Kommunstyrelsen 1999-12-02

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, Estunav. 13, kl 09.00-11.00

13.15-14.25

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Tony Wallin, personalchef
Marie Norling, informationschef
Gunilla Edvinsson, budgetchef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Madelene Klarenfjord, turistchef
Bengt-Göran Hägg, miljö- hälsoskyddskontoret
Sture Forsberg, tekniska kontoret
Peter Leonardsson, tekniska kontoret

Utses att justera Sune Alm (s)

Justeringens

plats och tid Servicekontoret, tisdag 1999-12-07, kl 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 271-298

Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................

Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................

Sune Alm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1999-12-02

Datum för Datum för

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet Servicekontoret

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Ks § 271

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret tisdag 1999-12-07, kl 08.00.

_________

Ks § 272 Dnr 99-219 730

Handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje kommun

Kommunfullmäktige antog 1986-08-26, § 177 dokumentet ”Bygg Handikappvänligt” som handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje kommun. En arbetsgrupp med representanter för pensionärsrådet, handikapprådet, stadsarkitektkontoret och omsorgsförvaltningen har rekommenderat att den gällande lokala handikappnormen skall ersättas av boken ”Bygg ikapp handikapp” kompletterad med bilagan ”Tillägg och förtydliganden”.

Omsorgsnämnden har 1999-02-22, § 19 föreslagit kommunfullmäktige besluta att för ny-, till- och ombyggnad fastställa boken ”Bygg ikapp handikapp” samt bilaga ”Tillägg och förtydligande” att gälla som lokal handikappnorm i Norrtälje kommun som underlag vid all kommunal byggnation, att uppdra till kommunala nämnder och styrelser och förvaltningar att genom information till övriga byggherrar verka för att kommunens handikappnorm tillämpas även i övrig bebyggelse samt att förtydliga begreppet ”kommunal byggnation” att gälla byggnader som uppförs och uthyres av andra aktörer för huvudsaklig användning till verksamhet som drivs av kommunen.

Tekniska nämnden, 1999-05-05, § 92 och byggnadsnämnden, 1999-05-27, § 106 har beslutat att ställa sig bakom omsorgsnämndens förslag.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-02 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige tillstyrka omsorgsnämndens framställning samt att fullmäktiges beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Au 18/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-18, § 323.

Ks 2/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att för ny-, till- och ombyggnad fastställa boken ”Bygg ikapp handikapp” samt bilaga ”Tillägg och förtydligande” att gälla som lokal handikappnorm i Norrtälje kommun som underlag vid all kommunal byggnation,

att uppdra till kommunala nämnder och styrelser och förvaltningar att genom information till övriga byggherrar verka för att kommunens handikappnorm

tillämpas även i övrig bebyggelse samt att förtydliga begreppet ”kommunal byggnation” att gälla byggnader som uppförs och uthyres av andra aktörer för huvudsaklig användning till verksamhet som drivs av kommunen samt

att beslutet träder i kraft den 1 januari år 2000.

_________

Ks § 273 Dnr 99-1133 346

Antagande av Taxa för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Tekniska kontoret har utarbetat nytt förslag till taxa för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-11-17, § 202 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att anta vatten- och avloppstaxa för år 2000 med tillhörande anläggnings- och brukningsavgifter daterad 1999-11-17 samt att driftbudgeten för år 2000 sänks med 4,3 miljoner kronor motsvarande den minskade kapitaltjänsten.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-12-01 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla tekniska nämndens förslag till taxa för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med det innehåll som framgår av nämndens beslutsprotokoll 1999-11-17, § 202 samt att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en översyn och revidering av Norrtälje kommuns Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-11-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska nämndens framställan om sänkt driftbudget med 4,3 mkr år 2000.

Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-02, § 345.

Ks 2/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - enligt tekniska nämndens förslag 1999-11-17, § 202 - anta förslag till taxa för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,

att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en översyn och revidering av Norrtälje kommuns Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggning samt

att avslå tekniska nämndens framställan om sänkt driftbudget med 4,3 mkr år 2000.

