Kf 050530
Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-22.55

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Ann Lewerentz (m) och Jan Lindegren (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 7 juni 2005, kl 14.30


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 99-127
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Ann Lewerentz Jan Lindegren

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2005-05-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-06-08 anslags nedtagande 2005-06-29 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 99

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Ann Lewerentz (m) och Jan Lindegren (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 7 juni 2005, kl 14.30 

_________
KF § 100

Information från kommunstyrelsen om Roslagsleden

Turistchef Annica Norström och projektledare Pär-Eric Karlsson informerar om Roslagsleden – en del av europavandringsled nr 6.

_________


KF § 101

Beslut om extra kommunfullmäktigesammanträde och information från kommundirektören om samverkan med landstinget

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tacka för informationen och 

att sätta in ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 29 augusti 2005, kl 18.00


Beslutande sammanträde

Kommundirektör Mats Törnquist informerar om dagsläget med utredningsarbetet om samverkan med landstinget i Norrtälje-modellen.

Bridget Wedberg (mp), Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m), Ingrid Landin (s), Bengt Ericsson (c), Roland Larsson (s) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

________


KF § 102

Allmänhetens frågestund

Birger Johnsson, ordförande i Hyresgästföreningen, ställer fråga om vad som ingår i det administrativa tillägget på 0,4% i den föreslagna internbanken,

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) svarar att det inte är preciserat och att det även kan ses som ett risktillägg för kommunen.

________


KF § 103 Dnr KS 05-283 261

Besvarande av interpellation från Lenneke Sundblom (s) till kommunstyrelsens ordförande ang jaktarrende i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lenneke Sundblom (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-04-25, § 91 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang jaktarrende i Grisslehamn.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 103.


Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….Bilaga § 103.

Lenneke Sundblom (s) yttrar sig.

_________


KF § 104 Dnr KS 05-282 734

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till omsorgsnämndens ordförande om behovet av särskilt boende för äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-04-25, § 92 följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om behovet av särskilt boende för äldre.

”Interpellation etc…………….” Bilaga § 104.

Beslutande sammanträde

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 104.

Håkan Jonsson (s), Bridget Wedberg (mp), Kerstin Bergström (s), Kristina Almén (s), Ingvar Jacobsson (m), Bengt Ericsson (c), Bengt Larsson (s), Clas Lagerlund (m), Ann Lewerentz (m), Roland Larsson (s), Berit Elisson (fp), Lenneke Sundblom (s), Christer Candal (m), Bertil Karlsson (v) och Mona-Greta Norling Berglund (kd) yttrar sig.

__________


KF § 105 Dnr KS 05-292 531

Besvarande av interpellation från Mats Dannewitz Linder (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang användningen av SL:s resurser inom kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde, eftersom interpellanten ej är närvarande.


Bakgrund

Mats Dannewitz Linder (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-04-25, § 93 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående användningen av SL:s resurser inom kommunen.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 105.

_________


KF § 106 Dnr Ks 05/403 107 

Årsredovisning 2004 för Norrtälje Kommunhus AB inkl dotterbolagen, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB samt för Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningarna 2004 till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2004 för Norrtälje Kommunhus AB inkl dotterbolagen Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB samt för Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

Beslutande sammanträde

Årsredovisningarna redovisas av VD Mats Törnquist för Norrtälje Kommunhus AB, VD Christer Stighäll för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, VD Alf Nyström för Norrtälje Energi AB, VD Anders Hermanson för Roslagsbostäder AB och VD Carl-Erik Nordström för Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

_________


KF § 107 Dnr KS 05-139 042

Åtgärder mot prognostiserat underskott i bokslut för 2005

Beslut

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag
Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att åtgärder skall vidtas av nämnderna så att det prognostiserade resultatet för respektive nämnd i budgetutfallsprognos 2 för 2005 förbättras med följande belopp:

Kommunstyrelsen 1,5 mkr
Byggnadsnämnden 1,0 mkr
Kultur- och fritidsnämnden 0,5 mkr
Socialnämnden 0,5 mkr
Omsorgsnämnden 7,0 mkr
Barn- och skolnämnden 1,0 mkr
Utbildningsnämnden 3,0 mkr
Teknisk nämnd 0,5 mkr
Summa: 15,0 mkr

att återrapportering skall ske i samband med nästa delårsbokslut.


