Kf  02 04 29

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, kl 18.00-23.00

Beslutande Enligt förteckning

Britt Wennerfors, barn- och skolnämndens ordförande § 84-85
Bengt Axén, projektledare barn- och skolkontoret § 84
Charlotte Grape, projektledare barn- och skolkontoret § 84
Björn Sandblad, distriktschef barn- och skolkontoret § 84
Övriga deltagande Clas Olsson, Finanssektionen Svenska Kommunförbundet § 86
Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 86-87
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Carl Ankar (c) och Allan Edehamn (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret 2002-05-06, kl 15.00.

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 83-112
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Inger Jansson §§ 89-94

Justerande ..................................................................................................................
Carl Ankar Allan Edehamn
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2002-04-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 83

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Carl Ankar (c) och Allan Edehamn (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-05-06, kl 15.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

__________


KF § 84

Information från barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) inleder informationen.

Därefter informerar projektledare Bengt Axén, om projekt Växtkraft, ett EU-projekt inom ramen för Växtkraft Mål 3, som omfattar alla anställda vid barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Projektledare Charlotte Grape informerar om ett projekt som riktar sig till elever i grundskolan och deras läsutveckling (LUS). Syftet är att minska antalet elever som lämnar grundskolan utan godkända betyg i basämnena svenska, matematik och engelska.

Distriktschef Björn Sandblad informerar om ett projekt som syftar till att få tillbaka långtidssjukskrivna pedagoger i undervisningen igen.

Härefter ges möjlighet att ställa frågor.

Eva Pfister (s), Ingrid Nilsson (åhörare) Bengt Ericsson (c), Bridget Wedberg (mp), Ingvar Jacobsson (m), Elisabeth Björk (s) och Gösta Högberg (barn- och skolchef) yttrar sig.

__________

KF § 85

Allmänhetens frågestund

Anders Karlsson ställer frågor om förändrade debiteringar på vattenräkningen efter det Vivendi Water tagit över samt om sotningstaxan.
Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) besvarar frågorna.

Ingrid Nilsson ställer frågor om undervisning i hemmet och hjälp till barn som inte klarar att gå i skolan samt stöd till misshandlade kvinnor.
Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) och socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) svarar på av Ingrid Nilsson tidigare inlämnade frågor och dagens frågor.

Paul Sving ställer frågor om situationen i barnomsorgen och barngruppernas storlek till gruppledarna.
Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Hans Andersson (fp), Ulla-Britt Pettersson (kd) besvarar frågan. 

Ulf Rosén ställer frågor om hyror på Nordrona och stadsplanering med anledning av att ingen ny stadsarkitekt anställts.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) och NIHABs ordförande Arne Ringefors besvarar frågan om Nordrona och byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c) besvarar frågan om stadsarkitekten.

___________


KF § 86

Information från Svenska Kommunförbundet, Finanssektionen

Clas Olsson, Finansektionen, Svenska Kommunförbundet informerar om kommunernas ekonomi.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Bertil Karlsson (v) och Kurt Lodenius (c) yttrar sig.

_________

KF § 87 Dnr KS 02-146 042

Norrtälje kommuns Årsredovisning 2001

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bokslut och årsredovisning i enlighet med upprättade handlingar, 

att tekniska kontorets omställningskostnader ska belasta tekniska nämnden, 

att rutinen för hantering av omställningskostnader ändras så att den nämnd där en omställningskostnad uppstår också ska belastas med den uppkomna kostnaden, 

att avsätta 2 020 tkr av överskott avseende fastighetsunderhåll till fastighetsfonden, 

att avsätta 1 973 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten, 

att avsätta 2 715 tkr av överskott inom va-verksamheten till va-fonden, 

att kommunfullmäktiges beslut 2002-02-21, § 49 angående medel för uppförande av Väddö sporthall vid Vikingalunden upphävs.


Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut och årsredovisning för 2001.

Enligt tidigare beslutad rutin för omställningskostnader Kf 2000 § 19 ingick att anslag ska begäras hos kommunstyrelsen vad gäller omställningskostnader. Under 2001 fanns inga sådana centrala anslag och omställningskostnaderna har därför bokförts hos resp. nämnd. I fortsättningen föreslås kommunfullmäktige besluta att omställningskostnader alltid ska bokföras hos den nämnd där kostnaden uppstår.


