Kommunstyrelsen 1999-03-11Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, Norrtälje, kl 09.00-12.00
14.15-14.45

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Lotta Forsberg, Netsurvey Bolinder § 40
Gunnel Löfqvist, planeringschef § 40
Marie Norling, informationschef § 40
Tony Wallin, personalchef § 40
Henning Rickardsson, upphandlare § 49-51
Ingemar Stråe, planarkitekt § 55

Utses att justera Bertil Karlsson (v)

Justeringens Servicekontoret, måndag 1999-03-15, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 39-65
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal (m)

Justerande ..................................................................................................................
Bertil Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-03-11

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-03-17 anslags nedtagande 1999-04-07

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 39

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bertil Karlsson (v) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 15 mars 1999, kl 13.00.

________Ks § 40

Allmän information

Lotta Forsberg från företaget Netsurvey Bolinder redovisar en chefsenkät, genomförd under februari månad 1999 i Norrtälje kommun.

__________Ks § 41 Dnr 99-101 001

Möjlighet att ställa interpellation och enkel fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, tillika kommunalrådet Bengt Ericsson

I 5 kap 52 §, första stycket kommunallagen föreskrivs:

"Interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer".

I 5 kap 54 § sista stycket kommunallagen sägs om enkel fråga att "Vad som sägs i 49 och 51-53 §§ skall då tillämpas."

Med stöd av dessa bestämmelser kan förtroendevald i fullmäktige ställa interpellation eller enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens nya förtroendemannaorgansation innehåller två poster som kommunalråd, en för kommunstyrelsens ordförande och en för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

I kommentar till kommunallagarna sägs bl a följande: "Med hänsyn till att interpellationerna är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar kan det vara rimligt att förtroendevalda med ett övergripande ansvar men som inte är ordförande i någon nämnd får interpelleras". "… interpellationerna skall syfta till att ställa de förtroendevalda som har ett direkt politiskt ansvar för ett visst fögderi till svars."

Kommunfullmäktige beslöt 1998-11-02, § 187 om viss arbetsfördelning mellan kommunalråden. Kommunalråden har dessutom överenskommit om viss intern uppgiftsfördelning av styrelsens verksamhetsområde.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-03 föreslagit kommunfullmäktige besluta att ledamöterna får rikta interpellation eller enkel fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson i hans egenskap av kommunalråd och inom ramen för den samordnande uppgift som fullmäktige fastställt i sitt beslut § 187/98 och att kommunstyrelsens ordförande med kommunfullmäktiges medgivande får överlämna till honom riktade interpellationer och enkla frågor till styrelsens 1:e vice ordförande för besvarande.Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 40.


Ks 11/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag ledamöterna får rikta interpellation eller enkel fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson i hans egenskap av kommunalråd och inom ramen för den samordnande uppgift som fullmäktige fastställt i sitt beslut § 187/98 och 

att kommunstyrelsens ordförande med kommunfullmäktiges medgivande får överlämna till honom riktade interpellationer och enkla frågor till styrelsens 1:e vice ordförande för besvarande.

__________Ks § 42 Dnr 98-337 612

Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) och Bengt Larsson (s) ang verkstadsteknisk utbildning i Norrtälje

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-03-30, § 50. I motionen föreslås att utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka förutsättningarna att starta ett verkstadstekniskt program på gymnasiet i Norrtälje kommun - utöver det som finns på Häverögymnasiet.

Rektor Marianne Agrell, Rodengymnasiet har i yttrande 98-05-26 föreslagit att på grund av för litet elevunderlag ej starta verkstadsteknisk utbildning i Norrtälje.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1998-08-28, § 56 beslutat att instämma i Agrells yttrande. 

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-01-28, med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande, föreslagit att motionen avslås.


Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 41.


Ks 11/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt utbildningsnämndens beslut 98/56 avslå motionen.

________Ks § 43 Dnr 98-868 005

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) ang en IT-kommission i kommunen samt officiellt firande av övergången från 1999 till 2000

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-10-27, § 266. I del 1 (IT-kommission) föreslår Öst att en fåtalig expertgrupp tillsätts. Motionärens förslag ingår i det 2000-projekt som ledningskontoret redan bedriver. Därtill kommer att Norrtälje sjukvårdsstyrelse upphörde vid årsskiftet 98/99.

