NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Kommunfullmäktige 2003-04-28 1(57)

Plats och tid Lännagården, Hysingsvik, kl 18.00-23.00

Beslutande Enligt förteckningÅke Wictorsson (s), kommunrevisor § 89
Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 90
Mats Törnquist, kommundirektör §§ 90-91
Övriga deltagande Christer Stighäll, VD NIHAB § 91
Alf Nyström, VD NEAB § 91
Lennart Björkman, ekonomichef Roslagsbostäder § 91
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Arne Ringefors (fp) och Ragnar Bergsten (s)

Justeringens Lednngskontoret fredagen den 9 maj 2003, kl 15.00.
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 88-124
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson Roine Wallin §§ 104-113

Justerande ..................................................................................................................
Arne Ringefors Ragnar Bergsten
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-04-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 88

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Arne Ringefors (fp) och Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 9 maj 2003, kl. 15.00.

___________

KF § 89 Dnr KS 03-427 042

Revisionsberättelse för Norrtälje kommun år 2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga revisorernas rapport till handlingarna, samt

att bevilja kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning.

Antecknas att vid ärendet har redovisningsskyldiga förtroendemän ej deltagit i beslutet om ansvarsfrihet för sin egen verksamhet.


Beslutande sammanträde

Ordföranden i revisionen Åke Wictorsson (s) redogör för revisionsberättelsen.

_________
KF § 90 Dnr KS 03-139 042

Årsredovisning 2002 för Norrtälje kommun inkl koncernredovisning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna bokslut och årsredovisning för år 2002 ,

att avsätta 634 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten, resterande 34 tkr övrigt, samt

att ta i anspråk 241 tkr ur VA-fonden utöver tidigare beslut om ianspråktagande av 4 500 tkr under året.


Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut och årsredovisning för 2002.

2002 års resultat uppgår till – 29,7 mkr vid avstämning mot balanskravet. Enligt kommunallagen skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering skall fattas i budgeten senast andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom d v s i budgeten för år 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-01 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avsätta 634 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten, att ianspråkta 241 tkr ur VA-fonden utöver tidigare beslut om ianspråktagande av 4 500 tkr under året. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet inklusive ledningskontor och servicekontor, att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende Räddningstjänsten som från och med den 1 januari 2003 överförts till kommunstyrelsen. forts

KF § 90 forts

Politisk beredning

Au 3/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-04-03, § 127 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-01.

Ks 10/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-04-10, § 97 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kommundirektör Mats Törnquist och ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar årsredovisningen för 2002.

Britt-Marie Åhman (c), Bridget Wedberg (mp), Kajsa Hansson (c), Mats Dannewitz-Linder (mp), Christer Candal (m) och Åke Wictorsson (s) yttrar sig.

_____________KF § 91 Dnr Ks 03-388 042

Årsredovisning 2002 för Norrtälje Kommunhus AB inkl dotterbolagen NIHAB Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NEAB Norrtälje Energi AB och Roslagsbostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga redovisningarna till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Norrtälje Kommunhus AB inkl dotterbolagen NIHAB Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NEAB Norrtälje Energi AB och Roslagsbostäder.

Beslutande sammanträde

Kommundirektör Mats Törnquist, VD Christer Stighäll, NIHAB, VD Alf Nyström, NEAB och ekonomichef Lennart Björkman, Roslagsbostäder redovisar.

__________

KF § 92

Allmänhetens frågestund

Klas Törner ställer fråga om ett enskilt byggnadslov och kommunens hanterande av smärre avvikelser från detaljplanen.

Byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c) svarar.

__________
KF § 93 Dnr KS 02-709 027

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) ang jämställdhets-utbildning av alla förtroendevalda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-08-26, § 194. I motionen föreslås att alla förtroendevalda, ny som gammal, skall genomgå en jämställdhetsutbildning och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till utbildning.

Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2002-01-28, § 2 beslutat att genomföra en utbildning för nyvalda förtroendevalda, att genomföra en fördjupningsutbildning för icke nyvalda förtroendevalda 2003 och att genomföra en ledarskaps- managementkurs för samtliga ordförande, vice ordförande och gruppledare i kommunfullmäktige år 2003.

