Kf 02 05 27

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 14.00-23.00
Ajournering för lättare måltid 18.10-18.40.

Beslutande Enligt förteckning

Tommie Åkerström, omsorgschef § 114
Sonja Jorlin, Silviasyster § 114
Ann-Sofie Halldén, personligt ombud § 114
Övriga deltagande Carina Alfredsson-Henningsson, personligt ombud § 114
Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 116
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Ledningskontoret 2002-06-06, kl 15.00

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 113-149
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Ingvar Jacobsson §§ 129-141

Justerande ..................................................................................................................
Björn Wiezell Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2002-05-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-06-07 anslags nedtagande 2002-06-28

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 113

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Björn Wiezell (m) och Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-06-06, kl 15.00. 

Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

__________


KF § 113 A

Tack för uppvaktning

Robert Johansson (mp) framför sitt tack till kommunfullmäktige för uppvakt-ning på 50-årsdagen.

________ 

KF § 114

Omsorgsnämnden informerar om nya verksamheter

Kajsa Hansson (c), ordförande i omsorgsnämnden, inleder dagens information.

Tommie Åkerström, förvaltningschef, redovisar hur vi skall komma till rätta med de många medicinskt färdigbehandlade.

Sonja Jorlin, Silviasyster omsorgsförvaltningen, berättar om vad demens är och vad vi kan erbjuda för hjälp och vård.

Ann-Sofie Halldén och Carina Alfredsson-Henningsson, personliga ombud, informerar om sin nya verksamhet att stödja psykiskt sjuka.

Catarina Wahlgren (v), Hans Andersson (fp), Håkan Jonsson (s), Bengt Erics-son (c), Alf Wennerfors (m), Christina Almén (s), Helena Ekekihl (mp), Kurt Lodenius (c), Louise Branting (c), Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

________
KF § 115

Arbetsordning för behandling av budgetramar och inriktning 2003-2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna föreslagen arbetsordning för behandling av budgetramar och in-riktning 2003-2005.


Beslutande sammanträde

Föreligger från kommunfullmäktiges presidium förslag till arbetsordning för behandling av budgetramar och inriktning 2003-2005.

________KF § 116 Dnr KS 02-377 041

Förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.
Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Centerpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning.


Bakgrund

I januari 2002 antog kommunstyrelsen planeringsdokumentet - Planering och uppföljning under 2002. Av tidplanen framgår att arbetet med att ta fram pla-neringsramar är tidigarelagt med en månad för att förvaltningarna ska få mer tid att ta fram sina budgetförslag.

I mars månad ägde enligt tidplanen en bokslutskonferens rum, där också beho-ven för 2003 gicks igenom förvaltningsvis och med bolagen. Efter diverse be-arbetningar finns nu ett förslag till ramar för respektive nämnd framtaget. 

Ramar och inriktning ska ligga till grund för förvaltningars och nämnders arbe-te med förslaget till budget 2003-2005. I likhet med tidigare år kommer utöver fokus på den finansiella situationen också fokusering ske på andra perspektiv såsom verksamhet/processer, kunder/medborgare, personal och miljö.

forts


KF § 116 forts

Tjänstemannaberedning

Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2002-04-22 kommunstyrelsen besluta före-slå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till budgetramar per 2002-04-18 och kommunstyrelsen för egen räkning besluta att uppdra till led-ningskontoret (kommundirektören) och tekniska kontoret (tekniske chefen)
att ta fram förslag till hur lokalkostnaderna kan minska i kommunen. Uppdra-get ska redovisas för kommunstyrelsen respektive tekniska nämnden senast i september, att uppdra till ledningskontoret (IT-chefen) att ta fram förslag till hur kostnaderna för IT-stödet kan minska på sikt t.ex. genom byte av program-varor och användning IP-telefoni. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrel-sen före årsskiftet, att uppdra till servicekontoret (servicechefen) att ta fram en förstudie vad gäller effektivare måltidsproduktion i kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i september, att uppdra till ledningskon-toret att med externt stöd granska nivå och kvalitet i myndighetsutövningen. Uppdraget ska redovisas före årsskiftet, att uppdra till ledningskontoret (perso-nalchefen) att utveckla en strategi för att styra löneutvecklingen bl.a. med hjälp av antagen metod för arbetsvärdering. Uppdraget ska redovisas senast i sep-tember, och att uppdra till ledningskontoret att ta fram förslag till hur effektivi-teten skulle kunna öka i de kommunala besluten. Uppdraget ska redovisas se-nast i september.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 126 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-22.

