Kommunstyrelsen 1999-01-12 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset, Estunavägen 14, kl 13.00-13.10
14.10-14.35
Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande 

Mats Törnquist, ledningschef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Tony Wallin, personalchef
Christina Nilsson, sekreterare 


Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, fredag 1999-01-15, kl 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-18
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal (m)

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström (s)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-01-12

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-01-22 anslags nedtagande 1999-02-12

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 1

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret fredagen den 15 januari 1999, kl 13.00.

________


Ks § 2 Dnr Ks 98/1045 003

Förslag om tillägg till 28 § i kommunstyrelsens reglemente

Kommunfullmäktige beslöt den 2 november 1998, § 180, bl a att fastställa följande ändrade lydelse för 28 § i kommunstyrelsens reglemente.

”Förhandlingsdelegation
28 §

Inom kommunstyrelsen skall finnas en förhandlingsdelegation för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Förhandlingsdelegationen består av tre ledamöter.

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande är ledamöter i delegationen. Kommunstyrelsens ordförande är delegationens ordförande.”

Underhand har fråga uppkommit om att utse ersättare i delegationen och antalet närvarande för att handlägga ett ärende. Med anledning härav framläggerledningskontoret i skrivelse 1998-12-03 förslag till följande ändring.

”Förhandlingsdelegationen består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen utser ersättarna bland styrelsens ledamöter och ersättare. Förhandlingsdelegationen får handlägga ärenden bara när tre ledamöter är närvarande.”


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-16, § 305.Ks 12/1 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar
Ks § 2

att i enlighet med arbetsutskottets förslag 28 § i kommunstyrelsens reglemente, andra stycket skall erhålla följande ändringar och tillägg:

”Förhandlingsdelegationen består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen utser ersättarna bland styrelsens ledamöter och ersättare. Förhandlingsdelegationen får handlägga ärenden bara när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande.”

__________

Ks § 3 Dnr Ks 98/1248 002

Delegation av personalfrågor samt instruktion till förhandlingsdelegationen

Ledningskontoret har utformat ett förslag till instruktion för förhandlingsdelegationen samt ett förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen i personalfrågor. 

Förslaget syftar till att föra de personalpolitiska frågorna till kommunstyrelsens arbetsutskott och att få en renodlad förhandlingsdelegation som kan tolka avtal och ge direktiv och vägledning för kommunens förhandlingsarbete.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-11-29 kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kommunens anställningsmyndighet för all personal, att anta den nya instruktion för förhandlingsdelegationen som utarbetats av ledningskontoret att gälla fr o m 1999-01-01, att besluta om ny delegationsordning i personalfrågor som utarbetats av ledningskontoret att gälla fr o m 1999-01-01.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 301 och för egen del beslutat att uppdra till ledningskontoret revidera instruktion för förhandlingsdelegationen samt delegationsordningen i personalfrågor enligt dagens diskussion.


Ks 12/1 Yrkanden:

Christer Candal (m) att anta den nya instruktion för förhandlingsdelegationen som utarbetats av ledningskontoret att gälla fr o m 1999-02-01, att anta delegationsordning i personalfrågor som utarbetats av ledningskontoret att gälla 
fr o m 1999-02-01 med följande ändring och tillägg:

Punkt 12 sid 2 utgår texten: Övriga chefer och specialister Resp förvaltningschef i samråd med personalchef samt övriga anställningar respektive förvaltningschef samt följande text skall ingå,

att anställande av chefer och övriga specialister alltid skall ske i samråd med personalchefen vid kommunstyrelsens ledningskontor.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Christer Candals (m) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Candals förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att anta den nya instruktion för förhandlingsdelegationen som utarbetats av ledningskontoret att gälla fr o m 1999-02-01, 

att anta delegationsordning i personalfrågor som utarbetats av ledningskontoret att gälla fr o m 1999-02-01 med följande ändring och tillägg:

Punkt 12 sid 2 utgår texten: Övriga chefer och specialister Resp förvaltningschef i samråd med personalchef samt övriga anställningar respektive förvaltningschef, samt följande text skall ingå

att anställande av chefer och övriga specialister alltid skall ske i samråd med personalchefen vid kommunstyrelsens ledningskontor.