Bakgrund

Ledningskontoret har i budgetutfallsprognos 2 för 2005 rapporterat att det prognostiserade resultatet för år 2005 uppgår till – 3,5 mkr. Enligt budget skall resultatet bli + 15,7 mkr. Detta innebär en budgetavvikelse på – 19,2 mkr.

För att minska det prognostiserade underskottet bör beslut fattas om att nämnderna skall vidta åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet.

Föreslagna belopp bygger på erfarenheter från bokslut 2005, prognos för 2005 samt arbete med budget 2006-2008. forts

KF § 107 forts 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att åtgärder skall vidtas av nämnderna så att det prognostiserade resultatet för respektive nämnd i budgetutfallsprognos 2 för 2005 förbättras med följande belopp:

Kommunstyrelsen 1,5 mkr
Byggnadsnämnden 1,0 mkr
Kultur- och fritidsnämnden 0,5 mkr
Socialnämnden 0,5 mkr
Omsorgsnämnden 7,0 mkr
Barn- och skolnämnden 1,0 mkr
Utbildningsnämnden 3,0 mkr
Teknisk nämnd 0,5 mkr
Summa: 15,0 mkr

Politisk beredning

Au 8/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-08, § 119 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-07. Håkan Jonsson (s) och Kerstin Bergström (s) deltog ej i beslutet.

Ks 12/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-05-12, § 115 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag med tillägg enligt yrkande från Christer Candal (m) att återrapportering skall ske i samband med nästa delårsbokslut. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
fortsKF § 107 forts

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) meddelar att socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. 

Bridget Wedberg (mp) meddelar att miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare ej deltar i beslutet.

_____________ 
KF § 108 Dnr KS 04-680 736

Rekommendation att teckna nytt färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till nytt färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun, att gälla till och med den 31 december 2008, och

att uppdra till omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) tillsammans med omsorgsnämndens förvaltningschef Tommie Åkerström underteckna avtalet.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

KSL, Kommunförbundet Stockholms län har i skrivelse 2004-11-11 till omsorgsnämnden rekommenderat att teckna nytt färdtjänstavtal med Stockholms Läns landsting.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2005—02-07, § 5 föreslagit kommunstyrelsen besluta att nytt avtal tecknas i enlighet med förslaget, samt att ge omsorgsförvaltningens förvaltningschef i uppdrag att underteckna nytt färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-30 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nytt färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun,
att uppdra till omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) tillsammans med omsorgsnämndens förvaltningschef Tommie Åkerström underteckna avtalet.
forts

KF § 108 forts

Politisk beredning

Au 15/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-15, § 125 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-30.

Ks 12/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-05-12, § 116 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg:“att gälla till och med den 31 december 2008”.

Helena Ekekihl (mp)
- återremiss

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet, således skall ärendet behandlas idag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Bengt Ericssons (c) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

________
KF § 109 Dnr KS 05-249 174

Fastställande av frister och avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa förslag till frister för sotning/rengöring enl SRVFS 2004:5, 

att fastställa förslag till frister för brandskyddskontroll enl SRVFS 2004:6, 

att i enlighet med SRVFS 2004:5 godkänna att kommunstyrelsen under år 2005 och 2006 äger förkorta sotningsfristerna, 

att fastställa föreslagen taxa, enligt till ärendet hörande bilaga 3, för brandskyddskontroll , 

att godkänna föreslagna rutiner att fastighetsägare själv utför sotning, enligt till ärendet hörande bilaga 4, 

att fastställa föreslagen taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att framgent fastställa taxa för brandskyddskontroll samt sotning och rengöring i enlighet med den tidigare beslutade rutinen med indexjustering enligt kommunfullmäktiges beslut § 52, 2003-03-31.


Bakgrund

Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft 2004-01-01 har medfört en del förändringar som påverkar sotningsverksamheten. Det handlar främst om frister, möjlighet för fastighetsägare att själv utföra sotning och rengöring samt kravet på brandskyddskontroll.

forts

KF § 109 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-11 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa frister för sotning/rengöring, bil 1, att fastställa frister för brandskyddskontroll, bilaga 2, 
att i enlighet med SRVFS 2004:5 (bilaga 1) godkänna att kommunstyrelsen under år 2005 och 2006 äger förkorta sotningsfristerna, att fastställa taxa för brandskyddskontroll, bilaga 3, att godkänna rutinerna för att godkänna att fastighetsägare själv utför sotning samt, bilaga 4 att uppdra till kommunstyrelsen att framgent fastställa taxa för brandskyddskontroll samt sotning och rengöring i enlighet med den tidigare beslutade rutinen med indexjustering enligt kf § 52, 2003-03-31.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från räddningstjänsten daterad 2005-05-09 ang sotningstaxa för 2005. Räddningstjänsten föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll.

