NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Kommunfullmäktige 2003-06-16 1(55)

Plats och tid F.d. matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 18.00-22.45

Beslutande Enligt förteckning














Övriga deltagande Mats Törnquist, kommundirektör § 126
Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 126
Christina Nilsson, sekreterare



Utses att justera Åke Malmström (kd) och Ethel Söderman-Sandin (s)

Justeringens Ledningskontoret, tisdagen den 24 juni 2003 kl 15.00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer § 125 -157
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson Sune Alm §§ 139-144

Justerande ..................................................................................................................
Åke Malmström Ethel Söderman-Sandin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-06-16

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande





KF § 125

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Åke Malmström (kd) och Ethel Söderman-Sandin (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 24 juni 2003,
kl 15.00.

_________





KF § 126

Information från kommunstyrelsen

Kommundirektör Mats Törnquist inleder informationen med att presentera Norrtälje kommuns nyanställde informatör Lars Ahlqvist.

Ekonomichef Gunilla Edvinsson informerar om ekonomiskt utfall för de fyra första månaderna år 2003 samt förslag till budget och inriktning 2004-2006.

__________







KF § 127

Allmänhetens frågestund

Kajsa Nordgren ställer bl.a. frågor kring förslaget om eventuell nedläggning av Solhem samt omsorgsnämndens beslut att övergå till kylda matlådor.
Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) besvarar frågorna.

___________





KF § 128 Dnr KS 03-292 105

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om kommunens informationsresurser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-03-31, § 73 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens informationsresurser.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 128.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 128.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

________





KF § 129 Dnr KS 03-417 021

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang ursäkt för kränkande behandling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-04-28, § 109 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ursäkt för kränkande behandling.

”Interpellation etc……” Bilaga § 129.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 129.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

_________





KF § 130 Dnr KS 03-416 822

Besvarande av interpellation från Maija Kohtanen (s) till kommunstyrelsens ordförande ang utomhusbadet i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Maija Kohtanen (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-04-28, § 110 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående utomhusbadet i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 130.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 130.

Maija Kohtanen (s), Bengt Ericsson (c), Bridget Wedberg (mp) och Berit Jansson (c) yttrar sig.

____________








KF § 131 Dnr KS 03-419 001

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Ingrid Landin (mp) till kommunstyrelsens ordförande om representation i Miljörådet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Ingrid Landin (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-04-28, § 113 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om representa-tion i miljörådet.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 131.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 131.

Mats Dannewitz-Linder (mp), Bridget Wedberg (mp), Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s), Roland Larsson (s) och Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

_________





KF § 132 Dnr KS 03-432 822

Besvarande av interpellation från Maija Kohtanen (s) till kommun-styrelsens 1:e vice ordförande ang utomhusbadet i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till att denna interpellation har samma lydelse och svar som den i § 130 anse interpellationen besvarad.


Bakgrund

Maija Kohtanen (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-04-28, § 111 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående utomhusbadet i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 132.

Beslutande sammanträde

”Svar etc……….” Bilaga § 132.

_________





KF § 133 Dnr KS 03-418 730

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Ingrid Landin (mp) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om mat och livskvalitet för de äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Ingrid Landin (mp) ställde med kommunfullmäktigs godkännande vid sammanträde 2003-04-28,
§ 112 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om mat och livskvalitet för de äldre.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 133.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……………..” Bilaga § 133.

Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

_________





KF § 134 Dnr KS 03-252 706

Förslag till fastställande av avgift för att ombesörja begravning m m i dödsbon med tillgångar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att debitera dödsbon en timtaxa motsvarande den aktuella rättshjälpstaxan för det arbete som utförs i dödsbon med tillgångar.


Bakgrund

Socialkontoret anför i skrivelse 2003-02-24 att i ärvdabalken (ÄB) anges socialnämndens skyldigheter när det gäller förvaltning av dödsbon. Enligt 18 kap 2 § ÄB skall socialnämnden, om det behövs, göra vad som normalt åligger dödsbodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, dvs underrätta delägare, ombesörja begravning och om det behövs enligt föräldrabalken anmäla behov av god man för någon delägare.

Om det är ovisst om det finns arvinge/testamentstagare, skall socialnämnden anmäla dödsboet till allmänna arvsfonden.