KF § 87 forts

Anslag för uppförande av Väddö sporthall har tidigare beviljats. Då byggandet i stället skötts i föreningsregi föreslås att det tidigare beslutet upphävs.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-18 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning i enlighet med bilagda handlingar, att tekniska kontorets omställningskostnader ska belasta tekniska nämnden, att rutinen för hantering av omställningskostnader ändras så att den nämnd där en omställningskostnad uppstår också ska belastas med den uppkomna kostnaden, att avsätta 2 020 tkr av överskott avseende fastighetsunderhåll till fastighetsfonden, att avsätta 1 973 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten, att avsätta 2 715 tkr av överskott inom va- verksamheten till va- fonden, att kommunfullmäktiges beslut 2002-02-21, § 49 angående medel för uppförande av Väddö sporthall vid Vikingalunden upphävs. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet.

Politisk beredning

Au 21/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-21, § 80 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 4 april 2002.

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 92 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-03-18.

Ks 11/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-04-11, § 60 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) och ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar Norrtälje kommuns årsredovisning 2001.
KF § 87 forts

Kf 29/4 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v) - bifall till kommunstyrelsens förslag.

Britt-Marie Åhman (c) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

__________KF § 88 Dnr KS 02-368 042

Revisionsberättelse för år 2001

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga revisorernas rapport till handlingarna, samt

att bevilja kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning.

Antecknas att vid ärendet har redovisningsskyldiga förtroendemän ej deltagit i beslutet om ansvarsfrihet för sin egen verksamhet.

Protokollsanteckning

Christer Candal (m), Kjell Jansson (m), Ingvar Jacobsson (m), Bengt Strandberg (m), Björn Wiezell (m), Olle Mattsson (m), Bengt Ericsson (c), Kurt Lodenius (c), Åsa Wärlinder (c), Per Lodenius (c), Ulla Engdahl (c), Carl Ankar (c), Ulla-Britt Pettersson (kd), Rolf Andersson (kd), Christina Frisk (fp), Anders Engström (m), Annette Tagesson (m), Sören Forslund (m), Torgny Åberg (c), Berit Jansson (c), Hedi Andersson (kd), Tony Mattsson (kd), Hans Andersson (fp), Alf Wennerfors (m), Ingmar Wallén (m), Arne Ringefors (fp), Birgitta Lagerlund (m), Ole Bonesmo (m) och Tommy Lundqvist (c) låter anteckna följande till protokollet:

"Vad revisorerna skriver i bilaga 1 till revisionsberättelsen beträffande Kläppen och Karl-Axel Östs agerande rörande dennes fritidshus kan ej beaktas, då vi anser att revisorerna har överträtt sitt granskningsuppdrag. Revisorernas kritik gäller Karl-Axel Östs privata agerande och kan endast under mycket speciella omständigheter upptas i revisionsberättelse eller dess bilagor. Det förutsätter att agerandet på något negativt sätt inverkat på kommunens verksamhet genom ekonomisk skada eller liknande. Något sådant orsakssamband framgår inte i revisorernas skrivelse."

KF § 88 forts

Bakgrund

Revisorer valda av kommunfullmäktige i Norrtälje har granskat kommunens förvaltning och räkenskaper, inklusive koncernredovisning, för år 2001. Kommentarer till bokslutet inklusive vissa förslag, samt redogörelse över granskningsverksamheten för år 2001 har upprättats i separata skrivelser. Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Beslutande sammanträde

Kf 29/4 Ordförande i revisionen, Åke Wictorsson (s), redogör för revisionsberättelsen.

Ingvar Jacobsson (m), Christer Candal (m), Bridget Wedberg (mp), Hans Andersson (fp), Alf Wennerfors (m), Bertil Karlsson (v), Bengt Ericsson (c), Jan Emanuel Johansson (s), Jan Lindegren (s), Gunilla Enehed (m)(vice ordförande i revisionen), Ragnar Bergsten (s) och Kurt Lodenius (c) yttrar sig.

___________

KF § 89 Dnr KS 02-353 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsförteckning.

