Kommunstyrelsen 1999-11-11 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, Estunav. 14, kl 09.00-11.30
14.00-14.45
Beslutande Enligt förteckning


Gunilla Edvinsson, budgetchef
Olov Larsson, servicekontoret
Tony Wallin, personalchef
AnnS Pihlgren, servicechef
Eva-Lena Hellberg, serviceledare
Berit Jansson, servicekontoret
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Servicekontoret, måndag 1999-11-15, kl 16.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 244-270
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal (c)

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson (s)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-11-11

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-11-16 anslags nedtagande 1999-12-07

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 244

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 15 november 1999, kl 16.00.

_________Ks § 245 Dnr 99-1062 006

Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden

Enligt kommunallagen 6 kap. 19 § skall en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga om fullmäktige har medgett det.

I 29 § reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att vid kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts sammanträden får, i den mån ej styrelsen eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, styrelsens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna som berör vederbörandes verksamhetsområde.

Kommundirektören föreslår i skrivelse 1999-11-10 kommunstyrelsen besluta att förtydliga denna bestämmelse enligt följande: Med styrelsens chefstjänstemän menas ledningskontorets samtliga chefer samt servicechefen och kommunstyrelsens sekreterare.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att förtydliga 29 § reglemente för kommunstyrelsen enligt följande : Med styrelsens chefstjänstemän menas ledningskontorets samtliga chefer samt servicechefen och kommunstyrelsens sekreterare, 

att vid dagens sammanträde godkänna att Eva-Lena Hellberg, Olov Larsson och Berit Jansson från servicekontoret närvarar.

__________ 


Ks § 246

Allmän information

Budgetchef Gunilla Edvinsson och personalchef Tony Wallin informerar om förslaget till förvaltning av pensionsmedel.

__________


Ks § 247 Dnr 99-562 041

Förslag till budget 2000 för ledningskontoret/servicekontoret

Ledningskontoret/Servicekontoret har upprättat ett förslag till årsbudget 2000. Förslaget innebär en anpassning av organisationen till de ekonomiska villkor som fastlades vid beslutet om den nya organisationen.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-09-22 kommunstyrelsen besluta att fastställa förslag till budget för kommunstyrelsen år 2000, att uppdra åt serviceledningen att genomföra volymminskningen i servicekontoret enligt i skrivelsen specificerade poster under en omställningsperiod omfattande år 2000 och 2001, att uppdra åt serviceledningen att genomföra specificerade utredningar av konsekvenser av entreprenad, att ett omställningskonto om 2 500 tkr skapas där samtliga specificerade poster förs under omställningsperioden.

Föreligger MBL-protokoll från 1999-09-27, 1999-10-0107, 1999-10-18.


Au 4/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-04, § 313.


Ks 11/11 Föreligger socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets skrivelse ”Budget 2000-2002”

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets skrivelse ”Budget 2000-2002.”

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Ordföranden ställer med kommunstyrelsens godkännande följande omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons (s) m fl yrkande.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa förslag till budget för kommunstyrelsen år 2000, 

att uppdra åt serviceledningen att genomföra volymminskningen i servicekontoret enligt i skrivelsen specificerade poster under en omställningsperiod omfattande år 2000 och 2001, 

att uppdra åt serviceledningen att genomföra specificerade utredningar av konsekvenser av entreprenad, 

att ett omställningskonto om 2 500 tkr skapas där samtliga specificerade poster förs under omställningsperioden.

Reservation:
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot ledamot till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning:
Bridget Wedberg (mp) stödjer socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande.
__________
Ks § 248 dnr 99-562 041

Förslag till budget och inriktning 2000-2002

Förslag till budget 2000-2002 är det sista steget i budgetprocessen inför 2000. Planerings- och uppföljningsprocessen som fastställdes i februari har innehållit ett antal viktiga steg.

Steg 1 Planering och uppföljning under 1999 fastställdes av kommunstyrelsen i februari. 

Steg 2 Fullmäktige fastställde ekonomiska ramar och inriktning 2000-2002 i juni.

