Kommunstyrelsen 1999-05-06 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.00
14.00-14.50
Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande 
Leif Klaesson, IT-chef
Rolf Schwerin, kanslichef
AnnS Olsson, servicechef
Mats Törnquist, ledningschef
Marie Norling, informationschef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Kjell Johansson, servicekontoret
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Sune Alm (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, tisdag 1999-05-12, kl 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 91-138
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Sune Alm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-05-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 91

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret onsdag 1999-05-12, kl 08.00.

__________


Ks § 92 Dnr 99-99 214

Antagande av förslag till detaljplan för golfbana på del av Lundås 8:1 i Edebo församling samt Gottsta 2:6 m fl i Häverö församling

Rubricerade planförslag har varit ute för samråd under tiden 1998-11-05-1999-01-08 samt utställt under tiden 1998-02-16 1999-03-09.

Byggnadsnämnden har 1999-04-22, § 81 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget och överlämna detta till fullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 109.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till detaljplan för golfbana på del av Lundås 8:1 i Edebo församling samt Gottsta 2:6 m fl i Häverö församling.

_________


Ks § 93 Dnr 99-343 214

Förslag till överenskommelse med Hallsta golfklubb om återbetalning av förskotterade planläggningskostnader

Byggnadsnämnden har beviljat planläggning av en golfbana i Hallstavik under förutsättning att föreningen betalar planläggningskostnaden. Föreningen har meddelat kommunen att de ej har ekonomisk möjlighet att finansiera planläggningen.

Arbetsutskottet uttalar vid sammanträde 1997-08-26, § 26 att byggnadsnämnden tecknar ett avtal med föreningen, som innebär att kommunen erhåller ersättning för planarbetet när föreningen har färdigställt en golfbana och har intäkter för golfverksamheten.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-04-01 anfört att golfklubbens plikt att återbetala förskotterade planläggningskostnader bör lösas genom att kommunen beviljar golfklubben ett lån å utestående fordringsbelopp.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen bevilja Hallsta golfklubb ett lån å kommunens utestående fordringsbelopp för havda planläggningskostnader för upprättande av detaljplan för golfbana, och att för lånet skall gälla en återbetalningstid av tio år och de övriga lånevillkor som kommunstyrelsen föreskriver.

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta under förutsättning att fullmäktige lämnar kommunstyrelsen uppdrag härom att bevilja Hallsta golfklubb ett lån å kommunens fordran för havda planläggningskostnader, och att bemyndiga ledningskontoret utfärda en lånerevers å fordringsbeloppet och föreskriva erforderliga lånevillkor för kommunens fordran.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 110.


Ks 6/5 1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar


att uppdra åt kommunstyrelsen bevilja Hallsta golfklubb ett lån å kommunens utestående fordringsbelopp för havda planläggningskostnader för upprättande av detaljplan för golfbana, och 

att för lånet skall gälla en återbetalningstid av tio år och de övriga lånevillkor som kommunstyrelsen föreskriver.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

under förutsättning att fullmäktige lämnar kommunstyrelsen uppdrag härom-

att bevilja Hallsta golfklubb ett lån å kommunens fordran för havda planläggningskostnader, och 

att bemyndiga ledningskontoret utfärda en lånerevers å fordringsbeloppet och föreskriva erforderliga lånevillkor för kommunens fordran.


__________ 
Ks § 94 Dnr 98-1168 291

Slutredovisning Hallstaviks skola/Centralskolan

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1993-09-13 och i samråd med skolförvaltningen utfört inre- och yttre ombyggnads- och renoveringsarbeten av skolbyggnader och skollokaler.

Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 3.818.207 kr. Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 3.200.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 140 beslutat att godkänna redovisningen samt överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-29 kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 113.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen Hallstaviks skola/Centralskolan.

__________
Ks § 95 Dnr 98-1170 291

Slutredovisning Rodengymnasiet etapp 13, C-skeppet, om-/tillbyggnad

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1996-08-20 och i samråd med utbildningsförvaltningen genomfört en om- och tillbyggnad av skollokaler.

Arbetena är slutförda till en kostnad av 13.322.620 kr. Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 13.000.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 142 beslutat att godkänna redovisningen samt överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-29 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 114.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen för ombyggnad av Rodengymnasiet etapp 13, C-Skeppet.

__________


Ks § 96 Dnr 99-263 290

Slutredovisning Barnstuga (del av Mora 3:55) Bergshamra, Länna

Kommunfullmäktige beslutade 1993-04-26, § 85 uppdra till tekniska nämnden att uppföra nya lokaler för två daghemsavdelningar vid Lännaenheten.

Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 4.500.000 kr. Efter genomförd byggnation med försvårade grundläggningsförhållanden är slutkostnaden 4.658.228 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 160 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-04-08 kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-06, § 137.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning avseende barnstuga (del av Mora 3:55), Bergshamra, Länna.

__________


Ks § 97 dnr 99-264 291

Slutredovisning Länna skola, Bergshamra

Kommunstyrelsen beslutade 1995-02-21, § 61 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en tillbyggnad av Skonaren 1 med två klassrum samt anvisade 3.700.000 kr.

Projektet kostnadsberäknades till 3.600.000 kr och är nu slutfört till en kostnad av 3.349.184 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 161 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-04-08 kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 138.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen avseende Länna skola, Bergshamra.

___________

Ks § 98 Dnr 99-265 291

Slutredovisning Långsjöskolan (M-huset)

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1999-06-06 och i samråd med skolförvaltningen utfört en ny ventilationsanläggning i skollokaler.

Projektet kostnadsberäknades till 3.400.000 kr och är nu slutfört till en kostnad av 3.695.978 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 162 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-04-08 kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 139.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen avseende Långsjöskolan (M-huset).
__________


Ks § 99 Dnr 99-310 291

Slutredovisning Kvisthamraskolan kök/gymnastikbyggnad

Kommunfullmäktige anvisade i investeringsplanen 1992-1994 4.883.000 kr för kök och gymnastikbyggnadens ombyggnad.