Politisk beredning

Au 21/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-21, § 81 föreslagit att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

Ks 11/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-04-11, § 61 föreslagit att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

________


KF § 90 Dnr KS 02-209 046

Återställande av tidigare medgiven borgen till Norrtälje Tennisklubb

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 412.500 kr till förmån för Norrtälje Tennisklubb, 

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1985-10-01, § 209 att bevilja Norrtälje Tennisklubb en borgen under 20 år för ett lån på 1,5 mkr. Lånet togs upp hos SPP och överfördes senare till Alecta pensionsförsäkring. Under 1999 förvärvade Handelsbanken lånestocken. Alecta meddelade kommunen att borgen upphört och i bokslut 2000 avregistrerades vår ansvarsförbindelse. Det har nu visat sig vara fel i handläggningen hos Alecta och borgen skulle inte upphöra. 

Norrtälje Tennisklubb hemställer i skrivelse 2002-03-07 att kommunfullmäktige på nytt prövar borgen för den återstående avbetalningstiden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-13 föreslagit kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 412.500 kr till förmån för Norrtälje Tennisklubb, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall 
KF § 90 forts

för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.

Politisk beredning

Au 21/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-21, § 82 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 4 april 2002.

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 93 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-03-13.

Ks 11/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-04-11, § 62 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

__________

KF § 91 Dnr KS 02-354 001

Norrtälje kommuns Brottsförebyggande råd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att inrätta ett Brottsförebyggande råd i Norrtälje kommun, i enlighet med bilaga 1 till ärendet, 

att kommunstyrelsen är ansvarig för rådets verksamhet, 

att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för rådets verksamhet och/eller enskilda projekt, 

att anslå 180.000 kr till nyttjande för att genomföra en trygghetsundersökning i Norrtälje kommun, 

att finansieringen skall ske med eget kapital samt 

att kommunstyrelsen i samband med 2003 års budget skall överväga att tillföra/föreslå resurser för en halvtidstjänst som samordnare för Brottsförebyggande rådet.


Bakgrund

I och med att dels Norrtälje kommun inrättar ett brottsförebyggande råd och dels att Närpolisråden avskaffas övergår det brottsförebyggande arbetet på Norrtälje kommun.

Rådet skall främst organisera, initiera, planera, stödja och följa upp det förebyggande arbetet. Uppgiften skall alltså inte vara att på egen hand genomföra de konkreta brottsförebyggande åtgärderna.

forts
KF § 91 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-18 redogjort för ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta ett Brottsförebyggande råd i Norrtälje kommun, i enlighet med bilaga 1 till ärendet, att kommunstyrelsen är ansvarig för rådets verksamhet, att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för rådets verksamhet och/eller enskilda projekt, att anslå 180.000 kr till nyttjande för att genomföra en trygghetsundersökning i Norrtälje kommun, att finansieringen skall ske ur kommunstyrelsens medel till förfogande samt att kommunstyrelsen i samband med 2003 års budget skall överväga att tillföra/föreslå resurser för en halvtidstjänst som samordnare för Brottsförebyggande rådet.

Politisk beredning

Au 14/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-14, § 77 beslutat att bordlägga ärendet till den 21 mars 2002.

Au 21/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-21, § 84 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 4 april 2002.

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 94 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-03-18.

Ks 11/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-04-11, § 63 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag med tillägg att finansieringen skall ske med eget kapital.

Beslutande sammanträde

Kf 29/4 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Christina Frisk (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________KF § 92 Dnr KS 02-190 024

Arvoden till valförrättare m fl

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla valnämndens förslag till ersättning vid allmänna val 2002 till valförrättare m fl., 

att bestämmelser om arvode till valförrättare m m ej skall ingå i ersättningsbestämmelserna (ERS), 

att delegera till valnämnden rätten att fr o m år 2003 besluta om ersättningarnas storlek och utformning till valförrättare m fl med uppdrag inom valorganisationen.


Bakgrund

Bestämmelserna om arvoden till valförrättare m m finns reglerat i ERS. Beloppen justeras i januari varje år i enlighet med de regler som stadgas i ERS. Själva bestämmelserna har inte förändrats på många år.

Valnämndens kansli har i skrivelse 020227 föreslagit att bestämmelserna förändras till viss del och anpassas till den organisation som behövs för att utföra de åligganden som valnämnden har att utföra.