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 83 föreslagit kommun-fullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen har också för egen del beslutat att uppdra till ledningskontoret (kommundirektören) och tekniska kontoret (tekniske chefen) att ta fram förslag till hur lokalkostnaderna kan minska i kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen re-spektive tekniska nämnden senast i september, att uppdra till ledningskontoret (IT-chefen) att ta fram förslag till hur kostnaderna för IT-stödet kan minska på sikt t.ex. genom byte av programvaror och användning IP-telefoni. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen före årsskiftet, 
att uppdra till servicekontoret (servicechefen) att ta fram en förstudie vad gäll-er effektivare måltidsproduktion i kommunen. forts

KF § 116 forts

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i september, att i förstu-dien skall även hänsyn tas till Agenda 21 med transporters påverkan på miljön, samt att hänsyn tas till lokalt producerade varor enligt tidigare kommunfull-mäktigebeslut, att uppdra till ledningskontoret att med externt stöd granska nivå och kvalitet i myndighetsutövningen. Uppdraget ska redovisas före års-skiftet, att uppdra till ledningskontoret (personalchefen) att utveckla en strategi för att styra löneutvecklingen bl.a. med hjälp av antagen metod för arbetsvär-dering. Uppdraget ska redovisas senast i september, och att uppdra till led-ningskontoret att ta fram förslag till hur effektiviteten skulle kunna öka i de kommunala besluten. Uppdraget ska redovisas senast i september.

Beslutande sammanträde

Kf 27/5 Ekonomichef Gunilla Edvinsson lämnar en redogörelse för förslag till budget-ramar och inriktning 2003-2005. Nämndernas budgetramar föreslås enligt föl-jande:

Kommunstyrelsen 102.000 tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7.700 tkr
Byggnadsnämnden 5.600 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 63.200 tkr
Socialnämnden 74.300 tkr
Omsorgsnämnden 538.000 tkr
Barn- och skolnämnden 686.300 tkr
Utbildningsnämnden 204.000 tkr
Tekniska nämnden _83.700 tkr_
Totalt 1.764.800 tkr

Föreligger gemensamt budgetförslag från socialdemokraterna och vänsterparti-et samt budgetförslag från miljöpartiet.

Allmänpolitisk debatt

Allmänpolitisk debatt av budgetramarna äger rum mellan ca kl 15.35-18.10


forts
KF § 116 forts

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Rolf Andersson (kd), Hans Anders-son (fp), Birgitta Lagerlund (m) och Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Britt-Marie Åhman (c) och Kajsa Hansson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag. Lämnar skriftlig protokollsanteckning.

Håkan Jonsson (s)
- bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag, samt avslag på Bengt Ericssons (c) protokollsanteckning.

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Ragnar Bergsten (s), Lars-Erik Jans-son (s), Jan Emanuel Johansson (s), Elisabeth Björk (s) och Ola Bertilsson (s)
- bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag

Stefan Lindow (mp) med instämmande av Bridget Wedberg (mp)
- bifall till miljöpartiets förslag.

Bodil Henriksson (s)
- att socialnämnden får 500 tkr extra till att anställa två fältassistenter

Elisabeth Björk (s)
- att kultur- och fritidsnämnden får 500 tkr extra för samlingslokalhållande föreningar och studieförbunden.

Louise Branting (c) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

_______


KF § 117 Dnr KS 02-250 045

Begäran från ÖsthandelsForum AB om koncernkredit

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja ÖsthandelsForum AB koncernkredit om 800.000 kronor.


Bakgrund

ÖsthandelsForum AB anhåller i skrivelse 2002-02-28 om tillgång till check-kredit upp till 800.000 kr genom Norrtälje kommuns koncernkonto.

Tjänstemannaberedning

Ekonomichefen har i skrivelse 2002-04-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja ÖsthandelsForum koncernkredit om 800.000 kronor.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 114 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-05.

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 78 föreslagit enligt ar-betsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/5 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________
KF § 118 KS 02-286 298

Slutredovisning - nybyggnad Arholma brottsanmälningscentral

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna slutredovisningen för nybyggnad Arholma brottanmäl-ningscentral.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2000-04-13 uppdra till tekniska nämnden att i samråd med Polismyndigheten genomföra etablering av en brottsanmälnings-central på Arholma.

Kommunstyrelsen beslutade 2000-05-11 och 2000-06-08 att bevilja tekniska nämnden ett bruttoanslag på tillsammans 4,6 mkr. Från länsstyrelsen har erhål-lits ett investeringsbidrag på 1,5 mkr.

Arbetena är nu slutförda och tekniska nämnden har 2002-03-21, § 50, beslutat överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-10 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 115 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-10.

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 79 föreslagit enligt ar-betsutskottets förslag.