Politisk beredning

Au 28/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 128 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-11.

Ks 12/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-05-12, § 117 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

__________


KF § 110 Dnr KS 04-420 750

Program för kvinnofrid 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta handlingsprogram för kvinnofrid i Norrtälje kommun samt

att uppdra till ledningskontoret årligen utvärdera och revidera programmet utifrån angivna mål.


Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort samhällsproblem som alltid får stora konsekvenser.

Norrtälje kommun vill med detta program skapa förutsättningar för att motverka allt våld mot kvinnor, stödja utsatta kvinnor samt ge våldsbenägna män hjälp med att bearbeta och förändra sitt beteende.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för att samordna det utökade myndighetssamarbetet för att motverka allt våld som riktas mot kvinnor i kommunen. Projektledare för detta arbete utses av kommunstyrelsens ledningskontor.

Från Norrtälje kommuns nämnder och förvaltningar skall i samverkansarbetet ingå representanter från socialförvaltningen och brottsförebyggande rådet samt i specifika frågor även bjuda in ideella organisationer. 

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-11-25, § 338 att sända ut ett förslag till program för kvinnofrid på bred remiss. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-18 redovisat inkomna remissvar och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det remissbehandlade handlingsprogrammet för kvinnofrid i Norrtälje kommun samt att programmet utvärderas och revideras utifrån angivna mål en gång per år. forts

KF § 110 forts

Politisk beredning

Au 28/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 132 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-18.

Ks 12/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-05-12, § 118 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Christina Frisk (fp) och Ann Lewerentz (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Louise Branting (c), Lars Bäck (s) och Bridet Wedberg (mp) yttrar sig.

_________


KF § 111 Dnr KS 05-265 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsredovisning.

Politisk beredning

Au 28/4 Arbetsutskottet har 2005-04-28, § 136 behandlat ärendet.

Ks 12/5 Kommunstyrelsen har 2005-05-12, § 119 behandlat ärendet.

_________


KF § 112 Dnr KS 05-81 805

Begäran från Folkets Husföreningen Framtiden, Hallstavik om tilldelning av extra anslag samt ändring av borgen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå föreningens begäran om utökat anslag till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingshållande föreningar, 

att på nytt avslå begäran om flyttning av pantbrev,

att uppdra till Norrtälje kommuns representanter i Folkets Husföreningen Framtiden att om de ekonomiska problemen kvarstår vid kommande föreningsstämma föreslå kraftfulla åtgärder såsom exempelvis försäljning av fastigheten Hallsta 2:180.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för Håkan Jonssons (s) och Bertil Karlssons (v) yrkande.
Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för Bridget Wedbergs (mp) tilläggsyrkande.


Bakgrund

Folkets Husföreningen Framtiden, Hallstavik har 2005-02-01 inkommit med en begäran hos kommunstyrelsen om tillskott till kultur- och fritidsnämnden för att nämnden i sin tur ska bevilja utökat bidrag till Folkets Hus i framtiden. Föreningen har också på nytt begärt en förändring av borgensåtagandet. Begärt tillskott uppgår till 452 tkr 2005 och 452 tkr 2006. 

Kommunstyrelsen avslog 2004-12-02, § 272 föreningens begäran om förändring av kommunens borgensåtagande. Kommunstyrelsen uppdrog till ledningskontoret att i samråd med kultur- och fritidskontoret och socialförvaltningen framlägga en konsekvensbeskrivning avseende behovet av samlingslokaler i Hallstaviksområdet. forts

KF § 112 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har enligt uppdrag belyst behovet av lokaler för samlingshållande föreningar, vilket framgår av PM 2005-02-08. 

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-03-02 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå föreningens begäran om utökat anslag till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingshållande föreningar, att på nytt avslå begäran om flyttning av pantbrev, att uppdra till Norrtälje kommuns representanter i Folkets Husföreningen Framtiden att om de ekonomiska problemen kvarstår vid kommande föreningsstämma föreslå kraftfulla åtgärder såsom exempelvis försäljning av fastigheten Hallsta 2:180. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-03-21 om återremiss med minoritetsbeslut. Ledningskontoret fick då i uppdrag att, utöver redovisning i PM 2005-02-08 över behovet av samlingslokaler i Hallstavik, se över vilka verksamheter som skulle kunna tillföras Folkets Hus.

Ledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande 2005-04-18 beskrivit de lokalmässiga förutsättningarna i Folkets Hus samt verksamheter med kommunal satsning. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att till kommunfullmäktige överlämna ledningskontorets skrivelse 2005-04-18 som svar på fullmäktiges återremiss enligt beslut 2005-03-21, § 52.

Politisk beredning

Au 3/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-03, § 84 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-02. Håkan Jonsson och Elisabeth Björk deltog ej i beslutet.

Ks 3/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-03-03, § 69 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att avslå föreningens begäran om utökat anslag till kultur- 
och fritidsnämnden för bidrag till samlingshållande föreningar, att på nytt avslå begäran om flyttning av pantbrev, att uppdra till Norrtälje kommuns representanter i Folkets Husföreningen Framtiden att om de ekonomiska problemen kvarstår vid kommande föreningsstämma föreslå kraftfulla åtgärder såsom exempelvis försäljning av fastigheten Hallsta 2:180. Socialdemokraternas ledamöter deltog ej i beslutet. forts

KF § 112 forts

Kf 21/3 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-03-21, § 52 att återremittera ärendet.

Au 28/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 133 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-18 samt enligt kommunstyrelsens förslag
2005-03-03, § 69.

Ks 12/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-05-12, § 120 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänstepartiets ledamot reserverade sig mot beslutet. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Åke Malmström (kd), Bridget Wedberg (mp), Berit Jansson (c) och Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- att, under förutsättning att Folkets Husföreningen påtar sig driftansvaret för en offentlig toalett på Centrumtorget i Hallstavik med rimliga öppethållandetider, bevilja Folkets Husföreningen ett utökat driftbidrag med 259 tkr motsvarande driftkostnaden för den offentliga toaletten i kommunal regi, som tekniska nämnden har för avsikt att uppföra på Centrumtorget.

Bridget Wedberg (mp)
- tilläggsyrkande; att utreda möjligheten att Folkets Hus åtar sig toalettjänsten med villkor som en fristående offentlig toalett.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.
forts

KF § 112 forts

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons (s) och Bertil Karlssons (v) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 34 ja-röster och 27 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer härefter proposition på bifall till eller avslag på Bridget Wedbergs (mp) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster och 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå tilläggsyrkandet.

Olle Jansson (s), Elisabeth Björk (s), Berit Elisson (fp), Aleksandar Srndovic (s), Ann Lewerentz (m), Arne Lilja (kd), Kjell Jansson (m) och Mona-Greta Norling Berglund yttrar sig.

__________


KF § 113 Dnr KS 05-268 003

Förslag till ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 25

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta den föreslagna nya lydelsen av § 25 i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande fastställande av talartider.


Bakgrund

Vid en träff mellan presidiet i kommunfullmäktige och samtliga gruppledare den 15 juni 2004 bestämdes att på prov införa begränsade talartider vid fullmäktiges sammanträden. Tidsbegränsningen bestämdes till 5 minuter för presentation av ärende, 5 minuter för inlägg från motionären i samband med besvarande av motion, 3 minuter för inlägg och 1 minut för replik.

Under den tid försöket pågått har inga negativa synpunkter framkommit till presidiet. Efter förnyat samråd ställer samtliga gruppledare sig positiva till att försöket permanentas och skrivs in i arbetsordningen. I det nya förslaget ges ordföranden möjlighet besluta att vid speciella tillfällen ändra talartiden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-20 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna nya lydelsen av § 25 i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande fastställande av talartider.

Politisk beredning

Au 28/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 139 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-20.

Ks 12/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-05-12, § 121 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
___________
KF § 114 Dnr KS 05-115 003

Förslag till ny finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till finanspolicy per 2005-02-17 för Norrtälje kommun och de helägda bolagen att gälla från 2005-07-01,

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till intern räntesats före 2005-07-01,

att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att förslag till erforderliga ändringar i ägardirektiven till berörda bolag föreläggs kommunfullmäktige, 

att upphäva av kommunfullmäktige beslutad policy för pensionsförvaltning 2000-02-21, § 46.


Bakgrund

Norrtälje kommuns policy för medelshantering och finansiering har gällt sedan 1988. Behov finns därför av översyn dels p g a utvecklingen inom det 
finansiella området dels p g a bildandet av Norrtälje Kommunhus-koncernen.