Servicekontorets upphandlingsenhet upprättade förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av förtroendemannautbildningarna som godkändes av kommunstyrelsen 2002-09-12, § 181.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-24 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 90 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-02-24.
forts


KF § 93 forts

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 48 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Kf 31/3 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-03-31, § 66 beslutat bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

28/4 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 94 Dnr KS 02-765 111

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang uppdrag till valnämnden att till nästa val se till att alla vallokaler är handikappanpassade

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen och överlämna den till valnämnden för beaktande.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2002-09-30, § 223.

I motionen föreslås att valnämnden får i uppdrag att till nästa val se till att alla vallokaler är handikappanpassade.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-24 föreslagit att motionen bifalles och överlämnas till valnämnden för beaktande.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 91 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-02-24.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 49 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och överlämna den till valnämnden för beaktande.

Kf 31/3 Kommunfullmäktige beslutade 2003-03-31, § 67 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


forts


KF § 94 forts

Beslutande sammanträde

Kf 28/4 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Eva Pfister (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________
KF § 95 Dnr Ks 03-244 001
Inrättande av ny demokratiberedning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att inrätta en demokratiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse,

att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet enligt bilaga 1 till handlingarna,

att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Under de senaste mandatperioderna har parlamentariskt tillsatta demokrati-kommit-téer arbetat med lokala demokratifrågor i Norrtälje kommun ur olika perspektiv. Inom samma tidsperiod har flera statliga utredningar presenterat betänkanden och förslag som på olika sätt berör demokratifrågor. Samtidigt har förutsättningarna för den lokala demokratin förändrats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 redovisat demokratiberedningens uppdrag, förslag till instruktion m m samt som sammanfattning av förslaget anfört att en demokratiberedning under kommunfullmäktiges ansvarsområde tillsätts. Demokratiberedningen skall främst arbeta med demokratifrågor utifrån ett medborgarperspektiv där frågan om e-demokrati är en särskild prioriterad fråga.

forts


KF § 95 forts

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en demokrati-beredning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse, att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet, att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Föreligger skrivelse från ledningskontoret daterad 2003-04-24.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 66 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 50 föreslagit kommunfullmäktige besluta att inrätta en demokratiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse, att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet enl bil, att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster-partiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Kf 31/3 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-03-31, § 42 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 142.

Ks 25/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-04-25, § 119 föreslagit att inrätta en demokratiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse,
att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet enligt bilaga 1 till handlingarna, samt att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare och vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande..

Beslutande sammanträde

Kf 28/4 Yrkanden:
forts

KF § 95 forts

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
avslag på kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________


KF § 96 Dnr KS 02-346 006

Kommunfullmäktiges arbetsformer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

med hänvisning till de av kommunfullmäktiges presidium lämnade synpunkter på demokratiberedningens förslag –

att avslå demokratiberedningens förslag att införa begränsning av talartiden, införandet av paus under sammanträdet och regler för genomförande av paus,

att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att i enlighet med deras nya direktiv lägga förslag till hur kommunmedborgare får möjlighet att komma med synpunkter på inlämnades motioner,

att i övrigt anse demokratiberedningens förslag vara tillgodosedda.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter.


Bakgrund

Demokratiberedningen har 2002-03-27, § 11 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att göra vissa ändringar i sina arbetsformer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 utan eget ställningstagande föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt presidiets redovisade förslag.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-06, § 68.

fors

KF § 96 forts

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 52 föreslagit
med hänvisning till de av kommunfullmäktiges presidium lämnade synpunkter på demokratiberedningens förslag – att avslå demokrati-beredningens förslag att införa begränsning av talartiden, införandet av paus under sammanträdet och regler för genomförande av paus, att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att i enlighet med deras nya direktiv lägga förslag till hur kommunmedborgare får möjlighet att komma med synpunkter på inlämnades motioner, att i övrigt anse demokratiberedningens förslag vara tillgodosedda.
Clas Lagerlund (m) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Kf 31/3 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-03-31, § 44 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 143.

Ks 25/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-04-25, § 120 föreslagit enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 28/4 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande
bifall till kommunstyrelsens förslag

Clas Lagerlund (m)
bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande: att uppdra till demokratiberedningen att mäta och sammanställa talartider under kommun-fullmäktiges sammanträden under 2003.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.

