Kommunfullmäktige 2001-10-29 1(50)

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-21.35

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Yvonne Nilzon, socialchef § 225
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Åsa Wärlinder (c) och Holger Forsberg (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret 2001-11-07, kl 15.00.


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 224-262
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Inger Jansson §§ 232-233

Justerande ..................................................................................................................
Åsa Wärlinder Holger Forsberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2001-10-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 224

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Åsa Wärlinder (c) och Holger Forsberg (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2001-11-07, kl 15.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

_________

KF § 225

Information från socialnämnden

Vice ordförande i socialnämnden, Bodil Henriksson (s) och socialchef Yvonne Nilzon inleder socialnämndens information om nämndens verksamhet.

Kajsa Kanrell och Per Sonesson, som på uppdrag av socialnämnden ansvarar för familjerådgivningsverksamheten i Norrtälje kommun, redovisar sitt arbete.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

________KF § 226

Utdelning av 2001 års belöning för ideellt socialt arbete

2001 års belöning för ideellt socialt arbete utdelas av socialnämndens vice ordförande Bodil Henriksson (s) till Anna-Lena Bodin med motiveringen

”Anna-Lena är välkänd bland missbrukare och socialt utslagna i Norrtälje. Hon är alltid beredd att hjälpa till med allt från att ta kontakt med socialförvalt-ningen, hjälp att komma till avgiftning, hjälp till akuten på sjukhuset, ett mål mat, stöd att ringa obehagliga samtal. Många är de som fått tröst och förståelse, en varm kram när de haft det svårt.
Hon hjälper till av egen fri vilja, utan en tanke på ersättning eller kompensa-tion, hon bara är sådan. Anna-Lena fick själv hjälp när det såg som mörkast ut i hennes liv. Vetskapen om att det går att resa sig fast det ser hopplöst ut förmedlar Anna-Lena på ett sådant sätt och med ett språk som går hem och förstås av människor på livets skuggsida.”

och till Rimbo Ungdomsbrandkår, representerade av Gun Wall, Christer Modenius och Sune Johansson, för deras arbete med ungdomar i Rimbo med motiveringen

”Dessa personer har ställt upp med mycket fritid och personliga resurser för att starta Ungdomskåren i Rimbo. De har fångat upp ungdomar, en del med sociala problem, och givit dem nya värderingar som gjort att de börjat bli förebilder bland sina kamrater.”

_______
KF § 227 Dnr KS 01-786 456

Besvarande av interpellation från Lena Norén-Mellin (s) till tekniska nämndens ordförande ang information till kommuninvånarna om producentansvar för elektroniska produkter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lena Norén-Mellin (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-09-24, § 212, följande interpellation till tekniska nämndens ordförande.

”Interpellation etc………” Bilaga § 227.

Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 227.

Lena Norén-Mellin (s) yttrar sig.

________

KF § 228 Dnr KS 01-787 026

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommun-styrelsens ordförande ang ökade kostnader för övertalighet m.m. i verksamheter som lagts ut på entreprenad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-09-24, § 213, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ökade kostnader för övertalighet m.m. i verksamheter som lagts ut på entreprenad.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 228.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 228.

Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Kjell Jansson (m), Holger Forsberg (s) och Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.

_________

KF § 229 Dnr KS 01-793 822

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens ordförande om planerna på utomhusbad i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, eftersom interpellanten ej är närvarande.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-09-24, § 214, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planerna på utomhusbad i Hallstavik.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 229.

________

KF § 230 Dnr KS 01-788 291

Besvarande av enkel fråga från Bengt Larsson (s) till utbildnings-nämndens ordförande ang lokaler till restaurangutbildningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bengt Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-09-24, § 215, följande enkla fråga till utbildningsnämndens ordförande angående lokaler till restaurangutbildningen.

”Enkel fråga etc……….” Bilaga § 230.


Beslutande sammanträde

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 230.

Bengt Larsson (s) yttrar sig.

________

KF § 231 Dnr KS 99-146 826

Besvarande av motion från Bengt Larsson (s) ang konstfrusen isbana i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att- med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2001-05-28, § 142 – anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-02-22, § 46. Bengt Larsson föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att snarast bygga en konstfrusen isbana i närheten av Sportcentrum.

