Kf 050620
Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-20.20

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Arne Ringefors (fp) och Olle Jansson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 23 juni 2005, kl 13.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 128-170
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Arne Ringefors Olle Jansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2005-06-20

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-06-23 anslags nedtagande 2005-07-14 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 128

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Arne Ringefors (fp) och Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 23 juni 2005, kl 13.00

_________


KF § 129

Information från kommunstyrelsen

Punkten utgår.

_________ 

KF § 130

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs från allmänheten under allmänhetens frågestund.

__________


KF § 131 Dnr KS 05-292 531

Besvarande av interpellation från Mats Dannewitz Linder (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang användningen av SL:s resurser inom kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Mats Dannewitz Linder (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-04-25, § 93 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående användningen av SL:s resurser inom kommunen.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 131.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 131.

Mats Dannewitz Linder (mp), Ingvar Jacobsson (m), Christina Frisk (fp), Ann Lewerentz (m) och Lars Bäck (s) yttrar sig.

___________


KF § 132 Dnr Ks 05-405 310

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om väghållaransvaret i Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktiges beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-05-30, § 118 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om väghållaransvaret i Älmsta.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 132.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 132.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

____________
KF § 133 Dnr KS 05-380 312

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande om cykelväg längs väg 76 mellan Norrtälje och Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v) ställde med med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-05-30, § 121 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om cykelväg längs väg 76 mellan Norrtälje och Älmsta.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 133.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 133.

Catarina Wahlgren (v), Bengt Ericsson (c), Roine Wallin (fp), Bridget Wedberg (mp) och Louise Branting (c) yttrar sig.

_________


KF § 134 Dnr KS 05-382 131

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående PIUS verksamhet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-05-30, § 120 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående PIUS verksamhet.

”Interpellation etc………” Bilaga § 134.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 134

Bridget Wedberg (mp), Ingrid Landin (mp) och socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

_________ 


KF § 135 Dnr KS 05-404 340

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang vattenförsörjningen av Väddö golfbana

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-05-30, § 117 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående vattenförsörjningen av Väddö golfbana.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 135.

Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 135.

Roland Larsson (s) yttrar sig. 

__________


KF § 136 Dnr KS 05-379 299

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till tekniska nämndens ordförande om terminalkiosken i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-05-30, § 122 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om terminalkiosken i Hallstavik.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 136.

Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………..” Bilaga § 136.

Catarina Wahlgren (v) och Berit Jansson (c) yttrar sig. 

_________

KF § 137 Dnr KS 05-406 400

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om förvaltningens handläggningstider

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-05-30, § 119 följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om förvaltningens handläggningstider

”Interpellation etc……..” Bilaga § 137

Beslutande sammanträde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………….” Bilaga § 137.

Roland Larsson (s), Berit Elisson (fp), Bengt Ericsson (c), Christer Candal (m) och Lenneke Sundblom (s) yttrar sig.

______________KF § 138 Dnr KS 05-340 042

Delårsrapport 1, 2005

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsrapport per april 2005,

att utbildningsnämndens mål ändras så att nämnden får utsträckt tid till 2006?01-31 att lämna förslag på hur gymnasieskolan fr o m höstterminen 2007 ska utformas i Norrtälje kommun.


Bakgrund

Föreligger upprättat delårsbokslut för Norrtälje kommun till och med tertial 2. Sammanlagt uppvisas ett prognostiserat resultat på –4,7 mkr före avräkning av balanskravet och – 7,5 mkr efter. Det budgeterade resultatet är 15,1 mkr.

Under rubriken ”Prioriterad inriktning eller uppdrag” har utbildningsnämnden getts i uppdrag att senast 2005-04-01 lämna förslag på hur gymnasieskolan 
fr o m höstterminen 2007 skall utformas i Norrtälje kommun.

