöretagarRådhuset ett en-gångsbidrag såsom startbidrag med 135.000 kr ur kontot för sysselsättnings-skapande åtgärder, 

att ge servicekontoret, planering & näringsliv i uppdrag att komma överens med FöretagarRådhuset om villkoren för utbetalning av beloppet,

att beloppet 135.000 kr överförs till konto 15031 delprogram 131.

_________


Ks § 264 Dnr 98-1056 002

Kommunens teckningsrätt för bank- och postgirokonto m m

Under föregående mandatperiod har kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson haft rätt att utöva kommunens teckningsrätt för kommunens bank- och postgiroärenden, deklarationsärenden och uppgiftslämnande till statliga myn-digheter. Till ny kommunstyrelseordförande har valts Christer Candal och till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-11-03 kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommuns teckningsrätt resp. kontrasignationsrätt för kommunens bank- och postgiroärenden, deklarationsärenden och uppgiftslämnande till statliga myndigheter för kommunstyrelsen och för av styrelsen förvaltade stif-telser utövas av följande.

Teckningsrätt
Christer Candal, kommunstyrelsens ordförande
Bengt Ericsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kjell Johansson, drätselkamrer
Leif Karlsson, ekonomisekreterare
Britt Jonsson, ekonomisekreterare
Hans Nordström, ekonomisekreterare

Kontrasignationsrätt
Barbro Erkas, assistent
Susanne Garlert, assistent
Mary-Ann Hoffström, assistent
Monica Häggqvist, assistent
Ann-Louise Söderlund, assistent
Eivor Sundell, assistent


Au 10/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-11-10, § 272 varvid
Christer Candal (m) yrkade - att följande tillägg göres:
Håkan Jonsson (s), kommunsyrelsens 2:e vice ordförande.
Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag Norrtälje kommuns teckningsrätt resp. kontrasignationsrätt för kommunens bank- och postgiroärenden, deklara-tionsärenden och uppgiftslämnande till statliga myndigheter för kommunsty-relsen och för av styrelsen förvaltade stiftelser utövas av följande.

Teckningsrätt
Christer Candal, kommunstyrelsens ordförande
Bengt Ericsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Håkan Jonsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Kjell Johansson, drätselkamrer
Leif Karlsson, ekonomisekreterare
Britt Jonsson, ekonomisekreterare
Hans Nordström, ekonomisekreterare

Kontrasignationsrätt
Barbro Erkas, assistent
Susanne Garlert, assistent
Mary-Ann Hoffström, assistent
Monica Häggqvist, assistent
Ann-Louise Söderlund, assistent
Eivor Sundell, assistent

_________Ks § 265 Dnr 98-1057 002

Bemyndigande att underteckna borgens- och lånehandlingar

Under innevarande mandatperiod har kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson haft bemyndigande att underteckna borgens- och lånehandlingar. Till ny kommunstyrelseordförande har valts Christer Candal och till kommunsty-relsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson, vilka bör ges bemyndigande att underteckna dessa handlingar.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-11-03 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Christer Candal, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson, med kontrasignation av endera ekonomichef Gunilla Edvinsson eller drätselkamrer Kjell Johansson att underteckna borgens- och lånehandlingar.


Au 10/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-11-10, § 273 varvid Christer Can-dal (m) yrkade - att följande tillägg göres:
"eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson (s)" 


Ks 10/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bemyndiga kommunstyrelsens ordfö-rande Christer Candal, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson (s), med kontrasignation av endera ekonomichef Gunilla Edvinsson eller drätselkamrer Kjell Johansson att underteckna borgens- och lånehandling-ar.

_________Ks § 266 Dnr 98-1058 002

Fullmakt i mål om betalningsföreläggande och handräckning

Kommunstyrelsen beslöt 1990-01-16, § 29 att ekonomichef Christer Bjernler eller redovisningskamrer Kjell Johansson skall ha rätt att föra kommunens talan i mål om lagsökning och betalningsföreläggande samt att på kommunens vägnar vidtaga erforderliga utmätnings- och avhysningsåtgärder, bevaka kommunens rätt i konkurser samt träffa ackorduppgörelser.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-10-29 på anförda skäl kommunsty-relsen besluta att ekonomichef Gunilla Edvinsson, drätselkamrer Kjell Johans-son, kanslichef Rolf Schwerin och kommunjurist Fredrik Cederblom skall ha rätt att föra kommunens talan i mål om betalningsföreläggande och handräck-ning och att på kommunens vägnar vidta erforderliga utmätnings- och avhys-ningsåtgärder, bevaka kommunens rätt i konkurser samt träffa ackordsuppgö-relser.


Au 10/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-11-10, § 274.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att ekonomichef Gunilla Edvinsson, drätselkamrer Kjell Johansson, kanslichef Rolf Schwerin och kommunjurist Fredrik Cederblom skall ha rätt att föra kommunens talan i mål om betalningsföreläggande och handräckning och att på kommunens vägnar vidta erforderliga utmätnings- och avhysningsåtgärder, bevaka kommunens rätt i konkurser samt träffa ackordsuppgörelser.

_________Ks § 267 Dnr 98-1039 425

Förslag till föreskrifter syftande till bullerbegränsningar inom länets skärgårdsvatten och insjöar

Under 1995 lämnade länets kommuner som svar på en remiss från Länsstyrelsen förslag på områden som var i behov av föreskrifter för sjötrafiken i syfte att dämpa bullerstörningar från sjötrafiken.

På grundval av kommunernas yttrande har länsstyrelsen utarbetat förslag till föreskrifter enligt sjötrafikförordningen om fartbegränsningar hela eller delar av året och förbud mot all eller viss sjötrafik hela eller delar av året.

