Kommunstyrelsen 1999-09-09 


Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.20
11.20-11.40
Beslutande Enl förteckning

Övriga deltagande 
Mats Törnqvist, kommundirektör
Tony Wallin, personalchef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Marie Norling, informationschef
Åke Widman, servicekontoret § 214
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Håkan Jonsson (s)


Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, måndag 1999-09-13, kl 13.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 208-222
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson (s)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-09-09

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 208

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 13 september 1999, kl 13.00.

_________

Ks § 209

Information

Överste Håkan Söderlindh, kommendör Göran Frisk samt stabschef Björn Jacobsson informerar kommunstyrelsen om höstens militärövning samt en totalförsvarsövning som äger rum den 11-12 september 1999.

_________

Ks § 210 Dnr Ks 99/734 026

Jämställdhetsplan för Norrtälje kommun 1999-2001

Ledningskontoret har reviderat och i stora delar konkretiserat kommunens övergripande jämställdhetsprogram från 1996 och jämställdhetspolicyn från 1994.

Programmet avser en jämställd personalpolitik för kommunens anställda.

Det föreliggande förslaget är behandlat i kommunens centrala samverkansorgan (CESAM) 1999-06-02.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-08-20 kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna jämställdhetsplanen för åren 1999-2001 samt att jämställdhetspolicyn från 1994-03-07, § 28 samtidigt upphör att gälla.


Au 19/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-19, § 243


Ks 9/9 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta den föreslagna jämställdhetsplanen för åren 1999-2001 samt 

att jämställdhetspolicyn från 1994-03-07, § 28 samtidigt upphör att gälla.

__________Ks § 211 Dnr 98-869 600

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) ang läraryrket

Motionen inlämnades till kommunfullmäktige 1999-09-28, § 155.

I motionen föreslås åtgärder för att förbättra lärarnas situation.

Utbildningsnämnden har 1999-03-25, § 35 och barn- och skolnämnden 1999-06-17, § 81 rekommenderat att motionen överlämnas till resp. nämnd för handläggning och beaktande i nämndens verksamhet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-08-16 kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till barn- och skolnämnden och till utbildningsnämnden för handläggning och beaktande i nämndens verksamhet och att motionen därmed skall anses besvarad.


Au 26/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-26, § 249.


Ks 9/9 Kommunstyrelsens beslut:

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till barn- och skolnämnden och till utbildningsnämnden för handläggning och beaktande i nämndens verksamhet,

att uppdra till barn och skolnämnden i samråd med utbildningsnämnden upprätta en plan för barn med ”särskilda behov” där elevens stödbehov skall planeras i samarbete mellan barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Detta i syfte att i god tid stödja och förbereda eleven för sina framtida gymnasiestudier samt
Ks § 211

att motionen därmed skall anses besvarad.

________


Ks § 212 Dnr 99-490 422

Förslag till yttrande över förslag till bildande av ”Svealands Kustvattenvårdsförbund”

Kommunförbundet Stockholms län har till Norrtälje kommun 1999-05-11 skickat ett förslag till bildande av Svealands Kustvattenvårdsförbund på remiss. Yttrandet skall vara KSL tillhanda senast den 1 oktober 1999.

Servicekontoret har biträtt ledningskontoret i upprättat förslag till kommunens yttrande.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-08-16 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till yttrande över förslaget till bildande av ”Svealands Kustvattenvårdsförbund”, att i budget 2000-2002 avsätta medel motsvarande 0,65 kr/invånare respektive år.


Au 26/8 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 99-08-26, § 247 att vilandeförklara ärendet till den 9 september 1999.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 1999-08-27 med förslag att kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige besluta att ansöka om medlemskap i ”Svealands Kustvattenförbund”, att anslå i budget 2000-2002 medel motsvarande 0,65 kr/invånare resp år, att godkänna upprättat förslag till yttrande över förslaget till bildande av ”Svealands Kustvattenvårdsförbund”.

Au 9/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-09, § 254.