Förslag till ny finanspolicy för kommunen och de helägda bolagen har utarbetats av ledningskontoret och servicekontoret. Samråd har skett vid ett flertal tillfällen med bolagen inom Norrtälje Kommunhus-koncernen och bolagen har slutligen erhållit förslaget på remiss för formellt yttrande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-04-26 överlämnat en sammanfattning av remissvaren och föreslår på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att anta förslag till finanspolicy per 2005-02-17 för Norrtälje kommun och de helägda bolagen att gälla från 2005-07-01, att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till intern räntesats före 2005-07-01, att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att erforderliga ändringar sker i ägardirektiven till berörda bolag, att upphäva av kommunfullmäktige beslutad policy för forts

KF § 114 forts

pensionsförvaltning 2000-02-21, § 46. Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta att upphäva av kommunstyrelsen beslutad policy för medelshantering och finansiering 1988-05-17, § 259, att bevilja ledningskontoret 250 tkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för kostnader i samband med införande av internbanksfunktion i koncernen, att uppdra till ledningskontoret att tillsammans med servicekontoret och berörda bolag genomföra de förändringar som ingår i finanspolicyn.

Politisk beredning

Au 28/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 144 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-26.

Ks 12/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-05-12, § 122 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att att upphäva av kommunstyrelsen beslutad policy för medelshantering och finansiering 1988-05-17, § 259, att bevilja ledningskontoret 250 tkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för kostnader i samband med införande av internbanksfunktion i koncernen, att uppdra till ledningskontoret att tillsammans med servicekontoret och berörda bolag genomföra de förändringar som ingår i finanspolicyn.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att tredje att-satsen skall lyda: ”att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att förslag till erforderliga ändringar i ägardirektiven till berörda bolag föreläggs kommunfullmäktige.”

_________


KF § 115 Dnr KS 05-133 311

Beviljande av medel för upprustning av gata och gångbana, del av Stegelbäcksgatan 1, Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 1 040 tkr i investeringsanslag för upprustning av del av Stegelbäcksgatan,

att finansieringen sker med egna medel,

att uppdra till tekniska nämnden att förvalta aktuell del av Stegelbäcksgatan som gatumark,

att bevilja tekniska nämnden 268 tkr i utökad driftbudgetram,

att finansiering sker med eget kapital.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2005-02-10 att begära investeringsmedel med 
1 040 tkr och utökad driftbudgetram med 268 tkr för upprustning av del av Stegelbäcksgatan.

Sedan kommunens och NIHAB:s övertagande av före detta regementsområdet Lv3 (Nordrona) från staten, har ansvarsfördelningen varit otydlig vad gäller två parkeringsområden och Stegelbäcksgatans västra del mellan Regementsgatan och grindarna vid Nordrona. Detta har medfört ett eftersatt underhåll av gatan och parkeringsområdena.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-21 på anförda skäl föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 1 040 tkr i investeringsanslag för upprustning av del av Stegelbäcksgatan, att finansieringen sker med egna medel, att uppdra till tekniska nämnden att förvalta aktuell del av Stegelbäcksgatan som gatumark, att bevilja tekniska nämnden 268 tkr i utökad driftbudgetram, att finansiering sker med eget kapital. forts

KF § 115 forts

Politisk beredning

Au 12/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-12, § 153 föreslagit enligt ledningkontorets skrivelse 2005-04-21.

Ks 12/5 Kommunstyrelsen har vid sammatnräde 2005-05-12, § 123 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

__________
KF § 116 Dnr KS 05-381 011

Motion från Roland Larsson (s), Lenneke Sundblom (s) och Anders Fransson (s) om miljö- och trafikfrågorna i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning i samråd med berörda nämnder.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s), Lenneke Sundblom (s) och Anders Fransson (s) lämnar in följande motion om miljö- och trafikfrågorna i Grisslehamn.

”Motion etc……….. Bilaga § 116.
___________ 


KF § 117 Dnr 05-404 340 

Interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang vattenförsörjningen av Väddö golfbana

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående vattenförsörjningen av Väddö golfbana.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 117

________


KF § 118 Dnr Ks 05-

Interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om väghållaransvaret i Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktiges beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om väghållaransvaret i Älmsta.

”Interepellation etc……..” Bilaga § 118.

