Kommunfullmäktige 2002-03-25

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-22.55

Beslutande Enligt förteckning
Elever från estetiska programmet, Rodengymnasiet, § 52
Lars Nordstrand, rektor Komvux, ”
Bibbi Höglund ” ” ”
Tommy Persson, projektledare Komvux ”
Ulla Petersson, ” ”
Övriga deltagande Ove Swanson, arkitekt § 53
Gunnel Löfqvist, planeringschef ”
Christina Nilsson, sekreterare
Nils-Gunnar Beregander, utbildningschef § 52


Utses att justera Christina Frisk (fp) och Katarina Jansson (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret 2002-04-02, kl 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 51-82
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Inger Jansson, §§ 57-61


Justerande ..................................................................................................................
Christina Frisk Katarina Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2002-03-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-04-03 anslags nedtagande 2002-04-24

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 51

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Christina Frisk (fp) och Katarina Jansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-04-02, kl 15.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

__________

KF § 52

Information från utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) inleder nämndens information.

Lars Nordstrand, Bibbi Höglund, Tommy Persson och Ulla Petersson, samtliga från Utbildningsförvaltningen, informerar om flexibelt lärande och högskoleutbildning i Norrtälje kommun.

Utbildningschef Nils-Gunnar Bergander svarar på frågor.

Presentationen inramas av medverkan av elever från Estetiska programmet, Rodengymnasiet.

Bengt Ericsson (c), Elisabeth Björk (s), Ingvar Jacobsson (m), Alf Wennerfors (m), Kajsa Hansson (c), Bridget Wedberg (mp), Ingabrita Mörch (m) och Pierina Blomberg (v) yttrar sig.

_________

KF § 53

Information om förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad

Planeringschef Gunnel Löfqvist och arkitekt Owe Swanson redovisar förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad.

Härefter yttrar sig Christer Candal (m) och Kurt Lodenius (c).

_______KF § 54 Dnr Ks 02/244 780

Allmänhetens frågestund

Ordföranden inleder allmänhetens frågestund med att informera om att han erhållit en skriftlig fråga från en anonym avsändare under signaturen ”Bekymrad mor”. På grund av frågans art uppmanas ”Bekymrad mor” att ta kontakt med kommunfullmäktiges sekreterare Christina Nilsson eller omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson.

Ingrid Nilsson överlämnar skriftliga frågor till sekreteraren;
Hur ser hemundervisningen ut för elever i högstadieskolorna i kommunen?
Vad kan kommunen erbjuda enligt skollagen?
Vad krävs för att få hemundervisning till elev i hemmet?
Hur ser planerna ut för att följa upp rehabiliteringsåtgärder till långtidssjukskrivna pedagoger?
Vilka fortsatta insatser är planerade?
Hur ser rekryteringen ut vad gäller anställning av lärare och hur annonseras tjänster ut?
Finns bostäder att erbjuda?
Hur ser planeringen ut i Norrtälje kommun för fortsatta åtgärder för barn och ungdomar?
Hur ser handlingsplaneringen ut för framtida planering för familjesituationer som kan uppstå i familjer som behöver stödjande insatser av skola, socialtjänsten, familjerätten, ekonomiska frågor?
Hur ser handlingsplanen ut för stödjande insatser – ex Nyckelknippan?
Olika ungdomsaktiviteter?
Rekrytering och stödjande insatser för lärare som skall arbeta med flexibelt lärande m m?
Hur många skall se hela teatern som estetiska programmet presenterade?

Ordföranden ber att frågorna får besvaras vid nästa sammanträde.
________

KF § 55 Dnr KS 02-138 610

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till utbildnings-nämndens ordförande ang utbildningsnämndens budgetunderskott

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-02-18, § 41, följande interpellation till utbildnings-nämndens ordförande angående utbildningsnämndens budgetunderskott.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 55.

Beslutande sammanträde

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 55.

Elisabeth Björk (s), Christer Candal (m), Kurt Pettersson (c), Lars-Erik Jansson (s), Bertil Karlsson (v), Ingvar Jacobsson (m), Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s), Hans Andersson (fp) och Rolf Andersson (kd) yttrar sig.

_________

KF § 56 Dnr KS 02-139 610

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommun-styrelsens ordförande ang det stora budgetunderskottet i utbildnings-nämnden år 2001

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002_02_18, § 42, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående det stora budgetunderskottet i utbildningsnämnden 2001.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 56


Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 56.

