Kommunstyrelsen 1999-02-04


Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset, Estunavägen 14, kl 09.00-11.15
13.45-15.15
Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande 
Åke Widman, servicekontoret
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Marie Norling, informationschef
Mats Törnqvist, ledningschef
AnnS Olsson, servicechef
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Jan E. Johansson (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, måndag 1999-02-08, kl 08.00
Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 19-38
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal Bengt Ericsson
§§ 19-21, 23-28 § 22,30-38

Justerande ..................................................................................................................
Jan E. Johansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-02-04

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Servicekontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 19

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Jan E. Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 8 februari 1999, kl 08.00.
_________


Ks § 20

Allmän information

Informationschef Marie Norling redovisar slutrapport från inventering i projekt år 2000.

__________ 

Ks § 21 Dnr 98-1179 253

Namnförslag för "Nya förvaltningshuset" i kv Slakteriet 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 1998-06-09, § 149 föreslagit att det nya förvaltningshuset i kv Slakteriet skall heta Norrtälje Kommunhus.

Kommunfullmäktige beslutade 1998-06-22, § 100 att vilandeförklara ärendet i avvaktan på att en namntävling för det nya förvaltningshuset skulle genomföras. En namntävling utlystes under hösten och ett hundratal bidrag kom in. 

Efter en granskning av bidragen samt hörande av Namngruppen föreslår kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande i skrivelse 1998-12-29 på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att godkänna "Kommunhuset Ankaret" som namn på nya förvaltningshuset, kv Slakteriet 1.


Au 21/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-21, § 8.


Ks 4/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna "Kommunhuset Ankaret" som namn på nya förvaltningshuset, kv Slakteriet 1.

_________


Ks § 22 Dnr Ks 99/64 040

Ledningskontorets förslag till "Planering och uppföljning under 1999 på väg mot år 2000-2002"

Ledningskontoret har 1999-01-27 upprättat förslag till riktlinjer avseende planering och uppföljning under 1999 på väg mot år 2000-2002.

Au 28/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-28, § 13.


Ks 4/2 Ekonomichef Gunilla Edvinsson föredrar ärendet.

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) bifall till arbetsutskottets förslag med de revideringar som diskuterats vid dagens sammanträde.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) enligt skriftligt yrkande.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Bengt Ericssons m fl yrkande.


Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till ledningskontoret revidera förslaget i enlighet med dagens diskussion,

att godkänna av ledningskontoret upprättat och reviderat förslag till planering och uppföljning under 1999 på väg mot år 2000-2002.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

_________


Ks § 23 Dnr Ks 99/107 091

Motionsberedning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning, daterad 1999-01-29.

Au 4/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-02, § 20.


Ks 4/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag lägga motionsredovisningen med godkännande till handlingarna.

__________


Ks § 24 Dnr Ks 98/1229 100

Yttrande över betänkandet SOU 1998:51 "Kostnadsutjämning för kommuner och landsting"

Regeringskansliet, Inrikesdepartementet har 1998-12-16 översänt betänkandet Kostnadsutjämning för kommuner och landsting en översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet (SOU 1998:151) för yttrande.

Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar arbetsläget för betänkandet.

Au 21/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-21, § 3.


Ks 4/2 Kommunstyrelsen beslutar :

att i enlighet med arbetsutskottets förslag delegera till arbetsutskottet yttra sig över betänkandet.

________


Ks § 25 Dnr 98-951 437

Masshantering i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län har i ett gemensamt projekt utarbetat rapporten Masshantering i Stockholms län. Rapporten har översänts till kommunen för yttrande.

Ledningskontoret har uppdragit till servicekontoret att i samråd med tekniska kontoret och mljö- och hälsoskyddskontoret utarbeta ett förslag till yttrande.

Servicekontoret har 1998-11-23 överlämnat sin bedömning och förslag till yttrande.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-01-07 kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogade förslag till yttrande över rapporten Masshantering i Stockholms län.


Au 21/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-21, § 4.


Ks 4/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till arbetsutskottet yttra sig över rapporten Masshantering i Stockholms län.

_________Ks § 26 Dnr 98-1195 253

Försäljning av två bostadsrättslägenheter i Brf Parken, Norrtälje

Tekniska kontoret har lämnat förmedlingsuppdrag på lägenheterna till FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå. Lägenheterna är belägna vid Simpbylevägen 10 A NB samt 10 C NB.

Lägenheten 10 A har en lägenhetsyta på 33 m2 och omfattar 1 rum och kokvrå. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Mats Gabrielsson för 75.000 kr.

Lägenheten 10 C har en lägenhetsyta på 33 m2 och omfattar 1 rum och kokvrå. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Daniel Nilsson för 95.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-12-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av två bostadsrättslägenheter om vardera 1 rum och kokvrå i Brf Parken, Simpbylevägen 10 A och 10 C för köpeskillingarna 75.000 kr respektive 95.000 kr.