Kultur- och fritidsnämnden hänvisar i beslut 1999-04-29, § 73 till pågående utredningsarbete och föreslår kommunfullmäktige att motionen skall anses besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade 1999-06-10, § 149 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med Wettershaga GOIF, Spillersboda IF och sportcentrum tagit fram underlag till beslutet om konstfrusen isbana med bandymått på IP vid Norrtälje Sportcentrum och har i beslut 2001-02-01, § 14 beslutat att ansöka om medel härför.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-28 att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag om 7 100 tkr för byggnation av isbana med bandymått, att finansieringen sker med egna medel, att begäran om utökad ram beträffande kapitaltjänstkostnader samt övriga driftkostnader behandlas i samband med budgeten för 2002, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bevaka ett eventuellt framtida behov av läktarbygge.

KF § 231 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-08-21 föreslagit att- med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2001-05-28, § 142 – anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 13/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-13, § 226 föreslagit enligt ledningskontorets förslag.

Ks 11/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-10-11, § 170, föreslagit kommunfullmäktige besluta att- med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2001-05-28, § 142 – anse motionen vara besvarad.

Beslutande sammanträde

Kf 29/10 Yrkanden

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Larsson (s)
enligt kommunstyrelsens förslag.

________

KF § 232 Dnr KS 01-104 512

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang lågfartsväg på Lindvägen i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-04-19, § 79 – bifalla motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut från 1994-08-17, § 259.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 8. I motionen föreslås att Lindvägen i Hallstavik får bli en lågfartsväg med 30 km.

År 1994 tillskrev de boende på Lindvägen i Hallstavik kommunstyrelsen om trafiksituationen. Trafiksäkerhetsnämnden föreslog 1994-04-18 att med hänsyn till bl a handikappade skall i första hand andra hastighetsdämpande åtgärder än gupp anläggas, att byggnadsnämndens pågående försök innebär att Ljungvägens norra del fram till Envägen öppnas för trafik bör utvärderas innan ytterligare åtgärder vidtages på Lindvägen.

Tekniska nämnden har 2001-04-19, § 79 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut från 1994-08-17, § 259 samt påtala att med tanke på utvecklingen se över om andra hastighetsdämpande åtgärder än gupp kan utgöra ett bättre alternativ på Lindvägen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-09-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-04-19, § 79 – bifalla motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut från 1994-08-17, § 259.KF § 232 forts

Politisk beredning

Au 13/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-13, § 227 föreslagit enligt ledningskontorets förslag.

Ks 11/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-10-11, § 171, föreslagit kommunfullmäktige besluta att - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-04-19, § 79 – bifalla motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut från 1994-08-17, § 259.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 29/10 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Allan Edehamn (s)
bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Allan Edehamns (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_______KF § 233 Dnr KS 00-894 271

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang ”social budget” hos Roslagsbostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen.

Reservation

Vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons (v) yrkande.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-10-30, § 250. I motionen föreslås att en utredning tillsätts för att undersöka möjlig-heterna till införande av social budget hos Roslagsbostäder och att undersöka möjligheten att ålägga Roslagsbostäder att starta sin bostadskö igen –tillgänglig för alla.

Socialnämnden har vid sammanträde 2001-06-19, § 140 beslutat att föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad genom att bifalla motionärens förslag om att ålägga Roslagsbostäder att starta bostadskö igen – tillgänglig för alla, samt att i övrigt hänvisa till socialchefens tjänsteskrivelse 2001-06-07 samt att därmed anse motionen vara besvarad.

Roslagsbostäder har i yttrande 2001-08-29 anfört att avsikten är att införa en intressebank som förhoppningsvis skall vara i bruk fr o m den 1 november 2001.

forts


KF § 233 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-09-17 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 20/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-20, § 234 föreslagit enligt ledningskontorets förslag. Elisabeth Björk (s) yrkade– med hänvisning till att Roslagsbostäder AB inför en intressebank för bostäder – anse motionen besvarad i denna del samt i övrigt avslag på motionen. Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Rolf Andersson (kd) – avslag på motionen.

Ks 11/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-10-11, § 172, föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt Bertil Karlsson (v) reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Beslutande sammanträde

29/10 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Bertil Karlsson (v)
återremiss

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet och tar upp ärendet för avgörande idag.

Reservation
Vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons (v) återremissyrkande.

