Kommunstyrelsen 1999-08-12 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, kl 09.00-10.10
11.30-11.55
Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande
Mats Törnquist, kommundirektör
Rolf Schwerin, kanslichef
Tony Wallin, personalchef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Marie Norling, informationschef
Irene Waldén, friskvårdskonsulent

Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Bertil Karlsson (v)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, måndag 1999-08-16, kl 09.00

Underskrift Sekreterare …...................................................................... Paragrafer 186-207
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Bertil Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-08-12

Datum för 1999-08-17 Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 1999-09-07

Förvaringsplats Servicekontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 186

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bertil Karlsson (v) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndag 1999-08-16, kl 09.00.

__________


Ks § 187 Dnr 99-653 024

Ändrad lydelse av 8 § första stycket i Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda (ERS).

I 8 § första stycket ERS stadgas: ”Förtroendevald, som till följd av deltagande i sammanträde eller förrättning, förlorar arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner har rätt till ersättning för detta.”

Bestämmelserna i 8 § första stycket avser deltagande i sammanträde eller förrättning. Bestämmelserna utformades utifrån den förutsättningen att partigruppmöten skulle hållas kvällstid. Nämndernas verksamhet har dock utvecklats så att partigruppmöten och nämndsammanträden som regel hålls dagtid och i direkt anslutning till varandra.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-06-30 kommunfullmäktige besluta att 8 § första stycket i Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda (ERS) skall fr o m den 1 september 1999 ha följande ändrad lydelse: ”Förtroendevald, som till följd av deltagande i sammanträde, förrättning eller partigruppmöte, förlorar arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner har rätt till ersättning för detta.”


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 232.


Ks 12/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att 8 § första stycket i Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda (ERS) skall fr o m den 1 september 1999 ha följande ändrad lydelse: 

”Förtroendevald, som till följd av deltagande i sammanträde, förrättning eller partigruppmöte, förlorar arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner har rätt till ersättning för detta.”

__________


Ks § 188 Dnr 98-572 046

Permutation av stadgar för Stiftelsen Länna sockens magasinskassas fond

Stiftelsen Länna sockens magasinskassas fond har vid årsmöte den 28 maj 1998 beslutat att stiftelsens medel överförs till Länna Blidö LRF-avdelning att i fortsättningen handhavas av dess styrelse och förvalta fonden enligt dess stadgar.

Då inga stipendieansökningar har inkommit på de senaste nio åren är styrelsen tveksam till att fortsätta verksamheten i dess nuvarande form. Stiftelsen har den 3 juni 1998 ett kapital på 24 516 kr.

Servicekontoret har i skrivelse 1999-03-29 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen inte har några erinringar mot att stiftelsens medel överförs till Länna Blidö LRF-avdelning för att förvaltas i enlighet med stiftelsens ändamål samt att stiftelsen Länna sockens magasinskassas fond följaktligen upphör att gälla.


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 237.


Ks 12/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunen inte har några erinringar mot att stiftelsens medel överförs till Länna Blidö LRF-avdelning för att förvaltas i enlighet med stiftelsens ändamål samt 

att stiftelsen Länna sockens magasinskassas fond upphör att gälla.

___________
Ks § 189 Dnr 99-491 255

Förnyelse av nätkoncession för linje inom Norrtälje kommun

Statens Energimyndighet har översänt en ansökan avseende elektrisk anläggning, nätkoncession för linje och berett kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet. Koncessionen avser Vattenfalls 22 kV ledningar genom Hallstavik med vissa avgreningar enligt bilagd karta. Ledningssträckningarna har tidigare givits tillstånd enligt beslut 1975 respektive 1980. Den aktuella ansökan avser förnyelse av dessa.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1999-06-07 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat yttrande underskrivet av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen och översända det till energimyndigheten.

Au 24/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-24, § 213.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att som sitt yttrande i ärendet godkänna upprättad och 99-08-12 reviderad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen. 

_________


Ks § 190 Dnr Ks 99/654 261 

Avtal med More Groupe Sverige AB om en reklamfinansierad offentlig toalett

More Group Sverige AB innehar genom Wennergren Williams sju affischpelare i Norrtälje stad på allmän mark som utarrenderas av kommunen. Arrendeavtalet löper för ett år i taget och arrendeavgiften är f n ca 40.000 kr exkl. moms.

