Kommunfullmäktige 2002-12-16 1(48)

Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 09.00-19.30
Ajournering för måltider 12.00-13.15 och 17.50-18.30

Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Christina Frisk (fp) och Lars Bäck (s)

Justeringens
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 285-311
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson Sune Alm §§ 289-293, 296

Justerande ..................................................................................................................
Christina Frisk Lars Bäck
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2002-12-16

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 285

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Christina Frisk (fp) och Lars Bäck (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-12-19, kl 14.30.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

________

KF § 286 Dnr KS 01-486 841

Besvarande av motion från Katrine Mattsson (s) ang att skyltningen i kommunen måste bli bättre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att i samråd med berörda förvaltningar utarbeta en skyltpolicy för kommunens skyltning samt

att därmed anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2001. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att göra en översyn av kommunens skyltsystem med avseende på kommundelar, byar och historiska lämningar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-10-12 att kommunen inte har någon antagen skyltpolicy i kommunen. Det beror till stor del på att kommunen inte påverkar skyltningen i alla lägen. Beträffande vägvisning är det huvudsakligen ansvarig väghållare som har ansvaret. Kommunen har arbetat mycket med att förbättra den övergripande skyltningen genom att åstadkomma infartsskyltning till kommundelscentran samt välkomstskyltar vid kommungränsen.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att i samråd med berörda
forts

KS § 286 forts

förvaltningar utarbeta en skyltpolicy för kommunens skyltning samt att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 313 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-12.

Ks 6/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-11-06, § 230 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.


Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
– bifall till kommunstyrelsens förslag.

Katrine Mattsson (s)
– bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 287 Dnr KS 02-820 107

Fastställande av räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna ledningskontorets tjänsteskrivelse 2002-12-10 och i enlighet med tidigare förslag fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31, och

att konsekvenserna av ränteuttaget samt energibolagets ekonomiska utveckling skall redovisas vid kommunfullmäktiges möte i augusti.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-08-26 att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till koncernbildning samt att ta fram förslag till företagspolicy och nya ägardirektiv att gälla från och med 2003.

Ledningskontoret/servicekontoret har under september och oktober månader arbetat fram förslag till koncernbildning, bolagspolicy samt nya ägardirektiv för de helägda bolagen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-22 redovisat ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bl.a. att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31.


forts

KF § 287 forts

Ledningskontoret har i tjänsteskrivelse daterad 2002-11-06 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna svar på återremiss om räntesats på skuldebrev avseende Norrtälje Energi, och att i enlighet med tidigare förslag fastställa räntesatsen till 7,5% 2003 på skuldebrev avseende Norrtälje Energi.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 315 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-22.

Ks 6/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-11-06, § 226 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet vad avser 8:e att-satsen.

Kf 2/12 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-12-02, med minoritetsbeslut beslutat att återremittera förslaget att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi för konsekvensbeskrivning vad som händer med fjärrvärme, bredbandsutbyggnaden och abonnenternas avgifter om räntesatsen sätts till 7,5 %.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2002-12-05, § 267 att uppdra till ledningskontoret att bereda ärendet.

Au 12/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-12-12, § 362 behandlat ärendet.

Ks 12/12 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-12-12, § 276 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna ledningskontorets tjänsteskrivelse 2002-12-10 och i enlighet med tidigare förslag fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16----2003-12-31.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster-partiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

forts

KF § 287 forts

Beslutande sammanträde

Kf 16/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Ann Lewerentz (m) och Bridget Wedberg (mp)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Holger Forsberg (s)
i första hand återremiss för ytterligare konsekvensutredning. I andra hand att ledningskontorets tjänsteskrivelse ej skall godkännas och att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 5% för tiden 2002-12-16—2003-12-31.

Christer Candal (m)
att ärendet skall avgöras idag.

Bridget Wedberg (mp)
att kommunfullmäktige beslutar att lägga till att konsekvenserna av ränteuttaget samt energibolagets ekonomiska utveckling noggrant redovisas vid kommunfullmäktiges möte i första hand i juni och i andra hand i augusti.

