Kf 01 12 17

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-22.10

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande
Bo Assarsson, miljöteknisk chef § 287
Mikael Söderström, VA-verkschef § 287
Jan Wisén, Södra Roslagens Brandförbund § 287
Christina Nilsson, sekreterare
Tommie Eriksson, teknisk chef § 287


Utses att justera Hans Andersson (fp) och Eva Pfister (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret 2001-12-21, kl 09.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 286-311
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Inger Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Hans Andersson Eva Pfister

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2001-12-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 286

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Hans Andersson (fp) och Eva Pfister (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2001-12-21, kl 09.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

_________


KF § 287

Information från tekniska nämnden

Entreprenadupphandlingar

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) inleder nämndens information med att redovisa de entreprenadupphandlingar som genomförts.

Från tekniska kontoret redovisar Tommie Eriksson upphandlingen av fastighetsskötsel, Bo Assarsson redovisar gata/parkupphandlingen och Michael Söderström redovisar vatten- och avloppsupphandlingen.

Kristina Almén (s), Ulla Fransson (s), Ragnar Bergsten (s), Håkan Jonsson (s) och Jan Sjöblom (s) yttrar sig.


Räddningscentral Norr

Räddningsutskottets ordförande Louise Branting (c) inleder dagens information om Räddningscentral Norr och överlämnar ordet till brandchef Jan Wisén från Södra Roslagens Brandförbund som informerar om Räddningscentral Norr.

Christer Candal (m), Berit Jansson (c) och Bodil Henriksson (s) samt Agneta Wennberg yttrar sig.

________KF § 288

Utdelande av kommunens hedersbelöning, Norrtälje Nyckel 2001

Kommunfullmäktiges ordförande överlämnar kommunens hedersbelöning Norrtälje Nyckel för år 2001 till Åke Söderman, Länna, för hans ideella
./. insatser i många olika organisationer (se bilaga).

Belöningskommitténs motivering lyder:

”Åke Söderman tilldelas Norrtälje Nyckel år 2001 för att han i många olika organisationer, främst inom kultursektorn, under många år varit och fort-farande är starkt engagerad och gör en mycket stor ideell arbetsinsats till stor glädje och nytta för många människor.”

___________
KF § 289 Dnr Ks 01/793 822

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens ordförande om planerna på utomhusbad i Hallstavik

Beslut

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-09-24, § 214, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planerna på utomhusbad i Hallstavik.

”Interpellation etc………” Bilaga § 289.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 289.

Britt-Marie Åhman (c), Bridget Wedberg (mp), Håkan Jonsson (s) och Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

__________

KF § 290 Dnr Ks 01/1020 610

Besvarande av interpellation från Marita Jeansson (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang undersökning av orsakerna till att många elever går ut nian med bristande kunskaper i kärnämnena

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Marita Jeansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-11-26, § 282, följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående undersökning av orsakerna till att många elever går ut nian med bristande kunskaper i kärnämnena.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 290.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 290.

Marita Jeansson (s), Elisabeth Björk (s), Hans Andersson (fp) och Kurt Pettersson (c) yttrar sig.

________KF § 291 Dnr KS 00-905 312

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang cykelväg på vägsträckan mellan Älmsta och Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att vid nästa överläggning med Vägverket ta upp behovet av en gång- och cykelväg mellan Älmsta och Grisslehamn, samt

att därmed anse motionen vara besvarad


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-11-23, § 338.

Motionären anför att vägsträckan mellan Älmsta och Grisslehamn är mycket hårt trafikerad och inte anpassad för oskyddade trafikanter. En gång- och cykelväg på sträckan mellan Älmsta och Grisslehamn behövs.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2001-09-25 att en ny gång- och cykelväg utmed länsväg 283 mellan Älmsta och Grisslehamn är en angelägenhet för Vägverket. Kommunen yttrar sig varje år över föreslagna infrastrukturinvesteringar inom länet och vid de tillfällen framhåller kommunen de gång- och cykelbanor som prioriteras inom Norrtälje kommun. Utredning om gång- och cykelbana i Älmsta bedrivs av Vägverket och pågår för närvarande. Den i motionen utpekade sträckan finns inte med i kommunens senaste yttrande.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att vid nästa överläggning med Vägverket ta upp behovet om en gång- och cykelväg mellan Älmsta och Grisslehamn samt att därmed anse motionen vara besvarad.


KF § 291 forts

Politisk beredning

Au 18/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-18, § 262 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-09-25.

