Kommunstyrelsen 1999-10-07 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.00 
13.00-13.35
Beslutande Enl förteckning

Övriga deltagande 
AnnS Pihlgren, servicechef
Mats Törnqvist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Marie Norling, informationschef
Eva-Lena Hellberg, serviceledare
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, tisdag1999-10-12, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 222-243
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-10-07

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-10-14 anslags nedtagande 1999-11-04 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 222

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret tisdagen den 12 oktober, kl 13.00.

__________


Ks § 223

Allmän information

Värdering av de kommunala bolagen

Conny Jägsander, Bohlin o Strömberg redovisar sitt konsultuppdrag att värdera Roslagsbostäder, Norrtälje Energi, Nihab och Samtek.

Vid dagens redovisning har även inbjudits respektive bolagsstyrelser och verkställande direktörer.

__________


Ks § 224 Dnr Ks 99/107 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning upprättad i september 1999.


Au 16/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-16, § 263.


Ks 7/10 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga motionsredovisningen till handlingarna.

___________Ks § 225 Dnr 99-794 514

Framtida markanvändning av Kvarngården

Den framtida markanvändningen av Kvarngården har tagits upp till diskussion.

I den gällande detaljplanen för Kvarngården fastställd av länsstyrelsen 1984-03-19 betecknas Kvarngården som ”Allmän plats: Gata eller Torg”. På plankartan är området illustrerat som parkering.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-09-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inte ändra markanvändningen eller detaljplanen för Kvarngården.

Au 23/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-23, § 270.


Ks 7/10 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att inte ändra markanvändningen eller detaljplanen för Kvarngården.

________Ks § 226 Dnr Ks 99/841 042

Delårsrapport per augusti 1999

Förvaltningarna har gjort delårsbokslut per augusti, vilket behandlas av resp. nämnd under september månad.

Ledningskontoret har 1999-09-22 överlämnat en sammanfattning av verksamhetsuppföljningen med kommentarer och förslag till beslut. 

Barn och skolnämnden begär att överföring sker av 2,4 mkr gällande administration av särskolan från utbildningsnämnden. Verksamheten överfördes i praktiken redan under 1998.

Vid apriluppföljningen uppdrogs åt barn- och skolnämnden respektive utbildningsnämnden att snarast vidtaga åtgärder för att motverka underskott. Vidare uppdrogs åt båda nämnderna att rapportera vidtagna och planerade åtgärder till kommunstyrelsen. Av delårsbokslutet framgår att åtgärder vidtagits, vilket reducerar det prognostiserade underskottet inom barn- och skolnämnden. Vad gäller utbildningsnämnden har åtgärder vidtagits. Underskottet kommer dock ändå att öka på grund av nya avvikelser.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga delårsrapport per augusti till handlingarna samt att överföra 2,4 mkr från utbildningsnämnden till barn- och skolnämnden avseende administration av särskolan.

Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 278.


7/10 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delårsrapport per augusti 1999 till handlingarna samt 

att överföra 2,4 mkr från utbildningsnämnden till barn- och skolnämnden avseende administration av särskolan.
_________


Ks § 227 Dnr Ks 99/869 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2000

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Beräkning av skatteinkomst kommer att ingå i förslag till budget 2000, som kommer att behandlas i november.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-10-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2000.


Ks 7/10 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till ledningskontorets förslag.
Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) att skattesatsen för år 2000 skall vara oförändrad 19.83.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals yrkande.

Omröstning begäres.

Omröstningsproposition

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition.

Ja-röst för bifall till Christer Candals yrkande.
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat

Med sju ja-röster och sex nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals yrkande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2000.

Reservation

Socialdemokratiska ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för skriftlig reservation.

_________
Ks § 228 Dnr 99-410 822

Besvarande av motion från Jan Lindegren (s) ang badplatsen i Uddhamn, Herräng

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 72.

I motionen föreslås att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda kostnader m m för en upprustning av badplatsen i Uddhamn och att anvisa erforderliga medel så att badplatsen så snart som möjligt kan uppstå i ny skepnad.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 1999-08-26, § 113 beslutat att överlämna och åberopa tjänsteutlåtande från den 25 augusti 1999 och därmed anse motionen besvarad.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-09-15 på anförda skäl att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande i planerat utredningsarbete avs målprogram för kommunens badplatser och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 279.


Ks 7/10 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande i planerat utredningsarbete avs målprogram för kommunens badplatser samt

att motionen därmed skall anses besvarad.

__________

Ks § 229 Dnr Ks 99/775 251

Antagande av förslag till detaljplan för del av Lasarettet 1 i Norrtälje

Planområdet omfattar den östra delen av fastigheten Lasarettet 1 och Lasarettsgatan, beläget intill Norrtälje sjukhus.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1998-03-12--04-24 samt har hållits utställt under tiden 1998-07-21--08-18.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1998-10-22, § 191 beslutat att i det utställda skicket godkänna planförslaget för fastigheten Lasarettet 1 och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande.


Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 254 och beslutat för egen del att exploateringsavtal skall föreligga innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen, samt att i exploateringsavtalet skall anges att fastigheten skall anslutas till fjärrvärme.


Ks 7/10 Föreligger upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal med AB Borätt gällande del av fastigheten Lasarettet 1 m m i Norrtälje stad.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens beslut 1998-10-22, § 191 anta detaljplan för del av Lasarettet 1 i Norrtälje.

_________Ks § 230 Dnr 99-775 251

Mark- och exploateringsavtal gällande del av fastigheten Lasarettet 1 m m i Norrtälje stad

Byggnadsnämnden beslutade 1998-10-22 att godkänna ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Lasarettet samt att överlämna det till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 1998-10-27 och beslutade därvid bl a att exploateringsavtal skall föreligga innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen samt att i exploateringsavtalet skall anges att fastigheten skall anslutas till fjärrvärme.

Bakgrunden till planförslaget är att Stockholms läns landsting inte längre har behov av den östra delen av kv Lasarettet för egen verksamhet, utan har därför tecknat ett avtal med AB Borätt om försäljning av området till AB Borätt för bostadsexploatering.

Ett förslag till mark- och exploateringsavtal finns nu upprättat med AB Borätt. Eftersom marken formellt fortfarande ägs av Stockholms läns landsting har landstinget genom Locum AB förbundit sig att inträda i avtalet om försäljningen av marken från landstinget till AB Borätt inte fullföljs.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1999-09-09 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till mark- och exploateringsavtal med AB Borätt gällande del av fastigheten Lasarettet 1 m m i Norrtälje stad.


Au 23/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-23, § 273.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till mark- och exploateringsavtal med AB Borätt gällande del av fastigheten Lasarettet 1 m m i Norrtälje stad.

_________Ks § 231 Dnr Ks /685 105

Bidrag till SM-körning Johannesberg 22-25 juli 1999

Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson har i skrivelse 1999-09-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att ur kommunstyrelsens konto till förfogande utbetala 15.000 kr till JohannesbergsKuskarna för arrangerande av SM i körning.


Au 23/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-07, § 267.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att ur kommunstyrelsens konto till förfogande utbetala 15.000 kr till JohannesbergsKuskarna för arrangerande av SM i körning.

Protokollsanteckning

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare förutsätter att man i fortsättningen följer de regler och reglementen som finns för beviljande av bidrag.

__________
Ks § 232 Dnr 99-308 007

Komrev AB rapport om kompetensförsörjning

Komrev AB har på uppdrag av kommunens revisorer granskat planering och framförhållning rörande den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen har 1999-03-17 erhållit rapporten för yttrande.

Ledningskontoret har 1999-05-25 yttrat sig direkt till kommunens revisorer.

Komrev har under hand meddelat att de önskar kommunstyrelsens yttrande i ärendet.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-09-09 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta ledningskontorets yttrande från 1999-05-25 som sitt samt att kommunstyrelsen ska behandla den översiktliga kompetensförsörjningen i samband med kommunens årliga budgetarbete.

Au 23/9 Arbetsutskottet har behandla ärendet 1999-09-23, § 268.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet åberopa ledningskontorets skrivelse 1999-05-25 samt 

att den översiktliga kompetensförsörjningen skall behandlas i samband med kommunens årliga budgetarbete.

_________Ks § 233 Dnr 99-763 800

Omfördelning av anslag från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden

I kommunstyrelsens budget för 1999 är upptaget ett anslag om 500 tkr avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare i år beviljats 204 tkr, varav anslag för bokbussens verksamhet 139 tkr och bidrag till Rånäs 4H 65 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden beslöt vid sammanträde 1999-08-26, § 110 att hemställa om resterande medel bl a för att finansiera extra kostnader för uterinken vid IP Norrtälje, upplogning av sjöisbanor samt bidrag till Stiftelsen Norrtälje Sportcentrum.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-09-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden resterande anslag 296 tkr för finansiering av bl a extra kostnader för uterinken vid IP Norrtälje, upplogning av sjöisbanor samt bidrag till Stiftelsen Norrtälje sportcentrum, att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag avsett för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.


