NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Kommunfullmäktige 2003-02-17 1

Plats och tid F.d. matsalen, Vilhem Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl. 18.00-20.30

Beslutande Enligt förteckning

Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Torgny Åberg (c) och Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret fredagen den 21 februari 2003, kl. 15.00.
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-33
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Torgny Åberg Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-02-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 1

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Torgny Åberg (c) och Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 21 februari 2003, kl. 15.00.

___________

KF § 2

Information från kommundirektören

Kommundirektör Mats Törnquist informerar om vad som är på gång i den kommunala verksamheten under året. Heliga Birgitta-jubiléet, markköpet i Finsta, SM i friidrott, västra vägens nya sträckning, planering av hamnområdet, förändrad budgetprocess och konsultupphandling var de aktuella ämnen som berördes.

___________

KF § 3

Allmänhetens frågestund

Inger Lundh-Jansson ställer frågor om kommunens övergripande syn på 3G-utbyggnaden till byggnadsnämndens ordförande.

Två andra frågor som Inger Lundh-Jansson ställer är vart miljörådet tagit vägen och investeringen i Riala kök , men denna gång till kommunstyrelsens ordförande.

Byggnadsnämndens ordförandeTorgny Åberg (c), kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) och kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) svarar på frågorna.

____________

KF § 4

Nytt icke kungjort ärende på dagens sammanträde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt:

att antagandet av detaljplan för Hallsta 17:1 m.fl. Hallsta Pappersbruk i Häverö församling är brådskande och upptas till beslut vid dagens sammanträde som punkt nr 14.


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Pettersson (c) informerar att kommun-styrelsen vid ett extra sammanträde idag har behandlat ärendet ”antagande av detaljplan för Hallsta 17:1 m.fl. Hallsta Pappersbruk i Häverö församling” och beslutat föreslå kommunfullmäktige att enhälligt besluta att detta ärende är brådskande och skall upptas till beslut vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) meddelar att kommun-styrelsen tidigare har beslutat godkänna ett mark- och exploaterings-avtal som är villkorat av att detaljplanen skall vara antagen av kommunfullmäktige före den 28 februari 2003.

Yrkande:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
med stöd av KL 5 kap 40 § bifall till kommunstyrelsens förslag.

____________


KF § 5 Dnr KS 02-974 071

Besvarande av interpellation från Eva Pfister (s) till kommunstyrelsens ordförande om behandling av demokratiberedningens frågor i kommun-styrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Eva Pfister (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid samman-träde 2002-12-02, § 275 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om behandling av demokratiberedningens frågor i kommun-styrelsen.

”Interpellation etc………” Bilaga § 5.

Beslutande sammanträde

Kf 17/2 Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 5.

Eva Pfister (s) yttrar sig.

___________

KF § 6 Dnr KS 01-824 106

Besvarande av motion från Christina Frisk (fp) med förslag om inrättande av ett brottsförebyggande råd i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att – med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2002-04-29, § 91 –
anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-10-29, § 236. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att ett brottsförebyggande råd inrättas i Norrtälje och att beredningen och uppföljningen av denna fråga snarast påbörjas.

Tjänstemannaberedning

Med anledning av att kommunfullmäktige vid sammanträde 2002-04-29, § 91 beslutat att inrätta ett brottsförebyggande råd i Norrtälje kommun, föreslår ledningskontoret i skrivelse 2002-11-26 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 6/12 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2001-12-06, § 326 att bordlägga ärendet till 2001-12-13.

Au 13/12 Arbetsutskottet beslutade 2001-12-13, § 340 att överlämna motionen till ledningskontoret för beredning.

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 10 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-26.
fortsKF § 6 forts

Ks 30/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2003-01-30, § 3 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 17/2 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
bifall till motionen

Christina Frisk (fp) och Eva Pfister (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

________
KF § 7 Dnr KS 02-988 788

Yttrande över utjämning av LSS-kostnader (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet, till Finansdepartementet översända av ledningskontoret upprättad skrivelse, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.


Bakgrund

Norrtälje kommun har erhållit utredning angående utjämning av LSS-kostnader för yttrande. Förslaget har framtagits av en parlamentarisk kommitté med f d landshövding Gunnar Björk som ordförande.