Dessa arbetsuppgifter kan innebära åtskilliga timmars arbete för socialtjänstens handläggare. För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet. Enligt kommunförbundets jurists rekommendationer kan en timavgift motsvarande rättshjälpstaxan, f n 965 kr exkl moms tas ut från dödsboets medel. Denna taxa ska endast tas ut från de dödsbon med tillgångar som överstiger begravningskostnaderna.

Socialnämnden har vid sammanträde 2003-03-06, § 67 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att debitera dödsbon en timtaxa motsvarande den aktuella rättshjälpstaxan för det arbete som utförs i ovan beskrivna dödsbon.

forts








KF § 134 forts

Politisk beredning

Au 9/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-09, § 151 och föreslagit enligt socialnämndens beslut 2003-03-06, § 67.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 127 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

__________




KF § 135 Dnr KS 03-132 107

Köp av aktier i Östhandelsforum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att köpa 10 aktier i Östhandelsforum AB för 15 000 kronor från Västerås stad,

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget.


Bakgrund

Västerås stad har beslutat att sälja sina aktier i Östhandelsforum AB till Norrtälje kommun för 15 000 kronor. Västerås innehav består av 10 aktier i Östhandelsforum med ett nominellt värde på 1 000 kronor per aktie. Västerås stad gick in som delägare år 1997 och köpte aktierna för 15 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-15 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att köpa 10 aktier i Östhandelsforum AB för 15 000 kronor från Västerås stad, att finansiering sker inom kommunstyrel-sens budget.

Politisk beredning

Au 22/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-22, § 195 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-15.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har 2003-06-05, § 140 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
__________





KF § 136 Dnr KS 02-67 291

Nybyggnad av kök i Riala skola – val av alternativ samt tilläggsanslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tillbyggnad sker av såväl tillagningskök som matsal vid Riala skola,

att bevilja tekniska nämnden 2,8 mkr utöver tidigare beviljat investerings-anslag – totalt 8,8 mkr – för uppförande av kök och matsal i Riala skola,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-02-17 beslutat att bevilja tekniska nämnden 6,0 mkr i investeringsanslag för uppförande av kök i Riala skola att ianspråktas efter kommunstyrelsens beslut samt att uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud på såväl kök som matsal. Vidare beslöts att behov av lösa inventarier ska inrymmas i barn- och skolnämndens inventarieanslag för 2003.

Tekniska kontoret har nu infordrat anbud för nybyggnad av kök samt Tekniska kontoret har nu infordrat anbud för nybyggnad av kök samt sidoanbud för nybyggnad av matsal i Riala skola. Förmånligaste anbudet för uppförande av kök är 7,6 mkr, vilket är 1,6 mkr mer än beviljat anslag. Sidoanbud på uppförande av matsal uppgår till 1,2 mkr, vilket innebär att totalpriset uppgår till 8,8 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-20 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillbyggnad sker av såväl tillagningskök
som matsal vid Riala skola, att bevilja tekniska nämnden 2,8 mkr utöver tidigare beviljat investeringsanslag – totalt 8,8 mkr – för uppförande av kök och matsal i Riala skola, att finansiering sker med egna medel. forts





KF § 136 forts

Politisk beredning

Au 22/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 188 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-20.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 157 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/6 Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och deltar ej vid behandlingen av detta ärende. Linda Hoflund (fp) tjänstgör istället.

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________





KF § 137 Dnr KS 03-494 710

Förslag till förändrad barnomsorgstaxa i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till ny barnomsorgstaxa,

att kommunfullmäktige upphäver den 17 december 2001, § 303 antagna barnomsorgstaxan,

att framgent under perioden 1 september – 31 maj göra ett avdrag på barnomsorgsavgiften motsvarande 15 timmar per vecka för alla barn inskrivna i barnomsorgen och som har rätt till allmän förskola, samt

att taxan skall gälla från och med den 1 juli 2003.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Den 1 januari 2002 infördes maxtaxa i Norrtälje kommun. Taxan utformades i tre olika intervaller för förskolebarn 1-5 år: 1-15 tim/vecka, 15,1-30 tim/vecka och 30,1 tim/vecka och däröver. Avgift tas ut 12 månader per år och beräknas på bruttoinkomst t o m 38.000 kronor per månad.