Tekniska kontoret kostnadsberäknade projektet i februari 1992 till 5.500.000 kr och efter det att arbetena är slutförda uppgår kostnaden till 4.632.203 kr. För projektet har erhållits statlig stimulansbidrag på 720.000 kr. Totala kostnaden uppgår till 3.912.203 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 159 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-04-08 kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 140.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen avseende Kvisthamraskolan.

________Ks § 100 Dnr 98-58 452

Besvarande av motion från Kjell Jansson (m) ang sophämtning i skärgården

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-01-26, § 15. I motionen föreslås att kommunen inför ytterligare en nivå med tätare sophämtningsintervaller och högre avgift ute i skärgården samt att utvärderingen av 1997 års försök med glesa sophämtningsturer snarast offentliggöres.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1999-02-07 anfört att under 1999 kommer nuvarande renhållningsordning att revideras. I förslaget utarbetas olika alternativ för hämtning i skärgården. Renhållningsordningen kommer att ställas ut och alla berörda ges möjlighet att lämna synpunkter på hämtningsalternativen.

Tekniska nämnden har 1999-03-10, § 36 beslutat att som svar på motionen överlämna tekniska kontorets skrivelse 1999-02-07.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-03-24 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till tekniska nämnden för beaktande i samband med kommande revidering av renhållningsordningen och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 116.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till tekniska nämnden för beaktande i samband med kommande revidering av renhållningsordningen och 

att motionen därmed skall anses besvarad.

__________


Ks § 101 dnr 98-432 610

Besvarande av motion från Per Lodenius (c) ang ny modern lärlingsutbildning

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-04-27, § 73. I motionen föreslås att Norrtälje kommun ansöker om att få delta i pågående pilotutbildning gällande en modern lärlingsutbildning.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-01 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till utbildningsnämnden för handläggning och att därmed anse motionen vara besvarad.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1999-03-25, § 36 beslutat att instämma i ledningskontorets förslag till svar på motionen.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 142.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till utbildningsnämnden för handläggning och 

att därmed anse motionen vara besvarad.

___________

Ks § 102 Dnr 98-451 730

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) ang läkemedelsrevision inom de särskilda boendeformerna i Norrtälje kommun

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-04-27, § 72. I motionen föreslås att Norrtälje kommun i samarbete med Stockholms läns landsting genomför en revision av läkemedelsbehandlingen inom de särskilda boende-formerna.

Omsorgsnämnden föreslår i yttrande 1999-03-22, § 42 kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun i samarbete med Stockholms läns landsting ska ges möjlighet utveckla påbörjade samarbetsformer för att säkerställa en för individen säker och behovsanpassad medicinering med kontinuerlig uppföljning och att därmed förklara motionen besvarad.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-06 kommunfullmäktige besluta att bifalla omsorgsnämndens förslag.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 143.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att Norrtälje kommun i samarbete med Stockholms läns landsting ska ges möjlighet utveckla påbörjade samarbetsformer för att säkerställa en för individen säker och behovsanpassad medicinering med kontinuerlig uppföljning och 

att därmed motionen skall anses vara besvarad.

__________


Ks § 103 Dnr Ks 99/429 042

Bokslut 1998

Ledningskontoret har 1999-04-08 överlämnat ett sammandrag av 1998 års bokslut.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar, att av överskottet reservera 1920 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader inom renhållningsverksamheten, att av överskottet reservera 2765 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader för fastighetsunderhåll, att avslå omsorgsnämndens framställan att ur 1998 års överskott reservera 2000 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 145.


Ks 6/5 Socialdemokratiska ledamöterna och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet vad avser att-satserna att avskrivning 54,2 mkr avseende felaktigt förda driftkostnader inom tekniska nämnden under 1990-1997 sker i bokslut 1998, att tekniska nämndens driftbudget 1999 reduceras med 4,95 mkr pga att kapitaltjänstkostnaderna avseende felaktigt förda driftkostnader bortfaller, att budget för internränta (intäkt) 1999 minskar med 3,4 mkr.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar, 

att av överskottet reservera 1920 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader inom renhållningsverksamheten

att av överskottet reservera 2765 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader för fastighetsunderhåll


att avslå omsorgsnämndens framställan att ur 1998 års överskott reservera 2000 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader inom omsorgsnämndens verksamhetsområde,

att avskrivning 54,2 mkr avseende felaktigt förda driftkostnader inom tekniska nämnden under 1990-1997 sker i bokslut 1998, 

att tekniska nämndens driftbudget 1999 reduceras med 4,95 mkr pga att kapitaltjänstkostnaderna avseende felaktigt förda driftkostnader bortfaller, 

att budget för internränta (intäkt) 1999 minskar med 3,4 mkr.


______


Ks § 104 Dnr 99-344 041

Ombudgetering av driftbudgetanslag 1998-99

Från kommunstyrelsen/servicekontoret och omsorgsnämnden/omsorgs-
förvaltningen har det kommit framställningar att kommunfullmäktige skall besluta ombudgetera driftbudgetanslag som ej har förbrukats under 1998.

Ledningskontoret/servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-02 kommunfullmäktige besluta att ombudgetera driftbudgetanslag enligt bilaga 1 och 2 på tillsammans 5036 tkr samt att finansieringen sker ur det egna kapitalet.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 117.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ombudgetera driftbudgetanslag enligt upprättad bilaga 1 och 2 på tillsammans 5036 tkr samt 

att finansieringen sker ur det egna kapitalet.

__________

Ks § 105 Dnr 99-370 101

Fullmäktiges sammanträden i närradion

Kommunfullmäktige har i beslut 1998-04-27, § 58 givit kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa radiosändningar från fullmäktiges sammanträden.