Ledningskontoret har 1998-11-05 i samråd med servicekontoret yttrat sig över förslaget.


Au 10/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-11-10, § 277.


Ks 17/11 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s) och Bengt Erics-son (c) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Bertil Karlsson (v) - avslag på arbetsutskottets förslag innebärande att länssty-relsens förslag till föreskrifter skall i sin helhet godkännas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Christer Candals m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag som sitt yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och plane-ringschefen.Reservation

Vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) - att länsstyrelsens förslag till föreskrifter skall tillstyr-kas.
_________Ks § 268 Dnr 98-986 179

Tilläggsanslag introduktionsutbildning och rökdykarutbildning

Räddningstjänsten har i skrivelse 1998-10-07 till tekniska nämnden redogjort för behovet av introduktionsutbildning och rökdykarutbildning för ny personal.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-10-22, § 116 beslutat att hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag på 250 kkr samt att under förut-sättning att kommunstyrelsen medger ett tilläggsanslag på 250 kkr godkänna att introduktions- samt rök- och kemdykningsutbildning genomförs.Au 10/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-11-10, § 278.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighetmed arbetsutskottets förslag avslå tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag samt uppmana nämnden att om utbildningen bedöms nödvändig, finansiera denna genom omfördelning inom nämndens anslagsram.

_________Ks § 269 Dnr 98-503 055

Ansökan om Lokalt investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling av Norrtälje kommun

Norrtälje kommun inlämnade till Miljödepartementet en intresseanmälan om att ansöka om statligt stöd för att genomföra ett lokalt investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling av kommunen. Miljödepartementet är nu intres-serad av att Norrtälje kommun fullföljer anmälan med en ansökan.

Kommunekolog Magnus Bergström, servicekontoret har överlämnat förslag till ansökan om investeringsprogram

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-11-06 föreslagit kommunstyrelsens ar-betsutskott besluta att utan att avvakta kommunstyrelsens beslut godkänna an-sökan i enlighet med dagens diskussion, att bemyndiga kommunstyrelsens ord-förande att underteckna ansökan. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna vidtagen åtgärd.


Au 10/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-11-10, § 279 beslutat att utan att avvakta kommunstyrelsens beslut godkänna ansökan i enlighet med dagens diskussion samt att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna ansökan.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna vidtagen åtgärd.

__________Ks § 270 Dnr Ks 98/642 738

Ansökan om medel för start av kooperativ för arbetsrehabilitering i sam-verkan i Norrtälje kommun

I Norrtälje kommun drivs med EU-stöd sedan mars 1997 ett projekt för reha-bilitering av arbetshandikappade personer. Projekten visar mycket goda resultat. Den modell för samverkan mellan huvudmän som efterlyses av de centrala myndigheterna har förverkligats. Projekten upphör i augusti 1998 och projekt-ledningens avsikt är att överföra verksamheten i tre kooperativ för en varaktig fortsättning av rehabiliteringen.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1998-09-22, § 120 beslutat att hos kommunstyrelsen hemställa om 900 tkr i anslag för 1999 till stöd för de tre nybildade kooperativen Kretslopp och service, Landsbygdservice samt Roslag-saptit.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-10-14 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att avslå hemställan från om-sorgsnämnden om 900 000 kr för beskrivna arbetsprojekten.

Au 27/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-10-27, § 264 beslutat att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


Au 10/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-11-10, § 276.


Ks 17/11 Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - anmäler att de ej deltar i beslutet av skäl som redovisas i separat protokollsanteckning till detta protokoll.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra till omsorgsnämnden vara huvudman för projekten,


att medel härför har inräknats i omsorgsnämndens driftbudget för 1999.

_________


Ks § 271 Dnr Ks 98/1097 114

Polisstyrelsens inriktningsbeslut för genomförande av en förändrad brottsutredningsverksamhet vid polismyndigheten i Stockholms län

Ordföranden Christer Candal (m) redovisar skrivelse 1998-11-11, insänd till Polisstyrelsen i Stockholms län och undertecknad av kommunstyrelsens ordfö-rande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen beslutar

att med godkännande lägga skrivelsen till handlingarna.

________ 


Ks § 272

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 1998-08-31 och 1998-09-28.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 1998-08-07, 1998-08-18, 1998-08-25, 1998-09-01, 1998-09-15, 1998-09-29, 1998-10-06 samt 1998-10-13. 

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

__________

.

Ks § 273 Dnr Ks 98/168 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-20 till detta protokoll anmäles och läg-ges till handlingarna.

_______Ks § 274

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

KUR:s skrivelse till Waxholms Bolaget ang samarbete m m gällande skärgården

Dnr 98-1042 047
Skolverket ang preliminärt beslut om statsbidrag för den särskilda satsningen på gymnasial vuxenutbildning under år 1999

Svenska kommunförbundets rapporter från Trygghetsfonden

Dnr 98-38 149
Uppdragsutbildningen ang ansökan om kvalificerad yrkesutbildning i Norrtälje

Dnr 98-1000 760
Socialdepartementets remiss "Samordning mot droger- kartläggning och skiss till ny myndighetsstruktur på alkohol- och narkotikaområdet"

Dnr 98-913 140
Posten ang förändrad organisation från regioner till serviceområden

Svenska kommunförbundets Plan & Miljöinfo; Varför databassamverkan med staten?

Dnr 98-903 433
Länsstyrelsens remiss ang områden föreslagna till Natura 2000 för 1998

Yrkesinspektionens beslut ang omprövning enligt 27 § förvaltningslagen 

__________