More Group Sverige AB har erbjudit sig att finansiera leasing och drift av en offentlig toalett i Norrtälje stad mot att företaget i ett 10-årsavtal erhåller rätt att utan avgift disponera utrymmen för dels ordinära affischpelare av samma typ som idag samt ljusvitriner i en sådan omfattning att en beräknad kostnad för den offentliga toaletten om ca 240.000 kr per år innehålles.

Tekniska kontoret har 1999-06-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande avtal med More Group Sverige AB om uppförande och skötsel av en offentlig toalett mot att kommunen upplåter utrymmen för pelare och ljusvitriner avsedda för reklam i Norrtälje stad, att beslutet gäller under förutsättning att byggnadsnämnden beviljar bygglov för den offentliga toaletten och för nytillkomna reklampelare och ljusvitriner, att tekniska kontoret erhåller anslag för beräknad investeringsutgift om 310.000 kr samt att tekniska kontoret erhåller ramjustering i driftbudgeten för beräknad ökad årlig nettokostnad om 100.000 kr.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-06-22 kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande avtal med More Group Sverige AB om uppförande och skötsel av en offentlig toalett mot att kommunen upplåter utrymmen för pelare och ljusvitriner avsedda för reklam i Norrtälje stad, att beslutet gäller under förutsättning att byggnadsnämnden beviljar bygglov för den offentliga toaletten och för nytillkomna reklampelare och ljusvitriner, att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 310 tkr för genomförandet, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram, att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 100 tkr för finansiering av tillkommande driftkostnader samt att finansiering av tilläggsanslaget sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.


Au 24/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-24, § 214 och beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande avtal med More Group Sverige AB om uppförande och skötsel av en offentlig toalett mot att kommunen upplåter utrymmen för pelare och ljusvitriner avsedda för reklam i Norrtälje stad, att beslutet gäller under förutsättning att byggnadsnämnden beviljar bygglov för den offentliga toaletten och för nytillkomna reklampelare och ljusvitriner, att tekniska kontoret erhåller anslag för beräknad investeringsutgift om 310.000 kr samt att tekniska kontoret erhåller ramjustering i driftbudgeten för beräknad ökad årlig nettokostnad om 100.000 kr. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet enligt skriftlig reservation.

Ks 12/8 Vid dagens sammanträde föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 1999-08-12.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) avslag på arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen beslutar att överlämna till tekniska nämnden handlägga frågan om en offentlig toalett i Norrtälje stad, att bevilja tekniska nämnden anslag för beräknad investeringsutgift om 310.000 kr och att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram, att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 50.000 kr för finansiering av tillkommande driftskostnader 1999.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Christer Candals (m) och Håkan Jonssons (s) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Christer Candals m fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna till tekniska nämnden handlägga frågan om en offentlig toalett i Norrtälje stad, 

att bevilja tekniska nämnden anslag för beräknad investeringsutgift om 310.000 kr och att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram,


att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 50.000 kr för finansiering av tillkommande driftskostnader 1999.

_________


Ks § 191 Dnr 99-598 261

Upplåtelse av mark med arrende m m i samband med utbyggnad av ICA-affären Norrköp

Norrköp i Norrtälje AB har sedan flera år tillbaka haft planer på utbyggnad av befintlig ICA-butik vid Noorsgatan.

ICA-butiken ligger på fastigheten Fasanen 1 som ägs av en bostadsrättsförening. Avtal om nyttjanderätt för butiken finns mellan Norrköp i Norrtälje AB och bostadsrättsföreningen.

Genom att Norrköp i Norrtälje AB nu snabbt önskar realisera planerna på en utbyggnad av ICA-butiken är upplägget att kommunen prövar ett bygglov samt upplåter mark med arrende och att detaljplan upprättas i ett senare skede för bekräftande av utbyggnaden.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-06-10 kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till avtal med Norrköp i Norrtälje AB angående upplåtelse av mark med arrende samt övriga villkor i samband med utbyggnad av befintlig ICA-butik, samt att beslutet gäller under förutsättning att byggnadsnämnden beviljar bygglov för utbyggnaden av ICA-butiken.

Au 24/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-24, § 215.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till avtal med Norrköp i Norrtälje AB angående upplåtelse av mark med arrende samt övriga villkor i samband med utbyggnad av befintlig ICA-butik, samt 

att beslutet gäller under förutsättning att byggnadsnämnden beviljar bygglov för utbyggnaden av ICA-butiken.