_________

Ks § 274 Dnr 99-1134 450

Förslag till renhållningstaxa att gälla från 1 januari 2000 och tillsvidare

Föreligger tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från 2000-01-01.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-11-17, § 203 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2000 och tillsvidare med ändringen att hämtningsintervallen för sophämtning för permanentboende, skärgårdsdelen, ändras från 26 ggr/år till 28 ggr/år och hämtningsintervallen för sophämtning för fritidsboende, skärgårdsdelen, ändras från 12 ggr/år till 14 ggr/år, , att kommunstyrelsen anvisar ett tilläggsanslag för år 2000 med 545.000 kronor ur renhållningsfonden samt att ge tekniska kontoret i uppdrag att lägga fram förslag på ny taxekonstruktion till nästa år.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-11-30 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag år 2000 med 545 tkr för att täcka ökade kostnader vad gäller renhållningen, att finansiering sker med medel från renhållningsfonden, dvs eget kapital.

Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-02, § 346.

Ks 2/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt tekniska nämndens beslut 1999-11-17, § 203 anta förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2000,

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag år 2000 med 545 tkr kronor för att täcka ökade kostnader vad gäller renhållningen,

att finansiering sker med medel från renhållningsfonden, dvs eget kapital samt

att tekniska nämnden får i uppdrag att lägga fram förslag på ny taxekonstruktion till nästa år.

__________

Au § 275 Dnr 99-865 406

Taxa enligt miljöbalken

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 1999-10-05, § 127 beslutat att hos kommunfullmäktige hemställa att fullmäktige med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken fastställa taxor inom miljöbalkens område att gälla fr o med 2000-01-01.

Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-02, § 347.

Ks 2/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 1999-10-05, § 127 anta taxor inom miljöbalkens område att gälla fr o m 2000-01-01.

_________

Au § 276 Dnr 99-1024 401

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har med anledning av miljöbalkens ikraftträdande reviderat nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter för att anpassas till miljöbalkens regelverk.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 1999-11-02,

§ 143 bl a beslutat hemställa att kommunfullmäktige fastställer lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön att gälla fr o m 2000-01-01.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 331.

Ks 2/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 1999-11-02, § 143 fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön att gälla fr o m 2000-01-01.

_________

Ks § 277 Dnr Ks 99/1139 107

Förslag till ändrad lydelse i bolagsordningar för kommunägda bolag

Riksdagen har beslutat om ändringar i aktiebolagslagen (ABL) med ikraftträdande den 1 januari 1999 med övergångsbestämmelser under år 2000 och i kommunallagen (KL) med ikraftträdande den 1 januari 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-22 redogjort för de nya bestämmelserna samt följderna därav.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ändrad lydelse av bolagsordning för Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljning AB, Fibercentrum i Hallstavik AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus Aktiebolag, Roslagsbostäder AB och Norrtälje Samhällsteknik AB i enlighet med ledningskontorets förslag 1999-11-22.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 333.

Ks 2/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ändrad lydelse av bolagsordning för Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljning AB, Fibercentrum i Hallstavik AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus Aktiebolag, Roslagsbostäder AB och Norrtälje Samhällsteknik AB i enlighet med ledningskontorets förslag 1999-11-22.

_________

Ks § 278 Dnr 99-762 800

Kultur- och fritidspolitiskt handlingsprogram

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1999-08-26 att fastställa förslag till kultur och fritidspolitiskt program. Programmet innehåller dels övergripande mål för nämndens verksamhet, dels mål för de olika programområdena.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-11-18 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till kultur- och fritidspolitiskt handlingsprogram daterat den 13 augusti 1999 att gälla tills vidare.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-02, § 334.

Ks 2/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslag till kultur- och fritidspolitiskt handlingsprogram daterat den 13 augusti 1999 att gälla tills vidare.

