Kommunstyrelsen 1999-04-08

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, kl 09.00-11.15
13.15-13.40
Beslutande Enligt förteckningÖvriga deltagande
Leif Klasson, IT-chef, § 67
Curt Boman, tekniska kontoret
Tommy Landgren, teknisk chef
AnnS Olsson, servicechef
Mats Törnquist, ledningschef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Mona Litzén, tekniska kontoret
Göran Axén " "
Marie Norling, informationschef
Rolf Schwerin, kanslichef
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Lena Norén-Melin (s)


Justeringens Servicekontoret, måndag 1999-04-12, kl 08.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 66-90
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Lena Norén-Melin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-04-08

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-04-13 anslags nedtagande 1999-05-04

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 66

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Lena Norén-Melin att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 12 april 1999, kl 08.00.

__________Ks § 67

Information

Leif Klasson informerar om arbetet med optifibernät/bredbandsnät.

__________ 


Ks § 68 Dnr 99-8 003

"Kompassen" - Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet

Barn- och skolförvaltningen har arbetat med uppdraget att integrera barnomsorg, skola och fritidsverksamheterna. Arbetet har genomförts med stöd av barn- och utbildningsplanen som fastställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde 1994-06-27, § 153.

Barn- och skolnämnden beslöt 1998-12-10, § 124 bl a att hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa "Kompassen" - Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-03 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta "Kompassen" - Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, att gälla för innevarande mandatperiod.


Au 18/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-18, § 82.


Ks 8/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta "Kompassen" - Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet.

_________Ks § 69 Dnr 99-210 214

Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Norrveda 1:205 i Vätö församling

Planområdet är beläget på Vätö vid Vätösundet cirka 1,2 km norr om Vätöbron.

Besqab Produktion AB har av Stockholms Arbetares Semesterhemsförening u.p.a förvärvat fastigheten Norrveda 1:205 och avser att efter fastighetsbildning försälja de 30 befintliga semesterstugorna som enskilda fritidshus. Förändringen från uthyrningsstugor till enskild fritidsbebyggelse har bedömts nödvändig att pröva genom planläggning.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 1998-09-04-11-07 samt har varit utställt under tiden 1998-12-01-1999-01-08.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1999-02-18, § 47 beslutat att godkänna det utställda planförslaget och överlämnat detsamma till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5 kap 29 §.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-24, § 86.


Ks 8/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens beslut 1999-02-18, § 47 anta förslag till detaljplan för del av fastigheten Norrveda 1:205 i Vätö församling.

_______
Ks § 70 Dnr 99-194 214

Antagande av förslag till detaljplan för del av Furusund 2:1 i Blidö församling

Förslaget till ändring av detaljplanen har begärts av Furusunds vägförening i syfte att kunna fastighetsbilda och sälja en byggnad på ofri grund. Byggnaden ligger på allmän platsmark.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1997-12-17-1998-01-30 samt hållits utställt under tiden 1998-04-14-05-05.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1998-08-27, § 151 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Au 24/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens beslut 1998-08-27, § 151 anta förslag till detaljplan för Furusund 2:1 i Blidö församling.

_________


Ks § 71 Dnr 98-1207 003

Ändring i reglemente för omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige fastställde 1998-12-21, § 230, reglemente för omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige remitterade samtidigt förslag om ny paragraf med följande lydelse: "Vid omsorgsutskottets sammanträden får omsorgsnämndens ordförande och vice orförande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna, dock ej med rätt att delta i beslut."

Omsorgsnämnden har 1999-02-22, § 18 tillstyrkt en ny paragraf § 27 i sitt reglemente med följande lydelse: " Vid utskottens (äldreutskottens och omsorgsnämndens) sammanträden får omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna, dock ej med rätt att delta i beslut, såvida, ordföranden och vice ordföranden inte är valda ledamöter i utskotten".

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-03-10 yttrat sig i ärendet och på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att omsorgsnämndens reglemente skall tilläggas en 27 § med följande lydelse: "Vid omsorgsutskottets sammanträden får omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna, dock ej med rätt att delta i beslut."

Au 24/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag omsorgsnämndens reglemente skall tilläggas en 27 § med följande lydelse:
"Vid omsorgsutskottets sammanträden får omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna, dock ej med rätt att delta i beslut."

_________Ks § 72 Dnr 98-867 140

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) om statligt folkmusikcentrum

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-09-28, § 153.

I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att snabbt bearbeta frågan, att kommunstyrelsen omedelbart kontaktar länets riksdagsmän för att föra frågan vidare.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 1999-02-25, § 23 återsänt motionen till kommunstyrelsen med anledning av att dagen för ansökan om medel till nationellt centrum för folkmusik var den sista september 1998.

