Kf 050425
Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-22.00

Beslutande Enligt förteckning
Fredrik Lundqvist, Sveriges kommuner och landsting § 70
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Kajsa Hansson (c) och Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 28 april 2005, kl 16.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 69-98
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Kajsa Hansson Lars-Erik Jansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2005-04-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-05-02 anslags nedtagande 2005-05-23 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 69

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Kajsa Hansson (c) och Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 28 april 2005, kl 16.00. 

_________
KF § 70 Dnr Ks 05/6 026 

Information om 3-R metoden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tacka för informationen och anse kommunfullmäktiges beslut 2004-12-20, § 278 vara utfört vad beträffar utbildning av förtroendevalda.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2004-12-20, § 278 att bifalla en motion från Lars Bäck (s) om jämställdhetsutbildning på så sätt att en relevant utbildning av förtroendevalda i könskonsekvensanalys samt jämställdhetsintegrering i form av information om 3-R metoden genomföres i anslutning till ett sammanträde med kommunfullmäktige.

Beslutande sammanträde

Fredrik Lundqvist från Sveriges kommuner och landsting informerar om 3-R metoden.

Kristian Krassman (s), Ann Lewerentz (m), Bridget Wedberg (mp), Lars Bäck (s) och Hans Andersson (fp) yttrar sig.

_________


KF § 71

Allmänhetens frågestund

Det ställs inga frågor från allmänheten .

________


KF § 72 Dnr KS 05-225 042

Årsredovisning 2004 för Norrtälje kommun inkl koncernredovisning

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna bokslut och årsredovisning för år 2004,

att avsätta 2 471 tkr av överskottet för renhållning till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten.


Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut och årsredovisning för 2004. 2004 års resultat uppgår till – 34,5 mkr vid avstämning mot balanskravet. Resultatet innebär att resterande underskott från 2002 inte kunnat återställas i tid enligt kommunallagen och att ett nytt underskott uppkommit. Totalt uppgår underskottet enligt balanskravet nu till 62,6 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-03-29 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning i enlighet med bilagda handlingar, att avsätta 2 471 tkr av överskottet för renhållning till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet.


forts


KF § 72 forts

Politisk beredning

Au 31/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 96 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-29. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 82 för egen del beslutat godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet samt i övrigt föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Ann Lewerentz (m).
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s), Olle Jansson (s), Bertil Karlsson (v), Clas Lagerlund (m), Hans Andersson (fp) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

___________
KF § 73 Dnr KS 05-248 007 

Revisionsberättelse för 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga revisionsrapporten till handlingarna.


Beslutande sammanträde

Ordföranden i kommunrevisionen Åke Wictorsson (s) redovisar årets revisionsberättelse.

Bridget Wedberg (mp), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

___________


KF § 74 Dnr Ks 05/248 007

Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.

Antecknas att vid ärendet har redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltagit i beslutet om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.


Beslutande sammanträde

Ordföranden i kommunrevisionen Åke Wictorsson (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Pettersson (c) avtackar ordföranden i kommunrevisionen Åke Wictorsson (s), som nu slutar efter 40 år med olika uppdrag i kommunen.

Åke Wictorsson (s) tackar fullmäktige för 40 intressanta år.

__________KF § 75 Dnr KS 03-530 434

Besvarande av motion från Torgny Åberg (c) och Roland Larsson (s) om fler viltvatten och våtmarker i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-01-21 anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-16, § 152. I motionen föreslås att kommunekologen, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får i uppdrag att förelägga kommunstyrelsen ett förslag till hur kommunen kan medverka till att antalet vilt- och liknande vatten kan öka.