_________

Ks § 192 Dnr 99-525 253

Reglering av fel och brister i fastigheterna Orren 2 och 3 i Norrtälje stad

Fastigheterna Orren 2 och 3 har av kommunen genom ett köpekontrakt tecknat 1998-05-22 och 1998-10-01 försålts till RBS AB för en köpeskilling av 5.500.000 kr. Tillträde skall enligt köpekontrakt ske 1999-06-01.

RBS har vid genomgång av fastigheterna funnit fel och brister. Förhandlingar har resulterat i ett förlikningsavtal i form av ett tillägg till det träffade köpeavtalet.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-05-21 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat tillägg till köpekontrakt med RBS AB angående reglering av fel och brister i fastigheterna Orren 2 och 3, att beräknad delkostnad om ca 130.000 kr avseende flyttning av fjärrvärmekulvert fördelas med hälften var på kommunen samt Norrtälje Energi AB, samt att beräknade totala kostnader för kommunen, ca 165.000 kr, finansieras genom avräkning från köpeskillingen, 5.500.000 kr.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-06-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat tillägg till köpekontrakt med RBS AB angående reglering av fel och brister i fastigheterna Orren 2 och 3, att beräknad delkostnad om ca 130.000 kr avseende flyttning av fjärrvärmekulvert fördelas med hälften var på kommunen samt Norrtälje Energi AB, samt att beräknade kostnaden för kommunen, 165.000 kr, finansieras med del av köpeskillingen.


Au 24/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-24, § 220.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat tillägg till köpekontrakt med RBS AB angående reglering av fel och brister i fastigheterna Orren 2 och 3, 

att beräknad delkostnad om ca 130.000 kr avseende flyttning av fjärrvärmekulvert fördelas med hälften var på kommunen samt Norrtälje Energi AB, samt 


att beräknade kostnaden för kommunen, 165.000 kr, finansieras med del av köpeskillingen.
_________

Ks § 193 Dnr Ks 99/656 773

Folkhälsa, framtida inriktning m m

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-06-17 redogjort för den framtida inriktningen, kommunens ansvar och pågående insatser 
m m vad gäller folkhälsan.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunalrådet Bengt Ericsson före utgången av 1999 lägga fram förslag till en kommunal hälsostrategi och folkhälsomål, att folkhälsoarbetet under 1999-2000 skall ha den inriktning som folkhälsorådet föreslår i sitt beslut 1998-12-09, § 31 med beaktande av de förändringar som kan följa av en kommunal hälsostrategi och folkhälsomål, att kommunalrådet Bengt Ericsson, som ansvarig för folkhälsofrågorna, skall ha rätt att leda och organisera folkhälsoverksamheten på sätt och med de befogenheter som föreslås i ledningskontorets skrivelse 1999-06-09 och att anvisa 300.000 kr ur anslaget till styrelsens förfogande för folkhälsoarbetet 1999.

Au 24/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-24, § 221 och föreslagit kommunstyrelsen besluta att bifalla ledningskontorets 2:a och 4:e att-sats, i övrigt avslag på ledningskontorets förslag.


Ks 12/8 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) avslag på arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen beslutar att folkhälsoarbetet under 1999-2000 skall ha den inriktning som folkhälsorådet föreslår i sitt beslut 1998-12-09, § 31, att för folkhälsoarbetet anvisa 300.000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande, att bemyndiga arbetsutskottet besluta i frågor om medelsanvändningen, att uppdra till ledningskontoret i övrigt ansvara för folkhälsofrågor.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Christer Candals m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals m fl yrkande.


Kommunstyrelsen beslutar

att folkhälsoarbetet under 1999-2000 skall ha den inriktning som folkhälsorådet föreslår i sitt beslut 1998-12-09, § 31, 

att för folkhälsoarbetet anvisa 300.000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande, 

att bemyndiga arbetsutskottet besluta i frågor om medelsanvändningen, att uppdra till ledningskontoret i övrigt ansvara för folkhälsofrågor.


