Kommunfullmäktige 2000-10-30                                                     1(39)

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes Gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-22.00
Beslutande Enligt förteckning

Yvonne Nilzon, socialchef § 240
Lars Carlsund, sektionschef socialkontoret § 240
Isabel Andersson, socialsekreterare § 240
Övriga deltagande Kaj Gustavsson, sektionschef socialkontoret § 240 
Rolf Schwerin, kanslichef
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Olle Mattsson (m) och Lena Norén-Mellin (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret 2000-11-06, kl 09.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 239-273
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Olle Mattsson Lena Norén-Mellin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-10-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 239

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Olle Mattsson (m) och Lena Norén-Mellin (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndag 2000-11-06, kl 09.00.

_________

Kf § 240

Information från socialnämnden under tema ”Gårdagens erfarenhet Dagens vision”

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m), socialchef Yvonne Nilzon, sektionschef Lars Carlsund, sektionschef Kaj Gustavsson och socialsekreterare Isabel Andersson informerar under tema ”Gårdagens erfarenhet Dagens vision”.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

________

Kf § 241

Utdelning av 2000 års belöning för frivilligt socialt arbete

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) delar ut 2000 års belöning för frivilligt socialt arbete, som i år tilldelas två personer.

Gunnel Unge, Rimbo får belöningen för sitt ideella arbete med nattvandrar-gruppen i Rimbo. ”En eldsjäl som sporrat många vuxna att möta våra ungdomar på kvällar och nätter, att finnas tillhands med ett öra, en kram eller en mobiltelefon”.

Mirja Erkstam, Söderbykarl får belöningen för sina ideella insatser inom Ria och RSMH-Roslagen, samt för den omtanke, hjälpsamhet och gästfrihet hon visar sina medmänniskor, en gästfrihet som omfattar både människor och djur.

_________

Kf § 242 

Redovisning av kommunens mångfaldsarbete

Skådespelaren Peder Falk inleder med en monolog om mångfald.

Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) och mångfalds-konsulent Paki Holvander fortsätter därefter med en kort information om Norrtälje kommuns mångfaldsarbete.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_________


Kf § 243 Dnr Ks 00-792 710

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang möjlighet för barn att behålla sin barnomsorgsplats när de får syskon

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid fullmäktiges sammanträde 2000-09-25, § 219, följande interpellation till barn-och skolnämndens ordörande angående möjlighet för barn att behålla sin barnomsorgsplats när de får syskon.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 243.


Barn- och skolnämndens ordförande IngaBrita Mörch (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..”Bilaga § 243.

Dessutom yttrar sig Elisabeth Björk (s) och Bridget Wedberg (mp).
Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse interpellationen besvarad.

_______

Kf § 244 Dnr Ks 00-793 612

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till utbildnings-nämndens ordförande ang försöksprojekt med lärlingar i Hallstavik

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-09-25, § 220, följande interpellation till utbildnings-nämndens ordförande angående försöksprojekt med lärlingar i Hallstavik.

”Interpellation etc……” Bilaga § 244.


Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 244.

Dessutom yttrar sig Elisabeth Björk (s) och Holger Forsberg (s).Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______

Kf § 245 Dnr Ks 00-794 700

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till omsorgsnämndens ordförande ang det befarade underskottet i innevarande budgetår och 2001

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-09-25, § 221, följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående det befarande underskottet i innevarande budgetår och 2001.

”Interpellation etc……” Bilaga § 245.


Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hanssons (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 245.

Dessutom yttrar sig Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v), Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Håkan Jonsson (s).
Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse interpellationen besvarad.

_______

Kf § 246 Dnr Ks 00-794 700

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till socialnämndens ordförande ang det ökade antalet hemlösa och bostadslösa i vår kommun

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-09-25, § 222, följande interpellation till socialnämndens ordförande angående det ökade antalet hemlösa och bostadslösa i vår kommun.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 246.


Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 246.

Dessutom yttrar sig Ragnar Bergsten (s), Eva Pfister (s), Birgitta Lagerlund (m), Bertil Karlsson (v), Håkan Jonsson (s) och Claes Lagerlund (m)
Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse interpellationen besvarad.

________

Kf § 247 Dnr Ks 00-380 702

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang utomhus-servering

Jan Emanuel Johansson föreslår i motion 2000-04-27 att kommunfullmäktige beslutar att utöka perioden för inom vilken tillstånd för utomhusservering beviljas.