__________


KF § 119 KS 02-188 291

Slutredovisning - om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan, Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna slutredovisningen för om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan, Älmsta.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1998-09-28 och 1999-04-26 uppdra till teknis-ka nämnden att genomföra en om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan i Älm-sta enligt lokalprogram antaget av barn- och skolnämnden 1998-08-27.

Arbetena är nu slutförda och tekniska nämnden har 2002-02-21, § 37, beslutat överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-10 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 116 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-10.

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 80 föreslagit enligt ar-betsutskottets förslag.

________


KF § 120 Dnr KS 02-7 293

Slutredovisning - Nybyggnad av gruppbostäder inom kvarteret Norden, Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna slutredovisningen gällande nybyggnad av gruppbostäder inom kvarteret Norden, Norrtälje.


Bakgrund

Omsorgsnämnden beslutade 1997-08-25 att uppdra till omsorgsförvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret planera för en nybyggnad av 6 stycken gruppbostäder inom kv Norden i centrala Norrtälje.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1998-09-15, § 228 att medge tek-niska nämnden igångsätta byggandet av gruppbostäder i kv Norden till en högsta kostnad av 5,5 mkr.

Arbetena är nu slutförda till en total kostnad om 5.126.000 kronor och tekniska nämnden har 2001-12-20, § 308, beslutat godkänna redovisningen och över-lämna den till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-18 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 127 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-18.

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 81 föreslagit enligt ar-betsutskottets förslag.

________


KF § 121 Dnr KS 02-8 291

Slutredovisning om- och tillbyggnad av Långsjöskolan Rimbo 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna slutredovisningen för Långsjöskolan Rimbo - Nedbrunnet skol-hus samt om- och tillbyggnad av andra byggnader i fastigheten kvarteret Fis-ken 1 i Rimbo


Bakgrund

Den 30 april 1995 eldhärjades delar av dåvarande Rimbo skola. Barn- och skolnämnden beslutade 1995-12-14 att uppdra till barn- och skolförvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret påbörja planering för en ny-, om- och tillbyggnad av en ny skolenhet i Rimbo, sedermera benämnd Långsjöskolan.
Kommunfullmäktige har 1997-11-24, § 221 beviljat tekniska nämnden ian-språkta beviljade medel för ombyggnadsarbeten vid Rimbo skola.

Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 40.544.000 kronor och tekniska nämnden har 2001-12-20, § 309, beslutat godkänna redovisningen och över-lämna den till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-18 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 128 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-18.

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 82 föreslagit enligt ar-betsutskottets förslag.

________


KF § 122 Dnr KS 02-172 826

Begäran om investeringsmedel för inköp av bandyisvårdsmaskin och byg-gande av garage

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag om 1.500 tkr för in-köp av bandyisvårdsmaskin och byggande av garage, samt

att finansiering sker med egna medel.

Bakgrund

Isbanan med bandymått vid IP Norrtälje färdigställdes i slutet av föregående år. Under vintern som gått har isbanan skötts med uterinkens isvårdsmaskin, vilken inte är dimensionerad för isytor av bandybanans storlek. 

Kultur- och fritidsnämnden har 2002-02-14, § 11, beslutat hos kommunstyrelsen begära investeringsmedel om 1,5 mkr för inköp av bandyisvårdsmaskin samt byggande av garage.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-12 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fri-tidsnämnden investeringsanslag om 1.500 tkr för inköp av bandyisvårdsmaskin och byggande av garage, samt att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 132 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-12.

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 84 föreslagit enligt ar-betsutskottets förslag.


KF § 122 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________ 

KF § 123 Dnr KS 02-424 042

Regeringens proposition om tillfälligt sysselsättningsstöd - budgetändring

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att budgetera en statsbidragsinkomst på 9 mkr för tillfälligt sysselsättningsstöd,

att tidigare beslut om personalbefrämjande åtgärder till en kostnad av 4,4 mkr skall finansieras med medel ur detta statsbidrag, och

att avsätta 0,9 mkr till kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Enligt regeringens proposition om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner-na kommer Norrtälje kommun enligt kommunförbundets beräkningar att få ett generellt statsbidrag på ca 9 mkr.

Kommunstyrelsens beslutade 2002-01-31, § 24, att godkänna ett åtgärdsprogram för personalbefrämjande åtgärder till en kostnad av 4,4 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-22 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att enligt ledningskontorets förslag budgetera en statsbidragsinkomst på 9 mkr för tillfälligt sysselsättningsstöd, att tidigare be-slut om personalbefrämjande åtgärder till en kostnad av 4,4 mkr skall finansie-ras med medel ur detta statsbidrag, och att avsätta 0,9 mkr till kommunstyrel-sens anslag till förfogande.KF § 123 forts

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 133 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-22. 