Elisabeth Björk (s), Christer Candal (m), Kurt Pettersson (c), Lars-Erik Jansson (s), Bertil Karlsson (v), Ingvar Jacobsson (m), Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s), Hans Andersson (fp) och Rolf Andersson (kd) yttrar sig.

_________

KF § 57 Dnr KS 02-142 351

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens ordförande; Varför finns det inget intresse för ny vatten-reningsteknik?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-02-18, § 43, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande; Varför finns det inget intresse för ny vattenreningsteknik?

”Interpellation etc………” Bilaga § 57.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 57.

Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

_________

KF § 58 Dnr KS 00-515 730

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) ang äldreomsorgspeng

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med instämmande i motionärens syfte – anse motionen vara besvarad, samt

att uppdra till omsorgsnämnden att utreda ett kundvalssystem i omsorgens verksamhet.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster-
partiets ledamöter reserverar sig.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-06-26, § 169. I motionen föreslås att äldreomsorgspeng, s k kundvalsmodell snarast införs.

I motionen diskuteras utförligt hur en övergång till kundvalssystem eller ”äldrepeng” skulle kunna gynna valfrihet för brukarna och för de gynnsamma kvalitativa effekter som ett sådant system skulle kunna leda till.

Omsorgsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2001-01-14 bl a anfört att man i december 2000 antagit ny organisation för omsorgsförvaltningen. En uppdelning av förvaltningens verksamhet har skett mellan myndighetsutövning och den del som producerar eller utför verksamheten. Det innebär att organisatoriska hinder inte längre finns för att öka antalet producenter inom verksamheten för att på så sätt öka valfriheten för kommunens medborgare. Omsorgsförvaltningen bedömer att frågan om kundval i första hand är en politisk fråga.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2001-03-22, § 36 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till omsorgsnämnden att utreda


KF § 58 forts

kundvalssystem i omsorgens verksamhet samt att motionen skall anses vara besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-23 föreslagit kommunfullmäktige besluta att – med instämmande av motionärens syfte – anse motionen vara besvarad, att uppdra till omsorgsnämnden att utreda ett kundvalssystem i omsorgens verksamhet.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-07, § 27 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-07.

Ks 7/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-07, § 32 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c), Ingvar Jacobsson (m), Kjell Jansson (m)

- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v), Jan Lindegren (s)
avslag på motionen

Hans Andersson (fp), Bridget Wedberg (mp), Kajsa Hansson (c), Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ragnar Bergstens (s) m fl yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
_________


.


KF § 59 Dnr KS 01-737 103

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang rådslag enligt Kalixmodellen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse – anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2001, § 184. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag att genomföra en förstudie och undersöka möjligheten till att genomföra ett rådslag enligt Kalixmodellen.

Kommunfullmäktige inrättade en demokratiberedning den 3 maj 2000, § 109. Demokratiberedningen består av en representant för varje i fullmäktige representerat parti. Demokratiberedningens ledamöter får initiera diskussioner i partigrupperna om vilka framtida frågor som beredningen skall utreda förutom de frågor som fullmäktige överlämnar till demokratiberedningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2002-01-22 anfört att frågan om att i Norrtälje kommun införa ett rådslag enligt Kalixmodellen bör initieras i demokratiberedningen. Kommunfullmäktige föreslås besluta att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse – anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-07, § 28 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-22.

KF § 59 forts

Ks 7/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-07, § 33 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 25/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Emanuel Johansson (s) yttrar sig.

__________KF § 60 Dnr KS 01-917 080

Besvarande av motion från Robert Johansson (mp), Stefan Lindow (mp) och Helena Ekekihl (mp) om tillsättande av en förvaltningsövergripande grupp för att belysa behov inom kommunen som kan bli en del av planeringen för Nordrona (Lv3-området)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-10-29, § 235. I motionen föreslås att en förvaltningsövergripande grupp tillsättes för att belysa behov inom kommunen som kan bli en del av planeringen för Nordrona (Lv3-området).

Kommunfullmäktige har den 24 september 2001, § 218 beslutat att Lv3-områdets byggnader, anläggningar och mark i första hand skall utvecklas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och övriga kunskapsintensiv verksamhet, att i övrigt ställa sig bakom NIHAB:s förslag till riktlinjer. Dessa riktlinjer skall gälla intill dess en fördjupad översiktsplan för området antas.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-01-22 att med hänvisning till att kommunfullmäktige redan fattat beslut den 24 september 2001 ang riktlinjer för utvecklande av Lv3 området föreslår ledningskontoret att motionen avslås.
KF § 60 forts

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-07, § 29 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-22.