Staten har beslutat att fr o m den 1 januari 2003 erbjuds alla barn fr o m höstterminen det år de fyller fyra år avgiftsfri allmän förskola 525 timmer per år. Barn- och skolnämnden har beslutat att avgiftsbefrielse även skall gälla barn i aktuell ålder som har barnomsorg i familjedaghem samt att avgiftsreduceringen skall gälla under hela året motsvarande 15 tim/vecka.

För att finansiera kostnader med anledning av det ökade barnomsorgsbehovet behöver barn- och skolnämnden öka sina intäkter. forts





KF § 137 forts

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut 2003-04-14 möjliggör en ökning av nämndens intäkter för andra halvåret 2003 med ca 2 miljoner kronor.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2003-04-14, § 49 föreslagit kommunfullmäktige besluta att barnomsorgstaxan för förskolebarn i åldern 1-5 år skall för barn nr 1 (det yngsta barnet) vara 1% av bruttoinkomsten för timintervallet 0-15 timmar per vecka och 3 % av bruttoinkomsten för 15,1 timmar per vecka och däröver, att under perioden 1 september – 31 maj göra
ett avdrag på barnomsorgsavgiften motsvarande 15 timmar per vecka för alla barn inskrivna i barnomsorgen och som har rätt till allmän förskola, att den nya barnomsorgstaxan skall gälla fr o m den 1 juli 2003.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny barnomsorgstaxa, att kommunfullmäktige upphäver den 17 december 2001, § 303 antagna barnomsorgstaxan, att framgent under perioden 1 september – 31 maj göra ett avdrag på barnomsorgsavgiften motsvarande 15 timmar per vecka för alla barn inskrivna i barnomsorgen och som har rätt till allmän förskola, samt att taxan skall gälla från och med den 1 juli 2003.

Politisk beredning

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-06-03, § 206 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-03.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 165 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/6 Yrkanden:

Lotta Lindblad-Söderman (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts





KF § 137 forts

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
att taxan skall gälla fr.o.m den 1 september 2003.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på de tre första att-satserna och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag att taxan skall gälla fr.o.m den 1 juli 2003 och Elisabeth Björks (s) m.fl. förslag att taxan skall gälla fr.o.m den 1 september 2003 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

____________






KF § 138 Dnr KS 03-6 821

Beviljande av investeringsanslag för upprustning av Långsjöskolans sporthall i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 9 800 tkr i investeringsanslag för upprustning av Långsjöskolans sporthall,

att finansiering sker med egna medel samt

att hallen skall vara färdigställd till vårterminens början år 2004.


Bakgrund

Långsjöskolans sporthall i Rimbo uppfördes 1964. Sporthallen som används av såväl skolan som föreningslivet har inte upprustats och är idag i stora delar nedsliten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalade vid sammanträde 2003-05-22 att kommunen skall genomföra en snabb upprustning i egen regi av hallen så att den kan stå färdig till vårterminen 2004. Arbetsutskottet uttalade vidare att man inte är beredd att under renoveringstiden anskaffa en temporär ersättningshall.

Tekniska kontoret har tidigare i processen tagit fram ett förslag till upprustning. Priset för upprustningen uppgick då till mellan 9 och 10 miljoner kronor. Kalkylen har stämts av efter uttalandet från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-05-22, § 57 bland annat beslutat att hos kommunstyrelsen hemställa om ett investeringsanslag om 9,8 mkr för upprustning av Långsjöskolans sporthall.



forts





KF § 138 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-04 yttrat sig i ärendet och föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 9 800 tkr i investeringsanslag för upprustning av Långsjöskolans sporthall, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 5/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-06-05, § 207 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-04.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 166 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________




KF § 139 Dnr KS 01-1021 317

Besvarande av motion från Katarina Jansson (s) ang belysningen i kommunens offentliga miljöer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- med hänvisning till brottsförebyggande rådets yttrande och med instämmande i motionens syfte –

att uppdra till tekniska nämnden att se över och vid behov förbättra belysningen samt

att därmed anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-26, § 280. I motionen föreslås att belysningen i kommunens offentliga miljöer ses över och förbättras.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2002-02-18 uttalat att kommunal belysning finns för den offentliga platsmark som omfattas av det kommunala gatu- och vägnätet samt gång- och cykelvägar och parkvägar som vinterväghålls.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-03-21, § 55 beslutat uttala att belysningen av den offentliga platsmarken är tillfredsställande samt att föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed skall anses besvarad.