Ks 8/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-08, § 195, föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att vid nästa överläggning med Vägverket ta upp behovet av en gång- och cykelväg mellan Älmsta och Grisslehamn samt att därmed anse motionen vara besvarad.

Kf 26/1 Kommunfullmäktige beslutade 2001-11-26, § 276, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

_______

KF § 292 Dnr KS 01-413 109

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) angående adjungering till demokratiberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till kommunfullmäktiges presidiums yttrande 2001-11-07- anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Jan E Johansson har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige finner en lösning så att Mats Dannewitz Linder kan fortsätta delta på demokratiberedningens sammanträden.

Kommunfullmäktiges presidium har yttrat sig över motionen 2001-11-07 och lämnat synpunkter och förslag till besvarande av motionen.

Kommunfullmäktige inrättade den 3 maj 2000, § 109 en demokratiberedning bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fastställde vidare den 27 november 2000, § 279 en instruktion för demokratiberedningen.

I instruktionen för demokratiberedningen står bl a att beredningen skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare som representerar varje parti med mandat i fullmäktige, samt att ledamot och ersättare skall vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 304 föreslagit enligt kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 2001-11-07.

Ks 29/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-29, § 223 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 2001-11-07.
_________


KF § 293 Dnr KS 01-1095 455

Motion från Elisabeth Björk (s) ang behov av lördagsöppet på Salmunge återvinningsstation

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) inlämnar följande motion angående behov av lördagsöppet på Salmunge återvinningsstation.

”Motion…………” Bilaga § 293.

_________


KF § 294 Dnr KS 01-1096 027

Motion från Bertil Karlsson (v) m.fl. ang utbildning för kommunens personal i hur man kör bil på ett mjukt och bränslesnålt sätt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) m.fl. inlämnar följande motion angående utbildning för kommunens personal i hur man kör bil på ett mjukt och bränslesnålt sätt.

”Motion etc………” Bilaga § 294.

________


KF § 295 Dnr KS 01-1097 430

Motion från Bertil Karlsson (v) m.fl. om att undersöka möjligheten att få miljöriktiga däck på kommunens leasade miljöbilar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) m.fl. inlämnar följande motion om att undersöka möjligheten att få miljöriktiga däck på kommunens leasade miljöbilar.

”Motion etc……….” Bilaga § 295.

_________


KF § 296 Dnr KS 01-1091 311

Interpellation från Kristina Almén (s) till kommunstyrelsens ordförande om vad som har hänt med hennes motion och fråga när vi får en plats eller gata uppkallad efter Den Heliga Birgitta i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Kristina Almén (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vad som har hänt med hennes motion och fråga när vi får en plats eller gata uppkallad efter Den Heliga Birgitta i Norrtälje stad.

”Interpellation etc………” Bilaga § 296.

_________


KF § 297 Dnr KS 01-1090 001

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande om gemensam IT-support för förvaltningarna i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om gemensam IT-support för förvaltningarna i Norrtälje kommun.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 297.

________


KF § 298 Dnr KS 01-1098 810

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande angående otillåten dragracing i Görla industriområde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar.

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående otillåten dragracing i Görla industriområde.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 298.

__________


KF § 299 Dnr KS 01-1099 006

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunfullmäktiges ordförande om samåkning till kommunfullmäktiges sammanträden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om samåkning till kommun-fullmäktiges sammanträden.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 299

_________


KF § 300 Dnr KS 01-1094 612

Enkel fråga från Elisabeth Björk (s) till utbildningsnämndens ordförande om lokaler till transporttekniska programmet nästa termin

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till utbildningsnämndens ordförande om lokaler till transport-tekniska programmet nästa termin.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 300.

________


KF § 301 Dnr KS 01-1000 346

Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2002,

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2002,

att finansiering av den ca 2 % sänkningen av den rörliga förbrukningsavgiften får ske genom den s k VA-fonden, dvs avräknas i bokslut 2002 (C:a 700.000 kr).

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

I relation till den nuvarande taxan för allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns endast en förändring förutom att taxans rörliga del (förbrukningen sänks med ca 2 %. Ett tillägg har förts in som gör det möjligt för kommunen att reducera anläggningsavgiften med 8.750 kr (varav 1.750 kr utgör moms) när en fastighetsägare ansluter sin fastighet till det allmänna va-nätet som är ett tryckavloppssystem.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-11-22, § 269 föreslagit kommunfullmäktige fastställa förslag till VA-taxa för år 2002, som bifogats tekniska kontorets skrivelse 2001-11-13 med ändringen att taxans rörliga del (förbrukningen sänks med 2 % samt att föreslå kommunfullmäktige att finansiera sänkningen av brukningsavgifterna genom VA-fonden.