Härefter ställer ordföranden propsition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
_________

KF § 234 Dnr KS 00-782 710

Besvarande av motion från Lisbeth R Karlman (m), Kajsa Hansson (c) och Hans Andersson (fp) om att införa den s k Uppsalamodellen i kommunens barnomsorg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2001-09-10, § 103 - avslå motion från Lisbeth R Karlman (m), Kajsa Hansson (c) och Hans Andersson (fp) om att införa den s k Uppsalamodellen i kommunens barnomsorg med anledning av att den i dagsläget saknar aktualitet.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1996-12-09, § 296. I motionen föreslås att samma modell införes i Norrtälje kommun som komplement/alternativ inom barnomsorgen.

Barn- och skolnämnden yttrade sig över motionen 1997-04-24, § 61 och beslutade då att avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1997-06-03, § 146 att låta göra en ekonomisk konsekvensutredning av att införa Uppsalamodellen och att i avvaktan härpå vilandeförklara ärendet.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-01-28 anfört att tankegångarna i motionen bör kunna vägas in i den planering som pågår med ny barnomsorgsmodell fr o m år 2000. Motionen föreslås därför överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande i planeringen för en ny barnomsorgsmodell fr o m år 2000 och att motionen därmed skulle anses vara besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2001-03-22, § 79 föreslagit att motionen skulle remitteras till barn- och skolnämnden för yttrande.


KF § 234 forts

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2001-09-10, § 103 beslutat att avslå motionen med anledning av att ärendet i dagsläget saknar aktualitet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-01 på anförda skäl föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att ärendet i dagsläget saknar aktualitet.

Politisk beredning

Ks 11/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-10-11, § 176 föreslagit att – med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2001-09-10, § 103 - avslå motion från Lisbeth R Karlman (m), Kajsa Hansson (c) och Hans Andersson (fp) om att införa den s k Uppsalamodellen i kommunens barnomsorg med anledning av att den i dagsläget saknar aktualitet.

Beslutande sammanträde

Kf 29/10 Yrkanden:

Christer Candal (m)
enligt kommunstyrelsens förslag

__________

KF § 235 Dnr KS 01-917 080

Motion från Robert Johansson (mp), Stefan Lindow (mp) och Helena Ekekihl (mp) om tillsättande av en förvaltningsövergripande grupp för att belysa behov inom kommunen som kan bli en del av planeringen för Nordrona (Lv3-området)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Robert Johansson (mp), Stefan Lindow (mp) och Helena Ekekihl (mp) inlämnar följande motion om tillsättande av en förvaltningsövergripande grupp för att belysa behov inom kommunen som kan bli en del av planeringen för Nordrona (Lv3-området).

”Motion etc………” Bilaga § 235.

________

KF § 236 Dnr KS 01-824 106

Motion från Christina Frisk (fp) med förslag om inrättande av ett brottsförebyggande råd i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Christina Frisk (fp) inlämnar följande motion med förslag om inrättande av ett brottsförebyggande råd i Norrtälje kommun.

”Motion etc……..” Bilaga § 236.

_________

KF § 237 Dnr KS 01-909 730

Motion från Ragnar Bergsten (s) om införande av hemservice i hemtjänsten för 80 år och äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Ragnar Bergsten (s) inlämnar följande motion om införande av hemservice i hemtjänsten för 80 år och äldre.

”Motion etc……….” Bilaga § 237.

______

KF § 238 Dnr KS 01-910 456

Interpellation från Bengt Larsson (s) till utbildningsnämndens ordförande om pappersinsamling på Rodengymnasiet m.m.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bengt Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande om pappersinsamling på Rodengymnasiet m.m.

”Interpellation etc………” Bilaga § 238.

_________

KF § 239 Dnr KS 01-915 029

Enkel fråga från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande om intresse att vara med i försöket med friår

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande om intresse att vara med i försöket med friår.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 239.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar: ”Ja”.

_________

KF § 240 Dnr KS 01-916 029

Enkel fråga från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om intresse att vara med i försöket med friår

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om intresse att vara med i försöket med friår.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 240.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericssons (c) svar: ”Ja”.

_________

KF § 241 Dnr KS 01-911 317

Enkel fråga från Allan Edehamn (s) till tekniska nämndens ordförande om belysning på Kanalvägen i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Allan Edehamn (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till tekniska nämndens ordförande om belysning på Kanalvägen i Hallstavik.

”Enkel fråga etc………” Bilaga § 241.

