Kommunstyrelsen 1998-12-10


Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset, Estunaväg. 14, kl 09.00-10.00
11.40-11.55
Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande
Mats Törnquist, ledningschef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Anders Åkerberg, servicekontoret
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Sune Alm (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, 1998-12-14, kl 08.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 275-288
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Sune Alm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-12-10

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-12-15 anslags nedtagande 1999-01-07

Förvaringsplats
För protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 275

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 14 december 1998, kl 08.30.

_________ Ks § 276 Dnr Ks 98/842 042

Förslag till nya investeringsbudgetrutiner

Tekniska nämnden har 1998-08-27, § 93 föreslagit kommunstyrelsen att anta ny rutin för hantering av kommunens investeringar i fasta anläggningar. Förslaget har av kommunstyrelsens arbetsutskott remitterats till förvaltningar och kontor för synpunkter.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-11-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ny rutin för investeringar i enlighet med tekniska nämndens förslag inkl förslag till förändringar från ledningskontoret införs från 1999-01-01, att uppdra åt ledningskontoret att i samband med planeringsdirektiven för budget 2000 utforma anvisningar för en 5-årig investeringsplan, att uppdra åt kommunstyrelsen att noga följa upp genomförandet speciellt vad gäller uppföljning och beslutsnivåer, att uppdra åt ledningskontoret att återkomma med förslag till rutiner för övriga investeringar.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 288 och beslutat för egen del att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde 10 december 1998 skriva ihop tekniska nämndens förslag med ledningskontorets förslag till förändringar 12 i ett dokument.Ks 10/12 Föreligger reviderad skrivelse 1998-12-09 från ledningskontoret.

Yrkanden:

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag med ändring av första att-satsen som skall ha följande ändrade lydelse: att fr o m den 1 januari 1999 införa ny rutin för investeringar enligt ledningskontorets skrivelse 1998-12-09.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fr o m den 1 januari 1999 införa ny rutin för investeringar enligt ledningskontorets skrivelse 1998-12-09,

att uppdra åt ledningskontoret att i samband med planeringsdirektiven för budget 2000 utforma anvisningar för en 5-årig investeringsplan, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att noga följa upp genomförandet speciellt vad gäller uppföljning och beslutsnivåer, 

att uppdra åt ledningskontoret att återkomma med förslag till rutiner för övriga investeringar.

_________

Ks § 277 Dnr Ks 98/842 042

Investeringsram och investeringsbudget för 1999

Kommunfullmäktige har 30 november 1998 beslutat om en investeringsram för 1999 omfattande 184.487 tkr. Investeringsplan som omfattar 5 år kommer att tas fram först till budget 2000. Förslag till investeringsbudget för 1999 har framlagts av ledningskontoret i skrivelse 1998-12-09.


Au 10/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-10, § 303.


Ks 10/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna redovisning av innehåll i investeringsramen 184.487 tkr för 1999,

att bevilja anslag för inventarier enl. bil 1:2 till respektive styrelse/nämnd, totalt 29.815 tkr enligt följande specifikation;

- Kommunstyrelsen 13.100 tkr
- Miljö- och hälsoskyddsnämnd 175 tkr
- Byggnadsnämnd 350 tkr
- Kultur- och fritidsnämnd 260 tkr
- Socialnämnd 55 tkr
- Omsorgsnämnd 500 tkr
- Barn- och skolnämnd 5. 000 tkr
- Utbildningsnämnd 5.000 tkr
- Teknisk nämnd 5.375 tkr

att bevilja tekniska nämndens anslag om 30.000 tkr för tekniska investeringar understigande 5 mkr per projekt,

att bevilja kommunstyrelsen anslag om 30.000 tkr för anläggningsinvesteringar understigande 5 mkr per projekt,


att bevilja tekniska nämnden anslag om totalt 44.275 tkr för pågående projekt som berör andra nämnder enligt följande specifikation;

- Rodengymnasiet etapp 2, bygg 21.775 tkr
- Rodengymnasiet etapp 2, inredning 6.150 tkr
- Vigelsjöskolan, gymnastik 50 tkr
- Älmsta skola 10.500 tkr
- Rimbo skola (Långsjöskolan) 100 tkr
- Grind servicehus, ombyggnad till lägenheter 100 tkr
- Kv Norden, nybyggnad omsorgslokaler 3.900 tkr
- Hallsta 2:200, nytt LAK-kontor 700 tkr
- Lindholmens ARV, kvävereducering 1.000 tkr

att bevilja tekniska nämnden anslag för beslutande, ej påbörjade investeringar 480 tkr (anslag avseende andra nämnder) enligt följande specifikation;

- Centralskolan Hallstavik, programarbete 380 tkr
- Kristinagården, ombyggnad till lägenheter 100 tkr

att bevilja anslag för om- och tillbyggnad av Bålbro skola med 24.300 tkr för 1999 och att den totala projektbudgeten fastställs till 26.300 tkr,

att starttillstånd för om- och tillbyggnad av Bålbro skola erfordras före genomförande samt

att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott besluta om starttillstånd.