Au 23/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-23, § 269.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja kultur- och fritidsnämnden resterande anslag 296 tkr för finansiering av bl a extra kostnader för uterinken vid IP Norrtälje, upplogning av sjöisbanor samt bidrag till Stiftelsen Norrtälje sportcentrum, 

att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag avsett för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

________
Ks § 234 Dnr Ks 99/845 105

Förslag till vänskapsarrangemang m m inom våra nordiska vänorter

Ledningskontoret beskriver i skrivelse 1999-09-21 hur det nordiska vänortsarbetet bedrivs. Fråga har väckts hur vänortsarbetet kan genomföras till lägre kostnad.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till vänskapsarrangemang enl bil 1, att ej bekosta förtroendemännens och tjänstemännens deltagande vid Vänlek, att ej bekosta föreningen Nordens deltagande vid det officiella mötet, att uppdra till ledningskontoret ansvara för det nordiska vänortsarbetet, att uppdra till ledningskontoret utarbeta förslag till revidering av ”Regler för kommunens vänortsverksamhet”, fastställt av kommunfullmäktige 910624 samt att däri inarbeta kommunstyrelsens kompletterande riktlinjer för hur utbytet mellan kommunala tjänstemän och politiker i vänskapskedjan skall gå till.


Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 281.

Ks 7/10 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till vänskapsarrangemang,

att ej bekosta förtroendemännens och tjänstemännens deltagande vid Vänlek, 

att ej bekosta föreningen Nordens deltagande vid det officiella mötet, 

att uppdra till kommunstyrelsen genom ledningskontoret ansvara för det nordiska vänortsarbetet, 

att uppdra till kommunstyrelsen genom ledningskontoret utarbeta förslag till revidering av ”Regler för kommunens vänortsverksamhet”, fastställt av kommunfullmäktige 910624 samt att däri inarbeta kommunstyrelsens kompletterande riktlinjer för hur utbytet mellan kommunala tjänstemän och politiker i vänskapskedjan skall gå till.
_________


Ks § 235 Dnr 99-758 311

Yttrande över Förstudie Bro eller färja mellan Yxlan-Blidö

Vägverket Region Stockholm har 1999-08-26 översänt upprättad förstudie över ovan nämnt projekt. Synpunkter skall vara Vägverket tillhanda senast den 1 oktober 1999.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-09-21 redogjort för ärendets bakgrund samt effekter och konsekvenser. Synpunkter har begärts från miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret på förstudien.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till yttrande över förstudie bro eller färja mellan Yxlan-Blidö.


Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 283.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Protokollsanteckning

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) att de i princip inte är emot en vidare utredning, men anser att Vägverket skall prioritera ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på vägen från Penningby och ut till och på öarna Yxlan och Blidö.

___________


Ks § 236 Dnr 99-846 002

Delegation till tjänsteman teckna kommunens firma avseende ansökan om utbetalning av bidrag

Länsstyrelsen har i skrivelse 1999-09-14 hemställt att kommunen kompletterar sin delegation att teckna kommunens firma även vad avser ansökan om utbetalning av bidrag för byggnation av bostäder.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-09-22 kommunstyrelsen besluta att delegera till ekonomichef Gunilla Edvinsson, ledningskontoret och drätselkamrer Kjell Johansson, servicekontoret att var för sig teckna kommunens firma avseende ansökan om utbetalning av bidrag för byggnation av bostäder samt utbetalning av all annan form av bidrag till kommunen.
Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 284.
Ks 7/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till ekonomichef Gunilla Edvinsson, ledningskontoret och drätselkamrer Kjell Johansson, servicekontoret att var för sig teckna kommunens firma avseende ansökan om utbetalning av bidrag för byggnation av bostäder samt utbetalning av all annan form av bidrag till kommunen.
__________Ks § 237 Dnr 99-847 261
Godkännande av pantsättning

Kommunstyrelsen har ingått ett den 27 maj 1999 undertecknat avtal om anläggningsarrende med Häverödalens Fastighets AB avseende fastigheterna Gottsta 1:69, 1:84, 2:111, 2:6 och 10:1 för byggande av golfbana i Hallstavik. Bolaget skall uppta lån i Roslagens Sparbank. Som säkerhet för gäldenärens samtliga förpliktelser gentemot Roslagens Sparbank önskar Häverödalens Fastighets AB pantsätta den med Norrtälje kommun avtalade arrenderätten. För detta krävs fastighetsägarens godkännande.

Roslagens Sparbank hemställer att Norrtälje kommun i Fastighetsägarförklaring godkänner pantsättning av det med Häverödalens Fastighets AB ingångna arrendeavtalet på i förklaringen angivna villkor.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-09-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna pantsättning av arrendeavtal avseende fastigheterna Norrtälje Gottsta 1:69, 1:84, 2:211, 2:6 och 10:1 i Norrtälje kommun och att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med mark- och exploateringschefen att underteckna i ärendet förekommande Fastighetsägarförklaring.
Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 285.

Ks 7/10 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna pantsättning av arrendeavtal avseende fastigheterna Norrtälje Gottsta 1:69, 1:84, 2:211, 2:6 och 10:1 i Norrtälje kommun och 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med mark- och exploateringschefen att underteckna i ärendet förekommande Fastighetsägarförklaring.

