Kommunstyrelsen 1999-06-10 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, Estunaväg. 14, kl 09.00-11.20 
14.45-15.20
Beslutande Enligt förteckning

Kjell Jansson, tekniska nämndens ordf. § 151
Tommy Landgren, teknisk chef § 151
Anders Olander, servicekontoret § 150
Rolf Schwerin, kanslichef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Mats Törnquist, ledningschef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Marie Norling, informationschef
Övriga deltagande Stefan Jönsson, servicekontoret, § 160 
Rolf Ossén, Försäkringsupphandling AB, § 160
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Servicekontoret, fredag 1999-06-11, kl 15.00 
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 139-185
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson (s)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-06-10

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-06-17 anslags nedtagande 1999-07-08

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 139

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret fredagen den 11 juni 1999, kl 13.00.

________


Ks § 140

Information från projekt 2000

Informationschef Marie Norling lämnar kommunstyrelsen en rapport om arbetet med tekniksäkringen inför år 2000. 

Ks § 141 Dnr 99-236 001

Överförande av ansvaret för kommunens uppgifter enligt lotterilagen från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden

Från och med den 1 januari 1989 har kommunerna ansvar för tillståndsgivning, registrering och tillsyn och lokala lotterier. Tidigare meddelade polismyndigheten tillstånd till motsvarigheten till de lotterier som kommunen numera registrerar.

Kommunfullmäktige beslutade 1988-12-20, § 326 bl a att kommunstyrelsen skall vara den nämnd som beslutar i frågor som registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen, samt att kommunkansliet skall vara ansvarigt kontor för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen.

Servicekontoret har i skrivelse 1999-02-22 redogjort för nuläget samt lämnat förslag om överföring till kultur- och fritidsnämnden av kommunens uppgifter enligt lotterilagen.

Servicekontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att kultur- och fritidsnämnden skall fr o m den 1 september 1999 vara den nämnd som beslutar i frågor som registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen och att från och med samma datum upphäva sitt tidigare beslut 1988-12-20, § 326 innebärande att kommunstyrelsens ansvar för tillståndsgivning enligt lotterilagen upphör, att fr o m samma datum skall kultur- och fritidsnämndens reglemente § 3 ha följande lydelse:

”Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
All förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde
Upphandling av varor och tjänster inom sitt ansvarsområde
Egen medelsförvaltning och skall därvid följa de föreskrifter som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen meddelar
Uppgifter enligt speciallagstiftning
Besluta i frågor om registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen”

att fr o m samma datum ändra kommunstyrelsens reglemente 6 § genom att texten: -”Besluta i frågor om registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen”. skall utgå, att från servicekontorets 


personalanslag överföra till kultur- och fritidsnämndens konto medel motsvarande 25% av en kanslisttjänst.

Servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan-

att fr o m den 1 september 1999 upphäva sina delegationsbeslut ang beslut i lotteriärenden för Rolf Schwerin, Christina Nilsson och Mona Eriksson, att upphäva sitt beslut 1989-04-11, § 232 ang fastställande av kontrollantarvode.


Au 18/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-18, § 83.
Föreligger kultur- och fritidsnämndens yttrande 990429, § 74.

Ks 10/6 1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att kultur- och fritidsnämnden skall fr o m den 1 september 1999 vara den nämnd som beslutar i frågor som registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen och

att från och med samma datum upphäva sitt tidigare beslut 1988-12-20, § 326 innebärande att kommunstyrelsens ansvar för tillståndsgivning enligt lotterilagen upphör, 

att fr o m samma datum skall kultur- och fritidsnämndens reglemente § 3 ha följande lydelse:

”Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
All förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde
Upphandling av varor och tjänster inom sitt ansvarsområde
Egen medelsförvaltning och skall därvid följa de föreskrifter som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen meddelar
Uppgifter enligt speciallagstiftningBesluta i frågor om registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt 
lotterilagen”

att fr o m samma datum ändra kommunstyrelsens reglemente 6 § genom att texten: -”Besluta i frågor om registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen”. skall utgå, 

att från servicekontorets personalanslag överföra till kultur- och fritidsnämndens konto medel motsvarande 25% av en kanslisttjänst.


Kommunstyrelsen beslutar:

att fr o m den 1 september 1999 upphäva sina delegationsbeslut ang beslut i lotteriärenden för Rolf Schwerin, Christina Nilsson och Mona Eriksson,

att upphäva sitt beslut 1989-04-11, § 232 ang fastställande av kontrollantarvode.
______________


Ks § 142 Dnr 98-1171 298

Slutredovisning Hallstaviks polishus, Hallsta 2:218, om- och tillbyggnad

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1996-08-20 och i samråd med polismyndigheten anpassat befintliga lokaler för verksamheten och i samband därmed utfört nödvändiga renoveringsarbeten.

Projektet har kostnadsberäknats till 3.300.000 kr. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 3.520.906 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 143 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret /Servicekontoret har 1999-05-10 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 164.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen avseende om- och tillbyggnad av Hallstaviks polishus, Hallsta 2:218.

_________Ks § 143 Dnr 99-266 291

Slutredovisning Rådmansö skola, nybyggnad av kök/matsal samt sporthall (Rådmansö 1:115 och 1:166)

Kommunfullmäktige beslutade 1993-06-28, § 163 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra byggandet av gymnastikhall, inkl kök och matsal samt ombyggnad av befintlig skola. För ändamålet anvisades 10.900.000 kr. Efter genomförd byggnation är slutkostnaden 10.613.635 kronor.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 163 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har 1999-05-10 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 165.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna slutredovisningen gällande nybyggnad av kök/matsal samt sporthall Rådmansö skola (Rådmansö 1:115 och 1:166).

_________


Ks § 144 Dnr 99-402 291

Slutredovisning Länna skola, om- och tillbyggnad etapp 1 och 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 1996-03-04, etapp 1 och 1996-10-01, etapp 2, medgivit tekniska kontoret att genomföra om- och tillbyggnad av Länna skola.

Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till totalt (etapp 1 och 2) 35,8 mkr. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 36.623.453 kr.

Tekniska nämnden har 1999-04-08, § 66 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har 1999-04-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 166.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förlag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen gällande om- och tillbyggnad, etapp 1 och 2 av Länna skola.

________
Ks § 145 Dnr 99-403 291

Slutredovisning Svanberga skola, nybyggnad

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1994-08-29 och i samråd med barn- och utbildningsnämnden uppfört en ny låg- och mellanstadieskola i Svanberga.

Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 33 mkr. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 34.931.553 kr.

Tekniska nämnden har 1999-04-08, § 67 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har 1999-04-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 167.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen gällande nybyggnad av Svanberga skola.

________


Ks § 146 Dnr 98-1172 291

Slutredovisning Roslagsskolan, etapp 1 och 2

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1993-06-15 (etapp 1) och kommunfullmäktiges beslut 1994-03-28 (etapp 2) fått i uppdrag att utföra nya ventilationsanläggningar för aula och skollokaler.

Arbetena är nu slutförda till en sammanlagd kostnad av 12.995.332 kr. Projektet har totalt kostnadsberäknats till 12.400.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 144 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1999-05-17 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 187.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen avseende Roslagsskolan, etapp 1 och 2.

________
Ks § 147 Dnr 99-397 005

Nytt datasystem för Va, renhållningsverksamheten och hyreshanteringen

Tekniska nämnden har 1999-04-08, § 58 uppgett att nuvarande datasystem för hantering av hyror, Va och renhållningsverksamheten ej klarar milleniumskiftet. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar medge att 940.000 kr tas ur renhållningsfonden för renhållningens andel av det nya datasystemet.

Nämnden äskar också anslag med 160.000 kr för investering i nytt datasystem för Va-verksamheten med högst motsvarande belopp och med 400.000 kr för investering i nytt datasystem för hyreshanteringen, äskat genom nämndens beslut § 110/98. Tekniska nämndens samlade äskanden för dessa datasystem uppgår till 1.5 mkr.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-04 föreslagit kommunfullmäktige besluta att medge tekniska nämnden disponera ett belopp om högst 940.000 kr ur renhållningsfonden för investering i nytt datasystem för renhållningsverksamheten. Kommunstyrelsen föreslås besluta att medge tekniska nämnden disponera ett belopp om högst 560.000 kr ur styrelsens samlade anslag för datainvesteringar för investering i nytt datasystem för hyres- och Va-verksamheten.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 171.


Ks 10/6 1. Kommunstyrelsens förlag:

Kommunfullmäktige beslutar

att medge tekniska nämnden disponera ett belopp om högst 940.000 kr ur renhållningsfonden för investering i nytt datasystem för renhållningsverksamheten.


Ks § 147

2. Kommunstyrelsen beslutar: 

att medge tekniska nämnden disponera ett belopp om högst 560.000 kr ur kommunstyrelsens samlade anslag för datainvesteringar för investering i nytt datasystem för hyres- och Va-verksamheten.

__________Ks § 148 Dnr 96/Ks690 612

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) om inrättande av särskilt program i avancerad matematik på gymnasieskolan

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1996-08-26, § 221. I motionen föreslås att gymnasieskolan i Norrtälje fr o m läsåret 1997/98 inrättar ett särskilt program för elever med goda kunskaper i matematik och särskild fallenhet för ämnet.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1996-12-12, § 103 beslutat att avslå motionen.

Au 6/5 Arbetsutskottet behandlade motionen 1997-05-06, § 126.

Ks 20/5 Kommunstyrelsen beslutade 1997-05-20, § 101 föreslå fullmäktige att överlämna motionen till utbildningsnämnden för fortsatt handläggning och därmed anse motionen vara besvarad.

Kf 25/8 Kommunfullmäktige beslutade 1997-08-25, § 129 att återremittera motionen till kommunstyrelsen för förnyad handläggning.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1999-03-25, § 34 beslutat att inom ramen för vårens arbete med policy-, kvalitets- och utvecklingsfrågor i gymnasieskolan ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag om lokalt valbara kurser i första hand med inriktning i matematik samt att överlämna bitr förvaltningschefens skrivelse till ledningskontoret som nämndens svar på remissen.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-04-16 föreslagit kommunstyrelsen vidhålla sitt tidigare beslut 1997-05-20, att föreslå fullmäktige att överlämna motionen till utbildningsnämnden för fortsatt handläggning och att därmed anse motionen vara besvarad. Denna bedömning görs mot bakgrund av utbildningsnämndens ställningstagande i sitt beslut mars 1999.Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 172.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förlag:

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till utbildningsnämnden för fortsatt handläggning samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

__________
Ks § 149 Dnr 99-146 826

Besvarande av motion från Bengt Larsson (s) ang konstfrusen isbana i Norrtälje kommun

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-02-22, § 46. I motionen föreslås att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att snarast bygga en konstfrusen isbana i närheten av Sportcentrum.

Kultur- och fritidsnämnden hänvisar i beslut 1999-04-29, § 73 till pågående utredningsarbete, som beskrivs i tjänsteutlåtande från den 5 april 1999, och hänvisar kommunfullmäktige till att motionen därmed skall anses besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att hänvisa till pågående utredningsarbete, som beskrivs i tjänsteutlåtande från den 5 april 1999, och att därmed motionen skall anses besvarad.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 173.


Ks 10/6 Yrkande:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Christer Candal (m) att återremittera motionen till arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

________


Ks § 150 Dnr 99-426 107

Ansökan om villkorat aktieägartillskott och projektbidrag till Hallstaviks Fibercentrum AB

Styrelsen i Hallstaviks Fibercentrum AB har inkommit med en ansökan om villkorat aktieägartillskott och ett bidrag för uppstart av projektet ”Roslagens Kretsloppskombinat”.

Roslagens Kretsloppskombinat ingår i det lokala investeringsprogrammet för 1999-2001. Projektkostnaden uppgår totalt under de tre åren till 80 mkr, varav det beviljade statsbidraget uppgår till 24 mkr. För år 1999 är genomförandet beräknat till 30 mkr, varav 9 mkr i statsbidrag.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-12 redovisat riktlinjerna från miljödepartementet beträffande utbetalning av statsbidragen samt lämnat synpunkter i ärendet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen/ledningskontoret ett tilläggsanslag på dels 235 kkr som ett villkorat aktieägartillskott samt 525 kkr i projektbidrag för förprojektering av projektet, att finansieringen sker med eget kapital. Kommunstyrelsen föreslås besluta att uttala sin positiva inställning till förändrad styrelsesammansättning på det sätt som fibercentrums nuvarande styrelse föreslår samt att uppdra till ledningskontoret att framlägga förslag till ändrad bolagsordning.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 175.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Hallstaviks Fibercentrum AB ett villkorat aktieägartillskott på 235 kkr och ett projektbidrag på 525 kkr för förprojektering av projektet,

att finansieringen sker med eget kapital, samt att medlen påföres ledningskontorets konto.