_______


KF § 97 Dnr KS 02-462 101

Medborgerlig förslagsrätt i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ställa sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Britt-Marie Åhman (c) antecknar följande till protokollet: ”med anledning av att jag tidigare lämnat in en motion om medborgarförslag till fullmäktige anser jag att demokratiberedningens förslag borde bifallas.”


Bakgrund

Riksdagen har i januari 2002 beslutat, i enlighet med regeringens proposition 2001/02:80, att medge fullmäktige rätten att besluta att tillåta kommunmedborgare väcka ärenden i fullmäktige.

Demokratiberedningen beslutade 2002-04-17 att föreslå fullmäktige att medge rätt för kommunmedborgare folkbokförda i kommunen att, under en försöksperiod av tre år, väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag), att bifalla demokratiberedningens förslag till tillägg i fullmäktiges arbetsordning beträffande medborgarförslag, att utvärdera/följa upp försöksperioden efter två år.

Presidiet har uttalat sig negativa till att införa detta förslag med hänvisning till att vi har en representativ demokrati där kommunens medborgare har möjlighet att via partier i fullmäktige föra fram förslag till fullmäktige.
forts
KF § 97 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 föreslagit – med hänvisning till presidiets synpunkter – att fullmäktige ställer sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter och utveckling ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 53 föreslagit kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokrati-bered-ningen.

Kf 31/3 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-03-31, § 45 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 144.

Ks 25/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-04-25, § 121 föreslagit kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Britt-Marie Åhman (c), Ann Lewerentz (m), Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp)
- bifall till demokratiberedningens förslag forts

KF § 97 forts

Mats Dannewitz-Linder (mp) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

___________KF § 98 Dnr KS 00-665 006

Förslag om inrättande av ungdomsråd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att pröva alternativa former för införande av ungdomsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Våren 2000 inlämnade Jan E Johansson (s) m fl en motion till kommunfullmäktige med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att bereda frågan om ungdomsfullmäktige. I maj samma år överlämnades motionen till demokratiberedningen för handläggning.

Demokratiberedningen har den 21 maj 2002 beslutat föreslå fullmäktige att inrätta ett ungdomsråd och att bifalla förslag till instruktion samt att bevilja ungdomsrådet 100.000 kr i verksamhetsbidrag. Medel motsvarande 20 tim/v föreslås vidare avsättas för projektanställning av resursperson, s k byråkratilots, för ungdomsrådet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 föreslagit att ärendet överlämnas till demokratiberedningen för att pröva alternativa former av införande av ungdomsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas.


fortsKF § 98 forts

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 71 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 54 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att pröva alternativa former för införande av ungdomsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Kf 31/3 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-03-31, § 46 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 145.

Ks 25/4 Kommunstyrelsen har 2003-04-25, § 122 föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att pröva alternativa former för införande av ungdomsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster-partiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Kf 28/4 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Hans Andersson (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) med instämmande av Jan Emanuel Johansson (s)
bifall till demokratiberedningens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Eva Pfister (s) och Bertil Karlsson (v)
bifall till demokratiberedningens förslag att inrätta ett ungdomsråd och att bifalla förslag till instruktion samt att bevilja ungdomsrådet 100.000 kr i verksamhetsbidrag, dock avslag på förslaget att inrätta en s.k. byråkratilots.

forts

KF § 98 forts

Olle Jansson (s) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________


KF § 99 Dnr Ks 03/410 001

Förslag till revidering av instruktion för förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att i instruktion för förtroendemannakommittén, § 2, 2 st följande lydelse skall utgå, ”Ledamot och ersättare i förtroendemannakommittén skall vara ledamot eller ersättare i fullmäktige.”


Bakgrund

Kommunallagen 4 kap 5 § har fr o m den 1 juli 2002 ändrats. Ändringen innebär att även till fullmäktigeberedningar är den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställts i 2 och 3 §§.

Detta innebär att valbara är personer som vid valtillfället har uppnått 18 års ålder och är bosatta i kommunen respektive inom en kommun inom landstinget samt är medborgare i Sverige eller i något annan EU-stat eller i Island eller Norge eller, för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd.