Bakgrunden är Demokratikommitténs förslag att stärka den lokala demokratin genom att öka möjligheterna för kommunens invånare att följa debatt och beslutshantering i kommunens högsta styrande organ.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-06 redovisat ärendet vad gäller teknik, kostnader m m och föreslår kommunfullmäktige besluta att sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden ska ske med utifrån ett optimalt täckande sändarnät ( det s k 100-procentiga alternativet) med sändare i Norrtälje, Hallstavik och Simpnäs och att sändarnätet i enlighet med tjänsteskrivelse byggs upp i nämnda ordning under åren 1999-2000, att godkänna Media programmets medverkan i produktionen av radioutsändningarna i enlighet med tjänsteskrivelsen, att ge ledningskontoret i uppdrag att sluta avtal med Norrtälje Närradioförening och dess ekonomiska förening Radio Roslagen om ägande, uppbyggnad av sändarnät, tillstånd, drift och handhavande, att de investeringskostnader detta medför prövas för 2000 enligt den av kommunstyrelsen beslutade investeringsmodellen, att godkänna den redovisade investeringskostnaden för 1999 på 312 000 att finansieras inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen, att medel för redovisad driftkostnad för år 2000 på 115 000 kr beaktas i budgetarbetet, att ledningskontoret ges i uppdrag att utreda en lösning för att göra fullmäktiges sammanträden tillgängliga för allmänheten även via Internet. Därutöver föreslår ledningskontoret kommunstyrelsen besluta för egen del under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan att bevilja ledningskontoret ett driftanslag med 45 000 kr för år 1999 att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

Au 6/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-06, § 159.


Ks 6/5 1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutaratt sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden ska ske med utifrån ett optimalt täckande sändarnät ( det s k 100-procentiga alternativet) med sändare
i Norrtälje, Hallstavik och Simpnäs och att sändarnätet i enlighet med tjänsteskrivelse byggs upp i nämnda ordning under åren 1999-2000, 

att godkänna Media programmets medverkan i produktionen av radioutsändningarna i enlighet med tjänsteskrivelsen, 

att uppdra åt ledningskontoret sluta avtal med Norrtälje Närradioförening och dess ekonomiska förening Radio Roslagen om ägande, uppbyggnad av sändarnät, tillstånd, drift och handhavande, 

att de investeringskostnader detta medför prövas för år 2000 enligt den av kommunstyrelsen beslutade investeringsmodellen, 

att godkänna den redovisade investeringskostnaden för år 1999 på 312 000 att finansieras inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen, 

att medel för redovisad driftkostnad för år 2000 på 115 000 kr skall beaktas i budgetarbetet, 


Kommunstyrelsen beslutar:

- under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan - 

att bevilja ledningskontoret ett driftanslag med 45 000 kr för år 1999 att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande,

att uppdra till ledningskontoret utreda en lösning för att göra fullmäktiges sammanträden tillgängliga för allmänheten även via Internet.

__________


Ks § 106 Dnr Ks 99/107 091

Motionsberedning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning, daterad 1999-04-14.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 141.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga motionsredovisningen till handlingarna.

__________


Ks § 107 Dnr 99-267 261

Upplåtelse av mark med arrende för golfbana i Hallstavik samt för brukshundtjänst i Häverö-Bergby

Häverödalens Fastighets AB planerar att anlägga en 18-håls golfbana i Hallstavik.

Planområdet omfattar ca 90 ha, varav ca 20 ha berör kommunal mark.

Ett förslag till arrendeavtal har upprättats med Häverödalens Fastighets AB avseende den kommunala marken. Del av den kommunala marken är upplåten till Häverö Brukshundklubb, varför ett förslag till arrende avseende ersättningsmark för klubben i Häverö-Bergby också har upprättats.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-03-16 kommunstyrelsen besluta att godkänna upplåtelse av mark med arrende för golfbana i Hallstavik till Häverödalens Fastighets AB, att godkänna upplåtelse av mark med arrende för brukshundtjänst i Häverö-Bergby till Häverö Brukshundklubb.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 111.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upplåtelse av mark med arrende för golfbana i Hallstavik till Häverödalens Fastighets AB, 

att godkänna upplåtelse av mark med arrende för brukshundtjänst i Häverö-Bergby till Häverö Brukshundklubb.

_________

Ks § 108 Dnr 99-154 253

Tilläggsavtal till köpekontrakt gällande förvärv av mark och byggnader för blivande sporthall (Vikingahallen) i Väddö

Kommunstyrelsen beslutade 1998-06-09, § 150 att bemyndiga tekniska kontoret att genomföra förvärv av erforderlig mark m m från Väddö IF i huvudsak enligt ett redovisat förslag till köpekontrakt för att kunna uppföra en sporthall (Vikingahallen) vid Vikingalunden på Väddö.

Med anledning av att Väddö IF enligt avtalsförslaget överlåter mark och befintliga omklädnads- och duschutrymmen för en symbolisk köpeskilling (1 kr) har föreningen önskat erhålla en option innebärande en förhandsrätt att få förvärva den blivande fastigheten för Sporthallen i det fall kommunen i framtiden önskar sälja den.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-02-22 kommunstyrelsen besluta att godkänna ett tilläggsavtal till tidigare redovisat köpekontrakt med Väddö IF gällande förvärv av mark och byggnader avsett att bebyggas med en sporthall (Vikingahallen) i Väddö. Av tilläggsavtalet framgår att föreningen är medveten om att avtalet inte innebär någon ovillkorlig rätt för föreningen att köpa fastigheten eller del av fastigheten.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 112.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna ett tilläggsavtal till tidigare redovisat köpekontrakt med Väddö IF gällande förvärv av mark och byggnader avsett att bebyggas med en sporthall (Vikingahallen) i Väddö.

_________


Ks § 109 Dnr 99-220 739

Kommunstyrelsens medverkan under FN:s äldreår 1999

Omsorgsnämnden anhåller om kommunstyrelsens medverkan och stöd för att få till stånd ett brett och varierat program under FN:s äldreår 1999.

Ansvaret för aktiviteter i samband med FN:s äldreår åvilar omsorgsnämnden. Nämndens begäran är av den karaktären att behovet av stöd och omfattningen härav i första hand bör prövas inom ledningskontoret.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-24 kommunstyrelsen besluta att överlämna omsorgsnämndens framställning till ledningskontoret för handläggning.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 115.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna omsorgsnämndens framställning till ledningskontoret för handläggning.

__________


Ks § 110 Dnr 98-1155 311

Ansökan om bidrag till Solö brygga från Solö bryggförening

Solö Bryggförening ansöker i skrivelse 1998-11-25 om bidrag för reparation av Solö brygga.