___________Ks § 238 Dnr 99-803 105

Begäran om anslag för genomförande av vänortsveckan 6 till 10 oktober 1999

Östhandelsforum anhåller i skrivelse 1999-09-22 om medel för täckning av kostnaderna för rubricerade vecka.


Au 23/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-23, § 272.


Ks 7/10 Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-10-07 kommunstyrelsen besluta att bevilja kommunstyrelsen anslag om 320 tkr för genomförande av vänortsveckan 6 till 10 oktober 1999, att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande, att uppdra till ledningskontoret att utbetala 320 tkr till Östhandelsforum för genomförandet, att Östhandelsforum till kommunstyrelsens arbetsutskott i november redovisar det ekonomiska utfallet.

Yrkanden

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) bifall till arbetsutskottets förslag med ledningskontorets medelsanvisning.


Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja anslag om 320 tkr för genomförande av vänortsveckan 6 till 10 oktober 1999,

att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande, 

att uppdra till ledningskontoret att utbetala 320 tkr till Östhandelsforum för genomförandet, 

att Östhandelsforum till kommunstyrelsens arbetsutskott i november redovisar det ekonomiska utfallet.

__________Ks § 239 Dnr 99-848 001

Inrättande av miljöråd

Den borgerliga majoriteten har i sitt program upptagit att miljöledningsgrupp åter ska införas. Diskussioner med olika intressegrupper har förekommit om den bästa utformningen av en miljöledningsgrupp.

Ledningskontoret har tillsammans med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande upprättat ett förslag till en arbetsordning som en miljögrupp skulle ha.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-08-04 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att som rådgivande organ inrätta ett miljöråd för miljö- och naturvårdsfrågor, att godkänna den arbetsordning som anges i bilaga 1 samt att uppdra till miljörådet att minst 1 ggr/år genomföra ett miljöforum.
Au 30/9 Arbetsutskttet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 286. Elisabeth Björk (s) och Sune Alm (s) deltog ej i beslutet.

Ks 7/10 Yrkanden: 
Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) avslag på arbetsutskottets förslag och att i stället miljöfrågorna skall som under förra mandatperioden handhas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att som rådgivande organ inrätta ett miljöråd för miljö- och naturvårdsfrågor, 
att godkänna upprättad arbetsordning samt 
att uppdra till miljörådet att minst 1 ggr/år genomföra ett miljöforum.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare med instämmande av vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande enligt skriftlig bilagd reservation.

__________

Ks § 240 Dnr Ks 98/1018 291
Om- och tillbyggnad av Rånäs skola
Barn- och skolnämnden beslöt 1998-11-12 att godkänna förslag till om- och nybyggnation vid Rånäs skola samt att begära 18,7 mkr för investeringen. Beslutet fattades före antagandet av den nya investeringsrutinen. Efter rutinens införande beslöt barn- och skolnämnden 1999-04-15 på nytt att godkänna underlaget.
Tekniska nämnden beslöt 1999-05-05 att uttala att nämnden inte har något att erinra mot barn- och skolnämndens framställan om investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Rånäs skola.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-09-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden anslag om 18 700 tkr för om- och tillbyggnad av Rånässkolan, att finansiering sker inom den av fullmäktige fastställda investeringsramen för 1999, att eventuellt tillägg till barn- och skolnämndens budgetram (1,8 mkr) behandlas i samband med budgetberedningen för 2000.
Ks 7/10 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) bifall till ledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tekniska nämnden anslag om 18 700 tkr för om- och tillbyggnad av Rånässkolan, 
att finansiering sker inom den av fullmäktige fastställda investeringsramen för 1999, 

att eventuellt tillägg till barn- och skolnämndens budgetram (1,8 mkr) behandlas i samband med budgetberedningen för 2000.
____________Ks § 241 Dnr Ks 99/255 002

Anmälan om delgationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-13 anmäles och lägges till handlingarna.

__________


Ks § 242

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 1999-08-05.

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet 1998-08-13.

_________

Ks § 243

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Landstingsförbundets skrivelse ang kommunernas, landstingens och regionernas ökade internationella kontakter

Dnr 99-596 106
Solna stads kommunstyrelsebeslut ang förslag till justerat aktieägaravtal och bolagsordning med anledning av överlåtelse av SML:s aktieinnehav till Stockholms stad och utökning av Business Arena Stockholm (BAS) AB:s styrelse med två ledamöter 

Presentation av verksamhet och resultat vid aktieägarmötet 31 augusti 1999; Business Arena Stockholm

Dnr 98-670 027
Ledningskontorets rapport; Projektinriktat arbetssätt 1999-05-31

Stiftelsen Stockholms skärgård; Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1998

_________