Kommunfullmäktige 2003-08-25 1(41)

Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 09.00-16.00. Ajournering 12.00-13.00 för måltidsuppehåll

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Berit Jansson (c) och Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret onsdagen den 3 september 2003, kl 14.00.


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 158-182
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson Sune Alm

Justerande ..................................................................................................................
Berit Jansson Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-08-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 158

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Berit Jansson (c) och Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 3 september 2003, kl 14.00.

_________

KF § 159

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna föreslagen arbetsordning för dagens sammanträde.


Beslutande sammanträde

Föreligger förslag till arbetsordning från kommunfullmäktiges presidium.

___________

KF § 160 Dnr KS 03-77 041

Förslag till budget och inriktning 2004-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera förslag till budget och inriktning 2004-2006 till kommunstyrelsen, samt

att nästa kommunfullmäktigesammanträde äger rum den 8 september 2003,
kl 18.00.


Bakgrund

Budgetprocessen för framtagande av budget 2004-2006 har förändrats i förhållande till tidigare år då beslut fattats av kommunfullmäktige först i november månad. Den förändrade processen innebär att beslut fattas av fullmäktige redan i augusti och att nämnderna får tid under hösten att planera verksamheten för kommande år och fatta beslut om verksamhetsplan och internbudget före årsskiftet.

Ledningskontoret har i samråd med förvaltningarna tagit fram ett förslag till budget 2004-2006 som är balanserat med nuvarande skattesats och som täcker in tidigare års underskott enligt kommunallagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till nämnderna för synpunkter. En sammanfattning av remissvaren framgår av avsnittet om driftbudget och investeringsbudget.

Föreligger gemensamt förslag till budget och inriktning 2004-2006 från moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna, daterat 2003-06-24.

Föreligger MBL-protokoll 2003-06-26.

Föreligger socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budget 2004, daterad 2003-08-05. forts

KF § 160 forts

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till budget och inriktning 2004-2006.

Politisk beredning

Au 25/6 Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2003-06-25, § 215 a föreslagit enligt den borgerliga majoritetens förslag 2003-06-24.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 173 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt följande:

Driftbudget 2004

Kommunstyrelsen
att bevilja kommunstyrelsen 140 023 tkr i driftbudget varav 1 315 tkr avser anslag till kommunens revisorer, 42 511 tkr till räddningstjänsten, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att senast till oktober lämna förslag på åtgärder inom budget 2004 för att uppnå budgetbalans motsvarande cirka 7000 tkr samt att uppdra till kommunstyrelsen att konkurrensutsätta servicekontorets post- och offsetfunktioner och att externa kostnader skall utvärderas mot kostnader i egen regi, ”egenregianbud”, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 958 tkr i driftbudget.

Byggnadsnämnden
att bevilja byggnadsnämnden 6 132 tkr i driftbudget.

Kultur- och fritidsnämnden
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 66 242 tkr i driftbudget, att kultur- och fritidsnämnden från år 2004 skall ha ansvar för tillsyn, skötsel och underhåll av de av kommunen ägda utomhusplacerade konstverken.

forts

KF § 160 forts

Socialnämnden
att bevilja socialnämnden 78 719 tkr i driftbudget samt att socialnämndens begäran om överföring av anslag för sysselsättningsskapande åtgärder 200 tkr utreds under hösten och att beslut fattas före årsskiftet 2003/04.

Omsorgsnämnden
att bevilja omsorgsnämnden 585 891 tkr i driftbudget, att omsorgsnämndens äskande på ramökning med 10 000 tkr avslås, att uppdra åt omsorgsnämnden att arbeta fram förslag till direktiv för beräkning av behovet av bostäder i särskilt boende för äldre.

Barn- och skolnämnden
att bevilja barn- och skolnämnden 715 400 tkr i driftbudget.

Utbildningsnämnden
att bevilja utbildningsnämnden 218 821 tkr i driftbudget.

Tekniska nämnden
att bevilja tekniska nämnden 49 913 tkr i driftbudget, att godta avsteg från beslutad vinterväghållningsstandard inom kommunens gata/parkverksamhet och förvaltade fastigheter samt ge tekniska nämnden uppdrag att besluta om dessa avsteg, att godta avsteg från beslutad inomhustemperatur i förvaltade fastigheter samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att besluta om dessa avsteg.

Trafiksäkerhetsnämnden
att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 381 tkr i driftbudget.

