Kommunfullmäktige 2001-02-19


Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, Kl 18.00-23.15

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande

Icelia Magnusson, kultur- och fritidskontoret § 31
Peter Dejmermark, kultur- och fritidskontoret § 31
Britt Wennerfors, barn- och skolnämndens ordförande § 35
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Hans Andersson (fp) och Bodil Henriksson (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret fredag 2001-02-23, kl 15.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 30-57
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Hans Andersson Bodil Henriksson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2001-02-19

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 30

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Hans Andersson (fp) och Bodil Henriksson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2001-02-23, kl 15.00.

Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

__________

KF § 31

Information från kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) berättar om nämndens verksamhet.

Icelia Magnusson och Peter Dejmermark, kultur- och fritidskontoret redovisar en rapport om kultur- och fritidsnämndens budget och dess uppdelning i olika ålders- och könsrelaterade verksamhetsområden, såsom barn- och ungdomar, flickor och pojkar samt ungdomar och vuxna..

Härefter ställer Alf Wennerfors (m), Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Hans Andersson (fp) och Kurt Pettersson (c) frågor till kultur- och fritidsnämndens representanter.

________
KF § 32 Dnr KS 00-1081 026

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenquist (v) till kommunstyrelsens ordförande angående ökande långtidssjukskrivningar bland kommunanställda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenquist (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-01-29 § 12, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ökande långtidssjuk-skrivningar bland kommunanställda

”Interpellation etc………” Bilaga § 32.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 32.

Dessutom yttrar sig Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp) och Bengt Ericsson (c).

____________

KF § 33 Dnr KS 01-99 041

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till omsorgsnämndens ordförande angående budgetunderskott

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse interpellationen besvarad.


Bakgrund

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-01-29, § 14, följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående budgetunderskott.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 33.

Beslutande sammanträde

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 33.

Dessutom yttrar sig Ragnar Bergsten (s), Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Ola Bertilsson (s) och Christer Candal (m).

____________

KF § 34 Dnr KS 01-100 776

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till omsorgsnämndens ordförande angående behovet av ytterligare platser i särskilt boende

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-01-29, § 13, följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående behovet av ytterligare platser i särskilt boende.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 34

Beslutande sammanträde

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 34.

Dessutom yttrar sig Ragnar Bergsten (s), Kjell Jansson (m), Bengt Ericsson (c), Torgny Åberg (c) och Håkan Jonsson (s).

_________

KF § 35 Dnr KS 01-101 610
Besvarande av interpellation från Marita Jeansson (s) till barn- och skolnämndens ordförande angående barnomsorgstaxan och grundskolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Marita Jeansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-01-29, § 15, följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående barnomsorgstaxan och grundskolan.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 35.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 35.

Dessutom yttrar sig Marita Jeansson (s), Elisabeth Björk (s), Christer Candal (m), Ola Bertilsson (s), Jan Emanuel Johansson (s), Bridget Wedberg (mp), Bertil Karlsson (v), Patrik Dahl (c), Claes Lagerlund (m) och Ulla-Britt Pettersson (kd).

_________

KF § 36 Dnr Ks 01-110 600

Besvarande av interpellation från Lars-Erik Jansson (s) till utbildnings-nämndens ordförande angående distansutbildningar på högskolenivå och annan eftergymnasial utbildning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars-Erik Jansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-01-29, § 16, följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående distansutbildningar på högskolenivå och annan efter-gymnasial utbildning.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 36.

Beslutande sammanträde

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 36.

Dessutom yttrar sig Lars-Erik Jansson (s).

___________

KF § 37 Dnr KS 01-108 210

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens ordförande angående utvecklingen av Lv3-området

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-01-29, § 17, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Lv3-området.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 37.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 37.

Dessutom yttrar sig Bridget Wedberg (mp).

_________

KF § 38 Dnr KS 01-109 109

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens 1:e vice ordförande angående trafficing – sexslavhandel

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-01-29, § 18, följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående trafficing – sexslavhandel.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 38.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 38.

Dessutom yttrar sig Bridget Wedberg (mp).

________

KF § 39 Dnr KS 00-370 109

Yttrande över motion från Kajsa Hansson (c) om insamling av erfarenheter genom frivilliga ”avslutningsintervjuer” från dem som hoppat av från kommunala förtroendeuppdrag under pågående mandatperiod

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bifalla motionen med tillägg att avslutnings-intervjuer även skall omfatta dem som "hoppar av” genom att på eget initiativ avstå från fortsatt förtroendeuppdrag efter avslutad mandatperiod och

att överlämna motionen till Demokratiberedningen för vidare handläggning.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-03, § 104. Kajsa Hansson föreslår att motionen skall överlämnas till Demokratiberedningen.

