Kf 03 03 31

Plats och tid F.d. matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 18.00-23.15

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Britt Wennerfors (m) och Katrine Mattsson (s)

Justeringens Ledningskontoret fredag den 11 april 2003, kl 15.00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 34-87
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson Sune Alm §§ 43-47

Justerande ..................................................................................................................
Britt Wennerfors Katrine Mattsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-03-31

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 34

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Britt Wennerfors (m) och Katrine Mattsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 11 april 2003, kl. 15.00.

___________


KF § 35

Information från kommunstyrelsen, kommundirektör Mats Törnquist

Kommundirektör Mats Törnquist informerar om kommunens inrättade råd, deras sammansättning och uppgifter.

De redovisade "råden" är brottsförebyggande rådet, pensionärsrådet, handikapprådet, miljörådet, skärgårdsrådet och näringslivsrådet. Ett nytt råd som är på väg upp för beslut i kommunfullmäktige är IT-rådet, vars tänkta verksamhet redovisades.

___________


KF § 36

Allmänhetens frågestund

Gunnar Elfving ställer fråga om skjutbanesituationen i Norrtälje.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) svarar.

Peter Axelsson från Skebo ställer frågor om fritidsverksamheten för barn 10-12 år och trafiksäkerhet i anslutning till Skebo skola.
Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) och trafiksäkerhetsnämndens ordförande Roine Wallin (fp) svarar på frågorna.

Daniel Nieminen ställer frågor angående de kommunala köken.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) svarar.

___________


KF § 37 Dnr KS 03-137 021

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) till kommunstyrelsens ordförande om kommunen ägnar sig åt föreningsrättskränkning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-02-17, § 17 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunen ägnar sig åt föreningsrättskränkning.

"Interpellation etc……." Bilaga § 37.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 37.

Roland Larsson (s), Bridget Wedberg (mp) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

_________


KF § 38 Dnr KS 03-151 291

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande angående majoritetens hantering av tillfällig etablering av Montessoriskolan på del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-02-17, § 18 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående majoritetens hantering av tillfällig etablering av Montessoriskolan på del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad..

"Interpellation etc…….." Bilaga § 38.


Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 38.

Elisabeth Björk (s) och Britt Wennerfors (m) yttrar sig.

________
KF § 39 Dnr KS 03-152 291

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande angående majoritetens hantering av tillfällig etablering av Montessoriskolan på del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-02-17, § 19 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående majoritetens hantering av tillfällig etablering av Montessoriskolan på del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad..

"Interpellation etc…….." Bilaga § 39.


Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 39.

Elisabeth Björk (s), Ann Lewerentz (m), Lotta Lindblad-Söderman (m), Bertil Karlsson (v) och Stig Saverstam (kd) yttrar sig.

________
KF § 40 Dnr KS 03-153 230

Besvarande av interpellation från Mats Dannewitz-Linder (mp), Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) till byggnadsnämndens ordförande om kommunens hantering av ansökningar och bygglov för s.k. 3G-master

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Mats Dannewitz-Linder (mp), Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-02-17, § 20 följande interpellation till byggnadsnämndens ordförande om kommunens hantering av ansökningar och bygglov för s.k. 3G-master.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 40.

Beslutande sammanträde

Byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…………" Bilaga § 40.

Mats Dannwitz-Linder (mp) yttrar sig och ställer ytterligare frågor i ärendet.
(Bilaga § 40).

Bridget Wedberg (mp), Hans Andersson (fp), Roland Larsson (s), Berit Jansson (c) och Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

_________


KF § 41 Dnr KS 03-136 315

Besvarande av fråga från Lars Bäck (s) till tekniska nämndens ordförande ang att enligt avtal uppmana Riflex att anlägga en parkeringsyta invid Carl Bondes väg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-02-17 § 21 följande fråga till tekniska nämndens ordförande angående att enligt avtal uppmana Riflex att anlägga en parkeringsyta invid Carl Bondes väg.

"Fråga etc……." Bilaga § 41.

Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

"Nej, jag tänker inte uppdra åt tekniska kontoret att uppmana Riflex att anlägga en parkeringsyta invid Carl Bondes väg. Jag äger inte frågan, det är kommunstyrelsen som ansvarar för detta."

Lars Bäck (s) yttrar sig.

_________


KF § 42 Dnr Ks 03-244 001
Inrättande av ny demokratiberedning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Under de senaste mandatperioderna har parlamentariskt tillsatta demokratikommittéer arbetat med lokala demokratifrågor i Norrtälje kommun ur olika perspektiv. Inom samma tidsperiod har flera statliga utredningar presenterat betänkanden och förslag som på olika sätt berör demokratifrågor. Samtidigt har förutsättningarna för den lokala demokratin förändrats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 redovisat demokratiberedningens uppdrag, förslag till instruktion m m samt som sammanfattning av förslaget anfört att en demokratiberedning under kommunfullmäktiges ansvarsområde tillsätts. Demokratiberedningen skall främst arbeta med demokratifrågor utifrån ett medborgarperspektiv där frågan om e-demokrati är en särskild prioriterad fråga.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en demokratiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse, att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet, att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 66 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.
fortsKF § 42 forts

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 50 föreslagit kommunfullmäktige besluta att inrätta en demokratiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse, att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet enl bil, att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av IngaBrita Mörch (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Eva Pfister (s)
- § 1 andra meningen; Demokratiberedningens främsta och prioriterade uppgift är att med hjälp av ny modern teknik utveckla och förbättra den s.k. e-demokratin utifrån ett medborgarperspektiv. Ändras till; I uppdraget ligger även att utveckla och förbättra e-demokratin utifrån ett medborgarperspektiv.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- att § 1 får följande nytt andra stycke: "Demokratiberedningen skall även från demokratisynpunkt granska och komma med förslag beträffande roller, arbetsformer m.m. för kommunens politiskt valda organ.
- att demokratiberedningens instruktion § 2 ändras på så sätt att andra stycket "ledamot……fullmäktige" stryks.