En tidigare kommitté redovisade ett förslag till utjämning (Ds 1999:72). Norrtälje kommun var då inte remissinstans men valde att avge remissvar. De alternativa förslagen till utjämning avvek i hög grad från nuvarande förslag. Norrtälje kommun avvisade båda förslagen.

Behovet av ett förändrat utjämningssystem ökar då de avtal som slutits länsvis är på väg att upphöra, kostnaderna ökar och antalet avtal mellan enskilda kommuner ökar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-15 redovisat utredningsförslaget med beräknade totala kostnader för Norrtälje. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt av ledningskontoret 2003-01-15 upprättat yttrande.


forts


KF § 7 forts

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 14 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 30 januari 2003.

Au 30/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-30, § 31 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-15.

Ks 30/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-01-30, § 4 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 17/2 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hans Andersson (fp) yttrar sig.

_________

KF § 8 Dnr KS 02-67 291

Beviljande av investeringsanslag för nybyggnad av kök i Riala skola m m

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 6,0 mkr i investeringsanslag för nybyggnad av kök i Riala skola att ianspråktas efter kommunstyrelsens beslut,

att finansiering sker med egna medel,

att uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud på kök samt sidoanbud på matsal,

att behov av lösa inventarier ska inrymmas i barn- och skolnämndens investeringsanslag för 2003.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2002-01-24 att tillstyrka barn- och skolnämndens framställan till kommunfullmäktige om ett investeringsanslag om 7,1 mkr för nybyggnad av ett nytt skolkök och matsal i Riala skola. Efter tekniska nämndens beslut har en utredning gjorts av måltidskonsult beträffande måltidslösning. Nya kalkyler har tagits fram av byggkonsult som belyser dels investeringskostnaden för enbart matsalsbyggnaden dels investeringskostnaden för matsalen,

Under 2002 beslöt fullmäktige också att en utredning skulle ske av måltidsverksamheten i kommunen och servicekontoret fick i uppdrag att genomföra utredningen med hjälp av extern konsult. Upphandling har skett av konsult och arbetet pågår.

fortsKF § 8 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 6,0 mkr i investeringsanslag för nybyggnad av kök i Riala skola att ianspråktas efter kommunstyrelsens beslut, att finansiering sker med egna medel, att uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud på såväl kök som matsal och kök, att behov av lösa inventarier ska inrymmas i barn- och skolnämndens investeringsanslag för 2003.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 15 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-14.

Ks 30/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-01-30, § 5 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 17/2 Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen. Istället tjänstgör Mats Hellström (fp) under behandlingen av detta ärende.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Bengt Ericsson (c) och Louise Branting (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp)
bifall till de två sista att-satserna i kommunstyrelsens beslut i övrigt avslag

Kjell Jansson (m), Eva Pfister (s), Ann Lewerentz (m), Berit Jansson (c) och Bertil Karlsson yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
___________
KF § 9 Dnr KS 03-18 042

Ombudgetering av investeringsbudget 2003 samt beviljande av tilläggsanslag m m för räddningstjänsten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå tekniska nämndens hemställan om tilläggsanslag till investeringsbudgeten på 1 500 tkr för inköp av ny slangtvätt,

att ombudgetera anslag till investeringsbudgetens utgifter med 3 335 tkr för räddningstjänsten,

att bevilja räddningstjänsten tilläggsanslag till investeringsbudgeten på 1 775 tkr,

att de sammanlagda investeringsanslagen på 5 110 tkr finansieras med egna medel.