Christer Candal (m)
bifall till Bridget Wedbergs (mp) andrahandsyrkande.

Därutöver yttrar sig Hans Andersson (fp) och Clas Lagerlund (m).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena att ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden proposition på Håkan Jonssons (s) m.fl. andra-hands-yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. forts

KF § 287 forts

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons m.fl. andrahandsyrkande

Omröstningsresultat

Med 34 ja-röster och 27 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning forts

Ordföranden ställer slutligen proposition på Bridget Wedbergs (mp) första och andrahandsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Bridget Wedbergs (mp) andrahandsyrkande.

_________

KF § 288 Dnr Ks 02-957 003

Borgerlig överenskommelse för perioden 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna upprättad borgerlig överenskommelse för perioden 2003-2006 samt att återlämna den till kommunstyrelsen för beaktande.

Protokollsanteckning

Miljöpartiet antecknar till protokollet att de stöder den borgerliga överenskommelsen och oppositionsförklaringen 2002-12-12.


Bakgrund

Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderata samlingspartiet har, efter höstens allmänna val till kommunfullmäktige, beslutat att tillsammans ta ansvar för Norrtälje kommuns ledning och utveckling. Partierna har den 22 oktober 2002 lämnat en skriftlig överenskommelse om inriktningen för detta arbete under den kommande mandatperioden.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2002-11-22 föreslagit att överenskommelsen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och återlämnas till kommunstyrelsen för beaktande.

Politisk beredning

Au 28/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 340.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-12-05, § 243 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad borgerlig överenskommelse för perioden 2003-2006 samt att återlämna den till kommunstyrelsen för beaktande.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltog ej i beslutet. forts

KF § 288 forts

Beslutande sammanträde

Kf 16/12 Föreligger oppositionsförklaring 2002-12-12 från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Roine Wallin (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Elisabeth Björk (s)
bifall till majoritetsförklaringen mellan (m), (fp), (kd) och (c) samt tillägg till skrivelsen med de förslag till mål som sägs i oppositionsförklaringen daterad 2002-12-12.

Christer Candal (m)
avslag på Håkan Jonssons (s) tilläggsyrkande.

Därutöver yttrar sig Ingvar Jacobsson (m), Hans Andersson (fp), Louise Branting (c), Lars-Erik Jansson (s) och Åke Malmström (kd).

Bridget Wedberg (mp) önskar anteckna till protokollet att miljöpartiet stöder den borgerliga överenskommelsen och oppositionsförklaringen 2002-12-12.

_________

KF § 289 Dnr Ks 02-992 003

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen,

att reglementet skall gälla från och med 2003-01-01.


Bakgrund

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen för perioden 2003-2006 har ledningskontoret fått uppdraget att skriva fram förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden, trafiksäkerhetsnämnden samt omsorgsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Politisk beredning

Au 28/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 348 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-05, § 247 och föreslagit enligt arbetsuskottets förslag.
forts

KF § 289 forts

Beslutande sammanträde

Kf 16/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________KF § 290 Dnr Ks 02-993 003

Förslag till reglemente för tekniska nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till reglemente för tekniska nämnden,

att reglementet skall gälla från och med 2003-01-01.

Bakgrund

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen för perioden 2003-2006 har ledningskontoret fått uppdraget att skriva fram förslag till reviderade regle-men-ten för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden, trafik-säkerhetsnämnden samt omsorgsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden.

Politisk beredning

Au 28/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 349 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-05, § 248 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts

KF § 290 forts

Beslutande sammanträde

Kf 16/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 291 Dnr Ks 02/994 003

Förslag till reglemente för trafiksäkerhetsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till reglemente för trafiksäkerhetsnämnden,

att reglementet skall gälla från och med 2003-01-01.