Demokratiberedningen har i beslut 2000-11-22, § 25 tillstyrkt motionen med tillägg att avslutningsintervjuer även skall omfatta dem som ”hoppar av” genom att på eget initiativ avstå från fortsatt förtroendeuppdrag efter avslutad mandatperiod

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-12-14 på anförda skäl föreslagit kommun-fullmäktige besluta att bifalla motionen med tillägg att avslutningsintervjuer även skall omfatta dem som "hoppar av” genom att på eget initiativ avstå från fortsatt förtroendeuppdrag efter avslutad mandatperiod och att överlämna motionen till Demokratiberedningen för vidare handläggning.


forts

KF § 39 forts

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 2 föreslagit att bifalla motionen med tillägg att avslutningsintervjuer även skall omfatta dem som "hoppar av” genom att på eget initiativ avstå från fortsatt förtroendeuppdrag efter avslutad mandatperiod och att överlämna motionen till Demokratiberedningen för vidare handläggning.

Ks 2/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-02-01, § 12 och beslutade då föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kajsa Hansson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

________

KF § 40 Dnr Ks 01-191 622

Motion från Eva Pfister (s) angående att kommunens skolor och daghem endast bör servera nötkött med Sverige som ursprungsland

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) inlämnar följande motion angående att kommunens skolor och daghem endast bör servera nötkött med Sverige som ursprungsland.

”Motion etc………” Bilaga § 40.

_________

KF § 41 Dnr KS 01-192 754

Motion från Eva Pfister (s) angående att socialbidragsnormen bör höjas

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) inlämnar följande motion angående att socialbidragsnormen bör höjas.

”Motion etc…….” Bilaga § 41.

________

KF § 42 Dnr KS 01-182 622

Motion från Bridget Wedberg (mp) angående upphandling av mat på kommunens förskolor och skolor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion angående upphandling av mat på kommunens förskolor och skolor.

”Motion etc………..” Bilaga § 42.

_________

KF § 43 Dnr KS 01-183 252

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) angående handlingar i samband med försäljning av fiskestuga på kommunens skärgårdsfastighet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

”Interpellation etc………” Bilaga § 43.

________

KF § 44 Dnr KS 01-194 761

Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till socialnämndens ordförande angående RIA:s ansökan om stöd till sin verksamhet

Beslut

kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande.

”Interpellation etc………” Bilaga § 44.

_________

KF § 45 Dnr KS 01-184 010

Interpellation från Bridget Wedberg (mp), Robert Johansson (mp) och Inger Lundh-Jansson (mp) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående temadag visionsarbete om Norrtälje hamn, nr 2

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp), Robert Johansson (mp) och Inger Lundh-Jansson (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående temadag visionsarbete om Norrtälje hamn, nr 2.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 45.

__________

KF § 46 Dnr KS 01-199 020

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande om det är fattade beslut som styr det vardagliga arbetet inom kommunstyrelsens förvaltningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om det är fattade beslut som styr det vardagliga arbetet inom kommunstyrelsens förvaltningar.

”Interpellation etc……” Bilaga § 46.

________

KF § 47 Dnr KS 01-185 612.20

Enkel fråga från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om naturbruksutbildning i Finsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande om naturbruksutbildning i Finsta.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 47.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

”Ärendet är under beredning, förhandlingar pågår med landstinget.”

_________

KF § 48 Dnr KS 01-193 822

Enkel fråga från Jan Lindegren (s) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om badplatsen i Uddhamn, Herräng

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Jan Lindegren (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om badplatsen i Uddhamn, Herräng.

”Enkel fråga etc……” Bilaga § 48.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Britt-Marie Åhmans (c) svar:

”Kultur- och fritidsnämnden genomför en utredning av kommunens samtliga utomhusbadplatser. Utredningen är inte klar och det är mycket tveksamt att den kan bli färdig till badsäsongen 2001.”

_______

KF § 49 Dnr Ks 01/227 343

Enkel fråga från Bodil Henriksson (s) till tekniska nämndens ordförande om försenad vattenleverans på Gräddö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bodil Henriksson (s) ställer följande enkla fråga till tekniska nämndens ordförande:

”Vad har du vidtagit för åtgärder för att förhindra en upprepning av vad som hände på Gräddö, vad gäller försenad vattenleverans?

Tekniska nämndens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Jag har inte vidtagit någon åtgärd. Händelsen är mycket olycklig för de drabbade. Vid nästa tekniska nämndssammanträde skall kontoret lämna en redogörelse för det inträffade.”