Tekniska nämndens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Jag ska ta hem frågan till förvaltningen. Det är olyckligt att det blivit så här, men det är ej realistiskt att få arbetet utfört före årets slut.”

_________

KF § 242 Dnr KS 01-918 151

Enkel fråga från Inger Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang kommunens konsumentrådgivning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Inger Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens konsumentrådgivning.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 242.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

”Jag kommer att uppdra till kommundirektören tillse detta. Det skall finnas resurser inom servicekontoret för att klara dessa uppgifter.

_________

KF § 243 Dnr KS 01-745 107

Årsredovisning 2000; Stiftelsen Roslagsmuséet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger Stiftelsen Roslagsmuséets årsredovisning för år 2000.

__________

KF § 244 Dnr KS 01-746 107

Årsredovisning 2000; Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras årsredovisning för år 2000.

________

KF § 245 Dnr KS 01-751 107

Årsredovisning 2000; Stiftelsen Rödakorsgården

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger Stiftelsen Rödakorsgårdens årsredovisning för år 2000.

________

KF § 246 Dnr KS 01-810 107

Årsredovisning 2000; Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfonds årsredovisning för år 2000.

________

KF § 247 Dnr KS 01-744 107

Årsredovisning 2000; Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB årsredovisning för år 2000.

_________

KF § 248 Dnr Ks 01-795 042

Delårsbokslut tertial 2, 2001

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsbokslutet – tertial 2, 2001.


Bakgrund

Förvaltningarna har gjort delårsbokslut per augusti inkl årsprognos, vilken behandlas av resp. ämnd. Ledningskontoret/servicekontoret har sammanställt delårsbokslutet totalt för kommunen samt koncernen samt gjort den övergripande förvaltningsberättelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samband med delårsbokslutet begärt att medel avseende ungdomens hus överförs från kommunstyrelsen. Eftersom verksamheten bedrivs inom kultur- och fritidsnämnden bör överföring ske.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut tertial 2, 2001.

Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta att överföra 300 tkr avseende ungdomens hus från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Politisk beredning

Au 27/9 Ekonomichef Gunilla Edvinssson redovisade delårsbokslutet vid arbetsutskottets sammanträde 2001-09-27, § 241. Ärendet vilandeförklarades till sammanträdet 2001-10-04.

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 254 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-03.KF § 248 forts

Ks 11/10 Kommunstyrelsen har 2001-10-11, § 174, för egen del beslutat att överföra 300 tkr avseende ungdomens hus från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden, samt föreslagit kommunfullmäktige att besluta godkänna delårsbokslutet-tertial 2, 2001.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

_________

KF § 249 Dnr KS 01-234 291

Hemställan om tilläggsanslag om- och tillbyggnad av Centralskolan i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden utökat investeringsanslag om 5.700 tkr för färdigställande av skollokaler och skolkök/matsal i Centralskolan i Hallstavik,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-03-26, § 75 beslutat bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 50.800 tkr för ombyggnad av Centralskolan, Hallstavik, etapp 2 samt att finansiering sker med egna medel.

Etapp 2 innebär en om- och tillbyggnad av den stora skolbyggnadens två huskroppar, en del för kommunikation mellan huskropparna samt uppgradering och förnyelse av ventilations- och installationssystem.

Tekniska kontoret har infordrat anbud för projektets genomförande som en totalentreprenad. För att den planerade ombyggnaden ska kunna genomföras behöver investeringsanslaget utökas med 5,7 mkr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-09-27, § 215 beslutat göra en framställan till kommunfullmäktige om ett utökat investeringsanslag på 5,7 mkr för färdigställande av skollokaler och skolkök/matsal i Centralskolan i Hallstavik.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2001-10-08 beslutat att hos kommunfullmäktige hemställa om utökat investeringsanslag om 5,7 mkr för färdigställande av skollokaler och skolkök/matsal i Centralskolan i Hallstavik i enlighet med tekniska kontorets skrivelse 2001-09-20 samt att hänvisa till

KF § 249 forts

kommunfullmäktiges beslut i protokoll 2001-03-26, § 75 att kompensation till barn- och skolnämnden för ökade driftkostnader p g a ombyggnation behandlas i samband med budget för 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-01 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden utökat
investeringsanslag om 5.700 tkr för färdigställande av skollokaler och skolkök/matsal i Centralskolan i Hallstavik, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-01.