Bakgrund

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen för perioden 2003-2006 har ledningskontoret fått uppdraget att skriva fram förslag till reglemente för trafiksäkerhetsnämnden och reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden samt omsorgsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för trafiksäkerhetsnämnden.

Politisk beredning

Au 28/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 350 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-05, § 249 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts

KF § 291 forts

Beslutande sammanträde

Kf 16/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 292 Dnr Ks 02-995 003

Förslag till reglemente för socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till reglemente för socialnämnden,

att reglementet skall gälla från och med 2003-01-01.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för Bridget Wedbergs (mp) yrkande.


Bakgrund

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen för perioden 2003-2006 har ledningskontoret fått uppdraget att skriva fram förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden, trafiksäkerhetsnämnden samt omsorgsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för socialnämnden.

Politisk beredning

Au 28/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 351 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25. forts

KF § 292 forts

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-05, § 250 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
avslag på kommunstyrelsens förslag med hänvisning till att minskat antal ledamöter försvårar de små partiernas möjlighet till insyn och medverkan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 293 Dnr Ks 02-996 003

Förslag till reglemente för omsorgsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till reglemente för omsorgsnämnden,

att reglementet skall gälla från och med 2003-01-01.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för Bridget Wedbergs (mp) yrkande.


Bakgrund

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen för perioden 2003-2006 har ledningskontoret fått uppdraget att skriva fram förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden, trafiksäkerhetsnämnden samt omsorgsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för omsorgsnämnden.

Politisk beredning

Au 28/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 352 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25. forts

KF § 293 forts

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-05, § 251 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
avslag på kommunstyrelsens förslag med hänvisning till att minskat antal ledamöter försvårar de små partiernas möjlighet till insyn och medverkan.

Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 294

Utdelning av kommunens hedersbelöning Norrtälje Nyckel 2002

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Pettersson (c) och belöningskommitténs ordförande Kurt Lodenius (c) överlämnar hedersbelöning Norrtälje Nyckel till Lennart Hasselfeldt.

Belöningskommitténs motivering lyder

”Lennart Hasselfeldt tilldelas Norrtälje Nyckel år 2002 för att han tog initiativet till att få det gamla ångfartyget s/s Norrtelje till Norrtälje stad samt hans mycket stora arbetsinsats i anslutning härtill och under alla år därefter.

Det var hösten 1967 som Lennart Hasselfeldt startade ”räddningsaktionen” och som kröntes med framgång den 28 juli 1968 då s/s Norrtelje anlöpte hamnen i Norrtälje. Under alla åren sedan dess har Lennart Hasselfeldt medverkat till att s/s Norrtelje är en omtyckt och väl fungerande restaurang.”

_____________


KF § 295

Godkännande av arbetsordning för budgetbehandlingen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna föreslagen arbetsordning för budgetbehandlingen vid dagens sammanträde.

Beslutande sammanträde

Föreligger förslag till arbetsordning för budgetbehandlingen vid dagens sammanträde från kommunfullmäktiges presidium.

_________
KF § 296 Dnr KS 02-323 041

Budget och inriktning 2003-2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till att borgensavgiften ingår som del i budgetens finansiering – återremittera budget och inriktning 2003-2005 till kommunstyrelsen,

att extra sammanträde skall äga rum måndagen den 30 december 2002, kl 18.00.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) redogör för kommun-styrelsens förslag.
Ekonomichef Gunilla Edvinsson redogör för förslag till budget 2003-2005.
Kommundirektör Mats Törnquist lämnar upplysningar.

Allmänpolitisk debatt

I den allmänpolitiska debatten som pågår 13.15-17.50 deltar Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s), Åke Malmström (kd), Bridget Wedberg (mp), Hans Andersson (fp), Bertil Karlsson (v), Mats Dannewitz-Linder (mp), Britt Wennerfors (m), Lars-Erik Jansson (s), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m), Lars Bäck (s), Berit Elisson (fp), Louise Branting (c), socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m), Ragnar Bergsten (s), Elisabeth Björk (s), Kajsa Hansson (c), Kristian Krassman (s), Ingvar Jacobsson (m), Per Lodenius (c) och Christina Frisk (fp).
Den allmänpolitiska debatten avslutades kl 17.50.