Bakgrund

Av 2002 års investeringsanslag på 4 080 tkr har räddningstjänsten nyttjat 721 tkr. Orsaken till detta är sena leveranser, upphandlingsprocesser m m. Räddningstjänstens behov för att hantera beställningar och andra beslut uppgår till 2 335 tkr. En brandbil till en kostnad av 2 200 tkr samt material för 135 tkr är beställt. Därtill kommer ett anslag på 1 000 tkr för slangtvätt som ej utnyttjats. Sammanlagt bör 3 335 tkr ombudgeteras.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har 2003-01-10 överlämnat förslag till investeringsplan 2003 och föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka räddningstjänstens tilläggsäskande på 1 775 tkr, att godkänna räddningstjänstens omprioriterade investeringsbudget för 2003.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-14 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska nämndens hemställan om tilläggsanslag till investeringsbudgeten på 1 500 tkr för inköp av ny slangtvätt, forts

KF § 9 forts

att ombudgetera anslag till investeringsbudgetens utgifter med 3 335 tkr för räddningstjänsten, att bevilja räddningstjänsten tilläggsanslag till investeringsbudgeten på 1 775 tkr, att de sammanlagda investeringsanslagen på 5 110 tkr finansieras med egna medel. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del att - under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående att-satser - godkänna räddningstjänstens omprioriterade investeringsbudget.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 27 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 30 januari 2003.

Au 30/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 27 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-14.

Ks 30/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-01-30, § 6 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag, samt för egen räkning beslutat – under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt förslag – att godkänna räddningstjänstens omprioriterade investeringsbudget.

Beslutande sammanträde

Kf 17/2 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

__________
KF § 10 Dnr KS 02-839 311

Exploatering av resterande del av detaljplanelagda området vid Solbacka Gård i Norrtälje samt beviljande av medel m m

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att resterande del av detaljplanelagda området vid Solbacka Gård skall byggas ut,

att godkänna av tekniska kontoret upprättad exploateringsbudget och VA-budget för området,

att bevilja tekniska nämnden 5 650 tkr för utbyggnad av gator, GCM-vägar och VA-system vid Solbacka Gård,

att finansiering sker med egna medel,

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 150 tkr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna,

att finansiering sker med eget kapital,

att av Referensgruppen i redovisade rekommenderad modell för exploateringsredovisning används i projektet samt

att uppdra till tekniska nämnden utreda och lägga alternativa förslag för gc-trafik till och från området.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2002-10-17 att föreslå kommunfullmäktige besluta att resterande del av detaljplanelagda området vid Solbacka Gård skall byggas ut samt att begära 5 650 tkr för utbyggnad av gator gcm-vägar och VA-system i området. Vidare beslöts att framtagen modell för exploateringsredovisning kall användas för projektet samt att tekniska nämndens budgetram för 2003 skall utökas med 150 tkr på grund av driftkonsekvenser.
Efterfrågan på tomter har ökat i området kring Solbacka Gård och detaljplan finns sedan tidigare för en sista etapp. forts

KF § 10 forts

Tekniska kontoret har tagit fram en kostnadskalkyl för utbyggnad av gator, gcm-vägar, ledningar, belysning och begränsade åtgärder av park/grönytor. Kostnaden beräknas till 5 650 tkr.

Tekniska kontoret har i samråd med ledningskontoret och servicekontoret tagit fram en total budget för exploatering och VA för området.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att resterande del av detaljplanelagda området vid Solbacka Gård skall byggas ut, att godkänna av tekniska kontoret upprättad exploateringsbudget och VA-budget för området,
att bevilja tekniska nämnden 5 650 tkr för utbyggnad av gator, GCM-vägar och VA-system vid Solbacka Gård, att finansiering sker med egna medel, att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 150 tkr för utökade driftkostnader
för de fasta anläggningarna, att finansiering sker med eget kapital, att av Referensgruppen i redovisade rekommenderad modell för exploateringsredovisning används i projektet.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 28 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-15.

Ks 30/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2003-01-30, § 7 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 17/2 Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Bengt Ericsson (c) och Torgny Åberg (c) yttrar sig.
_______

KF § 11 Dnr KS 03-44 045

Ansvarsförbindelse avseende Östhandelsforum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att Norrtälje kommun ansvarar för eventuell förlust gällande Östhandelsforums fordran på Åbo Universitet på 193 811 kronor.


Bakgrund

Östhandelsforum AB, där Norrtälje kommun är majoritetsägare, har sedan 1998 en fordran på Åbo Universitet på 193.811 kronor. Fordran avser ett EU-projekt där fordran gäller Åbo Universitets del av projektkostnaderna. Trots påstötningar har fordran inte betalts och Östhandelsforum har själv inte resurser att driva en rättslig process.