Ks 11/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-10-11, § 175, föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden utökat investeringsanslag om 5.700 tkr för färdigställande av skollokaler och skolkök/matsal i Centralskolan i Hallstavik, att finansiering sker med egna medel.

Beslutande sammanträde

29/10 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

__________

KF § 250 Dnr KS 01-347 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning daterad 01-09-25.

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-10-04, § 251.

Ks 11/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-10-11, § 176.

_________
KF § 251 Dnr KS 01-738 045

Begäran om förlängning av tillfällig kommunal borgen till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att medge att en tillfällig kommunal borgen tecknas för lån på 44 mkr, dock längst till 2002-01-31, till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler,

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för Håkan Jonssons m.fl. yrkande.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade bl a 2001-06-25, § 156 att medge att en tillfällig kommunal borgen tecknas för lån på 44 mkr, dock längst till 2001-09-30, till förmån för NIHAB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler.

NIHAB hemställer i skrivelse 2001-08-27 att Norrtälje kommun medger att bolaget får belåna tidigare uttagna pantbrev eftersom det innebär en mer-kostnad om nya pantbrev måste tas ut. Ledningskontoret har i tjänsteskrivelse

KF § 251 forts

2001-09-03 bl a föreslagit att Norrtälje kommun medger NIHAB rätt att använda tidigare uttagna ej belånade pantbrev på tillsammans 44 049 tkr i angivna fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas för att lösa in tidigare lån enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-06-25, § 156 där kommunen tecknat borgen t o m 2001-09-30 samt att under förutsättning att lånet med säkerhet av pantbrev inte är klart att lyftas från banken under vecka 39 medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längst t o m 2001-10-31.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-09-24, § 219 bl a att medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längst t o m 2001-10-31 och att återremittera ärendet i övriga delar till kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-03 föreslagit kommunfullmäktige besluta längst till 2002-01-31, till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 253 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-03.

Ks 11/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-10-11, § 177, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.
KF § 251 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Stefan Lindow (mp)
bifall till förlängd borgen till 2002-10-31.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons m.fl. yrkande

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

________

KF § 252 Dnr KS 01-647 736

Uppsägning av kommunens färdtjänstavtal för omförhandling

Kommunfullmäktige beslutar:

att säga upp färdtjänstavtalet mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun för omförhandling.


Bakgrund

KSL anför i skrivelse 2001-07-02 att om inte färdtjänstavtalet sägs upp före utgången av år 2001 gäller det tillsvidare i fyraårsperioder. KSL har beslutat att rekommendera länets kommuner att säga upp avtalet för omförhandling innan årets slut. Om avtalet sägs upp gäller det till och med den 31 december 2002.

Omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2001-09-10, § 86 och beslutat att säga upp kommunens färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting i syfte att från och med den 1 januari 2003 få till stånd ett nytt färdtjänstavtal.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att säga upp färdtjänstavtalet mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun för omförhandling.

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 257 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-04.

Ks 11/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-10-11, § 186, föreslagit kommunfullmäktige besluta att säga upp färdtjänstavtalet mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun för omförhandling.

KF § 252 forts

Beslutande sammanträde

29/10 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Hans Andersson (fp) yttrar sig.

__________

KF § 253 Dnr KS 99-794 514

Uppgörelse mellan Norrtälje kommun och Fastighets AB Gråberget ang fastigheten Riddaren 6-8 samt beviljande av medel

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till förlikningsavtal mellan Fastighets AB Gråberget ./. Norrtälje kommun samt

att förlikningsbeloppet om niohundrafemtiotusen (950.000:-) kronor skall belasta kommunstyrelsens bokslut för innevarande år.

Annette Tagesson (m) deltar ej i beslutet.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 1990, § 168, att till Fastighets AB Gråberget försälja fastigheterna Riddaren 1, 2, 3, 4 och 5 för en köpeskilling av 12,5 mkr.

Enligt köpekontraktet medgav kommunen Gråberget bland annat rätt att förvärva ytterligare mark i kv Riddaren under vissa förutsättningar mot en köpeskilling som skulle beräknas så som ersättning för den byggrätt som medges i detaljplanen och med 2.000 kr per kvm bruttoarea, källarvåningen ej inräknad.

Vid besiktningen av fastigheten framkom att fastigheten var behäftad med fel. Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 1990, § 267 att köpeskillingen minskas med 2.230.000 kr samt att ”exploateringsavgift och köpeskilling… utgår endast för nytillkommen byggrätt utöver 600 kvm till sammantaget bruttoarea.”