Christer Candal (m)
- bifall till Mats Dannewitz-Linders (mp) yrkande vad avser § 2.

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Jan Emanuel Johansson (s), Clas Lagerlund (m), Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp) och Åke Malmström (kd).
- återremiss
forts


KF § 42 forts

Louise Branting (c) och Hans Andersson (fp) yttrar sig

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

__________
KF § 43 Dnr Ks 03-245 003

Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att revidera arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med ledningskontorets förslag med tillägg att rubriken till § 32 Enkla frågor ändras till Frågor.

Bakgrund

Fullmäktige skall i en arbetsordning meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärendena.

Kommunfullmäktige fastställde 1991-12-16 arbetsordning för kommunfullmäktige. Revidering har skett 1993-12-20 och 1998-05-25.

Tjänstemannaberedning

Efter diskussion med kommunfullmäktiges presidium föreslår ledningskontoret i skrivelse 2003-03-06 redovisade ändringar i arbetsordningen och föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med ledningskontorets förslag.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 67 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 51 föreslagit kommunfullmäktige att revidera arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med ledningskontorets förslag med tillägg att rubriken till § 32 Enkla frågor ändras till Frågor.

fortsKF § 43 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________
KF § 44 Dnr KS 02-346 006

Kommunfullmäktiges arbetsformer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Demokratiberedningen har 2002-03-27, § 11 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att göra vissa ändringar i sina arbetsformer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 utan eget ställningstagande föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt presidiets redovisade förslag.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-06, § 68.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 52 föreslagit
- med hänvisning till de av kommunfullmäktiges presidium lämnade synpunkter på demokratiberedningens förslag - att avslå demokratiberedningens förslag att införa begränsning av talartiden, införandet av paus under sammanträdet och regler för genomförande av paus, att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att i enlighet med deras nya direktiv lägga förslag till hur kommunmedborgare får möjlighet att komma med synpunkter på inlämnades motioner, att i övrigt anse demokratiberedningens förslag vara tillgodosedda.
Clas Lagerlund (m) reserverade sig till förmån för eget yrkande.


forts

KF § 44 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Åke Malmström (kd)
- återremiss

Louise Branting (c) och Eva Pfister (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

_______KF § 45 Dnr KS 02-462 101

Medborgerlig förslagsrätt i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen


Bakgrund

Riksdagen har i januari 2002 beslutat, i enlighet med regeringens proposition 2001/02:80, att medge fullmäktige rätten att besluta att tillåta kommunmedborgare väcka ärenden i fullmäktige.

Demokratiberedningen beslutade 2002-04-17 att föreslå fullmäktige att medge rätt för kommunmedborgare folkbokförda i kommunen att, under en försöksperiod av tre år, väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag), att bifalla demokratiberedningens förslag till tillägg i fullmäktiges arbetsordning beträffande medborgarförslag, att utvärdera/följa upp försöksperioden efter två år.

Presidiet har uttalat sig negativa till att införa detta förslag med hänvisning till att vi har en representativ demokrati där kommunens medborgare har möjlighet att via partier i fullmäktige föra fram förslag till fullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 föreslagit - med hänvisning till presidiets synpunkter - att fullmäktige ställer sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter och utveckling ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.


forts

KF § 45 forts

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 53 föreslagit kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- återremiss

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

___________


KF § 46 Dnr KS 00-665 006

Förslag om inrättande av ungdomsråd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Våren 2000 inlämnade Jan E Johansson (s) m fl en motion till kommunfullmäktige med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att bereda frågan om ungdomsfullmäktige. I maj samma år överlämnades motionen till demokratiberedningen för handläggning.

Demokratiberedningen har den 21 maj 2002 beslutat föreslå fullmäktige att inrätta ett ungdomsråd och att bifalla förslag till instruktion samt att bevilja ungdomsrådet 100.000 kr i verksamhetsbidrag. Medel motsvarande 20 tim/v föreslås vidare avsättas för projektanställning av resursperson, s k byråkratilots, för ungdomsrådet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 föreslagit att ärendet överlämnas till demokratiberedningen för att pröva alternativa former av införande av ungdomsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 71 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 54 föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att pröva alternativa former för införande av ungdomsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas. forts

KF § 46 forts

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Mats Dannewitz Linder (mp)
- bifall till demokratiberedningens förslag

Bridget Wedberg (mp)
- bifall till demokratiberedningens tre första att-satser.

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Hans Andersson (fp), Eva Pfister (s), Bengt Ericsson (c) och Håkan Jonsson (s)
- återremiss

Christer Candal (m), Jan Emanuel Johansson (s), Louise Branting (c) och Marie Umerkajeff (mp) yttrar sig.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

_________
KF § 47 Dnr Ks 03-103 042

Ombudgetering av driftbudgetanslag 2002-2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med
1 230 tkr,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 454 tkr,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Under 2002 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats, vid årets slut har en del ej varit helt verkställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2003 års driftbudget.