I del 2 (officiellt firande) föreslås att kommunen samverkar med kyrkorna och att en samverkansgrupp tillsätts för att utreda formerna för detta. Enligt ledningskontorets bedömning ingår det i kommunstyrelsens övergripande ansvar att pröva omfattningen av och inriktningen på ett kommunalt engagemang i ett eventuellt officiellt firande.

I del 3 (kommunen och framtiden) föreslås att kommunen initierar en rad konferenser, där man sammanför människor av olika slag för samtal om framtiden. Sådana uppgifter åvilar kommunstyrelsen.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-02-01 sammanfattningsvis att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och att motionen därmed skall vara besvarad.


Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 42.


Ks 4/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning och 

att motionen därmed skall vara besvarad.

_________


Ks § 44 99-100 281

Överföring av viss städverksamhet från kommunstyrelsens servicekontor till barn- och skolförvaltningen

Städverksamheten inom Norrtälje kommun har under ett antal år diskuterats såväl avseende organisation som innehåll. Efter bildandet av servicekontoret inom kommunstyrelseförvaltningen har önskemål framställts från barn- och skolförvaltningen och arbetstagarnas fackliga organisation att de städare som är verksamma inom barnomsorgs- och skolverksamheten ska överföras till barn- och skolförvaltningen.

Som ett led i att uppfylla kommunstyrelsens besparingsdirektiv samt att tillgodose önskemål från barn- och skolförvaltningen inleddes 1998-09-23 ett partsammansatt projekt för att överföra städpersonal från servicekontoret till barn- och skolförvaltningen.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1999-01-21, § 9 beslutat att tillstyrka att städpersonalen överförs till barn- och skolförvaltningen från och med den 1 januari 1999 samt att uppdra till förvaltningen att fortsätta diskussionerna med servicekontoret kring överföringen av medel till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-22 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överföra städpersonal från kommunstyrelsens servicekontor till barn- och skolförvaltningen i enlighet med tjänsteskrivelse 1999-02-02 samt att utöka kommunstyrelsens budgetram 1999 med 698 tkr (930 tkr på helårsbasis) genom överföring av medel från barn- och skolnämnden.

Au 4/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-04, § 62.


Ks 11/3 Yrkande:
Christer Candal - med anledning av att beslutet kommer att gälla fr o m den 1 maj, innebärande 8 månader av 1999 i stället för 9 månader - att utöka kommunstyrelsens budgetram 1999 med 620 tkr (930 tkr på helårsbasis) genom överföring av medel från barn- och skolnämnden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Christer Candals yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Candals yrkande.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att överföra städpersonal från kommunstyrelsens servicekontor till barn- och skolförvaltningen i enlighet med tjänsteskrivelse 1999-02-02 samt 

att utöka kommunstyrelsens budgetram 1999 med 620 tkr (930 tkr på helårsbasis) genom överföring av medel från barn- och skolnämnden.


Protokollsanteckning

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet låter anteckna till protokollet att man ser det som en brist att ärendet inte remitterats till enhetsråden.
__________

Ks § 45 Dnr 99-193 295 

Begäran om anslag för flyttning (Fas 2) till Kommunhuset Ankaret samt förvaltningshuset Diamanten

Flyttningar kommer i fas 2, enligt tidigare beslut, att ske till Kommunhuset Ankaret resp. förvaltningshuset Diamanten. Fas 1 omfattade flyttningen av de centrala förvaltningarna från Pelikan till Kommunhuset Ankaret. Flyttningen har genomförts under 1998.

Fas 2 omfattar flyttning av tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och omsorgsförvaltningen till Kommunhuset Ankaret. Till Diamanten flyttar barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Tekniska kontoret har lämnat beräkningsunderlag för kostnader/investeringar i samband med flyttningen, vilka ligger som underlag för begäran om anslag.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-25 yttrat sig i ärendet.


Au 4/3 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 1999-03-11, § 68 att vilandeförklara ärendet.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-03-08 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag i driftbudgeten enligt bilaga 1 på tillsammans 2 000 tkr för kostnader i samband med flyttningen till nya lokaler, att finansieringen sker ur det egna kapitalet, att bevilja anslag i investeringsbudgeten enligt bilaga 2 på tillsammans 4 600 tkr för utgifter i samband med flyttningen till nya lokaler, att finansieras inom tidigare beslutad investeringsram.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden anslag för ombyggnad/anpassning av förvaltningshuset diamanten med 2 900 tkr, att utgiften finansieras ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.


att uppdra till tekniska kontoret att utföra ombyggnad av förvaltningshuset Diamanten för en kostnad av 2 900 tkr, att uppdra till tekniske chefen att underteckna erforderlig beställningsskrivelse.