Ks 9/9 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ansöka om medlemskap i ”Svealands Kustvattenvårdsförbund”, 

att anslå i budget 2000-2002 medel motsvarande 0,65 kr/invånare resp år, 


att godkänna upprättat förslag till yttrande över förslaget till bildande av ”Svealands Kustvattenvårdsförbund.
___________Ks § 213 Dnr Ks 99/605 122

Yttrande över Finansdepartementets remiss; Begränsad fastighetsskatt

Finansdepartementet har 1999-06-11 för yttrande översänt ”Begränsad fastighetsskatt” - delbetänkande av Fastighetsbeskattningskommittén (SOU 1999:59). Yttrandet skall vara inkommet till Finansdepartementet senast den 13 september 1999.

Regeringen tillsatte i mars 1998 en kommitté med uppdrag att se över och utvärdera reglerna om fastighetsskatt m m. En särskild fråga i uppdraget avser undantag från generella regler om fastighetsskatt i skärgårdsområden och andra attraktiva fritidshusområden i syfte att upprätthålla en levande skärgård och landsbygd.

Nuvarande regler för fastighetsskatt medför för den bofasta befolkningen i attraktiva fritidshusområden orimliga ekonomiska konsekvenser. Frågan har tidigare uppmärksammats och förslag till förändring har varit föremål för behandling i olika instanser.

Ledningskontoret har 1999-08-26 lämnat synpunkter på kommitténs förslag och föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig enligt ledningskontorets förslag till remissvar 1999-09-09.

Au 9/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-09, § 255.


Ks 9/9 Kommunstyrelsen beslutar

att som Norrtälje kommuns yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.

Protokollsanteckning

Karl-Axel Öst (fp); Folkpartiet i Norrtälje instämmer i kommunens yttrande men vill göra följande protokollsanteckning:

”Fastigheter som ägts före 1980 bör få behålla det taxeringsvärde som gällde vid denna tidpunkt. Taxeringsvärdet uppräknas med inflationen. Efter 1980 sätts taxeringsvärdet till 75 % av köpesumman. Endast fastigheter som säljs blir föremål för uppräkning av taxeringsvärdet enligt denna modell.”

_________


Ks § 214 Dnr 99-658 312

Yttrande över Vägverkets remiss; Regionala cykelstråk i Stockholms län vägvisning

Vägverket har 1999-06-21 översänt rubricerade ärende för yttrande. Synpunkter skall vara Vägverket tillhanda senast den 1 september 1999.

Vägverket Region Stockholm arbetar med att ta fram en samlad syn vad gäller regionala cykelstråk i Stockholms län. En viktig del i arbetet är att finna en gemensam syn på cykelvägvisningen i länet.

Cykelstråket mellan Norrtälje och Rimbo är det enda stråk som betraktas som regionalt. Förslaget innebär att man vägvisar med skylt från Rimbo till Norrtälje och tvärt om.

Ledningskontoret har givit servicekontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till samlad plan över behovet av gång- och cykelvägar. Med anledning av det uppdraget har även servicekontoret haft möjlighet att lämna synpunkter i detta ärende. Servicekontoret har meddelat att man inte har några synpunkter på förslaget.

Ledningskontoret har 1999-08-10 anfört att för Norrtälje är endast banvallen mellan Rimbo och Norrtälje befintliga cykelstråk som är definierade som regionala. Kontoret anser att vägvisning även bör göras längs sträckan från Rv 77 (Finsta och Syninge) och gamla E18.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna bifogat förslag till yttrande över vägvisning av regionala cykelstråk.


Au 19/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-19, § 242 och beslutat att vilandeförklara ärendet till nästa sammanträde den 26 augusti 1999.


Au 26/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-26, § 252.

Ks § 214

Ks 9/9 Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättat förslag till yttrande undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
__________

Ks § 215 Dnr 99-592 537

Arlanda Område av riksintresse för flyg

Länsstyrelsen har till kommunen överlämnat ett PM 1999-06-01 med Luftfartsverkets förslag till underlag som redovisar det område som dels berörs av flygplatsen i dagsläget och dels vad som behövs för att inte försvåra en framtida utveckling av flygplatsen. Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till länsstyrelsen till senast den 1 september 1999.

Stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret samt servicekontoret har fått ärendet för att lämna synpunkter som kommunen kan framföra till länsstyrelsen.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-08-12 lämnat synpunkter i ärendet och anför bl a att Arlanda flygplats betydelse för utvecklingen av kommunens näringsliv och tillgänglighet till arbetsmarknader är av stor betydelse. Det är viktigt för den kommunala planeringen att kommunen successivt får del av utvecklingen av flygrörelserna i framtiden och påverkan för omkringliggande områden. Men det är även betydelsefullt att Luftfartsverket med kraft hävdar att flygrörelserna endast sker i de korridorer som fastläggs i koncessionen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat yttrande till länsstyrelsen avseende riksintresse Arlanda.


Au 26/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-26, § 246.


Ks 9/9 Kommunstyrelsen beslutar

att som Norrtälje kommuns yttrande i ärendet översända upprättad och reviderad 99-08-26 skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

_________


Ks § 216 Dnr 99-517 438

Förslag till yttrande över revidering av områden av riksintresse för naturvården

Norrtälje kommun har av länsstyrelsen 1999-05-20 erhållit på remiss en översyn av områden av riksintresse för naturvård. Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 september 1999.

Ledningskontoret har tagit hjälp av servicekontoret i upprättandet av förslag till yttrande. Naturvårdsverket har föreslagit 25 områden som riksintressanta för naturvården. Dessutom föreslår servicekontoret att ett område som Naturvårdsverket anser ska utgå skall finnas kvar som riksintresseområde.

Skälet till att antalet riksintressen utökas är den ökade kunskap som bl a erhållits genom de naturinventeringar som under 1990-talet genomförts av kommunekologen och Norrtälje Naturvårdsfond.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-08-23 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till yttrande över revidering av riksintressen för naturvården samt att uppdra till ledningskontoret att tydliggöra riksintressenas omfattning och innehåll i revideringen av Översiktsplan för Norrtälje kommun.


Au 26/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1999-08-26, § 248 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 9 september 1999.


Au 9/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-26, § 256.


Ks 9/9 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande över revidering av riksintressen för naturvården samt 

att uppdra till ledningskontoret att tydliggöra riksintressenas omfattning och innehåll i revideringen av Översiktsplan för Norrtälje kommun,
_________


Ks § 217 Dnr 99-771 253

Upplåtelse och framtida försäljning av industrimark i Görla

Norrtälje Svets & Stål i samarbete med det norska företaget Contiga (majoritetsägare i Norrtälje Svets & Stål) har aktualiserat lokaliseringen av en betongelementfabrik till Norrtälje. Överläggningar i denna fråga har resulterat i ett förslag till lokalisering av betongelementfabriken till Görla industriområde (inom en planlagd men ej utbyggd del av industriområdet). Fabriken är dock av sådan storlek att indelning av kvartersmarken och gatunätet måste revideras i detaljplanen.

Ett förslag till avtal har upprättats med Förvaltnings AB Smedudden (moderbolaget inom Norrtälje Svets & Stål).

Avtalsförslaget innebär att kommunen under maximalt drygt en 5-årsperiod arrenderar ut ett markområde om ca 22.700 m2 som erfordras för utbyggnadsetapp 1. Arrendeavgiften är satt till 193.000 kr per år. Den är beräknad efter ett markpris om 170 kr/m2 och en ränta om 5 %. Index tillkommer.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-09-06 kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till avtal om anläggningsarrende och framtida försäljning av industrimark i Görla till Förvaltnings AB Smedudden, att beslutet gäller under förutsättning att byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av en betongelementfabrik inom arrendestället, att kommunstyrelsen beviljar tekniska kontoret ett anslag för beräknade utgifter om 1500 kkr.


Au 9/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-09, § 257.


Ks 9/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande förslag till avtal om anläggningsarrende och framtida försäljning av industrimark i Görla till Förvaltnings AB Smedudden, 

att beslutet gäller under förutsättning att byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av en betongelementfabrik inom arrendestället, 


att överlämna frågan om utbyggnad av gata, va-ledningar, våtmarksfilter samt flyttning av jordsortering till tekniska nämnden.


_________


Ks § 218 Dnr Ks 99/557 023

Anställande av utbildningschef

Rekrytering av ny utbildningschef i Norrtälje kommun har följt den ordning som beslutats av kommunstyrelsen 1999-06-10.