Steg 3 Respektive nämnd/förvaltning har utarbetat förslag till budget och inriktning för 2000.

Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Moderata samlingspartiet har i gemensam skrivelse 99-10-25 framlagt förslag till ”Budget och inriktning 2000-2002.”

Det sista steget i budgetprocessen består av kommunstyrelsens beredning, där föreliggande förslag utarbetats av ledningskontoret 99-10-25 och bygger på den borgerliga majoritetens prioriteringar och skattesats.

Kommunstyrelsen beslutade 99-10-07, § 227 att föreslå fullmäktige fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för år 2000.

Föreligger MBL § 11-protokoll av den 1 november 1999.

Au 4/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-04, § 314

Ks 11/11 Föreligger socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets skrivelse ”Budget 2000-2002.”

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets skrivelse ”Budget 2000-2002.”

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar


DRIFTBUDGET

Kommunstyrelsen

att bevilja Kommunstyrelsen 91 030 tkr i driftbudget för år 2000.


Miljö- och hälsoskyddsnämnden

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 045 tkr i driftbudget för år 2000

Byggnadsnämnden

att bevilja byggnadsnämnden 5 532 tkr i driftbudget för år 2000.

Kultur- och fritidsnämnden

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 54 588 tkr i driftbudget för år 2000.

Socialnämnden

att bevilja socialnämnden 75 411 tkr i driftbudgeten för år 2000.

Omsorgsnämnden

att bevilja omsorgsnämnden 428 697 tkr i driftbudget för år 2000.


Barn- och skolnämnden

att bevilja barn- och skolnämnden 624 690 tkr i driftbudget för år 2000


Utbildningsnämnden 

att bevilja utbildningsnämnden 162 317 tkr i driftbudget för år 2000

Teknisk nämnden 

att bevilja tekniska nämnden, tekniska kontoret 39 343 tkr i driftbudget för år 2000.

att bevilja tekniska nämnden, räddningstjänsten 36 368 tkr i driftbudget för år 2000.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


INVESTERINGSBUDGET

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen 500 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000


att bevilja kommunstyrelsen genom dess ledningskontor 2 885 tkr i anslag för datorinvesteringsmedel , samt att därmed godkänna att samtliga datorinvesteringsmedel strukits i nämndernas förslag och överförts till ledningskontoret för avrop från förvaltningarna.

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000

att bevilja byggnadsnämnden 165 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000,

att bevilja kultur och fritidsnämnden 370 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000

att bevilja omsorgsnämnden 750 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000

att bevilja barn och skolnämnden 5000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000

att bevilja utbildningsnämnden 4000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000.

att bevilja tekniska nämnden anslag för maskiner och inventarier år 2000 enligt nedanstående:
tekniska kontoret 100 tkr
räddningskontoret 5170 tkr

att bevilja kultur och fritidsnämnden 1200 tkr i anläggningsinvesteringar 2000,

att bevilja kommunstyrelsen 30 000 tkr i investeringsanslag 2000 att användas enligt fastställd investeringsbudgetrutin,

att bevilja tekniska nämnden 30 000 tkr i investeringsanslag 2000 att användas enligt fastställd investeringsbudgetrutin,att bevilja tekniska nämnden 500 tkr till verksamhetsanpassningar inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

att uppta anslag för VA-anslutningsavgifter med 300 tkr

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.


ÖVRIGT

Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) - avslag med hänvisning till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets skrivelse Budget 2000-2002.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultatbudget 2000 inkl flerårsplan 2001-2002 för Norrtälje kommun i enlighet med ”Förslag till budget och inriktning 2000-2002, daterad 1999-11-04, 

att fastställa finansieringsbudget 2000 inkl flerårsplan 2001-2002 för Norrtälje kommun i enlighet med ”Förslag till budget och inriktning 2000-2002, daterad 1999-11-04,att fastställa balansbudget 2000 inkl flerårsplan 2001-2002 för Norrtälje kommun i enlighet med ”Förslag till budget och inriktning 2000-2002, daterad 1999-11-04

att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 50 mkr,

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson. 