______

Ks § 278 Dnr 98-1125 450

Antagande av renhållningstaxa 1999 och tills vidare

Tekniska nämnden beslutade 1998-01-28, § 11 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med tre ledamöter för att göra en översyn av bland annat reglerna i renhållningstaxan.

Tekniska nämnden beslutade 1998-10-22, § 126 att föreslå kommunfullmäktige besluta att avgifter för omhändertagande av externt slam vid Norrtälje, Hallstavik och Rimbo reningsverk höjs med 20 %.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 138 beslutat föreslå tekniska nämnden besluta att anta ändringar i tömningsintervallerna för slamhämtning enligt tekniska kontorets skrivelse 1998-11-12, att föreslå kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa, daterat 1998-11-12, att gälla fr o m 1 januari 1999 och tillsvidare.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 289.


Ks 10/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson ©, Rolf Andersson (kd) och Karl-Axel Öst (fp) - bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg: att uppdra till tekniska nämnden utreda och lägga förslag till reviderad renhållningstaxa i enlighet med Tommy Lundqvist © m fl yrkande i tekniska nämndens beslut § 138/98.

Sune Alm (s) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Christer Candals yrkande.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt tekniska nämndens beslut § 138/98 anta ändringar i tömningsintervallerna för slamhämtning enligt tekniska kontorets skrivelse 1998-11-12, 

att föreslå kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa, daterat 1998-11-12, att gälla fr o m 1 januari 1999 och tillsvidare,

att uppdra till tekniska nämnden utreda och lägga förslag till reviderad renhållningstaxa i enlighet med Tommy Lundqvist © m fl yrkande i tekniska nämndens beslut § 138/98.
.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Sune Alms yrkande.

_________Ks § 279 Dnr Ks 98/1213 003

Förslag till ändring av reglemente för tekniska nämnden

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-12-02 att tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget till ändrat reglemente för tekniska nämnden.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-12-03 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa tekniska nämndens förslag till ändrad lydelse av reglemente för tekniska nämnden att gälla fr o m den 1 januari 1999, att fr o m den 1 januari 1999 upphäva reglemente för trafiksäkerhetsnämnden.


Au 3/12 Arbetsutskottets har behandlat ärendet 1998-12-03, § 291.


Ks 10/12 Föreligger tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1998-12-03, § 151.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla tekniska nämndens arbetsutskotts förslag 1998-12-03, § 151, till ändrad lydelse av reglemente för tekniska nämnden att gälla fr o m den 1 januari 1999, 

att fr o m den 1 januari 1999 upphäva reglemente för trafiksäkerhetsnämnden.

________
Ks § 280 Dnr Ks 98/1207 003

Förslag till ändring av reglemente för omsorgsnämnden

Omsorgschefen har i skrivelse 1998-12-01 föreslagit omsorgsnämnden besluta bl a att rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa nytt reglemente för omsorgsnämnden fr o m 1999-01-01 i enlighet med föreliggande förslag.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-12-01 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa omsorgsnämndens förslag till ändrad lydelse av reglemente för omsorgsnämnden att gälla fr o m den 1 januari 1999.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 292.


Ks 10/12 Föreligger omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 1998-12-07, § 98.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 1998-12-07, § 98, till ändrad lydelse av reglemente för omsorgsnämnden att gälla fr o m den 1 januari 1999.

_________Ks § 281 Dnr Ks 98/1214 107

Förslag till ändring av bolagsordning för Norrtälje Energi AB, Norrtälje energi Försäljnings AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Roslagsbostäder AB och Samhällsteknik AB

Den nya majoriteten har enats om att styrelserna i de kommunägda bolagen skall ha ändrat antal ledamöter och suppleanter för nästa mandatperiod. Förslaget är att styrelserna skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Detta kräver att punkt 6 i gällande bolagsordningar ändras. Ändringen föreslås ske så att antalet ledamöter bestäms till lägst fem och högst nio samt antalet suppleanter till lägst två och högst fyra. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 1998-12-01 kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ändrade bolagsordningar att gälla 
fr o m den 1 januari 1999.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 298.


Ks 10/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna förslag till ändrade bolagsordning för Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Roslagsbostäder AB och Samhällsteknik AB att gälla fr o m den 1 januari 1999.

________Ks § 282 Dnr Ks 98/559 001

Demokratikommitténs förslag till direktiv för utredning om medborgarkontor

Enligt uppdrag har Tomas Sjöberg, servicekontoret utarbetat ett förslag till utredningsdirektiv. Samråd har skett med kommunledningskontoret.