DRIFTBUDGET ANSVARSOMRÅDE FÖR ANSVARS-OMRÅDE

Kommunstyrelsen

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m) och Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja kommunstyrelsen 140.553 tkr i driftbudget. forts

KF § 296 forts

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
att bevilja kommunstyrelsen 137.553 tkr.i driftbudget.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
att bevilja kommunstyrelsen 135.553 tkr i driftbudget.

Per Lodenius (c) begär med instämmande av Berit Elisson (fp) att få anteckna följande till protokollet: ”Jag förutsätter att Bergshamra brandstation blir kvar i överensstämmelse med de diskussioner och överenskommelser som skett mellan de borgerliga partierna.”

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja miljö- och hälsoskydds-nämnden 7.906 tkr i driftbudget.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8.406 tkr i driftbudget.

Byggnadsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja byggnadsnämnden 5.890 tkr i driftbudget.


forts


KF § 296 forts

Kultur- och fritidsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja kultur- och fritidsnämnden 66.127 tkr i driftbudget.

Socialnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
– bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja socialnämnden 76.193 tkr..

Omsorgsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) och Kristian Krassman (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja omsorgsnämnden 569.052 tkr i driftbudget.

Barn- och skolnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m) och Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja barn- och skolnämnden 719.493 tkr i driftbudget.
forts


KF § 296 forts

Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
att bevilja barn- och skolnämnden 720.993.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- att bevilja barn- och skolnämnden 724.493 tkr.

Utbildningsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja utbildningsnämnden 215.021 tkr i driftbudget.

Tekniska nämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m)
– bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja tekniska nämnden 47.645 tkr i driftbudget.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
att bevilja tekniska nämnden 49.145 tkr i driftbidrag samt bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå tekniska nämndens hemställan om utökad driftram med 292 tkr på grund av utbyggnad av Abborrvägen.

Trafiksäkerhetsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 370 tkr i driftbudget. forts

KF § 296 forts

INVESTERINGSBUDGET

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) och Kristian Krassman (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Berit Elisson (fp)
att Bergshamra brandstation skall utrustas med en brandbil och inte som nu bara en tankvagn.

ÖVRIGT

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m), Kjell Jansson (m)
enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa resultatbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27, att fastställa balansbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27,

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
– i enlighet med socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.

forts

KF § 296 forts

Övriga budgetbeslut

Yrkanden:

Christer Candal (m)med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m) och Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag - att utdelningar från Norrtälje Energi AB, NIHAB och Roslagsbostäder AB avseende verksamhetsåret 2002 skall hanteras av moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB, att fastställa en borgensavgift gällande de kommunala bolagen uppgående till 1 % av beviljad borgen att erläggas senast 31 december årligen, att fastställa finansieringsbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till arbetsutskottets förslag vad gäller att-satsen att utdelningar från Norrtälje Energi AB, NIHAB och Roslagsbostäder AB avseende verksamhets-året 2002 skall hanteras av moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB – att återremittera fastställande av en borgensavgift gällande de kommunala bolagen uppgående till 1 % av beviljad borgen att erläggas senast den 31 december årligen, för att Roslagsbostäder och Nihab skall redovisa hur borgensavgiften kommer att påverka hyressättningen, samt att Roslagsbostäder och Nihab är närvarande vid kommunfullmäktiges sammanträde för att svara på frågor, i övrigt enligt socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.