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur.

att därmed anta majoritetspartiernas (M, Fp, C och Kd) gemensamma dokument ”Förslag till budget och inriktning 2000-2002, daterad l999-11-04.

Reservation:
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Med kommunstyrelsen godkännande lämnas följande protokollsanteckningar.

Protokollsanteckning från centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och moderata samlingspartiet:

Redovisat överskott (5.660 tkr) samt eventuellt outnyttjade medel skall under verksamhetsåret 2000 kunna användas som extra anslag för att vid behov garantera en god kvalitet inom skola, vård och omsorg. Majoritetens budget-
skrivelse kommer att inför kommunfullmäktiges sammanträde att redigeras 
bl a avseende diverse felaktiga sakuppgifter.

Protokollsanteckning från miljöpartiet:

Bridget Wedberg (mp) stödjer samtliga av socialdemokraterna och vänsterpartiets framförda yrkanden under denna paragraf.
__________Ks § 249 Dnr 99-851 311

Revidering av taxa för upplåtelse av allmän plats

Kommunfullmäktige beslöt 1995-06-27, § 117 om avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

Tekniska nämnden föreslår 1999-09-22, § 170 fullmäktige anta förslag till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats vad gäller reklamanordningar (anmärkningskolumn i gällande taxa behålls oförändrad).

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-10-11 på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att bifalla tekniska nämndens förslag till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats vad gäller avsnittet Affischpelare och reklamskyltar med det innehåll som framgår av nämndens beslutsprotokoll 1999-09-22, § 170 och att uppdra åt tekniska nämnden ansvara för att den reviderade taxan trycks i ny version med beaktande av detta fullmäktigebeslut.


Au 21/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-21, § 297.


Ks 11/11 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tekniska nämndens förslag 1999-09-22, § 170 till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats vad gäller avsnittet Affischpelare och reklamskyltar samt

att uppdra åt tekniska nämnden ansvara för att den reviderade taxan trycks i ny version med beaktande av detta kommunfullmäktigebeslut.

__________


Ks § 250 Dnr 99-818 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Flygaren, Norrtälje

Aktuell lägenhet omfattar 3 rum och kök. Lägenhetsytan är 75,6 m2. Avgiften till föreningen uppgår till 4.761 kr per månad. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Anders Gröhn för 40.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-09-27 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Flygaren, Drottning Kristinas väg 51 H, 2 tr i Norrtälje för 40.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-10-01 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5420-99105.


Au 14/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-14, § 290.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Flygaren, Drottning Kristinas väg 51 H, 2 tr i Norrtälje för 40.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5420-99105.

__________Ks § 251 Dnr 99-908 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Blåklinten, Hallstavik

Aktuell lägenhet omfattar 3 rum och kök. Lägenhetsytan är 64 m2. Avgiften till föreningen uppgår till 2.377 kr per månad. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Mirja Djerfsten för 80.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-10-13 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Blåklinten, Ljungvägen 8 B i Hallstavik för 80.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-10-18 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5601-99105.


Au 21/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-21, § 299.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Blåklinten, Ljungvägen 8 B i Hallstavik för 80.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5601-99105.

__________Ks § 252 Dnr 99-864 253

Försäljning av del av Rimbo-Tomta 1:50

Aktuell del av fastigheten omfattar ett avgränsat område av fastigheten om ca 1.600 m2. På aktuell del av fastigheten finns ett 
1 ½-planshus utan källare, 3 rum och kök, ca 60 m2. I övrigt finns uthus med vedbod och förråd samt förråd/jordkällare. Fastigheten är ansluten till kommunalt VA, men är i övrigt omodern och i behov av en genomgripande upprustning.

Aktuell del av fastigheten föreslås säljas till Michael Örneholm och Catrine Rudholm för 510.000 kr (värderad till 395.000 kr +-25.000 kr).

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-10-07 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av del av fastigheten Rimbo-Tomta 1:50.


Au 21/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-21, § 296.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av del av fastigheten Rimbo-Tomta 1:50.