_________
Ks § 194 Dnr 99-596 106

Hembudsförfrågan om aktier i Business Arena Stockholm, BAS

Till aktieägarna i BAS har kommit en hembudsförfrågan med anledning av omorganisation i Stockholm där näringslivsfrågorna överförs till en ny kommunal nämnd. SML:s innehav av aktier i BAS förs över till Stockholms stad.

Extra bolagsstämma kommer att ske den 31 augusti med anledning av att man på ordinarie bolagsstämma i våras beslutade att utöka antalet ledamöter i styrelsen från nio till elva ledamöter. Detta med anledning av att man vill öka inflytandet och få en bättre förankring av styrelsens arbete bland ägarkommunerna. Norrtälje har för närvarande ingen representation i styrelsen.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-06-18 kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten eller har något att erinra mot att SML:s aktier överlåts till Stockholms stad.


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 227.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar

att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten eller har någon erinran mot att SML:s aktier överlåts till Stockholms stad.

__________
Ks § 195 Dnr 99-596 106

Förslag till justerat aktieägaravtal och bolagsordning med anledning av överlåtelse av SML:s aktieinnehav till Stockholms stad och utökning av Business Arena Stockholm AB:s styrelse med två ledamöter

Business Arena Stockholm AB har 1999-07-02 översänt förslag till justeringar i aktieägaravtal och bolagsordning.

Justeringarna har skett mot bakgrund av beslut i Stockholms kommunfullmäktige om bl a att verksamheten vid Stockholms Mark och Lokaliseringsbolag SML helt skall upphöra. Verksamheten vid Business Arena Stockholm berörs inte av omorganisationen. Dock innebär den nya föreslagna strukturen av Stockholms stads näringslivsarbete att SMLs aktieinnehav i bolaget förs över till Stockholms stad.

Vidare beslöts vid bolagsstämman den 23 februari 1999 att antalet styrelseledamöter i bolaget skulle utökas från högst nio till högst elva ledamöter. Även denna förändring har inarbetats i föreliggande förslag till aktieägaravtal och bolagsordning.


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 228.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat aktieägaravtal samt förslag till ny bolagsordning för Business Arena Stockholm, B.A.S. samt att antalet styrelseledamöter i bolaget utökas från högst nio till högst elva ledamöter.

_________


Ks § 196 Dnr 99-609 826

Anslag till kultur- och fritidsnämnden, konstfryst uteisbana vid Sport-
centrum i Norrtälje

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 1999-06-03 att hos kommunstyrelsen begära investeringsmedel om 1,2 mkr för igångsättande av IP:s uterink, Norrtälje.

Kylmaskinens rörsystem på IP:s uterink är idag inte godkänt för användning av ammoniak. Avsikten med investeringen är att bygga om kylmaskineriet för att kunna nyttja ofarlig kylvätska i isbanan och större delen av maskineriet.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-06-22 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag om 1,2 mkr för igångsättning av IP:s uterink, Norrtälje, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram.


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 229. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.


Ks 12/8 Yrkanden: 

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) avslag på arbetsutskottets förslag och att i stället en isbana skall tillskapas i enlighet med socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets budgetförslag 2000.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag om 1,2 mkr för igångsättning av IP:s uterink, Norrtälje, 

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för skriftlig reservation.

________


Ks § 197 Dnr 98-1218 045

Roslagens flygklubb anstånd med amortering av borgenslån

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1999-02-04, § 30 beslutat att ledningskontoret tillsammans med flygklubben skulle utreda förutsättningarna för att klara de framtida amorteringarna.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-06-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna en nedsättning av amorteringen till 30.000 kr per år från och med 1999 samt att en återgång till den ursprungliga amorteringsplanen sker från och med 31 december 2002.


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 230.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna en nedsättning av amorteringen till 30.000 kr per år från och med 1999 samt 

att en återgång till den ursprungliga amorteringsplanen sker från och med 31 december 2002.

___________Ks § 198 Dnr 99-652 002

Delegation för tjänsteman att besluta om utlämnande av allmän handling till allmänheten

Kommunstyrelsen beslöt 1989-10-17, § 487 att bemyndiga kanslichef Rolf Schwerin på styrelsens vägnar fatta beslut om enskilds begäran att få del av allmän handling.