Brottsförebyggande rådets samordnare Lars Amundsson har i yttrande 2002-11-26 bl a anfört att det är önskvärt att miljöer som upplevs som otrygga förses med nödvändig belysning. Ökad belysning rekommenderas för att förebygga skadegörelse och klotter. forts





KF § 139 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-28 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till tekniska nämndens uttalande 2002-03-21, § 55 att belysningen av den offentliga platsmarken är tillfredsställande, att anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 9/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-09, § 153 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-28.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 128 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/6 Yrkanden:

Katarina Jansson (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s) och Eva Pfister (s)
bifall till motionen.

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen
forts





KF § 139 forts

Omröstningsresultat

Med 34 ja-röster och 27 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.


__________






KF § 140 Dnr KS 02-140 171

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang brandsäkerheten i servicehus

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till räddningstjänsten att som stöd till övriga förvaltningar, ta fram policy, riktlinjer, tidsplan och stöd med inriktning att kommunen skall införa Systematiskt Brandskyddsarbete inom alla sina verksamheter. Policyn skall godkännas av kommunstyrelsen efter remiss till samtliga nämnder. Tidplan och riktlinjer godkännes av kommunstyrelsen,

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 39. I motionen föreslås att räddningstjänsten får i uppdrag att utreda och föreslå säkerhetsnivå på våra äldrebostäder och servicehus.

Räddningstjänsten redovisar sin syn på motionen i PM 2002-03-28.

Sammanfattningsvis konstateras att ansvaret för säkerhetsnivån åvilar ägare eller innehavare, räddningstjänsten är tillsynsmyndighet. Räddningstjänsten är positiv till att delta som referens eller rådgivande tillsammans med ansvariga förvaltningar och försäkringsbolag. Det kan i vissa fall underlätta tillsynsverksamheten. Räddningstjänsten föreslår i skrivelse 2002-04-23 tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-05-23, § 151 föresla-
git kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till räddnings
tjänstens yttrande – att avslå motionen.



forts





KF § 140 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-23 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-05-23, § 151 – att anse motionen vara besvarad.

Räddningstjänsten har i kompletterande yttrande föreslagit att uppdra till räddningstjänsten att som stöd till övriga förvaltningar, ta fram policy, riktlinjer, tidsplan och stöd med inriktning att kommunen skall införa Systematiskt Brandskyddsarbete inom alla sina verksamheter. Policyn skall godkännas av kommunstyrelsen efter remiss till samtliga nämnder. Tidplan och riktlinjer godkännes av kommunstyrelsen,

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 87 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-23.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2003-03-13, § 45 att vilandeförklara ärendet.

Au 9/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-09, § 154 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-23 och räddningstjänstens kompletterande yttrande.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 129 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Allan Edehamn (s), Lars-Erik Jansson (s) och Kajsa Hansson (c) yttrar sig.
________






KF § 141 Dnr KS 02-760 819

Besvarande av motion från Helena Ekekihl (mp) ang förstärkning och omorganisation av taltidningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2003-03-27, § 32 och 33 samt ledningskontorets skrivelse 2003-04-28 – anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Motionen inlämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-09-30, § 220. I motionen föreslås att taltidningens lokalfråga löses, att taltidningen organiseras under kommunstyrelsen, att resurserna till taltidningen ökas så att den får rimliga förutsättningar att utvecklas.

Taltidningen är idag en verksamhet som ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och utgör en del av kultur- och fritidsförvaltningens organisation.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2003-03-02 anfört att förvaltningen arbetar med en översyn av såväl verksamhet och resurser som organisation av taltidningen. Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2003-03-27, § 32 beslutat att motionen skall beaktas i den pågående organisationsöversynen.