Bakgrunden till motionen är att det har genomförts många utdikningar och vattensänkningsföretag i kommunen i syfte att vinna mer odlingsbar mark. Motionen framhåller att problemet idag är det motsatta med en befarad brist på vatten som ett mera uppenbart hot än brist på åkerjord.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-21 bland annat redovisat de viktigaste projekten gällande sjöar och vattendrag som kommunen arbetat med under en 15-årsperiod. Ledningskontoret anser att några fler särskilda initiativ för att öka antalet våtmarker och viltvatten inte behövs. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
forts

KF § 75 forts

Politisk beredning

Au 10/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-10, § 50 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-21. 

Ks 3/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-03-03, § 59 föreslagit att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-01-21 anse motionen vara besvarad.
Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig.

Kf 21/3 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-03-21, § 56 bordlagt ärendet till kommande sammanträde.

Beslutande sammanträde

Bengt Ericsson (c) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roland Larsson (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp), Bertil Karlsson och Catarina Wahlgren (v).
- bifall till motionen

Torgny Åberg (c) och Clas Lagerlund (m) yttrar sig.

__________
KF § 76 Dnr KS 05-223 340

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande om kommuninnevånarnas vattenförbrukning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse interpellationen besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-03-21, § 64 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om kommuninnevånarnas vattenförbrukning.

Interpellation etc……………..” Bilaga § 76.

Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 76.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

___________ 

KF § 77 Dnr KS 05-224 340

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om vattenförbrukningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse interpellationen besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-03-21, § 63 följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om vattenförbrukningen.

”Interpellation etc……....” Bilaga § 77.

Beslutande sammanträde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 77.

Roland Larsson (s) och Christer Candal (m) yttrar sig.

________ 

KF § 78 Dnr KS 05-204 744

Besvarande av fråga från Kerstin Bergström (s) till omsorgsnämndens ordförande om besvarande av motion ang avlastning för anhörigvårdare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse frågan besvarad.


Bakgrund

Kerstin Bergström (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-03-21, § 62 följande fråga till omsorgsnämndens ordförande om besvarande av motion angående avlastning för anhörigvårdare.

”Fråga etc………” Bilaga § 78.

Beslutande sammanträde

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

Kerstin Bergström (s) yttrar sig.

__________
KF § 79 Dnr KS 05-200 042

Ombudgetering av investeringsanslag 2004-2005 avseende inventarier, utrustning m m

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 10 315 tkr enligt följande:

Kultur- och fritidsnämnden 760 tkr
Utbyggnad av Svanberga badplats.
I avvaktan på marklov har arbetet ej påbörjats 500 tkr
Grindplan Norrtälje, ombyggnad av belysning
Ombyggnad är påbörjad men avslutad 129 tkr
Utredningskostnad, nya lokaler för biblioteket 50 tkr
Larm och inventarier konsthallen 81 tkr

IT-support 4 974 tkr
Nedanstående projekt behöver ombudgeteras
Central IT-utrustning 3 600 tkr
Förvaltningsspecifik IT-utrustning 683 tkr
Elevdatorer barn/skola 150 tkr
Gem utgifter barn/skola 42 tkr
Gem utgifter utbildning 34 tkr
GIS-utveckling 465 tkr

Kommunstyrelse 342tkr
Inventarier KS, LK och SK 28 tkr
Inventarier vid ombyggnad Ankaret 315 tkr

Räddningstjänsten 4 2 08 tkr
Alarm-Kommunikationsutrustning 1 5 35 tkr
Brandfordon 2 513 tkr
Reservkraft 160 tkr

Barn- och skolnämnden 31 tkr
Belysning vid vissa enheter för att undvika inbrott och 
skadegörelse,

att dessa utgifter finansieras med egna medel. forts

KF § 79 forts

Bakgrund

Under 2004 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats, vid årets slut 
har en del inte varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej 
förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2005 års investerings-budget.

För år 2005 har kommunfullmäktige beslutat att de totala investeringarna inte bör överstiga 80 milj kr. 61,6 milj av dessa är redan disponerade i fastställda investeringsramar. Om 10,3 milj kr beviljas för ombudgeteringar återstår 8,2 milj kr för kommunfullmäktige att fördela under året.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-10 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 10 315 tkr enligt uppställning samt att dessa utgifter finansieras med egna medel.