Bolagets revisor kräver att fordran skrivs av såsom osäker i bokslut 2002. Om detta sker är aktiekapitalet förbrukat.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-21 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun ansvarar för eventuell förlust gällande Östhandelsforums fordran på Åbo Universitet på 193.811 kronor.

Politisk beredning

Au 30/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-30, § 38 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-21.

Ks 30/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2003-01-30, § 25 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts

KF § 11 forts

Beslutande sammanträde

Kf 17/2 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________


KF § 12 Dnr KS 03-133 269

Motion från Jan Lindegren (s) och Roland Larsson (s) om öarna Måssten och Roten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Jan Lindegren (s) och Roland Larsson (s) lämnar in följande motion om öarna Måssten och Roten.

”Motion etc…….” Bilaga § 12.

__________

KF § 13 Dnr KS 03-134 050

Motion från Lars Bäck (s) om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) lämnar in följande motion om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling.

_________

KF § 14 Dnr KS 03-135 250

Motion från Lenneke Sundblom (s) och Roland Larsson (s) om byggandet på Väddö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lenneke Sundblom (s) och Roland Larsson (s) lämnar in följande motion om byggandet på Väddö

”Motion etc……….” Bilaga § 14.

____________


KF § 15 Dnr KS 03-149 312

Motion från Elisabeth Björk (s) och Holger Forsberg (s) ang gång- och cykelväg mellan Midsjö och Långsjövägen i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) och Holger Forsberg (s) lämnar in följande motion ang gång- och cykelväg mellan Midsjö och Långsjövägen i Rimbo

”Motion etc……….” Bilaga § 15.

____________

KF § 16 Dnr KS 03-150 009

Motion från Eva Pfister (s) med förslag att kommunfullmäktige verkar för att förvaltningar miljöcertifierar sig senast år 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) lämnar in följande motion med förslag att kommunfullmäktige verkar för att förvaltningar miljöcertifierar sig senast år 2004.

”Motion etc…….” Bilaga § 16.

_______________

KF § 17 Dnr KS 03-137 021

Interpellation från Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) till kommunstyrelsens ordförande om kommunen ägnar sig åt förenings-rättskränkning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunen ägnar sig åt föreningsrättskränkning.

”Interpellation etc………” Bilaga § 17.

_____________

KF § 18 Dnr KS 03-151 291

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang majoritetens hantering av tillfällig etablering av Montessoriskolan på del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande majoritetens hantering av tillfällig etablering av Montessoriskolan på del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad.

”Interpellation etc……” Bilaga § 18.

____________

KF § 19 Dnr KS 03-152 291

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande ang majoritetens hantering av tillfällig etablering av Montessoriskolan på del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelens ordförande majoritetens hantering av tillfällig etablering av Montessoriskolan på del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad.

”Interpellation etc……” Bilaga § 19.

____________KF § 20 Dnr KS 03-153 230

Interpellation från Mats Dannewitz-Linder (mp), Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) till byggnadsnämndens ordförande om kommunens hantering av ansökningar och bygglov för s.k. 3G-master

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktigs nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Mats Dannewitz-Linder (mp), Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till byggnadsnämndens ordförande om kommunens hantering av ansökningar och bygglov för s.k. 3G-master.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 20.

_________


KF § 21 Dnr KS 03-136 315

Enkel fråga från Lars Bäck (s) till tekniska nämndens ordförande ang att enligt avtal uppmana Riflex att anlägga en parkeringsyta invid Carl Bondes väg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till tekniska nämndens ordförande; ”Avser tekniska nämndens ordförande att uppdra åt tekniska kontoret attt snarast enligt avtal uppmana Riflex att anlägga en parkeringsyta invid Carl Bondes väg?”

”Enkel fråga etc….”Bilaga § 21.


Härefter yttrar sig Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s) och Roland Larsson (s) om motioner, interpellationer och enkla frågor i allmänhet.