Au 21/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-21, § 5.


Ks 4/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av två bostadsrättslägenheter om vardera 1 rum och kokvrå i Brf Parken, Simpbylevägen 10 A och 10 C för köpeskillingarna 75.000 kr respektive 95.000 kr.

__________

Ks § 27 Dnr 98-1192 140

Nominering av ledamöter till den lokala kommittén för ESF Mål 3 i AB-län för mandatperioden 990101-991231

I enlighet med Europeiska kommissionens beslut 1995-12-06 om stöd från europeiska socialfonden (ESF) har i AB-län inrättats s k lokala kommittér för ESF Mål 3. Mandatperioden för ledamöter i dessa kommittér avslutas 1998-12-31. Den nya mandatperioden gäller hela år 1999.

Arbetsförmedlingen har i skrivelse 1998-12-07 inbjudit kommunen att utse 2 ledamöter till den lokala kommittén.


Au 21/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-21, § 6.


Ks 4/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag utse Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s) till den lokala kommittén för ESF Mål 3 i AB-län.

__________


Ks § 28 Dnr 99-40 102

Avsägelse av uppdrag i arbetsförmedlingsnämnden

Karl-Axel Öst (fp) anhåller i skrivelse 1999-01-19 om entledigande från uppdraget som ledamot i arbetsförmedlingsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar:

att entlediga Karl-Axel Öst (fp) från uppdraget som ledamot i arbetsförmedlingsnämnden samt

att till ny ledamot utse Hans Andersson (fp).
________Ks § 29 Dnr 98-39 214

Fördjupad översiktsplan för Hallstavik

Ett förslag till fördjupad översiktsplan påbörjades att utarbetas under 1997. Avsikten är att i ett plandokument i enlighet med PBL bekräfta kommunens intentioner vad avser Hallstaviks utveckling och användningen av mark och vatten. Den av Hallstaviksprojektet framtagna visionen för Hallstavik har varit ett underlag för planen.

Planförslaget har hållits utställt för samråd under november och december 1997, varefter en samrådsredogörelse redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Servicekontoret har i december 1998 överlämnat reviderat förslag till fördjupad översiktsplan för Hallstavik.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-01-18 kommunstyrelsen besluta att föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan för orten Hallstavik kan ställas ut för granskning i enlighet med plan- och bygglagen under tiden 15 februari 1999 30 april 1999.


Au 28/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-28, § 10.


Ks 4/2 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) att utvidga industriområdet norr om Hallsta Pappersbruk.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med eget tilläggsyrkande.


Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till servicekontoret i översiktsplanen utvidga industriområdet norr om Hallsta Pappersbruk,

att föreliggande reviderade förslag till fördjupad översiktsplan för orten Hallstavik kan ställas ut för granskning i enlighet med plan- och bygglagen under tiden 15 februari 1999 30 april 1999.

________Ks § 30 Dnr 98-1218 045

Roslagens Flygklubb anstånd med amortering av borgenslån

Roslagens Flygklubb ansöker i likhet med föregående år om att kommunen skall medge anstånd med amortering med 50.000 kr på klubbens lån hos Handelsbanken. Amortering med 50.000 kr per år utgjorde ursprungligen en förutsättning för kommunens borgensåtagande. Lånet uppgår i dagsläget till 850.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-01-11 kommunstyrelsen besluta att medge Roslagens Flygklubb anstånd med 1998 års amortering på 50.000 kr på det lån i Handelsbanken som kommunen tecknat borgen på till förmån för föreningen under förutsättning att Handelsbanken som långivare lämnar sitt medgivande samt att ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Roslagens Flygklubb utreda förutsättningarna för klubbens framtida ekonomi.


Au 28/1 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 1999-01-28, § 11 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 4 februari 1999.

Au 4/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-28, § 


Ks 4/2 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag medge Roslagens Flygklubb anstånd med 1998 års amortering på 50.000 kr på det lån i Handelsbanken som kommunen tecknat borgen på till förmån för föreningen under förutsättning att Handelsbanken som långivare lämnar sitt medgivande samt 

att ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Roslagens Flygklubb utreda förutsättningarna för klubbens framtida ekonomi.

__________

Ks § 31 Dnr 99-38 055

Värdering av kommunens bolag

Av den nya majoritetens program för mandatperioden framgår att en värdering skall ske av de kommunala bolagen varefter försäljning närmare skall prövas. Värderingen föreslås ske under våren för att ställning därefter ska kunna ske till eventuell försäljning.

Det första steget i processen består av upphandling av konsult för värdering. Upphandlingen kommer att ske i förenklad form och annonseras ut i Anbudsjournalen och Norrtelje Tidning. Förfrågan kommer även att riktas direkt till kända företag som utför värderingar,

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-01-19 kommunstyrelsen besluta att uppdra åt ledningskontoret att genomföra upphandling av konsult för värdering av de helt kommunägda bolagen, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Au 28/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-28, § 14.


