Kommunfullmäktige 2000-12-18

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-

Beslutande Enligt förteckning


Tommie Eriksson, Tf förvaltningschef tekniska kontoret § 306
Magnus Nygren, tekniska kontoret § 306
Jan Pettersson, tekniska kontoret § 306
Jan Eriksson, räddningschef § 306
Övriga deltagande Christer Berg, räddningstjänsten § 306
Karl-Bertil Thorin, § 307
Rolf Schwerin, kanslichef
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Britt-Marie Åhman (c) och Eva Pfister (s)

Justeringens Ledningskontoret fredag 2000-12-22, kl 11.00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 305-345
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Britt-Marie Åhman Eva Pfister

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-12-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 305

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Britt-Marie Åhman (c) och Eva Pfister (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredag 2000-12-22. kl 11.00.

_________

Kf § 306

Tekniska nämnden informerar

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m), Tf förvaltningschef Tommie Eriksson, samt Magnus Nygren och Jan Pettersson från tekniska kontoret redovisar utvecklingsarbetet med miljöledning inom fastighetsförvaltningen.

Räddningsutskottets ordförande Louise Branting (c), räddningschef Jan Eriksson och Christer Berg från räddningstjänsten informerar om rekrytering av brandmän.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_________
Kf § 307 Dnr Ks 00-1097 105

Utdelning av hedersbelöning Norrtälje Nyckel

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Lodenius (c) överlämnar Norrtälje Nyckel år 2000 till Arkitekt SAR Karl-Bertil Thorin.

Belöningskommitténs motivering:

”Arkitekt SAR Karl-Bertil Thorin tilldelas Norrtälje Nyckel år 2000 för att han med sin gedigna kunskap och yrkesskicklighet deltagit i och påverkat gestaltningen av Norrtälje kommuns utveckling.

Han har genom sitt känsliga arbetssätt anpassat ny bebyggelse till den så värdefulla och uppskattade byggnadstraditionen i Roslagen. Även omfattande ombyggnadsarbeten har projekterats i den andan att bevara och förstärka de unika byggnadsmiljöerna i Norrtälje kommun.”

--------_______________

Kf § 308 Dnr Ks 00-824 055

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang upphandlingen av fastighetsdriften

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-10-30, § 252, följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående upphandlingen av fastighetsdriften.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 308.


Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2000-11-27, § 287, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


Kf 18/12 Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 308.

Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s), Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v) och Christer Candal (m).
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

___________

Kf 309 Dnr Ks 00-896 299

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande ang internhyror

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-10-30, §253, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående internhyror.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 309.


Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2000-11-27, § 288, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


Kf 18/12 Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 309.

Dessutom yttrar sig Bertil Karlsson (v).
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________

Kf § 310 Dnr Ks 00-906 312

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens ordförande ang Älmsta skolas utemiljö

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-10-30, § 254, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Älmsta skolas utemiljö.

”Interpellation etc……..” Bilaga Kf § 310.


Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2000-11-27, § 289, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


Kf 18/12 Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svart etc…….” Bilaga § 310.

Dessutom yttrar sig Bridget Wedberg (mp).
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________

Kf § 311 Dnr Ks 00-914 101

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens 1:e vice ordförande ang det s.k. ungdomsfullmäktige

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-10-30, § 255, följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående det s.k. ungdomsfullmäktige.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 311.


Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2000-11-27, § 290, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Kf 18/12 Kommunfullmäktige beslutar:

att eftersom kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ej är närvarande på sammanträdet bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

___________

Kf § 312 Dnr Ks 00-273 612

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) ang rekrytering av elever till utbildning inom vård och omsorg

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-03-27, § 70. I motionen föreslås att utbildningen på gymnasiet avseende vårdutbildning kompletteras med ett erbjudande om att få ta körkort.

Omsorgsnämnden har 2000-06-26, § 90 och utbildningsförvaltningen har 2000-09-01, § 89 yttrat sig positivt över motionen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-09-13 föreslagit kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad med vad som anförts i omsorgsnämndens beslut 2000-06-26, § 90 och i utbildningsnämndens beslut 2000-09-01, § 89.

Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 308.

Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 255, varvid kommunfullmäktige förslogs besluta att med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till utbildningsnämnden för beaktande i dess fortsatta arbete, och att motionen härmed förklaras besvarad.

Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2000-11-27, § 291, att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Kf 18/12 Kurt Pettersson (c) yttrar sig.Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag, med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till utbildningsnämnden för beaktande i dess fortsatta arbete, och

att motionen härmed anses besvarad.

___________

Kf § 313 Dnr Ks 00-151 735

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang bemanning nattetid på servicehuset Grind

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-02-21,
§ 36. I motionen föreslås att servicehuset Grind omedelbart bemannas nattetid.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-08-28, § 105 beslutat att i yttrande till kommunfullmäktige över motionen framhålla följande:
Nuvarande prioritering av personalresurserna vid servicehuset Grind bedöms inom den givna budgetramen vara adekvat
Arbete pågår med en översyn av omsorgsförvaltningens organisation över huvudtaget och därmed också för servicehuset Grind i syfte att bättre anpassa givna resurser för omvårdnad och hälso- och sjukvård till de ökade behoven inom äldreomsorgen
Det är av vikt att omsorgsnämnden har fortsatt mandat att prioritera hur givna resurser ska fördelas inom verksamheten, då ensidiga beslut enligt motionens förslag om de ej finansieras genom extra budgettillskott kommer att skapa oförutsedda svårigheter inom andra delar av omsorgsnämndens verksamhetsområde

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-15 att motionen förklaras besvarad med vad omsorgsnämnden anfört i sitt beslut 2000-08-28, § 105.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 309. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen och Christer Candal (m) enligt ledningskontorets förslag.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 256, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att motionen förklaras besvarad med vad omsorgsnämnden anfört i sitt beslut 2000-08-28, § 105.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig mot beslutet.


Kf § 313 forts

Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2000-11-27, § 292 att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Kf 18/12 Yrkanden:

Eva Pfister (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp)
bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Eva Pfisters (s) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun-styrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag motionen förklaras besvarad med vad omsorgsnämnden anfört i sitt beslut 2000-08-28, § 105.

Reservation

Socialdemokraternas och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för Eva Pfisters (s) m.fl. yrkande.

________

Kf § 314 Dnr Ks 00-492 022

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang att anställda i omsorgen erbjuds heltidsarbete

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 137. I motionen föreslås att omsorgsnämnden omedelbart börjar verka för att alla anställda inom omsorgen erbjuds heltidsarbete.

Omsorgsnämnden har i beslut 2000-08-28, § 108 bland annat beslutat att som yttrande över motionen överlämna omsorgsförvaltningens skrivelse 2000-08-10 och därmed föreslå kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna i de socialdemokratiska partiet, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-15 att motionen kan besvaras med hänvisning till omsorgsförvaltningens skrivelse 2000-08-10.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 310.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 256, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till omsorgsnämnden för beaktande i dess fortsatta arbete, och att motionen härmed förklaras besvarad.


Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutade 2000-11-27, § 293 att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Kf 18/12 Yrkanden:

Eva Pfister (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag


Kf § 314 forts
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag, med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till omsorgsnämnden för beaktande i dess fortsatta arbete, och

att motionen härmed förklaras besvarad.

____________

Kf § 315 Dnr Ks 00-599 042

Finansiering från renhållningsfonden av prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten

Tekniska nämnden beslöt 2000-06-21 att föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering av underskottet i renhållningsverksamheten för år 2000 sker genom nyttjande av renhållningsfonden och att ytterligare 4 355 tkr överförs som tilläggsanslag och får tas i anspråk under innevarande verksamhetsår.

Enligt prognosen för tekniska kontoret per april kommer renhållningsverksamheten att redovisa underskott med 4 900 tkr.

Tekniska nämnden har tidigare i år tillåtits nyttja fonden med 545 tkr för införande av nytt datasystem. Behovet av medel är därför 4 355 tkr.

Ledningskontoret lämnar i skrivelse 2000-08-10 följande förslag till beslut; att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten, att finansiering sker med ökade skatteintäkter.

Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 272.

Ks 7/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-09-07, § 224, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten samt att finansiering sker med ökade skatteintäkter.

Kf 25/9 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-09-25, § 225 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-30 på anförda skäl föreslagit att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten samt att finansiering sker med eget kapital.
Kf § 315 forts

Au 16/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-16, § 330.


Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 275.
Kf 18/12 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten samt

att finansiering sker med eget kapital.

__________Kf § 316 Dnr Ks 00-343 100

Yttrande över Demokratiutredningens betänkande ”En uthållig demokrati” (SOU 2000:1)

Demokratiutredningen har lagt fram betänkandet ”En uthållig demokrati Politik för folkstyrelse på 2000-talet” (SOU 2000:1).

Norrtälje kommun har inbjudits lämna synpunkter över betänkandet senast den 31 december 2000.

Demokratiberedningen har behandlat ärendet vid sammanträden den 20 och 25 oktober 2000 och föreslagit kommunfullmäktige att överlämna och åberopa Demokratiberedningens yttrande såsom Norrtälje kommuns yttrande över betänkandet.

Au 16/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-16, § 331 beslutat att bordlägga ärendet till den 23 november 2000.

Au 23/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-23, § 346 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 30/11 2000.

Au 30/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-30, § 351.

Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 275.

Kf 18/12 Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Eva Pfister (s) yttrar sig.Kommunfullmäktige beslutar:

att, enligt kommunstyrelsens förslag, som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse, daterad 2000-11-30, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.
________


Kf § 317 Dnr Ks 99-388 001

Förstärkt och utvecklad nämndadministration; remissvar

Ledningskontoret uppdrog under våren 1999 åt Servicekontoret att utreda och föreslå bl a former för en samorganisation av Norrtälje kommuns samtliga nämndsekretariatsresurser. Servicekontoret redovisade i skrivelse 990623 en allmän nulägesbeskrivning och sammanfattande synpunkter på nämndkansliernas organisation.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2000-06-08, § 179 beslutat att för sin del godkänna ledningskontorets förslag till målsättning för en förstärkt och utvecklad nämndadministration i Norrtälje kommun, att för sin del godkänna ledningskontorets förslag till projektbeskrivning, projektorganisation och tidplan, att godkänna igångsättande av detta projektarbete samt att uppdra till ledningskontoret remittera förslaget till samtliga nämnder för yttrande och att ärendet därefter skall tillställas kommunfullmäktige för beslut om projektets fortsatta arbete.

Förslaget har varit på remiss till samtliga nämnder. Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-10 närmare redogjort för remissbehandlingen samt arbetsläget i projektet. Kontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att det av kommunstyrelsen beslutade projektet om en förstärkt och utvecklad nämndadministration skall fortsätta i föreslagen form.

Au 2/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-02, § 322 beslutat att vilandeförklara ärendet till nästa arbetsutskott.

Au 16/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-16, § 332.

Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 277.


Kf 18/12 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna att det av kommunstyrelsen beslutade projektet om en förstärkt och utvecklad nämndadministration skall fortsätta i föreslagen form.
___________


Kf § 318 Dnr Ks 00-1024 041

Omsorgsnämndens och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag

Omsorgsnämnden har 2000-10-02 begärt tilläggsanslag om 13 mkr för att täcka beräknat underskott för innevarande år. Utbildningsnämnden har 2000-09-28 begärt 4 012 tkr av samma anledning.

Omsorgsnämnden beviljades i juni 5,5 mkr i tilläggsanslag samt utbildnings-nämnden 5,2 mkr i tilläggsanslag. Finansiering skedde med beräknade ökade skatteintäkter.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-11-06 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå omsorgsnämndens och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.


Au 16/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-16, § 333. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.


Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 278.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig mot beslutet.


Kf 18/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp) och Lars-Erik Jansson (s)
bifall till omsorgsnämndens och utbildningsnämndens begäran om tilläggs-anslag.

Dessutom yttrar sig Ragnar Bergsten (s).

Kf § 318 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl.yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun-styrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag avslå omsorgsnämndens och utbildnings-nämndens begäran om tilläggsanslag.

Reservation

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande.

____________

Kf § 319 Dnr Ks 00-930 045

Begäran om bidrag och borgen; Föreningen Rådmansöhallen

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 1996, § 260 bl a att
godkänna ett förslag till avtal med föreningen Rådmansöhallen ang tillbyggnad av Rådmansö Sporthall. Avtalet innebär bl a att kommunen förbinder sig att hyra lokaler för skolans behov. Vidare beslutade kommunfullmäktige att lämna ett bidrag på 150.000 kr samt att teckna kommunal borgen för ett banklån på 660.000 kr. Denna tillbyggnad blev dyrare än beräknat och kommunfullmäktige beviljade den 31 augusti 1998 ett ytterligare bidrag på 100.000 kr och tecknade en kommunal borgen för ett ytterligare lån på 200.000 kr.