Valnämnden har vid sammanträde 2002-03-06, § 7 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla valnämndens förslag till ersättning vid allmänna val 2002 till valförrättare m fl., att bestämmelser om arvode till valförrättare m m utgår ur ersättningsbestämmelserna (ERS), att bestämmelse om arvode till valförrättare vid kyrkofullmäktigeval utgår från ersättningsbestämmelserna (ERS) samt att delegera till valnämnden rätten att besluta om ersättningarnas storlek och utformning till valförrättare m fl med uppdrag inom valorganisationen.

forts

KF § 92 forts

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 87 föreslagit att bifalla valnämndens förslag till ersättning vid allmänna val 2002 till valförrättare
m fl., att bestämmelser om arvode till valförrättare m m ej skall ingå i ersättningsbestämmelserna (ERS), att delegera till valnämnden rätten att fr o m år 2003 besluta om ersättningarnas storlek och utformning till valförrättare m fl med uppdrag inom valorganisationen. 

Ks 11/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-04-11, § 64 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

__________


KF § 93 Dnr KS 02-89 107

Norrtälje kommuns medverkan som stiftare till Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan - NDH

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att Norrtälje kommun genom en insats av 2,5 milj. kronor ingår som en av stiftarna i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan - Nordic Retail College,

att utse en ledamot i Stiftelsens styrelse,

att utse en revisor i Stiftelsen,

att finansieringen sker med eget kapital,

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga avtal.


Bakgrund

Sedan Norrtälje kommun förvärvade Lv3-området från staten har inriktningen för området varit att där bedriva högre utbildning och verka för etablering av kunskapsintensiva företag. Redan vårterminen 2002 har den första högskoleutbildningen - sjuksköterskeutbildning i samverkan med Karolinska Institutet - etablerats i Norrtälje kommun.

Från hösten 2002 kommer en ekonomiutbildning med detaljhandelsinriktning att starta med Stockholms Universitet som huvudman. För att ge denna utbildning fast förankring i näringslivet och resurser att garantera en mycket hög kvalitet har kommunens helägda bolag NIHAB knutit kontakter med ett antal av Sveriges största företag i branschen för att genom en stiftelse tillföra utbildningen extra resurser.

forts
KF § 93 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-04 redogjort för beredningen av ärendet och ser det som en stor framgång att på kort tid etablera två utbildningar på akademisk nivå.

Ledningskontorets samlade bedömning är att kommunen skall ingå som en av stiftarna i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan - Nordic Retail College och föreslår således kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun genom en insats av 2,5 milj. kronor ingår som en av stiftarna i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan - Nordic Retail College, att utse en ledamot i Stiftelsens styrelse, att utse en revisor i Stiftelsen, att finansieringen sker med rörelsekapitalet, att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga avtal.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 90 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-04.

Ks 11/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-04-11, § 65 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 29/4 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

______


KF § 94 Dnr KS 02-288 339

Investeringar 2002; Åtgärdsförslag i Finsta inför Heliga Birgittas 700-årsjubileum

Beslut

Miljöpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 2.700 tkr i investeringsanslag för upprustningsåtgärder i Finsta samhälle enligt till ärendet hörande investeringsunderlag,

att finansiering sker med egna medel,

att ställningstagande till driftkonsekvenser för tekniska nämnden sker i samband med budget 2003,

att återremittera åtgärdsförslag enligt nedan:
" Trädallé 200.000 kr
" Gångvägar 600.000 kr
" Gångbro 1100.000 kr
" Broräcke 500.000 kr
" Birgittas källa 200.000 kr
2 600.000 kr

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Den Heliga Birgitta föddes år 1303. 700-årsjubileet kommer att bli omfattande och i Sverige domineras av Vadstena och Finsta. Den Heliga Birgitta är sedan 1999 ett av Europas skyddshelgon.
forts

KF § 94 forts

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2001-12-06 gett tekniska kontoret i uppdrag att återkomma med ett investeringsärende för en upprustning av Finsta samhälle.Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2002-03-15 föreslagit tekniska nämnden tillstyrka att kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att tillkommande driftkostnader för tekniska nämnden anslås i kommande års driftbudget bevilja ett investeringsanslag om 5.300.000 kr för upprustningsåtgärder i Finsta samhälle.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-03-21, § 88 beslutat att utan eget ställningstagande överlämna tekniska kontorets skrivelse till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja ett investeringsanslag om 5.300.000 kr för upprustningsåtgärder i Finsta samhälle samt att driftkostnadskonsekvenser inarbetas i budget 2003.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 96 beslutat att vilandeförklara ärendet till ett extra arbetsutskott före kommunstyrelsen den 11 april 2002.