Investeringsbudget 2004
att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
kommunstyrelse: 300 tkr
räddningstjänst: 4 600 tkr
att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov,
att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,
att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för maskiner och inventarier,
forts

KF § 160 forts

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 800 tkr i anslag för maskiner, inventarier och smärre anläggningsinvesteringar, att bevilja socialnämnden 150 tkr i anslag för maskiner och inventarier, att bevilja omsorgsnämnden 3 200 tkr i anslag för maskiner och inventarier, att bevilja barn- och skolnämnden 7 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier, att bevilja utbildningsnämnden 3 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier, att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier, att bevilja kommunstyrelsen 5 000 tkr i investeringsanslag för smärre investeringar, max 3 000 tkr per projekt, att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3 000 tkr per projekt, att bevilja tekniska nämnden 5 500 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 000 tkr, barn- och skolnämnden 3 000 tkr och utbildningsnämnden 500 tkr, att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.

Nämndövergripande förslag till beslut
att fastställa resultatbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 för Norrtälje kommun i enlighet med den borgerliga majoritetens förslag, bilaga 1,
att fastställa balansbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 för Norrtälje kommun i enlighet med den borgerliga majoritetens förslag, bilaga 2
att fastställa finansieringsbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 för Norrtälje kommun i enlighet med den borgerliga majoritetens förslag, bilaga 3
att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till
7,5 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31,
att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31,
att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,4 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31,
att fastställa en borgensavgift avseende de helägda kommunala bolagen gällande fr o m 2004-01-01 uppgående till 0,5 % av beviljad borgen att erläggas senast den 31 december årligen,
att överväga en minskning av antalet ledamöter i några nämnder fr o m 1 januari 2004 till att omfatta sju ledamöter och sju ersättare och att innan beslut tas inhämta erfarenheter från den nämndsorganisation som redan införts vid socialnämnden.

forts


KF § 160 forts

Beslutande sammanträde

Kommundirektör Mats Törnquist inleder med att informera om årets budget-process.

Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar förslag till budget och inriktning 2004-2006.

Därefter kommenterar gruppledarna Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp), Alf Werlinder (kd), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) årets budgetförslag.

Allmänpolitisk debatt

I den allmänpolitiska debatten som pågår kl 10.00-13.50 deltar Ragnar Bergsten (s), Christer Candal (m), Roland Larsson (s), Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s), Bridget Wedberg (mp), Kajsa Hansson (c), Bertil Karlsson (v), Lars Bäck (s), Olle Jansson (s), Elisabeth Björk (s), Kjell Jansson (m), Hans Andersson (fp), Inga-Brita Mörch (m), Ann Lewerentz (m), Clas Lagerlund (m), Mats Dannewitz-Linder (mp), Ingvar Jacobsson (m), Lenneke Sundblom (s), Holger Forsberg (s), Louise Branting (c), Stig Saverstam (kd) och Agneta Pettersson (fp).

Kf 25/8 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Alf Werlinder (kd), Inga-Brita Mörch (m), Ann Lewerentz (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Lenneke Sundblom (s), Olle Jansson (s), Lars Bäck (s), Elisabeth Björk (s) och Holger Forsberg (s)
i första hand återremiss av budgetförslaget för att redovisa på vilka nämnder det allmänna förslaget på neddragning med 7 mkr ska tas, att redovisa hur man löser driftkostnaden för Solhem som är borttagen i budgetramen för 2004, att redovisa ett underlag som visar att vi klarar Wernersson-pengarna 2004. I andra hand bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.
forts

KF § 160 forts

Ragnar Bergsten (s) med instämmande av Roland Larsson (s)
bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.

Bertil Karlsson (v)
återremiss

Bridget Wedberg (mp)
bifall till miljöpartiets budgetförslag 030822 innebärande bl.a. att kommunfullmäktige beviljar nedanstående driftbudget:
kommunstyrelsen 90.512 tkr, barn- och skolnämnden 722.400 tkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden 8.458 tkr, tekniska nämnden 45.645 tkr, omsorgsnämnden 592.891 tkr. Vad avser räddningstjänsten, utbildnings-nämnden, socialnämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritids-nämnden bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande på återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå återremissyrkandet.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst för avslag på återremissyrkandet
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet

Omröstningsresultat

Med 34 ja-röster och 27 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att med s.k. minoritetsåterremiss (KL 5 kap 36 §) återremittera ärendet till kommun-styrelsen.

