Kommunfullmäktige 2002-12-02 1(28)

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-21.20

Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör § 267
Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 267
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Annette Tagesson (m) och Jan Emanuel Johansson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret 2002-12-09, kl 16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 266-284
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Annette Tagesson Jan Emanuel Johansson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2002-12-02

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 266

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Annette Tagesson (m) och Jan Emanuel Johansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-12-09, kl 16.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

________

KF § 267 Dnr KS 02-820 107

Bildning av kommunal bolagskoncern för de helägda bolagen samt fastställande av bolagspolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att förslaget att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB återremitteras till kommunstyrelsen för konsekvensbeskrivning vad som händer med fjärrvärme, bredbandsutbyggnaden och abonnenternas avgifter om räntesatsen sätts till 7,5%,

att fastställa bolagspolicy för Norrtälje kommun, biaga 1

att fastställa ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB att fastställas av bolagsstämman, bilaga 2

att utöka aktiekapitalet i Norrtälje Kommunhus AB till 3000 tkr,

att finansiering av tillskottet, 2 750 tkr, sker med egna medel,

att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Energi AB till ett pris av 250 000 tkr,

att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till ett pris av 15 000 tkr,

att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Roslagsbostäder AB till ett pris av 125 000 tkr,

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2002-12-16--2003-12-31,

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,4% för tiden 2002-12-16--2003-12-31,

att konstatera att fullmäktiges uppdrag från 2000-02-21 till kommunstyrelsen att under 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB är avslutat,

KF § 267 forts

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1997-10-06 om avgiften på krediter till Norrtälje Energi AB via Norrtälje kommun fr o m 2003.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-08-26 att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till koncernbildning samt att ta fram förslag till företagspolicy och nya ägardirektiv att gälla från och med 2003.

Ledningskontoret/servicekontoret har under september och oktober månader arbetat fram förslag till koncernbildning, bolagspolicy samt nya ägardirektiv för de helägda bolagen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-22 redovisat ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa bolagspolicy för Norrtälje kommun, att fastställa ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB att fastställas av bolagsstämman, att utöka aktiekapitalet i Norrtälje Kommunhus AB till 3000 tkr, att finansiering av tillskottet, 2 750 tkr, sker med egna medel, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Energi AB till ett pris av 250 000 tkr, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till ett pris av 15 000 tkr, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Roslagsbostäder AB till ett pris av 125 000 tkr, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,4% för tiden 2002-12-16-2003-12-31, 

forts


KF § 267 forts

att konstatera att fullmäktiges uppdrag från 2000-02-21 till kommunstyrelsen att sälja Norrtälje Energi AB är fullföljt, att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 1997-10-06 om avgiften på krediter till Norrtälje Energi AB via Norrtälje kommun fr o m 2003.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 315 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-22. 

Ks 6/11 Kommunstyrelsen har 2002-11-06, § 226 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Kf 2/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) 
förslaget att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB skall återremitteras till kommunstyrelsen för konsekvens-beskrivning vad som händer med fjärrvärme, bredbandsutbyggnaden och abonnenternas avgifter om räntesatsen sätts till 7,5%. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Christer Candal (m)
att ärendet skall avgöras i sin helhet idag.

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Bridget Wedberg (mp), Ann Lewerentz (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.forts

KF § 267 forts

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Håkan Jonssons (s) återremiss-yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst - avgörs idag
Nej-röst – återremiss

Omröstningsresultat

Med 32 ja, 27 nej och 2 som avstår har kommunfullmäktige således beslutat att återremittera 8:e att-satsen, s.k. minoritetsåterremiss (KL 5 kap, 36 §)

Propositionsordning

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens återstående förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag 

__________

KF § 268 Dnr KS 01-505 291

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om utredning av flytt av Flygskolan till Lv3

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-10-15, avslå motionen.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bridget Wedbergs yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 128. I motionen föreslås att en utredning tillsätts med inriktningen att flytta Flygskolan till Lv3- området.

Motivet är att Flygskolans hyreskontrakt löper ut år 2003 och att det är lämpligt att titta på alternativa lokaler snarast. Miljöpartiet anför att det skulle bli en avsevärd kvalitetshöjning och samordnings-vinster med annan verksamhet gör det möjligt att minimera en eventuell ökad kostnad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-10-15 att Nordrona (f d regements-området) avses i första hand omvandlas för att skapa ett område för efter-gymnasial utbildning och verksamheter inom tillväxtbranscher. Det har beslutats av kommunfullmäktige i samband med att området avyttrades till NIHAB.