Kultur- och fritidsnämnden har i samband med behandlingen av förslag till ny organisationstillhörighet för taltidningen 2003-03-27, § 33 föreslagit att taltidningen överförs från kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde till kommunstyrelsen för att organisatoriskt inordnas i ledningskontorets verksamhet från och med den 1 maj 2003.



forts





KF § 141 forts

Tjänstemannaberedning

I samband med behandlingen av ärendet taltidningens organisationstillhörighet, har ledningskontoret i skrivelse 2003-04-28 föreslagit att taltidningen överförs till ledningskontoret fr.o.m. den 1 juni 2003 och att samordning sker med Radio Roslagens verksamhet enligt tecknat avtal.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-05-05 kommunfullmäktige besluta
att - med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2003-03-27, § 32 och 33 samt ledningskontorets skrivelse 2003-04-28 – anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 166 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 130 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/6 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

__________









KF § 142 Dnr KS 02-501 512

Besvarande av motion från Britt-Marie Åhman (c) ang fartdämpande åtgärder i Svanberga

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-11-14, § 254 –

att bifalla motionen samt

att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att fartdämpande åtgärder anläggs i Svanberga och att projektet ges hög prioritet.

Protokollsanteckning

Lars Bäck (s) låter anteckna till protokollet att man skall avråda från att använda gupp.


Bakgrund

Motionen inlämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-05-27, § 143. I motionen föreslås att Norrtälje kommun hemställer hos Vägverket att fartdämpande åtgärder anläggs genom Svanberga samt att projektet ges hög prioritet.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2002-07-12 anfört att Vägverket främst bör vidtaga trafiksäkerhetsåtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister) till exempel åtgärder vid befintliga övergångsställen för att säkra skolbarnens skolväg samt en utbyggd gc-bana. Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden att tillstyrka motionen.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-11-14 beslutat att tillstyrka motionen.


forts





KF § 142 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-11-14, § 254 –
att bifalla motionen samt att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att fartdämpande åtgärder anläggs i Svanberga och att projektet ges hög prioritet.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 167 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 131 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/6 Yrkanden:

Roine Wallin (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Lars Bäck (s)
bifall till kommunstyrelsen, samt anteckning till protokollet att man skall avråda från att använda gupp.

Britt-Marie Åhman (c), Jan Sjöblom (s) och Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

_________





KF § 143 Dnr KS 02-105 101

Besvarande av motion från Britt-Marie Åhman (c) ang att låta kommuninnevånarna väcka förslag i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 35.

Demokratiberedningen har 2002-04-17, § 18 beslutat - att med hänvisning till demokratiberedningens förslag 2002-04-17, § 17 beträffande medborgarförslag – anse motionen besvarad. Demokratiberedningen har i sitt beslut, § 17 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att medge rätt för kommunmedborgare folkbokförda i kommunen att under en försöksperiod av tre år väcka ärende i fullmäktige, att bifalla demokratiberedningens förslag till tillägg i fullmäktiges arbetsordning beträffande medborgarförslag och att utvärdera/följa upp försöksperioden efter två år.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 bl.a. hänvisat till att kommunfullmäktiges presidium uttalat sig negativa till att införa medborgerlig förslagsrätt i kommunfullmäktige med hänvisning till att vi har en representativ demokrati där kommunens medborgare har möjlighet att via sina partier föra fram förslag till fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 2003-04-28 att ställa sig positiva till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.

forts







KF § 143 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-02 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 168 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-02.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 132 föreslagit med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-04-28, § 97att motionen skall anses vara besvarad.

Beslutande sammanträde

Kf 16/6 Yrkande:

Bengt Ericsson (c)
återremiss

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

_________






KF § 144 Dnr KS 02-245 866

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) om att en staty av Astrid Lindgren sätts upp utanför biblioteket eller annan lämplig plats

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.



Bakgrund

Håkan Jonsson (s) inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 62. I motionen föreslås att en staty av Astrid Lindgren sätts upp utanför biblioteket eller annan lämplig plats.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt yttrande 2003-03-21anfört att förvaltningen är positiv till motionens förslag, men enligt uppgift, har Astrid Lindgren själv ej velat skildras avporträtterad. En annan väg är därför att med andra bildkonstnärliga gestaltningssätt skildra Astrid Lindgren och hennes gärning. Både stadsbiblioteket i Norrtälje och Furusund är lämpliga platser. Efter det att man valt ut platsen kan kommunen antingen utse en utvald konstnär att utföra uppdraget eller utlysa en tävling.

Kultur- och fritidsnämnden har 2003-03-27, § 43 yttrat sig i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande samt att därmed anse motionen vara besvarad.

forts





KF § 144 forts

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 169 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 133 föreslagit att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande samt
att därmed anse motionen vara besvarad.