Bryggan består av tre sammanhängande bryggor. Det är den stora ångbåtsbryggan som WÅAB angör, en yttre järnbrygga samt en inre stenkistbrygga och det är den sistnämnda som är i behov av reparation. Stenkistbryggan används av mindre båtar samt taxibåtstrafiken. Kostnaden för erforderliga reparationer beräknas till 75 000 kr.

Servicekontoret har i skrivelse 1999-03-10 på anförda skäl föreslagit att kommunen ställer sig positiv till att bevilja bidrag minst enligt bryggplanens riktlinjer vilket är 5250 kr.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-06 kommunstyrelsen besluta att bevilja Solö bryggförening bidrag på 5 250 kr för reparation av den inre stenkistbryggan som insättes på postgiro 488 8356-5, att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande samt att godkänna servicekontorets förslag till skrivelse.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 118.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Solö bryggförening bidrag på 5 250 kr för reparation av den inre stenkistbryggan att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande att påföras ledningskontoret,

att uppdra till ledningskontoret utbetala bidraget.

__________


Ks § 111 Dnr 99-205 265

Yttrande över länsstyrelsens förslag till bildande av naturreservat Björinge

Länsstyrelsen har till kommunen överlämnat en remiss om bildande av naturreservatet Björinge till Norrtälje kommun för yttrande.

Servicekontoret har 1994-04-06 överlämnat förslag till yttrande.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-06 kommunstyrelsen besluta att uttala sig positivt att området av staten inrättas som naturreservat, att godkänna bilagda förslag till yttrande till länsstyrelsen samt att uppdra till ledningskontoret att i revideringen av översiktsplanen för Norrtälje kommun uppta området som prioriterat område för naturvårdens intressen.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 119.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att uttala sig positivt att området av staten inrättas som naturreservat, 

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Länsstyrelsen, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen samt 

att uppdra till ledningskontoret att i revideringen av översiktsplanen för Norrtälje kommun uppta området som prioriterat område för naturvårdens intressen.

__________

Ks § 112 Dnr Ks 99/332 055

Inledande geoteknisk undersökning för friluftsbad och växthus på Hallsta 17:1 m fl samt program för undersökningar till muddring av Skeboån i Hallstavik

Inom ramen för Hallstaviksprojektet har förslag lagts att ev anlägga ett utomhusbad på ”ön” i centrala Hallstavik. Anläggningen avses kompletteras med ett större växthus och båda anläggningarna föreslås uppvärmas med spillvärme från Hallsta pappersbruk.

Ledningskontoret har tagit fram ett förfrågningsunderlag för en inledande geoteknisk undersökning av ”ön” samt förslag till program för att skapa en vattenspegel i norra delen av området. Förfrågan har riktats till fem företag med dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag. Samtliga har inkommit med anbud.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna att utredningen verkställs, att avsätta 125 kkr för anbud nr 2 att täcka kostnaderna för undersökningen, att medlen får hämtas ur kommunstyrelsens medel till förfogande och överföras till ledningskontorets konto 1020 073.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 124.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att utredningen verkställs, 

att anta anbud nr 2,

att påföra ledningskontorets konto 1020073, 125 kkr för projektet att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

__________


Ks § 113 Dnr Ks 98/1110 021

Förslag till strategi för utvecklingen av GIS inom kommunorganisationen

I samband med budgetberedningen inför 1999 års budget klarlades att en samordning av den framtida utvecklingen av GIS (Geografiskt Informations System) var nödvändig.

Ledningskontoret har tagit initiativ till ett förvaltningsövergripande projekt med arbetsuppgiften att föreslå en gemensam strategi för GIS-utvecklingen.
Projektgruppen har bestått av de förvaltningar som idag och bedömer i framtiden kommer att utveckla sitt GIS-användande.

Projektgruppen har överlämnat en redovisning till ledningskontoret vad gäller inventering av GIS-anknutna system samt en kostnadssammanställning av det behov som bedöms bör genomföras under 1999.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna bilagda förslag till strategi för GIS-utveckling i kommunens verksamhet, att strategin skall beaktas vid upphandling av nya system, att godkänna att investeringar för år 1999 i enlighet med strategin kan genomföras inom ramen för anvisade datainvesteringsmedel för år 1999.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 126.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna av projektgruppen upprättat förslag till strategi för GIS-utveckling i kommunens verksamhet, 

att strategin skall beaktas vid upphandling av nya system, 

att godkänna att investeringar för år 1999 i enlighet med strategin kan genomföras inom ramen för anvisade datainvesteringsmedel för år 1999.

_________
Ks § 114 dnr 98-863 432

Förslag till yttrande över ansökan om bidrag från Kullbovikens Vattenvårdsföretag för lodning av Kullboviken i Björkö-Arholma församling

Kullbovikens vattenvårdsföretag har i skrivelse 1998-09-22 ansökt om ett bidrag omfattande 15 000 kr för en lodning av Kullboviken.

Servicekontoret har i yttrande 1999-04-12 bl a anfört att åtgärden inte är en prioriterad fråga för servicekontorets miljöarbete eftersom den inte omfattas av aktionsplanen för biologisk mångfald och inte ryms i den befintliga budgeten.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna servicekontorets förslag till yttrande och därmed avslå ansökan om bidrag för lodning av Kullboviken.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 127.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar 

med hänvisning till servicekontorets skrivelse 990412 -

att avslå ansökan om bidrag för lodning av Kullboviken.

_________

Ks § 115 Dnr Ks99/427 105

Medel till EU-projekt

Som stöd till EU-samordnaren inrättades under 1997 en EU-grupp som hade till uppgift att verkställa de åtgärder som beslutades i samband med antagandet av kommunens EU-strategi. När det gäller mål 5b och interregprojekt har gruppen för 1997 och 1998 haft 300 kkr per år för den nationella finansieringen. Motsvarande medel beslutades för 1998.

Ledningskontoret redovisar i skrivelse 1999-04-19 EU-gruppens sammansättning samt finansieringsplan m m för ianspråktagandet av beslutade EU-medel.

Kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att budgeterade medel kan användas för EU-projekt finansierade inom fonder, program och initiativ även utanför Interreg och mål 5b, att bemyndiga arbetsutskottet att besluta avseende medfinansiering i EU-projekt efter hörande av EU-gruppen avseende utvecklingsprojekt med EU-finansiering, att ur kommunstyrelsens medel till förfogande överföra 300 kkr till ledningskontorets konto 1020100. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att bemyndiga EU-gruppens ordförande att besluta om medfinansiering i projekt under 100 kkr men med omedelbar rapportering till utskottet.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 128 och för egen del beslutat att bemyndiga EU-gruppens ordförande att besluta om medfinansiering i projekt under 100 kkr men med omedelbar rapportering till utskottet.

Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att budgeterade medel kan användas för EU-projekt finansierade inom fonder, program och initiativ även utanför Interreg och mål 5b, 

att bemyndiga arbetsutskottet att besluta avseende medfinansiering i EU-projekt efter hörande av EU-gruppen avseende utvecklingsprojekt med EU-finansiering, 

att ur kommunstyrelsens medel till förfogande överföra 300 kkr till ledningskontorets konto 1020100. 
_________


Ks § 116 Dnr 99-252 805

Ansökan om ersättning för elevkostnader från Roslagens Soldathemsförening

Roslagens Soldathemsförening har för tredje gången ansökt om medel för att slutföra det framskridna arbetet med uppbyggnaden av soldathemmet invid Lv3. Tidigare har materialbidrag lämnats med sammanlagt 150.000 kr.

Ansökan avser utbetalade ersättningar till de elever från Rodengymnasiets byggprogram som under tidigare år genomfört ombyggnadsarbetena i det blivande soldathemmet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-08 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att bevilja 50.000 kr som bidrag till Roslagens Soldathemsförening för etablering av soldathemmet, att medelsanvisning sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt att föreningen senast 1 juli 1999 ska slutredovisa hur bidragen 1997, 1998 och 1999 har disponerats.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 130.


Ks 6/5 Bengt Ericsson (c) anmäler jäv och lämnar lokalen. Ewa Tomaszewski (c) tjänstgör.

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja 50.000 kr som bidrag till Roslagens Soldathemsförening för etablering av soldathemmet, 

att medelsanvisning sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt 

att föreningen senast 1 juli 1999 ska slutredovisa hur bidragen 1997, 1998 och 1999 har disponerats.

___________Ks § 117 Dnr 98-1071 026

Förslag till riktlinjer för åtgärder mot diskriminering i Norrtälje kommun

Kommunfullmäktige antog 1990-12-17,18, § 265 förslag till personalpolitiskt program för Norrtälje kommun.

Från den 1 maj i år gäller tre nya lagar mot diskrimineringen i arbetslivet. Det blir förbjudet att diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning.

Med anledning av den nya lagstiftningen har en arbetsgrupp inom CESAM utarbetat bifogat förslag till riktlinjer för åtgärder mot diskriminering. Förslaget är en komplettering av gällande policy i kommunen om ”Kränkande särbehandling””

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-14 kommunstyrelsen besluta att anta 1999-04-14 utarbetat förslag till riktlinjer för åtgärder mot diskriminering i Norrtälje kommun. 

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 131.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag 1999-04-14 till riktlinjer för åtgärder mot diskriminering i Norrtälje kommun.
_________


Ks § 118 dnr 99-383 055

Godkännande av förfrågningsunderlag mäklartjänster skogs och jordbruksmark

Servicekontorets upphandlingsavdelning har 1999-03-24 överlämnat förfrågningsunderlag beträffande upphandling av mäklartjänster och jordbruksmark.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 132.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förfrågningsunderlaget samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

_________

Ks § 119 Dnr 99-382 055

Godkännande av förfrågningsunderlag mäklartjänster fastigheter/bostadsrätter

Servicekontorets upphandlingsavdelning har 1999-03-24 överlämnat förfrågningsunderlag beträffande upphandling av mäklartjänster fastigheter/bostadsrätter.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 133.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förfrågningsunderlaget samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

___________

Ks § 120 Dnr 99-355 053

Godkännande av förfrågningsunderlag ; Upphandling av 
pappers- och plastvaror m m

Servicekontorets upphandlingsavdelning har 1999-04-08 överlämnat förfrågningsunderlag beträffande upphandling av pappers och plastvaror m m.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 134.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förfrågningsunderlaget samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

___________


Ks § 121 Dnr 99/428 805 

Begäran om kommunalt driftbidrag 1999 till samlingslokalhållande föreningar m fl

I 1999 års driftbudget har kommunfullmäktige beslutat att minska kommunstyrelsens konto för bidrag till samlingslokalhållande organisationer samt övriga under kommunstyrelsen bidragsberättigade föreningar. Kontot har från 1998 minskat med 800 tkr till 2.482 tkr. Till den 1 april har föreningarna inkommit med ansökningar.

Servicekontoret har i skrivelse 1999-04-19 lämnat ett förslag till fördelning av budgeterade medel genom att samtliga föreningar får en 23 % neddragning av beviljat bidrag 1998. 

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-04-19 förslagit att servicekontorets skrivelse överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 135.


Ks 6/5 Bengt Ericsson (c) anmäler jäv under punkten Estuna Bygdegårdsförening och lämnar lokalen. Ewa Tomaszewski tjänstgör under kommunstyrelsens behandling av bidrag till Estuna Bygdegårdsförening.

Yrkande:
Christer Candal att kommunstyrelsen beviljar Estuna Bygdegårdsförening ett driftbidrag för 1999 med 28.490 kr.

Socialdemokratiska ledamöterna och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.


Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Estuna Bygdegårdsförening 28.490 kr i driftbidrag 1999.

Yrkande forts:
Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.


.
Ks § 121

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Sune Alm (s) och Elisabeth Björk (s) i första hand återremiss för att utreda vilka effekter den kraftiga neddragningen får. I andra hand avslag på beslutet samt ett tilläggsyrkande att ärendet skall avgöras av kommunfullmäktige.

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå återremissyrkandet.

Omröstning begäres.

Omröstningsproposition

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition.
Ja-röst för avslag till återremissyrkandet.
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå återremissyrkandet.

Propositionsordning forts.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på tilläggsyrkandet att ärendet skall hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.

Omröstning begäres.

Omröstningsproposition

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition.
Ja-röst för avslag till att ärendet skall hänskjutas till kommunfullmäktige.
Nej-röst för bifall till att ärendet skall hänskjutas till kommunfullmäktige.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet att ärendet skall hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut.