Socialnämnden har i beslut 2000-08-29, § 180 föreslagit kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till socialkontorets tjänsteskrivelse 2000-08-03. I tjänsteskrivelsen sägs bland annat: ”Socialkontoret arbetar f n med att utvärdera Norrtälje kommuns alkoholpolitiska program. Som en del i detta arbete ingår även en översyn över de serveringstider och regler för öppethållande som finns angivna i programmet. I och med detta arbete kommer även serveringsverksamhet av alkoholdrycker att beröras.”

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-08 kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut 2000-08-29, § 180.

Au 21/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-21, § 286 varvid Håkan Jonsson (s) yrkade att ärendet vilandeförklaras i avvaktan på att socialnämnden utvärderat Norrtälje kommuns alkoholpolitiska program. Arbetsutskottet beslutade enligt ledningskontorets förslag.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-10-09, § 235, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att motionen skall anses besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut 2000-08-29, § 180.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.Kf 30/10 Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 248 Dnr Ks 00-891 846 
Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang upprustning av Norrtälje gästhamn

Jan Emanuel Johansson (s) inlämnar följande motion angående upprustning av Norrtälje gästhamn. 

”Motion etc………” Bilaga § 248


Kultur- och fritidsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) meddelar att 2001 investeringsmedel för uppbyggnad belyser vad kultur- och fritids-nämnden kommer att göra.
Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 249 Dnr Ks 00-892 773

Motion från Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) ang behovet av en dietist i Norrtälje kommun

Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion angående behovet av en dietist i Norrtälje kommun.

”Motion etc……..” Bilaga § 249.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 250 Dnr 00-894 271

Motion från Bertil Karlsson (v) m.fl. ang ”social budget”hos Roslagsbostäder

Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v) och Eleonor Rosenquist-Helsing (v) inlämnar följande motion angående ”social budget”hos Roslagsbostäder.

”Motion etc…….” Bilaga § 250
Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 251 Dnr Ks 00-905 312

Motion från Bridget Wedberg (mp) ang cykelväg på vägsträckan mellan Älmsta och Grisslehamn

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion angående cykelväg på vägsträckan mellan Älmsta och Grisslehamn.

”Motion etc……..” Bilaga § 251.
Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 252 Dnr Ks 00-824 055

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang upphandlingen av fastighetsdriften

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående upphandlingen av fastighetsdriften.

”Interpellation etc……” Bilaga § 252.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 253 Dnr Ks 00-896 299

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bertil Karlsson (v) m.fl. ang internhyror

Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v) och Eleonor Rosenquist-Helsing (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående internhyror.

”Interpellation etc………” Bilaga § 253

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________


Kf § 254 Dnr Ks 00-905 312

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang Älmsta skolas utemiljö

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Älmsta skolas utemiljö.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 254

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 255 Dnr Ks 00-914 101

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens vice ordförande ang det s.k. ungdomsfullmäktige

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande angående det s.k. ungdomsfullmäktige.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 255.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 256

Enkel fråga från Ragnar Bergsten (s) till tekniska nämndens ordförande ang trafiksäkerheten i Rimbo

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till tekniska nämndens ordförande:

”Ett trafiksäkerhetsprojekt har genomförts i Rimbo i samarbete med Vägverket för att förbättra trafikmiljön bland annat för handikappade.

Vilka åtgärder har tekniska nämnden vidtagit för att förbättra trafiksäkerheten i Rimbo?”


Tekniska nämndens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Vägverket beslutade om detta projekt i juni i år. Förvaltningen har inte hunnit utföra vår del av projektet. Vi har givit kontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag till investeringsbeslut under år 2001.”
Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

__________
Kf § 257 Dnr Ks 00-585 430

Tekniska kontorets miljöprogram för investerings- och byggprojekt

Tekniska nämnden föreslår i beslut 2000-06-21, § 99 bland annat att kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut angående materialval vid byggnationer och uppdra åt tekniska nämnden besluta i dessa frågor.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde1994-12-19, § 33 beslutat bifalla Inger Lundh-Janssons (mp) motion att kommunen alltid skall använda rekommendationerna i Upphandling av sunda hus då upphandling ska ske, att uppmana privata byggare att följa dessa rekommendationer då de söker bygglov.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde1997-01-27, § 22 beslutat bifalla Inger Lundh-Janssons motion om att en sammanställning tas fram av alla byggtekniska studier i sunda-hus principen vad gäller material och byggtekniska lösningar.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-08-25 föreslagit kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens beslut 2000-06-21, § 99 angående materialval vid byggnationer inte föranleder någon fullmäktiges åtgärd.

Au 14/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-14, § 280.

Ks 9/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-10-09, § 236.

Kf 30/10 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Inger Lundh-Jansson (mp) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.


Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag tekniska nämndens beslut 2000-06-21, 
§ 99 angående materialval vid byggnationer inte föranleder någon fullmäktiges åtgärd.

_________ 

Kf § 258 Dnr Ks 00-686 045

Ändrade villkor för kommunal borgen till Bowlingklubben Ankaret

Bowlingklubben Ankaret har 2000-08-16 framfört önskemål om förlängning av det kommunala borgensansvaret från tio till femton år. De första fem åren skall vara amorteringsfria.

Kreditgivaren, Roslagens Sparbank, har efter utredning ställt flera krav på bolaget om förändringar i verksamheten. Bolaget har accepterat bankens krav och förändrat bland annat bemanningen i bowlinghallen och administrationen.

För att banken skall förändra villkoren måste ett godkännande lämnas av kommunen.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-04 kommunfullmäktige att besluta om förlängning av det kommunala borgensansvaret för Bowling-klubben Ankaret från tio till femton år samt att de fem första åren skall vara amorteringsfria.


Au 14/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-14, § 282.


Ks 9/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-10-09, § 237.


Kf 30/10 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: borgen skall gälla från 1997-09-29, samt att de närmaste fem åren, från dagens datum, skall vara amorteringsfria.

Håkan Jonsson (s)
bifall till Christer Candals förtydligande yrkande.


Kf § 258 forts
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag och Christer Candals tilläggsyrkande förlänga det kommunala borgensansvaret för Bowlingklubben Ankaret från tio till femton år att gälla från 1997-09-29 samt att de närmaste fem åren, från dagens datum, skall vara amorteringsfria.

__________


Kf § 259 Dnr Ks 00-280 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning daterad 00-09-21.


Au 5/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-05, § 299.


Ks 9/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-10-09, § 238.


Kf 30/10 Lars-Erik Jansson (s) och Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag lägga motionsredovisningen till handlingarna.

__________

Kf § 260 Dnr Ks 00-806 107

Förslag till ändring av aktieägaravtalen med Sorbeco AB ang Fibercentrum i Hallstavik AB och Hallsta Fiber AB

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-08-28, § 198 beslutat om rubricerade avtal. Sorbeco har nu i skrivelse framfört önskemål att minska aktiekapitalet i Hallsta Fiber AB från 1.0 mkr till 500.000 kr. Detta föranlåtet av ägarförändring i Sorbeco AB. Man önskar som tidigare att Fibercentrum i Hallstavik har 30 % av aktierna. Det innebär att Fibercentrum i Hallstavik AB:s del av aktiekapitalet ska utgöras av 150.000 kr istället för tidigare beslutat 300.000 kr.

På liknande sätt vill Sorbeco AB förvärva 100 nyemitterade aktier, dvs 28,6 % av Fibercentrum i Hallstavik AB för 150.000 kr. Det innebär ingen förändring i ägarinflytandet vare sig i Fibercentrum i Hallstavik AB eller Hallsta Fiber AB. Enda skillnaden är att aktiekapitalet i Hallsta Fiber AB är lägre och att Sorbeco AB:s kurs för aktier i Fibercentrum i Hallstavik AB minskas i motsvarande grad.

Del av Sorbeco AB föreslagna förändringen inryms i de båda bolagens bolagsordningar.

Styrelsen för Fibercentrum i Hallstavik AB har inget att invända mot den föreslagna förändringen.

Fibercentrum i Hallstavik AB har i skrivelse 00-09-21 föreslagit kommunfullmäktige besluta

Att justera aktieägaravtalen avseende Hallsta Fiber AB och Fibercentrum i Hallstavik AB enligt följande:

Punkt 3

En förutsättning för detta avtal är att Sorbeco AB senast den 31 december 2000 köper 100 nyemitterade aktier i Fibercentrum i Hallstavik AB till en kurs av 1.500 kr per aktie, totalt 150.000 kr och som motsvarar en röstandel på 28,6 % i Fibercentrum i Hallstavik AB samt att Fibercentrum AB i sin tur erlägger detta 


Kf § 260 forts

belopp som likvid för köp av aktier i Hallsta Fiber AB senast den 31 december 2000.

Om dessa betalningar ej erlagts senast den 31 december 2000 är detta avtal till alla delar förfallet.

Punkt 4

Bolaget ska ha ett aktiekapital på 500.000 kr fördelat på 500 aktier med ett nominellt värde av 1.000 kronor. Aktie skall vara förenad med en röst. Aktierna i Bolaget ägs av Sorbeco AB 350 st, Fibercentrum i Hallstavik AB 150 st.