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 85 föreslagit enligt ar-betsutskottets förslag. 
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Kf 27/5 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) 
- avslag på kommunstyrelsens förslag.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

____________
KF § 124 Dnr KS 02-270 041

Utbildningsnämndens beräknade underskott för 2002 samt begäran om översyn av resursfördelningssystemet och elevpengssystemet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja utbildningsnämnden 3.700 tkr i tilläggsanslag för gymnasie-särskolan för 2002,

att finansiering sker med medel från anslaget för tillfälligt sysselsättningsstöd under 2002,

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en utredning syftande till en ge-nomlysning av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgö-rande ersättare till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

Utbildningsnämnden anmälde i februari till kommunstyrelsen ett prognosticerat underskott uppgående till 9,3 mkr varav ökade kostnader för elevpeng 5,6 mkr och avseende gymnasiesärskolan och Särvux 3,7 mkr. Utbildningsnämnden hemställde också att kommunstyrelsen i samband med arbetet med budgetramar för år 2003 tar hänsyn till kostnadsökningar för interkommunal ersättning, friskoleelever samt gymnasiesärskolan.

Utbildningsnämnden beslutade 2002-04-15, § 32, att utifrån den individ-baserade resursmodellen, hos kommunstyrelsen begära en teknisk ramjustering på 7.700 tkr och p.g.a kraftigt ökade kostnader för gymnasiesärskoleelever, ett tilläggsanslag på 3.700 tkr.

forts


KF § 124 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-23 kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att bevilja utbildningsnämnden 3.700 tkr i tilläggsanslag för gymnasiesärskolan för 2002, att finansiering sker med medel från anslaget för tillfälligt sysselsättningsstöd under 2002, att uppdra åt kom-munstyrelsen att genomföra en utredning syftande till en genomlysning av ut-bildningsnämndens verksamhet och ekonomi, samt föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta att enligt ledningskontorets förslag uppdra till lednings-kontoret att bistå utbildningsförvaltningen vid framtagande av ett elevpengssy-stem i enlighet med kommunens mål, ekonomiska ramar och övriga förutsätt-ningar, att under förutsättning att fullmäktige beslutar att en utredning ska gö-ras uppdra till ledningskontoret att genomföra utredningen med extern konsult, att bevilja anslag för utredningen om ca 200 tkr, att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 134 föreslagit enligt led-ningskontorets förslag.

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 86 föreslagit kommun-fullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag samt beslutade för egen del att enligt ledningskontorets förslag uppdra till ledningskontoret att bistå utbild-ningsförvaltningen vid framtagande av ett elevpengssystem i enlighet med kommunens mål, ekonomiska ramar och övriga förutsättningar,
att under förutsättning att fullmäktige beslutar att en utredning ska göras upp-dra till ledningskontoret att genomföra utredningen med extern konsult,
att bevilja anslag för utredningen om ca 200 tkr, samt att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Bengt Ericsson (c) inlämnar skriftlig protokollsanteckning.
Moderata samlingspartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet stäl-ler sig bakom protokollsanteckningen.
Bridget Wedberg (mp) anser att utbildningsnämndens förslag bör bifallas

forts


KF § 124 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Christina Frisk (fp), Bengt Ericsson (c) och Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars-Erik Jansson (s) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Lena No-rén-Mellin (s)
- bifall till utbildningsnämndens förslag 

Bertil Karlsson (v)
- bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag

Bridget Wedberg (mp)
- att utbildningsnämnden får ett tillskott på 7,7 mkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________
KF § 125 Dnr KS 02-279 042

Omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för att genomföra åtgärder enligt Nationell handlingsplan för utveckling av svensk hälso- och sjuk-vård

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja omsorgsnämnden anslag om 1.800 tkr för åtgärder enligt vårdöver-enskommelsen, och

att finansiering 1.000 tkr sker med överskott på kommunstyrelsens anslag för ofördelade statsbidrag och finansiering 800 tkr sker med överskott på kom-munstyrelsens anslag för ofördelade lönekostnader. 

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgö-rande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Genom försvarsuppgörelsen har resurser tillförts vården och omsorgen under perioden 2002 till 2004. Bidraget ingår i det generella statsbidraget per invåna-re och utgör 34 kr/inv 2001 respektive 2002. 2003 höjs beloppet till 101 kr/inv. För Norrtälje kommun motsvarar bidraget ca 1,8 mkr 2001 och 2002. Bidraget ingår i det generella bidraget och betalas ut tillsammans med kommunens skat-teintäkter och utjämningsbidrag.