__________

Ks § 279 Dnr 99-546 270

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (v) ang att Roslagsbostäder AB köper kvarteren Balder och Frej i Norrtälje stad

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-06-28, § 158. I motionen föreslås att Roslagsbostäder AB köper kvarteren Balder och Frej i Norrtälje stad.

Ledningskontoret anför i skrivelse 1999-10-21 att förslag till ändrad detaljplan för kv Balder och Frej för närvarande är utställt för samrådsförfarande. Huruvida planens genomförande skall åvila Roslagsbostäder AB eller någon annan har ännu inte prövats i kommunstyrelsen. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Au 18/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-18, § 324.

Ks 2/12 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) bifall till motionen.

Christer Candal (m) enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

_________

Ks § 280 Dnr 99-545 270

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (v) ang fastigheten Narstrand 1 i Norrtälje stad

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-06-28, § 157. I motionen föreslås att industrifastigheten Narstrand byggs om till små billiga bostäder.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-10-21 anfört att byggnaden på fastigheten är i mycket dåligt skick. Hyresgästerna i befintlig fastighet uppsagda. Bedömning har gjorts att fastigheten måste rivas.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Au 18/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-18, § 325.

Ks 2/12 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) bifall till motionen.

Christer Candal (m) enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Protokollsanteckning:

Bridget Wedberg (mp) stödjer Bertil Karlssons yrkande.

_________

Ks § 281 Dnr 99-954 251

Besvarande av motion från Lennart Allard (s) ang policy för exploatering av skärgården

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-10-25, § 237. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till policy för exploatering av skärgården samt att denna policy ska föreläggas fullmäktige för beslut senast om 12 månader.

Ledningskontoret anför i yttrande 1999-11-08 att kommunstyrelsen för närvarande behandlar en tematisk utredning om skärgårdens utvecklingsförutsättningar. Dokumentet avses vara ett underlag för revideringen av kommunens översiktsplan. I denna plan ska skärgårdsområdena prioriteras för olika intressen och därmed blir översiktsplanen att jämställas med en policy för exploatering av skärgården.

Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till ledningskontorets synpunkter anse motionen vara besvarad.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 338.

Ks 2/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) bifall till motionen.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 1999-11-08 anse motionen vara besvarad.

Reservation:

Socialdemokratiska ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

Protokollsanteckning:

Bridget Wedberg (mp) stödjer socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande.

_________

Ks § 282 Dnr 99-749 537

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang väntkurar vid busshållplatserna i norra delen av kommunen

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-08-30, § 188. I motionen föreslås att busskurar uppsättes vid busshållplatserna vid Skebo, Edebo och Häverödal i riktning mot Hallstavik.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-10-28 anfört att motionen kommer att behandlas i kommunstyrelsens trafikgrupp och därefter kommer framförda behov specifikt framföras i en egen skrivelse till ansvariga på SL, Norra regionen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med anledning av redovisat motionssvar anse motionen besvarad.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 339.

Ks 2/12 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen med hänvisning till ledningskontorets skrivelse

1999-10-28 .

_________

Ks § 283 Dnr Ks 98/39 214

Fördjupad översiktsplan för Hallstaviks tätort

Sedan 1997 har det pågått ett arbete med att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Hallstaviks tätort. Förslaget har varit utställt för samråd och granskning vid två tillfällen.

Föreliggande förslag är reviderat efter utställning och länsstyrelsens granskningsyttrande.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-09-07 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan för Hallstaviks tätort.

Au 16/9 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 1999-09-16, § 259 att vilandeförklara ärendet.

Au 28/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-28, § 303 och beslutat för egen del att uppdra till ledningskontoret komplettera med ett vägreservat vid det planerade industriområdet vid Skärsta i enlighet med dagens diskussion, samt

att till kommunstyrelsens sammanträde skall föreligga yttrande från Holmens Bruk ang ovanstående komplettering.