Au 11/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-11, § 74.


Ks 11/3 1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tilläggsanslag i driftbudgeten enligt bilaga 1 på tillsammans 2 000 tkr för kostnader i samband med flyttningen till nya lokaler, 

att finansieringen sker ur det egna kapitalet, 

att bevilja anslag i investeringsbudgeten enligt bilaga 2 på tillsammans 4 600 tkr för utgifter i samband med flyttningen till nya lokaler, 

att finansieras inom tidigare beslutad investeringsram.


2. Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden anslag för ombyggnad/anpassning av förvaltningshuset diamanten med 2 900 tkr, 

att utgiften finansieras ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar

att uppdra till tekniska kontoret att utföra ombyggnad av förvaltningshuset Diamanten för en kostnad av 2 900 tkr,

att uppdra till tekniske chefen att underteckna erforderlig beställningsskrivelse.

___________Ks § 46 Dnr 99-120 024

Förslag till ändring av beslut om garantipensioner

Budgetberedningen beslutade sommaren 1998 att en översyn skulle göras med syfte att föreslå alternativa sätt att nyttja garantipensioneringar vid uppkommen övertalighet i organisationen.

Ledningskontoret har genomfört denna översyn och lämnar i skrivelse 1999-02-11 förslag till revidering av garantipensionsbestämmelserna.

Ledningskontoret bedömer att garantipensionering av personal inte längre är en personalekonomisk försvarbar lösning att hantera övertalighet. Kommunen går en tid till mötes där stora svårigheter att rekrytera personal gäller. I stället bör den tillsvidareanställda personalen kompetensutvecklas för att klara av nya krav och arbetsuppgifter. Resurser för detta kan sökas från Länsarbetsnämnden.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att garantipension som generell personalpolitisk åtgärd upphör att gälla i Norrtälje kommun från och med 1999-03-15, att uppdra åt ledningskontoret att utforma en långsiktig bemanningsplan för kommunens administration samt att ledningskontoret hos Länsarbetsnämnden ansöker om bidrag för utbildning i företag för administrativ personal inom alla förvaltningar.


Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 44.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag garantipension som generell personalpolitisk åtgärd upphör att gälla i Norrtälje kommun från och med 1999-03-15, 

att uppdra åt ledningskontoret att utforma en långsiktig bemanningsplan för kommunens administration samt 

att ledningskontoret hos Länsarbetsnämnden ansöker om bidrag för utbildning i företag för administrativ personal inom alla förvaltningar.
_________
Ks § 47 Dnr 99-112 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Violen, Hallstavik

Tekniska kontoret har lämnat förmedlingsuppdrag på vissa bostadsrättslägenheter till FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå. Nu aktuell lägenhet är belägen vid Ljungbyvägen 9 B i Hallstavik.

Lägenheten omfattar 3 rum och kök. Lägenhetsytan är 69 m2. Avgiften till föreningen uppgår till 2.931 kr per månad. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Anders och Irene Jansson för 60.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-02-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Violen Ljungbyvägen 9 B i Hallstavik för 60.000 kr.


Au 18/2 Arbetsutkottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 45.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Violen Ljungbyvägen 9 B i Hallstavik för 60.000 kr,

att köpeskillingen påföres konto 10-3831-275-5603-99105.

__________


Ks § 48 Dnr 99-113 261

Godkännande av ny arrendator till Bergby bad och camping

Bergby bad- och campingplats inklusive angränsande fritidsområde är av kommunen upplåtet till ABF Norra Storstockholm fr o m 1991-01-01 enligt två avtal.

När avtalen tecknades var ABF Norra Storstockholm ägare till den intilliggande kursgården Bergby Gård. Kursgården försåldes i september 1997 till Lena Johansson som nu driver kurs- och konferensanläggningen under namnet Bergby Gård Kurs- och Konferens AB.

I oktober 1997 sålde ABF Norra Storstockholm området med campingstugorna till en bostadsrättsförening.

ABF Norra Storstockholm önskar nu överlåta arrendet vad gäller bad-, camping- och fritidsområdet till Bergby Gård Kurs- och Konferens AB. Bolaget har sedan tillträdet av Bergby Gård medverkat till driften av Bergby bad och camping. Överlåtelsen avses ske utan ersättning. Arrendeavgiften som är indexreglerad uppgår idag till 10.800 kr/år.