__________Ks § 151 Dnr 99-478 001

Plan för konkurrensutsättning av tekniska kontoret

Den borgerliga majoriteten ha i överenskommelse 1998-12-10 enats om att tekniska kontorets verksamhet ska konkurrensutsättas.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-05-05, § 89 bl a beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till plan för konkurrensutsättning för tekniska nämndens verksamhetsområde, daterad 1999-02-25.

Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-10, § 150.

Ks 10/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Jonsson (s) avslag till arbetsutskottets förslag med följande hänvisning: ”Vi anser att effektivisering skall ske med förnuft och i en takt som är anpassad till medborgarnas krav på kommunaltekniska service. Detta arbete har pågått sedan tekniska kontoret bildades 1989 med kraftigt minskade kostnader som resultat. Under förra mandatperioden påbörjades flera stora arbeten i denna anda. Kvalitets- och miljöarbete är två exempel på detta. Vi ser konkurrensutsättning i denna tappning bara som ett annat ord för privatisering. Det är stor risk för sämre service till högre kostnader. Exempel på detta finns i några kommuner. En annan konsekvens är att kontoret kan förlora kvalificerade medarbetare, som vill arbeta under tryggare anställningsförhållanden. Dessutom saknas en ekonomisk redovisning för förslaget. Därför föreslår vi att arbetet även fortsättningsvis bedrivs efter den inslagna vägen till stor nytta för kommunmedborgarna med hög kvalitet”.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar


att enligt tekniska nämndens beslut 99-05-05, § 89 godkänna förslag till plan för konkurrensutsättning för tekniska nämndens verksamhetsområde, daterad 1999-02-25.

Reservation:

De socialdemokratiska ledamöterna och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

________


Ks § 152 Dnr 99-485 287

Rodengymnasiet; modernisering av F1- och G1-korridorerna

Utbildningsnämnden respektive tekniska nämnden har tidigare begärt medel för ombyggnad av Rodengymnasiet. På grund av övergången till den nya investeringsmodellen behandlas nu ärendena på nytt av respektive nämnd. Tekniska nämnden har behandlat ärendet 5 maj och utbildningsnämnden samma ärende 29 april. Båda nämnderna har tillstyrkt äskandena.

Ombyggnaden i Rodengymnasiet ingår i den totala upprustningsplanen för Jungfruskolan respektive Rodengymnasiet. Den sista etappen av ombyggnaderna i Rodengymnasiet har nu delats upp i två delar/etapper, där första etappen, ombyggnad för SYV- och SOL-centrum samt lokal för ITK-undervisning är angelägen att genomföra före höstterminens start och därför behandlas som ett separat ärende. Den andra etappen avser modernisering av F1- och G1-korridorerna.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-17 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden anslag om 12 mkr avseende modernisering av F1- och G1-korridorerna vid Rodengymnasiet, att finansiering sker inom den av fullmäktige fastställda investeringsramen för anläggningsinvesteringar.

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 191.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden anslag om 12 mkr avseende modernisering av F1- och G1-korridorerna vid Rodengymnasiet, 

att finansiering sker inom den av fullmäktige fastställda investeringsramen för anläggningsinvesteringar.

_________
Ks § 153 Dnr 99-303 805

Ansökan om bidrag till inköp av vassröjningsmaskin i sjön Närdingen

Storängens Tomtägareförening har till kommunstyrelsen inlämnat en ansökan om bidrag till inköp av vassröjningsmaskin för sjön Närdingen.

Tomtägarföreningen ansöker om ett miljöbidrag antingen som lån eller bidrag för att införskaffa en begagnad vassröjningsmaskin. Maskinen kostar ca 74 kkr, varav ungefär 30 kkr är ofinansierat.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-04-15 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om bidrag till inköp av vassröjningsmaskin i sjön Närdingen.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 168.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att avslå ansökan om bidrag till inköp av vassröjningsmaskin i sjön Närdingen.

________


Ks § 154 Dnr 99-368 140

Ansökan om medel för genomförande av 1999 års skärgårdsseminarium

Projektgruppen för 1999 års skärgårdskvinnoseminarium har till kommunen inlämnat en ansökan om bidrag för genomförandet av 1999 års seminarium på Finnhamn och Svartsö i Stockholms skärgård.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-04-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå begäran om bidrag för genomförande av Kvinnoseminariet 1999.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 169.


Ks 10/6 Yrkande:

Bertil Karlsson (v) bifall till ansökan.
Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan om bidrag för genomförande av Kvinnoseminariet 1999.

________


Ks § 155 Dnr 99-458 253

Försäljning av industrimark av fastigheten Älmsta 4:9, Älmsta industriområde

Förslag till köpekontrakt har tecknats med Kenneth Johanssons Åkeri AB innebärande att kommunen till företaget säljer industrimark om ca 3.000 m2 inom Älmsta industriområde.

Avsikten med företagets förvärv av industrimarken är att bygga ett lastbilsgarage med tvätthall för företagets fyra lastbilar.

Köpeskillingen är 65 kr/m2 eller totalt ca 195.000 kr.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1999-05-03 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av ca 3.000 m2 industrimark av fastigheten Älmsta 4:9 till Kenneth Johanssons Åkeri AB.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 170.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av ca 3.000 m2 industrimark av fastigheten Älmsta 4:9 till Kenneth Johanssons Åkeri AB samt

att köpeskillingen påföres konto 10-3821-111-99102.

__________
Ks § 156 Dnr Ks 99/462 107

Förvärv av samtliga aktier i Hallstaviks Fibercentrum AB

DendroMill AB har inkommit med en förfrågan om att få förvärva samtliga aktier i Hallstaviks Fibercentrum AB.

I det lokala investeringsprogrammet för hållbar utveckling ingår ”Roslagens kretsloppskombinat” som det största projektet. I regeringsbeslutet ingår som särskilt villkor att kommunen endast får betala ut bidraget, som uppgår till 30 % av de miljörelaterade åtgärderna till Hallstaviks Fibercentrum, dock högst 24 mkr.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-12 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avvakta med försäljning av aktier i Hallstaviks Fibercentrum AB.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 174.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att avvakta med försäljning av aktier i Hallstaviks Fibercentrum AB.