För år 2003 har kommunfullmäktige beslutat att 13 milj kr skall avsättas för täckande av negativt utfall i bokslut 2002. De föreslagna ombudgeteringarna redovisas som överskott i bokslutet och har därmed minskat kommunens budgetunderskott. Av detta skäl föreslås att ombudgeteringarna finansieras genom att 1 684 tkr disponeras ur de 13 miljonerna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 1 230 tkr, att bevilja kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 454 tkr, att finansiering sker med eget kapital.

forts

KF § 47 forts

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 76 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-02-05.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 55 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

__________

KF § 48 Dnr KS 03-104 042

Ombudgetering av investeringsanslag 2002-2003 avseende inventarier, utrustning m m

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 22 047 tkr,

att ombudgetera tidigare beviljade investeringsbidrag med totalt 6 772 tkr,

att nettoutgifterna på 15 275 tkr finansieras med egna medel.


Bakgrund

Under 2002 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats, vid årets slut har en del ej varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2003 års investeringsbudget.

För år 2003 har kommunfullmäktige beslutat om en total investeingsram för kommunen på totalt 80 milj kr. 10 milj kr av dessa är avsatta som kommunstyrelsens investeringsram och 53,2 milj kr är fördelade till nämnderna, ofördelat återstår 16,8 milj kr. Då 15,3 milj beviljats för ombudgeteringar återstår 1,5 milj för kommunfullmäktige att fördela under året.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 22 047 tkr enligt bilaga, att ombudgetera tidigare beviljade investeringsbidrag med totalt 9 316 tkr enligt bilaga, att nettoutgifterna på
15 275 tkr finansieras med egna medel.

forts

KF § 48 forts

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 77 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-02-05.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 56 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde:

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- investeringsbidrag skall vara 6 772 tkr, bifall till kommunstyrelsens förslag med denna ändring.

_________KF § 49 Dnr KS 01-904 214

Antagande av detaljplan för Grisslehamn 5:70, 5:73 och Byholma 3:5 i Väddö församling


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, enligt byggnadsnämndens beslut 2002-11-28, § 329, anta detaljplan för Grisslehamn 5:70, 5:73 och Byholma 3:5 i Väddö församling.


Bakgrund

Planförslagets syfte är att i detaljplanen befästa sådan redan pågående parkeringsverksamhet inom fastigheten Grisslehamn 5:73, vilken i avvaktan på ny detaljplan endast kunde beviljas med stöd av tillfälliga bygglov t o m 1999-12-31.

Syftet är också att gällande detaljplan ändras så att mark inom fastigheten Byholma 3:5, som utgör grönområde i ny detaljplan, delvis reserveras för parkeringsändamål och delvis för betesändamål för fastigheten 17:4.

Förslaget har varit ute för samråd under tiden 23 oktober - 7 december 2001 samt utställt för granskning 7 maj - 3 juni 2002.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-11-28, § 329 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 12/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-12, § 55 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2002-11-28, § 329.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003.03.13, § 57 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
___________

KF § 50 Dnr KS 00-785 214

Antagande av detaljplan för Väddö golfbana på del av Södra Sund 1:4, 3:4, 1:3, 2:4, 3:3 samt 2:3 i Väddö församling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens beslut 2002-09-26, § 272 anta detaljplan för Väddö golfbana på del av Södra Sund 1:4, 3:4, 1:3, 2:4, 3:3 samt 2:3 i Väddö församling.

Bakgrund

Planens syfte

Väddö Golfklubb har begärt att på rubricerade fastigheter få bygga ut den tidigare väster om Simpnäsvägen anlagda golfbanan med nio hål till en 18-håls golfbana. Anläggningen ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövården och det rörliga friluftslivet. Planens syfte är att pröva lämpligheten av golfbaneutbyggnaden och ange förutsättningarna för detta.

Beredning

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 11 september - 26 oktober 2001 samt varit utställt för granskning under tiden 28 maj - 18 juni 2002.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-09-26, § 272 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 80 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2002-09-26, § 272.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har 2003-03-13, § 58 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts

KF § 50 forts

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Torgny Åberg c) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________KF 51 Dnr KS 02-1017 534

Närradioprojektet samt kommunfullmäktigesändningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnad av sändarnätet samt

att investeringen skall finansieras med egna medel.


Bakgrund

Norrtälje kommun har beslutat att genom samarbetsavtal med Norrtälje Närradioförening vidareutveckla utsändning från Norrtälje kommunfullmäktige samt övrig information från kommunens nämnder och förvaltningar.

Den sedan år 2000 pågående verksamheten med sändningar över Norrtälje och Hallstavik ska fortsätta och Norrtälje skall förses med kraftigare sändare och

Bergshamra ges samma service. Beslut har även fattats om information i radio vad gäller hemskydd samt utveckling av taltidning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-02-06 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till avtal med Norrtälje Närradioförening, under förutsättning av att kommunfullmäktige tillstyrker ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnation av sändarnätet i enlighet med bilaga 1, samt att den merkostnad för driftskostnaderna för år 2003 på 93 tkr täcks inom kommunstyrelsens ram, att kommundirektör Mats Törnquist kan, under förutsättning av att kommunfullmäktige tillstyrker ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnation av sändarnätet i enlighet med bilaga 1, underteckna avtalet. Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnation av sändarnätet i enlighet med bilaga 1, samt att investeringen skall finansieras med egna medel.
forts

KF § 51 forts

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 78 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-02-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 59 före egen räkning beslutat att anta upprättat förslag till avtal med Norrtälje Närradioförening, under förutsättning av att kommunfullmäktige tillstyrker ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnad av sändarnätet i enlighet med bilaga 1, att den merkostnad för driftskostnaderna för år 2003 på 93 tkr täcks inom kommunstyrelsens ram, att kommundirektör Mats Törnquist kan, under förutsättning av att kommunfullmäktige tillstyrker ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnad av sändarnätet i enlighet med bilaga 1, underteckna avtalet, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnad av sändarnätet och att investeringen skall finansieras med egna medel.