Tekniska kontoret, mark- och exploatering föreslår i skrivelse 1999-02-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna överlåtelse av arrendet för Bergby bad och camping från ABF Norra Storstockholm till Bergby Gård Kurs- och Konferens.


Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 46.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna överlåtelse av arrendet för Bergby bad och camping från ABF Norra Storstockholm till Bergby Gård Kurs- och Konferens.

_________Ks § 49 Dnr Ks 99/195 051

Förfrågningsunderlag kemisk tekniska artiklar och städredskap

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-02-15 kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens arbetsutskott under en tremånadersperiod får pröva ovanstående förfrågningsunderlag.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-15 erinrat om de uttalanden om handläggningsrutiner som kommunstyrelsens arbetsutskott gjorde underhand i anslutning till den förra upphandlingen av kemisk tekniska artiklar och städredskap. Följs dessa uttalanden skall kommunstyrelsen godkänna förfrågningsunderlaget. Själva upphandlingen och antagande blir en verkställighetsåtgärd.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna av servicekontoret framlagt förfrågningsunderlag och att uppdra åt servicekontoret verkställa upphandling och anta anbud.


Au 18/2 Arbetsutskottet beslutar:

att vilandeförklara ärendet.

Au 11/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-11, § 75.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till servicekontoret för omarbetning av de miljöanpassade aspekterna enligt dagens diskussion,

att bemyndiga arbetsutskottet godkänna förfrågningsunderlaget samt verkställa upphandlingen.

_________

Ks § 50 Dnr 99-197 055

Godkännande av förfrågningsunderlag; Upphandling av fönsterputs

Servicekontorets upphandlingsenhet har 1999-02-25 överlämnat förfrågningsunderlag beträffande upphandling av fönsterputs. Upphandlingen avser de delar som administreras av kommunens städenhet varför barn- och skolförvaltningens delar inte omfattas. Barn- och skolförvaltningen kommer att genomföra en separat upphandling.


Au 4/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-04, § 66.


Au 11/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-11, § 76.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag återremittera ärendet till servicekontoret för omarbetning av de miljöanpassade aspekterna enligt dagens diskussion,

att bemyndiga arbetsutskottet godkänna förfrågningsunderlaget samt verkställa upphandlingen.

________Ks § 51 Dnr 99-196 057

Godkännande av förfrågningsunderlag; Upphandling av kopiatorer

Servicekontorets upphandlingsenhet har under hand överlämnat förfrågningsunderlag ang leasingavtal för digitala och analoga kopiatorer.


Au 4/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-04, § 67.


Au 11/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-11, § 77.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag återremittera ärendet till servicekontoret för omarbetning av de miljöanpassade aspekterna enligt dagens diskussion,

att bemyndiga arbetsutskottet godkänna förfrågningsunderlaget samt verkställa upphandlingen.

_________Ks § 52 Dnr 99-121 023

Rekryteringsbegränsningar

Kommunfullmäktige beslutade 1991-06-24 att strikta rekryteringsbegränsningar skulle gälla i Norrtälje kommun. Detta beslut har förnyats årligen i samband med antagande av budget- och verksamhetsplaner. De senaste rekryteringsbestämmelserna och tillämpningsföreskrifterna antogs 1996-12-01 och gäller tillsvidare.

Vid bedömning av det framtida omfattande rekryteringsbehovet som Norrtälje kommun står inför, ter sig nuvarande rekryteringsbegränsningar mera vara ett hinder för en aktiv personalförsörjning.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-08 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att nuvarande rekryteringsbegränsningar upphör att gälla från och med 1999-03-15 och att ledningskontorets förslag om reviderade rekryteringsbegränsningar skall gälla från samma dag, att vidaredelegera besluts- och prövningsrätt till ledningskontoret vad gäller nyrekrytering till vakanta och omreglerade tillsvidaretjänster inom Norrtälje kommuns förvaltningsorganisation.


Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 48.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag nuvarande rekryteringsbegränsningar upphör att gälla från och med 1999-03-15 och 

att ledningskontorets förslag om reviderade rekryteringsbegränsningar skall gälla från samma dag, 

att vidaredelegera besluts- och prövningsrätt till ledningskontoret vad gäller nyrekrytering till vakanta och omreglerade tillsvidaretjänster inom Norrtälje kommuns förvaltningsorganisation.