________


Ks § 157 Dnr 99-536 055

Godkännande av förfrågningsunderlag; Städning av kommunala och inhyrda lokaler

Servicekontorets upphandlingsavdelning har 1999-05-07 överlämnat förfrågningsunderlag beträffande upphandling av städning av kommunala och inhyrda lokaler.

Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 176.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förfrågningsunderlaget samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

___________


Ks § 158 Dnr 99-352 010

Ansökan om förbättringar gällande replipunkt Spillersboda

Representanter från den fastboende befolkningen på öarna utanför Spillersboda har tillskrivit kommunen 1999-03-17 för att få hjälp med att iordningställa replipunkten Spillersboda.

Servicekontoret, Planering & Näringsliv har i skrivelse 1999-05-11 lämnat kommentarer och ställningstaganden i ärendet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-05-11 kommunstyrelsen besluta att ledningskontoret ges uppdraget att formulera ett projekt med den inriktning som föreslås i servicekontorets skrivelse, att stödja och biträda Spillersboda handel beträffande framtida ansökningar till statliga myndigheter och bolag om att utöka sin service med olika speltjänster, alkohol, apoteksvaror, paketutlämning m m, att kommunen avvisar kravet på kommunalt finansierad värmestuga, att godkänna servicekontorets förslag till skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 182.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret formulera ett projekt med den inriktning som föreslås i servicekontorets skrivelse, 

att stödja och biträda Spillersboda handel beträffande framtida ansökningar till statliga myndigheter och bolag om att utöka sin service med olika speltjänster, alkohol, apoteksvaror, paketutlämning m m, 

att avvisa kravet på kommunalt finansierad värmestuga, 

att som sitt yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
__________


Ks § 159 Dnr 99-56 311

Lågarö Brygga, Rådmansö

Lågarö Brygga Tomtägarförening har i skrivelse till Vägverket den 22 januari 1999 begärt att Vägverket skulle ta på sig ansvaret som utredare/samordnare av det önskemål som tomtägarföreningen framställde. Kommunen tillställdes en kopia av skrivelsen. Tomtägarföreningen har nu återkommit och önskar besked från kommunen.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-14 anfört att den sammanfattande bedömningen är att bryggan inte har någon strategisk betydelse för utvecklingen i skärgården. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att med stöd av bryggplanen inte bevilja stöd till Lågarö brygga.

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 183.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att med hänvisning till kommunens bryggplan inte bevilja stöd till Lågarö brygga.

________


Ks § 160 Dnr Ks 99/581 055

Godkännande av förfrågningsunderlag; försäkringsupphandling 2000- 
2002

Norrtälje kommun upphandlade 1995 försäkringar att gälla 1996-1998, med ett års förlängning. Vid den upphandling som gjordes 1995 erhöll kommunen anbud från flera bolag och en lägre premie erhölls genom att använda fyra försäkringsbolag. Kommunen har utnyttjat möjligheten till förlängning för 1999 vad gäller försäkringar för kommunens behov.

Servicekontoret har 1999-05-19 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna anbudsunderlaget för upphandling av försäkringar för perioden 2000-2002 med möjlighet till förlängning ett år.

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 186.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av försäkringar för perioden 2000-2002 med möjlighet till förlängning ett år samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

_________Ks § 161

Yttrande över remiss om ansökan av täkt och sand på fastigheten Bredvik 2:8 i Rimbo fg

Rimbo Jord & Maskiner har till länsstyrelsen ansökt om utökning av gällande tillstånd att bryta torv på Bredvik 2:8 i Rimbo församling. Utökningen gäller brytning av sand under grundvattenytan på samma plats.

Länsstyrelsen har remitterat ansökan till kommunen för yttrande.

Servicekontoret har 1999-04-21 yttrat sig i ärendet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-21 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till yttrande över remiss om ansökan av täkt och sand på fastigheten Bredvik 2:8 i Rimbo församling.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 150.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1999-05-05, § 130 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.


Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 188 och beslutat för egen del att uppdra till ledningskontoret revidera förslag till yttrande i enlighet med dagens diskussion som skett i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämndens presidie.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att som sitt yttrande i ärendet översända upprättad och reviderad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen om ansökan av täkt och sand på fastigheten Bredvik 2:8 i Rimbo församling.

__________


Ks § 162 Dnr 98-958 001

Lokalt utvecklingsarbete avs försöksverksamhet med lokal styrelse för utbildningsnämndens verksamheter i Häverö

Kommunstyrelsen beslöt 1998-06-09, § 143 bl a att uppdra till ledningskontoret i samråd med utbildningsnämnden utreda förutsättningarna för att inrätta en lokal styrelse i Hallstavik för gymnasieskolan, Komvux och Lärcentrum. Styrelsen bör inrättas fr o m vårterminen 1999.

Ledningskontoret redovisade i skrivelse 1998-10-08 utredningsdirektiv om en gemensam styrelse för gymnasieskola, Komvux och Lärcentrum i Hallstavik. I utredningsdirektiven anges tre alternativ som borde belysas.

Utbildningsnämnden har 1999-03-25, § 40 sammanfattningsvis föreslagit kommunstyrelsen besluta att utbildningsnämnden genom sin förvaltning påbörjar ett lokalt utvecklingsarbete syftande till förslag om utformning av försöksverksamhet med lokal styrelse för nämndens verksamheter i Häverö under tiden höstterminen 1999 vårterminen 2001.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-19 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra åt utbildningsnämnden påbörja ett lokalt utvecklingsarbete syftande till förslag om utformning av försöksverksamhet med lokal styrelse för nämndens verksamhet i Häverö under tiden höstterminen 1999-vårterminen 2001.

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 189.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med utbildningsnämndens beslut 1999-03-25, § 40 - uppdra åt utbildningsnämnden påbörja ett lokalt utvecklingsarbete syftande till förslag om utformning av försöksverksamhet med lokal styrelse för nämndens verksamhet i Häverö under tiden höstterminen 1999-vårterminen 2001.

_________


Ks § 163 Dnr Ks 99/582 020

Rekrytering av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer

Kommunstyrelsen ansvarar för anställning av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer. Detta ska enligt instruktion ske efter hörande av berörd nämnd.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-20 föreslagit en modell för hur rekrytering av förvaltningschefer ska gå till och vilka berörda parter och intressenter som ska ha en aktiv roll i arbetet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att 1999-05-20 upprättad ansvarsfördelning och arbetsordning ska gälla vid rekrytering av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer i Norrtälje kommun.