Av 23 inkomna ansökningar har 10 personer bedömts uppfylla kraven och kallats till intervju. MBL-förhandling om tillsättningen har slutförts den 8 september 1999.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-09-06 kommunstyrelsen besluta att erbjuda Nils-Gunnar Bergander, Flen anställning som utbildningschef samt att uppdra åt förhandlingsdelegationen att skyndsamt slutföra förhandlingar om lön- och anställningsvillkor för Bergander.


Ks 9/9 Yrkande:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) bifall till ledningskontorets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att erbjuda Nils-Gunnar Bergander anställning som utbildningschef samt 

att uppdra åt förhandlingsdelegationen att skyndsamt slutföra förhandlingar om lön- och anställningsvillkor för Bergander.

_________


Ks § 219 Dnr Ks 99/535 769

Deltagande i Mässan Sverige Mot Narkotika

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1999-05-06, § 136 beslutat att medge Jan Emanuel Johansson delta i Mässa Sverige Mot Narkotika samt att han skall lämna kommunstyrelsen en redovisning av mässan.

Föreligger Jan Emanuel Johanssons redovisning från mässan, daterad 1999-06-02.


Ks 9/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga redovisningen till handlingarna.

_________

Ks § 220 Dnr Ks 99/255 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-17 anmäles och lägges till handlingarna.

________


Ks § 221

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 1999-04-29, 1999-05-20, 1999-05-27, 1999-06-30, 1999-06-10 samt 1999-06-24.

Kommunfullmäktiges sammanträden 1999-04-26, 1999-05-31 samt 1999-06-28.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

_________


Ks § 222

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:97; Kultur och fritid; organisation och ansvar

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:102; Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring enligt miljöbalken

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:103; Försöksverksamhet med särskild lärarutbildning

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:105; Aktuellt om skolan

FOA-rapport Krisledning i Göteborg. En studie av Göteborgs stads ledning vid branden i Makedoniska föreningens lokaler i oktober 1998

Stockholms läns landsting; Konjunkturläget i Stockholms län augusti 1999

Inregia AB; Stockholmskonjunkturen, augusti 1999-08-25

Folkhälsoinstitutet; Årets allergiinsats 1999

Tack från Rådmansö Hembygdsförening för gåva vid invigning av museet i Kapellskär

Dnr 99-715 016

Länsstyrelsen; Krisledningsplan för Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 99-205 265

Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet Björinge i Norrtälje kommun


Yrkesinspektionens underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen ang Herrängsskolan

Dnr 99-730 265

Länsstyrelsens yttrande till Försvarsmakten m fl ang anmälan om samråd enligt miljöbalken för militärövning i naturreservaten Arholma-Idö, Riddersholm och Norrpada i Norrtälje kommun samt Möja-Björndalen, Hjälmö-Lådna och Hälsingeholmarna i Värmdö kommun

Dnr 99-625 004

Norrtälje stadsarkivs verksamhetsberättelse 1998

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens skrivelse till Länsstyrelsen ang miljökonsekvensbeskrivning för slutdeponering av utbränt kärnbränsle i Finland remiss från länsstyrelsen

Dnr 99-688 255

Boverkets yttrande ang begäran om remissynpunkter på ansökan om nätkoncession för linje för växelströmsförbindelse mellan Sverige och Åland

Dnr 98-302 420

Östhammars kommuns kommentarer till remissvar avseende förstudien om plats för djupförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun

Dnr 99-678 537

AB Storstockholms Lokaltrafik ang ev polistillstånd för uppförande av regnskydd

Regeringskansliets inbjudan till intresseanmälan avs nya försök och initiativ inom äldreområdet hösten 1999


Dnr 98-503 055
Regeringskansliets protokoll ang utbetalning av 1999 års statliga bidrag till de lokala investeringsprogrammen i Götene, Mjölby, Norrtälje, Piteå och Skövde kommuner samt Solna stad för perioden 1999-2001.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) upplyser kommunstyrelsen om att kommunens servicechef AnnS Pihlgren har sagt upp sin anställning och lämnar sin tjänst vid årsskiftet.

_______