_________


KF § 22 Dnr Ks 03/63 102

Val av ersättare för (c) i valnämnden 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i valnämnden välja

Birgitta Holmström (c)
Gryta 5752
761 75 Norrtälje


Bakgrund

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) lämnar förslag till ersättare för (c) i valnämnden 2003-2006.

__________


KF § 23 Dnr KS 02-908 102

Val av huvudman för (c) i Roslagens Sparbank till och med årsstämman 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till huvudman i Roslagens Sparbank till och med årsstämman 2006 välja

Per Lodenius (c)
Hammarby 6963
761 93 Norrtälje


Bakgrund

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) lämnar förslag till ersättare för Lennart Olsson (c) som avgår på grund av åldersskäl.

________


KF § 24 Dnr KS 03/63 102

Val av nämndeman för (c) i Norrtälje tingsrätt 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till nämndeman i Norrtälje tingsrätt välja

Hans Öjerstedt (c)
Brunkeberg, Pl 5480
762 42 Rimbo


Bakgrund

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) lämnar förslag till nämndeman i Norrtälje tingsrätt 2003-2006.

__________


KF § 25 Dnr Ks 03/63 102

Val av ersättare för (v) i förtroendemannakommittén 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i förtroendemannakommittén välja

Eleonor Rosenquist (v)
Björnöborgsstigen 7
761 41 Norrtälje


Bakgrund

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) lämnar förslag till ersättare för (v) i förtroendemannakommittén 2003-2006.

__________


KF § 26 KS 03-4 102

Val av 6 st Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar välja

Claes-Göran Brile (m)
Hans Jansson (c)
Hans Andersson (fp)
Holger Forsberg (s)
Sune Alm (s)
Lars-Erik Jansson (s)


Bakgrund

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) lämnar förslag till 6 st Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar 2003-2006.

__________

KF § 27 Dnr KS 03-26 102

Stefan Lindow (mp); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Stefan Lindow (mp) begärt entledigande.


Bakgrund

Stefan Lindow (mp) avsäger sig i skrivelse 2003-01-14 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

_________


KF § 28 Dnr KS 03-93 102

Sven-Åke Svensson (fp); avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Norrtälje Energi AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Sven-Åke Svensson (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Sven-Åke Svensson (fp) avsäger sig i skrivelse 2003-02-04 uppdraget som styrelseledamot i Norrtälje Energi AB.

_________
KF § 29 Dnr KS 03-93 102

Val av styrelseledamot för (fp) i Norrtälje Energi AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny styrelseledamot i Norrtälje Energi AB välja

Mats Hellström (fp)
Grindvägen 16 A
761 62 Norrtälje


Bakgrund

Sven-Åke Svensson (fp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdraget som styrelseledamot i Norrtälje Energi AB.

________


KF § 30 Dnr KS 03-115 102

Melinda Christiansson Wahlqvist (fp); avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) avsäger sig i skrivelse 03-02-09 uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

_________


KF § 31 Dnr KS 03-115 102

Val av ersättare för (fp) i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden välja

Mikael Holmberg (fp)
Gamlebovägen 7 B
763 40 Hallstavik


Bakgrund

Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

________


Kf § 32

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Demokratiberedningens protokoll från sammanträdet 2002-12-17.

Verksamhetsberättelse för demokratiberedningen mandatperioden 1998-2002

Dnr KS 02-76 102
Länsstyrelsens beslut ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mats Hultin (m)

Länsstyrelsens beslut ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Karin Säfwenberg (s)

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128; Ändringar i kommunallagen från den 1 juli 2002

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; Demokratirapport om valet 2002

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; God revisionssed i kommunal verksamhet 2002

Ledningskontorets skrivelse ang val av ledamöter, ersättare och revisorer till Roslagshamnar AB

Tack från Gunnar Jansson och Lena Noren-Mellin med anledning av kommunfullmäktiges fest den 25 oktober 2002.