Ks 7/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-07, § 34 föreslagit kommunfullmäktige avslå motionen.
Bridget Wedberg (mp) lät anteckna till protokollet att hon anser att motionen skall bifallas.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp) – bifall till motionen.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bridget Wedbergs (mp) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

_________KF § 61 Dnr KS 00-891 846

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) ang upprustning av Norrtälje gästhamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till pågående utvecklingsarbete som redovisas i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande – anse motionen besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare, vänsterpartiets ledamöter och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-10-30, § 248. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att åstadkomma en attraktiv gästhamn.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteyttrande 2001-11-19 redovisat det arbete som pågår inom kultur- och fritidsförvaltningen för att utveckla verksamheten vid Norrtälje gästhamn. Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bifalla Jan E Johanssons (s) motion ang upprustning av Norrtälje gästhamn med hänvisning till pågående utvecklingsarbete som redovisas i skrivelsen.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2001-12-14, § 145 beslutat att – med hänvisning till pågående utvecklingsarbete som redovisas i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande – anse motionen besvarad.


fortsKf § 61 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-16 föreslagit kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till pågående utvecklingsarbete som redovisas i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande – anse motionen besvarad.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-07, § 30 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-16. Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s) yrkade bifall till motionen.

Ks 7/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-07, § 35, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.
Bridget Wedberg (mp) lät anteckna till protokollet att hon anser att motionen skall bifallas.


Beslutande sammanträde

Kf 25/3 Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)

- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Emanuel Johansson (s)

bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan E. Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
________


KF § 62 Dnr KS 02-245 866

Motion från Håkan Jonsson (s) om att en staty av Astrid Lindgren sätts upp utanför biblioteket eller annan lämplig plats

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) inlämnar följande motion om att en staty av Astrid Lindgren sätts upp utanför biblioteket eller annan lämplig plats.

”Motion etc………”Bilaga § 62.

__________

KF § 63 Dnr KS 02-258 514

Motion från Ragnar Bergsten (s) ang övervakning av parkeringsplatser för handikappade

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Ragnar Bergsten (s) inlämnar följande motion om övervakning av parkeringsplatser för handikappade.

”Motion etc……..” Bilaga § 63.

_________


KF § 64 Dnr KS 02-257 512

Motion från Ragnar Bergsten (s) ang trafiksäkerhetsåtgärd vid övergångsställe för gående och cyklister

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Ragnar Bergsten (s) inlämnar följande motion ang trafiksäkerhetsåtgärd vid övergångsställe för gående och cyklister.

”Motion etc….” Bilaga § 64.

_________


KF § 65 Dnr KS 02-254 712

Motion från Lena Noren-Mellin (s) ang förskoleavdelning inom Frötuna enheten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lena Norén-Mellin (s) inlämnar följande motion ang förskoleavdelning inom Frötuna enheten.

”Motion etc….” Bilaga § 65.

_________

KF § 66 Dnr KS 02-263 026

Motion från Bridget Wedberg (mp) ang fest för kommunanställda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion om årlig fest på Nordrona för kommunanställda.

”Motion etc….” Bilaga § 66.

_________


KF § 67 Dnr KS 02-274 773

Motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v), Eleonor Rosenquist (v) och Catarina Wahlgren (v) ang särskilda insatser på skolorna för att antalet rökande ungdomar ska minska

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v), Eleonor Rosenquist (v) och Catarina Wahlgren (v) inlämnar följande motion om att särskilda insatser skall göras på skolorna för att antalet rökande ungdomar ska minska.

”Motion etc….” Bilaga § 67.

__________


KF § 68 Dnr KS 02-273 510

Motion från Christina Frisk (fp) ang trafikplan för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Christina Frisk (fp) inlämnar följande motion om trafikplan för Norrtälje kommun.

”Motion etc…. ”Bilaga § 68.

_________


KF § 69 Dnr KS 02-255 290

Interpellation från Lena Norén-Mellin (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang dagbarnvårdarlokal inom Rådmansö enheten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lena Norén-Mellin ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande ang dagbarnvårdarlokal inom Rådmansö enheten.

”Interpellation etc….” Bilaga § 69.

_________KF § 70 Dnr KS 02-256 430

Interpellation från Lena Norén-Mellin (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang uppföljning av Agenda 21 arbetet inom barn- och skolförvaltningen.


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lena Norén-Mellin ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande ang uppföljning av Agenda 21 arbetet inom barn- och skolförvaltningen.