Ks 4/2 Yrkanden: 

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) att parallellt med värderingen skall göras en konsekvensutredning av för- och nackdelar med en eventuell försäljning, i andra hand avslag på arbetsutskottets förslag.

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att arbetsutskottet skall fatta beslut om upphandling av konsult.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Håkan Jonssons (s) m fl första yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.

Omröstning begäres.


Omröstningsproposition

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst avslag
Nej-röst bifall

Med 6 nej-röster mot 7 ja-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå Håkan Jonssons (m fl ) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Bengt Ericssons m fl yrkande och Håkan Jonssons m fl avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Bengt Ericssons m fl yrkande.

Omröstning begäres:

Omröstningsproposition
Ja-röst bifall till Bengt Ericssons m fl yrkande.
Nej-röst bifall till Håkan Jonssons m fl avslagsyrkande.

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Bengt Ericssons m fl yrkande.

Kommunstyrelen beslutar:

att uppdra åt ledningskontoret genomföra upphandling av konsult för värdering av de helt kommunägda bolagen, 

att uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut om upphandling av konsult för värdering av de helt kommunägda bolagen,

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Reservation
Socialdemokratiska partiets ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons (m fl) yrkande.
__________


Ks § 32 Dnr Ks 98/1099 007

Revisorernas rapport ang leverantörsregister

Kommunens revisorer har 1998-11-09 översänt en revisionsrapport ang granskning av leverantörsregistret.

Revisionsrapporten är uppdelad i två avsnitt dels den tekniska hanteringen vid betalning av leverantörsfakturor och dels ett avsnitt som behandlar anställdas bisysslor.

Ledningskontoret/servicekontoret har 1999-01-26 lämnat synpunkter på rapporten


Au 28/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-28, § 15.


Ks 4/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag i godkänna ledningskontorets/servicekontorets skrivelse 1999-01-26 och överlämna densamma till kommunrevisionen som kommunstyrelsens yttrande i ärendet.

_______


Ks § 33 Dnr Ks 98/1190 537

Yttrande över "Riktlinjer för busshållplatsers standard och tillgänglighet"

Vägverket har översänt förslag till busshållplatsers standard och tillgänglighet till kommunen för yttrande.

Syftet med riktlinjerna är att skapa en konsekvent och likformig utformning av busshållplatser ur ett tillgänglighetsperspektiv inom länet oavsett vem som är väghållare eftersom detta är en viktig förutsättning för att funktionshindrade i högre utsträckning än idag ska kunna använda kollektivtrafiken.

Ledningskontoret har översänt förslaget till stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret och servicekontoret för synpunkter.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-01-25 kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till yttrande över riktlinjer för busshållplatsers standard och tillgänglighet.


Au 28/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-28, § 16.


Ks 4/2 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättad skrivelse till Vägverket, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen ang yttrande över riktlinjer för busshållplatsers standard och tillgänglighet.

_________
Ks 34 Dnr 98-664 106

Operation Kvinnofrid 1999 och 2000

Länsstyrelsen, Stockholms stad och Polismyndigheten i Stockholms län är initiativtagare till Operation Kvinnofrid. 

Operation Kvinnofrid genomförde under 1997 en stor kampanj. Finansieringen av kampanjen har skett genom bidrag från i första hand offentliga myndigheter. Kommunerna har i stort sett bidragit med en krona per invånare. Norrtälje kommun har bidragit med 50.767 kr.

Styrgruppen räknar med fortsatt stöd från länets kommuner och utgår från ett bidrag motsvarande en krona per kommuninvånare för vardera åren 1999 och 2000.

Socialnämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 296 bl a föreslagit kommunstyrelsen bidra till Operation Kvinnofrid 1999 med 1 kr per kommuninvånare (ca 52.000 kr). Medlen bör tillföras socialnämndens budget som tillägganslag under förutsättning att övriga kommuner i länet gör detsamma.

Ledningskontoret/servicekontoret har i yttrande 1999-01-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till socialnämnden handha frågor kring Operation Kvinnofrid, att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag på 55.000 kr i 1999 års budget, att tilläggsanslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande samt att uppdra till servicekontoret att justera ramen för budget 2000 med 55.000 kr.

Au 28/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-28, § 17.


Kommunstyrelsen beslutar
Ks 4/2
att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra till socialnämnden handha frågor kring Operation Kvinnofrid,

att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag på 55.000 kr i 1999 års budget,

att tilläggsanslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande samt

att uppdra till servicekontoret att justera ramen för budget 2000 med 55.000 kr.

