Kf 050829

Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 18.00-21.45

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Patrik Dahl (c) och Roland Larsson (s)

Justeringens Ledningskontoret, tisdagen den 6 september 2005, kl 08.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 171-199
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Patrik Dahl Roland Larsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2005-08-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-09-06 anslags nedtagande 2005-09-27 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 171

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Patrik Dahl (c) och Roland Larsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 6 september 2005,
kl 08.00.

_________KF § 172

Information från kommunstyrelsen

Kommundirektör Mats Törnquist informerar om punkt nummer fyra på dagens ärendelista ”Den framtida strukturen för vård och omvårdnad i Norrtälje – förslag om bildande av gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg”.

Bridget Wedberg (mp), Roland Larsson (s), Bertil Karlsson (v) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

Peter Häggberg, ledningskontoret redovisar punkt nummer åtta på dagens ärendelista ”Antagande av fördjupad översiktsplan för skärgården – komplement till översiktsplan för Norrtälje kommun 2004-2015.

Bertil Karlsson (v) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

_________


KF § 173

Allmänhetens frågestund

Olle Löfdahl från Älmsta ställer fråga angående väghållaransvaret i Älmsta.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) svarar.

__________KF § 174 Dnr KS 05-97 001

Den framtida strukturen för vård och omvårdnad i Norrtälje – förslag om bildande av gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna gjorda redaktionella ändringar i dokumentet ”Människor i samspel” enligt upprättad justeringslista,

att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda en gemensam nämnd för för hälso- och sjukvård samt omsorg, kallad Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd enligt förslag i till ärendet hörande bilaga 1, att gälla från och med 2006-01-01,

att Norrtälje kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden,

att upplösa omsorgsnämnden från och med 2006-01-01,

att anta förslag till reglemente för den gemensamma nämnden enligt till ärendet hörande bilaga 3, 

att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda kommunalförbund för ägande av bolag enligt förslag till förbundsordning enligt till ärendet hörande bilaga 2, 

att ställa sig positiv till principerna för finansiering enligt projektskrivelsen och uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med genomarbetat budgetförslag där även formerna för kontroll och utvärdering skall fastställas, 

att ställa sig bakom principerna för bolagsombildning m m enligt till ärendet hörande bilaga 4, 

att till kommunalförbundet låna ut 27,5 mkr avseende köp av aktier i Norrtälje Sjukhus AB, 

att finansiering av utlåningen sker genom upptagande av lån, forts
KF § 174 forts

att bevilja kommunstyrelsen anslag om 1 000 tkr för förberedelsekostnader såsom konsultinsatser, information och kommunikation, rekrytering, omställning IT-system m m,

att finansiering sker med eget kapital, 

att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ny organisation för såväl politisk som förvaltningsverksamhet i Norrtälje kommun att träda i kraft 2007-01-01. 


Bakgrund

Under 2004 har Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun gemensamt bedrivit ett projekt om samverkan inom hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Projektets bakgrund var ett tjänstemannaförslag hösten 2003 i landstinget om att Norrtälje sjukhus skulle omvandlas till ett närsjukhus. Akutsjukvårdsuppdraget skulle enligt förslaget överföras till Danderyds sjukhus. Förslaget framkallade debatt och stimulerade framväxten av alternativa förslag.

I Norrtälje gav en partiövergripande politisk avsiktsförklaring uttryck för kommunens vilja att tillsammans med landstinget säkra utvecklingen för sjukvård och omsorg i kommunen. Kommunen tog ett initiativ om att i samverkan med lokala företrädare för Norrtälje sjukhus och primärvård arbeta fram ett förslag om väsentligt ökad samverkan mellan kommunen och landstinget.

Landstingets politiska process ledde fram till beslutet att akutsjukvården vid sjukhuset skulle bestå. I landstingsfullmäktiges budgetbeslut gavs dessutom uppdrag till landstingsstyrelsen ”att tillsammans med styrelsen vid Norrtälje sjukhus ytterligare utreda och utveckla verksamheten avseende volym, inriktning och samordningsmöjligheter”. 