Vid val av ledamöter och ersättare i styrelsen och övriga nämnder samt fullmäktigeberedningar är det åldern vid respektive valtillfälle som avgör om ålderskravet 18 år för valbarhet skall anses vara uppfyllt.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-04-10 kommunfullmäktige besluta
att i instruktion för förtroendemannakommittén, § 2, 2 st följande lydelse skall utgå, ”Ledamot och ersättare i förtroendemannakommittén skall vara ledamot eller ersättare i fullmäktige.”


fortsKF § 99 forts

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 146 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-10.

Ks 25/4 Kommunstyrelsen har 2003-04-25, § 123 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 100 Dnr KS 02-283 001

Inrättande av IT-råd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att inrätta ett IT-råd i Norrtälje kommun,

att kommunstyrelsen är ansvarig för rådets verksamhet,

att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för rådets verksamhet och/eller enskilda projekt.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för de kommunövergripande IT-systemen och kommunikationslösningarna. Kommundirektören svarar med hjälp av IT-strategen/IT-chefen för att kommunens IT-verksamhet samordnas samt att erforderliga resurser avsätts för en effektiv och säker IT-verksamhet.

För att säkra samordning och förankring av IT-verksamhet och utveckling föreslås att ett IT-råd bildas. Där skall ingå en representant för varje förvaltning som skall vara bemyndigad att fullt ut representera och besluta för sin förvaltning i de frågor som behandlas av rådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-04-04, § 88 att översända ärendet till samtliga nämnder för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-26 anfört att alla inkomna remissvar är positiva och bifaller ledningskontorets förslag att inrätta ett IT-råd i Norrtälje kommun.


forts


KF § 100 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta ett IT-råd i Norrtälje kommun, att kommunstyrelsen är ansvarig för rådets verksamhet, att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för rådets verksamhet och/eller enskilda projekt.

Politisk beredning

Au 27/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-27, § 112 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-26.

Ks 10/4 Kommunstyrelsen har 2003-04-10, § 95 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 28/4 IT-chef Leif Klasson svarar på frågor.

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder yttrar sig.

__________


KF § 101 Dnr KS 02-282 001

Organisation av IT-verksamheten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till central IT-supportorganisation, enligt till handlingarna hörande bilaga,

att kommunstyrelsen är ansvarig för IT-supportorganisationen,

att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för IT-supportorganisationens verksamhet och/eller enskilda projekt.


Bakgrund

Norrtälje kommun har under senare år satsat på att bygga en IT-infrastruktur för all kommunal verksamhet.

Det finns mellan 3500 och 4000 PC-arbetsplatser och ca 500 kommunikationsutrustningar utplacerade i den kommunala verksamheten. Det innebär att man har behov av att hantera 1500 PC per år som skall konfigureras och installeras. Detta kräver lämpliga lokaler för att effektivt kunna hantera logistiken.

För att säkerställa att dessa behov möts föreslås en samordnad IT-supportorganisation med tillgång till lämpliga lokaler.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 89 beslutat att översända ärendet till samtliga nämnder för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-26 anfört att alla inkomna remissvar är positiva och bifaller ledningskontorets förslag till organisation av IT-support i Norrtälje kommun.
forts
KF § 101 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till central IT-supportorganisation, att kommunstyrelsen är ansvarig för IT-supportorganisationen, att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för IT-supportorganisationens verksamhet och/eller enskilda projekt.

Politisk beredning

Au 27/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-27, § 113 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-26.

Ks 10/4 Kommunstyrelsen har 2003-04-10, § 96 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 28/4 Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 102 Dnr KS 01-1017 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Gransäter 7 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, enligt byggnadsnämndens beslut 2003-02-27, § 86, anta detaljplan för fastigheten Gransäter 7 i Norrtälje stad.


Bakgrund

Fastigheten Gransäter 7 är bebyggd med en huvudbyggnad från 1800-talet som idag inrymmer sju bostadsrättslägenheter. Därutöver finns på fastigheten ett parhus där det i sluttningsvåningen tidigare funnits en bilverkstad samt en villa. Sammanbyggt med villan finns en gemensam tvättstuga.