_________Ks § 53 Dnr Ks 97/1156 007

Upphandling av revisor till de stiftelser/donationsfonder som kommunen förvaltar

Servicekontorets upphandling har infordrat anbud på revision av 18 stycken stiftelser som Norrtälje kommun förvaltar. Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling. Förfrågningsunderlag har sänts till fyra stycken revisionsbyråer.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-02-04 att kommunstyrelsen antar anbudsgivare 2 för revision av de stiftelser som kommunen förvaltar.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-02-15 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att anta anbud nr 2 enligt servicekontorets förslag på villkor att kommunfullmäktige - för den tid anbudet avser - utser antagen anbudsgivare som revisor i de stiftelser/donationsfonder som kommunen förvaltar.


Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 50.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta anbud nr 2 enligt servicekontorets förslag på villkor att kommunfullmäktige - för den tid anbudet avser - utser antagen anbudsgivare som revisor i de stiftelser/donationsfonder som kommunen förvaltar.

_________Ks § 54 Dnr Ks 99/134 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Semaforen, Rimbo

Aktuell lägenhet omfattar 2 rum och kök. Lägenhetsytan är 54 m2. Avgiften till föreningen uppgår till 3.395 kr per månad. Bostadsrätten föreslås överlåtas till Gully Carlsson för 45.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-02-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 2 rum och kök i Brf Semaforen, Ekdalsvägen 44 nb i Rimbo för 45.000 kr.


Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 52.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 2 rum och kök i Brf Semaforen, Ekdalsvägen 44 nb i Rimbo för 45.000 kr,

att köpeskillingen påföres konto 10-3831-275-5603-99105.

_________Ks § 55 Dnr 99-99 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för golfbana på del av Lundås 8:1 i Edebo församling samt Gottsta 2:6 m fl i Häverö församling

Stadsarkitektkontoret har 1999-02-05 översänt rubricerade planförslag för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 9 februari - 16 mars 1999.


Au 25/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-25, § 56.


Ks 11/3 Anders Engström (m) anmäler jäv och lämnar lokalen. Andreas Sandgren (m) tjänstgör i detta ärende.

Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.

__________Ks § 56 Dnr 99-137 107

Begäran om övertagande av de administrativa funktionerna i FiberCentrum AB

FiberCentrum i Hallstavik AB anhåller i skrivelse 1999-02-16 att Norrtälje kommun såsom huvudägare övertar ansvaret för de administrativa funktionerna i bolaget. Från årsskiftet finns ingen anställd Vd i företaget utan den funktionen sköts av ordföranden i företaget.

Ordföranden i FiberCentrum föreslår på anförda skäl att Anders Olander på Servicekontoret, planering o näringsliv, får uppdraget att svara för den erforderliga administrativa servicen till bolaget.


Au 4/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-04, § 61.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra till Servicekontoret svara för den erforderliga administrativa servicen till FiberCentrum AB under den tid bolaget driver sin verksamhet och är i kommunens ägo.

__________
Ks § 57 Dnr 99-31 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Duvan, Norrtälje

Lägenheten är belägen vid Grossgärdsgatan 2 C och omfattar 1 rum och kokvrå. Avgiften till föreningen uppgår till 942 kr månad. Lägenheten föreslås överlåtas till Zandra Jansson för 115.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-01-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kokvrå i Brf Duvan, Grossgärdsgatan 2 C för 115.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-02-23 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5408-99105.


Au 4/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1997-03-04, § 63.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kokvrå i Brf Duvan, Grossgärdsgatan 2 C för 115.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5408-99105.

_________


Ks § 58 Dnr 99-32 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Flygaren, Norrtälje

Lägenheten är belägen vid Drottning Kristinas väg 51 G och omfattar 2 rum och kök. Avgiften till föreningen uppgår till 4.179 kr per månad. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Harriet Mattson för 30.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-01-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 2 rum och kök i Brf Flygaren, Drottning Kristinas väg 51 G för 30.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-02-23 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5420-99105.


Au 4/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-04 § 64.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 2 rum och kök i Brf Flygaren, Drottning Kristinas väg 51 G för 30.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5420-99105.

__________

Ks § 59 Dnr 99-18 252

Förvärv av fastigheterna Aspen 8 och Karljohansvampen 2

Locum AB har i uppdrag från Stockholms läns landsting att sälja alla fastigheter där landstinget inte bedriver egen verksamhet. I skrivelse till kommunen daterad 1998-05-19 erbjuder Locum kommunen att köpa ett antal fastigheter som kommunen idag hyr från landstinget för omsorgsverksamhet.

