NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Kommunfullmäktige 2003-09-08 1(17)

Plats och tid F.d. matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 18.00-21.45

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Eva Eriksson (m) och Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret den 12 september 2003, kl 15.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 183-187
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Eva Eriksson Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-09-08

Datum för 2003-09-15 Datum för 2003-10-06
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 183

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Eva Eriksson (m) och Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 12 september 2003, kl 15.30.

_________

KF § 184 Dnr KS 03-77 041

Förslag till budget och inriktning 2004-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna ledningskontorets förslag till svar på återremiss av budget och inriktning 2003-2005 med följande ändringar:

Sid 2 andra stycket skall ha följande lydelse: ”Utredningen om effektivare måltidsproduktion är som meddelats tidigare försenad. Det är dock troligt att någon effekt bör vara möjlig att uppnå under slutet av 2004 om utredningen påskyndas och därför föreslås att 2.300 tkr budgeteras i besparing”. I resultatbudget skall ordet ”kostutredning” ändras till ”Utredning om effektivare måltidsproduktion.”

Driftbudget 2004

Kommunstyrelsen
att bevilja kommunstyrelsen 140 023 tkr i driftbudget varav 1 315 tkr avser anslag till kommunens revisorer, 42 511 tkr till räddningstjänsten,

att uppdra till kommunstyrelsen att konkurrensutsätta servicekontorets post- och offsetfunktioner och att externa kostnader skall utvärderas mot kostnader i egen regi, ”egenregianbud”,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur.

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 958 tkr i driftbudget. forts


KF § 184 forts

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Byggnadsnämnden
att bevilja byggnadsnämnden 6 132 tkr i driftbudget.

Kultur- och fritidsnämnden
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 66 242 tkr i driftbudget,

att kultur- och fritidsnämnden från år 2004 skall ha ansvar för tillsyn, skötsel och underhåll av de av kommunen ägda utomhusplacerade konstverken.

Socialnämnden
att bevilja socialnämnden 78 719 tkr i driftbudget samt

att socialnämndens begäran om överföring av anslag för sysselsättningsskapande åtgärder 200 tkr utreds under hösten och att beslut fattas före årsskiftet 2003/04.

Omsorgsnämnden
att bevilja omsorgsnämnden 585 891 tkr i driftbudget,

att omsorgsnämndens äskande på ramökning med 10 000 tkr avslås,

att uppdra åt omsorgsnämnden att arbeta fram förslag till direktiv för beräkning av behovet av bostäder i särskilt boende för äldre.

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande. forts

KF § 184 forts

Barn- och skolnämnden
att bevilja barn- och skolnämnden 715 400 tkr i driftbudget.

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Utbildningsnämnden
att bevilja utbildningsnämnden 218 821 tkr i driftbudget.

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Tekniska nämnden
att bevilja tekniska nämnden 49 913 tkr i driftbudget,

att godta avsteg från beslutad vinterväghållningsstandard inom kommunens gata/parkverksamhet och förvaltade fastigheter samt ge tekniska nämnden
uppdrag att besluta om dessa avsteg,

att godta avsteg från beslutad inomhustemperatur i förvaltade fastigheter samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att besluta om dessa avsteg.

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Trafiksäkerhetsnämnden
att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 381 tkr i driftbudget.

Investeringsbudget 2004

att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
kommunstyrelse: 300 tkr
räddningstjänst: 4 600 tkr forts

KF § 184 forts

att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 800 tkr i anslag för maskiner, inventarier och smärre anläggningsinvesteringar,

att bevilja socialnämnden 150 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja omsorgsnämnden 3 200 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja barn- och skolnämnden 7 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja utbildningsnämnden 3 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kommunstyrelsen 5 000 tkr i investeringsanslag för smärre investeringar, max 3 000 tkr per projekt,

att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3 000 tkr per projekt,

att bevilja tekniska nämnden 5 500 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 000 tkr, barn- och skolnämnden 3 000 tkr och utbildningsnämnden 500 tkr,

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.


forts


KF § 184 forts

Nämndövergripande beslut

att fastställa resultatbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 för Norrtälje kommun i enlighet med kommunstyrelsens förslag, bilaga 1,

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

att fastställa balansbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 för Norrtälje kommun i enlighet med kommunstyrelsens förslag, bilaga 2

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

att fastställa finansieringsbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 för Norrtälje kommun i enlighet med kommunstyrelsens förslag, bilaga 3

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till
7,5 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31,

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag att fastställa räntan till 6%.

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,4 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31,

forts


KF § 184 forts

att fastställa en borgensavgift avseende de helägda kommunala bolagen gällande fr o m 2004-01-01 uppgående till 0,5 % av beviljad borgen att erläggas senast den 31 december årligen,

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

att överväga en minskning av antalet ledamöter i några nämnder fr o m 1 januari 2004 till att omfatta sju ledamöter och sju ersättare och att innan beslut tas inhämta erfarenheter från den nämndsorganisation som redan införts vid socialnämnden.

Bakgrund

Budgetprocessen för framtagande av budget 2004-2006 har förändrats i förhållande till tidigare år då beslut fattats av kommunfullmäktige först i november månad.

Den förändrade processen innebär att beslut fattas av fullmäktige redan i augusti och att nämnderna får tid under hösten att planera verksamheten för kommande år och fatta beslut om verksamhetsplan och internbudget före årsskiftet.

Ledningskontoret har i samråd med förvaltningarna tagit fram ett förslag till budget 2004-2006 som är balanserat med nuvarande skattesats och som täcker in tidigare års underskott enligt kommunallagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till nämnderna för synpunkter. En sammanfattning av remissvaren framgår av avsnittet om driftbudget och investeringsbudget.