Planens syfte

Gällande detaljplan från 1942 ger möjlighet att bebygga området med villor. Planens syfte är att reglera tillkomsten av småhusbebyggelse. Med planen regleras även byggrätter, utformningsfrågor och gemensamhetsanläggningar.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2003-02-27, § 86 beslutat att godkänna utlåtandet samt att godkänna reviderat planförslag enligt reviderad antagande handling, plankarta daterad 2003-02-24 och överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 27/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-27, § 122 och föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2003-02-27, § 86.

Ks 10/4 Kommunstyrelsen har 2003-04-10, § 100 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts


KF § 102 forts

Beslutande sammanträde

Kf 28/4 Ulla Engdahl (c) anmäler jäv. Teodor Holmström (c) tjänstgör vid behandlingen av detta ärende.

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 103 Dnr KS 03-271 111

Framställan till regeringen ang trängselavgifter samt kommunal folkomröstning i samband därmed

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag till skrivelse till regeringen, vari Norrtälje kommun för fram sin uppfattning beträffande ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att utforma en opinionsundersökning angående trängselavgifter i Stockholm. Den kan med fördel prövas att genomföras med e-demokrati.


Bakgrund

I Stockholms stad förs diskussioner om att på försök införa s k trängsel-avgifter. Sådana avgifter förutsätter lagstöd, vilket för närvarande inte finns. Stockholmsberedningen har vid regeringssammanträde i mars 2002 som tilläggsdirektiv fått i uppdrag att utreda frågan om hur trängselavgifter i trafiken kan genomföras. Utredningen ska vara klar senast den 1 juni 2003. Om Stockholms
stad genom en lag bereds möjlighet att införa trängselavgifter kommer detta att få konsekvenser för många medlemmar till Norrtälje kommun.

Skrivelse från KSL:

Föreligger skrivelse från KSL 2003-04-07 med följande uttalande: ”Vid styrelsens sammanträde den 3 april 2003 uppdrogs åt arbetsutskottet att behandla frågan om ev besked från medlemskommunerna beträffande avsikten att genomföra folkomröstning i egna kommunen om trängselavgifter i anslutning till EU-parlamentsvalet i juni 2004. Efter besked från Stockholms stad på kvällen den 3 april om tidplanen för Stockholms arbete i frågan, framgår att folkomröstningar för de kommuner som så önskar, lämpligen genomförs under hösten 2003.
forts

KF § 103 forts

Stockholm avser besluta om inriktning av teknik m m den 2 juni 2003 och arbetar för erforderliga regerings- och riksdagsbeslut under vintern 2003-2004. Att hålla folkomröstningar juni 2004 är således för sent för att påverka ärendets behandling.”

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse i skrivelse 2003-04-02 att frågan om s k trängselavgifter för vägnätet i Stockholm och en eventuell folkomröstning om avgifterna nu diskuteras i ett antal av länets kommuner.

Ledningskontoret föreslår att kommunen skall föreslå att Kommunförbundet Stockholms län tar initiativ till att samordna de utredningar som bör göras och frågan om en eventuell folkomröstning.

Med hänvisning till skrivelse från KSL 2003-04-07 som inkom till Norrtälje kommun 2003-04-10 föreligger ny skrivelse från ledningskontoret 2003-04-15 där kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag till skrivelse till regeringen, vari Norrtälje kommun för fram sin uppfattning beträffande ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter, att som ett led i beredningen av detta ärende genom en kommunal folkomröstning inhämta kommunens invånares synpunkter om trängselavgifter, att genomföra den kommunala folkomröstningen i enlighet med vad som anges i bilaga 1, Lokala föreskrifter, att kostnaderna 300.000 kr ska avräknas i bokslutet för år 2003, att uppdra till valnämnden att genomföra omröstningen samt
att bemyndiga valnämnden, om så behövs, att fastställa kompletterande Lokala föreskrifter.