Au 11/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-11, § 102 föreslagit att bevilja tekniska nämnden 2 700 tkr i investeringsanslag för upprustningsåtgärder i Finsta samhälle enligt till ärendet hörande investeringsunderlag, att finansiering sker med egna medel, att ställningstagande till driftkonsekvenser för tekniska nämnden sker i samband med budget 2003, att återremittera åtgärdsförslag enligt nedan:

" Trädallé 200.000 kr
" Gångvägar 600.000 kr
" Gångbro 1100.000 kr
" Broräcke 500.000 kr
" Birgittas källa 200.000 kr
forts

KF § 94 forts

Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet. 

Ks 11/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-04-11, § 69 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Elisabeth Björk (s)
- att tekniska nämnden beviljas totalt 2,0 mkr för upprustning av Finsta

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Elisabeth Björks (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_______
KF § 95 Dnr KS 01-210 003

Förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - i enlighet med kultur och fritidsnämndens beslut §§ 23 och 151/2001 -anta förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2000-03-27, § 77 dels att överföra ansvaret för bidragsgivningen till samlingslokalhållande föreningar till kultur- och fritidsnämnden samt dels att kultur- och fritidsnämnden skall framlägga förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2001-02-01, § 23 att hemställa hos kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för samlingslokalhållande organisationer.

Det ursprungliga förslaget kompletterades efter samråd med ledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden har 2001-12-13, § 151 ställt sig bakom de kompletteringar som gjorts och hemställer att kommunfullmäktige skall anta förslaget till nytt reglemente.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 98 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-03.

forts


KF § 95 forts

Ks 11/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-04-11, § föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________
KF § 96 Dnr KS 02-261 027

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om hur mycket kommunens olika förvaltningar satsar i genomsnitt per person på utbildning och utveckling av sin personal

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-03-25, § 72, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur mycket kommunens olika förvaltningar satsar i genomsnitt per person på utbildning och utveckling av sin personal.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 96.

__________


KF § 97 Dnr KS 02-262 027

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunal-rådet Bengt Ericsson (c) ang varför finska föreningen inte har en ordinarie plats i pensionärsrådet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-03-25, § 71 följande interpellation till kommunanlrådet Bengt Ericsson (c) angående varför finska föreningen inte har en ordinarie plats i pensionärsrådet.

"Interpellation etc………." Bilaga § 97.

__________


KF § 98 Dnr KS 02-255 290

Besvarande av intepellation från Lena Norén-Mellin (s) till barn- och skolnämndens ordförande angående dagbarnvårdarlokal inom Rådmansö-enheten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Lena Norén-Mellin (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-03-25, § 69 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående dagbarnvårdarlokal inom Rådmansö-enheten.

"Interpellation etc……." Bilaga § 98.

__________


KF § 99 Dnr KS 02-256 430

Besvarande av interpellation från Lena Norén-Mellin (s) till barn- och skolnämndens ordförande angående uppföljning av Agenda 21-arbetet inom barn- och skolförvaltningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Lena Norén-Mellin (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-03-25, § 70 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående uppföljning av Agenda 21-arbetet inom barn- och skolförvaltningen.

___________


KF § 100 Dnr KS 02-277 710

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande om Norrtälje kommun uppfyller barnomsorgsgarantin

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-03-25, § 73 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om Norrtälje kommun uppfyller barnomsorgsgarantin

"Interpellation etc……….." Bilaga § 100.

________


KF § 101 Dnr KS 02-391 740

Motion från Christina Frisk (fp), Hans Andersson (fp) och Arne Ringefors (fp) om ändrad användning av Eneberg samt att uppföra ett nytt äldreboende som ersättning 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Christina Frisk (fp), Hans Andersson (fp) och Arne Ringefors (fp) inlämnar följande motion om ändrad användning av Eneberg samt att uppföra ett nytt äldreboende som ersättning.

"Motion etc………." Bilaga § 101.

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- att bordlägga ärendet till nästa sammanträde för att då hålla en allmän diskussion i ämnet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Bengt Ericssons (c) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

__________


KF § 102 Dnr KS 02- 532


Motion från Jan Emanuel Johansson (s) angående snabbtåg till Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) inlämnar följande motion angående snabbtåg till Norrtälje.

"Motion etc…………" Bilaga § 102.

__________


KF § 103 Dnr KS 02-401 312

Motion från Per Lodenius (c) om gång- och cykelväg vid Vettershaga, länsväg 276

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Per Lodenius (c) inlämnar följande motion om gång- och cykelväg vid Vettershaga, länsväg 276.