_________










KF § 145 Dnr KS 01-634 012

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s), Katarina Jansson (s) och Ragnar Bergsten (s) ang bostadsförsörjningsprogram

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret ge förslag till hur bostadsplaneringsprocessen kan förbättras samt

att därmed anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-25, § 164. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med gällande lagstiftning, ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett bostadsförsörjnings- och genomförandeprogram för tiden 2002 till 2010.

Tjänstemannaberedningen

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-15 lämnat synpunkter på motionen och anför bland annat att upprättande av ett bostadsförsörjnings- och genomförandeprogram, i likhet med det som upprättades fram till mitten av 1990-talet, inte löser möjligheten att påverka bostadsproducenterna. I stället bör förtydliganden av planeringsprocessen tas fram.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret ge förslag till hur bostadsplaneringsprocessen kan förbättras samt att därmed anse motionen vara besvarad. forts





KF § 145 forts

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 86 beslutat att vilandeförklara ärendet.

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 170 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträdet den 22 maj 2003.

Au 22/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 193 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträdet den 5 juni 2003.

Au 5/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-05, § 199 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-15.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 134 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

16/6 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Torgny Åberg (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Ragnar Bergsten (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v)
bifall till motionen

Kjell Jansson (m), Roland Larsson (s), Elisabeth Björk (s), Christer Candal (m), Ingvar Jacobsson (m), Jan Emanuel Johansson (s) och Arne Lilja (kd) yttrar sig..

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

___________





KF § 146 Dnr KS 02-763 315

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang parkeringsplatser i Hallstaviks Centrumområde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-04-25, § 40 –

att avslå motionen i avvaktan på att områdets användning klargörs i ett program för detaljplan.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Allan Edehamn (s) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-11-21, § 334. I motionen föreslås att parkeringsområdet vid Odenvägen utökas och snyggas till.

Tekniska kontoret har i yttrande 2003-03-24 anfört att föreslaget område för utökande av parkeringsplatsen är kommunens fastigheter Hallsta 1:50 och 1:51 som ligger i anslutning till befintlig parkeringsplats. Enligt gällande detaljplan, fastställd 1982-03-31, är marken avsedd för bostadsändamål.

Fråga har också väckts om att eventuellt lokalisera en badanläggning till detta område. Med anledning av detta anser tekniska kontoret att frågan om anläggande av parkering bör avvakta ett program för detaljplan för området.

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde 2003-04-24, § 40 att avstyrka motionen i avvaktan på att områdets användning klargörs i ett program för detaljplan.

forts





KF § 146 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-04-25, § 40 –
att avslå motionen i avvaktan på att områdets användning klargörs i ett program för detaljplan.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 172 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 135 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Allan Edehamn (s)
bifall till motionen

Berit Jansson (c) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________










KF § 147 Dnr KS 01-716 434

Besvarande av motion från Kjell Jansson (m) ang hemställan hos regeringen att s.k. skottpengar införes för att uppmuntra minkjakt i syfte att öka sjöfågelbeståndet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen samt

att uppdra till ledningskontoret att tillskriva regeringen om införande av skottpengar för att uppmuntra minkjakt i syfte att öka sjöfågelbeståndet.


Bakgrund

Motionen inlämnades av Kjell Jansson (m) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-08-27, § 185. I motionen föreslås att skottpengar införes för att uppmuntra minkjakt i syfte att öka sjöfågelbeståndet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-06 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra till ledningskontoret att tillskriva regeringen om införande av skottpengar för att uppmuntra minkjakt i syfte att öka sjöfågelbeståndet.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 173 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-06.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 136 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.


forts






KF § 147 forts

Beslutande sammanträde

Kf 16/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m) och Bertil Karlsson (v)
bifall till motionen

___________
















KF § 148 Dnr KS 03-134 050

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra åt kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda frågan om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling med beaktande av motionärens förslag.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-17, § 13. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-05-05 att Norrtälje kommun inte i dagsläget bör lägga utredningsresurser på en frågeställning som juridiskt inte är klarlagd på nationell nivå och där översynsarbetet redan pågår.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen och inte utreda frågan om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling förrän Nämnden för offentlig upphandling har slutfört sitt regeringsuppdrag att se över frågeställningen i sin helhet.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 174 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 137 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.

forts





KF § 148 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars Bäck (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till motionen.