Politisk beredning

Ks 10/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-04-10, 99 beslutat att föreslå Kommunförbundet Stockholms län ta initiativ till samordning av frågan om
folkomröstning angående trängselavgifter i trafiken och utredningar som därtill hör.


forts

KF § 103 forts

Valnämnden har vid sammanträde 2003-04-24, § 11 bl a beslutat att – under förutsättning att valnämnden erhåller erforderliga medel, ej erinra mot de
punkter i förslaget som berör folkomröstningens genomförande och uppdrag till valnämnden, att ej yttra sig över de andra punkterna i förslaget.

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 147 och föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag till skrivelse till regeringen, vari Norrtälje kommun för fram sin uppfattning beträffande ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter, att som ett led i beredningen av detta ärende genom en kommunal folkomröstning inhämta kommunens invånares synpunkter om trängselavgifter, att genomföra den kommunala folkomröstningen i enlighet med vad som anges i bilaga 1, Lokala föreskrifter, att kostnaderna 300.000 kr ska avräknas i bokslutet för år 2003, att uppdra till valnämnden att genomföra omröstningen samt att bemyndiga valnämnden, om så behövs, att fastställa kompletterande Lokala föreskrifter.

Ks 25/4 Kommunstyrelsen har 2003-04-25, § 124 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag till skrivelse till regeringen, vari Norrtälje kommun för fram sin uppfattning beträffande ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter

Beslutande sammanträde

Kf 28/4 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m) och Ann Lewerentz (m)
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2003-04-25, §147.

Hans Andersson (fp) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Håkan Jonsson (s)
- att uppdra till kommunstyrelsen framlägga förslag till skrivelse till regeringen, vari Norrtälje kommun för fram sin uppfatting beträffande ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utforma en opinionsundersökning angående trängselavgifter i Stockholm. Den kan med fördel prövas att genomföras med e-demokrati. forts

KF § 103 forts

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Berit Jansson (c)
att uppdra åt kommunstyrelsen framlägga förslag till skrivelse till regeringen, vari Norrtälje kommun för fram sin uppfattning beträffande ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter.

Bridget Wedberg (mp)
att Norrtälje kommun ser positivt på försöket att införa miljöavgifter för att på det sättet minska biltrafikens miljöstörningar och förstärka och skapa resurser till kollektivtrafiken i regionen.

Roine Wallin (fp), Eva Pfister (s), Stig Saverstam (kd), Ingvar Jacobsson (m), Clas Lagerlund (m) och Roland Larsson yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Hans Anderssons m.fl. yrkande.

__________

KF § 104 Dnr Ks 03/338 111

Yttrande över försöksverksamhet med miljöavgifter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uttala att remisstiden för ställningstagande till förslaget om miljöavgifter (trängselavgifter) inte medger Norrtälje kommun att genomföra en noggrann granskning av förslaget och dess inverkan på Norrtälje kommuns invånare och i enlighet med detta begära en utsträckt remisstid till 2003-07-31,

att uttala att Norrtälje kommun, med hänsyn tagen till den mycket översiktliga beredningen av ärendet, i nuläget ställer sig avvisande till att Stockholms stad genomför försöket med miljöavgifter,

att bifoga ledningskontorets tjänsteskrivelse 2003-04-25 till kommunens uttalande.

Reservation

Vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Norrtälje kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på försöksverksamhet med miljöavgifter (trängselavgifter) som föreslås påbörjas i Stockholm. Remisstiden utgår (efter förlängning) den 9 maj.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-25 redogjort för bakgrunden till ärendet samt lämnat synpunkter. Ledningskontoret föreslår Kommunfullmäktige besluta att uttala att remisstiden för ställningstagande till förslaget om miljöavgifter (trängselavgifter) inte medger Norrtälje kommun att genomföra
forts
KF § 104 forts

en noggrann granskning av förslaget och dess inverkan på Norrtälje kommuns invånare och i enlighet med detta begära en utsträckt remisstid till 2003-07-31,

att uttala att Norrtälje kommun, med hänsyn tagen till den mycket översiktliga beredningen av ärendet, i nuläget ställer sig avvisande till att Stockholms stad genomför försöket med miljöavgifter,

att bifoga ledningskontorets tjänsteskrivelse 2003-04-25 till kommunens uttalande.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 148 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-25.