Demokratikommittén har 1998-04-01, § 7 beslutat att föreslå kommunstyrelsen bifalla förslag till utredningsdirektiv.

Au 26/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-05-26, § 162 och beslutat 
att uppdra till ledningskontoret yttra sig i ärendet.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-09-04 beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra åt ledningskontoret genomföra en utredning som skall kartlägga och belysa förutsättningarna för införande av medborgarkontor i kommunen, att utredningen skall följa utredningsdirektiv enligt Demokratikommitténs förslag 1998-04-01 och att de kompletterande synpunkter som framförts i ledningskontorets skrivelse 1998-09-04, att utredningsarbetet skall fortlöpande redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott och i CESAM.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 297 varvid
Sune Alm (s) yrkade bifall till demokratikommitténs förslag vad avser projektorganisation. Arbetsutskottet beslutade bifalla ledningskontorets förslag.Ks 10/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Sune Alm (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) -bifall till demokratikommitténs förslag vad avser projektorganisation.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra åt ledningskontoret genomföra en utredning som skall kartlägga och belysa förutsättningarna för införande av medborgarkontor i kommunen, 

att utredningen skall följa utredningsdirektiv enligt Demokratikommitténs förslag 1998-04-01 och att de kompletterande synpunkter som framförts i ledningskontorets skrivelse 1998-09-04, 

att utredningsarbetet skall fortlöpande redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott och i CESAM.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare, Vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets tjänstgörande ledamot till förmån för Sune Alms 
m fl yrkande.

__________
Ks § 283 Dnr 98-1123 253

Upplåtelse med tomträtt av ett område av fastigheten Tälje 4:47 ( f d Flyghangaren i Norrtälje)

Kommunen inbjöd i juni 1997 intressenter att inkomma med idéer om Flyghangarens framtida användning och förvaltning. Kommunstyrelsens arbetsutskott angav som inriktning 1997-10-28 att ett förslag inlämnat av Friskis & Svettis i Norrtälje var det mest intressanta förslaget att vidarebearbeta. Friskis & Svettis har därefter arbetat vidare med projektering och finansiering av projektet. Detta har resulterat i ett förslag som innebär att Riflex AB går in som ägare och förvaltare av Flyghangaren, genomför ombyggnaden och upplåter lokalerna till Friskis & Svettis.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-11-17 beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om upplåtelse med tomträtt av ett område av fastigheten Tälje 4:47 omfattande f d Flyghangaren i Norrtälje till Riflex AB, att godkänna att del av köpeskillingen för Flyghangaren, 165.000 kr utgörande bokförda värdet för byggnaden får användas för delfinansiering av en garage- och förrådslokal till Sportcentrum som ersättning för en idag nyttjad lokal i Flyghangaren.


Au 26/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-11-26, § 284 beslutat att uttala sig positiva till tekniska kontorets förslag, men att återremittera ärendet till tekniska kontoret att omförhandlas i den delen i avtalet som avser parkeringsfrågorna vad gäller antal, kostnadsfördelning och placering.


Au 3/12 Föreligger av mark- och exploateringsavdelningen omarbetat avtal, daterat 1998-11-30.


Ks 10/12 Föreligger avtal undertecknade av Riflex AB.

Kommunstyrelsen beslutar:


att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna avtal om upplåtelse med tomträtt av ett område av fastigheten Tälje 4:47 omfattande f d Flyghangaren i Norrtälje till Riflex AB, 

att godkänna att del av köpeskillingen för Flyghangaren, 165.000 kr utgörande bokförda värdet för byggnaden får användas för delfinansiering av en garage- och förrådslokal till Sportcentrum som ersättning för en idag nyttjad lokal i Flyghangaren.________Ks § 284 Dnr 98-1124 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Bostadsrättsföreningen Vårsolen

Tekniska kontoret har lämnat förmedlingsuppdrag på lägenheten till FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå. Lägenheten är belägen en trappa ned. Ytan är endast 19 m2 och omfattar ett rum med kokskåp.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-11-16 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet 1 rum med kokskåp i Brf Vårsolen, Lundmansgatan 1 A i Norrtälje stad för en köpeskilling av 20.000 kr.


Au 26/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-11-26, § 285.


Ks 10/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet 1 rum med kokskåp i Brf Vårsolen, Lundmansgatan 1 A i Norrtälje stad för en köpeskilling av 20.000 kr.

_________Ks § 285 Dnr Ks 98/1032 042

Månadsuppföljning oktober 1998

Ledningskontoret/Servicekontoret har 1998-11-20 överlämnat förvaltningarnas månadsuppföljningar tillsammans med servicekontorets sammanställning.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 290.


Ks 10/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag med godkännande lägga månadsuppföljningen för oktober månad 1998 till handlingarna.