Övriga uppdrag

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m) och Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag
fortsKF § 296 forts

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
– avslag påföljande att-satser - att uppdra åt barn- och skolnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola som säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som för alternativa utförare och friskolor, att uppdra till
utbildningsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utarbeta regler för finansiering av egna och externa verksamheter, att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med omsorgsnämnden och med hjälp av extern expertis genomlysa nämndens verksamhet vad gäller kostnader, ekonomisk kontroll och måluppfyllelse, att uppdra åt omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utarbeta en äldreomsorgsplan, att bostadsförsörjningsplanen skall kompletteras med – gällande åren 2003-2010 - i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
att uppdra åt kommunens tjänstemän att se över avskrivningstiderna för att anpassa dem till den faktiskt möjliga användningen av utrustning och investeringar med sikte på att minska avskrivningar så långt det går.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremiss-yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Ärendet skall således avgöras idag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst – ärendet avgöras idag
Nej-röst – ärendet återremitteras till kommunstyrelsen

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster och 30 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att med s.k. minoritetsåterremiss (KL 5 kap 36 §) återremittera ärendet till kommun-styrelsen.
_________

KF § 297 Dnr KS 02-799 123

Förändrad skattesats 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till att budget och inriktning 2003-2005 återremitterats till kommunstyrelsen – bordlägga ärendet till extra kommunfullmäktige den 30 december 2002.


Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-10-28, § 243 beslutat att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 342 varvid Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Hans Andersson (fp) yrkade– att ändra den tidigare beslutade skattesatsen 19:63 till 20:12.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-12-05, § 245 beslutat att vilandeförklara ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 2002.

Ks 12/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 2002-12-12, § 275 och föreslagit kommunfullmäktige att fastställa den kommunala skattesatsen till 20:12 kr/skattekrona för år 2003.

__________KF § 298 Dnr KS 02-838 450

Antagande av renhållningstaxa för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till renhållningstaxa för Norrtälje kommun, samt

att taxan skall gälla från och med 1 januari 2003 och tillsvidare.

Reservation

Centerpartiets, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för John-Erik Erikssons (c) m.fl. yrkande.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-17, § 156 att Norrtälje kommuns nya och delvis ändrade Renhållningsordning skall gälla från och med 2003-01-01. Detta innebär bland annat övergång från veckohämtning till 14-dagarshämtning som standard avseende hushållssopor från enfamiljshushåll.

På skäl som anförs i tekniska kontorets skrivelse 2002-10-10 föreslogs tekniska nämnden att anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2003 och tillsvidare.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-10-17, § 228 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2003 och tillsvidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till renhåll-nings-taxa för Norrtälje kommun, bilaga 1, att taxan skall gälla från och med 1 januari 2003 och tillsvidare.
forts

KF § 298 forts

Politisk beredning

Au 21/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-11-21, § 331 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 28 november 2002.

Au 28/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2002-11-28, § 347 och föreslagit bifall till tekniska nämndens förslag 2002-10-17, § 228.
Bengt Ericsson (c) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-05, § 252 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Centerpartiets ledamöter reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Kf 16/12 Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Roland Larsson (s)
bifall kommunstyrelsens förslag.

John-Erik Eriksson (c) med instämmande av Louise Branting (c), Bertil Karlsson (v), Britt-Marie Åhman (c) och Bengt Ericsson (c)
att det skall finnas möjlighet till gemensam säckhållare/14dagarshämtning, att det skall finnas möjlighet till gemensam säckhållare komposttaxa 2/14-dagarshämtning, att komposttaxa 1 bibehålles, att differensen på avgiften för fritidsboende skall vara större vad gäller hämtning 24 ggr/år (1 gång/vecka sommar, varannan vecka vår och höst samt 1 gång/månad under vintern) kontra hämtning 19 ggr/år (1 gång/varannan vecka vår, sommar och höst samt 1 gång/månad under vintern) samt att tekniska kontoret får i uppdrag att prissätta ovanstående punkter.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 299 Dnr KS 02-803 406

Avgift för tillsyn och prövning enligt Djurskyddslag (1988:534) att gälla
fr o m 1 januari 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till taxa för djurskyddstjänster,

att miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att ändra de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år samt

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2003.