Utbildningsnämnden har 2004-11-02, § 67 beslutat att hos kommunfullmäktige begära att nämnden får utsträckt tid till 2006-01-31 att lämna förslag på hur gymnasieskolan fr o m höstterminen 2007 skall utformas i Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-25 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per april 2005,
att utbildningsnämndens mål ändras så att nämnden får utsträckt tid till 2006-01-31 att lämna förslag på hur gymnasieskolan fr o m höstterminen 2007 ska utformas i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Au 2/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-02, § 181 föreslagit enligt
ledningskontorets skrivelse 2005-05-25.
forts

KF § 138 forts

Ks 2/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-06-02, § 146 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

__________KF § 139 Dnr KS 05-346 257

Förfrågan om förköp av fastigheterna Gottsta 4:26, 4:27, Hallsta 1:7, 1:19, 1:81, 1:92, 1:93, 1:113 och 2:36

Beslut

Lars Bäck (s) deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att utöva kommunens förköpsrätt gällande fastigheterna Gottsta 4:26, 4:27, Hallsta 1:7, 1:19, 1:81, 1:92, 1:93, 1:113 och 2:36. 

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Protokollsanteckning
Lars Bäck (s) antecknar till protokollet enligt bilaga.


Bakgrund

Kommunen har erhållit en förfrågan från NCC AB, daterad 2005-04-25 angående kommunens eventuella intresse av förköp av fastigheterna Gottsta 4:26, 4:27, Hallsta 1:7, 1:19, 1:81, 1:92, 1:93, 1:113 och 2:36. Till förfrågan finns bifogat ett köpebrev enligt vilket NCC AB 2005-04-05 har sålt fastigheterna till anjora i Norrtälje AB för en köpeskilling av totalt 315 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-18 redovisat de olika fastigheternas värde och skäl att utöva eventuell förköpsrätt. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöva kommunens förköpsrätt gällande fastigheterna Gottsta 4:26, 4:27, Hallsta 1:7, 1:19, 1:81, 1:92, 1:93, 1:113 och 2:36. Beslut i detta ärende måste föreligga på kommunfullmäktiges sista sammanträde före sommaren 2005-06-20.
forts

KF § 139 forts

Politisk beredning

Au 26/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-26, § 178 beslutat att
vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2005?06?02.

Au 2/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-02, § 182 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-18. Elisabeth Björk (s) och Kerstin Bergström (s) reserverade sig mot beslutet.

Ks 2/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-06-02, § 147 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden: 

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) 
- avslag på förköp samt att kommunen upptar förhandlingar med Anjora AB.

Lars Bäck (s) anmäler att han ej deltar i beslutet och önskar göra en anteckning till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på om Lars Bäcks (s) protokollsanteckning får tillföras protokollet eller ej och finner att kommunfullmäktige beslutar att protokollsanteckningen får tillföras protokollet.

________


KF § 140 Dnr KS 05-311 253

Försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av 
Phaeton 10

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna avtal om försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av Phaeton 10 till CF Projekt, Norrtäljeån AB för en köpeskilling av 6.200.000 kr.

Bakgrund

Centrumfastigheter i Norrtälje AB har ansökt om att få förvärva kommunens fastigheter Phaeton 7 och ett område av Phaeton 10 för att genom sitt dotterbolag CF Projekt, Norrtäljeån AB genomföra ett projekt med lokaler och bostäder tillsammans med bolagets fastighet Phaeton 9.

Fastigheten Phaeton 7 är belägen utmed Tullportsgatan. Kommunen förvärvade denna fastighet av Lindgrens Ljud & Bild AB 1992 i samband med ett förköpsärende.

Fastigheten Phaeton 10 är belägen vid Kvarngränd och Norrtäljeån. Den utgör f d elverket, men nyttjas idag för fackliga lokaler, verkstad och förråd m m.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-03 redogjort för ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal om försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av Phaeton 10 till CF Projekt, Norrtäljeån AB för en köpeskilling av 6.200.000 kr.

Politisk beredning

Au 19/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 162 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-03. forts


KF § 140 forts

Ks 2/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-06-02, § 150 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig. 

_________KF § 141 Dnr KS 04-817

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v) och Eleonor Rosenquist-Helsing (v) om behov av barnomsorg på annan tid än vad som nu erbjuds

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-05-10 avslå motionen.

