Kommunfullmäktige 2002-12-30 1(22)

Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 18.00-22.15. Ajournering 21.40-21.50.

Beslutande Enligt förteckningChrister Stighäll, Nihab § 313
Thomas Angström, Roslagsbostäder § 313
Lennart Björkman, Roslagsbostäder § 313
Övriga deltagande Mats Törnquist, kommundirektör
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Alf Werlinder (kd) och Håkan Jonsson (s)

Justeringens
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 312-319
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Alf Werlinder Håkan Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2002-12-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 312

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Alf Werlinder (kd) och Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2003-01-09, kl 09.00.

________

KF § 313 Dnr KS 02-323 041

Budget och inriktning 2003-2005

Beslut

DRIFTBUDGET

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunstyrelsen

att bevilja kommunstyrelsen 140.553 tkr i driftbudget varav 1.230 tkr avser anslag till kommunens revisorer och 41.747 tkr till räddningstjänsten,

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7.906 tkr i driftbudget,

Byggnadsnämnden

att bevilja byggnadsnämnden 5.890 tkr i driftbudget,

Kultur- och fritidsnämnden

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 66.127 tkr i driftbudget,

Socialnämnden

att bevilja socialnämnden 76.193 tkr i driftbudget,

Omsorgsnämnden

att bevilja omsorgsnämnden 569.052 tkr i driftbudget,

Barn- och skolnämnden

att bevilja barn- och skolnämnden 719.493 tkr i driftbudget,
forts


KF § 313 forts

Utbildningsnämnden

att bevilja utbildningsnämnden 215.021 tkr i driftbudget,

Tekniska nämnden

att bevilja tekniska nämnden 47.645 tkr i driftbudget,

att avslå tekniska nämndens hemställan om utökad driftram med 292 tkr på grund av utbyggnad av Abborrvägen,

Trafiksäkerhetsnämnden

att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 370 tkr i driftbudget.

INVESTERINGSBUDGET

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
kommunstyrelsen: 300 tkr
räddningstjänst: 3.000 tkr

att bevilja kommunstyrelsen genom dess ledningskontor 15.000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja byggnadsnämnden 550 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 300 tkr i anslag för maskiner, inventarier och smärre anläggningsinvesteringar,

att bevilja socialnämnden 150 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

forts

KF § 313 forts

att bevilja omsorgsnämnden 1.200 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja barn- och skolnämnden 7.000 tkr i anslag för maskiner och inventarier, anslaget inkluderar inventarier till Centralskolan,

att bevilja utbildningsnämnden 3.000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kommunstyrelsen 10.000 tkr i investeringsanslag för lönsamma investeringar, max 3 mkr per projekt

att bevilja tekniska nämnden 15.000 tkr i investeringsanslag, max 3 mkr per projekt,

att bevilja tekniska nämnden 5.500 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2.000 tkr, barn- och skolnämnden 3.000 tkr och utbildningsnämnden 500 tkr,

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin

ÖVRIGT

Kommunfullmäktige beslutar:

att utdelningar från Norrtälje Energi AB, NIHAB och Roslagsbostäder AB avseende verksamhetsåret 2002 skall hanteras av moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB,

att fastställa en borgensavgift gällande de kommunala bolagen uppgående till
1 % av beviljad borgen att erläggas senast 31 december årligen,

./. att fastställa resultatbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27, bilaga A.

./. att fastställa balansbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27, bilaga B. forts

KF § 313 forts

./. att fastställa finansieringsbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27, bilaga C.

Övriga uppdrag

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder och bolag utveckla en kommunal kundtjänstfunktion,

att uppdra åt kommunstyrelsen se över kommunens ägarstrategier vad gäller fastigheter och anläggningar,

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden genomföra en lokalrevision och färdigställa översynen av internhyressystemet,

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera gällande investeringsbudgetrutin,

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla system för uppföljning och utvärdering,

att uppdra åt kommunstyrelsen att lägga fram förslag till nytt näringspolitiskt program i vilket ett nytt turistpolitiskt program är integrerat,

att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en bostadsförsörjningsplan,

att uppdra åt barn- och skolnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola som säkerställer
kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som för alternativa utförare och friskolor,

att uppdra till utbildningsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utarbeta regler för finansiering av egna och externa verksamheter,

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med omsorgsnämnden och med hjälp av extern expertis genomlysa nämndens verksamhet vad gäller kostnader, ekonomisk kontroll och måluppfyllelse,
forts
KF § 313 forts

att uppdra åt omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utarbeta en äldreomsorgsplan,

att uppdra åt kommunstyrelsen och omsorgsnämnden att med utgångspunkt från det kommunala handlingsprogrammet utarbeta ett konkret och finansierat handlingsprogram för att ge funktionshindrade större möjligheter att påverka sin situation,

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en plan för gång- och cykeltrafik,

att uppdra åt kommunstyrelsen att integrera resultatet av den hösten 2002 utförda trygghetsundersökningen i planeringsarbetet,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur.