Propositionsordning forts

Härefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons m fl avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Omröstning begäres.

Omröstningsproposition

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition.

Ja-röst bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst avslag till arbetsutskottets förslag.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat:

att bevilja bidrag till samlingslokalhållande föreningar m fl enligt bilaga 1,
(exklusive Estuna Bygdegårdsförening som behandlats separat i detta protokoll)

att avslå bidragsansökan till Tjockö Bygård och Arholma skärgårdsförening.

Reservation

De socialdemokratiska ledamöterna och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot med hänvisning till skriftlig reservation bilaga 1.


Protokollsanteckning

Miljöpartiet vidhåller sina tidigare anförda synpunkter att det måste ske en översyn av fördelningssystemet av bidrag till samlingslokalhållande förening där man utgår från kapitalkostnad, yta och nyttjandegrad. Man kan inte göra en generell besparing på tidigare bidragsgivning. Vi eftersträvar en rättvis bedömning mellan Folkets Husföreningarna och Bygdegårdar.


_________
Ks § 122 Dnr 99-331 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Släggan, Rimbo

Aktuell lägenhet omfattar 1 rum och kök. Lägenhetsytan är ca 41 m2. Avgiften till föreningen uppgår till 1.396 kr per månad. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Björn Lövström för 110.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-03-31 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kök i Brf Släggan, Centralvägen 12 i Rimbo för 110.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-04-16 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5651-99105.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 136.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kök i Brf Släggan, Centralvägen 12 i Rimbo för 110.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5651-99105.

___________


Ks § 123 Dnr Ks 99/179 042

Ombudgetering av investeringsanslag; tekniska nämnden

Tekniska kontoret har i skrivelse 1999-03-12 föreslagit ombudgetering av projekt som ej slutförts under 1998.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-04-08, § 59 bl a beslutat att upprättad bilaga nr 1 överlämnas till ledningskontoret för åtgärd.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-04-16 kommunstyrelsen besluta att tekniska nämnden beviljas ombudgetering av tidigare beviljade investeringsanslag på tillsammans 640 tkr samt att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 146.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja tekniska nämnden ombudgetering av tidigare beviljade investeringsanslag på tillsammans 640 tkr samt 

att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

________


Ks § 124 Dnr Ks 99/430 041

Anslag för anläggningsinvesteringar inom kultur- och fritidsnämndens område

Kultur- och fritidsnämnden begärde i samband med äskandet för år 1999,
690 tkr för vissa anläggningsinvesteringar. I övergångsskedet av införandet av den nya investeringsmodellen har hittills i år inget beslut fattats om anslag för anläggningsinvesteringar inom kultur- och fritidsnämndens område. I den av fullmäktige beslutade totala investeringsramen ingår dock de begärda medlen.

De begärda medlen förutsätter att arbetet utförs före sommaren. Kultur- och fritidsnämnden kommer att behandla ärendet vid sammanträde den 29 april.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-20 kommunstyrelsen besluta under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker kultur- och fritidsförvaltningens begäran att bevilja 690 tkr för anläggningsinvesteringar inom kultur- och fritidsnämndens område, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens ram för anläggningsinvesteringar.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 147.

Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar :

-under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker kultur- och fritidsförvaltningens begäran 

att bevilja 690 tkr för anläggningsinvesteringar inom kultur- och fritidsnämndens område, 

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens ram för anläggningsinvesteringar.

___________Ks § 125 Dnr Ks 99/339 041

Investeringar i fasta anläggningar som berör omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden

Omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden (indirekt) har begärt anslag för anläggningsinvesteringar (mindre verksamhetsförändringar). Tekniska nämnden har tillstyrkt framställan. Investeringarna omfattar mindre förändringar som årligen återkommer. Tekniska nämnden tillförs anslagen och utför därefter begärda arbeten inom ramen.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-04-20 föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden 4 200 tkr i anslag för anläggningsinvesteringar (mindre verksamhetsförändringar) fördelat på omsorgsnämnden 400 tkr, utbildningsnämnden 500 tkr och barn- och skolnämnden 3 300 tkr, att finansiering sker inom kommunstyrelsens ram för anläggningsinvesteringar.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 148.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja tekniska nämnden 4 200 tkr i anslag för anläggningsinvesteringar (mindre verksamhetsförändringar) fördelat på omsorgsnämnden 400 tkr, utbildningsnämnden 500 tkr och barn- och skolnämnden 3 300 tkr, 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens ram för anläggningsinvesteringar.

__________

Ks § 126 Dnr Ks 99/46 023

Anställande av utbildningschef

Norrtälje kommun beslutade i januari 1999 att utannonsera tjänsten som utbildningschef.

Personalchefen redovisar i skrivelse 1999-04-21 hur anställningsförfarandet har genomförts.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att Göran Pettersson, Borgholm, erbjuds anställning som utbildningschef samt att kommunstyrelsens förhandlingsdelegation uppdras att fastställa löne- och anställningsvillkor för tillsvidareanställningen av Göran Pettersson.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 149.

Ks 6/5 Socialdemokratiska ledamöter och ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar

att Göran Pettersson erbjuds anställning som utbildningschef samt

att kommunstyrelsens förhandlingsdelegation får i uppdrag att fastställa löne- och anställningsvillkor för tillsvidareanställningen av Göran Pettersson.

__________


Ks § 127 Dnr 99-391 174

Antagande av förslag till sotningstaxa/avtal

Föreligger Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förslag till sotningstaxa/ersättning. Förslaget har arbetats fram i samarbete med sotarnas riksorganisation (SSR).

Förslaget innebär ett fyraårigt avtal för perioden fr o m den 1 april 1999 t o m den 31 mars 2003.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-04-08, § 52 beslutat att föreslå kommunfullmäktige anta Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förslag till sotningstaxa/ersättning.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 154.


Ks 6/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förslag 1999-03-03 till sotningstaxa/ersättning,

att sotningstaxan/ersättning skall gälla från och med den 1 juni 1999.