________Ks § 253 Dnr 99-923 253

Försäljning av fastigheterna Bergshamra 1:9 och 1:13 (f d Bergshamra g:la skola)

På fastigheterna finns en f d skolbyggnad i 2 plan med bruksarean ca 340 m2 inklusive trapphus och korridorer, ett mindre källarutrymme, förrådsvind med ett inrett rum samt en fristående f d toalettlänga. Vid annan användning än för förråd krävs omfattande ombyggnads- och moderniseringsarbeten.

Två intressenter till fastigheten föreligger, Enekultur samt J Lindström Trading AB. De båda intressenterna har givits tillfälle att öppet lämna anbud på fastigheterna.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1999-10-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheterna Bergshamra 1:9 och 1:13 till J. Lindström Trading AB för en köpeskilling om 390.000 kr.


Au 28/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-28, § 309.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljning av fastigheterna Bergshamra 1:9 och 1:13 till J. Lindström Trading AB för en köpeskilling om 390.000 kr.

Denna paragraf förklarades genast justerad.

__________Ks § 254 Dnr 99-938 253

Försäljning av industrimark från fastigheten Görla 9:2, Görla industriområde

Carwald Företagskonsult AB som äger industrifastigheten Görla 9:8 vid Gösvägen i Görla industriområde har framställt önskemål om att få köpa till kommunägd industrimark norrut för en tillbyggnad av byggnaden på Görla 9:8, i första hand för att tillgodose behovet av utökade lokaler för det befintliga företaget Lindab VM.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-10-20 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av industrimark om ca 5.070 m2 av fastigheten Görla 9:2 till Carwald Företagskonsult AB för 120 kr/m2.


Au 28/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-28, § 310.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av industrimark om ca 5.070 m2 av fastigheten Görla 9:2 till Carwald Företagskonsult AB för 120 kr/m2.

_________Ks § 255 Dnr 99-272 805

Kajplats i Räfsnäs hamn för räddningskryssare

Refsnäs Hamnförening ek. förening har under fyra år upplåtit kajplats för SSRS livräddningskryssare och två räddningsbåtar. Sjöräddningssällskapet (SSRS) har avvisat föreningens fakturor under hänvisning till att SSRS har gratis kajplats i samtliga kommuner där sällskapet har sina stationer.

Hamnföreningen har i skrivelse 1999-03-17 framfört frågan om kommunen kan reglera fordran på SSRS, vilken är 19.000 kr x 4 år, då föreningen inte anser sig kunna avvara hamnavgiften per år. Framställan avser också fortsatt kommunalt bidrag med 19.000 kr per år.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-10-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att medge Refsnäs Hamnförening ek. för. ett belopp om 20.000 kr som ersättning i ett för allt för föreningens fordran på kajhyra för SSRS för åren 1995-1998, att medge kommunal ersättning beträffande kajplats i Räfsnäs hamn för SSRS räddningskryssare och två räddningsbåtar med 19.000 kr per år fr o m 1999, att dessa kostnader skall finansieras med medel ur styrelsens anslag till förfogande, och att kommunens kostnad fr o m år 2000 skall belasta kommunstyrelsens ledningskontors konto för särskilda projekt.


Au 14/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-14, § 291.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att medge Refsnäs Hamnförening ek. för. ett belopp om 20.000 kr som ersättning i ett för allt för föreningens fordran på kajhyra för SSRS för åren 1995-1998, 

att medge kommunal ersättning beträffande kajplats i Räfsnäs hamn för SSRS räddningskryssare och två räddningsbåtar med 19.000 kr per år fr o m 1999, 

att dessa kostnader skall finansieras med medel ur styrelsens anslag till förfogande samtatt kommunens kostnad fr o m år 2000 skall belasta kommunstyrelsens ledningskontors konto för särskilda projekt.

_________


Ks § 256 Dnr Ks 99/985 253

Försäljning av fastigheten Glasmästaren 11, Norrtälje stad

Fastigheten Glasmästaren 11 är belägen vid Gustaf Adolfs väg 30. Fastigheten är bebyggd med ett 2-planshus med två bostadslägenheter och källare.