Ks 25/4 Kommunstyrelsen har 2003-04-25, § 125 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Kf 28/4 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v)
- avslag på andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag, i övrigt bifall.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
att Norrtälje kommun ser positivt på försöket att införa miljöavgifter för att på det sättet minska biltrafikens miljöstörningar och förstärka och skapa resurser till kollektivtrafiken i regionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
___________

KF § 105 KS 03-413 311

Motion från Maija Kohtanen (s) ang asfaltering och belysning på vägsträcka i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Maija Kohtanen (s) lämnar in följande motion angående asfaltering och belysning på vägsträcka i Hallstavik.

”Motion etc………..” Bilaga § 105.

__________

KF § 106 KS 03-414 612

Motion från Eva Pfister (s) ang vaktmästar/fastighetsskötarutbildning i samarbete med utbildningsförvaltningen och Roslagsbostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till utbildningsnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) lämnar in följande motion angående vaktmästar/fastighets-skötar-utbildning i samarbete med utbildningsförvaltningen och Roslagsbostäder.

”Motion etc……….” Bilaga § 106.

___________

KF § 107 Dnr KS 03-412 312

Motion från Eva Pfister (s) att det snarast inrättas cykelbanor i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) lämnar in följande motion om att det snarast bör inrättas cykelbanor i Norrtälje stad.

”Motion etc………” Bilaga § 107.

________

KF § 108 Dnr KS 03-415 315

Motion från Maija Kohtanen (s) med förslag om att centrumparkering byggs ut västerut ovanför bussparkeringen i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Maija Kohtanen (s) lämnar in följande motion med förslag om att centrumparkering byggs ut västerut ovanför bussparkeringen i Hallstavik.

”Motion etc…….” Bilaga § 108

__________

KF § 109 Dnr KS 03-417 021

Interpellation från Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang ursäkt för kränkande behandling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ursäkt för kränkande behandling.

”Interpellation etc……” Bilaga § 109.

__________

KF § 110 Dnr KS 03-416 822

Interpellation från Maija Kohtanen (s) till kommunstyrelsens ordförande ang utomhusbadet i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Maija Kohtanen (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående utomhusbadet i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 110.

____________


KF § 111 Dnr KS 03-432 822

Interpellation från Maija Kohtanen (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang utomhusbadet i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Maija Kohtanen (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående utomhusbadet i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 111.

____________

KF § 112 Dnr KS 03-418 730

Interpellation från Bridget Wedberg (mp), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Ingrid Landin (mp) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om mat och livskvalitet för de äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Ingrid Landin (mp) ställer med kommunfullmäktigs godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om mat och livskvalitet för de äldre.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 112.

_________

KF § 113 Dnr KS 03-419 001

Interpellation från Bridget Wedberg (mp), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Ingrid Landin (mp) till kommunstyrelsens ordförande om representation i Miljörådet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Ingrid Landin (mp) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om representation i miljörådet.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 113.

_________

KF § 114 Dnr KS 03-237 809

Besvarande av interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande från Elisabeth Björk (s) och Bodil Henriksson (s) om kultur- och fritids-nämndens hantering av ärenden i Rimbobygden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) och Bodil Henriksson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-03-31, § 72 följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om kultur- och fritidsnämndens hantering av ärenden i Rimbobygden.

”Interpellation etc………” Bilaga § 114.


Beslutande sammanträde

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Göte Waara (kd) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 114.

Bodil Henriksson (s) yttrar sig.

__________

KF § 115 Dnr KS 03-292 105

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om kommunens informationsresurser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-03-31, § 73 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens informationsresurser.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 115.

________

KF § 116 Dnr KS 03-295 338

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Elisabeth Björk (s) om uppsnyggning av Finsta stationsområde och övrig kommunal mark i Finsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-03-31, § 75 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om uppsnyggning av Finsta stationsområde och övrig kommunal mark i Finsta.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 116.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 116.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

________

KF § 117 Dnr KS 03-296 003

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) om majoritetens ställnings-tagande till oppositions-förklaring för mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-03-31, § 76 följande interpellation om majoritetens ställningstagande till oppositions-förklaring för mandatperioden 2003-2006.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 117.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 117.