Politisk beredning

Au 31/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 98 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-10.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 83 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________


KF § 80 Dnr KS 05-201 042

Ombudgetering av driftbudgetanslag 2004-2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 646 tkr,

att finansieringen sker med eget kapital.


Bakgrund

Under 2004 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats vid årets slut har en del inte varit helt verkställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2005 års driftbudget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-03-10 att vid slutet av år 2004 har följande projekt inte varit slutförda:

Projekt Återstående budget tkr
Kretslopp dagvatten 112
Björkarn 21
Ludden 20
Replipunkt Spillersboda 89
Köpmannaföreningen 120
Bidrag för Projekt
Upplands flora 20
Parkering Simpnäs 50
Växtkraft Mål 3 164
Folkhälsa Svanberga 50
Summa 646

forts
KF § 80 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 646 tkr, att finansieringen sker med eget kapital.

Politisk beredning

Au 31/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 99 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-10.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 84 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.


_________


KF § 81 Dnr KS 02-386 214

Antagande av detaljplan för Dillingby golfbana på del av Dillingby 1:10 
m fl, del av Rösa 2:6 samt Vantunge 2:8 i Husby-Sjuhundra församling

Beslut

Mats Dannewitz-Linder (mp) deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till detaljplan för Dillingby golfbana på del av Dillingby 1:10 
m fl, del av Rösa 2:6 samt Vantunge 2:8 i Husby-sjuhundra församling.


Bakgrund

Planens syfte

Per-Olov Hellsved har hos kommunen begärt att på rubricerade fastigheter få bygga ut den tidigare väster om motorvägen anlagda golfbanan med ytterligare 18 hål. Denna del inom anläggningen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården. Planens syfte är att pröva lämpligheten av golfbaneutbyggnaden och ange förutsättningarna för detta.

Detaljplanen har varit ute för samråd under tiden 23 april-28 juni 2002 samt utställd för granskning under tiden 17 juni – 15 juli 2003.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-01-22, § 16 beslutat att godkänna den reviderade detaljplanen och efter att VA-redovisning föreligger överlämna den reviderade detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 17/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-17, § 86 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2005-01-22, § 16.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 85 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts

KF § 81 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

_________
KF § 82 Dnr 04-547 290

Nybyggnad av förskola i Svanberga

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 7,5 mkr i investeringsanslag för uppförande av förskola med två avdelningar i Svanberga,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden väckte i september 2003 frågan om behov av nybyggnation av förskola i Svanberga, då de lokaler som Svanbergaenheten avsåg att bedriva förskola i visat sig vara otjänliga. Nämnden beslutade därför att uppdra åt tekniska kontoret att återkomma med förslag till investering i nya lokaler.

Tekniska kontoret överlämnade i februari 2004 förslag till investeringsberedning avseende nybyggnation av en förskola med två avdelningar till barn- och skolnämnden för yttrande. Den beräknade investeringsvolymen uppgick till 8,5 mkr. Barn- och skolnämnden behandlade ärendet 2004-09-20, varvid beslut fattades att begära att investeringsmedel skulle avsättas för nybyggnation av förskola med två avdelningar i Svanberga enligt tekniska kontorets investeringsberedning.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-04-04, § 35.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-03-21 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 7,5 mkr i investeringsanslag för uppförande av förskola med två avdelningar i Svanberga, att finansiering sker med egna medel.
forts

KF § 82 forts

Politisk beredning

Au 31/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 107 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-21.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 86 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________

KF § 83 Dnr KS 05-123 291

Beviljande av investeringsanslag för ombyggnad av arbetsrum och förråd i idrottshallen i Rodengymnasiet

Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av detta ärende.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 873 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av lokaler för idrottslärare, byggnad A1, i Rodengymnasiet,

att bevilja tekniska nämnden 430 tkr i investeringsanslag för tillbyggnad av redskapsförråd i idrottshall, i anslutning till byggnad A2, i Rodengymnasiet,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2005-02-08 att till kommunstyrelsen framföra behov av lokalinvesteringar i idrottshallarna på Rodengymnasiet för att tillgodose behovet av lärararbetsplatser och övriga personalutrymmen samt för att erhålla ett redskapsförråd för idrottshallen i byggnad A2. De framförda investeringsbehoven sammanhänger med att antalet lärare nu är betydligt fler än vad lokalerna planerats för samt att redskapsförråd saknas i den nybyggda idrottshallen i byggnad A2.

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till investeringsåtgärder för att lösa de framförda behoven vid idrottshallen. Investeringsvolymen för lärarutrymmena uppgår till 870 tkr och för redskapsförrådet till 430 tkr.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2005-03-29, § 33.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-04-04, § 33.


forts

KF § 83 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 873 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av lokaler för idrottslärare, byggnad A1, i Rodengymnasiet, att bevilja tekniska nämnden 430 tkr i investeringsanslag för tillbyggnad av redskapsförråd i idrottshall, i anslutning till byggnad A2, i Rodengymnasiet, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 31/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 108 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-31.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 87 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. 
Arne Ringefors (fp) anmälde jäv och lämnade lokalen.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 84 Dnr 05-210 287

Beviljande av investeringsanslag gällande ombyggnad av diskrum i det s.k. caféköket vid Rodengymnasiet

Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av detta ärende.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 891 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av diskrummet i det s k caféköket vid Rodengymnasiet,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Det lilla köket, även kallat caféköket, i den nya H-flygeln vid Rodengymnasiet har diskuterats alltsedan det var nybyggt. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Yrkesinspektionen har riktat anmärkningar framför allt mot diskrummets kapacitet och utförande. Utbildningsförvaltningen har därför i olika skrivelser till kommunstyrelsen framfört behov av lokalinvestering i köket.

Tekniska kontoret tog 2002-03-28 fram ett förslag till ombyggnad, vilket inte genomfördes enligt beslut i den dåvarande investeringsgruppen 2002-10-17.

Problemet har ökat under senare år på grund av att cafeterian stadigvarande måste användas som elevmatsal för drygt 300 elever.

Tekniska nämnden och utbildningsnämnden kommer vid sina sammanträden 2005-04-04 respektive 2005-03-29 att behandla förslag till ombyggnad av diskrummet enligt investeringsberedning 2005-01-03 från tekniska kontoret innebärande en sammanlagd investeringsvolym om 891 tkr.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2005-03-29, § 34 och tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-04-04, § 34.
forts

KF § 84 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 891 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av diskrummet i det s k caféköket vid Rodengymnasiet, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 31/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 109 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-31.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 88 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Arne Ringefors (fp) anmälde jäv och lämnade lokalen.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 85 Dnr KS 05-190 107

Ägardirektiv för de kommunala bolagen Roslagsbostäder AB, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna aktieägardirektiv för år 2004 och 2005 för de kommunala aktiebolagen Roslagsbostäder AB, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB samt 

att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB föreslå respektive bolagsstämma anta 2005 års direktiv.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Inför år 2005 föreslår ledningskontoret att ägardirektiven förblir oförändrade med undantag för att året 2004 under punkten B3 byts ut mot 2005.

I samband med bildandet av kommunkoncernen samt 2004 års ägardirektiv genomfördes en större strukturförändring av ägardirektiven. Ledningskontoret gjorde dock bedömningen att förändringen inte var av principiell betydelse. Ägardirektiven har samma struktur som moderbolaget.

Efter diskussion med kommunrevisionen har synpunkten framkommit att kommunfullmäktige borde godkänna ägardirektiven. I och med detta anser ledningskontoret att ägardirektiven för år 2004 är godkända.