Bakgrund

Enligt 25 § djurskyddslagen (1988:534) och 57 a § djurskyddsförordningen (1988:539) får kommunen ta ut avgift för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen enligt taxa som kommunen bestämmer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-26 redogjort för miljö- och hälsoskyddsnämndens behandling av ärendet 2002-10-01, § 106 och 2002-11-05, § 128 samt på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för djurskyddstjänster,
att miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att ändra de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsu-ment-prisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2003. forts

KF § 299 forts

Politisk beredning

Au 28/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-11-28, § 358 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-26.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-12-05, 253 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

____________

KF § 300 Dnr KS 02-893 706

Ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen att gälla
fr o m 1 januari 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till reviderad taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen samt

att taxan skall gälla från den 1 januari 2003.


Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2002-10-31, § 229 att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för serverings- och tillsynsavgifter för alkoholservering i enlighet med upprättad förteckning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderad taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen samt att taxan skall gälla från den 1 januari 2003.

Politisk beredning

Au 28/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 359 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-05, § 254 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

_________
KF § 301 Dnr KS 02-589 736

KSL – Kommunförbundet Stockholms län; Rekommendation att förlänga nuvarande färdtjänstavtal

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att förlänga nuvarande färdtjänstavtal till och med utgången av 2004 samt

att rekommendera Kommunförbundet Stockholms län att särskilt ta till sig den kritik som brukare och deras organisationer i Norrtälje kommun riktar mot nuvarande förhållanden inom färdtjänsten.

Protokollsanteckning

Patrik Dahl (c) antecknar till protokollet med instämmande av Helena Ekekihl (mp): ”Jag förutsätter att en av de frågor som tas upp till diskussion, är den om att färdtjänstkunderna åter skall kunna ringa direkt till den lokala beställnings-centralen för färdtjänsttaxi belägen i Norrtälje. Med andra ord tillbaks till det system som gällde innan 1/5-2002.”


Bakgrund

Omsorgsnämnden beslutade den 4 november 2002, § 132 föreslå kommun-styrelsen besluta - att under förutsättning av att en särskild översyn omedelbart inleds om den allvarliga kritik som brukare och deras organisationer i Norrtälje kommun riktar mot nuvarande förhållanden inom färdtjänsten – tillstyrka det uppdragsförslag som KSL och Stockholms läns landsting gemensamt presen-terar innefattande att gällande färdtjänstavtal skall förlängas till och med utgången av 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga nuvarande färdtjänstavtal till och med utgången av 2004 samt
forts

KF § 301 forts

att rekommendera Kommunförbundet Stockholms län att särskilt ta till sig den kritik som brukare och deras organisationer i Norrtälje kommun riktar mot nuvarande förhållanden inom färdtjänsten.

Politisk beredning

Au 28/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 356 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-05, § 255 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Patrik Dahl (c) begär med instämmande av Helena Ekekihl (mp) att få göra en anteckning till protokollet.

_________

KF § 302 Dnr KS 01-580 214

Antagande av förslag till detaljplan för Vettershaga 7:5 och 7:14 m fl fastigheter i Länna församling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, enligt byggnadsnämndens beslut 2002-09-26, § 273, anta detaljplan för Vettershaga 7:5 och 7:14 m fl fastigheter i Länna församling.

Reservation

Marita Jeansson (s), Anders Fransson (s) och miljöpartiets ledamöter till förmån för Marita Jeanssons yrkande.


Bakgrund

I förhållande till gällande detaljplan innebär det nya förslaget bland annat utökad kvartersmark för ytterligare ett bostadshus på fastigheten Vettershaga 7:5, utökad byggrätt för hamnändamål (från c:a 400 kvm till 600 kvm) på samma fastighet, utökad parkering och omläggning av vägen till bryggan för Löparö Samfällighetsförening.