Ledningskontoret anför i yttrande 1999-03-11 att kommunen bör undersöka om det finns andra möjligheter att finansiera ett folkmusikcentrum i Norrtälje. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och därmed förklara motionen besvarad.

Au 24/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och därmed förklara motionen besvarad.

________
Ks § 73 Dnr 98-1025 755

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) och Per Lodenius (c) om brottsförebyggande plan för barn och ungdomar i Norrtälje kommun

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-10-26, § 169.

I motionen föreslås att socialnämnden får i uppdrag att i nära samarbete med berörda nämnder och verksamheter, ungdomar, föräldrar, vuxna på stan, polis, föreningsliv och företag ta fram förslag till en brottsförebyggande plan för barn och ungdomar i Norrtälje kommun.

Socialnämnden har vid sammanträde 1999-02-16, § 48 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att rubricerade motion skall anses vara besvarad med de brottsförebyggande program som utarbetats mellan socialförvaltningen och berörda samarbetspartners samt att ge socialnämnden i uppdrag att initiera ett samarbete i dessa frågor med övriga berörda nämnder i första hand.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-03-11 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens förslag.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-24, § 93.


Ks 8/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med socialnämndens beslut 99-02-16, § 48 med hänvisning till de brottsförebyggande program som utarbetats mellan socialförvaltningen och berörda samarbetspartners anse motionen vara besvarad, samt 

att uppdra till socialnämnden initiera ett samarbete i dessa frågor med övriga berörda nämnder.

_________Ks § 74 Dnr 98-1026 751

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c), Per Lodenius (c) och Bengt Ericsson (c) om individuella åtgärdsplaner för ungdomar som ertappas berusade

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-10-26, § 170.

I motionen föreslås att socialnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att i likhet med flera andra kommuner upprätta individuella åtgärdsplaner för ungdomar som ertappats berusade.

Socialnämnden har erhållit motionen för yttrande och har vid sammanträde 1999-02-16, § 49 beslutat att bifalla motionen på så sätt att individuella åtgärdsplaner för ungdomar som ertappas berusade skall upprättas när så är möjligt. 

Socialchefen anför i skrivelse 99-02-01:"När en berusad ungdom blir omhändertagen av polismyndigheten går alltid rapport till socialtjänsten. Ungdomen tillsammans med sina föräldrar blir alltid kallade till oss. Man gör då upp en individuell behandlingsplan när det finns behov av det. Naturligtvis sker sedan en uppföljning att planen hålles. Svårigheter inträder när ungdomar uppträder berusade utan att bli omhändertagna. Socialtjänsten har inget maktmedel att tvinga någon till åtgärd. Här gäller att arbeta på frivillig väg genom fältsekreterare, socialsekreterare, fritidsgårdspersonal m fl."

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-03-11 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens förslag.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-24, § 94.

Ks 8/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag och med hänvisning till socialchefens skrivelse 99-02-02 anse motionen vara besvarad.
_________Ks § 75 Dnr Ks 99/359 041

Ombudgetering av investeringar 1998-99

Den nya rutinen för anläggningsinvesteringar som införts från 1999 innebär att inga ombudgeteringar behöver göras inom tekniska nämnden. När det gäller övriga nämnder måste kommunfullmäktige besluta att överföring av anslag skall ske från 1998 till 1999 för att färdigställa pågående projekt. Enligt kommunfullmäktiges beslut § 225/98 skall nya rutiner införas för alla investeringar vilket innebär att detta är sista året som ombudgeteringar måste ske.

Ledningskontoret/servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-02 kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsanslag enligt bilaga 1,2 och 3 på tillsammans 2 848 tkr samt att finansiering sker inom redan beslutad upplåning.

Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 99.


Ks 8/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag ombudgetera investeringsanslag på tillsammans 2 848 tkr samt 

att finansiering sker inom redan beslutad upplåning.

__________Ks § 76 Dnr Ks 98/1247 041

Tilläggsanslag till utbildningsnämnden p g a skatteväxling med lands-
tinget

Kommunerna i länet har fr o m 1999 övertagit huvudmannaskapet för landstingets vård- och naturbruksgymnasier.

Kommunfullmäktige beslutade i december 1998 att godkänna avtalet som för kommunernas del finansieras med en skatteväxling på 8 öre. Utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande har i skrivelse 1998-11-19 begärt att beloppet för skatteväxling tillförs utbildningsnämnden för att täcka de ökade kostnaderna.