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 190 och beslutat för egen del att uppdra till ledningskontoret revidera förslaget enligt dagens diskussion.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att vid rekrytering av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer i Norrtälje kommun skall upprättad ansvarsfördelning och arbetsordning, reviderad den 1999-06-07, gälla.

_______


Ks § 164 Dnr 99-487 041

Anslag till utbildningsnämnden för ungdomar med särskilda behov

Utbildningsnämnden har 1999-04-29, § 50 hos kommunstyrelsen begärt tilläggsanslag om 1 mkr för ungdomar med särskilda behov.

I budget för 1999 har inom kommunstyrelsens anslag till förfogande avsatts 1 mkr till utbildningsnämnden avseende ungdomar med särskilda behov. Kommunstyrelsen har den 6 maj 1999 anslagit investeringsmedel för ett s k SOL-centrum (skriv- och läscentrum) Det nu begärda anslaget om 1 mkr är avsett för en heltidstjänstgörande speciallärare, en halvtidstjänstgörande speciallärare, en heltidstjänstgörande bibliotekarie samt materialkostnader.

Anslaget till utbildningsnämnden, 1 mkr, ingår i de av ledningskontoret föreslagna ramarna för 2000.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-05-25 kommunstyrelsen besluta att bevilja utbildningsnämnden anslag om 1 mkr avseende ungdomar med särskilda behov, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 192.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja utbildningsnämnden anslag om 1 mkr avseende ungdomar med särskilda behov, 

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.


____________
Ks § 165 Dnr 99-465 808

Anslag till kultur- och fritidsnämnden avseende bidrag till Rånäs 4H

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 1999-04-29 att hemställa hos kommunstyrelsen om att få disponera 65 tkr inom kommunstyrelsen avsatta medel för kultur- och fritidsnämndens ändamål.

Inom kommunstyrelsens anslag till förfogande är avsatt 500 tkr för kultur- och fritidsnämnden. Tidigare har anslag för bokbuss, 139 tkr beviljats.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-05-25 kommunstyrelsen besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden anslag om 65 tkr för bidragsgivning till Rånäs 4H, att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag avsett för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Au 3/6 Arbetsutskottets har behandlat ärendet 1999-06-03, § 195.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja kultur- och fritidsnämnden anslag om 65 tkr för bidragsgivning till Rånäs 4H, 

att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag avsett för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

__________


Ks § 166 Dnr Ks 99/488 041

Förslag till budgetramar och inriktning 2000-2002

I februari 1999 antog kommunstyrelsen ett planeringsdokument Planering och uppföljning under 1999 på väg mot 2000-2002. I dokumentet lades fast en process för såväl budgetering som uppföljning under 1999 med ny inriktning. För budgetprocessen innebär detta att året har inletts med bokslutsgenomgång som följts av en dialog vad gäller ekonomiska ramar och verksamhetsinnehåll.

Föreligger nämndernas yttrande över förslag till budgetramar som utsändes på remiss 1999-05-12.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-06-03 lämnat kommentarer samt förslag till ändringar med anledning av remissvaren samt föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till budgetramar och inriktning 2000-2002 per 1999-05-12 med följande ändringar
uppdrag till kommunstyrelsen att belysa förutsättningarna för detalj-
planeläggningen vid Rimbo-Tomta och Bergshamra gamla by
det ändrade momsavdraget läggs tills vidare utanför tekniska nämndens ram
uppdrag till kommunstyrelsen att utreda formerna för redovisning av Va-verksamheten

att i övrigt lämna nämndernas önskemål om extra ramtilldelning utan bifall.


Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 196. Elisabeth Björk (s) och Kerstin Bergström (s) deltog ej i beslutet.


Ks 10/6 Föreligger förslag till budgetramar 2000-2002 från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, daterad 990610. 

Yrkanden: 

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Jonsson (s) bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag som utdelats vid dagens sammanträde.


Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

1. Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna av ledningskontoret upprättat förslag till budgetramar och inriktning 2000-2002 per 1999-05-12 med följande ändringar och tillägg;

Sid 10 under rubriken Kommunstyrelsen skall tillföras 
- ett uppdrag att belysa förutsättningarna för detaljplaneläggning vid Rimbo-
Tomta och Bergshamra by samt ett uppdrag att utreda formerna för redovis-
ning av Va-verksamheten

- det ändrade momsavdraget läggs tills vidare utanför tekniska nämndens 
ram,

att uppdra till ledningskontoret revidera ramförslaget enligt ovan till kommunfullmäktiges sammanträde,

att i övrigt lämna nämndernas önskemål om extra ramtilldelning utan bifall.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta budgetramar och inriktning 2000-2002, upprättat 990512 och reviderat 990610.

Reservation:

Socialdemokratiska ledamöter och tjänstgörande ersättare, vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

_________

Ks § 167 Dnr Ks 99/575 042

Verksamhetsuppföljning per april 1999 avseende drift och investeringsbudget

Förvaltningarna har gjort uppföljning för det första tertialet, vilken behandlas av resp. nämnd under maj månad. Strukturen på uppföljningen följer i princip direktiven för planering och uppföljning för 1999.

Ledningskontoret har 1999-05-21 lämnat en sammanfattning av verksamhetsuppföljningen och föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att snarast vidta åtgärder för att motverka underskott, att uppdra till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att till kommunstyrelsen senast 15 augusti rapportera vidtagna och planerade åtgärder för att motverka underskott under 1999, att godkänna verksamhetsuppföljningen per april.

Au 3/6 Arbetsutskttet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 197.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar för egen del -

att uppdra till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att snarast vidta åtgärder för att motverka underskott, 

att uppdra till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att till kommunstyrelsen senast 15 augusti rapportera vidtagna och planerade åtgärder för att motverka underskott under 1999, 


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga verksamhetsuppföljningen per april månad 1999 till handlingarna.

_________Ks § 168 Dnr 99-41 733

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) ang dagverksamhet för äldre som lider av demens

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-01-25, § 14. I motionen föreslås att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att starta dagverksamhet för äldre dementa i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1999-04-19, § 69 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen uttala att behov av dagverksamhet för människor drabbade av demens är önskvärt i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik men att utbyggnaden av sådan verksamhet endast kan ske om omsorgsnämnden beviljas ett resurstillskott eller om omsorgsnämndens nuvarande medel kan omdisponeras, att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till omsorgsnämnden att i arbete med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet och att vid behandling av budgetförslaget ta ställning till möjligheterna att starta den föreslagna verksamheten och att därmed förklara motionen besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-20 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till omsorgsnämnden att i arbete med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet av dagverksamhet för äldre dementa och att vid behandling av budgetförslaget ta ställning till möjligheterna att starta den föreslagna verksamheten och att därmed förklara motionen besvarad.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 199.

Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till omsorgsnämnden att i arbete med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet av dagverksamhet för äldre dementa,

att vid behandling av budgetförslaget ta ställning till möjligheterna att starta den föreslagna verksamheten och 

att därmed motionen skall anses vara besvarad.
_________


Ks § 169 Dnr 99-42 739

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) ang korttidsboende på Roslagens sjukhus

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-01-25, § 15. I motionen föreslås att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att omdisponera platser och verksamhet på Roslagens sjukhus så att detta korttidsboende kopplad till rehabavdelning kan genomföras.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1999-04-19, § 68 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen uttala att det finns behov av den form för korttidsboende som motionären föreslår, men att en sådan ny verksamhet endast kan införas om omsorgsnämnden beviljas ett tillskott av resurser eller efter omdisponering av omsorgsnämndens nuvarande medel, att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till omsorgsnämnden att i arbetet med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet, beräkna kostnaderna för dess förverkligande och drift och att ange möjliga omdisponeringar inom omsorgsnämndens budget för att skapa utrymme för verksamheten, att därmed förklara motionen besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-19 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till omsorgsnämnden att i arbetet med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet, beräkna kostnaderna för dess förverkligande och drift och att ange möjliga omdisponeringar inom omsorgsnämndens budget för att skapa utrymme för verksamheten och att därmed förklara motionen besvarad.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 200.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förlag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till omsorgsnämnden att i arbetet med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet, beräkna kostnaderna för dess förverkligande och drift,

att ange möjliga omdisponeringar inom omsorgsnämndens budget för att skapa utrymme för verksamheten och 


att därmed motionen skall anses vara besvarad.
_________Ks § 170 Dnr 99-474 016 

Anslag för utbyggnad av reservkraft för omsorg- och skolverksamhet

Beredskaps- och säkerhetsfunktionen har 1999-05-18 ansökt om bidrag för utbyggnad av reservkraft för omsorg och skolverksamhet. Totala kostnaden uppgår till 5 181 tkr. statsbidrag beräknas erhållas motsvarande 50 % av 
aggregatskostnaden, varför anslag erfordrar med 2 591 tkr.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-18 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja 5 181 tkr för utbyggnad av reservkraft för omsorg och skolverksamhet inför årsskiftet, att finansiering till 50 % sker med statsbidrag samt 50 % med anslag inom den av fullmäktige fastställda ramen för investeringar.

Föreligger förslag till avtal mellan Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och Norrtälje kommun avseende reservanordningar för kommunalteknisk försörjning.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 201.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja 5 181 tkr för utbyggnad av reservkraft för omsorg och skolverksamhet inför årsskiftet, 

att finansiering till 50 % sker med statsbidrag samt 50 % med anslag inom den av fullmäktige fastställda ramen för investeringar samt

att godkänna upprättat förslag till avtal mellan ÖCB och kommunen samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ledningschefen att underteckna avtalet.

__________
Ks § 171 Dnr Ks 99/576 051

Godkännande av förfrågningsunderlag; Stationära och mobila reservkraftsaggregat

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för stationära och mobila reservkraftsaggregat.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 202.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för stationära och mobila reservaggregat samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

________


Ks § 172 Dnr 98-990 841

Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005- godkännande av turisthandlingsprogram

Under 1998 togs en ny upplaga av ett turistpolitiskt handlingsprogram fram. Denna remissbehandlades fram till 1 mars 1999.

Servicekontoret har genom turistkonsulenten för ledningskontorets räkning sammanställt och kommenterat de remissvar som inkommit på det turistpolitiska handlingsprogrammet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-05-17 kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande turistpolitiska handlingsprogram för åren 1999-2005 med föreslagna ändringar, att rekommendera kommunfullmäktige att anta Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005 samt att uppdra till ledningskontoret att arbeta in berörda delar av mål och strategier i den kommunomfattande översiktsplanen.

Au 27/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1999-05-27, § 185 beslutat att vilandeförklara ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 3 juni 1999.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 203 och beslutat för egen del att uppdra till ledningskontoret revidera och redigera programmet enligt dagens diskussion.

Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005, reviderad 990610.

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att arbeta in berörda delar av mål och strategier i den kommunomfattande översiktsplanen


________


Ks § 173 Dnr Ks 98/466 430

Tilläggsanslag för lokalt investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling

Norrtälje kommun ansökte i november 1998 om bidrag från staten för lokalt investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling. Totalkostnaden för programmet uppgick till 214 mkr, varav bidrag söktes för 78,9 mkr.

Regeringen beslutade i mars 1999 att bevilja kommunen det sökta bidraget. I separat beslutsskrivelse har regeringen angivit riktlinjer för hur bidragen betalas ut.

Kommunekologen, som förordnats som projektsamordnare under åren 1999-2001, har i PM 1999-05-16 beskrivit reglerna.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-28 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna organisation och arbetsordning för genomförandet av ekologiska investeringsprogrammet enligt PM, att uppdra till projektsamordnaren att redovisa en samlad uppföljning av projekten minst 2 ggr/år samt att uppdra till ledningskontoret att i driftbudgeten för år 2000 och 2001 beakta finansieringen för genomförandet av det ekologiska investeringsprogrammet. Kommunfullmäktige föreslås besluta att för år 1999 bevilja ett driftsanslag om 510 kkr för genomförande av ekologiska investeringsprogrammet avseende ovan angivna delprojekt, att finansiering av detta sker genom eget kapital, att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag för genomförande av ovan angivna delprojekt med 7492 kkr samt att finansiering sker inom av kommunfullmäktige beslutad investeringsram.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 204.


Ks 10/6 1. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna organisation och arbetsordning för genomförandet av ekologiska investeringsprogrammet enligt upprättat PM, 

att uppdra till projektsamordnaren att redovisa en samlad uppföljning av projekten minst 2 ggr/år samt att uppdra till ledningskontoret att i driftbudgeten för år 2000 och 2001 beakta finansieringen för genomförandet av det ekologiska investeringsprogrammet. 

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att för år 1999 bevilja ett driftsanslag om 510 kkr för genomförande av ekologiska investeringsprogrammet avseende ovan angivna delprojekt, 

att finansiering av detta sker genom eget kapital,

att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag för genomförande av ovan angivna delprojekt med 7492 kkr samt 

att finansiering sker inom av kommunfullmäktige beslutad investeringsram.