__________
KF § 52 Dnr KS 03-41 174

Fastställande av ny sotningstaxa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa föreslagen sotningstaxa,

att godkänna föreslaget lokalt avtal,

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och räddningschefen att teckna föreslaget lokalt avtal om ersättning för föreskriven sotning med skorstensfejarmästarna samt

att en översyn av inställelseavgiften görs under 2003.

Bakgrund

Nu gällande sotningstaxa upphör 2003-03-31 och ny taxa skall fastställas.

Kommunförbundet har tillsammans med Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund utarbetat ett förslag till indexprisuppräkning. Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund fastställer årligen ett index för omräkning av den lokala sotningstaxan.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2003-03-09 redovisat förändringar och förtydliganden i förslaget till ny taxa och avtal. Räddningstjänsten föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslagen sotningstaxa, att godkänna föreslaget lokalt avtal, att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och räddningschefen att teckna föreslaget lokalt avtal om ersättning för föreskriven sotning med skorstensfejarmästarna samt att en översyn av inställelseavgiften görs under 2003.

fortsKF § 52 forts

Politisk beredning

Au 13/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-13, § 95 och föreslagit enligt Räddningstjänstens skrivelse 2003-03-09.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2003-03-13, § 77 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KF § 53 Dnr KS 01-98 289

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) ang förbättrad elsäkerhet i kommunens lokaler

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

-med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-11-14, § 253 -

att bifalla motionen angående förbättrad elsäkerhet i kommunens lokaler samt

att tekniska nämnden får i uppdrag att verkställa motionens förslag.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 7. I motionen påtalas behovet av en översyn av förekomsten av jordfelsbrytare i kommunens egna eller förhyrda fastigheter och lokaler.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2001-12-19 anfört att man under sommaren 2001 inventerat förekomsten och beräknat behovet av nyinstallation av jordfelsbrytare. En kalkyl har upprättats för genomförande och installation. Kostnaden är beräknad till totalt 3 300 000 kr. Projektet föreslås uppdelas i två etapper. Tekniska kontoret har 2002-10-09 lämnat förslag till prioriterings- och tidplan.

Tekniska nämnden beslutade 2002-11-14, § 253 att bifalla motionen angående förbättrad elsäkerhet i kommunens lokaler.

Politisk beredning

Au 6/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 43 föreslagit enligt tekniska nämndens beslut 2002-11-14, § 253.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 34 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts

KF § 53 forts

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

_________


KF § 54 Dnr KS 01-409 270

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om ungdomsbostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 130. I motionen föreslås att Norrtälje kommun initierar ett projekt där ungdomar kan bygga egna billiga bostäder enligt självbyggerikonceptet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-15 lämnat synpunkter på motionens innehåll.

Ledningskontoret gör bedömningen att det inte finns något område som ligger i ett läge som är intressant för ungdomar att bo och att producera med självbyggeri med utgångspunkt från god bostad och att det inte ska uppfattas som segregerat boende. Kommunstyrelsen föreslås avslå motionen.

Politisk beredning

Au 6/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 44 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-15.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 35 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts

KF § 54 forts

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
- återremiss

Marie Umerkajeff (mp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet och således skall ärendet avgöras idag.

___________
KF § 55 Dnr KS 00-495 210

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om framtida gestaltning av Lv3:s nedlagda militärområde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 139. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt planeringskontoret och stadsarkitektkontoret att bilda en planeringsgrupp som har ansvar för att ta fram fakta och ge förslag på hur framtida alternativa översiktsplaner kan se ut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2002-10-12 lämnat synpunkter i ärendet och anför bland annat att för Nordrona pågår en fördjupning av utvecklingsplanen för staden. Fördjupningen baseras på tidigare framtagna parallella uppdrag, regeringens beslut avseende bevarandevärden samt kommunekologens och naturvårdsfondens inventering av naturvärden och förslag till skötselplan. Förslaget till fördjupning kommer att samrådas under vintern/våren 2002/2003.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 45 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-12.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 36 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts

KF § 55 forts

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bridget Wedberg (mp)
- enligt kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 56 Dnr 01-785 359

Besvarande av motion från Catharina Famer Erdtman (s) m fl ang permanent miljöutställning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare .


Bakgrund

Catharina Famer Erdtman (s), Ethel Söderman-Sandin (s), Jan Lindegren (s) och Bengt Larsson (s) inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-09-24, § 211. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt tekniska kontoret att arrangera en permanent utställning med inriktning mot modern avloppsteknik för enskilda- eller grupper av bostäder.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2002-02-26 lämnat synpunkter på motionen och anför bland annat att en permanent utställning förutses bli kostnads-resurs- och kompetenskrävande med lokaler, bemanning, budget osv. Att den skulle bli självfinansierande bedöms inte långsiktigt rimligt. En utställning av avloppsteknik för enskilda fastigheter bör inte heller finansieras av medel från VA-eller renhållningskollektiven. Tekniska kontoret föreslår att motionen avslås.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har 2002-11-05 lämnat synpunkter på motionen och föreslår på anförda skäl att förutsättningarna för en fortsatt satsning på information till fastighetsägare utreds närmare. Förvaltningen anser att det inte går att erbjuda kommunens invånare en objektiv information i dessa frågor med extern finansiering utan det krävs att ekonomiska resurser tillskapas inom kommunens ansvarsområde. forts
KF § 56 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-05 lämnat synpunkter på motionen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att avstyrka motionen.