Fastigheten ingår bland de objekt som tidigare har beslutats ska säljas. Fastigheten är värderad till 1.100.000 kr +/-50.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-10-28 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Glasmästaren 11 till Håkan Österman för en köpeskilling om 1.050.000 kr.

Au 4/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-04, § 319.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljning av fastigheten Glasmästaren 11 till Håkan Österman för en köpeskilling om 1.050.000 kr.

_________

Ks § 257 Dnr 99.596 106

Hembudsförfrågan om aktier i Business Arena Stockholm AB (B.A.S)

Till aktieägarna i B.A.S har kommit en hembudsförfrågan med anledning av att Österåker säger upp avtalet om medverkan i B.A.S och önskar överlåta sin aktiepost om 4 aktier till andra ägare enligt den befintliga hembudsklausulen.

Servicekontoret, planering och näringsliv föreslår i skrivelse 1999-10-13 kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten om fyra aktier i B.A.S.


Au 21/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-21, § 294.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten om fyra aktier i B.A.S.

__________


Ks § 258 Dnr 99-816 053

Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av VVS- och VA-material

Servicekontoret har 1999-10-06 för godkännande överlämnat förfrågningsunderlag för upphandling av VVS och VA-material.


Au 21/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-21, § 295.

Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förfrågningsunderlaget samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

_________Ks § 259 Dnr 99-812 311

Uppdrag att initiera detaljplaneprocessen för Västra vägen

Vägverket har nu beslutat om att det fortsatta planeringsarbetet skall inriktas mot att det i vägutredningen benämnda alternativ 2 utan bergtunnel skall utgöra grund för upprättande av arbetsplan.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 1999-10-12 kommunstyrelsen besluta att uppdra till byggnadsnämnden att initiera detaljplaneprocessen för Västra vägen.


Au 21/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-21, § 298.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till byggnadsnämnden att initiera detaljplaneprocessen för Västra vägen.

Protokollsanteckning:

Miljöpartiet anser inte att föreslagen dragning av Västra vägen är gynnsam då den går genom tättbebyggt område.

_________
Ks § 260 Dnr 99-674 252

Fastigheten Hellas 9 i Norrtälje stad

Tekniska kontoret har 1998-07-01 erhållit en remiss från kommunstyrelsen rörande fastigheten Hellas 9. Ärendet avser en begäran från fastighetsägaren Sally Jansson att kommunen löser in fastigheten. 

Bakgrunden till fastighetsägarens begäran har redovisats i tekniska kontorets skrivelse 1999-07-02.

Tekniska kontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska kontoret att inleda förhandlingar om ett kommunalt förvärv av fastigheten Hellas 9 enligt föreslagna riktlinjer.


Au 28/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-28, § 305.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att inleda förhandlingar om ett kommunalt förvärv av fastigheten Hellas 9 enligt föreslagna riktlinjer.

__________
Ks § 261 Dnr Ks 99/1089 055

Ansökan ur ”Miljömiljarden”

Magnus Bergström, projektledare vid servicekontoret redovisar olika projekt, som avser restaurering av sjöar och vattendrag genom lokalt engagemang och som anmält intresse för att ingå i det utökade ekologiska investeringsprogrammet. Han föreslår att en ansökan lämnas in från Norrtälje kommun på en totalsumma av 21 mkr för genomförande av projekten.

Med anledning av att ansökan måste inlämnas till departementet senast den 1 november 1999 föreslår Magnus Bergström att kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Christer Candal att underteckna ansökan och att kommunstyrelsen sedan godkänner vidtagen åtgärd.

Au 28/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-28, § 306 och beslutat för egen del att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna ansökan.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna vidtagen åtgärd.

__________ 


Ks § 262 Dnr 99-817 264

Förslag till överenskommelse angående reglering av dolt fel i fastigheten Estuna Prästgård 1:14

Fastigheten Estuna Prästgård 1:14 har av kommunen genom ett köpekontrakt 12 mars 1996 sålts till Ingemo Melin-Olsson och Stig Olsson för en köpeskilling om 725.000 kr. Tillträde skedde den 1 juni 1996.