Parterna träffade ett tilläggsavtal, enligt vilket Gråberget från exploateringsavgiften och köpeskillingen tillsammans skulle få avräkna 1.200.000 kr, exkl indextillägg, för det fall optionen utnyttjades eller nämnd byggrätt tillkom.KF § 253 forts

Gråberget begärde i oktober 1998 att få nyttja optionen avseende Kvarngården. För att nyttja optionen krävdes att detaljplanen ändrades. Kommunen beslutade att bibehålla marken som parkeringsplats. Sålunda föll möjligheten till att nyttja optionen.

Enär optionen inte kunde utnyttjas stämde Gråberget kommunen. Gråberget yrkade att kommunen skall utge 1.446.860 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 maj 2000 tills betalning sker. Vidare yrkades ersättning för rättegångskostnader.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-19 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till förliknings-avtal mellan Fastighets AB Gråberget ./. Norrtälje kommun samt att förlikningsbeloppet om niohundrafemtiotusen (950.000:-) kronor skall belasta kommunstyrelsens bokslut för innevarande år.

Politiskt beredning

Ks 29/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-10-29, § 191, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt ledningskontorets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 29/10 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s) och Jan Lindegren (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kjell Jansson (m) yttrar sig.

__________

KF § 254 Dnr KS 01-914 102

Åke Malmström (kd); avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Åke Malmström (kd) begärt entledigande.


Bakgrund

Åke Malmström (kd) avsäger sig i skrivelse 011029 uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

_________

KF § 255 Dnr KS 01-868 102

Christina Pettersson (s); avsägelse av uppdrag som huvudman i Roslagens Sparbank

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna avsägelsen till valberedningen för förslag till ny huvudman efter Christina Pettersson (s).


Bakgrund

Christina Pettersson (s) har i skrivelse 011016 avsagt sig uppdrag som huvudman i Roslagens Sparbank..

________

KF § 256 Dnr KS 01-952 102

Tommy Andersson (c); avsägelse av uppdrag som ledamot i Norrtälje Industri- och hantverkshus AB, ersättare i kommunstyrelsen, huvudman i Roslagens Sparbank och ombud i Hallstaviks elektriska distributions-förening

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Tommy Andersson (c) begärt entledigande från uppdrag som ledamot i Norrtälje Industri- och hantverkshus AB, ersättare i kommun-styrelsen och ombud i Hallstaviks elektriska distributionsförening


Bakgrund

Tommy Andersson (c) avsäger sig i skrivelse 011028 uppdrag som ledamot i Norrtälje Industri- och hantverkshus AB (NIHAB), ersättare i kommun-styrelsen, huvudman i Roslagens Sparbank och ombud i Hallstaviks elektriska distributionsförening.

____________

KF § 257 Dnr KS 01-131 102

Val av kommunrevisor för (kd)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till kommunrevisor för (kd) välja

Åke Malmström
Källgränd 3
761 30 Norrtälje


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-08-27, § 199 beviljat Lars Nilsson (kd) entledigande från uppdrag som kommunrevisor.

___________

KF § 258 Dnr KS 01-131 102

Val av ersättare för (kd) i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ersättare för (kd) i miljö- och hälsoskyddsnämnden välja

Svante Hedlund
Grindvägen 2 N
761 62 Norrtälje


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Åke Malmström (kd) entlediganden från uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskydds-nämnden.

________


KF § 259 Dnr KS 01-131 102

Val av ersättare för (fp) i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ersättare i miljö- och hälsoskydds-nämnden för (fp) välja

Fredrik Lind
Tomtavägen 7
762 31 Rimbo


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-09-24, § 220, beviljat Pia Ekman (fp) entledigande från uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskydds-nämnden..

________

KF § 260 Dnr KS 01-131 102

Val av ledamot för (c) i Norrtälje Industri- och hantverkshus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ledamot för (c) i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB styrelse välja

Kurt Lodenius
Hammarby 6961
761 93 Norrtälje


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Tommy Andersson (c) entledigande från uppdrag som ledamot i Norrtälje Industri- och Hantverks-hus AB.

_________
KF § 261

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svar på fråga ställd vid allmänhetens frågestund till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande från Hans M Eriksson.

Tack från landshövding Ulf Adelsohn för uppvaktning.

________

KF § 262

Avslutning

Ordföranden tackar för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.

_________