Vad bolagen skall erlägga i koncernbidrag prövas årligen i samband med att kommunfullmäktige fastställer budgeten för Norrtälje kommun.

forts

KF § 85 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-03-15 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna aktieägardirektiv för år 2004 och 2005 för de kommunala aktiebolagen Roslagsbostäder AB, Norrtälje Energi AB och 
Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB samt att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB föreslå respektive bolagsstämma anta 2005 års direktiv.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 110 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-15. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- att ägardirektiv för Norrtälje Energi AB p. B3 ändras så att koncernbidraget till moderbolaget sänks från 18.750 tkr till 12.500 tkr för att användas till att sänka el- och fjärrvärmetaxan.

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 86 Dnr KS 05-217 342

Investeringsanslag – förbättringsåtgärder vid Hallstaviks vattenverk

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 9 840 tkr för att utföra förbättringar av dricksvattenproduktion vid Hallstaviks vattenverk,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunen övertog ansvaret för vattenförsörjningen i Hallstavik 1960. Hallstaviks vattenverk försörjer utöver Hallstaviks samhälle även Häverödal, Skebobruk och Älmsta med dricksvatten. Vattenverket har byggts ut, framförallt under 70-talet.

De åtgärder som nu föreslagits har kostnadsberäknats till 9 840 tkr vari ingår åtgärder för att förbättra byggnaden. Bidrag från Kris och beredskapsmyndigheten, KBM, har sökts avseende alla ingående delar i upprustningen.

Tekniska nämnden behandlar ärendet 2005-04-04, § 30.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att under förutsättning att tekniska nämnden så beslutar bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 9 840 tkr för att utföra förbättringar av dricksvattenproduktion vid Hallstaviks vattenverk, att finansiering sker med egna medel.
forts
KF § 86 forts

Politisk beredning

Au 31/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 117 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-29.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 90 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag,

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________KF § 87 Dnr KS 03-962 624

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang att godis och läsk inte skall försäljas i kommunens grundskolor och gymnasium 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 271. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 5 mars 2004 informerat om att en bred diskussion om skolans ansvar för barnens hälsa redan är påbörjad inom barn- och skolförvaltningen och är helt i linje med den av fullmäktige antagna folkhälsoplanen och föreslår nämnden bifalla motionen.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-03-22, § 23 beslutat framföra att barn- och skolnämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2004 och att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2004-02-26 anfört att utbudet i skolans cafeteria är en fråga som bör diskuteras och avgöras av den lokala styrelsen. Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2004-04-06, § 16 beslutat att avslå motionen. forts


KF § 87 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-21 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16 att motionen skall anses vara besvarad.

Ny beredning av ärendet

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2005-03-09 hänvisat till Norrtälje kommuns folkhälsoplan, antagen av kommunfullmäktige 2002-08-26, § 183. Planens vision för kommunens folkhälsoarbete är att hela kommunen skall präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt. Ett av de fyra övergripande målen i planen är att fokus inriktas på barn och ungdom.

Ledningskontoret föreslår med hänvisning till kommunens folkhälsoplan att kommunfullmäktige beslutar att uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 30/9-04 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-09-21. Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot förslaget.

Ks 7/10-04 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-10-07, § 196, föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Kf 25/10-04 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2004-10-25, § 201 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
forts

KF § 87 forts

Au 31/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 101 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-09. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 91 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunens folkhälsoplan uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Ann Lewerentz (m), Britt Wennerfors (m), Berit Jansson (c) och Inga-Maja Dunér (fp)
- återremiss till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Olle Jansson (s) och Bridget Wedberg (mp)
- bifall till motionen

Helena Ekekihl (mp), Louise Branting (c), Bertil Karlsson (v) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