”Interpellation etc….” Bilaga § 70.

__________KF § 71 Dnr KS 02-262 027

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang varför finska föreningen inte har en ordinarie plats i pensionärsrådet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang varför inte finska föreningen har en ordinarie plats i pensionärsrådet.

”Interpellation etc….” Bilaga § 71.

_________KF § 72 Dnr KS 02-261 027

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om hur mycket kommunens olika förvaltningar satsar i genomsnitt per person på utbildning och utveckling av sin personal

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur mycket kommunens olika förvaltningar satsar i genomsnitt per person på utbildning och utveckling av sin personal.

”Interpellation etc…..” Bilaga § 72.

__________KF § 73 Dnr KS 02-277 710

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande om Norrtälje kommun uppfyller barnomsorgsgarantin

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om Norrtälje kommun uppfyller barnomsorgsgarantin.

”Interpellation etc….” Bilaga § 73.

__________


KF § 74 Dnr KS 02-271 281

Ställande och besvarande av interpellation från Lars-Erik Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang den dåliga städningen på Rodengymnasiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Beslutande sammanträde

Lars-Erik Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang den dåliga städningen på Rodengymnasiet.

”Interpellation etc…. ”Bilaga § 74.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…… ”Bilaga § 74.

Lars Erik Jansson (s) yttrar sig.

__________
KF § 75 Dnr KS 02-111 041

Ombudgetering av driftbudgetanslag 2001-2002

Kommunfullmäktige beslutar:

att ombudgetera anslag till driftbudgetens verksamhetskostnader med totalt 624 tkr,

att finansiering sker ur eget kapital.


Bakgrund

Under 2001 och tidigare har projekt påbörjats som vid årets bokslut ej varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2002 års verksamhet.

Ej färdigställda projekt:

Folkhälsoarbetet 73 tkr
Delprojekt inom folkhälsoarbetet
som ej har kunnat avslutats under året

EU-projekt 170
Östersjöpaletten 2 med 120 tkr och Resursnätet 50 tkr

Ekologiskt investeringsprogram

Projektet startade 1999. Några av delprojekten ha 235
ej färdigställts. Regeringen har förlängt genom- 146
förandet till 2002-12-31 624

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-02-08 på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att ombudgetera anslag till driftbudgetens verksamhetskostnader med totalt 624 tkr, att finansiering sker ur eget kapital.KF § 75 forts

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 51 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-08.

Ks 7/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-07, § 36 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

__________


.
KF § 76 Dnr 02-110 041

Ombudgetering av investeringsanslag 2001-2002 avseende inventarier, utrustning m m

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ombudgetera anslag till investeringsbudgetens utgifter med totalt 20342 tkr enligt bilaga,

att ombudgetera beviljade investeringsbidrag med totalt 9316 tkr enligt bilaga,

att tillkommande finansiering sker inom tidigare beslutad upplåning.


Bakgrund

Under 2001 och tidigare har projekt påbörjats som vid årets bokslut ej varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2002 års investeringsbudget.

Ej färdigställda projekt redovisas i bilaga till detta ärende.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-02-08 föreslagit kommunfullmäktige besluta att ombudgetera anslag till investeringsbudgetens utgifter med totalt 20342 tkr enligt bilaga, att ombudgetera beviljade investeringsbidrag med totalt 9316 tkr enligt bilaga, att tillkommande finansiering sker inom tidigare beslutad upplåning.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 52, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-08.

Ks 7/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-07, § 37, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
__________

KF § 77 Dnr KS 02-68 293

Investeringsanslag för ombyggnad av fastigheten Draken 3 i Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 10 mkr för ombyggnad av fastigheten Draken 3,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Tekniska kontoret har mellan 1995 och 2000 förhyrt lokaler inom fastigheten Draken 3 för omsorgsförvaltningens behov för den dagliga verksamheten för särskild omsorg.

Kommunfullmäktige beslöt 2001-02-19 att förvärva fastigheten för 3,3 mkr. Tekniska nämnden beslöt 2002-01-24 att begära investeringsanslag om 10 mkr för ombyggnation enligt det mer omfattande alternativet – huvudförslaget. Omsorgsnämnden beslöt 2001-12-17 att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret genomföra ombyggnaden enligt det större alternativet.

Efter ombyggnation kommer verksamhet som bedrivs vid fastigheten Delfinen 10, Baldersgatan 16 och fastigheten Draken 3 koncentreras till en anläggning, vilket medför verksamhetsmässiga fördelar.