Barn- och skolkontoret har i sin verksamhetsplanering påbörjat diskussioner med tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret om att lösa ersättningslokaler för Flygskolan.KF § 268 forts

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-15.

Ks 6/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-11-06, § 227 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 2/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Ann Lewerentz (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommun-fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 269 Dnr KS 01-503 739

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang korttidsboende för medicinskt färdigbehandlade på Lv3-området

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-10-12, avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 126. I motionen föreslås att en utredning tillsätts vad det skulle kosta att tillskapa platser för de medicinskt färdigbehandlade på Lv3 området samt att kommunens behov av bostäder till sin personal uppmärksammas i planeringen av områdets användning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-10-14 att de lokaler som förslagsställaren menar är idag ianspråktagna till vårdcentral.

Beträffande bostäder till personal för kommunens behov färdigställs i första hand bostäder till studenter, dvs små lägenheter för enpersonshushåll. I fördjupningen av översiktsplaneringen för Nordrona kommer områden att reserveras för bostäder lämpliga för alla hushållsstorlekar.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 311 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-14.

forts


KF § 269 forts

Ks 6/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-11-06, § 228 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 2/12 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp)
bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________KF § 270 Dnr KS 01-410 270

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om bostadsbyggande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret ge förslag till hur bostadsplaneringsprocessen kan förbättras samt 

att motionen därmed ska anses vara besvarad.

Reservation:

Miljöpartiets ledamöter till förmån för Mats Dannewitz-Linder m.fl. yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 129. I motionen föreslås att Norrtälje kommun utarbetar en strategi för att få igång bostadsbyggande till lägre byggkostnader.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-10-12 att varje kommun ska ha en bostadsförsörjningsplanering enligt lagen om bostadsförsörjningen som återinrättades 2001. Lagen säger ingenting om hur planeringen ska ske.

I Norrtälje kommun har framtida bostadsområden klarlagts i de fördjupade översiktsplanerna eller i speciella program för detaljplaneringen. Det som saknas är en genomförandestrategi för dessa planer.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret ge för slag till hur bostadsplaneringsprocessen kan förbättras samt att motionen därmed ska anses vara besvarad.
forts


KF § 270 forts


Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 312 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-12.

Ks 6/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-11-06, § 229 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Kf 2/12 Yrkanden:

Mats Dannewitz-Linder (mp) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Bridget Wedberg (mp), Bertil Karlsson (v) och Ragnar Bergsten (s)
bifall till motionen

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommun-fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.


________

KF § 271 Dnr KS 01-486 841

Besvarande av motion från Katrine Mattsson (s) ang att skyltningen i kommunen måste bli bättre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2001. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att göra en översyn av kommunens skyltsystem med avseende på kommundelar, byar och historiska lämningar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-10-12 att kommunen inte har någon antagen skyltpolicy i kommunen. Det beror till stor del på att kommunen inte påverkar skyltningen i alla lägen. Beträffande vägvisning är det huvudsakligen ansvarig väghållare som har ansvaret. Kommunen har arbetat mycket med att förbättra den övergripande skyltningen genom att åstadkomma infartsskyltning till kommundelscentran samt välkomstskyltar vid kommungränsen.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att i samråd med berörda förvaltningar utarbeta en skyltpolicy för kommunens skyltning samt att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 313 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-12.

forts


KF § 271 forts

Ks 6/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-11-06, § 230 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att i samråd med berörda förvaltningar utarbeta en skyltpolicy för kommunens skyltning samt 
att därmed anse motionen vara besvarad. 
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

_________ 

KF § 272 Dnr KS 02-764 483

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) angående djurcirkusar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) lämnar in följande motion angående djurcirkusar.

”Motion etc…….” Bilaga § 272

__________

KF § 273 Dnr KS 02-975 026

Motion från Lars Bäck (s) om lönen inom kvinnodominerade yrken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) lämnar in följande motion om lönen inom kvinnodominerade yrken.

”Motion etc……..” Bilaga § 273.

_________

KF § 274 Dnr Ks 02-894 026

Inlämnande och besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen uppfyllt den gällande jämställdhetslagen avseende osakliga löneskillnader och andra anställningsvillkor

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen uppfyllt den gällande jämställdhetslagen avseende osakliga löneskillnader och andra anställningsvillkor.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 274.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 274.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

________

KF § 275 Dnr KS 02-974 071

Interpellation från Eva Pfister (s) till kommunstyrelsens ordförande med fråga om när demokratiberedningens frågor kommer att behandlas i kommun-styrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande med fråga om när demokrati-beredningens frågor kommer att behandlas i kommunstyrelsen.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 275.