___________
Ks § 128 Dnr Ks 99/500 534

Förslag till beslut ang bredbandsnät för Norrtälje kommuns verksamhet

Investering i ett bredbandsnät är en strategisk satsning för kommunen. Avsikten med investeringen är att ingå i förnyelsen inom utbildningsområdet, underlättande av företagsetableringar, kvalitetsförbättring inom administrationen etc.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-04-26 redovisat arbetet med bredbandsnätet, kostnadsuppskattning samt finansiering m m.

Kontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen ansvara för att ett kommunikationsnät för kommunförvaltningen byggs på sätt som anges i ledningskontorets tjänsteskrivelse 1999-0426, att bevilja kommunstyrelsen, servicekontoret anslag om 11,5 mkr för investering i bredbandsteknik, att finansiering sker inom den av fullmäktige beviljade totala investeringsramen för 1999, att bevilja kommunstyrelsen, servicekontoret tilläggsanslag om 1 mkr 1999 för drift av bredbandsnätet, att finansiering sker med eget kapital, att uppdra åt kommunstyrelsen verkställa fullmäktiges beslut och teckna erforderliga avtal för beslutets genomförande. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta under förutsättning av fullmäktiges bifall till styrelsens förslag i detta ärende, att uppdra till ledningskontoret att upprätta detaljspecifikation av ett bredbandsnät för kommunal verksamhet, att uppdra åt IT-chefen att teckna erforderliga avtal och överenskommelser för byggandet av dels ett optofibernät i Norrtälje kommun dels ett kommunikationsnät för den kommunala verksamheten.

Au 6/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 160.


Ks 6/5 1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsen ansvara för att ett kommunikationsnät för kommunförvaltningen byggs på sätt som anges i ledningskontorets tjänsteskrivelse 1999-0426, 


att bevilja kommunstyrelsen, servicekontoret anslag om 11,5 mkr för investering i bredbandsteknik, 

att finansiering sker inom den av fullmäktige beviljade totala investeringsramen för 1999, 

att bevilja kommunstyrelsen, servicekontoret tilläggsanslag om 1 mkr 1999 för drift av bredbandsnätet,

att finansiering sker med eget kapital, 

att uppdra åt kommunstyrelsen verkställa fullmäktiges beslut och teckna erforderliga avtal för beslutets genomförande. 

Kommunstyrelsen beslutar:

under förutsättning av fullmäktiges bifall till kommunstyrelsens förslag-

att uppdra till ledningskontoret att upprätta detaljspecifikation av ett bredbandsnät för kommunal verksamhet,

att uppdra åt IT-chefen att teckna erforderliga avtal och överenskommelser för byggandet av dels ett optofibernät i Norrtälje kommun dels ett kommunikationsnät för den kommunala verksamheten.

__________

Ks § 129 Dnr 99-114 100

Yttrande över slutrapporten ”Framtidens förbund för kommuner och landsting” Överväganden och förslag

Kommunförbundet och Landstingsförbundet har tillsammans utrett frågan om framtidens förbund för kommuner och landsting.

Utredningsarbetet redovisas i två rapporter, dels rubricerade slutrapport dels en rapport som innehåller fakta- och bakgrundsmaterial.

Ledningskontoret avstår från att kommentera rapporten om fakta- och bakgrundsmaterial. Huvudfrågan i rapporten Överväganden och förslag är om kommuner och landsting/regioner skall vara organiserade i varsitt nationellt förbund i nära samverkan eller om ett nytt gemensamt förbund skall byggas upp för medlemmarna.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-04-23 föreslagit kommunfullmäktige besluta att tillstyrka grundalternativ 2 innebärande att ett nytt gemensamt förbund bildas och att de båda nuvarande förbunden upplöses.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 155.


Ks 6/5 Yrkanden:

Christer Candal (m) enligt arbetsutskottet.
Håkan Jonsson (s) att tillstyrka alternativ 1.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar


att tillstyrka grundalternativ 2 innebärande att ett nytt gemensamt förbund bildas och att de båda nuvarande förbunden upplöses.

Reservation

Socialdemokratiska ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

__________


Ks § 130 Dnr 98-818 436

Yttrande över remiss om ansökan av täkt och sand på fastigheten Bredvik 2:8 i Rimbo fg

Rimbo Jord & Maskiner har till länsstyrelsen ansökt om utökning av gällande tillstånd att bryta torv på Bredvik 2:8 i Rimbo församling. Utökningen gäller brytning av sand under grundvattenytan på samma plats.

Länsstyrelsen har remitterat ansökan till kommunen för yttrande.

Servicekontoret har 1999-04-21 yttrat sig i ärendet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-21 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till yttrande över remiss om ansökan av täkt och sand på fastigheten Bredvik 2:8 i Rimbo församling.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 150.


Ks 6/5 Yrkande:
Håkan Jonsson (s) med instämmande av Christer Candal (m) återremiss till arbetsutskottet.


Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
__________


Ks § 131 Dnr 98-1114 436

Yttrande över remiss angående förfrågan om tillstånd för täkt av sand på fastigheten Lovisedal 1:2

LBC Danderyds-kedjan AB har till länsstyrelsen ingett en förfrågan om förlängning av gällande tillstånd för täkt av naturgrus ovan grundvattenytan på fastigheten Lovisedal 1:2.

Länsstyrelsen har remitterat förfrågan till kommunen för yttrande.

Servicekontoret har 1999-04-21 yttrat sig i ärendet.

Ledningskontoret har 1999-04-21 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till yttrande över remiss angående förfrågan om tillstånd för täkt av sand på fastigheten Lovisedal 1:2.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 151.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

__________
Ks § 132 Dnr 99-77 436

Yttrande över remiss om ansökan om utökning av gällande tillstånd för täkt på fastigheten Lohärads-Kragsta 3:17

Bröderna Tagesson Grus AB har till länsstyrelsen inlämnat en ansökan om förlängning av gällande tillstånd för täkt ovan grundvattenytan på fastigheten Lohärads-Kragsta 3:17.

Länsstyrelsen har remitterat förfrågan till kommunen för yttrande.

Servicekontoret har 1999-04-21 yttrat sig i ärendet.