Planförslaget har varit ute på samråd 2000-08-18-09-29 och utställt för granskning under tiden 2001-06-19-07-17.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-09-26, § 273 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt Plan- och Bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 14/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-14, § 320 och föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2002-09-26, § 273.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-05, § 246 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

KF § 302 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Marita Jeansson (s)
återremiss för en total miljöutredning

Torgny Åberg (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Ärendet skall således avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 303

Sammanträdesdagar 2003 samt tid för budget och uppföljning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa upprättat förslag till sammanträdesdagar, och

att godkänna förslag till Planering och uppföljning under 2003.


Bakgrund

Beslut om budget och inriktning för 2003-2005 fattas i år i december månad. Inriktningen för 2003 och framåt framgår av förslaget och ligger till grund för nästa års arbete med genomförandet av budget 2003 och planering för 2004 och framåt.

Föreligger av ledningskontoret 2002-12-05 upprättad tidplan för planering och uppföljning under år 2003. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till Planering och uppföljning under 2003.

Politisk beredning

Au 12/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-12-12, § 365.

Ks 12/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-12, § 277.

____________


KF § 304

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2003 tillkännages genom att införa annonser i Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas, och

att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att i samband med förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige återkomma med förslag till eventuellt ytterligare åtgärder i enlighet med Allan Edehamns (s) yrkande.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2003 tillkännages genom att införa annonser i Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Allan Edehamn (s)
att kommunfullmäktiges dagordning även skall anslås på kommunens anslagstavlor som finns på flera orter i kommunen.

_________

KF § 305 Dnr KS 02-1009 055

Motion från Lars Bäck (s) om konsultkostnader

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) lämnar in följande motion om konsultkostnader.

”Motion etc……….” Bilaga § 305.

______________

KF § 306 Dnr KS 02-1010 026

Motion från Anders Fransson (s) om arbetskläder till personal inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Anders Fransson (s) lämnar in följande motion om arbetskläder till personal inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun.

”Motion etc…………” Bilaga § 306.

___________

KF § 307 Dnr KS 02-974 071

Besvarande av interpellation från Eva Pfister (s) till kommunstyrelsens ordförande om behandling av demokratiberedningens frågor i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga besvarande av interpellationen till kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde.


Bakgrund

Eva Pfister (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-12-02, § 275 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om behandling av demokratiberedningens frågor i kommun-styrelsen.

”Interpellation etc………” Bilaga § 307.

__________

KF § 308 Dnr KS 02-76 102

Val av huvudmän i Roslagens Sparbank från årsstämma 2003 till och med årsstämma 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja huvudmän i Roslagens Sparbank från årsstämma 2003 till och med årsstämma 2007 enligt bilaga A.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag till huvudmän i Roslagens Sparbank.

____________

KF § 309 KS 02-76 102

Val av nämndemän i Norrtälje tingsrätt 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja nämndemän i Norrtälje tingsrätt 2003-2006enligt bilaga B.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag till nämndemän.

__________


KF § 310 Dnr Ks 02-76 102

Val av ledamöter och ersättare, samt revisor och revisorsersättare i Finsk-svenskt företagscentrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja ledamöter och ersättare, samt revisor och revisorsersättare i Finsk-svenskt företagscentrum enligt bilaga C.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter och ersättare, samt revisor och revisorsersättare i Finsk-svenskt företags-centrum.

__________

KF § 311

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Nedanstående meddelanden sändes ut till kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2002:

Arbetsmiljöverkets underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang Långsjöskolan, Rimbo

Dnr KS 02-284 149
Länsstyrelsen ang tillstånd till allmän kameraövervakning, Kustbevakningen Centrala Ledningen, Karlskrona samt Ostkustens marinbas,Muskö

Regionplane- och trafikkontorets statistik om Stockholms län och region; Gymnasieskolan och övergången till högskolan

Gunnel Bergholtz ang besparingar på Komvux

Dnr KS 02-845 007
Revisorerna ang granskning av delårsbokslut

Sigtuna kommun; Översiktsplan 2002 för Sigtuna kommun

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:102; Störningar i spridningen av adresser i samhället

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:103; Ny lag om extraordinära händelser i fredstid

_________