Ks 2/12 Föreligger yttrande från Hallsta Pappersbruk daterat 1999-11-16.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreliggande reviderade förslag till fördjupad översiktsplan för Hallstaviks tätort.

Protokollsanteckningar:

Berit Jansson (c) att området för motorsport görs om till utredningsområde.

Bridget Wedberg (mp) anser inte att tillräckligt underlag finns för att i översiktsplanen för Hallstavik redovisa område för motorsport (läs dragracingbana)

När ett markområde på detta sätt markeras i planen kan det uppfattas som att det skulle vara särskilt lämpligt och försvårar för kringboende att hävda sin rätt.

Skall översiktsplanen behålla sin trovärdighet krävs mer allsidiga utredningar om konsekvenserna för en etablering av en sådan miljöpåverkande anläggning. Exempelvis bör alternativ redovisas. Miljöpartiet de gröna kräver därför återremiss alternativt att nämnda område lyfts ut ur planen.

_________

Ks § 284 Dnr 99-1088 826

Begäran om medel för inköp av isbanemaskiner

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår på anförda skäl fritidsnämnden att anskaffa tre eldrivna isvårdsmaskiner för att användas i de tre konstfrysta inomhusrinkarna som finns i Rimbo, Hallstavik och Norrtälje.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 1999-11-11, § 145 bl a beslutat att hos kommunstyrelsen begära en investeringsram om 3 mkr för inköp av tre isbanemaskiner, att hos kommunstyrelsen hemställa att kultur- och fritidsnämndens budgetram tillförs 480 tkr motsvarande uppkomna kostnader för kapitaltjänst.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-18 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag om 3 mkr år 2000 för inköp av tre isbanemaskiner, att finansiering sker med eget kapital, att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader 480 tkr i driftbudgetramen för år 2001, att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för uppkomna kapitaltjänstkostnader under 2000.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 341 varvid följande protokollsanteckning gjordes: Samtliga ledamöter antecknar till protokollet att de önskar få information till kommunstyrelsens sammanträde huruvida de nuvarande gasoldrivna ismaskinerna kan övergå till att användas vid utomhusrinkar.

.

Ks 2/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd) och Karl-Axel Öst (fp) återremiss av ärendet.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla återremissyrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Reservation:

Socialdemokratiska ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

__________

Ks § 285 Dnr Ks 99/859 001

Granskning av de Lokala administrativa kontoren i Norrtälje kommun

Kommunrevisionen har låtit KOMREV AB granska det administrativa stödet till skolans rektorer. Revisionsrapporten har överlämnats för synpunkter till barn- och skolnämnden och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen genom dess ledningskontoret har 1999-11-06 yttrat sig i ärendet.

Au 18/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-18, § 322.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

_________

Ks § 286 Dnr 99-1023 110

Hemställan om sammanslagning av Norrtälje och Malsta församlingar

Norrtälje församlings fullmäktige och Norrtälje-Malsta kyrkliga samfällighets fullmäktige samt Malsta kyrkostämma och Norrtälje-Malsta Kyrkliga samfällighets kyrkoråd hemställer i gemensam skrivelse den 14 oktober 1999 till stiftsstyrelsen om att från och med den 1 januari 2000 bli sammanslagna till en församling.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-09 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att ej ha någon erinran mot sammanslagning av Norrtälje och Malsta församlingar.

Au 18/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-18, § 326.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att ej erinra mot sammanslagning av Norrtälje och Malsta församlingar.

_________

Ks § 287 Dnr 99-870 105

Mälardalsrådet; Yttrande angående ”The Baltic Palette-Common Perspective”

Mälardalsrådet, The Baltic Palette Project, har remitterat ett av parterna framtaget gemensamt dokument för regionen benämnt ”Common Perspective”.

Östersjöpaletten är ett gränsöverskridande och mellanregionalt samverkansprojekt i Östersjöområdet, som initierats inom ramen för EU:s Interreg II C-program.