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2003-01-30:

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:105; Hyreshöjning fr o m 2003-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex KPI

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:106; Finansiering av LSS-verksamhet

KF § 32 forts

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:109; Räddningskostnadsnämnden

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:110; E-tidningen Carusell, en ungdomssatsning inom ramen för personal- och kompetensförsörjningsprojektet ”Ett bättre jobb”

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:114; Kommunala framtider -– en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:117; Budgetförutsättningar åren 2003-2006

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:118; Skrift om extraordinära händelser i fredstid

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:124; Kommunernas ekonomiska läge – december 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128; Ändringar i kommunallagen från den 1 juli 2002

Dnr KS 02-965 107
Länsstyrelsens beslut gällande slutredovisning för Stiftelsen Häverö Lärcentrum

Roslagsbostäders styrelseprotokoll från den 5 december 2002

Vägverket; Regionalt cykelprogram 2002-2006

Dnr KS 03-01 007
Kommunens revisorer; Granskning av individ- och familjeomsorg – institutionsplaceringar i Norrtälje kommun

Dnr KS 02-1021 0+49

KSL; Mellankommunal omfördelning inom Stockholms län år 2003-01-15

Trafikgruppens protokoll från sammanträde 2002-12-04

KF § 32 forts

Skolverket; Uppföljning av Kunskapslyftet 1997-2002

Länsstyrelsens samrådsyttrande gällande OK Roslagens orienteringstävling den 10-11 maj 2003 nära Hammarby, Bergshamra

Elevorganisationen i Sverige och Sveriges elevråd – Svea; ”Öppet brev till alla som bryr sig om den svenska skolan”

KSL; Mellankommunal omfördelning inom Stockholms Län år 2003-01-15

Svenska kommunförbundet; Ang brev till Sveriges kommunpolitiker från Lärarnas Riksförbund

SCB; Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Dnr KS 01-1104 140
Ung företagsamhet; Årsredovisning 2001-07-01-2002-06-30

Energimyndigheten; Kommunal energiplanering i Sverige

Finansdepartementet; Framställan rörande det kommunala utjämningssystemet
Dnr KS 02-956 007
Kommunens revisorer; Komrevs revisionsrapport avs granskning av verifikationer

Dnr KS 02-913 047
Riksskatteverket; Beslut om generellt sysselsättningsstöd

Justitiedepartementets promemoria; Framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms län

Kammarrättens protokoll ang överklagande av barn- och skolförvaltningens beslut att inte bevilja retroaktiv ersättning för busskort.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:4; Upphandling av svenskt köttKF § 32 forts

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; Kort om Sveriges kommuner, landsting och regioner 2003

Uppsala komun ang förändringar från årsskiftet 2002-2003.


_________KF § 33 Dnr KS 00-372 214

Antagande av detaljplan för Hallsta 17:1 m fl Hallsta Pappersbruk i Häverö församling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt byggnadsnämndens beslut 2002-12-19, § 368 anta detaljplan för Hallsta 17:1 m fl, Hallsta Pappersbruk, enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §, dock att berörd del av fastigheten Hallsta 2:67 undantas från antagandet.


Bakgrund

Detaljplanen syftar till att skapa utbyggnadsområden för Hallsta Pappersbruk. Avsikten är att säkerställa och trygga tillgången på mark för en fortsatt utveckling av bruket och tillvarata industrins mer långsiktiga behov.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2 november 1999 till 17 december 1999 samt varit utställt under tiden 2 maj till 30 maj 2000.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-12-19, § 368 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 29 § dock att berörd del av fastigheten Hallsta 2:67 undantas från antagandet.

Exploateringsavtal

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 99 beslutat godkänna upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal för Hallsta Pappersbruk.

Avtalet var villkorat av att detaljplanen skulle ha antagits av kommunfullmäktige senast 2002-06-30. Samtidigt tecknades ett tilläggsavtal nr 1 innebärande att villkorstiden framflyttades till 2002-10-31.

Genom att detaljplanearbetet dragit ut på tiden måste villkorstiden förlängas i ett tilläggsavtal nr 2.


KF § 33 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-12-05, § 260 beslutat att godkänna tillägg till mark- och exploateringsavtal för Hallsta Pappersbruk innebärande förlängning av avtalstiderna.

Politisk beredning

Au 12/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-02-12, § 56.

Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2003-02-17, § 31.

__________