Politisk beredning

Au 6/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 46 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-05.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 37 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m) och Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Roland Larsson (s) med instämmande av Ethel Söderman-Sandin (s) och Bridget Wedberg (mp)
- bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

________


KF § 57 Dnr KS 02-63 449

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om frizoner mot framtida utbyggnad av mobilnätet i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-01-28, § 14. I motionen föreslås att en förhandlingsgrupp tillsättes för att åstadkomma frizoner i kommunen där den elektromagnetiska exponeringen är så låg att den möjliggör för överkänsliga personer att vistas utomhus.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-15 lämnat synpunkter på motionen och anför att i det pågående arbetet med översiktsplanen har några områden föreslagits som benämns "Stora opåverkade områden". Helt opåverkade områden finns emellertid inte i kommunen. I dessa utpekade områden föreslås att inga nya master ska anläggas. Stadsarkitektkontoret genomför dessutom samråd inför varje bygglovsansökan med operatörerna om möjligheter till samordning i redan befintliga master. Ambitionen är att minska antalet nyproducerade master. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 6/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 47 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-15.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-02-06, § 38 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts

KF § 57 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp), Bengt Ericsson (c) och Berit Jansson (c) yttrar sig.

__________
KF § 58 Dnr KS 02-147 312

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) angående gång- och cykelvägar kring alla grundskolor innanför skolskjutsgränsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till ledningskontoret att i arbetet med program för gång- och cykelvägar i kommunen särskilt beakta skolbarnens trafiksäkerhetsvillkor. Genomförandetid och prioriteringar får bedömas i denna utredning,

att motionen därmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 40. I motionen föreslås att en inventering görs och därefter en plan med prioriteringar omfattande alla grundskolor i kommunen. Separerade GC-vägar ska vara genomförda inom fem år.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-04 anfört att den inventering som efterfrågas genomfördes 1993-1994 i projektet barnens skolvägar. De prioriterade åtgärderna togs med i det 1997 upprättade trafiksäkerhetsprogrammet, vilket ännu inte antagits av fullmäktige. Några av åtgärderna har ändå genomförts under de senaste åren. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att i arbetet med program för gång- och cykelvägar i kommunen särskilt beakta skolbarnens trafiksäkerhetsvillkor. Genomförandetid och prioriteringar får bedömas i denna utredning, att därmed anse motionen vara besvarad.forts

KF § 58 forts

Politisk beredning

Au 6/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 48 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-04.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 39 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

__________


KF § 59 Dnr KS 02-254 712

Besvarande av motion från Lena Norén-Mellin (s) ang förskoleavdelning inom Frötunaenheten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2002-09-16, § 104 -

att anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 65. I motionen föreslås att barn- och skolförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om förskoleavdelning inom Frötuna enheten och så snart det är möjligt verkställa denna byggnation.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteyttrande 2002-06-10 redogjort för det akuta behovet av barnomsorgsplatser inom Frötunaenheten

Invid Frötuna skola disponerar särskolan två villor (f d lärarbostäder) för en grupp autistiska elever. Genom att erbjuda kompletterande lokal i en intilliggande paviljong har det varit möjligt att friställa den ena villan för förskoleverksamhet.

Barn och skolnämnden har vid sammanträde 2002-09-16, § 104 beslutat att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens skrivelse och därmed anse motionen vara besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-09-30 på anförda skäl kommunfullmäktige besluta - med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2002-09-16, § 104 - att anse motionen vara besvarad.
forts


KF § 59 forts

Politisk beredning

Au 6/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 49 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-30.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 40 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________
KF § 60 Dnr KS 98-1025 755

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) och Per Lodenius (c) om brottsförebyggande plan för barn och ungdomar i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till Brottsförebyggande rådet för beaktande i dess arbete samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Reservation

Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-10-26. I motionen föreslås att socialnämnden får i uppdrag att i nära samarbete med berörda nämnder och verksamheter, ungdomar m fl ta fram förslag till en brottsförebyggande plan för barn och ungdomar i Norrtälje kommun.

Socialnämnden behandlade motionen 1999-02-16 med förslag att motionen skulle anses besvarad med de brottsförebyggande program som utarbetats mellan socialförvaltningen och berörda samarbetspartners samt att socialnämnden skulle få i uppdrag att initiera ett samarbete i dessa frågor med övriga berörda nämnder.

Kommunfullmäktige återremitterade motionen 1999-04-26 till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-29, § 91 att inrätta ett brottsförebyggande råd. I och med att Norrtälje kommun inrättar ett brottsförebyggande råd och att Närpolisområden avskaffas övergår det brottsförebyggande arbetet på Norrtälje kommun.
forts

KF § 60 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-30 föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till Brottsförebyggande rådet för beaktande i dess arbete samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 82 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-30.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 41 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Per Lodenius (c)
- bifall till motionen.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 61 Dnr KS 00-381 141

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) "Tillsammans för framtiden", för utveckling av Lv3 området

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2001-05-28, § 141 och 2001-09-24, § 218 -

att anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-03, § 106. I motionen föreslås bland annat att kommunen tar initiativ till att mark och byggnader överförs till kommunen till en låg kostnad, att överläggningar med näringslivsorganisationer, bildningsförbund, lokala media, politiska partier, skolor o s v snarast inleds samt att kampanjen startas under hösten 2000.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-05-29, § 141 beslutat att förvärva fastigheten Tälje 4:6, f d Roslagens Luftvärnskår Lv3 för en köpeskilling av 26 mkr samt att godkänna vidareöverlåtelse av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande kasernområdet till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.