Ledningskontoret redogör i skrivelse 1999-11-09 för projektet Östersjöpaletten. Syftet är att ge parterna kunskap om och en djupare förståelse för den grundläggande samhällssituationen i ingående regioner i det aktuella centrala Östersjöområdet. Efter remissbehandlingen skall ett slutligt sådant dokument föreligga vid utgången av år 1999.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till yttrande över ”Common Perspective”.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 336.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet över ”Common Perspective” översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

_________

Ks § 288 Dnr 99-1064 253

Försäljning av fastigheten Bro Prästgård 1:32 i Roslagsbro

Fastigheten är bebyggd med en enplansbyggnad med hel källare innehållande en f d lärarbostad i Drottningdal, f n uthyrd som bostad till Irene Ohlsson och Eva Lundebring. Dessa bedriver daghemsverksamhet i fastigheten.

Nuvarande hyresgäster har önskat förvärva fastigheten i avsikt att bygga om den för fortsatt daghemsverksamhet i personalkooperativ form. För övertagande av fastigheten har Irene Olsson och Eva Lundebring tillsammans med Kerstin Stambert bildat en ekonomisk förening.

Värdet på fastigheten är angivet till 425.000 kr +/- 25.000 kr enligt värdeintyg.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1999-11-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Bro Prästgård 1:32 för en köpeskilling om 400.000 kronor.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 337.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljning av fastigheten Bro Prästgård 1:32 för en köpeskilling om 400.000 kronor.

_________

Ks § 289 Dnr Ks 99/967 029

Erbjudande till anställda i Norrtälje kommun att använda arbetsgivarens mobiltelefon för privata samtal

I samband med framtagande av ny telefonpolicy för Norrtälje kommun har framkommit önskemål om att möjliggöra för anställda att ringa privata samtal på arbetsgivarens mobiltelefon.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1999-11-18 upprättat förslag till bestämmelser att gälla vid privata samtal från arbetsgivarens mobiltelefon.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ovanstående bestämmelser för privatsamtal gäller fr o m 2000-01-01, att uppdra åt ledningskontoret/servicekontoret att administrera löneavdrag i samband med bestämmelsernas införande, att uppdra åt ledningskontoret att utvärdera resultatet senast 2000-12-31.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 342.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att upprättade bestämmelser för privatsamtal gäller fr o m 2000-01-01,

att uppdra åt ledningskontoret/servicekontoret att administrera löneavdrag i samband med bestämmelsernas införande,

att uppdra åt ledningskontoret att utvärdera resultatet senast 2000-12-31.

_________

.

Ks § 290 Dnr Ks 99/1142 001

Översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation

Den nuvarande organisationen för kommunstyrelsens förvaltningar har fungerat sedan 1998-04-01. De krav på ekonomiska effektiviseringar som ställdes i samband med organisationsbeslutet har genom förslag i budget 2000 fullföljts.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-24 redovisat slutsatser av organisationen hittills samt mål och formerna för en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommundirektören att genomföra översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisationer enligt skrivelse 1999-11-24 samt att uppdra åt arbetsutskottet att utgöra politisk styrgrupp för översynsarbetet.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 343.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt kommundirektören att genomföra översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisationer enligt skrivelse 1999-11-24 samt

att uppdra åt arbetsutskottet att utgöra politisk styrgrupp för översynsarbetet.