_________

KF § 161 Dnr KS 03-552 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till att budgetförslaget återremitterats – vilandeförklara ärendet till extra sammanträde den 8 september 2003.


Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. För 2004 föreslås en oförändrad skattesats 20:12 kr/skattekrona.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2003-06-25 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2004.

Politisk beredning

Au 25/6 Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2003-06-25, § 216 a föreslagit enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2003-06-25.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 174 föreslagit kommunfullmäktige att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2004.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

__________
KF § 162 Dnr Dnr KS 03-498 042

Verksamhetsuppföljning, första tertialet, 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna tertialuppföljning 1, 2003,

att tillstyrka omsorgsnämndens äskande om ökat investeringsanslag med 1,5 mkr för inköp av hissar och ramper,

att finansiering sker med egna medel,

att ge nämnderna i uppdrag att, när kommunfullmäktige fastställt budget för 2004, där det är möjligt tidigarelägga besparingar så att de genomförs redan hösten 2003.


Bakgrund

Förvaltningarna har lämnat tertialuppföljningar till ledningskontoret. Dessa beskriver avvikelser under första tertialet i förhållande till planerad verksamhet samt en helårsprognos.

Några beräkningar av effekterna av det nya avtalet med kommunalarbetar-förbundet finns inte med i den prognos som finns upprättad i anslutning till rapporten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-06-24 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialuppföljning 1, 2003, att tillstyrka omsorgsnämndens äskande om ökat investeringsanslag med 1,5 mkr för inköp av hissar och ramper, att finansiering sker med egna medel, att uppdra till omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden samt tekniska nämnden att till kommunstyrelsens augustisammanträde rapportera vilka åtgärder som kommer att vidtagas eller har vidtagits för att ett underskott inte skall uppstå i bokslutet, att ge nämnderna i uppdrag att, när kommunfullmäktige fastställt budget för 2004, där det är möjligt tidigarelägga besparingar så att de genomförs redan hösten 2003. forts

KF § 162 forts

Politisk beredning

Au 25/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-25, § 217 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-24.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 175 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag samt för egen räkning beslutat att uppdra till omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden samt tekniska nämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 11 september rapportera vilka åtgärder som kommer att vidtagas eller har vidtagits för att ett underskott inte skall uppstå i bokslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m)
- enligt kommunstyrelsens förslag.

_________
KF 163 Dnr KS 02-378 214

Antagande av detaljplan för kv Fasanen och Rapphönan i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt byggnadsnämndens beslut 2003-04-24, § 167 anta detaljplan för kv Fasanen och Rapphönan i Norrtälje stad..

Bakgrund

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 19 april – 31 maj 2002 samt utställt under tiden 3 december 2002 – 10 januari 2003.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att reglera genomförd utbyggnad av livsmedelsbutiken ICA Norrköp samt att i samband därmed ordna tillförsel och inlastning av varor på ett mer trafiksäkert sätt.

Plandata

Planområdet ligger i stadsdelen Norgegärdet i utkanten av centrala Norrtälje. Det gränsar i norr till Vätövägen och i öster till Hamnvägen.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2003-04-24, § 167 beslutat att godkänna planförslaget med därtill hörande bestämmelse om upphävande av tomtindelningar för kvarteren Fasanen och Rapphönan och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 12/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 210 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2003-04-24, § 167.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 176 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
_________
KF § 164 Dnr KS 02-934 747

Begäran från kommunala pensionärsrådet att erbjuda Norrtälje Finska Förening en ordinarie och en ersättarplats i kommunala pensionärsrådet, revidering av reglemente

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt omsorgsnämndens beslut 2002-11-04, § 130.

Bakgrund

Norrtälje Finska Förening har i skrivelse den 1 november 2001 framfört önskemål om ”att Finska Föreningens pensionärer, tillhörande Sverigefinska Pensionärer, får en ordinarie och en ersättarplats i Norrtälje kommuns pensionärsråd och att omsorgsnämnden gör nödvändiga förändringar i rådets reglemente och sedan lämnar omarbetat reglemente till fullmäktige för behandling.”

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2002-11-04, § 130 beslutat föreslå kommunfullmäktige ändra nuvarande reglemente enligt i beslutet angivna förslag till ändringar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-22 anfört att man inget har att erinra varken mot omsorgsnämndens som Norrtälje Finska Föreningens förslag. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet.