Samt därutöver

Kommunfullmäktige beslutar:

att i övrigt godkänna av ledningskontoret upprättad skrivelse 2002-11-27.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.
Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.

Protokollsanteckning

./. Bengt Ericsson (c) inlämnar skriftlig protokollsanteckning, bilaga § 313. Christer Candal (m), Hans Andersson (fp) och Åke Malmström instämmer i protokollsanteckningen.

Bakgrund

Föreligger nämndernas förslag till budget 2003-2005.
forts
KF § 313 forts

Tjänstemannaberedning

Föreligger ledningskontorets förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget, daterat 2002-11-27.

Föreligger ledningskontorets skrivelse 2002-11-27 som bygger på den borgerliga majoritetens förslag till budget och inriktning 2003-2006.
MBL-förhandling enligt 11 § har ägt rum 2002-11-26.

Ledningskontoret har yttrat sig i ärendet 2002-12-20 samt erhållit inkomna yttranden från Roslagsbostäder AB, Nihab, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.

Politisk beredning

Au 28/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-11-28, § 341 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-27.

Ks 12/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-12, § 274.

Kf 16/12 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-12-18, § 296 beslutat att – med hänvisning till att borgensavgiften ingår som del i budgetens finansiering – återremittera budget och inriktning 2003-2005 till kommunstyrelsen samt att extra sammanträde skall hållas måndagen den 30 december 2002, kl 18.00.

Ks 30/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-30, § 282.

Beslutande sammanträde

Föreligger socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till gemensam budget, daterad 2002-12-12.

Föreligger Miljöpartiets förslag till budget, daterad 2002-12-13.

VD Christer Stighäll, NIHAB, VD Thomas Angström och ekonomichef Lennart Björkman, Roslagsbostäder redovisar konsekvenser för respektive bolag vid ett uttag av borgensavgift på 1% på upptagna lån med kommunal borgen. forts

Kf § 313 forts

Kommundirektör Mats Törnquist redovisar ledningskontorets synpunkter på bolagens yttrande.

Därefter ställer följande ledamöter frågor till de föredragande tjänstemännen:
Bengt Ericsson (c), Kjell Jansson (m), Bertil Karlsson (v), Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m), Hans Andersson (fp) och Bridget Wedberg (mp).

Härutöver yttrar sig Ragnar Bergsten (s), Gösta Colliander (c), Ingvar Jacobsson (m), Olle Jansson (s) och Sune Alm (s).

DRIFTBUDGET ANSVARSOMRÅDE FÖR ANSVARS-OMRÅDE

Kommunstyrelsen

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp) och Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja kommunstyrelsen 140.553 tkr i driftbudget.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
att bevilja kommunstyrelsen 137.553 tkr.i driftbudget.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
att bevilja kommunstyrelsen 135.553 tkr i driftbudget.

Per Lodenius (c) begär med instämmande av Bridget Wedberg (mp) att få anteckna följande till protokollet: ”Jag förutsätter att Bergshamra brandstation blir kvar i överensstämmelse med de diskussioner och överenskommelser som skett mellan de borgerliga partierna.”


forts
KF § 313 forts

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja miljö- och hälsoskydds-nämnden 7.906 tkr i driftbudget.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8.406 tkr i driftbudget.

Byggnadsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja byggnadsnämnden 5.890 tkr i driftbudget.

Kultur- och fritidsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja kultur- och fritidsnämnden 66.127 tkr i driftbudget.forts


KF § 313 forts

Socialnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
– bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja socialnämnden 76.193 tkr..

Omsorgsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s), Kristian Krassman (s) och Bridget Wedberg (mp)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja omsorgsnämnden 569.052 tkr i driftbudget.

Barn- och skolnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp) och Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja barn- och skolnämnden 719.493 tkr i driftbudget.
Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
att bevilja barn- och skolnämnden 720.993.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
att bevilja barn- och skolnämnden 724.493 tkr.

forts

KF § 313 forts

Utbildningsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja utbildningsnämnden 215.021 tkr i driftbudget.

Tekniska nämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Bridget Wedberg (mp), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp) och Kjell Jansson (m)
– bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja tekniska nämnden 47.645 tkr i driftbudget.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
att bevilja tekniska nämnden 49.145 tkr i driftbidrag samt bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå tekniska nämndens hemställan om utökad driftram med 292 tkr på grund av utbyggnad av Abborrvägen.

Trafiksäkerhetsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 370 tkr i driftbudget.

forts
KF § 313 forts

INVESTERINGSBUDGET

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v) och Kristian Krassman (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
- att IT-anslagen skall halveras.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommun-fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

ÖVRIGT

Föreligger socialdemokraternas kompromissförslag 2002-12-30 ang budget och skattesats för 2003, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2002-12-30.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp) och Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
i första hand bifall till socialdemokraternas kompromissförslag 2002-12-30 och i andra hand bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.

Bertil Karlsson (v)
bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.
forts

KF § 313 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas kompromissförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst – bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst – bifall till socialdemokraternas kompromissförslag

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster och 29 nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsproposition forts

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Christer Candal (m), Hans Andersson (fp) och Åke Malmström (kd) lämnar skriftlig protokollsanteckning.

Övriga uppdrag

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m) och Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslagforts

KF § 313 forts


Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s) och Lars Bäck (s)
- avslag påföljande att-satser: att uppdra åt barn- och skolnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola som säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som för alternativa utförare och friskolor, att uppdra till
utbildningsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utarbeta regler för finansiering av egna och externa verksamheter, att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med omsorgsnämnden och med hjälp av extern expertis genomlysa nämndens verksamhet vad gäller kostnader, ekonomisk kontroll och måluppfyllelse, att uppdra åt omsorgsnämnden att i samråd med
kommun--styrelsen utarbeta en äldreomsorgsplan, att bostadsförsörjningsplanen skall kompletteras med – gällande åren 2003-2010 - i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
att uppdra åt kommunens tjänstemän att se över avskrivningstiderna för att anpassa dem till den faktiskt möjliga användningen av utrustning och investeringar med sikte på att minska avskrivningar så långt det går.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.


_________

KF § 314 Dnr KS 02-799 123

Förändrad skattesats 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2002-10-28, § 243 - fastställa den kommunala skattesatsen till 20:12 kr/skattekrona för år 2003.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-10-28, § 243 beslutat att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 342 varvid Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Hans Andersson (fp) yrkade– att ändra den tidigare beslutade skattesatsen 19:63 till 20:12.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-12-05, § 245 beslutat att vilandeförklara ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 2002.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-12-12, § 275 föreslagit kommunfullmäktige att fastställa den kommunala skattesatsen till 20:12 kr/skattekrona för år 2003.Håkan Jonsson (s) yrkade att fastställa skattesatsen till 20:33. forts

KF § 314 forts

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-12-16, § 297 beslutat att – med hänvisning till att budget och inriktning 2003-2005 återremitteras till kommunstyrelsen – bordlägga ärendet till extra kommunfullmäktige den 30 december 2002-12-30.

Ks 30/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-12-30, § 283.

Beslutande sammanträde:

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
– att kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen till 20:33 kr/skattekrona för år 2003.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________KF § 315 Dnr KS 02-1047 102

Ingmar Wallén (m); avsägelse av uppdrag som ledamot tillika ordförande i förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ingmar Wallén (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Ingmar Wallén (m) begär i skrivelse 021229 entledigad från uppdrag i förtroendemannakommittén.

_________

KF § 316 Dnr KS 02-76 102

Val av ledamot för (m) tillika ordförande i förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot tillika ordförande i förtroendemannakommittén välja

Bengt Strandberg (m)
Utvägen 31
761 63 Norrtälje Kommun


Bakgrund

Ingmar Wallén (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot tillika ordförande i förtroendemannakommittén.

_________

KF § 317 Dnr KS 02-1048 102

Ove Frisk (s); avsägelse av uppdrag som nämndeman i Norrtälje tingsrätt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ove Frisk (s) begärt entledigande från uppdrag som nämndeman i Norrtälje tingsrätt.


Bakgrund

Ove Frisk (s) avsäger sig i skrivelse 021230 uppdrag som nämndeman i Norrtälje tingsrätt.

________

KF § 318 Dnr KS 02-76 102

Val av nämndeman i Norrtälje tingsrätt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till nämndeman i Norrtälje tingsrätt välja

Ove Lundberg (s)
Blåbärsvägen 17
761 63 Norrtälje Kommun


Bakgrund

Ove Frisk (s) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som nämndeman i Norrtälje tingsrätt.

________


KF § 319 Dnr KS 02-1025 102

Karin Säfwenberg (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Karin Säfwenberg (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Karin Säfwenberg (s) avsäger sig i skrivelse 021213 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

_________