Barn- och skolnämnden har den 2 oktober 2000, § 112 bl a beslutat att successivt införa år 7-9 på Rådmansö skola med start hösten 2001 och att hyra därtill nödvändiga lokaler av sporthallsföreningen.

Föreningen Rådmansöhallen har i skrivelse 2000-10-30 meddelat att den avser att uppföra en utbyggnad av hallen för lokalbehov med hjälp av lokala hantverkare och ideellt arbete. Tillbyggnaden har kostnadsberäknats till 4 250 tkr. Föreningen hemställer om ett kommunalt bidrag med 250 tkr och en kommunal borgen för ett banklån på 3.900 tkr.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-11-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag på 250 tkr, att uppdra till tekniska kontoret, mark- och exploateringsavdelningen att upprätta ett nyttjanderättsavtal mellan Norrtälje kommun och Föreningen Rådmansöhallen, att uppmana tekniska nämnden att i sedvanlig ordning teckna hyresavtal mellan Norrtälje kommun och Föreningen Rådmansöhallen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 3 900 tkr till förmån för Föreningen Rådmansöhallen samt att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommun-styrelsens ledningskontor.
Kf § 319 forts

Au 16/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-16, § 336.


Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 279 och beslutade då för egen del att bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag på 250 tkr, att uppdra till tekniska kontoret, mark- och exploateringsavdelningen att upprätta ett nyttjanderättsavtal mellan Norrtälje kommun och Föreningen Rådmansöhallen, att uppmana tekniska nämnden att i sedvanlig ordning teckna hyresavtal mellan Norrtälje kommun och Föreningen Rådmansöhallen, att kommunfullmäktige skall för kännedom föreläggas ett granskningsyttrande från tekniska kontoret avseende byggnationen, samt föreslog kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 3 900 tkr till förmån för Föreningen Rådmansöhallen samt att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.


Kf 18/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
bifall till kommunstyrelsens förslagKommunfullmäktige beslutar:

att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 3 900 tkr till förmån för Föreningen Rådmansöhallen samt

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.
_________

Kf § 320 Dnr Ks 00-1025 450

Renhållningstaxa för Norrtälje kommun

Föreligger förslag till renhållningstaxa för Norrtälje kommun, daterad 2000-11-08 att gälla från 1 januari 2001 och tillsvidare.

Au 23/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-23, § 344 beslutat att i avvaktan på tekniska nämndens beslut vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 30 november 2000.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-11-23, § 177 bl a beslutat att föreslå kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2001 och tills vidare.

Au 30/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-30, § 352.


Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 280.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Kf 18/12 Yrkanden:

Bodil Henriksson (s) med instämmande av Jan Lindegren (s), Robert Johansson (mp) och Bertil Karlsson (v)
avslag på tekniska kontorets förslag om hämtning av hushållssopor 30 ggr/år för permanentboende i skärgårdsdelen och föreslår att hämtningen som tidigare utförs 28 ggr/år, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kjell Jansson (m) med instämmande av Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bodil Henrikssons (s) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.Kf § 320 forts

Omröstning begäres.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Bodil Henrikssons (s) m.fl. yrkande

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 29 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag och tekniska nämndens beslut 2000-11-23, § 177 anta förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2001 och tills vidare.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bodil Henrikssons (s) m.fl. yrkande.

_________

Kf § 321 Dnr Ks 00-1026 346

Vatten- och avloppstaxa för år 2001 med tillhörande anläggnings- och brukningsavgifter för Norrtälje kommun

Föreligger förslag till ny vatten- och avloppstaxa för år 2001 med tillhörande anläggnings- och brukningsavgifter för Norrtälje kommun.

Au 23/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-23, § 345 beslutat att i avvaktan på tekniska nämndens beslut vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 30 november 2000.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-11-23, § 178 beslutat att föreslå kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till vatten- och avloppstaxa för år 2001 med tillhörande anläggnings- och brukningsavgifter.

Au 30/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-30, § 353.


Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 281.
Kf 18/12 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag och tekniska nämndens beslut 2000-11-23, § 178 anta förslag till vatten- och avloppstaxa för år 2001 med tillhörande anlägg-nings- och brukningsavgifter.

________


Kf § 322 Dnr Ks00-464 211

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS)

Regionplane- och trafiknämnden har översänt rubricerade ärende för yttrande.

UNO, Utveckling Nord Ost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) har i gemensamt yttrande 2000-09-13 lämnat synpunkter på förslaget.

Regionplane- och trafiknämnden har därefter tagit fram förslag på en regional utvecklingsplan för bland annat Nordostsektorn. Med anledning av detta har därför ett mer detaljerat yttrande arbetats fram som är mer kommunspecifikt.

Ledningskontoret har 2000-11-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.


Au 16/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-16, § 329 beslutat att bordlägga ärendet till den 23 november 2000.


Au 23/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-23, § 348, varvid Bengt Ericsson (c) låter anteckna till protokollet: ”Tåg Kårsta-Rimbo är en angelägen fråga för Rimbo-bygden. Det måste vara rimligt att bygga ut denna sträckning. Idag stannar tåget i Kårsta och kan mycket väl köra ytterligare 12 kilometer till Rimbo med i stort sett oförändrad tidtabell.”


Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 283.


Kf 18/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslagKf § 322 forts

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v)
bifall till kommunstyrelsens förslag med anteckning om att de inte instämmer i UNO-kommunernas yttrande 000913, vad avser utjämningssystemet och fastighetsskatten på sidorna 1,2,8 och 10.

Kajsa Hansson (c) med instämmande av Carl Ankar (c) önskar anteckna till protokollet att centerpartiet i Norrtälje kommun hänvisar till sitt eget remissyttrande.

Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v) önskar anteckna till protokollet att de hänvisar till skrivelse 2000-12-04 från miljöpartiet och vänsterpartiet.

Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planerings-chefen.

Protokollsanteckning

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v) antecknar med kommunfullmäktiges godkännande till protokollet att de inte instämmer i UNO-kommunernas yttrande 000913, vad avser utjämningssystemet och fastighetsskatten på sidorna 1,2,8 och 10.


Kf § 322 forts


Bridget Wedberg (mp) med instämmande av Bertil Karlsson (v) antecknar att skrivelse 2000-12-04 från miljöpartiet och vänsterpartiet skall bifogas kommunens yttrande.
Kajsa Hansson (c) med instämmande av Carl Ankar antecknar att centerpartiet i Norrtälje kommun hänvisar till sitt eget remissyttrande.


__________

Kf § 323 Dnr Ks 00-620 106

Godkännande av förslag till nytt konsortialavtal och ny bolagsordning för AB Vårljus

Norrtälje kommun äger 2 250 aktier i bolaget AB Vårljus. Bolagets nuvarande ändamål är att tillgodose de samverkande kommunernas behov av institutioner för akut och korttidsvård samt längre tids vård för barn och ungdomar. Bolaget ägs gemensamt med olika antal aktier av samtliga kommuner i Stockholms län utom Stockholms stad och Nykvarns kommun.

AB Vårljus översänder nu förslag till nytt konsortialavtal och ny bolagsordning till ägarkommunerna för godkännande.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-09-19 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nytt konsortialavtal enligt bilaga 2 i AB Vårljus beslutsdokumentation, att godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 4 i AB Vårljus beslutsdokumentation samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Candal underteckna konsortialavtalet på Norrtälje kommuns vägnar.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 312.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2000-11-10, § 259 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nytt konsortialavtal enligt bilaga 2 i AB Vårljus beslutsdokumentation, att godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 4 i AB Vårljus beslutsdokumentation samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Candal underteckna konsortialavtalet på Norrtälje kommuns vägnar.

Kf 27/11 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-11-27 beslutat att återremittera ärendet.


Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 286.
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) reserverade sig mot beslutet.Kf § 323 forts


Kf 18/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
bifall till kommunstyrelsens tidigare förslag 2000-11-10

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna förslag till nytt konsortialavtal enligt bilaga 2 i AB Vårljus beslutsdokumentation, dock skall i § 7 följande text utgå; ”Endast kommuner och landsting skall vara ägare”,

att godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 4 i AB Vårljus beslutsdokumentation samt

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Candal underteckna konsortialavtalet på Norrtälje kommuns vägnar.


Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) yrkande.

_________
Kf § 324 Dnr Ks 00-877 109

Stiftelsen Roslagsmuseét; årsredovisning 1999

Föreligger årsredovisning år 1999 för Stiftelsen.Roslagsmuseét.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

__________

Kf § 325 Dnr Ks 00-878 104

Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras; årsredovisning 1999

Föreligger årsredovisning år 1999 för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_______

Kf § 326 Dnr Ks 00-872 109

Stiftelsen Rödakorsgården; årsredovisning 1999

Föreligger årsredovisning 1999 för Stiftelsen Rödakorsgården.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_______

Kf § 327 Dnr Ks 00-876 109

Stiftelsen Rimbo Lärcentrum; årsredovisning 1999

Föreligger årsredovisning 1999 för Stiftelsen Rimbo Lärcentrum.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

__________

Kf § 328 Dnr Ks 00-907 107

Norrtälje Naturvårdsfond; årsredovisning 1999

Föreligger årsredovisning 1999 för Norrtälje Naturvårdsfond.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_________Kf § 329 Dnr Ks 00-875 109

Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB; årsredovisning 1999

Föreligger årsredovisning 1999 för Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

________

Kf § 330 Dnr Ks 00-1008 805

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens ordförande ang halvering av bidraget till kooperativen Arbete och Utveckling år 2002

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-11-27, § 294, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående halvering av bidraget till kooperativen Arbete och Utveckling år 2002.

”Interpellation etc………” Bilaga § 330.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 330.

Dessutom yttrar sig Bridget Wedberg (mp).
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 331 Dnr Ks 00-490 512

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) om att Badstugatan bör göras om till gårdsgata

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj, 2000.

Tekniska nämnden har 2000-09-21, § 155 beslutat avstyrka motionen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Au 23/11 Arbetsutskottet har behandlat motionen 2000-11-23, § 342 varvid
Christer Candal (m) yrkade avslag på motionen och Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.


Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 273.


Kf 18/12 Yrkanden:

Eva Pfister (s)
bifall till motionen

Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Eva Pfisters (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.Kf § 331 forts
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag avslå motionen.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Eva Pfisters (s) yrkande.

________

Kf § 332 Dnr Ks 00-491 512

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) om hastighetsbegränsning 50 km i Görlakorset

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 136.

I motionen föreslås att Norrtälje kommun arbetar för att nuvarande sträcka i Görlakorset med 70 km/tim blir 50 km/tim och att det i god tid innan 50 km/tim blir 70 km/tim.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-09-21, § 154 beslutat att tillstyrka motionen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.


Au 23/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-23, § 343.


Ks 30/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-30, § 274.


Kf 18/12 Yrkanden:

Eva Pfister (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag med hänvisning till tekniska nämndens yttrande 00-09-21, § 154 anse motionen vara besvarad.

_________

Kf § 333 Dnr Ks 00-1070 773

Motion från Per Lodenius (c) och Tommy Lundqvist (c) ang schemalagd friskvårdstimme i skolan

Per Lodenius (c) och Tommy Lundqvist (c) inlämnar följande motion angående schemalagd friskvårdstimme i skolan.

”Motion etc……” Bilaga § 333.
Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________


Kf § 334 Dnr Ks 00-1067 338

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till tekniska nämndens ordförande ang kommunens avsikt att snygga till inom sina markområden i centrala Finsta inför Heliga Birgittas 700 årsjubileum

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående kommunens avsikt att snygga till inom sina markområden i centrala Finsta inför Heliga Birgittas 700 årsjubileum.

”Interpellation etc……” Bilaga § 334.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

___________

Kf § 335 Dnr Ks 00-1068 754

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till socialnämndens ordförande ang att även barnfamiljer med socialbidrag ska få del av barn- och studiebidragshöj-ningen från årsskiftet

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande angående att även barnfamiljer med socialbidrag ska få del av barn- och studiebidragshöjningen från årsskiftet.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 335.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

__________

Kf § 336 Dnr Ks 00-1096 612

Enkel fråga från Inger Lundh-Jansson (mp) till utbildningsnämndens ordförande ang Roslagens högskola och Finsta naturbruksgymnasium

Inger Lundh-Jansson (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till utbildningsnämndens ordförande.