_________Ks § 4 Dnr Ks 98/1215 001

Chefspolicy i Norrtälje kommun

Kommunfullmäktige antog 1990-11-19, § 233 ett nytt ledningsdokument för Norrtälje kommun. Förslag till policy är en tillämpningsföreskrift som kompletterar ledningsdokumentet i delen som behandlar chefskapet inom ledningsfilosofin.

Ledningskontoret har utarbetat förslag till en ny chefspolicy. Förslaget är ingående diskuterat med förvaltningschefsgruppen sam behandlat i CESAM 1998-10-22. Kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa föreliggande förslag till chefspolicy i Norrtälje kommun.


Au 16/12. Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-16, § 306 och beslutat för egen del att uppdra till personalchefen revidera chefspolicyn i enlighet med dagens diskussion.


Ks 12/1 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Christer Candal (m) och Bertil Karlsson (v) bifall till arbetsutskottets förslag efter vissa redaktionella ändringar i policyn i enlighet med dagens diskussion.


Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag fastställa upprättat och reviderat förslag till chefspolicy i Norrtälje kommun. 
_________
Ks § 5 Dnr 98-1137 805

Framställning om uppdragsersättning för år 1999; Folkets Hus, Herräng

Föreningen Folkets Hus, Herräng anhåller i skrivelse 1998-11-19 om uppdragsersättning om 202.000 kr för täckande av fastighetskostnader för år 1999.

Föreningen hemställer om ett förskott på 125.000 kr av begärd ersättning.

Kommunfullmäktige har i 1999 års budget minskat kontot för samlingslokalhållande föreningar med 800.000 kr totalt. Detta innebär att föreningar kommer att erhålla ett lägre bidrag än tidigare.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1998-12-15 efter samråd med företrädare för föreningen att kommunstyrelsen beviljar ett förskott med 100.000 kr för 1999 och att pröva den slutliga ansökan när bokslut och årsredovisningar föreligger.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-16, § 307.


Ks 12/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja Föreningen Folkets Hus, Herräng ett förskott på totalt 100.000 kr för år 1999 samt 

att pröva den slutliga ansökan när bokslut och årsredovisningar föreligger.


_________


Ks § 6 Dnr 98-1108 805

Framställan om uppdragsersättning för år 1999; Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik

Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik anhåller i skrivelse 1998-11-12 om uppdragsersättning om 1.600.000 kr.

Föreningen anhåller om ett förskott att utbetalas med en fjärdedel att utbetalas i januari och april 1999.

Kommunfullmäktige har i 1999 års budget minskat kontot för samlingslokalhållande föreningar med 800.000 kr totalt. Detta innebär att föreningar kommer att erhålla ett lägre bidrag än tidigare.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1998-12-15 efter samråd med företrädare för föreningen att kommunstyrelsen beviljar ett förskott med totalt 700 tkr att utbetalas med 350 tkr i januari respektive april månad 1999, och att pröva den slutliga ansökan först när bokslut och årsredovisning föreligger.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-16, § 308.


Ks 12/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik ett förskott på totalt 700 tkr att utbetalas med 350 tkr i januari resp. april månad 1999,

att pröva den slutliga ansökan när bokslut och årsredovisning föreligger.
__________


Ks § 7 Dnr 98-1148 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Ängsbyle

Tekniska kontoret har lämnat förmedlingsuppdrag på lägenheten till FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå. Lägenheten är belägen vid Grindvägen 22 A, 1 tr. Avgiften till föreningen uppgår till 1.682 kr/månad. Lägenheten föreslås överlåtas till Johnny Eklöf.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-11-24 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet 2 rum och kokvrå i Brf Ängsbyle, Grindvägen 22 A i Norrtälje stad för en köpeskilling av 120.000 kr.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-16, § 309.


Ks 12/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet 2 rum och kokvrå i Brf Ängsbyle, Grindvägen 22 A i Norrtälje stad till Johnny Eklöf för en köpeskilling av 120.000 kr.

__________

Ks § 8 Dnr 98-1166 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Väktaren

Tekniska kontoret har lämnat förmedlingsuppdrag på lägenheten till FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå. Lägenheten är belägen vid Stegelbäcksgatan 12 B. Avgiften till föreningen uppgår till 1.183 kr/månad. Lägenheten föreslås överlåtas till Karl-Gustaf Runesson.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-11-26 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet 1 rum och kokvrå i Brf Väktaren, Stegelbäcksgatan 12 B i Norrtälje stad för en köpeskilling av 110.000 kr.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-16, § 312.