Omsorgsnämnden har 2002-03-11, § 35, beslutat att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 1,8 mkr för verksamhetsåret 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-22 kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja omsorgsnämnden anslag om 1.800 tkr för åtgärder enligt vårdöverenskommelsen, forts

KF § 125 forts

och att finansiering 1.000 tkr sker med överskott på kommunstyrelsens anslag för ofördelade statsbidrag och finansiering 800 tkr sker med överskott på kommunstyrelsens anslag för ofördelade lönekostnader. 

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 136 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-22. 

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 87 föreslagit enligt ar-betsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att miljöpartiet ställer sig bakom socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ragnar Bergsten (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp
- att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 12,3 mkr för verk-samheten 2002.

Helena Ekekihl (mp) yttrar sig. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition ställda yrkanden och finner att kommunfull-mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

____________


KF § 126 Dnr Ks 01-867 045

Borgen till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB för lån till ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder (etapp 1)

Beslut

Björn Wiezell (m) och Annette Tagesson (m) deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att medge att kommunal borgen att gälla fr.o.m den 1 juli 2002 tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder,

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,

att NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus skall erlägga en avgift på 1% på utställda borgensförbindelser, samt

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ord-förande Bengt Ericsson (c) eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman, båda anställda inom kommunstyrelsens förvaltningar.


Bakgrund

NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkhus AB anhåller i skrivelse 2001 10 16 om borgen för ombyggnad av kasernerna till studentbostäder.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-24 kommunstyrelsen besluta fö-reslå kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen att gälla fr.o.m den 1 juli 2002 tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder,
fortsKF § 126 forts

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,
att NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus skall erlägga en avgift på 1% på utställda borgensförbindelser, samt att erforderliga handlingar skall under-tecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman, båda anställda inom kom-munstyrelsens förvaltningar.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 138 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-24.

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 89 föreslagit enligt ar-betsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/5 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Bengt Ericsson (c), Bertil Karlsson (v), Kjell Jansson (m) och Arne Ringefors
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________


Kf § 127 Dnr Ks 02-426 701

Kvinnofrid i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att erbjuda kommunens personal utbildning i hur man bemöter kvinnor, barn och andra som utsätts för övergrepp, 

att erbjuda misshandlande män behandling för deras beteende,

att inrätta en ledningsgrupp för det fortsatta kvinnofridsarbetet med berörda myndigheter och representanter från det Brottsförebyggande rådet, 

att uppdra till ledningskontoret att i nära samarbete med socialförvaltningen utse en samordnare som ska verka för utökad kontraktsvård och behandlingsin-satser för misshandlande män i samarbete med Frivården, samt

att för innevarande år anslå 200.000 kronor för insatser riktade mot män som anmälts för kvinnomisshandel i Norrtälje kommun.

att finansieringen sker med medel från kommunstyrelsens konto till förfogan-de.


Bakgrund

I huvudsak är alla stödåtgärder som finns och som har utvecklats under åren riktade till kvinnor som utsatts för våld. Däremot har misshandlande män läm-nats utan åtgärd, utom i de fall som kommer till polisens och därmed åklagar-myndighetens kännedom. 

För att komma bättre till rätta med problemet måste fler insatser riktas även mot de män som misshandlar och kränker kvinnor.

fortsKF § 127 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-10 kommunstyrelsen besluta 
att erbjuda kommunens personal utbildning i hur man bemöter kvinnor, barn och andra som utsätts för övergrepp, att erbjuda misshandlande män behandling för deras beteende, att inrätta en ledningsgrupp för det fortsatta kvinnofridsarbetet med berörda myndigheter och representanter från det Brottsförebyggande rådet, att uppdra till ledningskontoret att i nära samarbete med soci-alförvaltningen utse en samordnare som ska verka för utökad kontraktsvård och behandlingsinsatser för misshandlande män i samarbete med Frivården, att för innevarande år anslå 200.000 kronor för insatser riktade mot män som an-mälts för kvinnomisshandel i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 125 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-10. Christer Candal (m) yrkade att finansie-ringen sker med medel från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Ks 7/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 91 föreslagit enligt ar-betsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Christer Candal (m) med instämmande av Christina Frisk (fp), Bridget Wed-berg (mp), Håkan Jonsson (s), Kristina Almén (s), Bengt Ericsson (c) och Bir-gitta Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

__________


KF § 128 Dnr Ks 02/330 252

Ställningstagande till förfrågan från NCC ang eventuell försäljning av fastigheter eller övertagande av ägarandel i HB Järnvägsparken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att Norrtälje kommun ställer sig positiv till att NCC säljer sin andel av bolaget. 

Enligt handelsbolagsavtalet skall Norrtälje kommun först erbjudas andelen.