Är Roslagens högskola en etablerad helt privat gymnasieskola i kommunen?

Har kommunen/utbildningsnämnden något samarbete med Roslagens högskola?

En naturbruksintresserad flicka har frågat mig om jag tror att det är någon mening med att hon ansöker om en utbildningsplats vid Finsta naturbuks-gymnasium. Skall jag säga att hon skall söka till Finsta?

Tror Du att vi lyckas häva intagningsstoppet till 1 februari?

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Petterssons (c) svar:

Roslagens högskola är en friskola, som har fått tillstånd att bedriva utbildning fr.o.m höstterminen 2001.

Roslagens högskola har ställt fråga till utbildningsnämnden om vi kan erbjuda dem hjälp med intagningen.

Jag tycker att Du skall råda henne att söka utbildning vid Finsta. Skulle hon inte kunna erbjudas utbildningsplats just vid Finsta lantbruksgymnasium finns det andra utbildningsalternativ.

Jag kan inte lova att vi kan häva intagningsstoppet till den 1 februari.Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad

____________

Kf § 337 Dnr Ks 00-1058 102

IngaBrita Mörch (m); avsägelse av uppdrag som ledamot tillika ordförande i barn- och skolnämnden

IngaBrita Mörch (m) avsäger sig i skrivelse daterad december 2000 uppdrag som ledamot tillika ordförande i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja IngaBrita Mörch (m) begärt entledigande.

_________

Kf § 338 Dnr Ks 00-98 102

Val av ledamot tillika ordförande i barn- och skolnämnden

IngaBrita Mörch (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot tillika ordförande i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot tillika ordförande i barn- och skolnämnden välja

Britt Wennerfors (m)
Norra Råda 8750
761 74 Norrtälje
____________


Kf § 339 Dnr Ks 00-1083 102

Carl Ankar (c); avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritids-nämnden

Carl Ankar (c) avsäger sig i skrivelse 2000-12-17 uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Carl Ankar (c) begärt entledigande.

________

Kf § 340 Dnr Ks 00-98 102

Val av ledamot för centerpartiet i kultur- och fritidsnämnden

Carl Ankar (c) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden välja

Per Lodenius (c)
Hammarby 6963
761 93 Norrtälje

________

Kf § 341 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för moderaterna i styrelsen för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Clas Lagerlund har vid sammanträde 2000-09-25, § 234, beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare i styrelsen för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras välja

Sigvard Andersson (m)
Björkkulla 7040
760 40 Väddö

__________

Kf § 342 Dnr Ks 00-98 102

Val av ledamot för moderaterna i kommunstyrelsen

Solbritt Ericson-Blomberg (m) har vid sammanträde 2000-10-30, § 267, beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot i kommunstyrelsen välja

IngaBrita Mörch (m)
Gjuterivägen 4E, 1 tr
761 40 Norrtälje

___________

Kf § 343 Dnr Ks 00-98 102

Val av ledamot för centerpartiet i barn- och skolnämnden

Per Lodenius (c) har vid sammanträde 2000-11-27, § 296, beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot i barn- och skolnämnden välja

Carl Ankar
Gräddö by, Pl 2194
760 15 Gräddö

_________

Kf § 344
Meddelanden

Föreligger inga meddelanden.

_________

Kf § 345

God Jul och Gott Nytt År

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Lodenius (c) önskar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och tjänstemän God Jul och Gott Nytt År.

Tack riktar också ordföranden till kommunkansliets personal och särskilt till fullmäktiges sekreterare Christina Nilsson och Berit Jansson.

Närradioföreningen genom Bengt Hellberg genomför radiosändningar från fullmäktiges sammanträden på ett mycket förtjänstfullt sätt för vilket ordföranden tackar.

Fullmäktige riktar en särskild hälsning till 1:e vice ordförande Inger Jansson.

Ordföranden riktar ett speciellt tack till Allan Edehamn (s), som nu fullgjort sitt 50:e år i kommunfullmäktige och till kanslichef Rolf Schwerin som efter 30 års tjänstgöring nu slutar sin anställning i kommunen.

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande tackar ordföranden och tillönskar honom God Jul och Gott Nytt År.

________