Reservation

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-12-20, § 291. I motionen föreslås att kommunen ska undersöka behovet av barnomsorg utöver den tid som erbjuds idag. 

Motionärerna vill också, att om det visar sig att behov finns, resultatet används för att skissa på en framtida lösning för dessa familjer.

Barn- och skolförvaltningen har i yttrande 2005-01-07 sammanfattningsvis anfört att om ett arbete skall starta upp i linje med motionärernas önskemål, bör först diskuteras om kommunen har ekonomiska möjligheter att genomföra dessa förändringar. Kommunledningen bör ta ett beslut kring ekonomin innan en undersökning påbörjas.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2005-02-14, § 30 beslutat att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget och att motionen därmed får anses besvarad.

forts
KF § 141 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-05-10, med hänvisning till 
kommunens ekonomiska situation och barn- och skolnämndens beslut, att motionen bör avslås. När behov av barnomsorg på andra tider än de som erbjuds uppstår bår barn- och skolnämnden pröva dessa ärenden var för sig.

Politisk beredning

Au 19/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 167 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-10. Elisabeth Björk yrkade bifall till motionen.

Ks 2/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-06-02, § 148 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Lotta Lindblad-Söderman (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Catarina Wahlgren (v)
- bifall till motionen

Mona-Greta Norling Berglund (kd) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

________KF § 142

Inlämnande av ev motioner, interpellationer och frågor 

Inga motioner, interpellationer eller frågor har lämnats in till dagens sammanträde.

___________ 

KF § 143 Dnr KS 05-395 102

Ann S Pihlgren (m), avsägelse av uppdrag som revisorsersättare i Norrtälje Naturvårdsfond 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ann S Pihlgren (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Ann S Pihlgren (m) avsäger sig i skrivelse 2005-05-31 uppdrag som revisorsersättare i Norrtälje Naturvårdsfond.

___________


KF § 144 Dnr KS 05-413

Björn Zetterström, avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Björn Zetterström begärt entledigande.


Bakgrund

Björn Zetterström avsäger sig i skrivelse 2005-06-06 uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

__________


KF § 145 Dnr KS 05-425 102

Kjell Jansson (m), avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i tekniska nämnden fr.o.m den 1 september 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Kjell Jansson (m) begärt entledigande från och med den 1 september 2005.


Bakgrund

Kjell Jansson (m) avsäger sig i skrivelse 2005-06-15 uppdrag som ledamot och ordförande i tekniska nämnden från och med den 1 september 2005.

__________


KF § 146 Dnr KS 05-423 102

Clas Lagerlund(m), avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och i Norrtälje Industri- och Hantverkshus styrelse fr.o.m den 1 september 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Clas Lagerlund (m) begärt entledigande från och med den 1 september 2005.


Bakgrund

Clas Lagerlund (m) avsäger sig i skrivelse 2006-06-16 uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och i Norrtälje Industri- och Hantverkshus styrelse från och med den 1 september 2005.

_________


KF § 147 Dnr KS 05-421 102 

Claes-Göran Brile (m), avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Claes-Göran Brile (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Claes-Göran Brile avsäger sig i skrivelse 2005-06-15 uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.

______________


KF § 148 Dnr KS 05-415 102 

Åsa Wennerfors (fp), avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Åsa Wennerfors (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Åsa Wennerfors (fp) avsäger sig i skrivelse 2005-06-10 uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

___________


KF § 149 Dnr Ks 05-25 102

Val av ersättare i kommunrevisionen 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i kommunrevisionen välja

Anna Wicksell (m)
Box 96
763 23 Hallstavik


Bakgrund

Ann S Pihlgren (m) har beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i kommunrevisionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-05-30, § 125.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________

KF § 150 Dnr KS 05-25 102

Val av revisorsersättare i Norrtälje naturvårdsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till revisorsersättare välja

Anna Wicksell (m)
Box 96
763 23 Hallstavik


Bakgrund

Ann S Pihlgren (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som revisorsersättare i Norrtälje naturvårdsfond.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________


KF § 151 Dnr KS 05-25 102

Val av vice ordförande i kommunrevisionen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till vice ordförande i kommunrevisionen välja