Politisk beredning

Au 12/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 214 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-22.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 177 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
___________

KF § 165 Dnr KS 03-565 611

Höjning av terminsavgiften för elever i musikskolan från och med höstterminen 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att musikskoleavgiften skall vara 450 kronor per termin gällande från höst-terminen 2003 i enlighet med barn- och skolnämndens beslut 2003-06-23,
§ 77.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

I budget för år 2003 har Musikskolan ålagts ett besparingskrav om c:a 400.000 kronor förutom den generella neddragningen om 0,3 %.

Musikskolans rektor föreslår i skrivelse 2003-05-27 en höjning av musikskoleavgiften för alla elever till 450 kronor (tidigare avgift 350 kronor) att gälla från höstterminen 2003.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2003-06-23, § 77 beslutat att alla elever som går i Musikskolan skall erlägga avgift, att föreslå kommunfullmäktige besluta att musikskoleavgiften skall vara 450 kronor per termin gällande från höstterminen 2003.

Politisk beredning

Au 6/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-08-06 och föreslagit enligt barn- och skolnämndens beslut 2003-06-23, § 77.
forts

KF § 165 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Lotta Lindblad-Söderman (m) med instämmande av Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Olle Jansson (s)
i första hand återremiss och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag innebärande oförändrad terminsavgift i musikskolan.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Olle Jansson (s)
återtar sitt förstahandsyrkande.

Ragnar Bergsten (s), Stig Saverstam (kd), Britt Wennerfors (m), Kjell Jansson (m) och Jan Lindegren (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Elisabeth Björks (s) m.fl. avslagsyrkande.

Omröstningsresultat

Med 34 ja och 27 nej beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 166 Dnr KS 02-582 107

Ställningstagande till NCC:s förfrågan om övertagande av ägarandel i HB Järnvägsparken för 10,5 mkr

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta erbjudandet från NCC att förvärva NCC:s andel i Järnvägsparken HB för 10,5 mkr,

att finansiering sker med egna medel,

att under förutsättning att Roslagsbostäder AB och moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB så beslutar tillstyrka att Roslagsbostäder AB därefter förvärvar 1 % av Järnvägsparken HB av kommunen för 214 tkr.

Reservation

Moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2002-05-27, § 128 att inte tillstyrka en försäljning av fastigheterna Midgård 1 och Görla 9:6 ingående i Järnvägsparken HB. Efter fullmäktiges beslut inkom NCC med en förfrågan till kommunen om eventuellt övertagande av NCC:s ägarandel i handelsbolaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-09-25 att för närvarande avböja erbjudandet samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att uppta förhandlingar med NCC. NCC inkom därefter med ett erbjudande om att sälja sin andel för 12,5 mkr, vilket avböjdes av kommunstyrelsen 2002-11-06.

NCC har återkommit 2003-05-16 med ett erbjudande om att sälja sin andel för 10,5 mkr. Svar förväntas senast i augusti.
forts

KF § 166 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-30 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Alt 1
att anta erbjudandet från NCC att förvärva NCC:s andel i Järnvägsparken HB för 10,5 mkr, att finansiering sker med egna medel, att under förutsättning att Roslagsbostäder AB och moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB så beslutar tillstyrka att Roslagsbostäder AB därefter förvärvar 1 % av Järnvägsparken HB av kommunen för 214 tkr.

Alt 2
att avböja erbjudandet från NCC daterat 2003-05-16 att förvärva NCC:s andel i Järnvägsparken HB till ett pris av 10,5 mkr.

Politisk beredning

Au 6/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-08-06, § 224.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07 föreslagit kommunfull-mäktige besluta att anta erbjudandet från NCC att förvärva NCC:s andel i Järnvägsparken HB för 10,5 mkr, att finansiering sker med egna medel, att under förutsättning att Roslagsbostäder AB och moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB så beslutar tillstyrka att Roslagsbostäder AB därefter förvärvar 1 % av Järnvägsparken HB av kommunen för 214 tkr.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Bridget Wedberg (mp), Alf Werlinder (kd) och Bertil Karlsson (v)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Christer Candal (m) med instämmande av Hans Andersson (fp)
avslag på kommunstyrelsens förslag.
forts