./. Föreligger gemensamt förslag till budget och inriktning 2004-2006 från moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna, daterat
2003-06-24.

Föreligger MBL-protokoll 2003-06-26.
forts

KF 184 forts

./. Föreligger socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budget 2004, daterad 2003-08-05.

./. Föreligger miljöpartiets förslag till budget 2004, daterad 2003-08-22.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till budget och inriktning 2004-2006.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-09-02 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna svar på återremiss av budget och inriktning 2003-2005, att godkänna förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget daterad 2003-09-02.

Politisk beredning

Au 25/6 Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2003-06-25, § 215 a föreslagit enligt den borgerliga majoritetens förslag 2003-06-24.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 173 föreslagit enligt den borgerliga majoritetens förslag 2003-06-24.

Kf 25/8 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-08-25, § 160 att återremittera förslag till budget och inriktning 2004-2006 till kommun-styrelsen, samt att nästa kommunfullmäktigesammanträde äger rum den 8 september 2003, kl 18.00.

Ks 8/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2003-09-08, § 203 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att därmed anse att kommunstyrelsens tidigare uppdrag till ledningskontoret att lämna förslag på åtgärder inom budget 2004 för att uppnå budgetbalans motsvarande 7 000 tkr är utförd.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet.fortsKF § 184 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Kajsa Hansson (c), Åke Malmström (kd), Clas Lagerlund (m), Hans Andersson (fp), Kjell Jansson (m) och Lotta Lindblad-Söderman (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v), Olle Jansson (s), Lars Bäck (s) och Lars-Erik Jansson (s)
bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.

Bridget Wedberg (mp)
i resultatbudget beviljas enligt följande:
kommunstyrelsen 90.517 tkr (-7.000 tkr)
miljö- och hälsoskyddsnämnden 8.458 tkr (+500 tkr)
omsorgsnämnden 592.891 tkr (+7.000 tkr)
barn- och skolnämnden 722.400 tkr (+7.000 tkr)
tekniska nämnden 45.645 tkr (-500 tkr)
utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, räddningstjänsten, byggnadsnämnden och trafiksäkerhetsnämnden som liggande förslag från majoriteten.

Därutöver yttrar sig Ragnar Bergsten (s), Berit Jansson (c), Marita Jeansson (s) och Louise Branting (c).

Propositionsordning

Driftbudget 2004

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på godkännande av ledningskontorets skrivelse med föreslagna ändringar och finner att kommun-fullmäktige beslutar bifalla densamma.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag och miljöpartiets budget-förslag vad gäller kommun-styrelsens budget och finner att kommun-fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
fortsKF § 184 forts

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, social-demokraternas och vänsterpartiets budgetförslag och miljöpartiets budget-förslag vad gäller miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag vad gäller byggnadsnämndens budget och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag vad gäller kultur- och fritidsnämndens budget och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag vad gäller socialnämndens budget och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag och miljöpartiets budgetförslag vad gäller omsorgsnämndens budget och finner att kommun-fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag och miljöpartiets budgetförslag vad gäller barn- och skolnämndens budget och finner att kommun-fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag vad gäller utbildnings-nämndens budget och finner att kommun-fullmäktige beslutar bifalla kommun-styrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag och miljöpartiets budgetförslag vad gäller tekniska nämndens budget och finner att kommun-fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

forts


KF § 184 forts

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag vad gäller trafiksäkerhetsnämndens budget och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på driftbudget 2004 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Investeringsbudget 2004

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2004 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Nämndövergripande beslut

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag vad gäller resultatbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag vad gäller balansbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag vad gäller finansieringsbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag vad gäller räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.


fortsKF § 184 forts

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag vad gäller räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag..

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag vad gäller räntan på skuldebrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, och socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag vad gäller en borgensavgift avseende de helägda kommunala bolagen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster, 27 nej-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning forts

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag att överväga en minskning av antalet ledamöter i några nämnder fr o m 1 januari 2004 till att omfatta sju ledamöter och sju ersättare och att innan beslut tas inhämta erfarenheter från den nämndsorganisation som redan införts vid socialnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun---styrelsens förslag.
___________

KF § 185 Dnr KS 03-552 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2004.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. För 2004 föreslås en oförändrad skattesats 20:12 kr/skattekrona.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2003-06-25 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2004.

Politisk beredning

Au 25/6 Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2003-06-25, § 216 a föreslagit enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2003-06-25.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 174 föreslagit kommunfullmäktige att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2004. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.


forts


KF § 185 forts

Kf 25/8 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-08-25, § 161 att – med hänvisning till att budgetförslaget återremitterats – vilandeförklara ärendet till extra sammanträde den 8 september 2003.

Ks 8/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2003-09-08, § 204.

Beslutande sammanträde

Kf 8/9 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp) och Åke Malmström (kd)
- att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2004.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
att fastställa den kommunala skattesatsen till 20:42 kr/skattekrona för år 2004.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals (m) m fl förslag.

__________

KF § 186 Dnr KS 03-660 102

Svante Hedlund (kd); avsägelse av uppdrag som ersättare i social-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Svante Hedlund (kd) begärt entledigande.


Bakgrund

Svante Hedlund (kd) avsäger sig i skrivelse 030527 uppdrag som ersättare i socialnämnden för kristdemokraterna.

_________

KF § 187 Dnr Ks 03-63 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare i socialnämnden för kristdemokraterna välja

Maud Burmark
Pl 2431
761 92 Norrtälje


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde entledigat Svante Hedlund (kd) från uppdrag som ersättare i socialnämnden.

__________