________

Ks § 174 Dnr 98-1116 214

Markarrende för planerad golfbana vid Bergby

Väddö Golfklubb planerar en ny 18-hålsbana vid Bergby Gård. Klubben har till byggnadsnämnden inlämnat ett förhandsbesked för anläggande av golfbana samt en kompletterande skrivelse 1998-11-13 ställd till kommunstyrelsens arbetsutskott.

För ett genomförande av den planerade anläggningen krävs att kommunen medverkar till att arrendera ut kommunal mark till klubben. Delar av den mark som Väddö golfklubb vill arrendera av kommunen upplåts för närvarande till en jordbrukare som driver ett ekologiskt jordbruk.

Jordbrukaren som arrenderar den kommunala marken har avstått från den del som Brukshundklubben behöver när de flyttar från Hallstavik. Denna överenskommelse var påbörjad innan Väddö Golfklubb ansökte om förhandsbesked.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-17 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att den kommunala åkermarken skall fortsätta att arrenderas för jordbruksproduktion samt att godkänna bifogat förslag till brevsvar till Väddö Golfklubb.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 194.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att den kommunala åkermarken skall fortsätta att arrenderas för jordbruksproduktion samt 

att godkänna upprättat förslag till brevsvar till Väddö Golfklubb.

_________

Ks § 175 Dnr 99-505 253

Försäljning av fastigheterna Nämnden 1:1 och Nabbo 1:155

Kommunstyrelsen har 1999-04-06 remitterat Rådmansö Sportklubbs ansökan om kommunal borgen för ett lån för finansiering av nya omklädningsrum på Björkövallen, alternativt köp av de fastigheter, Nämnden 1:1 och Nabbo 1:155.

De aktuella fastigheterna har en sammanlagd areal av 18.335 m2. Taxeringsvärde saknas. Fastigheterna används huvudsakligen för Rådmansö Sportklubbs idrottsplats, Björkövallen. Enligt uppgift har Rådmansö Sportklubb ett arrende av marken på 50 år fr o m år 1951.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1999-05-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheterna Nämnden 1:1 och Nabbo 1:155 till Rådmansö Sportklubb för en köpeskilling om 50.000 kr.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 198 varvid följande yrkanden framfördes: Håkan Jonsson (s) att kommunen skall försälja fastigheten till Rådmansö sportklubb för en symbolisk summa av en krona. Christer Candal (m) bifall till tekniska kontorets förslag.


Ks 10/6 Yrkande:

Håkan Jonsson (s) att kommunen skall försälja fastigheten till Rådmansö sportklubb för en symbolisk summa av en krona.

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheterna Nämnden 1:1 och Nabbo 1:155 till Rådmansö Sportklubb för en köpeskilling om 50.000 kr samt

att köpeskillingen skall påföras konto 10-3822-211-99105.


Reservation:

Socialdemokratiska ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

__________
Ks § 176 Dnr Ks 99/572 861

Bidrag till Norrtälje Kammarmusikfestival

Norrtälje Kammarmusikfestival utgör ett viktigt inslag i Norrtäljes sommarkulturutbud. Årets festival är lokaliserad till Roslagsskolan och Norrtälje kyrka och kommer att ha Tyskland som tema.

Festivalen har för 1999 sökt bidrag från kultur- och fritidsnämnden med 450 tkr. Kultur- och fritidsnämnden har inom ramen för sina programbidrag beviljat festivalen ett förlustbidrag med 165 tkr.

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande föreslår i skrivelse 1999-05-31 kommunstyrelsen besluta att bevilja Norrtälje Kammarmusikfestival ett bidrag på 210 tkr för att genomföra festivalen i Norrtälje 6 11 juli 1999, att kostnaden ska belastas kommunstyrelsens anslag för marknadsföring samt att Norrtälje Kammarmusikfestival efter genomfört arrangemang och senast 1999-09-30 till kommunstyrelsen ska rapportera om vilka marknadsföringsinsatser man genomfört för Norrtälje kommun.

Au 10/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-10, § 207.


Ks 10/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till sitt förslag daterat 1999-05-31.
Håkan Jonsson (s) att avslå föreslagna 210.000 kr och i stället bevilja 100.000 kr att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande, i övrigt bifall till förslaget.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals förslag. 


Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Norrtälje Kammarmusikfestival ett bidrag på 210 tkr för att genomföra festivalen i Norrtälje 6 11 juli 1999,Ks § 176

att kostnaden ska belastas kommunstyrelsens anslag för marknadsföring samt

att Norrtälje Kammarmusikfestival efter genomfört arrangemang och senast 1999-09-30 till kommunstyrelsen ska rapportera om vilka marknadsföringsinsatser man genomfört för Norrtälje kommun.

Reservation:

Socialdemokratiska ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons förslag.


_________.

Ks § 177 Dnr Ks 99/578 861


Firande av millennieskiftet i Norrtälje kommun

I samband med övergången till det 21:a århundradet bör Norrtälje kommun ta initiativ till att ett värdigt och glatt firande kommer kommuninvånarna till del.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande har i skrivelse 1999-05-31 lämnat förslag till projektorganisation samt tidplan och finansiering.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att uttala sitt stöd för ett firande av millennieskiftet enligt skrivelse, att bevilja kommunstyrelsen 250 tkr i anslag för projektkostnader och kommunens andel av firandet att finansieras ur det egna kapitalet. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna föreslagen projektorganisation, att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att vara styrgrupp.

Au 10/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-10, § 208.


Ks 10/6 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) att medel för projektet skall beviljas först när en budget föreligger. I övrigt bifall till Bengt Ericssons förslag.
Bengt Ericsson (c) bifall till sitt förslag enligt skrivelse 990531.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Bengt Ericssons förslag 


1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uttala sitt stöd för ett firande av millennieskiftet enligt skrivelse, 

att bevilja kommunstyrelsen 250 tkr i anslag för projektkostnader och kommunens andel av firandet att finansieras ur det egna kapitalet. 


Ks § 177


Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreslagen projektorganisation, 

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att vara styrgrupp.

Reservation:

Socialdemokratiska ledamöterna och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

_________

Ks § 178 Dnr Ks 99/577 050

Ramavtal, markentreprenörer

Servicekontorets upphandlingsavdelning har på uppdrag av tekniska kontoret begärt in anbud för perioden 1 juni 1999 t o m 31 maj 2000 med möjlighet till förlängning med ett (1) år. Ramavtal kommer att tecknas med de entreprenörer som antas.