Skatteväxlingen innebär ca 4,6 mkr i ökade intäkter för kommunen. De ökade kostnaderna har av servicekontoret uppskattats till 4,5 mkr. Enligt utbildningsförvaltningen kan det eventuellt komma att bli ytterligare kostnader.

För att kompensera utbildningsnämnden för de ökade kostnaderna p g a överföring av huvudmannaskapet föreslås att anslag motsvarande beloppet för skatteväxlingen överförs till utbildningsnämnden.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 4,6 mkr för finansiering av de ökade kostnaderna vid ändring av huvudmannaskapet för vård- och naturbruksgymnasier samt att finansiering sker med ökade skatteintäkter.

Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 100.


Ks 8/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 4,6 mkr för finansiering av de ökade kostnaderna vid ändring av huvudmannaskapet för vård- och naturbruksgymnasier samt att finansiering sker med ökade skatteintäkter.

_________Ks § 77 Dnr Ks 99/268 291

Anslag för om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan

Kommunfullmäktige beslöt 1998-09-28, § 143 att genomföra en om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan till en beräknad kostnad av 14,3 mkr. Efter infordrande av anbud är om/tillbyggnaden nu beräknad till 18.750 tkr varav 1.450 tkr avser planerat underhåll, vilket kommer att belasta driftbudgeten inom tekniska nämnden. Skillnaden mellan nu beräknad investeringskostnad 17,3 mkr och beslutade 14,3 mkr, dvs 3 mkr återstår att finansiera.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse till tekniska nämnden att anslag om 3 mkr begärs av kommunstyrelsen. Tekniska kontoret har i skrivelse föreslagit tekniska nämnden antaga entreprenör för projektets genomförande. Tekniska nämnden behandlar ärendet 8 april.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-25 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden anslag om 16,9 mkr för 1999 (totalt 17,3 mkr) för om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan, att finansiering sker inom tidigare beslutad ram för anläggningsinvesteringar, att uppdra till barn- och skolnämnden att i samband med den första tertialuppföljningen ta ställning till finansiering av de ökade driftkostnaderna.

Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 101.


Ks 8/4 1. Kommunstyrelsen beslutar: 

att medge tekniska nämnden fullfölja upphandlingen utan att avvakta kommunfullmäktiges beslut,


2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja tekniska nämnden anslag om 16,9 mkr för 1999 (totalt 17,3 mkr) för om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan,


Ks § 77

att finansiering sker inom tidigare beslutad ram för anläggningsinvesteringar, 

att uppdra till barn- och skolnämnden att i samband med den första tertialuppföljningen ta ställning till finansiering av de ökade driftkostnaderna.
_________


Ks § 78 Dnr 99-227 001

Kommunens krisledningsplan

Beredskaps- och säkerhetsfunktionen (BoS) har i samråd med kommunledningen tagit fram ett förslag till kommunövergripande krisledning vid svåra påfrestningar i fred och under höjd beredskap, en 
s k krisledningsplan.

Avsikten är att den nu gällande ledningsplanen daterad 1991-09-11 med tillhörande krigsuppgiftsförteckning för nämnderna skall ersättas av den föreslagna planen.

Beredskaps- och säkerhetsfunktionen föreslår i skrivelse 1999-03-03 kommunstyrelsen anta förslaget till krisledningsplan.


Au 18/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-18, § 81.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag upphäva ledningsplanen, daterad 1991-09-11, antagen av kommunstyrelsen 1992-06-18, § 207,

att anta föreliggande förslag till krisledningsplan samt föreslagen bemanningsplan, med vissa redaktionella ändringar, samt

att uppdra åt ledningskontoret årligen revidera planen och att fortlöpande besluta om de ändringar i bemanningsplanen som kan behövas.

__________
Ks § 79 Dnr 99-230 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Bostadsrättsföreningen Violen, Hallstavik

Aktuell lägenhet omfattar 3 rum och kök. Lägenhetsytan är ca 69 m2. Avgiften till föreningen uppgår till 2.875 kr per månad. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Lennart Karlsson.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-03-08 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Violen, Kusbyvägen 29 B i Hallstavik för 58.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-16 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5603-99105.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-24, § 88.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Violen, Kusbyvägen 29 B i Hallstavik för 58.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5603-99105.

__________Ks § 80 Dnr 99-231 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Bostadsrättsföreningen Blåklinten, Hallstavik

Aktuell lägenhet omfattar 3 rum och kök. Lägenhetsytan är ca 62 m2. Avgiften till föreningen uppgår till 2.248 kr per månad. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Anders Johansson.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-03-08 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Blåklinten, Kusbyvägen 27A i Hallstavik för 48.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-16 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5601-99105.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-24, § 89.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Blåklinten, Kusbyvägen 27A i Hallstavik för 48.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5601-99105.