KF § 301 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-28 föreslagit kommunstyrelsen att kommunfullmäktige antar taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2002 att gälla från och med den 1 januari 2002, att finansiering av den ca 2 % sänk-
ningen av den rörliga förbrukningsavgiften får ske genom den s k VA-fonden, dvs avräknas i bokslut 2002 (ca 700.000 kr).

Politisk beredning

Au 29/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-29, § 312 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-28.

Ks 29/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-29, § 218 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

KF 17/12 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Robert Johansson (mp)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.

Jan Lindegren (s) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- att VA-taxan skall vara oförändrad.

Hans Andersson (fp), Louise Branting (c), Lars-Erik Jansson (s) och Christer Candal (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
________

KF § 302 Dnr Ks 01-1043 450

Förslag till Renhållningstaxa för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till renhållningstaxa samt

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2002 och tills vidare.


Bakgrund

Tekniska kontoret har 2001-11-20 upprättat förslag till renhållningstaxa. Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-11-22, § 270 föreslagit kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2002 och tills vidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-28 tillstyrkt förslaget och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till renhållningstaxa samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2002 och tills vidare.

Politisk beredning

Au 29/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-29, § 313 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-28.

Ks 29/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-29, § 219 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 17/12 Kjell Jansson (m) yttrar sig.

___________

KF § 303 Dnr KS 01-773 710

Förslag till ny barnomsorgstaxa för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – under förutsättning att regeringen inte bifallit kommunens begäran angående vårdnadsbidrag - införa maxtaxa inom barnomsorgen fr o m 1 januari 2002,

att godkänna av barn- och skolnämnden föreslagen taxa (alt B).


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-06-25, § 159 bland annat beslutat att uppdra till barn- och skolnämnden att utforma en ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagsbeslut i samband med nämndens budgetarbete för år 2002. Nämnden skall särskilt undersöka möjligheterna att bibehålla timintervalltaxa.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2001-09-10, § 109 beslutat att överlämna förslag till ny barnomsorgstaxa enligt förvaltningens förslag alternativ B.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att – under förutsättning att regeringen inte bifallit kommunens begäran angående vårdnadsbidrag - införa maxtaxa inom barnomsorgen fr o m 2002, att godkänna av barn- och skolnämnden föreslagen taxa (alt B).forts

KF § 303 forts

Politisk beredning

Au 25/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-25, § 275 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-23. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till alternativ A.

Ks 8/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-08, § 201, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 17/12 Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) yttrar sig.

Yrkande:

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 304 Dnr KS 01-867 045

NIHAB ang kommunal borgen för lån till ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder (Etapp 1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde
Reservation
Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons (v) yrkande.
Moderata samlingspartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Christer Candals (m) yrkande.
Bakgrund
NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB anhåller i skrivelse 2001-10-16 om borgen för ombyggnad av kasernerna till studentbostäder.
Etapp 1 omfattar kasernerna 2 och 4 och är kostnadsberäknat till 27,5 mkr inklusive moms och statsbidrag. Ombyggnaden skall pågå från 2001-10 till 2002-05.
Om resultatet av ombyggnaden i etapp 1 blir full beläggning vid uthyrning till studenter återkommer NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB med etapperna 2 och 3. Kostnaderna för dessa är beräknade till 27,5 mkr
respektive 40,0 mkr och ombyggnadstiden är planerad till hösten/vintern 2002/3 och 2003/4.
Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-19 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder, att borgens-förbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.
KF § 304 forts

Politisk beredning
Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 299 föreslagit enligt led-
ningskontorets skrivelse 2001-11-19.

Ks 29/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-29, § 220 föreslagit kommunfullmäktige besluta att medge att en kommunal tidsbegränsad borgen till 2002-06-30 tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Kf 17/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bertil Karlsson (v)
- avslag på tidsbegränsning av borgen, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
- bordläggningKF § 304 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på bordlägg-ningsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till bordläggningsyrkandet
Nej-röst för avslag på bordläggningsyrkandet

Med 22 ja, 34 nej och 5 som avstår har kommunfullmäktige beslutat bordlägga ärendet med minoritetsbordläggning.

___________KF 305 Dnr KS 01-938 173

RC-Norr – Förslag till avtal

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 252 - anta förslag till avtal rörande Räddningscentral-Norr, RC-Norr.