Ägarna har i samband med ombyggnadsarbeten upptäckt rötskador under putsen på husets västra gavel. Makarna Olsson har låtit utföra en omfattande undersökning av fastigheten och omfattande rötskador i spräckpanel omfattande hela västra gaveln och del av södra fasaden upptäcktes.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-09-25 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad överenskommelse med Ingemo Melin-Olsson och Stig Olsson angående reglering av dolt fel i fastigheten Estuna Prästgård 1:14, att med överenskommelsen förenade kostnader om ca 125.000 kr finansieras genom avräkning från den ursprungliga köpeskillingen om 725.000 kr.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-10-27 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad överenskommelse med Ingemo Melin-Olsson och Stig Olsson angående reglering av dolt fel i fastigheten Estuna Prästgård 1:14, att anslag upptas i kommunstyrelsens budget 1999 om 125.000 kr för att täcka med överenskommelsen förenade kostnader, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande, att uppdra till tekniska kontoret att reglera skadan.


Au 4/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-04, § 261.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättad överenskommelse med Ingemo Melin-Olsson och Stig Olsson angående reglering av dolt fel i fastigheten Estuna Prästgård 1:14, att anslag upptas i kommunstyrelsens budget 1999 om 125.000 kr för att täcka med överenskommelsen förenade kostnader, 

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande, 

att uppdra till tekniska kontoret att reglera skadan.

__________Ks § 263 Dnr Ks 99/848 001

Val av ledamöter till miljörådet

Kommunstyrelsen beslöt 1999-10-07, § 239 bl a att som rådgivande organ inrätta ett miljöråd för miljö- och naturvårdsfrågor.

Enligt arbetsordning skall miljörådet ha högst sju förtroendevalda ledamöter. Dessa skall företräda de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar

att som ledamöter i miljörådet utse

Bengt Ericsson (c)
Ingemar Wallén (m)
Hans Andersson (fp)
Lennart Allard (s)
Catarina Wahlgren (v)
Inger Lundh-Jansson (mp)
Leif Nielsen (kd)

__________


Ks § 264 Dnr Ks 99/52 102

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Lars Nilsson (kd)

Kommunstyrelsen beslutar

att som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Lars Nilsson (kd) välja 

Ulla-Britt Pettersson
Tellusvägen 8
761 64 Norrtälje

__________Ks § 265 Dnr 99-769 102

Ewa E Tomaszewski (c) avsägelse av uppdrag som ledamot i Handikapprådet

Ewa Tomaszewski (c) avsäger sig i skrivelse 990824 uppdrag som ledamot i Handikapprådet.

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Ewa E Tomaszewski begärt entledigande.

__________


Ks § 266 Dnr Ks 99/1063 021

Förlängning av särskilda visstidsförordnanden för förvaltningschefer i Norrtälje kommun

Efter särskild förhandling 1989-03-10 mellan Norrtälje kommun och berörda arbetstagarorganisationer erbjöds förvaltningscheferna i kommunen enskilda anställningsavtal innehållande särskilt visstidsförordnande på sex år enligt Allmänna bestämmelser och PA-KL.

Efter en första förordnandeperiod om sex år är de förvaltningschefer som ännu är i tjänst inne på sin andra förordnandeperiod om sex år.

De aktuella förvaltningscheferna är

Anders Erixon
Arne Hedebark
Tommy Landgren
Bengt Persson
Rolf Schwerin
Mats Tengdelius

Förhandlingsdelegationen har vid sammanträde 1999-11-10, § 26 beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att förlänga de särskilda visstidsförordnanden som avser Bengt Persson intill pensionsålder samt Mats Tengdelius och Anders Erixon i ytterligare sex år.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen ajournerades i fem minuter.

Yrkande:

Christer Candal (m) bifall till förhandlingsdelegationens förslag.

Håkan Jonsson (s) att särskild förhandling skall upptas med samtliga sex förvaltningschefer om avlösen av gällande visstidsförordnanden till tillsvidareanställningar.Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förhandlingsdelegationens förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att förlänga de särskilda visstidsförordnanden som avser Bengt Persson intill pensionsålder samt Mats Tengdelius och Anders Erixon i ytterligare sex år. 