__________

Ks § 291

Kommunstyrelsens sammanträden år 2000

Föreligger förslag till sammanträden för kommunstyrelsen för år 2000.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till sammanträden för kommunstyrelsen för år 2000 enl nedan:

13 januari

3 februari

9 mars

13 april

11 maj

8 juni

16 juni (ks-resa)

10 augusti

7 september

12 oktober

9 november

30 november

_________

Ks § 292 Dnr Ks 99/1182 023

Entledigande och tjänstledighet för AnnS Pihlgren

AnnS Pihlgren har ansökt om att få bli entledigad från sin visstidsanställning som chef för servicekontoret fr o m 1999-12-08 och har samtidigt begärt tjänstledigt från sin tillsvidareanställning som utvärderare/kvalitetssäkrare under tiden 1999-12-082000-06-08 för provande av annat arbete.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-11-25 kommunstyrelsen besluta att bifalla AnnS Pihlgrens begäran om entledigande från sin visstidsanställning som chef för servicekontoret och detta fr o m 1999-12-08, att bifalla AnnS Pihlgrens ansökan om tjänstledighet från sin tillsvidareanställning som utvärderare/kvalitetssäkrare under 1999-12-08  2000-06-08.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen beslutar:

att bifalla AnnS Pihlgrens begäran om entledigande från sin visstidsanställning som chef för servicekontoret fr o m 1999-12-08,

att bifalla AnnS Pihlgrens ansökan om tjänstledighet från sin tillsvidareanställning som utvärderare/kvalitetssäkrare under 1999-12-08  2000-06-08.

________

Ks § 293 Dnr 99-1035 299

Hyresavtal för turistbyrån i Norrtälje stad

Tekniska nämnden behandlade 1999-11-17 frågan om förhyrning av lokal för turistbyråverksamhet om 234 kvm i kv Gripen, Norrtälje (f.d. Föreningsbanken).

Bakom förslaget till att hyra dessa lokaler ligger en utvärdering av ett antal lokaler i Norrtälje stad där föreslagen lokal bedöms ha de bästa förutsättningarna.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-11-17, § 210 beslutat att återremittera ärendet.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-12-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att turistbyråverksamheten i Norrtälje stad flyttar till föreslagna lokaler i kv Gripen, att hemställa att tekniska nämnden snarast undertecknar erforderliga hyreskontrakt samt att detta beslut justeras denna dag.

Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-01, § 348.

Ks 2/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) enligt arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) i första hand återremiss, i andra hand avslag.

Christer Candal (m) att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer först proposition på återremiss, alternativt att ärendet skall avgöras idag och finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet skall avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar:

att turistbyråverksamheten i Norrtälje stad flyttar till föreslagna lokaler i kv Gripen,

att hemställa att tekniska nämnden snarast undertecknar erforderliga hyreskontrakt samt

att detta beslut justeras denna dag.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons yrkanden.

___________

Ks § 294 Dnr Ks 99/1186 103

Lokalt utvecklingsarbete avseende försöksverksamhet med lokal styrelse för utbildningsnämndens verksamhet i Häverö

Utbildningsnämnden har 1999-11-25, § 130 hemställt att fullmäktige beslutar att utbildningsnämnden får uppdra till den lokala styrelsen att i enlighet med den av utbildningsnämnden antagna arbetsordningen sköta nämndens verksamhet i Häverö, att den lokala styrelsens mandat i enlighet med Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen får gälla t o m 2001-06-30.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-30 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att inrätta en lokal styrelse för utbildningsnämndens verksamhet i Häverö i gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen i enlighet med utbildningsnämndens beslut 1999-11-25, § 130, att utbildningsnämnden får uppdra till den lokala styrelsen att i enlighet med den av utbildningsnämnden antagna arbetsordningen sköta nämndens verksamhet i Häverö, att bemyndiga utbildningsnämnden bestämma om företrädare för eleverna i den lokala styrelsen i gymnasieskolan skall ha rätt till ersättning för sitt uppdrag enligt Ersättningsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda, ERS, att medge att försöksverksamheten i enlighet med förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen får pågå t o m 2001-06-30.

Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-02, § 349.