________

KF § 50 Dnr KS 00-1033 291

Slutredovisning gällande ny ventilationsanläggning i Gottsta skola, Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisning gällande ny ventilationsanläggning i Gottsta skola, Hallstavik.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 1999-05-05, § 90 att ge tekniska kontoret i uppdrag att utföra en helt ny ventilationsanläggning för Gottsta skola.

Arbetena är nu slutförda till en sammanlagd kostnad av 4.262.477 kr. Tekniska kontoret kostnadsberäknade projektet till 4.799.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-11-23, § 181 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-12-29 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 3 föreslagit att godkänna slutredovisningen gällande ny ventilationsanläggning i Gottsta skola, Hallstavik.

Ks 1/2 Kommunstyrelsen har 2001-02-01, § 13 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

__________

KF § 51 Dnr KS 00-1034 291

Slutredovisning gällande konvertering till fjärrvärme, Lommarskolan, Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen gällande konvertering till fjärrvärme, Lommarskolan, Norrtälje.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 1999-05-05, § 91 att ge tekniska kontoret i uppdrag att konvertera från direktverkande el till ett vattenburet fjärrvärmeanslutet värmesystem i Lommarskolan.

Arbetena är nu slutförda till en sammanlagd kostnad av 4.716.104 kr (exkl bidrag). Bidrag från Boverket har erhållits med 1.077.000 kr. Projektet kostnadsberäknades till 4.752.000 kr (exkl bidrag).

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-11-23, § 182 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-12-29 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen gällande konvertering till fjärrvärme, Lommarskolan, Norrtälje.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 4 föreslagit att godkänna slutredovisningen gällande konvertering till fjärrvärme, Lommarskolan, Norrtälje.

Ks 1/2 Kommunstyrelsen har 2001-02-01, § 14 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

__________

KF § 52 Dnr KS 00-999 003

Förslag till reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa ledningskontorets förslag 2000-11-20 till Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet,

att gälla fr o m den 1 mars 2001.


Bakgrund

Från och med år 2000 har kommunallagens bestämmelser om revision ändrats. Bland annat har nämndernas ansvar förtydligats för att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten

Ansvaret för den interna kontrollen åvilar alltid resultatansvarig nämnd. Det innebär att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen, kommunicera dess förutsättningar i den egna verksamheten och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att utforma en övergripande organisation för den interna kontrollen.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har upprättat förslag till Internkontrollreglemente av vilket framgår såväl organisation som uppföljning av den interna kontrollen. Reglementet har utarbetats i samråd med förvaltningsledningarna inom omsorgsnämnden och utbildningsnämnden samt kommunens jurister.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-11-20 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ledningskontorets förslag 2000-11-20 till Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet, att gälla fr o m den 1 februari 20.

fortsKF § 52 forts

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 11 föreslagit att fastställa ledningskontorets förslag 2000-11-20 till Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet, att gälla fr o m den 1 februari 2001.

Ks 1/2 Kommunstyrelsen har 2001-02-01, § 15 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av datum för reglementets gällande från den 1 februari 2001 till 1 mars 2001.

__________

KF § 53 Dnr KS 00-270 100

Vision för Norrtälje kommun 2015

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa ”Förslag till vision för Norrtälje kommun”

Reservation

Socialdemokraternas och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

I målet för ledningskontoret som antogs av kommunstyrelsen i april 1998 ingår att – inom en treårsperiod – arbeta fram ett förslag till vision för Norrtälje kommun. Under 1999 har ett arbete bedrivits gemensamt för förtroendevalda i nämnder och styrelser samt förvaltningschefer och ledningskontor. Två stora seminarier har resulterat i ett förslag som sedan remitterades till alla seminariedeltagare. Denna remiss har inte resulterat i några förändringsförslag.

Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott sändes förslaget på remiss till de politiska partierna som finns representerade i Norrtälje kommunfullmäktige. Endast centerpartiet har inkommit med yttrande.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-22 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att överlämna Förslag till vision för Norrtälje kommun till kommunfullmäktige för fastställande.

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet har 2001-01-25, § 19 föreslagit att överlämna ”Förslag till vision för Norrtälje kommun” till kommunfullmäktige för fastställande.KF § 53 forts

KS 1/2 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-02-01, § 16 beslutat överlämna ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ”Vision för Norrtälje kommun år 2015”.

Håkan Jonsson (s)
bifall till Christer Candals yrkande med följande tillägg: att nämnderna utarbetar verksamhetsmål och handlingsprogram som överensstämmer med visionens inriktning.