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons (s) yrkande.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) stödjer socialdemokraternas och vänsterpartiets
yrkande. 
__________
.


Ks § 267 Dnr Ks 99/1090 001

Bildande av arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder vid eventuell nedläggning av LV3

Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit bildandet av en arbetsgrupp för att föreslå åtgärder vid en eventuell nedläggning av LV3.

I arbetsgruppen föreslås nedanstående representanter:

Ledningsgrupp:
Christer Candal, kommunstyrelsens ordf.
Bengt Ericsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordf.
Håkan Jonsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordf.
Mats Törnqvist, kommundirektör
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Marie Norling, informationschef
Representanter från LV3

Näringsliv, föreningar:
Anders Olander, näringslivskonsulent
Mats Tendelius, kultur- fritidschef
Representanter från Rådhuset

Högskola:
Christer Stighäll, Vd Nihab
Tord Sundkvist, rektor uppdragsutbildningen
Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Rolf Holmberg, RBS

Byggnader, mark:
Tommie Eriksson, bitr teknisk chef
Anders Erixon, stadsarkitekt
Representanter från Lv3

Arbetsmarknad:
Tony Wallin, personalchef
Hans-Erik Wallin, arbetsförmedlingschef
Representanter från Lv 3Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla ordförandens förslag men med tillägg att representanter från Resurscentrum skall inbjudas att delta som föreningsrepresentant.
_______Ks § 268

Protokoll

Föreligger protokoll från Kommunala Pensionärsrådets sammanträde 1999-09-01 samt Kommunala Handikapprådet 1999-09-14.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

_________


Ks § 269 Dnr Ks 99/255 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 anmäles och lägges till handlingarna.

_______


Ks § 270

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:111; Höstens arbete med elektronisk handel, GEA m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:112; Lokalt utvecklingsarbete i elva kommuner

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:114; Lön-motivation-arbetsresultat

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:115; Statslåneräntan som uppräkningsfaktor i PFA 98

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:116; Budgetpropositionen för år 2000

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:119; Preliminär kostnadsutjämning år 2000 m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:121; Vad kostar verksamheten i Din kommun; Bokslut 1998

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:122; Regeringsrättsdom om bostadsbegreppet i LSS m m

Svenska kommunförbundets skrivelse; Bibehållet kostnadsansvar mellan kommuner enligt LSS

Svenska kommunförbundet; Ny vänortsförteckning

2000-delegationen; Rapport om dieseldrivna elkraftaggregat

Naturbrukets yrkesnämnd; Utbildningar inom naturbruk i Mälardalsregionen


Dnr 99-808 265
Länsstyrelsens beslut ang ansökan om dispens från nationalparksföreskrifterna för att få bedriva jakt på grävling inom Ängsö nationalpark

Dnr 99-473 311
Stockholms stad gatu- och fastighetsroteln; Ang vägar i nordöstra Stockholms län

Dnr 99-866 612
Ansökan om statsbidrag för Kunskapslyftet år 2000

Dnr 99-812 311
Vägverket; Väg 76 Förbifart Norrtälje Kommun

Svenska Kommunförbundets Plan- & Miljöinfo

Dnr 99-636 427
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 99-10-05; Holmen Paper AB med ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen till fortsatt och utökad verksamhet vid Hallsta Pappersbruk

Finansdepartementets pressmeddelande; Utveckling och förenkling av utjämningssystemet

Ungdomens Miljöriksdag; Miljöcertifiering enligt ISO 14001

Dnr 99-758 311
Roslagens Båtförbund; Bro eller färja mellan Yxlan-Blidö

Svenska kommunförbundets förhandsinformation ang nordisk kommunalkonferens den 7-9 maj 2000

Tack till kommunstyrelsen för uppvaktning vid Norrtälje Tennisklubbs 75-årsjubileum

Dnr 99-800 216
Skrivelse till Vallentuna kommun ang detaljplan för Kårstabygdens golfbana


Öppet brev från Skolledarföreningen inom Lärarförbundet ang barnomsorg och skola.

_________