Nihab upprättade 2001-05-31 riktlinjer för utvecklandet av Lv3 området.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-09-24, § 218 att Lv3 områdets byggnader, anläggningar och mark i första hand skall utvecklas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och övrig kunskapsintensiv verksamhet, att i övrigt ställa sig bakom Nihabs förslag till riktlinjer. Dessa riktlinjer skall gälla intill dess en fördjupad översiktsplan för området antas.

forts

KF § 61 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-31 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2001-05-28, § 141 och 2001-09-24, § 218, att avskriva motionen.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 83 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-31 att avskriva motionen då den längre inte är aktuell.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

_________KF § 62 Dnr KS 00-496 612

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om att hindra nedläggningen av Finsta Jordbruksgymnasium

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anse motionen vara besvarad med hänvisning till ledningskontorets skrivelse.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 140. I motionen föreslås att utbildningsförvaltningen initierar ett arbete med målsättningen att Finsta jordbruksgymnasium får fortsätta, att Norrtälje omedelbart påbörjar en dialog med Landstinget och Locum om ett övertagande av fastigheterna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-02-24 att Landstinget successivt har avvecklat Finsta Jordbruksgymnasium och i april 2003 slutar de sista eleverna. Eftersom jordbruksdelen av fastigheten är försåld är motionen inaktuell och kan avskrivas.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att avskriva motionen.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 84 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-02-24.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 43 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.


forts

KF § 62 forts

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

_________
KF § 63 Dnr KS 01-485 339

Besvarande av motion från Andreas Hofbauer (s) och Ola Bertilsson (s) ang planering av den offentliga miljön i Finsta inför Birgittajubileet år 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- med hänvisning till vidtagna åtgärder som överensstämmer med motionens syfte -

att motionen skall anses vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-21, § 123. I motionen föreslås att tekniska nämnden med stadsarkitektkontorets förslag snarast påbörjar en planering av den offentliga miljön i Finsta med målsättningen att åtgärderna är genomförda i god tid före Birgittajubileet år 2003.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2001-12-06 åt tekniska kontoret att återkomma med ett investeringsärende för en upprustning av Finsta samhälle.

Tekniska kontoret föreslog tekniska nämnden besluta att anslå ett investeringsbidrag om 5 300 000 kr för upprustning av Finsta samhälle.

Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-29, § 94 bl a att bevilja tekniska nämnden 2 700 tkr i investeringsanslag för upprustning i Finsta samhälle.forts

KF § 63 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-24 - med hänvisning till vidtagna åtgärder som överensstämmer med motionens syfte - föreslagit kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 85 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-02-24.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 44 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Andreas Hofbauer (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall retroaktivt till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

________

KF § 64 Dnr KS 02-273 510

Besvarande av motion från Christina Frisk (fp) angående trafikplan för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 68. Christina Frisk (fp) föreslår i motionen att kommunens vägnät inventeras och att utifrån denna inventering en trafikplan upprättas.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-09-19, § 219 beslutat uttala till kommunstyrelsen att den i motionen föreslagna trafikplaneringen bör genomföras inom ramen för det fortsatta arbetet med Norrtälje kommuns översiktsplan och med en fördjupad utvecklingsplan för Norrtälje stad, att en trafikinventering utföres och utifrån denna upprättas en trafikplan snarast samt att motionen därmed bör anses vara besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-04 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-06, § 88 och föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2003-02-04.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2003-03-13, § 46 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.forts

KF § 64 forts

Beslutande sammanträde

Kf 31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Christina Frisk (fp) yttrar sig.

___________
KF § 65 Dnr KS 02-274 773

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang särskilda insatser på skolorna för att antalet rökande ungdomar ska minska

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 67. I motionen föreslås att särskilda insatser görs på våra skolor för att minska antalet rökande ungdomar.

Barn- och skolförvaltningen har i skrivelse 2002-06-12 anfört att förvaltningen idag bedriver ett omfattande folkhälsoarbete inom sina verksamheter, dels i egen regi, dels i samarbete med andra organ och att det i dagsläget är omöjligt att göra ytterligare satsningar mot rökning. Barn- och skolnämnden har 2002-09-16, § 105 , med hänvisning till tjänsteskrivelsen, beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen skall anses vara besvarad.

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2002-11-04 redogjort för insatser och projekt för att minska antalet rökare i gymnasieskolan och föreslår utbildningsnämnden besluta att bifalla motionen och därvid hänvisa till pågående arbete i motionens anda. Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2002-11-21, § 82 föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-24, med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2002-09-16, § 105 och utbildningsnämndens beslut 2002-11-21, § 82, föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad.

forts


KF § 65 forts

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 89 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 47 föreslagit kommunfullmäktige besluta - enligt barn- och skolnämndens beslut 2002-09-16, § 105 och utbildningsnämndens beslut 2002-11-21, § 82 - att motionen ska anses vara besvarad.
Vänsterpartiets ledamot och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

31/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Lenneke Sundblom (s)
- bifall till motionen

Agneta Pettersson (fp) och Stig Saverstam yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst - bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst - bifall till motionen.


forts

KF § 65 forts

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja-röster och 31 nej-röster att bifalla motionen.