________

Ks § 35 Dnr Ks 99/91 059

Omhändertagande av förvaltningarnas begagnade möbler och inventarier

Kommunstyrelsen har den 24 mars 1997 bl a beslutat att uppdra åt socialkontoret genom H21 inventera och renovera alla de möbler och andra inventarier som kommunens samtliga förvaltningar inte använder utan istället förvarar i förråd. Dessa möbler skall anses utgöra kommunens samlade egendom fr om den 15 april 1997 och därefter förvaras enligt anvisningar från MA-avdelningen i samråd med socialkontoret.

Efter uppgifter från socialkontoret har det samlade lagret av kontorsinventarier ökat och en reducering av inneliggande lager är behövligt.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-02-03 kommunstyrelsen besluta att medge socialchefen efter egen bedömning fatta beslut om extern försäljning eller annan åtgärd som anses lämplig för att det begagnade inventarielagret hålls inom en acceptabel nivå.


Au 4/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-04, § 22

Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag medge socialchefen efter egen bedömning fatta beslut om extern försäljning eller annan åtgärd som anses lämplig för att det begagnade inventarielagret hålls inom en acceptabel nivå.

_________Ks § 36 Dnr Ks 99/93 024

Bisyssla för kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal har den 2 november 1998 på anförda skäl hemställt om kommunstyrelsens medgivande att få ägna 5 % av sin veckoarbetstid åt administrativt arbete i företaget fram till dess företaget sålts.

Kommunstyrelsen biföll i beslut 98-11-02, § 246 Christer Candals framställan.

I skrivelse 1999-02-04 hemställer Candal att kommunstyrelsen återtar sitt beslut § 98/246, och att kommunstyrelsen lämnar fortsatt medgivande till bisysslan, som dock även fortsättningsvis kommer att bedrivas på fritid.

På begäran av ordföranden ajourneras mötet i tio minuter för enskilda överläggningar.

Yrkanden

Håkan Jonsson (s) avslag på Christer Candals framställan, tidigare fattat beslut skall gälla dock med tillägg att beslutet gäller t o m den 10 juni 1999.

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Rolf Andersson (kd) och Berit Jansson (c) att kommunstyrelsen förtydligar sitt tidigare beslut 98-11-02, § 246 med att bisysslan skall skötas på Candals fritid och att ny prövning skall göras i juni 1999.

Bertil Karlsson (v) att verksamheten skall avvecklas efter sex månader.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Karl-Axel Östs (fp) m fl yrkande.


Kommunstyrelsen beslutar:

att förtydliga sitt beslut 98-11-02, § 246 med att bisysslan skall skötas på Candals fritid och att ny prövning skall göras i juni 1999.


Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för egna yrkanden.

_________ 

Ks § 37

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 anmäles och lägges till handlingarna.

_________


Ks § 38

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådets protokoll från sammanträde 1998-12-09

Roslagshälsans meddelande ang ny VD, Kennet Gunnarsson

Skolverkets beslut om statsbidrag för grundläggande vuxenutbildning; 30.000 kr

Skolverkets beslut om statsbidrag för grundläggande vuxenutbildning; 259.643 kr.

Dnr 98-1042 047
Skolverkets beslut om statsbidrag för den särsklda satsningen på gymnasial vuxenutbildning, Kunskapslyftet under år 1999

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:207; Ny kommungruppering fr o m 1 januari 1999-01-20

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:211; Riksdagsbeslut om nya arbetspraktiken

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:212; Hur informerar kommunen om sitt 2000-arbete

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:213 ang traktamentsbelopp 1999

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:214; Kommunalt flyktingmottagande m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:215; Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Ks § 38 forts

Socialstyrelsen; Förberedande information ang anmälan av verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Regeringskansliet, Socialdepartementet; Information om Initiativmedel inom äldreområdet

Dnr 98-1193 430
Stockholms läns Landsing; Information ang miljövårdsfondens och skärgårdsfondens verksamhet fr o m 1999-01-20

Boverkets skrivelse till Föreningen Folkets Hus Framtiden upa, Hallstavik ans samlingslokallån

Räddningsverket; Alarmering av statliga och kommunala räddningsorgan redovisning av brister och förslag till åtgärder

Länsstyrelsen ang sammanställning av föreskrifter utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län

Svenska kommunförbundets skrift "I kraftfältet mellan välfärdspolitik och utvecklingspolitik i Sverige

Svenska kommunförbundets kongress 1999-01-21

Regeringskansliet, Kulturdepartementets inbjudan till konferensen "Storstadspolitiken"

Svenska kommmunförbundets cirkulär 1998:9; PM om etnisk diskriminering på bostadsmarknaden

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:12 ang redovisningsfrågor 1998 och 1999-01-21

Svenska kommunförbundets skrivelse "Vem vinner utmärkelsen Hållbar Stad i Europa 1999
___________