Kommunstyrelsen beslöt 1996-02-13, § 54 bemyndiga kanslisekreterarna Christina Nilsson och Tomas Sjöberg, var för sig att i kanslichefens frånvaro på styrelsens vägnar fatta beslut om enskilds begäran att få ta del av allmän handling.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-06-29 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bemyndiga kommunjuristen Fredrik Cederblom på styrelsens vägnar fatta beslut om enskilds begäran att få ta del av allmän handling och att bemyndiga kanslisekreterarna Christina Nilsson och Tomas Sjöberg, var för sig i kommunjuristens frånvaro, fatta beslut om enskilds begäran att få ta del av allmän handling.


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 231.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att bemyndiga kommunjuristen Fredrik Cederblom på styrelsens vägnar fatta beslut om enskilds begäran att få ta del av allmän handling och 

att bemyndiga kanslisekreterarna Christina Nilsson och Tomas Sjöberg, var för sig i kommunjuristens frånvaro, fatta beslut om enskilds begäran att få ta del av allmän handling.

_________


Ks § 199 Dnr Ks 99/604 550

Bildande av hamnförening i Bromskär

Kommunstyrelsen beslutade 1998-09-15 att godkänna ett förslag till markdisposition över kommunens fastighet Oxhalsö 1:125 i Blidö församling. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att uppdra till tekniska kontoret att snarast se till att en hamnförening bildas för det i dispositionsskissen angivna hamnområdet.

Tekniska kontoret har till kommunstyrelsen ingivit en önskan att få bli befriad från uppdraget och att intressenterna i stället uppmanas att på eget initiativ och av eget intresse bilda hamnförening för det i dispositionsskissen angivna hamnområdet.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-07-02 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen att inte befria tekniska kontoret från uppdraget utan föreslår att ärendet överlämna till tekniska nämnden för genomförande.


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 233.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna ärendet om bildande av hamnförening i Bromskär till tekniska nämnden för genomförande.

________


Ks § 200 Dnr Ks 99/533 311

Bidrag till ångbåtsbrygga i Alsviks by, Yxlan

Alviks byalag har inkommit med en ansökan till Norrtälje kommun om bidrag till anläggande av ny ångbåtsbrygga vid Alsvik. Kostnaden beräknas till cirka 300 000 350 000 kr inkl moms.

Servicekontoret anför i skrivelse 1999-07-02 att i kommunens bryggplan från 1985 är inte Alsvik brygga prioriterad, men uppfyller de villkor enligt gällande bryggplan för att erhålla bidrag. Kommunen har således möjlighet att bevilja ett bidrag på 24 500 kr med stöd av gällande bryggplan.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-07-02 kommunstyrelsen besluta att bevilja Alsviks byalag ett kommunalt bidrag på 24 500 kr till upprustning av Alsviks ångbåtsbrygga, att finansiering sker genom kommunstyrelsens medel till förfogande, att servicekontoret får i samråd med tekniska kontoret i uppdrag att upprätta avtal mellan Norrtälje kommun och Alsviks byalag som syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till bryggan i framtiden.


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 234.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Alsviks byalag ett kommunalt bidrag på 24 500 kr till upprustning av Alsviks ångbåtsbrygga, 

att finansiering sker genom kommunstyrelsens medel till förfogande, 

att servicekontoret får i uppdrag att i samråd med tekniska kontoret upprätta avtal mellan Norrtälje kommun och Alsviks byalag som syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till bryggan i framtiden.

__________
Ks § 201 Dnr 99-666 051

Godkännande av förfrågningsunderlag; Upphandling av gardiner och mattor

Servicekontorets upphandlingsavdelning har 1999-07-01 överlämnat förfrågningsunderlag beträffande upphandling av gardiner och mattor.


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 235.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förfrågningsunderlaget samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

__________


Ks § 202 Dnr 99-650 041

Långsjöskolan i Rimbo gårdskompletteringar

Barn- och skolnämnden har 1999-06-17 begärt att komplettering av Långsjöskolans gård genomförs till en kostnad av 320 tkr samt att medel anslås för att täcka ökad drift och kapitaltjänst på 50 tkr i kommande års budget. Tekniska nämnden beslöt 1999-06-16 att tillstyrka barn- och skolnämndens framställan.

Projektet påbörjades 1998 men hänsköts till prövning i 1999 års investeringsbudget.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-07-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 320 tkr för gårdskompletteringar vid Långsjöskolan i Rimbo, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att tillsvidare avslå barn- och skolnämndens begäran om anslag om 50 tkr för driften 2000 i avvaktan på slutligt ställningstagande till budget 2000.