Bertil Karlsson (v) och Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

________

KF § 118 Dnr KS 03-303 537

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Mats Dannewitz Linder (mp), Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) om utbyggnad av Mellingeholms flygfält

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Mats Dannewitz Linder (mp), Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-03-31, § 78 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnad av Mellingeholms flygfält

”Interpellation etc………” Bilaga § 118.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 118.

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

__________

KF § 119 Dnr KS 03-293 623

Besvarande av interpellation till barn- och skolnämndens ordförande från Katrine Mattsson (s) och Roland Larsson (s) om skolskjutsar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Katrine Mattsson (s) och Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-03-31, § 74 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om skolskjutsar.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 119.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 119.

Roland Larsson (s), Bertil Karlsson (v) och Roine Wallin (fp) yttrar sig.

________

KF § 120 Dnr KS 03-302 610

Besvarande av interpellation till barn- och skolnämndens ordförande från Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) om att ge verkställighetsuppdrag till förvaltningen utan beslut i nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-03-31, § 77 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om att ge verkställighetsuppdrag till förvaltningen utan beslut i nämnden.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 77.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

Svar etc…………” Bilaga § 120.

Olle Jansson (s) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

___________
KF § 121 Dnr Ks 03-294 626

Besvarande av fråga till kommunstyrelsens ordförande från Eva Pfister (s) om hur sommarens feriearbeten kommer att organiseras

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Eva Pfister (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-03-31, § 79 följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur sommarens feriearbeten kommer att organiseras.

”Fråga etc………” Bilaga § 121.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 121.

Eva Pfister (s) yttrar sig.

__________


KF § 122 Dnr KS 03-304 370

Besvarande av fråga till kommunstyrelsens ordförande från Mats Dannewitz Linder (mp) om kommunens elinköp

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Mats Dannewitz Linder (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-03-31, § 80 följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens elinköp.

”Fråga etc………” Bilaga § 122.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 122.

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

__________

KF § 123 Dnr KS 03-63 102

Val av nämndeman

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny nämndeman utse

Lars Levin (m)
Lotsgatan 6
761 41 Norrtälje

Bakgrund

Inger Ganheden-Fong (m) har i skrivelse 2003-02-28 avsagt sig uppdrag som nämndeman.

Norrtälje tingsrätt har 2003-03-06 beviljat Inger Ganheden-Fong (m) entledigande och ber att fullmäktige utser en ny nämndman.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________KF § 124

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Nedanstående meddelanden sändes ut till kommunstyrelsen den 10 april 2003:

Dnr KS 03-261 007
Bohlin & Strömberg; Analys av omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:17; Tillfällig lösning för spridning av adresser i samhället

Dnr KS 03-238 291
Barn i Riala skola; Namnlistor (ca 75 namn) Vi vill ha en matsal!

Dnr KS 02-576 311
Vägverket ang hantering av bryggor av strategisk betydelse för skärgårdens utveckling

Svenska kommunförbundet; Köp av boendeplatser för personer med LSS-insatser

Svenska kommunförbundets inbjudan till konferensen; Vem skall finansiera och driva framtidens kultur- och idrottsanläggningar

Gryts Skärvårdsförening; Levande skärgård, sunt turistfiske, respekterad rättsstat

Statens offentliga utredningar; Trygga medborgare – säker kommunikation, Förslag till gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet

Dnr KS 03-216 427
”Rädda Limmaren”, Jonas Schwieler ang utbyggnad av Norrtälje flygfält

Dnr KS 03-214 870
Länsstyrelsens beslut med anledning av ansökan om bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Arholma 1:34 forts

KF § 124 forts

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang omlastningsstationen vid Görla

Arbetsmiljöverkets meddelande om att ärende har avslutats gällande Solhems ålderdomshem

Dnr KS 03-192 312
Vägverkets ställningstagande till fortsatt arbete med projekt gång och cykelbana genom Älmsta i Norrtälje kommun

Regionplane- och trafiknämndens kallelse till sammanträde 2003-03-17

Regionplane- och trafiknämnden; Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen

Regionplane- och trafiknämndens protokoll från sammanträde 2003-02-19

Vägverkets skrivelse ang åtgärder mot trafikbuller i befintlig miljö

_________