___________

KF § 276 Dnr KS 02-76 102

Val av revisorer och ersättare för granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja revisorer och ersättare för granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde 2003-2006 enligt bilaga A.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag och föreslår kommunfullmäktige välja revisorer och ersättare för granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde 2003-2006 enligt bilaga A.

__________

KF § 277 Dnr KS 02-76 102

Val av ledamöter och ersättare i nämnder för mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja ledamöter och ersättare i nämnder för mandatperioden 2003-2006 enligt bilaga B.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag och föreslår kommunfullmäktige välja ledamöter och ersättare i nämnder för mandat-perioden 2003-2006 enligt bilaga B.


___________

KF § 278 Dnr KS 02-76 102

Val av demokratiberedning och förtroendemannakommitté

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att vilandeförklara val av demokratiberedning i väntan på nya direktiv, samt

att välja ledamöter och ersättare i förtroende-manna-kommittén enligt bilaga C.


Beslutande sammanträde 

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag och föreslår kommunfullmäktige att vilandeförklara val av demokratiberedning i väntan på nya direktiv, samt att välja ledamöter och ersättare i förtroende-manna-kommittén enligt bilaga C.

_________

KF § 279 Dnr KS 02-76 102

Val av ombud och ersättare till förbundsmöte i KSL, överförmyndare och ersättare, nämndemän samt ledamöter och ersättare till Mälardalsrådet 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja ombud och ersättare till förbundsmöte i KSL, överförmyndare och ersättare, samt ledamöter och ersättare till Mälardalsrådet 2003-2006 enligt bilaga D, samt

att återremittera valet av nämndemän till valberedningen för att se över fördelningen mellan partierna.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag och föreslår kommunfullmäktige att välja ombud och ersättare till förbundsmöte i KSL, överförmyndare och ersättare, nämndemän samt ledamöter och ersättare till Mälardalsrådet 2003-2006 enligt bilaga D.

Bridget Wedberg (mp) påpekar att vid tillämpning av proportionella val skulle miljöpartiet ha fått en plats bland nämndemännen till Norrtälje tingsrätt.

___________

KF § 280

Val av ledamöter och ersättare, revisorer och ersättare, ombud och ersättare i bolag, stiftelser och föreningar samt huvudmän i Roslagens Sparbank 2003-2006 och medborgarvittnen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja ledamöter och ersättare, revisorer och ersättare, ombud och ersättare i bolag, stiftelser och föreningar samt medborgarvittnen enligt bilaga E, 

att vilandeförklara valet av huvudmän i Roslagens Sparbank till ett senare sammanträde, samt 

att återremittera val till Finsk-svenskt företagscentrum till valberedningen för utredning huruvida det bedrivs verksamhet i Finsk-svenskt företagscentrum.

_________

KF § 281 Dnr KS 02-969 102

Mats Hultin (m): avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfull-mäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Mats Hultin (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Mats Hultin (m) begär i skrivelse daterad december 2002 entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

________

KF § 282

Val av företrädare för Norrtälje kommun vid bolags- och förenings-stämmor från och med 2002-12-02 intill det sammanträdet då val av kommunstyrelsens ordförande förrättas

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller den som han förordnar att företräda Norrtälje kommun vid alla bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag och organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, såvida kommunfullmäktige ej annat beslutar.

__________


KF § 283

Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att att följande regler beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för nämnder och styrelser

ersättare tillhörande samma parti och i den ordning som de upptagits i kommunfullmäktiges valprotokoll.

för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning

m fp, kd, c

c fp, kd, m

fp c, m, kd

kd fp, m, c

s v

v s

Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte annat föreskrivs i lag eller författning.

att föreslå kommunfullmäktige besluta anmoda nämnder anta följande regler avseende ersättares tjänstgöring i arbetsutskott

personlig ersättare

ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokoll
forts

KF § 283 forts

för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning

m fp, kd, c

c fp, kd, m

fp c, m, kd

kd fp, m, c

s v

v s
____________KF § 284

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Tack för uppvaktning från Hans Andersson

Dnr KS 02-857 112
Länsstyrelsens beslut ang förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare; Lennart Jansson

Skrivelse till tekniska kontoret från fastighetsägare, Tälje 3:283 m fl ang väghållaransvar för Prästbacksvägen

Tekniska nämndens beslut 2002-10-17, § 232 ang förhyrning av lokaler för utbildningsverksamhet inom Nordronaområdet

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2002-11-20, Dnr 242-02-79666, ny ersättare efter Björn Wiezell (m).

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2002-11-20, Dnr 242-02-79663, ny ersättare efter Anders Engström (m).

_________