_________


KF § 66 Dnr KS 02-709 027

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) ang jämställdhetsutbildning av alla förtroendevalda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-08-26, § 194. I motionen föreslås att alla förtroendevalda, ny som gammal, skall genomgå en jämställdhetsutbildning och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till utbildning.

Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2002-01-28, § 2 beslutat att genomföra en utbildning för nyvalda förtroendevalda, att genomföra en fördjupningsutbildning för icke nyvalda förtroendevalda 2003 och att genomföra en ledarskaps- managementkurs för samtliga ordförande, vice ordförande och gruppledare i kommunfullmäktige år 2003.

Servicekontorets upphandlingsenhet upprättade förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av förtroendemannautbildningarna som godkändes av kommunstyrelsen 2002-09-12, § 181.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-24 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 90 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-02-24.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 48 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
________

KF § 67 Dnr KS 02-765 111

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang uppdrag till valnämnden att till nästa val se till att alla vallokaler är handikappanpassade

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2002-09-30, § 223.

I motionen föreslås att valnämnden får i uppdrag att till nästa val se till att alla vallokaler är handikappanpassade.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-24 föreslagit att motionen bifalles och överlämnas till valnämnden för beaktande.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 91 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-02-24.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 49 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och överlämna den till valnämnden för beaktande.

________KF § 68 Dnr KS 03-288 452

Motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenquist (v) om att kommunen bör övergå till plasttunnor i sophanteringen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till tekniska nämnden för yttrande.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenquist (v) lämnar in följande motion om att kommunen bör övergå till plasttunnor i sophanteringen.

"Motion etc………." Bilaga § 68

_________


KF § 69 Dnr KS 03-289 512

Motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenquist (v) om bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till trafiksäkerhetsnämnden och barn- och skolnämnden för yttrande.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenquist (v) lämnar in följande motion om bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg.

"Motion etc………." Bilaga § 69.

________


KF § 70 Dnr KS 03-290 109

Motion från Lars Bäck (s), Ingrid Landin (mp) och Bertil Karlsson (v) om porrfri hotell- och konferensmiljö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s), Ingrid Landin (mp) och Bertil Karlsson (v) lämnar in följande motion om porrfri hotell- och konferensmiljö.

Motion etc……." Bilaga § 70.

__________


KF § 71 Dnr KS 03-291 009

Motion från Lars Bäck (s) om redovisning av förtroendevaldas åtaganden och ekonomiska intressen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till förtroendemannakommittén för yttrande.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) lämnar in följande motion om redovisning av förtroendevaldas åtaganden och ekonomiska intressen.

"Motion etc…….." Bilaga § 71.

_________


KF § 72 Dnr KS 03-237 809

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande från Elisabeth Björk (s) och Bodil Henriksson (s) om kultur- och fritidsnämndens hantering av ärenden i Rimbobygden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) och Bodil Henriksson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om kultur- och fritidsnämndens hantering av ärenden i Rimbobygden.

"Interpellation etc………" Bilaga § 72.

___________


KF § 73 Dnr KS 03-292 105

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lars Bäck (s) om kommunens informationsresurser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens informationsresurser.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 73.

_________


KF § 74 Dnr KS 03-293 623

Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande från Katrine Mattsson (s) och Roland Larsson (s) om skolskjutsar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Katrine Mattsson (s) och Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om skolskjutsar.

"Interpellation etc……….." Bilaga § 74.

___________KF § 75 Dnr KS 03-295 338

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Elisabeth Björk (s) om uppsnyggning av Finsta stationsområde och övrig kommunal mark i Finsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om uppsnyggning av Finsta stationsområde och övrig kommunal mark i Finsta.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 75.

________


KF § 76 Dnr KS 03-296 003

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) om majoritetens ställningstagande till oppositionsförklaring för mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation om majoritetens ställningstagande till oppositionsförklaring för mandatperioden 2003-2006.

"Interpellation etc………." Bilaga § 76.

________


KF § 77 Dnr KS 03-302 610

Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande från Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) om att ge verkställighetsuppdrag till förvaltningen utan beslut i nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om att ge verkställighetsuppdrag till förvaltningen utan beslut i nämnden.

"Interpellation etc……….." Bilaga § 77.

_______


KF § 78 Dnr KS 03-303 537

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Mats Dannewitz Linder (mp), Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) om utbyggnad av Mellingeholms flygfält

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Mats Dannewitz Linder (mp), Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnad av Mellingeholms flygfält

"Interpellation etc………" Bilaga § 78.

__________


KF § 79 Dnr Ks 03-294 626

Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Eva Pfister (s) om hur sommarens feriearbeten kommer att organiseras

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur sommarens feriearbeten kommer att organiseras.

"Fråga etc………" Bilaga § 79.

_________


Kf § 80 Dnr KS 03-304 370

Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Mats Dannewitz Linder (mp) om kommunens elinköp

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Mats Dannewitz Linder (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens elinköp.

"Fråga etc………" Bilaga § 80.

__________


KF § 81 Dnr KS 03-63 102

Val av huvudman i Roslagens Sparbank från årsstämman 2003 t.o.m årsstämman 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till huvudman i Roslagens Sparbank välja

Berit Elisson (fp)
Varvet 2465
760 10 Bergshamra


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag och föreslår kommunfullmäktige välja Berit Elisson (fp) till huvudman i Roslagens Sparbank från årsstämma 2003 t.o.m årsstämma 2007.