Claes-Göran Brile (m)
Floragatan 9
761 31 Norrtälje 


Bakgrund

Lars Nilsson (m) har beviljats entledigande från uppdrag som vice ordförande i kommunrevisionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 97.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 152 Dnr KS 05-25 102

Val av revisorsersättare i Norrtälje Kommunhus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till revisorsersättare i Norrtälje Kommunhus AB välja 

Claes-Göran Brile (m)
Floragatan 9
761 31 Norrtälje 


Bakgrund

Lars Nilsson (m) har beviljats entledigande från uppdrag som revisorsersättare i Norrtälje Kommunhus AB vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 97.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 153 Dnr KS 05-25 102

Val av revisorsersättare i Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till revisorsersättare i Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB välja 

Claes-Göran Brile (m)
Floragatan 9
761 31 Norrtälje 


Bakgrund

Lars Nilsson (m) har beviljats entledigande från uppdrag som revisorsersättare i Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB vid kommunfull mäktiges sammanträde 2005-04-25, § 97.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________KF § 154 Dnr KS 05-25 102

Val av revisorsersättare i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till revisorsersättare i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB välja 

Claes-Göran Brile (m)
Floragatan 9
761 31 Norrtälje 


Bakgrund

Lars Nilsson (m) har beviljats entledigande från uppdrag som revisorsersättare i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 97.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 155 Dnr KS 05-25 102

Val av revisorsersättare i Roslagsbostäder AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till revisorsersättare i Roslagsbostäder välja 

Claes-Göran Brile (m)
Floragatan 9
761 31 Norrtälje 


Bakgrund

Lars Nilsson (m) har beviljats entledigande från uppdrag som revisorsersättare i Roslagsbostäder AB vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 97.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________

KF § 156 Dnr KS 05-25 102

Val av revisorsersättare i Östhandelsforum AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till revisorsersättare i Östhandelsforum AB välja 

Claes-Göran Brile (m)
Floragatan 9
761 31 Norrtälje 


Bakgrund

Lars Nilsson (m) har beviljats entledigande från uppdrag som revisorsersättare i Östhandelsforum AB vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 97.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________
KF § 157 Dnr KS 05-25 102

Val av revisorsersättare i Roslagshamnar AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny revisorsersättare i Roslagshamnar AB välja 

Claes-Göran Brile (m)
Floragatan 9
761 31 Norrtälje 


Bakgrund

Lars Nilsson (m) har beviljats entledigande från uppdrag som revisorsersättare i Roslagshamnar AB vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 97.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________KF § 158 Dnr KS 05-25 102

Val av kommunalråd fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till kommunalråd från och med den 1 september 2005 välja

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö


Bakgrund

Christer Candal (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 96 beviljats entledigande från uppdrag som kommunalråd från och med den 1 september 2005.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 159 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot och ordförande i kommunstyrelsen fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 september 2005 välja nuvarande ersättaren

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö


Bakgrund

Christer Candal (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 96 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 september 2005.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 160 Dnr KS 05-25 102

Val av ordförande i Norrtälje Kommunhus AB fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ordförande i Norrtälje Kommunhus AB från och med den 1 september 2005 välja

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö


Bakgrund

Christer Candal (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 96 beviljats entledigande från uppdrag som ordförande i Norrtälje Kommunhus AB från och med den 1 september 2005.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 161 Dnr KS 05-25 102

Val av vice ordförande i Roslagshamnar AB fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till vice ordförande i Roslagshamnar AB från och med den 1 september 2005 välja

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö


Bakgrund

Christer Candal (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 96 beviljats entledigande från uppdrag som vice ordförande i Roslagshamnar AB från och med den 1 september 2005.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 162 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot och ordförande i tekniska nämnden fr.o.m 1 september 2005 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot och ordförande i tekniska nämnden från och med den 1 september 2005 välja

Clas Lagerlund (m)
Stärbsnäs gård
760 42 BJÖRKÖ


Bakgrund

Kjell Jansson (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot och ordförande i tekniska nämnden från och med den 1 september 2005.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 163 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot i kommunstyrelsen fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1 september 2005 välja