KF § 166 forts

Därutöver yttrar sig Mats Dannewitz-Linder (mp).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________
KF § 167 Dnr KS 02-245 866

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) om att en staty av Astrid Lindgren sätts upp utanför biblioteket eller annan lämplig plats

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande samt

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 62. I motionen föreslås att en staty av Astrid Lindgren sätts upp utanför biblioteket eller annan lämplig plats.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt yttrande 2003-03-21anfört att förvaltningen är positiv till motionens förslag, men enligt uppgift, har Astrid Lindgren själv ej velat skildras avporträtterad. En annan väg är därför att med andra bildkonstnärliga gestaltningssätt skildra Astrid Lindgren och hennes gärning. Både stadsbiblioteket i Norrtälje och Furusund är lämpliga platser. Efter det att man valt ut platsen kan kommunen antingen utse en utvald konstnär att utföra uppdraget eller utlysa en tävling.

Kultur- och fritidsnämnden har 2003-03-27, § 43 yttrat sig i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande samt att därmed anse motionen vara besvarad.

fortsKF § 167 forts

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 169 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 133 föreslagit att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande samt
att därmed anse motionen vara besvarad.

Beslutande sammanträde

Christer Candal (m), Stig Saverstam (kd) och Kristina Almén (s) yttrar sig.

_________KF § 168 Dnr KS 03-537 534

Besvarande av interpellation från R Larsson (s), M-L Sellin (s) och M Lundgren (s) till kommunstyrelsens ordförande: Bredband – bara för tätorter och kommunal förvaltning?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s), Marie-Louise Sellin (s) och Margareta Lundgren (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-06-16, § 154 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: Bredband – bara för tätorter och kommunal förvaltning?

”Interpellation etc…….” Bilaga § 168.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 168.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

___________

KF § 169 Dnr KS 01-182 622

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) angående upphandling av mat på kommunens förskolor och skolor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - med hänvisning till servicekontorets skrivelse 2003-05-21 – avslå motionen.

Reservation

Bridget Wedberg (mp) och John-Erik Eriksson (c) till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-02-19, § 42. I motionen föreslås att kommunen ser över möjligheten att inhandla lokalt och ekologiskt framställd mat, att allt nötkött som serveras i förskolor och skolor är svenskt samt att en plan görs för att öka andelen lokalt och ekologiskt framställd mat för att på sikt servera det till 100 %.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i yttrande 2003-05-21 till ledningskontoret bland annat anfört att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Härav följer att den upphandlande enheten till exempel inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. Man kan i ett förfrågningsunderlag inte kräva att köttet skall vara svenskt, eftersom detta strider mot EG-rätten och således även mot svensk lag. Med anledning av ovanstående föreslår servicekontoret ledningskontoret besluta att avslå motionen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-29 föreslagit kommunfullmäktige besluta - med hänvisning till servicekontorets skrivelse 2003-05-21 – att avslå motionen. forts

KF § 169 forts

Politisk beredning

Au 12/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 217 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-29.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 178 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Patrik Dahl (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp) med instämmande av John-Erik Eriksson (c)
bifall till motionen

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 170 Dnr KS 02-135 179

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang krav på att alla fastighetsägare och villaägare skall vara skyldiga installera brandvarnare från årsskiftet 2003

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde, eftersom motionären ej är närvarande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 36. I motionen föreslås att alla fastighetsägare och villaägare skall vara skyldiga installera brandvarnare från årsskiftet 2003.

Räddningstjänsten har i yttrande 2002-05-06 till tekniska nämnden bland annat anfört att i samverkansforumet Rädd Sam-Norr pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en gemensam policy för hur man skall hantera kravet på obligatorisk brandvarnare, uppföljning och tillsyn samt information om kravet till allmänheten.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 172 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till räddningstjänstens yttrande anse motionen besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-09-02 redogjort för räddningsverkets allmänna råd samt innehållet i räddningstjänstlagen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ledningskontoret har i yttrande 2003-05-21, med hänvisning till Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:16, Brandvarnare i bostäder, föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
forts

KF § 170 forts

Politisk beredning

Au 21/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-11-21, § 332 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret för inarbetande av ny lagstiftning.

Au 12/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 218 föreslagit att motionen skall anses vara besvarad.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 179 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-06-19, § 172 samt ledningskontorets skrivelse 2003-05-21 – att motionen skall anses vara besvarad.