Bridget Wedberg (mp)
i första hand återremiss och i andra hand bifall till motionen.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars Bäcks (s) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen

Omröstningsresultat

Med 27 ja-röster, 30 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla motionen.

_________





KF § 149 Dnr KS 00-296 370

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) m fl ang alternativa energikällor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-11-05 – anse motionen vara besvarad.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-18, § 171. I motionen föreslås att en särskild ansvarig grupp bildas med uppgift att snarast arbeta fram förslag på lämpliga objekt för alternativa energisatsningar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2002-11-05 yttrat sig över motionen och anför bl.a. att arbetet med att byta ut de fossila energikällorna mot alternativa energikällor hittills varit framgångsrikt utan att någon särskild grupp funnits för ändamålet. Ledningskontoret anser därför att intentionerna i motionen redan tillgodoses med nuvarande organisation och föreslår kommunstyrelsen besluta att med stöd av ovanstående anse motionen besvarad.

Politisk beredning

Au 22/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-22, § 184 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-05.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 138 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts





KF § 149 forts

Beslutande sammanträde

16/6 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp)
bifall till motionen

Kjell Jansson (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

________










KF § 150 Dnr KS 02-975 026

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) angående lönen inom kvinnodominerade yrken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen och inte utreda en ny hanteringsordning motsvarande den i Eskilstuna kommun utan i stället fullfölja den modell för likalönesättning som redan utvecklats i Norrtälje kommun sedan år 2000.


Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-12-02, § 273. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda och pröva om en hantering motsvarande den som sker i exempelvis Eskilstuna kommun när det gäller uppvärdering av kvinnodominerade yrken kan införas i Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-10 redovisat Norrtäljes strategier för att åtgärda de olika löneskillnaderna. Ledningskontoret anför också att i Eskilstuna har kommunstyrelsen sedan i mitten av 90-talet budgeterat en mindre summa för att justera upp lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper i förhållande till män med likvärdigt arbete. Denna metod innebär uppenbarligen inte att man tagit några stora steg i riktning mot att kvinnodominerade yrken lönesätts i nivå med mansdominerade. Det är också osäkert om kvinnodominerade yrken i Eskilstuna lönesätts på ett likartat sätt som mansdominerade.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och inte utreda en ny hanteringsordning motsvarande den i Eskilstuna kommun utan i stället fullfölja den modell för likalönesättning som redan utvecklats i Norrtälje kommun.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2003-05-22.
forts





KF § 150 forts

Politisk beredning

Au 22/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 185 beslutat att återremittera ärendet i enlighet med dagens diskussion och att ärendet behandlas vid extra arbetsutskott den 5 juni 2003.

5/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-05, § 200 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-22.

5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 139 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

16/6 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Lars Bäck (s) yttrar sig.
__________






KF § 151 Dnr KS 03-534 789

Motion från Kerstin Bergström (s) om omvårdnadsplatser för invånare under 65 år i Norrtälje kommun, avlastningsplatser, palliativa vård-platser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till omsorgsnämnden för yttrande.


Beslutande sammanträde

Kerstin Bergström (s) lämnar in följande motion om omvårdnadsplatser för invånare under 65 år i Norrtälje kommun, avlastningsplatser, palliativa vård-platser.

”Motion etc……….” Bilaga § 151.

____________





KF § 152 Dnr KS 03-530 434

Motion från Torgny Åberg (c) och Roland Larsson (s) om fler viltvatten och våtmarker i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden.


Beslutande sammanträde

Torgny Åberg (c) och Roland Larsson (s) lämnar in följande motion om fler viltvatten och våtmarker i kommunen.

”Motion etc……..” Bilaga § 152.

___________






KF § 153 Dnr KS 03-536 512

Motion från Britt-Marie Åhman (c) om fartdämpande åtgärder i Nysättra

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till tekniska nämnden för yttrande.


Beslutande sammanträde

Britt-Marie Åhman (c) lämnar in följande motion om fartdämpande åtgärder i Nysättra.

”Motion etc……..” Bilaga § 153.