Bakgrund

NCC Fastigheter AB som genom sitt dotterbolag Fastighets AB Siab äger 49 % av Järnvägsparken HB har begärt underhandsbesked angående försäljning av fastigheter i bolaget. Järnvägsparken HB där kommunen äger 51 % förvaltar följande fastigheter:

Midgård 1
Görla 9:6
Förrådet 2, 4 och 5

Järnvägsparken HB har mottagit ett bud på fastigheterna Midgård 1 och Görla 9:6 uppgående till 68 mkr, vilket är 1 mkr högre än tidigare bud.

Vid styrelsemöte 2002-03-22 var styrelsen inte enig i frågan om att tillstyrka försäljning. Styrelsen hade nytt möte 2002-04-10. Vid styrelsemötet beslutades att hänskjuta frågan till bolagsstämman. Vid bolagsstämman konstaterades att fullmäktige måste yttra sig i frågan.

NCC ser två alternativ för sin del som man vill få reaktion på:
1. Att Järnvägsparken HB säljer Midgård 1 och Görla 9:6 enligt budet på 68 mkr. Vad gäller övriga fastigheter föreslås att Förrådet 2,4 och 5 behålls i avvaktan på att bolaget lyckats förvärva Förrådet 7 och 8 samt städat av och miljösanerat fastigheterna. Efter detta ska fastigheterna eller bolaget säljas till någon som har intresse av att utveckla fastigheterna, förslagsvis till bostäder. forts

KF § 128 forts

2. Att NCC säljer sin andel av bolaget. Enligt handelsbolagsavtalet ska Norr-tälje kommun först erbjudas andelen.

NCC måste få svar senast vid kommunfullmäktige den 27 maj 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2002-05-22 yttrat sig över alternativen och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till en försäljning av HB Järnvägsparkens fastigheter Midgård 1 och Görla 9:6 samt att ställning inte tas till erhållet bud. 

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet beslutade 2002-05-23, § 164 att ärendet utgår från sammanträ-det och tas upp direkt på kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2002.

Ks 27/5 Kommunstyrelsen föreslog vid sammanträde 2002-05-27, § 103 att Norrtälje kommun ställer sig positiv till att NCC säljer sin andel av bolaget. 
Enligt handelsbolagsavtalet skall Norrtälje kommun först erbjudas andelen.

Beslutande sammanträde

Kf 27/5 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till ledningskontorets förslag, till ett försäljningspris av lägst 77 mkr.

Bengt Ericsson (c)
- bifall till alternativ nr 2 i ledningskontorets yttrande, att NCC säljer sin an-del av bolaget. Enligt handelsbolagsavtalet skall Norrtälje kommun först erbjudas andelen.

Håkan Jonsson (s)
- bifall till Bengt Ericssons (c) yrkande.KF § 128 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munfullmäktige beslutar att Norrtälje kommun ställer sig positiv till att NCC säljer sin andel av bolaget. Enligt handelsbolagsavtalet skall Norrtälje kommun först erbjudas andelen.
__________ 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.KF § 129 Dnr KS 02-261 027

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om hur mycket kommunens olika förvaltningar sat-sar i genomsnitt per person på utbildning och utveckling av sin personal

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse interpellationen besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-03-25, § 72, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur mycket kommunens olika förvaltningar satsar i genomsnitt per person på utbildning och utveckling av sin personal.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 129.


Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 129.

Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

__________


KF § 130 Dnr KS 02-262 027

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunsty-relsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) ang varför finska förening-en inte har en ordinarie plats i pensionärsrådet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-03-25, § 71 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående varför finska föreningen inte har en ordinarie plats i pensionärsrådet.

"Interpellation etc………." Bilaga § 130.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hän-visar till skriftligt svar.

"Svar etc………" Bilaga § 130.

Helena Ekekihl (mp) och Kajsa Hansson (c) yttrar sig.

__________


KF § 131 Dnr KS 02-255 290

Besvarande av interpellation från Lena Norén-Mellin (s) till barn- och skolnämndens ordförande angående dagbarnvårdarlokal inom Rådman-söenheten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lena Norén-Mellin (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-03-25, § 69 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående dagbarnvårdarlokal inom Rådmansöenheten.

"Interpellation etc……." Bilaga § 131.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) yttrar sig och hänvi-sar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 131.

Lena Norén-Mellin (s) och Bengt Larsson (s) yttrar sig.

__________


KF § 132 Dnr KS 02-256 430

Besvarande av interpellation från Lena Norén-Mellin (s) till barn- och skolnämndens ordförande angående uppföljning av Agenda 21-arbetet inom barn- och skolförvaltningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lena Norén-Mellin (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-03-25, § 70 följande interpellation till barn- och skolnämn-dens ordförande angående uppföljning av Agenda 21-arbetet inom barn- och skolförvaltningen.