_________
KF § 88 Dnr KS 04-731 512

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstadt (v) och Eleonor Rosenquist (v) ang osäkra övergångsställen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med instämmande i motionens syfte – anse motionen vara besvarad, 

att uppmana trafiksäkerhetsnämnden inom ramen för sitt uppdrag se över möjligheten att förbättra trafiksäkerheten för gångtrafikanter samt 

att uppdra till tekniska nämnden att särskilt uppmärksamma belysningsfrågan vid övergångsställen tillsammans med andra angelägna trafiksäkerhetsåtgärder.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-11-29, § 242. I motionen föreslås att en snabbutredning omgående tillsätts som ska ta fram förslag på hur säkerheten kan förbättras för gångtrafikanter.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden och till trafiksäkerhetsnämnden anfört att för att lokalisera otillräckligt belysta övergångsställen krävs en omfattande inventering av kommunens övergångsställen, vilket är resurskrävande. Att åtgärda belysningen kräver i sin tur också resurser. Tekniska kontoret anser därför att frågan bör finnas med i kommande budgetarbete där belysningsfrågan får ställas mot andra angelägna åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

Tekniska nämnden beslutade 2005-02-10, § 2 att motionen skall anses vara besvarad.

Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2005-02-08, § 2 beslutat att avstyrka motionärernas önskemål om en snabbutredning, att tillstyrka att en utredning tillsätts för att ta fram förslag på hur säkerheten kan förbättras för 
gångtrafikanterna där synbarheten på övergångsställens ska beaktas samt att utredningen ska gälla hela Norrtälje kommun. forts

KF § 88 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-03-10, med hänvisning till att kommunfullmäktige i reglemente uppdragit till trafiksäkerhetsnämnden att bl a verka för ökad trafiksäkerhet och tekniska nämndens beslut 2005-02-10, § 2, att kommunstyrelsen föreslår följande förslag till beslut, att – med instämmande i motionens syfte – anse motionen vara besvarad, att uppmana trafiksäkerhetsnämnden inom ramen för sitt uppdrag se över möjligheten att förbättra trafiksäkerheten för gångtrafikanter samt att uppdra till tekniska nämnden att i sitt 
kommande budgetarbete pröva belysningsfrågan vid övergångsställen tillsammans med andra angelägna trafiksäkerhetsåtgärder.

Politisk beredning

Au 31/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 102 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-10.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 92 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Hans Andersson (fp) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

____________
KF § 89 Dnr Ks 05-284 312

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang cykelväg på banvallarna i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) lämnar in följande motion angående cykelväg på banvallarna i Rimbo.

”Motion etc………” Bilaga § 89.

__________


KF § 90 Dnr KS 05-278 026

Motion från Lars Bäck (s) om införande av en mer konsekvent och tydlig jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och bokslutsdokument

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) lämnar in följande motion om införande av en mer konsekvent och tydlig jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och bokslutsdokument.

”Motion etc………….” Bilaga § 90.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

__________

KF § 91 Dnr KS 05-283 261

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lenneke Sundblom (s) ang jaktarrende i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lenneke Sundblom (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående jaktarrende i Grisslehamn.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 91.

__________


KF § 92 Dnr KS 05-282 734

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till omsorgsnämndens ordförande om behovet av särskilt boende för äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om behovet av särskilt boende för äldre.

”Interpellation etc………” Bilaga § 92.

___________
KF § 93 KS 05-292 531

Interpellation från Mats Dannewitz Linder (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang användningen av SL:s resurser inom kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Mats Dannewitz Linder (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående användningen av SL:s resurser inom kommunen.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 93

___________


KF § 94 Dnr KS 05-279 012

Fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från Holger Forsberg (s) om antalet tomtplatser i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse frågan besvarad.


Beslutande sammanträde

Holger Forsberg (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande .

”Fråga etc……..” Bilaga § 94.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericssons (c) svar:

”Det som möjligen kan uppfattas som missförstånd är att siffran jag angav är tagen ur ett dokument som kommit mig till del. Mitt anförande var i en debatt och inte en redovisning. Tomterna diskuteras i kommande planläggning.”