___________


KF § 171 Dnr KS 02-764 483

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) angående djurcirkusar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde, eftersom motionären ej är närvarande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-12-02, § 272 av Jan E. Johansson. I motionen föreslås att kommunal mark inte skall upplåtas till djurcirkusar, att inte några kommunala resurser skall gå till att stödja djurcirkus, att kommunen skall utöva en mycket aktiv och ambitiös lokal tillsyn enligt djurskyddslagen i de fall som djurcirkusar kommer till kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anför i yttrande 2003-03-26 att det är en politisk fråga om kommunal mark skall upplåtas till djurcirkusar. Om kommunal mark upplåtes skall den erbjuda djuren betesmöjligheter. Cirkusen skall kunna sätta upp till exempel elstängsel så att djuren kan gå i hägn. Vidare skall dricksvatten av god kvalitet finnas tillgängligt. Angående djurskyddstillsynen så bedrivs redan idag en aktiv tillsyn på djurcirkusar. I Stockholms län utgör länsveterinärenheten en knutpunkt för djurskyddstillsynen på de djurcirkusar som besöker länet. Djurskyddsinspektörerna i länets kommuner inspekterar de djurcirkusar som kommer till den egna kommunen.

Förbundet djurens Rätt har i skrivelse 2003-05-07 översänt ett faktablad om cirkusdjurens svåra situation samt en protestlista från sitt årsmöte.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-02 föreslagit kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande – anse motionen vara besvarad. forts

KF § 171 forts

Politisk beredning

Au 12/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 219 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-02.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 180 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande - att avslå 1:a att-satsen i motionen (att kommunal mark inte skall upplåtas till djurcirkusar) , i övrigt anse att motionen skall vara besvarad.

_________


KF § 172 Dnr KS 02-1010 026

Besvarande av motion från Anders Fransson (s) om arbetskläder till personal inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2003-05-12, § 61 – avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-06, § 41. I motionen föreslås att omsorgsnämnden får i uppdrag att tillhandahålla arbetskläder för ovannämnda personalgrupper.

Omsorgsförvaltningen har i tjänsteyttrande 2003-04-24 anfört att omsorgsnämnden har antagit som policy att äldreomsorgens personal inte regelmässigt skall ha särskilda arbetskläder. Däremot skall omsorgsförvaltningen tillhandahålla adekvata skyddskläder för arbetsuppgifter som fordrar detta ur hygieniska eller hälsomässiga synpunkter.

Omsorgsförvaltningen bedömer inte att det finns anledning att ompröva denna policy utan rekommenderar omsorgsnämnden avstyrka bifall till motionen. Om politiskt intresse skulle finnas för att tillstyrka motionen bör ärendet återremitteras till omsorgsförvaltningen för en beräkning av kostnaderna för ett sådant beslut.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2003-05-12, § 61 beslutat att som yttrande över motion om arbetskläder inom äldreomsorgen avstyrka motionen och förorda att den läggs till handlingarna utan åtgärd.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-04 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2003-05-12, § 61 – att avslå motionen. forts

KF § 172 forts

Politisk beredning

Au 12/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 221 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-04.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 181 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Anders Fransson (s)
återremiss till omsorgen.

Kajsa Hansson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anders Fransson
återtar sitt återremissyrkande.

Hans Andersson (fp) och Christer Candal (m) yttrar sig.

__________

KF § 173 Dnr KS 03-641 760

Motion från Roland Larsson (s) och Maija Kohtanen (s) ang drogproblem i Hallstavik/Häveröområdet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden för skyndsam beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) och Maija Kohtanen lämnar in följande motion angående drogproblem i Hallstavik/Häveröområdet.

”Motion etc…….” Bilaga § 173.

Clas Lagerlund (m) yttrar sig.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig och framför en önskan om att motionen skall få en snabb handläggning.

___________

KF § 174 Dnr KS 03-639 312

Motion från Ethel Söderman-Sandin (s) om tryggare och säkrare väg mellan färjeläget i Larshamn och Köpmanholmsskolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till trafiksäkerhetsnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Ethel Söderman-Sandin (s) lämnar in följande motion om tryggare och säkrare väg mellan färjeläget i Larshamn och Köpmanholmsskolan.

”Motion etc…….” Bilaga § 174.