__________

Ks § 81 Dnr 99-251 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Bostadsrättsföreningen Ängsbyle, Norrtälje

Aktuell lägenhet omfattar 1 rum och kokvrå. Lägenhetsytan är ca 35 m2. Avgiften till föreningen uppgår till 1.143 kr per månad. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Linda Högberg.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-03-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kokvrå i Brf Ängsbyle, Grindvägen 26 C i Norrtälje stad för 100.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-16 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5419-99105.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-24, § 90.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kokvrå i Brf Ängsbyle, Grindvägen 26 C i Norrtälje stad för 100.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5419-99105.

__________
Ks § 82 Dnr Ks 99/135 041

Omfördelning av anslag från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden

I kommunstyrelsens budget för 1999 är upptaget ett anslag om 500 tkr avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden har 1999-02-04, § 20 begärt att få disponera 139 tkr ur anslaget till bokbussens verksamhet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-19 kommunstyrelsen besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden anslag för bokbussens verksamhet med 139 tkr, att finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag avsett för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 102.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja kultur- och fritidsnämnden anslag för bokbussens verksamhet med 139 tkr, 

att finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag avsett för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

________Ks § 83 Dnr 99-80 003

Försäkringsmäklartjänster 2000-2003

Norrtälje kommun tecknade den 1 juni 1995 för första gången avtal med försäkringsmäklare att gälla 1996-1998 med ett års förlängning. Vid den upphandling som gjordes 1995 kunde mäklaren sänka kommunens premie hos försäkringsbolagen med ca 25 %.

Kommunen har utnyttjat möjligheten till förlängning för 1999 vad gäller mäklare och försäkringsbolag.

Anbud är nu infordrat från försäkringsmäklare för perioden 2000-2002 med möjlighet till ett års förlängning. Under april månad påbörjas upphandlingen av nya försäkringsgivare för att vara klart till årsskiftet.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-23 kommunstyrelsen besluta att anta anbud nr 4 för försäkringsmäklartjänster 2000-2002 med möjlighet till förlängning ett år.

Au 24//3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-24, § 98.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta anbud nr 4 för försäkringsmäklartjänster 2000-2002 med möjlighet till förlängning ett år.

_________
Ks § 84 Dnr Ks 99/360 105

Avtal beträffande vänortsarbete med kommunens vänorter i de baltiska staterna och Ryssland

ÖsthandelsForum AB är ett delägt bolag med syfte att utveckla kontakter med framförallt de baltiska staterna och Ryssland.

För att reglera förhållandet mellan kommunen och ÖsthandelsForum föreslås att ett avtal tecknas mellan kommunstyrelsen och ÖsthandelsForum. Avtalet bör också innehålla reglering av utbetalning av ersättning som bör ske med ¼-del varje kvartal. ÖsthandelsForum skall också till kommunstyrelsen redovisa arbetet enligt avtalet vid tertialuppföljning och i samband med bokslut.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-26 kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret teckna avtal med ÖsthandelsForum AB om vänortsarbete 1999 i enlighet med bilaga 1 och till en kostnad av 400 tkr exkl mervärdeskatt, att uppdra till chefen för ledningskontoret att för kommunstyrelsen underteckna avtalet samt att för detta ändamål överföra 400 tkr till ledningskontorets konto att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 103.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra till ledningskontoret teckna avtal med ÖsthandelsForum AB om vänortsarbete 1999 i enlighet med bilaga 1 och till en kostnad av 400 tkr exkl mervärdeskatt, 

att uppdra till chefen för ledningskontoret att för kommunstyrelsen underteckna avtalet samt 

att för detta ändamål överföra 400 tkr till ledningskontorets konto att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

_________
Ks § 85 Dnr Ks 98/1126 294

Ombyggnad av Jungfruskolan

Utbildningsnämnden har 1998-08-28, § 49 beslutat att Jungfruskolans södra skepp byggs om enligt det s k "snålalternativet" inför höstterminen 1999.

Tekniska nämnden föreslår i beslut 1998-11-26, § 139 att tekniska nämnden får i uppdrag att teckna projektavtal och övriga avtal med NIHAB som behövs för verkställighet av utbildningsnämndens beslut om ombyggnad i Jungfruskolan avseende bygg- och fordonsprogrammet (FAS 2), att tekniska nämnden får i uppdrag att teckna projektavtal och övriga avtal med NIHAB som behövs för verkställighet av ombyggnad av mellanplanet i Jungfrun 3 för datorteklokal, förråd och matsal/grupprum som tillägg till FAS 2, att tekniska nämnden skall återkomma när hyresavtal skall tecknas.