Holger Forsberg (s) yttrar sig.

_____________ 

KF § 95 Dnr KS 05-291 711

Fråga till barn- och skolnämndens ordförande från Håkan Jonsson (s) om Kärnan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse frågan besvarad.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till barn- och skolnämndens ordförande om Kärnan.

”Fråga etc……..” Bilaga § 95.

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) svar:

”Jag kan bekräfta att det förekommit rykten. Vi avvaktar samarbetet med landstinget först. Ärendet behandlas av barn- och skolnämnden på torsdag. Vi kommer inte att lägga ner Kärnan.”

Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

_____________KF § 96 Dnr KS 05 262 102

Christer Candal (m); avsägelse av samtliga uppdrag fr.o.m den 
1 september 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Christer Candal (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Christer Candal (m) avsäger sig i skrivelse 2005-04-15 samtliga uppdrag fr.o.m den 1 september 2005:

Ledamot kommunfullmäktige
Kommunalråd
Ordförande kommunstyrelsen
Ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande Norrtälje Kommunhus AB
Ledamot Hallstaviksprojektet
Ledamot kommunalt Skärgårdsråd
Ledamot RC-Norr
Ledamot Näringslivsrådet
Vice ordförande Roslagshamnar 

_________
KF § 97 Dnr KS 05-260 102

Lars Nilsson (m); avsägelse av uppdrag som vice ordförande i kommunrevisionen samt revisorsersättare i de kommunala bolagen och Stockholms hamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lars Nilsson (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Lars Nilsson (m) avsäger sig i skrivelse 2005-04-11 uppdrag som vice ordförande i kommunrevisionen samt revisorsersättare i de kommunala bolagen och Stockholms hamn.

__________ KF § 98

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Tack från Holger Forsberg för uppvaktning på födelsedagen.

Följande meddelanden sändes ut till kommunstyrelsen 2005-04-08:

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 2005:24 Vårpropositionen 2005

Sveriges Kommuner och Landstings rapport ”Tänk om” – en beskrivning i halvtid av FoU-programmet Innovativa kommuner, landsting och regioner

Länsstyrelsens godkännande; Miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för väg 76/1092 S:a Ununge, breddning för vänsterkörfält inom Norrtälje kommun

Brottsofferjourens i Norrtälje skrivelse till socialnämnden ang bidrag för år 2005-04-20

Arbetsmiljöverkets förbud enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen att låta elever använda pelarborrmaskin märkt Strands Mek. Verkstad, arbetsställe Långsjöskolan, Rimbo

Arbetsmiljöverkets förbud enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen att låta elever använda pelarborrmaskin märkt Strands Mek. Verkstad, arbetsställe Länna skola

Dnr KS 04-827 511
Länsstyrelsens beslut ang ansökan om fartbegränsning till 7 knop i vattenområde utanför Rådmansö samt i sundet mellan Tunholmen och Hamnholmen, Norrtälje kommun

Länsstyrelsens beslut ang ansökan om bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fastigheten Harka 3:2, Norrtälje kommun

ElmstaNatta Ideell Förenings skrivelse till kultur- och fritidsämnden ang bidrag för ungdomssatsningar under ElmstaNatta 2005 forts


KF § 98 forts

Kallelser till bolagsstämmor: Norrtälje Energi/Norrtälje Energi Försäljnings AB, Roslagsbostäder, NIHAB och Norrtälje Kommunhus AB 

Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2005-03-10

Roslagsbostäders kallelse till styrelsemöte 2005-04-18

Norrtälje Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2005-03-18

Norrtälje Energi Försäljnings AB:s sammanträdesprotokoll 2005-03-18

Järnvägsparkens sammanträdesprotokoll 2005-04-13

Norrtälje Energi:s kallelse till extra styrelsemöte 2005-04-20

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2005-03-29

Miljörådets protokoll 2005-02-02

Minnesanteckningar från möten ang fordonsvrak

_________