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 236.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 320 tkr för gårdskompletteringar vid Långsjöskolan i Rimbo, 

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, 

att tillsvidare avslå barn- och skolnämndens begäran om anslag om 50 tkr för driften 2000 i avvaktan på slutligt ställningstagande till budget 2000.

__________


Ks § 203 Dnr 99-426 107

Förändrad styrelsesammansättning i Hallstaviks Fibercentrum AB

Styrelsen i Hallstaviks Fibercentrum AB har inkommit med en ansökan om villkorat aktieägartillskott och ett bidrag för uppstart av projektet ”Roslagens Kretsloppskombinat”.

Roslagens Kretsloppskombinat ingår i det lokala investeringsprogrammet för 1999-2001. Projektkostnaden uppgår totalt under de tre åren till 80 mkr, varav det beviljade statsbidraget uppgår till 24 mkr. För år 1999 är genomförandet beräknat till 30 mkr, varav 9 mkr i statsbidrag.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-12 redovisat riktlinjerna från miljödepartementet beträffande utbetalning av statsbidragen samt lämnat synpunkter i ärendet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen/ledningskontoret ett tilläggsanslag på dels 235 kkr som ett villkorat aktieägartillskott samt 525 kkr i projektbidrag för förprojektering av projektet, att finansieringen sker med eget kapital. Kommunstyrelsen föreslås besluta att uttala sin positiva inställning till förändrad styrelsesammansättning på det sätt som fibercentrums nuvarande styrelse föreslår samt att uppdra till ledningskontoret att framlägga förslag till ändrad bolagsordning.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-02, § 175 och föreslagit kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att bevilja Hallstaviks Fibercentrum AB ett villkorat aktieägartillskott på 235 kkr och ett projektbidrag på 525 kkr för förprojektering av projektet, att finansieringen sker med eget kapital, samt att medlen påföres ledningskontorets konto. Vidare föreslogs kommunstyrelsen besluta att uttala sin positiva inställning till förändrad styrelsesammansättning på det sätt som Fibercentrums nuvarande styrelse föreslår samt att uppdra till ledningskontoret att framlägga förslag till ändrad bolagsordning.

Servicekontoret har i skrivelse 1999-08-04 meddelat att de två sista att-satserna av misstag inte kom med i kommunstyrelsens protokoll 1996-06-10, § 150, varför ärendet åter tas upp för beslut.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen beslutar


att uttala sin positiva inställning till förändrad styrelsesammansättning på det sätt som Fibercentrums nuvarande styrelse föreslår samt 

att uppdra till ledningskontoret att framlägga förslag till ändrad bolagsordning.


______


Ks § 204 Dnr Ks 99/711 016

Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av reservkraft för omsorg- och skolverksamhet

Kommunfullmäktige har 1999-06-28, § 169 bl a beslutat att bevilja 5 181 000 kr för utbyggnad av reservkraft för omsorg och skolverksamhet inför årsskiftet. Finansieringen sker med 50 % statsbidrag samt 50 % med anslag inom den av fullmäktige fastställda ramen för investeringar.

Vid anbudsutvärderingen visade det sig att den tidigare upprättade kalkylen överskreds med 1 113 840 kr. Efter underhandskontakt med generaldirektör Sture Ericson framkom att det finns möjlighet att ÖCB även skall lämna ett 50 % statsbidrag på den tillkommande kostnaden. ÖCB skall senast den 23 augusti 1999 meddela kommunen skriftligt att de godkänner denna överenskommelse.

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören föreslår i skrivelse 1999-08-12 kommunfullmäktige besluta att bevilja ett tilläggsanslag med 
1 113 840 kr för utbyggnad av reservkraft för omsorgs- och skolverksamhet inför årsskiftet, att finansieringen av tilläggsanslaget till 50 % sker med statsbidrag samt 50 % med anslag inom den av fullmäktige fastställda ramen för investeringar.


Ks 12/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ett tilläggsanslag med 1 113 840 kr för utbyggnad av reservkraft för omsorgs- och skolverksamhet inför årsskiftet, 

att finansieringen av tilläggsanslaget till 50 % sker med statsbidrag samt 50 % med anslag inom den av fullmäktige fastställda ramen för investeringar.