I samråd med omsorgsförvaltningen har två av de erbjudna fastigheterna bedömts som intressanta för kommunen att förvärva. Dessa är Aspen 8 och Karljohansvampen 2.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-01-12 kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheterna Aspen 8 och Karljohansvampen 2 för en köpeskilling om 2.800.000 kr.

Omsorgsnämnden tillstyrker i skrivelse 1999-02-10 förvärvet av nämnda fastigheter.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-02-22 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen belastar konto 10-4031-748-99105 med totalt 2.800.000 kr för båda fastigheterna samt att 2.800.000 disponeras ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.


Au 4/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-04, § 65.

Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna förvärv av fastigheterna Aspen 8 och Karljohansvampen 2 för en köpeskilling om 2.800.000 kr,

att köpeskillingen belastar konto 10-4031-748-99105 med totalt 2.800.000 kr för båda fastigheterna samt 

att 2.800.000 disponeras ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.
__________


Ks § 60 Dnr Ks 99/178 253

Försäljning av fastigheten Bro Prästgård 1:10, Roslagsbro

Den aktuella fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare beslutat ska försäljas.

Fastigheten är bebyggd med en enplansbyggnad med hel källare innehållande två f d lärarbostäder i Drottningdal, numera uthyrda som ordinära lägenheter om vardera 102 m2 resp 73 m2 bostadsarea.

Fastigheten är värderad till 800.000 kr. Fastigheten har tidigare utbjudits genom annonsering, men då anbudssummorna var för låga förkastades de. Efter detta har förhandlingar skett med hyresgästen till den större lägenheten.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-02-24 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Bro Prästgård 1:10 för en köpeskilling om 700.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-02-26 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-271-5306-99106.


Au 4/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-04, § 69.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av fastigheten Bro Prästgård 1:10 för en köpeskilling om 700.000 kr samt

att köpeskillingen påföres konto 10-3831-271-5306-99106.

_________Ks § 61 Dnr 99-176 153

Bemyndigande att besluta om frivillig skuldsanering

Skuldsaneringslagens handläggning är uppbyggd i tre steg. Under steg 1 försöker gäldenären med biträde av konsumentrådgivaren eller socialkontoret nå frivillig uppgörelse med sina borgenärer. Med kronofogdens medverkan söker gäldenären i steg 2 ånyo nå frivilliga uppgörelser med sina borgenärer. I steg 3 har tingsrätten övertagit ansvaret för handläggningen och kan besluta om tvångsvis skuldsanering.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-02-18, med ändring av kommunstyrelsens beslut 1995-01-25, § 21, kommunstyrelsen besluta att bemyndiga ekonomichef Gunilla Edvinsson, drätselkamrer Kjell Johansson och kommunjuristen Fredrik Cederblom, var för sig, eller den som endera av dem förordnar att besluta om frivillig uppgörelse med gäldenär enligt steg 1 och att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Christer Candal med 1:e vice ordföranden Bengt Ericsson eller 2:e vice ordförande Håkan Jonsson som ersättare i förening med endera av ekonomichef Gunilla Edvinsson eller drätselkamrer Kjell Johansson att besluta om frivillig skuldsanering enligt steg 2.


Au 4/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 99-03-04, § 70.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bemyndiga ekonomichef Gunilla Edvinsson, drätselkamrer Kjell Johansson och kommunjuristen Fredrik Cederblom, var för sig, eller den som endera av dem förordnar att besluta om frivillig uppgörelse med gäldenär enligt steg 1 och 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Christer Candal med 1:e vice ordföranden Bengt Ericsson eller 2:e vice ordförande Håkan Jonsson som ersättare i förening med endera av ekonomichef Gunilla Edvinsson eller drätselkamrer Kjell Johansson att besluta om frivillig skuldsanering enligt steg 2.

_________Ks § 62 Dnr 99-229 106

Utseende av representanter från Norrtälje kommun i samverkansgrupp med Nordöstra sjukvårdsområdet 1999-2002

Fr o m den 1 januari 1999 ingår Norrtälje kommun i Nordöstra sjukvårdsområdet. Sedan tidigare har sjukvårdsstyrelsen samverkansgrupper med övriga kommuner i sjukvårdsområdet. Från sjukvårdsstyrelsen ingår presidiet och i första hand två övriga ledamöter med lokal förankring.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-09 kommunstyrelsen besluta att i samverkansgrupp med Nordöstra sjukvårdsområdet 1999-2002 utse fem ledamöter jämte ersättare.