"Interpellation etc……" Bilaga § 132

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) yttrar sig och hänvi-sar till skriftligt svar.

"Svar etc……." Bilaga § 132.

Lena Norén-Mellin (s) och Hans Andersson (fp) yttrar sig.

___________


KF § 133 Dnr KS 02-277 710

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skol-nämndens ordförande om Norrtälje kommun uppfyller barnomsorgsgarantin

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sam-manträde 2002-03-25, § 73 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om Norrtälje kommun uppfyller barnomsorgsgarantin

"Interpellation etc……….." Bilaga § 133.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) yttrar sig och hänvi-sar till skriftligt svar.

"Svar etc………" Bilaga § 133.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

_______


KF § 134 Dnr KS 02-391 740

Motion från Christina Frisk (fp), Hans Andersson (fp) och Arne Ringefors (fp) om ändrad användning av Eneberg samt att uppföra ett nytt äldreboende som ersättning 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Bakgrund

Christina Frisk (fp), Hans Andersson (fp) och Arne Ringefors (fp) inlämnade vid sammanträde 2002-04-29, § 101 följande motion om ändrad användning av Eneberg samt att uppföra ett nytt äldreboende som ersättning. Kommunfull-mäktige beslutade då, enligt yrkande från Bengt Ericsson (c), att bordlägga ärendet till sammanträde 2002-05-27 för att då hålla en allmän diskussion i ämnet.

"Motion etc………." Bilaga § 134.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Arne Ringefors (fp)
- att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Bengt Larsson (s), Ragnar Bergsten (s), Kajsa Hansson (c) och Hans Anders-son (fp) yttrar sig.

__________ 

KF § 135 Dnr KS 02-402 312

Besvarande av interpellation från Per Lodenius (c) till kommunstyrelsens ordförande angående gång- och cykelväg i Bergshamra

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Per Lodenius (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid samman-träde 2002-04-29, § 104 följande interpellation till kommunstyrelsens ordfö-rande angående gång- och cykelväg i Bergshamra.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 135.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………" Bilaga § 135.

Per Lodenius (c) yttrar sig.

__________

.
KF § 136 Dnr KS 02-397 612

Besvarande av interpellation från Bengt Larsson (s) till socialnämndens ordförande; Hur vill du stödja våra högstadieelever?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bengt Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid samman-träde 2002-04-29, § 105 följande interpellation till socialnämndens ordförande; Hur vill du stödja våra högstadieelever?

"Interpellation etc…….." Bilaga § 136.


Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……" Bilaga § 136.

Bengt Larsson (s) yttrar sig.

_________


KF § 137 Dnr KS 02-398 612

Besvarande av interpellation från Bengt Larsson (s) till barn- och skol-nämndens ordförande; Hur vill du stödja våra högstadieelever?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bengt Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid samman-träde 2002-04-29, § 106 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande; Hur vill du stödja våra högstadieelever?

"Interpellation etc…….." Bilaga § 137.


Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) yttrar sig och hänvi-sar till skriftligt svar.

"Svar etc……" Bilaga § 137.

Bengt Larsson (s), Eva Pfister (s) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

_________


KF § 138 Dnr KS 02-407 255

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bridget Wedberg (mp) angående avtal på kommunens mark Kläppen, Tjockö 2:6

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-04-29, § 107 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående avtal på kommunens mark Kläppen, Tjockö 2:6.

"Interpellation etc……." Bilaga § 138.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…………." Bilaga § 138.

Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

__________


KF § 139 Dnr KS 02-408 026

Besvarande av interpellation från Lena Norén-Mellin till kommunstyrelsens ordförande angående sjukfrånvaron för kommunanställda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lena Norén-Mellin (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-04-29, § 108 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående sjukfrånvaron för kommunanställda.

"Interpellation etc……….." Bilaga § 139.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 139.

Lena Norén-Mellin (s) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

__________


KF § 140 Dnr KS 02-409 022

Besvarande av interpellation till socialnämndens ordförande från Elisa-beth Björk (s) angående hur mycket av fältassistenternas arbetstid som är förlagd till kvällar och helger

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sam-manträde 2002-04-29, § 109 följande interpellation till socialnämndens ordfö-rande angående hur mycket av fältassistenternas arbetstid som är förlagd till kvällar och helger.

"Interpellation etc……….." Bilaga § 140.

Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…………" Bilaga § 140.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

__________


KF § 141 Dnr KS 02-410 430

Besvarande av interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Elisabeth Björk (s) angående uppföljning av Agenda 21-arbetet inom ut-bildningsförvaltningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde eftersom utbildningsnämndens ordförande ej är närvarande.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sam-manträde 2002-04-29, § 110 följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående uppföljning av Agenda 21-arbetet

"Interpellation etc………." Bilaga § 141.