Bakgrund

Statens Räddningsverk beslöt i december 1998 att påbörja projektering av en Räddningscentral, som skall ersätta den befintliga larm- och ledningscentralen för Södra Roslagens Brandförsvarsförbund. Centralen skall fungera som gemensam larm- och ledningscentral under fredstid och höjd beredskap för alla 11 kommuner, som ingår i Rädd-Sam-Norr. Staten står för kostnaderna för uppförandet av själva RC-anläggningen och kostnaderna för driften under fredstid fördelas mellan samtliga räddningstjänster som ingår i Rädd-Sam-Norr.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2001-10-25, § 252. På skäl som redovisas i Räddningstjänstens skrivelse 2001-09-12 beslutade nämnden att tillstyrka upprättat avtalsförslag under förutsättning av att erforderliga medel anslås. I förslag till budget för tekniska nämnden har räddningstjänsten tillförts 900 tkr för år 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige antar förslag till avtal rörande RC-Norr.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 301 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-14.


KF § 305 forts

Ks 29/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-29, § 221, föreslagit kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 252 - anta förslag till avtal rörande Räddningscentral-Norr, RC-Norr.

________


KF § 306 Dnr Ks 01-1050 230

Reviderat reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner – attestreglemente

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till attestreglemente att gälla fr o m den 1 januari 2002.


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 1995-12-18, § 268, reglemente för attest och utanordning.

Kommunrevisorerna föreslår i skrivelse 1998-02-23 att attestreglementet aktualiseras och kompletteras så att reglemente och tillämpningsanvisningar överensstämmer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret/Servicekontoret har 2001-11-21 framlagt förslag till attestreglemente och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till attestreglemente att gälla fr o m den 1 januari 2002.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 311 föreslagit enligt ledningskontoret/servicekontorets skrivelse 2001-11-22.

Ks 29/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-29, § 230 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KF § 307 Dnr Ks 01-1046 312

Upphävande av föreskrift om gångbanerenhållning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att från och med den 1 januari 2002 upphäva gällande föreskrift om gång-banerenhållning för fastighetsinnehavare, antagna av kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 267.

.Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 1995, § 267 – med stöd av renhållningslagen och renhållningsförordningen – att överföra ansvaret för gångbanerenhållning från kommunen till respektive fastighetsägare.

Tekniska nämnden har vid sammanträde den 20 juni 2001, § 148 om antagande av entreprenör för drift av gata/park även antagit en option beträffande gångbanerenhållningen. Det innebär att kommunen påtagit sig ansvaret och kostnaderna för all gångbanerenhållning i kommunen. Fastighetsägarna kan därför nu befrias från detta ansvar.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-11-22, § 272 beslutat föreslå kommunfullmäktige att fr o m den 1 januari 2002 upphäva föreskrifterna om gångbanerenhållning samt att kostnaderna 670 kkr täcks inom tekniska kontorets ram för år 2002.KF § 307 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-23 föreslagit att kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2002 upphäva gällande föreskrift om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare, antagna av kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 267.

Politisk beredning

Au 29/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-29, § 317 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-23.

Ks 29/11 Kommunstyrelsen har vid sammatnräde 2001-11-29, § 231 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Kf 17/12 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Elisabeth Björk (s)
- att tekniska nämnden tillförs en utökad ram med 670 tkr, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Elisabeth Björks yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.


_________


KF § 308 Dnr KS 01-131 102

Val av ombud i Hallstaviks eldistributionsförening

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ombud i Hallstaviks eldistributionsförening välja

Yngve Wiik (c)
Skolvägen 14
763 35 Hallstavik


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-10-29, § 256 beviljat Tommy Andersson (c) entledigande från uppdrag som ombud i Hallstaviks eldistribu-tionsförening.

_______


KF § 309 Dnr Ks 01-131 102

Val av ersättare för centerpartiet i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i barn- och skolnämnden välja

Mai Helsing-Olsson (c)
Nyckelby Pl 10524
761 72 Norrtälje


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-11-26, § 284 beviljat Helene Thor (c) entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

________


KF § 310

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 01-944 112
Länsstyrelsens beslut 2001-11-13 ang förordnande av borgerlig vigselförrättare samt registreringsförrättare enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.

________


KF § 311

Avslutning

Ordförande Kurt Lodenius (c) tackar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och tjänstemän för det gångna året och tillönskar med ett speciellt riktat tack till Bengt Hellberg, närradioföreningen, alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vice ordförande Inger Jansson (s) tackar ordföranden för det gångna året och tillönskar honom en God Jul och ett Gott Nytt År.

_________