Ks 12/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet 1 rum och kokvrå i Brf Väktaren, Stegelbäcksgatan 12 B i Norrtälje stad för en köpeskilling av 110.000 kr.

___________


Ks § 9 Dnr 98-1130 004

Arkivplan för DEVIS och IPS

Servicekontoret/enheten för Ekonomi och verksamhetsuppföljning har i samarbete med stadsarkivet utarbetat en arkivplan för ekonomisystemet DEVIS och IPS (Internt Planeringssystem för budgetarbete). Planen anger vad som skall gallras och vad som skall bevaras för framtiden. Planen skall ingå i kommunens ekonomihandbok.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1998-11-20 kommunstyrelsen besluta att antaga upprättat förslag till arkivplan för DEVIS och IPS.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-16, § 310.


Ks 12/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag antaga upprättat förslag till arkivplan för DEVIS och IPS.

__________


Ks § 10 Dnr Ks 98/143 280

Entledigande av ledningsgruppen för samordnad fastighetsförvaltning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1998-03-17, § 79 tillsatt en ledningsgrupp för att framlägga förslag till samordnad fastighetsförvaltning för bolagen och kommunen.

Följande ledamöter valdes:

Bertil Karlsson (v)
Inger Lundh-Jansson (mp)
Lennart Allard (s)
Kurt Boxström (c)
Erik Sundelin (m)


Ks 12/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att entlediga ledningsgruppen för samordnad fastighetsförvaltning.

________

Ks § 11 Dnr Ks 99/51 289

Entledigande av arbetsgruppen för samutnyttjande av kommunens personal och lokaler 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1995-04-25, § 118 tillsatt en arbetsgrupp för möjligheten till samverkan och samutnyttjande av kommunens personal och lokaler.

Följande ledamöter valdes:

Bodil Henriksson (s), sammankallande
Elisabeth björk (s)
Christer Candal (m)
Bengt Ericsson (c)

Kommunstyrelsen entledigade efter avsägelse 1996-01-16, § 14 Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) från sina respektive uppdrag.


Ks 12/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att entlediga Bodil Henriksson (s) och Elisabeth Björk (s) från sina uppdrag i arbetsgruppen för samutnyttjande av kommunens personal och lokaler.

________


Ks § 12 Dnr Ks 99/11 102

Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet 1999-2002

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet välja:

Ledamot Ersättare

Eva Tomaszewski (c) Kerstin Bergström (s)

___________

Ks § 13 Dnr Ks 99/11 102

Val av ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet 1999-2002

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet välja:

Ledamot Ersättare

Berit Jansson (c) Kerstin Bergström (s)

_________Ks § 14 Dnr Ks 99/52 102

Val av representant i styrgruppen för Hallstaviksprojektet

Kommunstyrelsen beslutar

att till representanter i styrgruppen för Hallstaviksprojektet välja

Ledamöter

Christer Candal (m)
Håkan Jonsson (s)

_______

Ks § 15 Dnr Ks 99/52 102

Val av ombud och ersättare till Stockholms läns Luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ombud och ersättare till Stockholms läns Luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte välja

Ombud Ersättare

Lennart Albinsson (c) Lennart Allard (s)

________
Ks § 16 Dnr Ks 99/52 102

Val av ledamöter och ersättare i Norrtälje näringslivsråd 1999-2002

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamöter och ersättare i Norrtälje näringslivsråd välja

Ledamöter Ersättare

Christer Candal (m) Solbritt Ericsson-Blomberg (m)
Bengt Ericsson (c) Karl-Axel Öst (fp)
Håkan Jonsson (s) Ola Bertilsson (s)

_________Ks § 17 Dnr Ks 98/168 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-8 anmäles och lägges till handlingarna.

___________Ks § 18

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:192 ang Kommunerna i framtiden

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:193; Yttrandefrihet och lojalitet

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:194; Basbelopp för år 1999

Tack från Bengt Ericsson för uppvaktning på 60-årsdagen

Dnr 98-1186 849
Stiftelsen Storholmen Norden; Verksamhetsberättelse 1995-1998-12-21
Dnr 98-67 265
Länsstyrelsen ang delegering av vissa befogenheter samt beslut om ny naturvårdsförvaltare, naturreservaten Rörvik, Fäviksgrundet och Linkudden i Norrtälje kommun

________