KF § 142 Dnr KS 02-500 312

Motion från Britt-Marie Åhman (c) ang gång- och cykelväg Svanberga-Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Britt-Marie Åhman (c) inlämnar följande motion ang gång- och cykelväg Svanberga-Norrtälje.

"Motion etc……….." Bilaga § 142.

________


KF § 143 Dnr KS 02-501 512

Motion från Britt-Marie Åhman (c) ang fartdämpande åtgärder i Svan-berga

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Britt-Marie Åhman (c) inlämnar följande motion angående fartdämpande åt-gärder i Svanberga.

"Motion etc……." Bilaga § 143.

__________


KF § 144 Dnr KS 02-502 829

Interpellation från Britt-Marie Åhman (c) till kommunstyrelsens ordfö-rande ang Rånäs-Rimbos skjutbana vid Kilen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Britt-Marie Åhman (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Rånäs-Rimbos skjutbana vid Kilen.

"Interpellation etc……" Bilaga § 144.

_______


KF § 145 Dnr KS 02-503 026

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till utbildningsnämndens ordföran-de ang jämlikhet inom utbildningsnämndens område

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående jämlikhet inom utbildningsnämndens område.

"Interpellation etc……….." Bilaga § 145.

__________


KF § 146 Dnr KS 02-504 040

Interpellation från Lars-Erik Jansson (s) till kommunstyrelsens ordföran-de; "Vad skall utbildningsnämnden göra med det prognosticerade under-skottet 2002?"

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars-Erik Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande; "Vad skall utbildningsnämnden göra med det prognosticerade underskottet 2002?"

"Interpellation etc…….." Bilaga § 146.


__________ 


KF § 147 

Valärenden

Föreligger inga valärenden vid dagens sammanträde.

_______


KF § 148

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Ändringar i kommunallagen fr om 1 juli 2002-05-14

Dnr KS 02-211 612
Utbildningsnämndens beslut 020221, § 17; Försök med Lokal styrelse med elevmajoritet i Hallstavik under tiden 2002-03-01 t o m 2003-06-30.

Tack för uppvaktning från Helena Ekekihl

Nedanstående ärenden är även meddelade vid kommunstyrelsens sam-manträde 2002-05-07

Rodengymnasiets program för avgångsklasserna år 2002-04-29

Näringsdepartementet faktablad mars 2002: Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning m.m.

Finansdepartementet: Utvecklingen inom den kommunala sektorn

PM: Svenska Kommunförbundets syn på svensk vattenadministration

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:27: Lönepolitisk satsning - Löne en investering!

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:28: Skolutveckling - en invester-ing! Ett utvecklingsarbete inom ramen för kollektivavtalet, ÖLA 00, med Lä-rarnas Samverkansråd

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:29: Allmän förskola

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:30: Kommunernas ekonomiska läge - mars 2002

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:31: Handläggningsrutiner för en-samkommande asylsökande barn

KF § 148 forts

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:34: Sänkta avgifter i Arbetsgivar-förbundet - KFF

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:36: Ändrade bestämmelser för fristående grundskolor och fristående gymnasieskolor m.m.

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002-37: Regeringsrättens dom om lag-lighetsprövning av kommunal namnsättning av vägar

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:39: 2002 års ekonomiska vårpro-position 

Skolverkets beslut Dnr 44-2001:1367: Ansökan från Finsta Friskola ekono-misk förening om rätt till bidrag för en fristående gymnasie-skola i Norrtälje kommun

Skolverkets underrättelse Dnr 48-2002:555: Anmälan om byte av huvudman för Roslagens Högskola AB i Norrtälje kommun

Skolverkets årsredovisning 2001

Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB: Planeringsunderlag för det civila för-svaret 2003 (5-538/2001)

KS 02-312 005
Socialdeparetementets remiss Ds 2002:3 Vård i Tiden - Strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbryggande vård

KS 01-1108 007
Kommunens revisorer: Revisionsskrivelse 2002-03-25 Angående svar på rap-port om skolinvesteringar

KS 02-305 534
Försvarsmakten Mellersta Militärdistriktet: Planerade master för 3G Infrastruc-ture Services AB inom Uppsala och Norrtälje kommun
KF § 148 forts

KS 02-287 291
Tekniska nämnden 020321 § 52, Investeringar 2002 - Skederids skola, om-byggnad av tak

___________


KF § 149

Avslutning

Ordförande Kurt Lodenius (c) tackar deltagarna för dagens sammanträde och påminner samtidigt om och uppmanar till besök på Nordrona-dagen den 8 juni 2002.

Härefter förklarar ordföranden sammanträdet avslutat.

_________