Punkt 7.1

Fram till första bolagsstämma består styrelsen av Berit Jansson och Hans-Olof Thilander.

Att justera aktieägaravtalet avseende Fibercentrum i Hallstavik AB

Punkt 3

En förutsättning för detta avtal är att Sorbeco AB senast den 31 december 2000 köper 100 nyemitterade aktier i Fibercentrum i Hallstavik AB till en kurs av 1.500 kr per aktie, totalt 150.000 kr och som motsvarar en röstandel på 28,6 % i Fibercentrum i Hallstavik AB samt att Fibercentrum i Hallstavik AB i sin tur erlägger detta belopp som likvid för köp av aktier i Hallsta Fiber AB senast den 31 december 2000.

Om dessa betalningar ej erlagts senast den 31 december 2000 är detta avtal till alla delar förfallet.


Au 5/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-05, § 301.


Ks 9/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-10-09, § 245.


Kf § 260 forts.
Kf 30/10 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag medge justering av aktieägaravtalen avseende Hallsta Fiber AB och Fibercentrum i Hallstavik AB enligt Fibercentrum i Hallstavik AB skrivelse 00-09-21.
__________

Kf § 261 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i utbildningsnämnden

Monir Sirag Ali (s) har 2000-06-26, § 282 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för socialdemokraterna i utbildningsnämnden välja

Peter Dahlberg-Wilandh 
Rösa 7078
761 91 Norrtälje 

________


Kf § 262 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i barn- och skolnämnden

Göran Pettersson (m) har 2000-09-25, § 232, beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberdningens förslag till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja

Bengt Ording (m)
Grönlandsgatan 11
761 30 Norrtälje

__________

Kf § 263 Dnr Ks 00-812 102

Andreas Sandgren (m); avsägelse av uppdrag som ledamot i fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Andreas Sandgren (m) avsäger sig i skrivelse uppdragen som ledamot i fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Andreas Sandgren (m) begärt entledigande.

________

Kf § 264 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i kommunstyrelsen

Andreas Sandgren (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen välja 

Jan Rundström (m).
Pl 1945
761 92 Norrtälje 

_________
Kf § 265 Dnr Ks 00-831 102

Anne Schwieler (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i fullmäktige och ersättare i utbildningsnämnden

Anne Schwieler (s) avsäger sig i skrivelse 2000-10-03 uppdrag som ersättare i fullmäktige och ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Anne Schwieler (s) begärt entledigande.

________

Kf § 266 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i utbildningsnämnden

Anne Schwieler (s) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare i utbildningsnämnden välja 

Catharina Famer-Erdtman (s).
Lundmansgatan 4B
761 45 Norrtälje
______

Kf § 267 Dnr Ks 00-870 102

Solbritt Ericson-Blomberg (m); avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i valberedningen och ledamot i kommunstyrelsen

Solbritt Ericson-Blomberg (m) avsäger sig i skrivelse 001020 uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i valberedningen och ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Solbritt Ericson-Blomberg (m) begärt entledigande.

_______

Kf § 268 Dnr Ks 00-98 102

Val av ledamot för moderata samlingspartiet och ordförande i valberedningen

Solbritt Ericson-Blomberg (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot tillika ordförande i valberedningen.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ledamot tillika ordförande i valberedningen välja 

Bengt Strandberg (m).
Utvägen 31
761 63 Norrtälje

_________
Kf § 269 Dnr Ks 00-897 102

Eva-Lotta Fröjd (kd); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Eva-Lotta Fröjd (kd) avsäger sig i skrivelse 001020 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Eva-Lotta Fröjd (kd) begärt entledigande.

_______

Kf § 270 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i barn- och skolnämnden

Eva-Lotta Fröjd (kd) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja

Kerstin Sandhag (kd)
Rönnbärsvägen 38
761 63 Norrtälje

_________

Kf § 271 Dnr Ks 00-898 102

Hedi Andersson (kd); avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Hedi Andersson (kd) avsäger sig i skrivelse 001020 uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Hedi Andersson (kd) begärt entledigande.

_________

Kf § 272

Val av ledamot och ersättare för kristdemokraterna i miljö- och hälso-skyddsnämnden

Hedi Andersson (kd) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot i miljö- och hälsoskydds-nämnden välja nuvarande ersättaren 

Leif Nielsen (kd)
Ulriksdalsvägen 3 B
762 51 Rimbo

och

att till ny ersättare välja

Åke Malmström (kd)
Källgränd 3
761 30 Norrtälje
_________

Kf § 273

Meddelanden

Föreligger inga meddelanden.

______