___________





KF § 154 Dnr KS 03-537 534

Interpellation från R Larsson (s), M-L Sellin (s) och M Lundgren (s): Bredband – bara för tätorter och kommunal förvaltning?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s), Marie-Louise Sellin (s) och Margaretha Lundgren (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation; Bredband – bara för tätorter och kommunal förvaltning?

”Interpellation etc……….” Bilaga § 154.

___________





KF § 155 Dnr KS 03-515 370

Fråga från Mats Dannewitz-Linder (mp) till kommunstyrelsens ordförande om kommunens elinköp

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Mats Dannewitz-Linder (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens elinköp.

”Fråga etc……..” Bilaga § 155.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Fråga etc……….” Bilaga § 155.

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

__________





KF § 156 Dnr KS 03-535 071

Fråga från Eva Pfister (s) till kommunstyrelsens ordförande om när demokratiberedning skall tillsättas

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om när demokratiberedning skall tillsättas.

”Fråga etc……..” Bilaga § 156.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

”Huruvida demokratiberedning skall tillsättas kommer vi att ta ställning till när vi tagit beslut om budget 2004.”

_________





KF § 157

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Förteckning över inneliggande motioner

Nedanstående meddelanden är utsända till kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:24 ang att kommunerna behöver bra chefer på toppchefsnivå

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:26 ang budgetförutsättningar åren 2003-2006

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:33 ang kommunernas ekonomiska läge april 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:34; Vårpropositionen år 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:35 ang den svenska bostadsmarknaden

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:41 ang budgetförutsättningar åren 2004-2006

Svenska Kommunförbundet; Kommunernas ekonomiska läge

Svenska kommunförbundets seminarium den 16 juni ”Satsa på den kommunala naturvården”

Räddningstjänstens meddelande ang projektet brandmän i vården

Dnr 03-25 014
Banverkets remiss; Framtidsplan för järnvägen 2004-2015

forts






KF § 157 forts

Dnr KS 03-39 014
Stockholmsberedningen; Yttrande över Vägverkets plan Den goda resan, förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015

Dnr KS 02-1045 011
Stockholmsberedningen; Yttrande över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2004-2015

Finansdepartementets skrivelse ”Utveckling inom den kommunala sektorn”

Skolverkets remiss ang ansökan från Finsta Gården AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillstånd till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun

Nationalkommitténs slutbetänkande (SOU 2003:31) En hållbar framtid i sikte

Omsorgsnämndens beslut 2003-03-31, § 37; Förslag till neddragningar under verksamhetsåret 2003

Dnr KS 02-303 730
Omsorgsförvaltningen ang påminnelse från kommunstyrelsen i ärendet ”Uppdrag till omsorgsnämnden att utreda ett kundvalssystem i omsorgens verksamhet”

Start – ett samverkansprojekt mellan polisen, brandförsvaret och Stockholms stad för ungdomar i riskzon

Dnr KS 02-1005 311
Länsstyrelsens yttrande ang arbetsplan för väg 280 Rimbo-Edsbro, vägskäl vid Bobacken (väg 1081) i Norrtälje kommun

Dnr KS 03-320 843
Länsstyrelsens beslut ang bidrag till Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Prästgården 1:1, Länna gamla prästgård

forts





KF § 157 forts
Dnr KS 03-319 805.70
Länsstyrelsen ang bidrag till skebobruks museiförening för utarbetande av underlag för utställning och trycksak i Skebobruks museum

Länsrättens beslut ang barn- och skolnämndens beslut 2002-12-17, § 162, överklagat av Sverker Bohlin, Norrtälje.

Banverkets remiss av ny järnväg Umeå-Haparanda

Jämställdhetsombudsmannen; Information om kommande granskning avseende efterlevnad av jämställdhetslagens bestämmelser om Arbetsförhållanden inom räddningstjänsten

Vägverket; Väg 283 Gång- och cykelbana genom Älmsta. Mätnings- och projekteringsarbeten utmed väg 283

Ny folder från Sjöfartsverket

Stockholmsberedningen ang Lägesrapport om arbetet med att lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet inom Stockholms län samt transportmöjligheterna mellan Stockholm och övriga Mälardalen, övriga landet och internationellt.

Folkbildningsrådet; Viljan finns – ny informationsskrift om svensk folkbildning

E-post; ”En läkares oro för mobilantennernas strålning”