Bridget Wedberg (mp)
bifall till Christer Candals yrkande med följande tillägg: att visionen följs upp av handlingsplaner som redovisas inom ett år.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på Christer Candals (m) m.fl yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Christer Candals (m) m.fl. yrkande.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Bridget Wedbergs (mp) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Omröstning begärs.KF § 53 forts

Omröstningsproposition

Ja-röst för avslag på Bridget Wedbergs (mp) yrkande.
Nej-röst för bifall till Bridget Wedbergs (mp) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå Bridget Wedbergs (mp) tilläggsyrkande.

__________

KF § 54 Dnr KS 01-70 252

Förvärv av fastigheten Draken 3, Vårgatan 5, Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja kommunstyrelsen 3,3 mkr i investeringsanslag för förvärv av fastigheten Draken 3, Vårgatan 5, Norrtälje, samt

att finansiering sker med tidigare beviljade lån.


Bakgrund

Omsorgsförvaltningen har framlagt önskemål om bättre och samlade lokaler för daglig verksamhet i Norrtälje. Ett förslag till projekt med om- och tillbyggnad av lokaler som kommunen hyr i fastigheten Draken 3, Vårgatan 5 presenterades för kommunstyrelsens lokalarbetsutskott 2000-09-13. Som ekonomiskt fördelaktigast alternativ beslöts att kommunen förhandlar om förvärv av fastigheten och därefter genomförs om- och tillbyggnad av lokalerna.

Tjänstemannayttrande

Tekniska kontoret har 2001-01-15 upprättat förslag till köpekontrakt och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Draken 3 för en köpeskilling av 3,3 Mkr.

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-24 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen 3,3 mkr i investerings-anslag för förvärv av fastigheten Draken 3, Vårgatan 5, Norrtälje, att finansiering sker med tidigare beviljade lån.

KF § 54 forts

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet har 2001-01-25, § 20 föreslagit – under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner medelsanvisningen - att godkänna förvärv av fastigheten Draken 3 för en köpeskilling av 3,3 Mkr, att bevilja kommunstyrelsen 3,3 mkr i investeringsanslag för förvärv av fastigheten Draken 3, Vårgatan 5, Norrtälje, att finansiering sker med tidigare beviljade lån.

KS 1/2 Kommunstyrelsen har 2001-02-01, § 23 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KF § 55 Dnr Dnr KS 00-1062 141

Projektet ”Open for Business” – Skapa din framtid

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna att projektet Open for Business kan starta under förutsättning att övriga aktörer biträder med sin del av finansieringen.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Organisationen CEED, Centre for Entrepreneurship Education and Development, har sedan 1994 bedrivit verksamheten Open for Business (OFB). Verksamheten syftar till att stimulera unga entreprenörer att starta eget företag eller att vara företagssamma då de är anställda.

I april 2000 arrangerade länsstyrelsen i Stockholms län ett informationsmöte om OFB. NUTEK planerade att starta OFB-verksamhet på 5 olika platser i Sverige. Verksamheten skulle bedrivas som pilotprojekt och utvärderas efter 3 år.
Norrtälje kommun utsågs av NUTEK som en intressant etablering i länet.
För Norrtälje kommun innebär det en kostnad på 125 kkr per år i tre år.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna att projektet Open for Business kan starta under förutsättning att övriga aktörer biträder med sin del av finansieringen, att belasta kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för kostnaden av projektet under
2001 samt att uppdra till ledningskontoret att i sin budget för 2002 och 2003 uppta kostnaden för projektet.KF § 55 forts

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet beslutade enligt ledningskontorets förslag samt att förvaltnings-yttrande från utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen ska föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde.

Ks 1/2 Kommunstyrelsen beslutade 2001-02-01, § 20 att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna att projektet Open for Business kan starta under förutsättning att övriga aktörer biträder med sin del av finansieringen, samt beslutade för egen del att belasta kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för kostnaden av projektet under 2001 samt att uppdra till ledningskontoret att i sin budget för 2002 och 2003 uppta kostnaden för projektet.
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bridget Wedberg (mp), Karl-Axel Öst (fp), Torsten Bergström (m), Bengt Ericsson (c), Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
avslag på kommunstyrelsens förslag


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

________

KF § 56 Dnr KS 01-131 102

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare för moderata samlingspartiet i utbildningsnämnden välja

Lotta Lindblad-Söderman (m)
Sundäng 502
760 18 Yxlan


Bakgrund

Carl Gezelius (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 010129, § 26 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

________

KF § 57

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna


Dnr KS 01-133 040
Planering och uppföljning under 2001 på väg mot år 2002-2004

Räddningstjänstens meddelande; Avsteg från formellt kompetenskrav.

Ersättningsbestämmelser (ERS) 2001

___________