__________


KF § 119 Dnr KS 05-406 400

Interpellation från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om förvaltningens handläggningstider

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om förvaltningens handläggningstider

”Interepellation etc……..” Bilaga § 119

____________


KF § 120 Dnr KS 05-382 131

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående PIUS verksamhet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående PIUS verksamhet.

”Interpellation etc………” Bilaga § 120.

_________


KF § 121 Dnr KS 05-380 312

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande om cykelväg längs väg 76 mellan Norrtälje och Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om cykelväg längs väg 76 mellan Norrtälje och Älmsta.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 121.

__________


KF § 122 Dnr KS 05-379 299

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till tekniska nämndens ordförande om terminalkiosken i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om terminalkiosken i Hallstavik.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 122.

_________


KF § 123 Dnr KS 05-383 105

Fråga från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående taltidningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om taltidningen.

”Fråga etc……..” Bilaga § 123

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericssons (c) svar:

”Till sommaren kommer ett förslag till utformning av taltidningens organisation att föreligga. De synskadade ingår i gruppen och deltar i diskussionerna.”

_____________


KF § 124 

Fråga från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande om beslut att lägga ned Flygskolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till barn- och skolnämndens ordförande.

”Är det demokratiskt korrekt att arbetsutskottet idag har fattat beslut om att lägga ner Flygskolan. En förändring av upptagningsområden som berör många andra skolor och elever?”

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Södermans (m) svar:
”Ja”.

___________


KF § 125 Dnr KS 05-314 102

Ann S Pihlgren (m), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunrevisionen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ann S Pihlgren (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Ann S Pihlgren (m) avsäger sig i skrivelse 2005-05-04 uppdrag som ersättare i kommunrevisionen.

__________


KF § 126 Dnr KS 05-384 102

Anna Zetterström; avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden fr.o.m den 1 juli 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Anna Zetterström (v) begärt entledigande.


Bakgrund

Anna Zetterström (v) avsäger sig i skrivelse 2005-05-19 uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juli 2005.

___________

KF § 127

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 05-139 042
Budgetutfallsprognos nr 3 för Norrtälje kommun

Dnr KS 05-256 108
Ann-Louise Hedberg ang överklagan om bötesföreläggande gällande Gräddö 2:14, Rådmansö

Protokoll från ordinarie bolagsstämmor med 
Norrtälje Kommunhus AB
Roslagsbostäder AB
Norrtälje Energi AB
Norrtälje Energi Försäljnings AB
Järnvägsparken HB

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2005-05-12.

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 2005:24 Vårpropositionen 2005

Sveriges Kommuner och Landstings rapport ”Tänk om” – en beskrivning i halvtid av FoU-programmet Innovativa kommuner, landsting och regioner

Länsstyrelsens godkännande; Miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för väg 76/1092 S:a Ununge, breddning för vänsterkörfält inom Norrtälje kommun

Brottsofferjourens i Norrtälje skrivelse till socialnämnden ang bidrag för år 2005-04-20

Arbetsmiljöverkets förbud enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen att låta elever använda pelarborrmaskin märkt Strands Mek. Verkstad, arbetsställe Långsjöskolan, Rimbo

Arbetsmiljöverkets förbud enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen att låta elever använda pelarborrmaskin märkt Strands Mek. Verkstad, arbetsställe Länna skola forts
KF § 127 forts

Dnr KS 04-827 511
Länsstyrelsens beslut ang ansökan om fartbegränsning till 7 knop i vattenområde utanför Rådmansö samt i sundet mellan Tunholmen och Hamnholmen, Norrtälje kommun

Länsstyrelsens beslut ang ansökan om bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fastigheten Harka 3:2, Norrtälje kommun

ElmstaNatta Ideell Förenings skrivelse till kultur- och fritidsämnden ang bidrag för ungdomssatsningar under ElmstaNatta 2005

Kallelser till bolagsstämmor: Norrtälje Energi/Norrtälje Energi Försäljnings AB, Roslagsbostäder, NIHAB och Norrtälje Kommunhus AB 

Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2005-03-10

Roslagsbostäders kallelse till styrelsemöte 2005-04-18

Norrtälje Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2005-03-18

Norrtälje Energi Försäljnings AB:s sammanträdesprotokoll 2005-03-18

Järnvägsparkens sammanträdesprotokoll 2005-04-13

Norrtälje Energi:s kallelse till extra styrelsemöte 2005-04-20

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2005-03-29

Miljörådets protokoll 2005-02-02

Minnesanteckningar från möten ang fordonsvrak

_________