Ks 2/12 Håkan Jonsson (s) anmäler att han ej deltar i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att inrätta en lokal styrelse för utbildningsnämndens verksamhet i Häverö i gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen i enlighet med utbildningsnämndens beslut 1999-11-25, § 130,

att utbildningsnämnden får uppdra till den lokala styrelsen att i enlighet med den av utbildningsnämnden antagna arbetsordningen sköta nämndens verksamhet i Häverö,

att bemyndiga utbildningsnämnden bestämma om företrädare för eleverna i den lokala styrelsen i gymnasieskolan skall ha rätt till ersättning för sitt uppdrag enligt Ersättningsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda, ERS,

att medge att försöksverksamheten i enlighet med förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen får pågå t o m 2001-06-30.

_________

Ks § 295 Dnr Ks 99/1188 023

Visstidsförordnande för vissa förvaltningschefer i Norrtälje kommun samt beviljande av tjänstledighet för tekniske chefen

Förhandlingsdelegationen har vid sammanträde 1999-11-10, § 26 beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att förlänga de särskilda visstidsförordnanden som avser Bengt Persson intill pensionsålder samt Mats Tengdelius och Anders Erixon i ytterligare sex år.

Kommunstyrelsen beslutade 1999-11-11, § 99 att bifalla förhandlingsdelegationens förslag.

Håkan Jonsson (s) reserverade sig mot beslutet och yrkade att särskild förhandling skall upptas med samtliga sex förvaltningschefer om avlösen av gällande visstidsförordnanden till tillsvidareanställning.

Förhandlingsdelegationen har 1999-11-25, § 30 beslutat förtydliga sitt tidigare beslut 1999-11-10, § 27 och föreslagit kommunstyrelsen att ej förlänga de särskilda visstidsförordnanden som avser Arne Hedebark, Tommy Landgren och Rolf Schwerin samt att på därom gjord framställan medge Tommy Landgren tjänstledighet med bibehållen av 95 % av utgående löneförmåner, detta fr o m 1999-12-06 och intill utgången av dennes visstidsförordnande, dvs 2000-12-31.

Ks 2/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till förhandlingsdelegationens förslag.

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Håkan Jonsson (s) avslag på förhandlingsdelegationens förslag.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens beslutat bifalla förhandlingsdelegationens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att ej förlänga de särskilda visstidsförordnanden som avser Arne Hedebark, Tommy Landgren och Rolf Schwerin samt

att på därom gjord framställan medge Tommy Landgren tjänstledighet med bibehållen av 95 % av utgående löneförmåner, detta fr o m 1999-12-06 och intill utgången av dennes visstidsförordnande, dvs 2000-12-31.

Reservation:

Vänsterpartiets ledamot samt socialdemokratiska ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons yrkande.

__________

Ks § 296

Protokoll

Föreligger kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden 1999-08-19, 1999-08-26, 1999-09-09, 1999-09-16, 1999-09-23, 1999-09-30.

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträden 1999-08-30 och 1999-09-27.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

___________

Ks § 297 Dnr Ks 99/255 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 anmäles och lägges till handlingarna.

_________

Ks § 298

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:123 ang arbetspraktik i kommunerna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:125; preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1998

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:126; Kommunernas ekonomiska läge oktober 1999

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:134; En stärkt kommunal revision förändringar och konsekvenser

Svenska kommunförbundets PM; Arbetspraktik i kommunerna

Ledningskontoret ang förändring av kontoplan år 2000

Dnr 99-876 511

Vägverket ang sänkt vinterhastighet vintersäsongen 1999/2000

Dnr 99-757 143

Länsstyrelsens beslut ang jordförvärvsärende

Dnr 99-1041 023

Eva Lindén; Uppsägelse från tjänst som biträdande förvaltningschef inom barn- och skolförvaltningen

Dnr 99-1050 210

Rådmansö Företagarförening ang ang fastigheten Gräddö 4:46

2000-delegationen; Rapport från granskning av fjärrvärme, vatten och avlopp

Statskontoret; Rapport om organisations-, styr- och verksamhetsformerna i kommuner och landsting

Samhall; Ny Internettjänst

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion på Roslagsskolan.

___________