Kommunfullmäktige har i 1999 års budget anvisat erforderliga medel för inköp av inventarier.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-30 kommunfullmäktige besluta, under förutsättning att omsorgsnämnden godkänner flyttning av verksamhet vid Vårgatan till Jungfrun 3, att bifalla utbildningsnämndens förslag till ombyggnad av Jungfruskolan avseende byggnadsprogrammet och fordonsprogrammet i Jungfrun 2, att godkänna förslag till ombyggnader i Jungfrun 3 avseende datortekslokal, förråd och matsal/grupprum, verkstadsmekanik för särskolan samt lokaler för omsorgsförvaltningen, att uppdra åt tekniska nämnden att teckna projektavtal och övriga avtal med NIHAB som behövs för verkställighet av ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, att uppdra åt tekniska nämnden återkomma när hyresavtal ska tecknas, att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med begäran om anslag för fasta inventarier, att överföra 1,2 mkr avseende inventarier till Jungfruskolan från kommunstyrelsens anslag till utbildningsnämnden.

Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 105.Ks 8/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

- under förutsättning att omsorgsnämnden godkänner flyttning av verksamhet vid Vårgatan till Jungfrun 3 -

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bifalla utbildningsnämndens förslag till ombyggnad av Jungfruskolan avseende byggnadsprogrammet och fordonsprogrammet i Jungfrun 2, 

att godkänna förslag till ombyggnader i Jungfrun 3 avseende datortekslokal, förråd och matsal/grupprum, verkstadsmekanik för särskolan samt lokaler för omsorgsförvaltningen, 

att uppdra åt tekniska nämnden att teckna projektavtal och övriga avtal med NIHAB som behövs för verkställighet av ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, 

att uppdra åt tekniska nämnden återkomma när hyresavtal ska tecknas, 

att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med begäran om anslag för fasta inventarier, 

att överföra 1,2 mkr avseende inventarier till Jungfruskolan från kommunstyrelsens anslag till utbildningsnämnden.

___________Ks § 86 Dnr Ks 99/361 041

Överföring av anslag för inventarier till Rodengymnasiet från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslöt 1998-12-03 att hos kommunstyrelsen äska 8 mkr i investeringsmedel för att utrusta Rodengymnasiet i de avseenden som berör Rodenkommitténs ansvar. Utbildningsnämnden har 1998-01-20, § 3 delegerat frågor avseende utrustning och inredning av Rodengymnasiet till arbetsutskottet.

Ärendet togs upp i samband med kommunens totala investeringsbudget för 1999, men pga den korta beredningstiden placerades anslaget tills vidare hos kommunstyrelsen. För att inventarier ska hinna införskaffas i tid till skolstart i augusti erfordras nu beslut om omfördelning.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-29 kommunstyrelsen besluta att överföra 8 mkr avseende inventarier till Rodengymnasiet till utbildningsnämnden.

Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 107.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag överföra 8 mkr avseende inventarier till Rodengymnasiet till utbildningsnämnden.

_________Ks § 87

Anmälan om delegationsbeslut 1998

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-2 anmäles och lägges till handlingarna.

__________ 


Ks § 88

Anmälan om delegationsbeslut 1999

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-10 anmäles och lägges till handlingarna.

__________Ks § 89

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 1998-03-31, 1998-04-07, 1998-09-02, 1998-09-21, 1998-10-07, 1998-10-20 och 1999-02-16.

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 1999-02-18.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

_________

Ks § 90

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:40; Planera bort handikappen - bruksanvisning för handikappolitiska planer

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:41; IULA:s jämställdhetsdeklaration

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:43; Strukturfonderna i praktiken

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:45; Skrift om strategiska arbetsgivarfrågor

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:47; Kärva tider - rapport om besparingar inom kommunaltekniken

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:50; Kommunerna och enskild väghållning

Länsstyrelsens beslut ang tillstånd att använda metalldetektor enligt lagen om kulturminnen (KML)

Boverkets beslut ang avskrivning av räntefri stående del av samlingslokallån; Föreningen Folkets Hus Framtiden, Hallstavik

Dnr 99-44 333
Tekniska nämndens beslut ang plaskdammen i Hallstavik

Dnr 96/Ks 636 100
Kommittéberättelse 1995-1998 från Demokratikommittén

Dnr 99-235 100
Remiss från Justitiedepartementet; Inbjudan att lämna synpunkter på delbetänkandet Regional frihet och statligt ansvar - en principiell diskussionDnr 99-190 160
ÖCB; Beredskapsläget i kommunerna.

__________