__________

KF § 175 Dnr KS 03-638 317

Motion från Ethel Söderman-Sandin (s) och Marita Jeansson (s) om belysning i vägkorset väg 276-Furusundsvägen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till trafiksäkerhetsnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Ethel Söderman-Sandin (s) och Marita Jeansson (s) lämnar in följande motion om belysning i vägkorset väg 276-Furusundsvägen.

”Motion etc………” Bilaga § 175.

Christer Candal (m), Roine Wallin (fp) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

_________

KF § 176 Dnr KS 03-640 050

Interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 176.

__________

KF § 177 Dnr KS 03-609 102

Christer Candal (m); avsägelse av uppdrag som ledamot i Östhandelsforum AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Christer Candal (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Christer Candal (m) avsäger sig i skrivelse 2003-08-06 uppdrag som ledamot i Östhandelsforum.

__________


KF § 178 Dnr KS 03-63 102

Val av ny ledamot i styrelsen för Östhandelsforum AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot i styrelsen för
Östhandelsforum AB utse tidigare ersättaren Åke Malmström (kd), och

att till ny ersättare utse Per-Erik Lund (m).


Beslutande sammanträde

Christer Candal (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för Östhandelsforum AB.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redovisar valberedningens förslag.

_________
KF § 179 Dnr KS 03-615 102

Göran Pettersson (m); avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildnings-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Göran Pettersson (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Göran Pettersson (m) har i skrivelse 2003-08-10 avsagt sig uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

__________

KF § 180 Dnr KS 03-63 102

Val av ny ledamot i utbildningsnämnden för moderaterna

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot utse nuvarande ersättaren Anders Selholm (m), och

att till ny ersättare utse Henrik Mattsson (m)


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Göran Pettersson (m) entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

__________KF § 181 Dnr KS 03-63 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i trafiksäkerhetsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i trafiksäkerhetsnämnden utse Lars Sundberg (s).


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redovisar valberedningens förslag.

________

KF § 182

Meddelanden

Dnr KS 03-654 122
Gruppledarna i Norrtälje kommun; Skrivelse till Regeringen med begäran om frysning av taxeringsvärden

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2003-08-07.

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:43; Frivilliga resursgrupper – en resurs i det nya krishanteringssystemet

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:46; Särskild lärarutbildning (SÄL) under åren 2002-2006

Svenska kommunförbundet; En studie om kommunala utvecklingsprojekt med Mål 3-stöd

Dnr KS 02-816 379
Energimyndighetens beslut ang beviljade medel för Energirådgivning 2003

Dnr KS 03-142 612
Utbildningsnämndens remissvar ang Gymnasiekommitténs betänkande ”Åtta vägar till kunskap” En ny struktur för gymnasieskolan


Utbildningsnämndens beslut 2003-05-27, § 55 ang konsultrapporten ”Analys av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi

Regionplane- och trafiknämnden; Sammanfattning av PM 13:2003 På väg till högskolan? – enkätundersökning av studieintresse bland gymnasieungdomar i Stockholmsregionen

Brottsförebyggande rådets protokoll 2003-05-05

forts

KF § 182 forts


Dnr KS 03-510 870
Länsrätten; Föreläggande till Häverö-Singö pastorat att vidta rättelse enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m m

Dnr KS 03-437 312
Vägverkets underrättelse; Utställelse av arbetsplan Väg 1032 Gräddö, utbyggnad av gångbana på delen Södersvik-Aspnäs

Dnr KS 02-1005 311
Vägverkets beslut ang fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 280 Rimbo-Edsbro, delen vägskäl vid Bobacken, Norrtälje kommun

Arbetsmiljöverkets meddelande om avslutat ärende; Blidösundsgården, Blidö

Dnr KS 03-489 026
Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport ang tidigare ställda krav, Norrtälje brandstation

Dnr KS 03-487 004
Stadsarkivets verksamhetsberättelse 2002

Dnr KS 02-1012 311
Länsstyrelsens beslut; Miljöpåverkan av väg 76/väg1092, Södra Ununge inom Norrtälje kommun

Dnr KS 02-1012 311
Länsstyrelsens yttrande; Förstudie av väg 1092, Södra Ununge inom Norrtälje kommun

Arbetsmiljöverkets meddelande om avslutat ärende; Hemtjänst Rådmansö

Arbetsmiljöverkets meddelande om avslutat ärende; Hemtjänst Lennart Torstenssons väg 2 D, Norrtälje kommun

________