________
Ks § 286 Dnr 98-904 001

Ändrad rotelindelning; socialnämnden

Socialnämnden beslöt 1998-09-17, § 236 att hos kommunstyrelsen hemställa om ändrad rotelindelning på så sätt att socialnämnden med sin förvaltning inlemmas i en rotel tillsammans med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden med förvaltningar.

Kommunfullmäktige beslöt 1998-11-02 att upphäva sitt beslut 1995-06-19, § 111, i de delar som avser rotelindelning, rotelinstruktion, utseende av rotelsamordnare och bemyndigande för kommunstyrelsen att besluta om anvisningar och föreskrifter. Beslutet gäller från dagen för fullmäktiges beslut.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-11-04 föreslagit kommunstyrelsen besluta att socialnämndens framställning inte skall föranleda någon styrelsens vidare åtgärd.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-10, § 285.


Ks 10/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag socialnämndens framställning inte skall föranleda någon styrelsens vidare åtgärd

________ 


Ks § 287 Dnr 98-1008 165

Skyddsrumsbyggande och utomhusvarning i Norrtälje och Hallstavik

I lagen om civilt försvar regleras kommunens ansvar för verksamheter under höjd beredskap. För dessa uppgifter utgår ett årligt statsbidrag till kommunen.

Enligt nu gällande kommunstyrelsenbeslut 1996-02-13, § 55 skall skyddsrum byggas i Norrtälje stad och i Hallstaviks tätort.

Beredskaps- och säkerhetsfunktionen har i skrivelse 1998-10-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att nya skyddsrum inte längre behöver byggas i Norrtälje stad och Hallstaviks tätort, att befintliga skyddsrum underhålls, besiktigas och vid behov kontrolleras enligt gällande regler, att utomhusvarningssystemet (för fredsolyckor) behålls tills vidare.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 294.


Ks 10/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag nya skyddsrum inte längre behöver byggas i Norrtälje stad och Hallstaviks tätort, 

att befintliga skyddsrum underhålls, besiktigas och vid behov kontrolleras enligt gällande regler, 

att utomhusvarningssystemet (för fredsolyckor) behålls tills vidare.

__________


Ks § 288

Sammanträdesdagar för 1999

Föreligger sammanträdestider för kommunstyrelsen för år 1999.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 302 och beslutat för egen del att godkänna föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott.


Ks 10/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen för år 1999.

__________Ks § 289 Dnr Ks 98/936 123

Förslag till avtal om tillfällig omstruktureringsersättning för överförande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier m m

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) rekommenderar i skrivelse 1998-09-30 kommunerna i länet att träffa avtal om tillfällit omstruktureringsersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier 
m m.

Landstinget har förbundit sig ersätta berörda kommuner med totalt 23 milj. Kronor för att stödja huvudmannaskapsskiftet. KSL bedömer att det under en övergångsperiod om två och ett halvt år behövs ytterligare medel för denna åtgärd och för att överföra 24 administratörer till kommunerna. Till berörda kommuners stöd föreslås gemensam finansiering av en tillfällig omstruktureringsfond.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 1998-11-19, § 72.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-12-08 föreslagit kommunfullmäktige besluta att träffa avtal om tillfällig omstruktureringsersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier m m i enlighet med KSL:s förslag, att kostnaden för 1999, 358.000 kr, skall finansieras med ökade skatteintäkter samt att uppdra åt kommunstyrelsen teckna detta avtal med länets kommuner.


Ks 10/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att träffa avtal om tillfällig omstruktureringsersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier m m i enlighet med KSL:s förslag, 

att kostnaden för 1999, 358.000 kr, skall finansieras med ökade skatteintäkter samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen teckna detta avtal med länets kommuner.


Ks § 290

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 till detta protokoll anmäles och lägges till handlingarna.

__________Ks § 291

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

BOD-seminarie om Ryssland och Estland 2-3 februari 1999

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:172; Inför miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari 1999

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:173 ang avsiktsförklaring om åtgärder för att främja läraryrkeys utveckling och rekrytering

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:176; Budgetpropositionen 1999 - vissa arbetsgivarfrågor

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:180; Överenskommelse om ny lön i samband med att arbetsgivare tillhandahåller datorutrustning

Dnr 98-1121 105
Centerpartiet Riksdagskansliet ang utvecklingen av Eus regionalpolitik och mål 5B områden

Dnr 98-960 106
KSL ang nytt avtal om samverkan mellan länets kommuner och landstingets förtroendenämnd

Dnr 98-740 379
Energimyndigheten; Ansökan om statligt bidrag till kommunal energirådgivning

Brukaren och byggnaden; Konferensinbjudan "En konferens för alla Brukare och Byggare i den offentliga miljön"

________