Förslaget till ombyggnation innebär bl a att 275 kvm ytterligare tillskapas genom att bygga in extra bjälklag i delar av huset. Ett alternativt förslag har tagits fram där ytan inte utökas. Det mindre alternativet innebär en investeringskostnad om 7,2 mkr i stället för 10 mkr.

KF § 77 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-02-07 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 10 mkr för ombyggnad av fastigheten Draken 3, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 55, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-07.

Ks 7/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-07, § 38, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 25/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________KF § 78 Dnr KS 01-833 291

Ombyggnad av kök; Drottningdals skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 5 400 tkr för ombyggnad av kök i Drottningdals skola,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslöt 2001-10-08 tillstyrka byggnadsalternativ B om en kostnad av 5,7 mkr avseende Drottningdals skola. Tekniska nämnden beslöt 2001-11-22 att tillstyrka ett investeringsanslag om 5,4 mkr för ombyggnad av skolkök i Drottningdals skola.

Skolköket i Drottningdals skola är slitet och motsvarar inte dagens krav på arbetsmiljö. Ansvariga myndigheter har riktat föreläggande mot verksamheten i köket.

Tekniska kontoret har i samråd med barn- och skolförvaltningen tagit fram alternativa förslag till ombyggnad. Föreslagen ombyggnad innebär ett tillagningskök för 150 portioner, vilket motsvarar Drottningdals behov och kostnaden är beräknad till 5,7 mkr. Av den totala kostnaden utgör 0,3 mkr underhåll som finansieras inom tekniska nämndens driftbudget. Alternativet att bygga om köket till mottagningskök är beräknat till 5,1 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-02-19 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja
tekniska nämnden investeringsanslag om 5 400 tkr för ombyggnad av kök i Drottningdals skola, att finansiering sker med egna medel.KF § 78 forts

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 58 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-19. Bengt Ericsson (c) yrkade bifall till förslaget.

Ks 7/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-07, § 39, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 25/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)

- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________KF § 79 Dnr KS 01-1111 880

Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna den av kultur- och fritidsnämnden antagna Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002.


Bakgrund

I samband med att den kommunövergripande biblioteksutredningen ”Biblio-tekets roll i utbildningssamhället” antogs av kommunfullmäktige 2000-11-27 bildades också ett biblioteksråd för att främja samverkan över förvaltnings-gränserna inom biblioteksområdet. För att fastställa de överenskommelser som arbetas fram inom biblioteksrådet föreslås att kommunfullmäktige årligen antar en kommunal biblioteksplan.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2001-12-14, § 139 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna den av Biblioteksrådet utarbetade biblioteksplanen för Norrtälje kommun 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-24 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna den av kultur- och fritidsnämnden antagna Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002.

Föreligger kompletterande handlingar till Biblioteksplan 2002 från kultur- och fritidsförvaltningen.

Politisk beredning
Au 24/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-01-24, § 24 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-24.

KF § 79 forts

Ks 31/1 Kommunstyrelsen har 2002-01-31, § 25, föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna den av kultur- och fritidsnämnden antagna Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002.

Kf 18/2 Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-18, § 45, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering av beslutsunderlag.

Ks 7/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-07, § 40, föreslagit kommunfullmäktige besluta godkänna den av kultur- och fritidsnämnden antagna Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002.

Beslutande sammanträde

Kf 25/3 Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)

- bifall till kommunstyrelsens förslag.

____________

KF § 80 Dnr KS 02-76 102

Val av huvudmän i Roslagens Sparbank

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till huvudmän i Roslagens Sparbank från årsstämma 2002 t o m årsstämman 2006 välja

Stefan Eriksson (c)
Katrine Mattsson (s)
Lennart Olsson (c)
Bengt Larsson (s)
Eva-Britt Sandin (s)
Ewy Svanström (c)

att enligt valberedningens förslag till huvudman i Roslagens Sparbank t o m årsstämman 2003 välja

Hans Jansson (c), kompletteringsval efter Tommy Andersson (c)

att enligt valberedningens förslag till huvudman i Roslagens Sparbank t o m årsstämman 2005 välja

Lenneke Sundblom (s), kompletteringsval efter Christina Pettersson (s).

__________KF § 81

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Justitiedepartementets forskarantologi ”Rösträtten 80 år”.

_______
KF § 82

Avslutning

Ordförande Kurt Lodenius (c) förklarar sammanträdet avslutat och tackar deltagarna för visat intresse.

______