_________


KF § 82 Dnr KS 03-63 102

Val av lekmannarevisor och ersättare i Norrtälje Kommunhus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till lekmannarevisor i Norrtälje Kommunhus AB välja

Åke Wictorsson (s)
Floragatan 9
761 31 Norrtälje

att till ersättare för lekmannarevisor i Norrtälje Kommunhus AB välja

Lars Nilsson (m)
Hantverksvägen 18
763 43 Hallstavik


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag och föreslår kommunfullmäktige välja Åke Wictorsson (s) till lekmannarevisor i Norrtälje Kommunhus AB och Lars Nilsson (m) till ersättare för denne.

__________


KF § 83 Dnr KS 03-177 102

Sven-Åke Svensson (fp); avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Norrtälje Energi Försäljnings AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Sven-Åke Svensson (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Sven-Åke Svensson (fp) avsäger sig i skrivelse 030224 uppdrag som styrelseledamot i Norrtälje Energi Försäljnings AB.

_________


KF § 84 Dnr KS 03-63 102

Val av ledamot för (fp) i Norrtälje Energi Försäljnings AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i Norrtälje Energi Försäjnings AB välja

Mats Hellström (fp)
Grindvägen 16A
761 62 Norrtälje


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Sven-Åke Svensson (fp) entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för Norrtälje Energi Försäljnings AB.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag och föreslår kommunfullmäktige att till ny ledamot i Norrtälje Energi Försäljnings AB välja Mats Hellström.

___________


KF § 85 Dnr KS 03-164 102

Lars-Åke Johansson (fp); avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lars-Åke Johansson (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Lars-Åke Johansson (fp) har i skrivelse 2003-02-17 avsagt sig uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

________


KF § 86 Dnr KS 03-63 102

Val av ersättare för (fp) i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i utbildningsnämnden välja

Dan-Åke Elisson (fp)
Pl 2465
760 10 Bergshamra


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Lars-Åke Johansson (fp) entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag och föreslår kommunfullmäktige välja Dan-Åke Elisson (fp) till ny ersättare i utbildningsnämnden.

________


KF § 87

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 03-63 102
Länsstyrelsens beslut ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Stefan Lindow

Dnr KS 03-169 024
Förtroendemannakommitténs beslut ang antagande av nya bestämmelser om pensions- och avgångsersättning för förtroendevalda

Dnr KS 03-90 233
Elöverkänsligas Förening i Norra Stockholm; Krav att Norrtälje kommun avslår alla ansökningar om bygglov för uppförande av telemaster för 3G


Nedanstående meddelanden sändes ut till kommunstyrelsen den 13 mars 2003:

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:13, Kommunernas humankapital

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:14, skolskjuts vid växelvis boende

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:16, brandvarnare i bostäder

Dnr KS 02-1005 311
Vägverket ang underrättelse om utställelse av arbetsplan

Dnr KS 01-153 265
Stockholms tingsrätts dom ang "Avslag av begärd avverkning, Norrmarjum 1:21"KF § 87 forts
Dnr KS 03-21 311
Länsstyrelsens beslut ang tillfällig partiell avstängning av farleden genom Väddö kanal, delen förbi bron vid Älmsta, Norrtälje kommun

Räddningsverkets konferens den 2 april i Revinge "Hur blir man en säker och trygg kommun?"

Integrationsverket ang reviderad överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare

Dnr KS 03-155 265
Länsstyrelsen ang tillstånd att trafikera Ängsö nationalpark, Löparö Marina AB

Dnr KS 03-142 612
Utbildningsdepartementet; Gymnasieskolans betänkande Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120)

Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Dnr KS 03-91 269
Norrtälje kommuns skrivelse till Finansdepartementet ang försäljning av statlig mark i skärgården

Världsnaturfonden WWF skrivelse till kommunledningen, Ökad beredskap krävs för att värna övervintrande sjöfåglar

Dnr KS 02-559 312
Länsstyrelsen ang miljökonsekvensbeskrivning tillhörande arbetsplan för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 283 genom Älmsta i Norrtälje kommun

Boverkets meddelande ang kostsamma åtgärder i hyreshus och bostadsrättshus - ändrad praxis

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundets skrift "Ett hot mot demokratin"

Naturvårdsverket, Hållbar regional utveckling - Sektorssamordningsuppdraget

KF § 87 forts

Roslagsmuseets Kvartals Magasin

Dnr KS 03-32 046
Omsorgsnämndens beslut 2003-01-13, § 4 ang stiftelser med anknuten förvaltning

Pressmeddelande ang nytt avtal för färdtjänst buss/specialfordonstrafik

Dnr KS 03-39 014
Vägverkets remiss; Förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015

Dimension AB; Undersökning av kommunens webb-platser

Förslag till ändring av vägnamn på vägar tillhörande Hästängens Vägförenings område, Styrelsen för Hästängens Vägförening

Förbättrad belysning del av Skolvägen och Bärsjövägen inom Hästängens Vägförenings område, Styrelsen för Hästängens Vägförening

Alkoholkommittén, Information om alkoholkommitténs verksamhet

Dnr KS 02-738 102
Länsarbetsnämndens beslut om ledamöter i Arbetsmarknadsnämnderna

Dnr KS 01-680 530
Näringsdepartementet; Kommittédirektiv: Tilläggsdirektiv till Stockholmsberedningen (N2001:02)

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2002-12-11.

Genomförande av Förintelsens minnesdag 2003

________