________
Ks § 205 Dnr Ks 99/255 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-8 anmäles och lägges till handlingarna.

_________


Ks § 206

Protokoll

Föreligger protokoll från Kommunala Handikapprådet 1999-05-18.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 1999-01-12. 1999-01-21, 1999-01-28, 1999-02-04, 1999-02-18, 199902-25, 1999-03-04, 1999-03-18, 1999-03-24, 1999-04-08 och 1999-04-15.

Kommunfullmäktiges sammanträden 1999-01-25 och 1999-02-22.

Kommunstyrelsens Förhandlingsdelegations sammanträde 1999-05-31.

__________


Ks § 207

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:72 ang ny lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:73 ang kommunernas stöd vid återvandring

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:77; Svenska kommunförbundets näringslivsenkät 1998

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:79 Personal 2010

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:80; Utvecklingsgarantin som kommunernas ser det

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999;86 Arvode för restid och praktiska förberedelser till förtroendevalda

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:87; Myndigheters öppethållande m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:88; Framtidens arbetstider

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999: 92; Kommunal personal 1998

Svenska kommunförbundets Plan- & Miljöinfo

KOMREV; Regional revisionskonferens den 8 september 1999 

Dnr 99-605 122
Finansdepartementet; Begränsad fastighetsskatt; Delbetänkande av Fastighetsbeskattningskommittén (SOU 1999:59)Statens offentliga utredningar: Vad krävs för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken

Dnr 99-512 140
Försvarsdepartementets skrivelse till kommunalrådet Christer Candal ang kommunens brev om Norrtälje garnison

Dnr 99-607 265
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd för Naturhistoriska riksmuseet att färdas och landstiga inom Stockholms läns sälskyddsområden

Stockholms läns försvarskommittés skrivelse till medlemsorganisationerna och styrelsen ang huvudstadsregionens säkerhets- och försvarspolitiska betydelse

Yrkesinspektionens inspektionsmeddelande ang Älmsta skola

Yrkesinspektionens underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen ang barn- och skolförvaltningen

Vägverket ang satsning på fysiska trafiksäkerhetsåtgärder

Försvarsmaktens redovisning 99-05-19 populärutgåva

Dnr 99-549 739
Omsorgsnämnden; Intresseanmälan om satsning på försöksområden och regionala äldrecentra

Dnr 99-538 430
Kommunstyrelsens ordförande: Intresseanmälan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram för ekologisk omställning

Dnr 99-454 106
Ledningskontorets skrivelse till Mälardalsrådet; Förslag till valberedningen

Söderby-Karls pastorats överklagande av byggnadsnämndens beslut att uttaga byggnadsavgift för lokaler där barn- och skolförvaltningen bedriver barnomsorg


Dnr Ks 98/124 026
Personalchefen; Utvärdering av mentorsprogram för kvinnliga chefer

Vallentuna kommuns skrivelse till Miljödepartementet ang Arlanda flygplats

Dnr 99-587 281
Landshövdingens skrivelse ang kontroll av städbranschen

Dnr 99-550 311
Vägverkets beslut ang fastställelse av arbetsplan för anläggning av trafikplats Nybygget m m

Dnr 99-617 872
Länsstyrelsens beslut ang ansökan om att få använda metallsökare

Hallstaviks Bildelar AB, Lars Nilsson ang bidrag till Folkets Hus i Hallstavik

STOKAB ang IT-infrastruktur för hela landet

Vägverket; Lägesrapport kring Vägverkets förändringsarbete

Dnr 99-594 761
Ang missbrukssituationen i Hallstavik

Dnr 99-661 042
Tekniska nämnden Investeringsprojekt 1999 Projektplan nr 2 1999

Dnr 99-329 612
Utbildningsdepartementet; Omfördelning av statligt stöd till särskilda satsningar på gymnasial utbildning för vuxna m m

Skolverket ang utbetalning av statsbidrag för Kunskapslyftet för perioden 1 juli 1997-31 december 1998

Skolverket ang beslut om statsbidrag för grundläggande vuxenutbildning våren 1999Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:98; Personalen i fokus

Kom Rätt Svenska kommunförbundets inbjudan; Styrelsearbete i kommunala aktiebolag

Dnr 99-667 105
Utrikesdepartementet; Vänortssamarbete i focus under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd

_________