Ledningskontoret har 1999-04-21 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till yttrande över remiss angående utökning av tillstånd för täkt på fastigheten Lohärads-Kragsta 3:17.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 152.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

____________

Ks § 133 Dnr 98-1134 291

Rodengymnasiet, ombyggnad För SYV- och SOL-centrum samt lokal för ITK-undervisning

Utbildningsnämnden respektive tekniska nämnden har tidigare begärt medel för ombyggnad av Rodengymnasiet. På grund av övergången till den nya investeringsmodellen behandlas nu ärendena på nytt av respektive nämnd.

Ombyggnaden i Rodengymnasiet ingår i den totala upprustningsplanen för Jungfruskolan respektive Rodengymnasiet. Den sista etappen av ombyggnaderna i Rodengymnasiet har delats upp i två delar/etapper där den första etappen, ombyggnad för SYV- och SOL-centrum samt lokal för ITK-undervisning är angelägen att genomföra före höstterminens start. (SYV=Studie- och yrkesvägledning, SOL=Skriv och läscentrum (tidigare arbetsnamn Dyslexistudio), ITK=Introduktionskurs för invandrare)

Den föreslagna ombyggnaden för 1,9 mkr är enligt tekniska kontoret helt frikopplad från nästa etapp, modernisering av rodengymnasiets F- och G-korridorer.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-22 kommunstyrelsen besluta - under förutsättning att tekniska nämnden och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget att bevilja tekniska nämnden anslag om 1,9 mkr avseende ombyggnad för SYV- och SOL-centrum samt lokal för ITK-undervisning vid Roden-
gymnasiet, att finansiering sker med medel ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 153.


Ks 6/5 Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger utbildningsnämndens tillstyrkan 99-04-29, § 49, samt underhandsmeddelande att tekniska nämnden tillstyrkt förslaget 99-05-06.Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden anslag om 1,9 mkr avseende ombyggnad för SYV- och SOL-centrum samt lokal för ITK-undervisning vid Rodengymnasiet,

att finansiering sker med medel ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar. 

__________Ks § 134 Dnr Ks 99/501 534

Förslag till konsortialavtal med Norrtälje Energi AB angående optofiber

Kommunfullmäktige beslutade 1998-03-02, § 42 bland annat att uppdra till Norrtälje Energi att överta samordningsansvaret för utbyggnaden av fiberoptiskt nät i Norrtälje kommun, att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta ett konsortialavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Energi om samordning och utbyggnad av fiberoptiskt nät.

Ledningskontoret redovisar i skrivelse 1999-04-26 arbetet med samordning och uppbyggnaden av fiberoptiskt nät och överlämnar förslag 1999-04-19 till konsortialavtal med bolaget. I avtalsförslaget punkt 4 omnämnda kabelrör har ett bokfört värde per 1999-12-31 å 517 tkr. Restvärdet 517 tkr föreslås avskrivas.

Kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag 1999-04-19 till konsortialavtal med Norrtälje Energi AB, att avskriva restvärde 517 tkr avseende tomrör inom tekniska kontoret.

Au 6/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-06, § 161.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag 1999-04-19 till konsortialavtal med Norrtälje Energi AB, 

att avskriva restvärde 517 tkr avseende tomrör inom tekniska kontoret.

_________


Ks § 135 Dnr 98-219 045

Återkallande av ansökan om borgen för anläggande av golfbana i Hallstavik

Styrelsen för Hallstaviks golflubb inkom 1998-03-10 med begäran om kommunal borgen om 3 mkr för tecknande av lån för anläggande av golfbana.

Kommunfullmäktige beslöt 1999-11-02, § 186 återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

I brev 1999-04-23 återkallar Hallstaviks golfklubb sin begäran om borgen för byggande av en golfbana i Hallstavik.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-26 kommunstyrelsen besluta att avskriva ansökan om borgen från Hallstaviks golfklubb från vidare handläggning.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-06, § 156.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att avskriva ansökan om borgen från Hallstaviks golfklubb från vidare handläggning .
.

_____________


Ks § 136 Dnr Ks 99/535 769

Deltagande i Mässan Sverige Mot Narkotika

Mässan Sverige Mot Narkotika äger rum den 31 maj 2 juni 1999 i Göteborg.

Mässan är uppbyggd kring ett flertal seminarier om skilda missbruksfrågor och många andra ämnen av social karaktär. Varje seminarium kostar 325 kr inkl moms att delta i. Därtill kommer kostnad för resa och övernattning.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-27 kommunstyrelsen besluta att medge Jan Emanuel Johansson delta i Mässa Sverige Mot Narkotika och att bestrida kostnader för seminarier, resa och övernattning.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-06, § 157.


Ks 6/5 Yrkande:

Berit Jansson (c) bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande: Jan E. Johansson skall lämna kommunstyrelsen en redovisning från mässan.


Kommunstyrelsen beslutar

att medge Jan Emanuel Johansson delta i Mässa Sverige Mot Narkotika och 

att bestrida kostnader för seminarier, resa och övernattning samt

att Jan Emanuel Johanson skall lämna kommunstyrelsen en redovisning av mässan.

__________
Ks § 137

Anmälan om delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-13 anmäles och lägges till handlingarna.

__________Ks § 138

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Skrivelse från omsorgsnämndens ordförande till nämnder med representation i Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:58 ang upphandling och reglerna om arbetstagares rättigheter vid driftentreprenader

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:59 ang 1999 års ekonomiska vårproposition

Skolverkets skrivelse ang rekvisition för grundläggande vuxenutbildning

Skolverkets skrivelse ang omfördelning av platser inom kunskapslyftet 1999-04-23

Svenska kommunförbundets information; Samverkan i kommunal räddningstjänst

Svenska kommunförbundet; Plan- och Miljöinformation

Folkbildningsrådet; Studieförbundens verksamhet 1998

Protokoll från Kommunala Handikapprådet 1999-03-23

Dnr 99-394 532
Banverket; Järnvägsinvesteringar senareläggs

Dnr 99-327 106
Skrivelse från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och chefen för ledningskontoret till Södertörns Högskola ang utbildningssamarbete

Dnr 99-301 191
Länsstyrelsens protokoll ang inspektion enligt 20 § förmyndarskapsförordningen hos Överförmyndaren i Norrtälje
________