Enligt kommunstyrelsens tillämpningsföreskrifter till MA-policy § 4 c) ”Upphandling av ramavtal”, får sådan upphandling endast göras av kommunstyrelsen eller den nämnd styrelsen utser.

Tekniska nämnden har ännu inte behandlat tekniska kontorets framställan.

För att beslut skall kunna fattas före sommaruppehållet, föreslår servicekontoret under hand att kommunstyrelsen beslutar bemyndiga tekniska nämnden teckna ramavtal för markentreprenörer utan att avvakta tekniska nämndens beslut.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 205.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att utan att avvakta tekniska nämndens beslut bemyndiga tekniska nämnden teckna ramavtal för markentreprenörer under perioden 1 juni 1999 till och med 31 maj 2001, med möjlighet till förlängning med ett (1) år.

_______


Ks § 179 Dnr 99-579 051

Begäran om godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av eldningsolja

Servicekontorets upphandlingsenhet har upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av eldningsolja för tekniska kontoret, Roslagsbostäder AB, NIHAB och Norrtälje Energi AB.
Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-06-03 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av eldningsolja, att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

Au 10/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-10, § 209. 


Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av eldningsolja, 

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

_________

Ks § 180 Dnr 99-580 045

Kommunal borgen NIHAB

Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB (NIHAB) har i skrivelse 1999-06-03 framfört önskemål om kommunal borgen på 18 mkr för verkställighet av ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3 för Jungfruskolans behov. NIHABS styrelse beslöt 1999-05-19 att godkänna förslaget till projektavtal samt att under förutsättning av kommunal borgen omedelbart påbörja ombyggnaden. 

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-06-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 18 mkr till säkerhet för krediter avsedda för ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser för krediter avseende ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i fastigheten eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.

Au 10/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-10, § 210.

Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 18 mkr till säkerhet för krediter avsedda för ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, 

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, 

att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser för krediter avseende ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, 


att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i fastigheten eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, 

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.

Protokollsanteckning:

Folkpartiet, moderata samlingspartiet, centerpartiet och kristdemokraterna antecknar till protokollet att vi är motståndare till kommunal borgen till kommunala bolag, då vi anser att detta snedvrider konkurrensen. Vi är dock beredda att i detta ärende göra ett undantag då den nu ombyggda delen av fastigheten enbart kommer att hyras ut för kommunal verksamhet.
__________

Ks § 181 Dnr 99.496 173

Begäran om anslag i budget 2000 för brandvattenförsörjningen

Tekniska nämnden har 1999-05-05 beslutat hemställa hos kommunstyrelsen om 653 tkr i budget 2000 för översyn och underhåll av kommunens brandposter.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-06-03 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska nämndens framställan om 653 tkr i budget 2000 för översyn och underhåll av kommunens brandpostnät.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 206.


Ks 10/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå tekniska nämndens framställan om 653 tkr i budget 2000 för översyn och underhåll av kommunens brandpostnät.

_________Ks § 182 Dnr Ks 99/613 023

Godkännande av anställningsavtal, Mats Törnquist

Kommunstyrelsen beslutade 1997-12-15, § 31 att visstidsanställa Mats Törnquist fr o m 1998-01-01 och längst till 1999-12-31 som chef för kommunstyrelsens ledningskontor.

Ett anställningsavtal mellan kommunen och Mats Törnquist upprättades och godkändes av förhandlingsdelegationen 1998-01-09, § 1.

Mot bakgrund av att Mats Törnquists visstidsanställning enligt gällande avtal närmar sig sitt slut har överläggningar förts med Mats Törnquist för att på sikt klargöra dennes anställningsvillkor. Som ett resultat av dessa överläggningar har ett förslag till nytt anställningsavtal utarbetats, bl a innebärande att Törnquist med giltighet fr o m 990701 erhåller en tillsvidareanställning som kommundirektör.

Förhandlingsdelegationen har den 31 maj 1999, § 24 beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att till alla delar godkänna förslag till nytt anställningsavtal mellan kommunen och Mats Törnquist att gälla fr o m 990701, att därmed det sedan 980101 gällande anställningsavtalet om visstidsanställning upphör att gälla fr o m 990701.

Ks 10/6 Kommunstyrelsen beslutar:

att till alla delar godkänna förslag till nytt anställningsavtal mellan kommunen och Mats Törnquist att gälla fr o m 990701, 

att det sedan 980101 gällande anställningsavtalet om visstidsanställning upphör att gälla fr o m 990701.

__________

Ks § 183 Dnr Ks 99/255 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-13 anmäles och lägges till handlingarna.

__________

------

Ks § 184

Protokoll

Föreligger protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 1999-04-21.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

_________Ks § 185

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr 99-452 233
Rule Båttvätten AB; Bygglov för båttvätt i Gräddö småbåtshamn

Sveriges Pensionärsförbunds uttalande ”Politikerna i landsting och kommuner måste skärpa sig”

Dnr 99.534 805
Åke Andersson m fl ang minkat kommunalt bidrag till Bygdegårdar m m

Dnr 99-494 106
Tekniska nämndens beslut 1999-05-05, § 99 ang samverkansavtal med Östhammars kommun

Dnr 99-450 612
Skolverket ang ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskolor; Rimbo Tekniska gymnasium, Finsta naturvetarcenter

Dnr 99-451 612
Skolverket ang ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskolor; Roslagens högskola

Dnr 99-479 611
Skolverket ang kartläggning av kommuners och skolors arbete med kvalitetsredovisningar ett Skolverksprojekt

Dnr 99-473 311
”Bra huvudvägar ett måste för Nordost” Ett upprop från UNO-kommunerna

Ledningskontorets tillämpningsanvisning till kommunstyrelsens delegationsordning i personalfrågor
Ks § 185

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:61 Ett värdigt försörjningssystem

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:62; Inför förhandlingar med Länsarbetsnämnd/lokal arbetsförmedling om fortsatt datorverksamhet

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:67; Budgetförutsättningar för åren 2000-2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:68; Kommunerna och tillväxtavtalen

Socialnämndens protokoll 1999-04-27, § 85; Årsredogörelse 1998

KSL; Förbundsmöte för Kommunförbundet Stockholms län

Rimbo Lärcentrum; Tid för byggnadslov

____________