Göran Pettersson (m)
Lohärad-Råby 10871 
761 72 Norrtälje 


Bakgrund

Clas Lagerlund (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1 september 2005.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________

KF § 164 Dnr KS 05-25 102

Val av ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 september 2005 välja

Mats Hultin (m)
Långgarn 667B 
761 65 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Ersättaren Kjell Jansson (m) har vid dagens sammanträde valts till ledamot och ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 september 2005.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________KF § 165 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden välja ersättaren

Olle Matsson (m)
Vegagatan 18D
761 32 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Björn Zetterström (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________


KF § 166 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i barn- och skolnämnden välja ersättaren

Kjell Pihlgren (m)
Bodal 1035
760 10 Bergshamra


Beslutande sammanträde

Claes-Göran Brile (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 167 Dnr KS 05-25 102

Val av ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i barn- och skolnämnden välja

Bino Drummond (m)
Esplanaden 18 c
761 45 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Ersättaren Kjell Pihlgren (m) har vid dagens sammanträde valts till ledamot i barn- och skolnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________
KF § 168 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB:s styrelse fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB:s styrelse välja

Sören Forslund (m)
Överlöpe 5328
761 76 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Clas Lagerlund (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB:s styrelse från och med den 1 september.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________

KF § 169 Dnr KS 05-25 102

Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i miljö och hälsoskyddsnämnden välja

Owe Ladin (fp)
Bolkavägen 11B
761 42 Norrtälje


Beslutande sammanträde

Åsa Wennerfors (fp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare I miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 170

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Vattenprovet – en satsning på simkunnighet

Rapport ang Gambiaprojektet 2004

PRO ang möjligheterna att spela boule inomhus vintertid

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2005-06-02:

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:33 ang budgetförutsättningar för åren 2006-2008

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:43; Ekonomirapporten, om kommunernas och landstingens ekonomi maj 2005

Sveriges Kommuner och Landstings skrift Ett granskande samhälle

Utbildnings- och kulturdepartementet; Särskild satsning på utbildning och rekrytering av yrkeslärare

Riksantikvarieämbetet, omvärldsanalys handikappområdet

KSL; Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län

Dnr KS 05-303 106
PRO:s uttalande den 21 april 2005 ang den nya strukturen för vård och omvårdnad

Dnr KS 05-335 011
Regionplane och trafiknämndens remiss: Förslag till skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting

forts

KF § 170 forts

Dnr KS 05-336 011
Regionplane och trafiknämndens remiss: Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård 

Dnr KS 05-122 108

Länsrättens dom ang överklagande av kommunstyrelsens beslut om bidrag till Simpnäs Hamnförening och Arholmavägarnas samfällighetsförening för upprustning av brygga

Dnr KS 05-319 882

Länna Hembygdsförening, protester mot nedläggning av biblioteksfilialer

Dnr KS 05-319 882
Ordf i Sveriges Författarförbunds Biblioteksråd; Låt biblioteksfilialerna i Norrtälje fortsätta existera

Dnr KS 05-328 170
Södra Roslagens Brandförsvarsförbund; Årlig förvaltningsrapport för Räddningcentral Norr år 2004

Tack från skatteverkets informationsdirektör för hjälp med elektronisk svarsrobot i samband med elektronisk deklaration

Tack från Intressegruppen Rimbos Framtid för välskötta parkplanteringar i Rimbo

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte den 18 maj 2005

Styrelseprotokoll 2005-04-28 från Norrtälje Kommunhus AB

Styrelseprotokoll 2005-04-18 från Roslagsbostäder AB

Styrelseprotokoll 2005-04-13 från Järnvägsparken HB

Trafikgruppens protokoll 2005-04-06
forts

KF § 170 forts

Styrelseprotokoll 2005-04-06 från Norrtälje Energi AB

Extra styrelseprotokoll 2005-04-13 från Norrtälje Energi AB

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2005-04-14, § 37; Färsna Gård – rapport och förslag

_________