Au 11/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-11, § 78.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att utse 5 ledamöter och 5 ersättare enligt nedan:

Ledamöter
Christer Candal (m)
Bengt Ericsson (c)
Kajsa Hansson (c)
Elisabeth Björk (s)
Ragnar Bergsten (s)

Ersättare
(m)
Leif Skott (fp)
(kd)
Bridget Wedberg (mp)
Kerstin Bergström (s)

___________

Ks § 63 Dnr Ks 99/238 102

Delegation och val av kommunstyrelsens trafikgrupp för åren 1999-2002

Trafikgruppens uppgift är att samordna och framföra kommunens synpunkter och önskemål om kollektivtrafiken till land och sjöss.

För att ge trafikgruppen tillräcklig tid för att bereda dessa ärenden bör kommunstyrelsen delegera till sitt arbetsutskott att fatta beslut i trafikgruppens ärenden, utom ärenden vars karaktär är av övergripande strategisk eller annan större betydelse för kommunen.

Trafikgruppen består av 5 ledamöter och 3 ersättare.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-11 kommunstyrelsen besluta att till ledamöter och ersättare utse enligt bilaga 1, att ersättning skall utgå enligt gällande ERS-bestämmelser, att uppdra till servicekontoret ställa erforderliga personella resurser till trafikgruppens förfogande, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut i av trafikgruppen beredda ärenden vad avser yttranden till Stockholms Lokaltrafik (SL) och Waxholmsbolaget (WÅAB) samt Vägverket, utom ärenden vars karaktär är av övergripande och strategisk karaktär. 

Au 11/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-11, § 79.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag utse 5 ledamöter och 3 ersättare enl nedan:

Ledamöter
Anders Nyström (m), sammankallande
Elis Andersson (c)
Rolf Andersson (kd)
Sune Alm (s)
Andreas Hoffbauer (s)

Ersättare
Mats Hållén (fp)
Bernt Svanerud (c)
Bertil Karlsson (v)

att ersättning skall utgå enligt gällande ERS-bestämmelser,

att uppdra till servicekontoret ställa erforderliga personella resurser till trafikgruppens förfogande, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut i av trafikgruppen beredda ärenden vad avser yttranden till Stockholms Lokaltrafik (SL) och Waxholmsbolaget (WÅAB) samt Vägverket, utom ärenden vars karaktär är av övergripande och strategisk karaktär. 

__________


Ks § 64 Dnr Ks 99/255 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-12 anmäles och lägges till handlingarna.

___________ 


Ks § 65

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Naturskyddsföreningen ang Bra Miljöval el

Estuna Bygdegårdsförenings tack för bidrag

Svenska kommunförbundets kompl kongresshandlingar (3 skrifter)
- Vår framtid - Äldres vård och omsorg inför 2000-talet
- Fördel mångfald - en sammanhållen strategi för ökad integration
- Personal och kompetens i förändring

Millenniekommittén; Möte med ett nytt årtusende

Dnr 98-749 109
RFSL ang kommunala insatser

Överbefälhavare Owe Wiktorins tal i Sälen 99-01-24

Dnr 99-56 311
Skrivelse från Lågarö Bryggas Tomtägarförening till Vägverket ang Lågarö Brygga, Rådmansö

Dnr 99-16 106
Länsstyrelsen i Stockholms län; Frågor ang kommunens åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor

Dnr 99-39 123
KSL; Kommunala omfördelningsbidrag avs omsorger, psykiatri och vårdgymnasier

Riksantikvarieämbetet; Förstudie avseende Projekt Fornminnesinformation

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:34 ang feriearbeten - sommaren 1999-02-26


Dnr 97-820 107

Stockholms läns museum; Justering av Stiftelsen Stockholm läns museums stadgar

Boverkets rapport "Bygg för hälsa och miljö"

Boverkets nyhetsbrev; "Utformning av den bebyggda miljön får en starkare ställning i PBL"

Dnr 99-170 310
Länsstyrelsens beslut ang redovisning av uppdrag avseende för transportsystemet strategiska frågor m m inför planeringsperioden 2002-2011.

Förfrågningsunderlag ang försäkringsmäklartjänster för Norrtälje kommun______________