"Motion etc………" Bilaga § 103.

_________


KF § 104 Dnr KS 02-402 312

Interpellation från Per Lodenius (c) till kommunstyrelsens ordförande angående gång- och cykelväg i Bergshamra

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Per Lodenius (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående gång- och cykelväg i Bergshamra.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 104.

________


KF § 105 Dnr KS 02-397 612

Interpellation från Bengt Larsson (s) till socialnämndens ordförande; Hur vill du stödja våra högstadieelever?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bengt Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande; Hur vill du stödja våra högstadieelever?

"Interpellation etc…….." Bilaga § 105.

_________


KF § 106 Dnr KS 02-398 612

Interpellation från Bengt Larsson (s) till barn- och skolnämndens ordförande; Hur vill du stödja våra högstadieelever?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bengt Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande; Hur vill du stödja våra högstadieelever?

"Interpellation etc………." Bilaga § 106.

__________


KF § 107 Dnr KS 02-407 255

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bridget Wedberg (mp) angående avtal på kommunens mark Kläppen, Tjockö 2:6

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående avtal på kommunens mark Kläppen, Tjockö 2:6.

"Interpellation etc…………" Bilaga § 107

_________


KF § 108 Dnr KS 02-

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lena Norén-Mellin (s) angående sjukfrånvaron för kommunanställda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lena Norén-Mellin ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående sjukfrånvaron för kommunanställda.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 108.

_________


KF § 109 Dnr KS 02-

Interpellation till socialnämndens ordförande från Elisabeth Björk (s) angående hur mycket av fältassistenternas arbetstid som är förlagd till kvällar och helger

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hur mycket av fältassistenternas arbetstid som är förlagd till kvällar och helger.

"Interpellation etc……….." Bilaga § 109.

__________


KF § 110 Dnr KS 02-

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Elisabeth Björk (s) angående uppföljning av Agenda 21-arbetet inom utbildningsförvaltningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående uppföljning av Agenda 21-arbetet inom utbildningsförvaltningen.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 110.

__________


Kf § 111

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Tack för uppvaktning på 70-årsdagen från Åke Wictorsson

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:11 Projekt Samverkan kring IT-infrastruktur; Beslutsstöd i bredbandsfrågor

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:12; Ny bok om Säkerhetsjuridik

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:17: Mot strömmen - en studie om inflyttare till mindre kommuner

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:23; Feriearbeten sommaren 2002-03-25

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:24; Budgetförutsättningar 2002-2005

Svenska kommunförbundet o Landstingsförbundet; Ett lokalt och regionalt perspektiv på ordförandeskapet

Utbildningsnämndens protokoll 2002-02-21, § 24 ang revidering av sammanträdestider för år 2002-03-25

Skolverkets information om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (SFS 2001:36)

ÖCB; Beredskapsläget i kommunerna år 2001

Tekniska nämndens beslut 2002-02-21, § 39 ang alternativa beredskapslösningar
forts

KF § 111 forts

Dnr KS 02-207 005
Avtal om bredbandsaccess; Norrtälje Energi AB och Norrtälje kommun

Dnr KS 02-213 430
Kommunekologen; Verksamhetsrapport för år 2001 i det lokala investeringsprogrammet för åren 1999-2002 (LIPI)

Dnr KS 02-243 409
Planering o Näringsliv; Minnesanteckningar från miljöforum "Miljöanpassa små avlopp" den 6 mars 2002-03-25

KSL ang Mörby Ispark - ett regionalt idrottsprojekt

Regionplane- och trafikkontoret; Områdesdata för Stockholms län 2002

Regionplane- och trafikkontoret; Befolkningsprognos 2001-2010

Protokoll från Miljörådets sammanträde 2002-02-26

Dnr KS 98-883 773
Ledningskontoret, Tomas Sjöberg; "Hallstavik mot droger" - utvärdering/slutrapport av ett alkohol- och drogförebyggande projekt

__________
KF § 111 a

Valärenden

Punkten utgick med hänvisning till att inga valärenden förelåg vid dagens sammanträde._____________ 

KF § 112

Avslutning

Ordföranden Kurt Lodenius (c) tackar deltagarna för dagens sammanträde.

Ordföranden ber kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare notera att nästa sammanträde den 27 maj börjar kl 14.00 och avslutar sedan dagens samman-träde.

_________