Med dessa initiativ och beslut hade såväl inom kommunen och inom landstinget grunden lagts för samverkansprojektet Den framtida strukturen för vård och omvårdnad i Norrtälje. fortsKF § 174 forts 
Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-02 redogjort för projektets mål och organisation samt överlämnat rapporter med bilagor för fullmäktiges ställningstagande. Skrivelsen har därefter reviderats 2005-08-04 samt 2005-08-15.

Ledningskontoret har i förnyad tjänsteskrivelse 2005-08-29 föreslagit kommunstyrelsen besluta att efter redovisade nämndremisser och genomförd MBL-förhandling kvarstå vid tidigare (2005-08-16) lämnat beslut.

Politisk beredning

Au 4/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 202 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-04. Arbetsutskottet beslutade för egen del att sända förslaget på skyndsam remiss till omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Ks 16/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-16, § 183 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-15 att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda en gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg, kallad Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd enligt förslag i till ärendet hörande bilaga 1, att gälla från och med 2006-01-01,att Norrtälje kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden, att upplösa omsorgsnämnden från och med 2006-01-01,att anta förslag till reglemente för den gemensamma nämnden enligt till ärendet hörande bilaga 3, att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda kommunalförbund för ägande av bolag enligt förslag till förbundsordning enligt till ärendet hörande bilaga 2, att ställa sig positiv till principerna för finansiering enligt projektskrivelsen och uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med genomarbetat budgetförslag där även formerna för kontroll och utvärdering skall fastställas, att ställa sig bakom principerna för bolagsombildning m m enligt till ärendet hörande bilaga 4, att till kommunalförbundet låna ut 27,5 mkr avseende köp av aktier i Norrtälje Sjukhus AB, att finansiering av utlåningen sker genom upptagande av lån, att bevilja kommunstyrelsen anslag om 1 000 tkr för förberedelsekostnader såsom konsultinsatser, information och kommunikation, rekrytering, omställning IT-system m m, att finansiering sker med eget kapital, att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ny organisation för såväl politisk som förvaltningsverksamhet i Norrtälje kommun att träda i kraft 2007-01-01. forts


KF § 174 forts

Ks 29/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-29, § 183 beslutat att efter inkomna nämndremisser och genomförd MBL-förhandling kvarstå vid tidigare, 2005-08-l16, § 183 lämnat beslutsförslag samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna gjorda redaktionella ändringar i dokumentet ”Människor i samspel” enligt upprättad justeringslista. 

Beslutande sammanträde 

Kf § 29/8 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Catarina Wahlgren (v), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Mats Dannewitz-Linder (mp), Ann Lewerentz (m), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp) och Bridget Wedberg (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________

Expedieras 2005-09-06

Stockholms läns landsting
Omsorgsnämnden (ledam+ers)
Ekonomi-/finans
Kommunstyrelsen KF § 175 Dnr KS 05-361 290

Beviljande av anslag för tillbyggnad av fläktrum och ventilationsanläggning i förskolan Skarsjöstugan, Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 3,4 mkr i investeringsanslag för tillbyggnad av fläktrum och ventilationsanläggning i förskolan Skarsjöstugan i Rimbo, 

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Befintlig ventilationsanläggning i förskolan Skarsjöstugan uppfyller inte gällande funktionskrav. Vid s k OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) har större delen av anläggningen underkänts och resterande delar fått grava anmärkningar. enligt utredning genomförd av tekniska kontoret är det ej möjligt att uppnå godkänd funktion genom justering och/eller renovering av befintlig anläggning.

Tekniska nämnden har därför beslutat vid sammanträde 2005-05-19 att hemställa hos kommunfullmäktige om investeringsanslag på 3,4 mkr för installation av ny ventilationsanläggning. Beslut om investeringsanslag överstigande 3 mkr måste enligt gällande reglemente beslutas av kommunfullmäktige.

Lokalstyrgruppen har vid sammanträde 2005-04-08 ställt sig bakom föreslagen investering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-13 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 3,4 mkr i investeringsanslag för tillbyggnad av fläktrum och 
ventilationsansanläggning i förskolan Skarsjöstugan i Rimbo, att finansiering sker med egna medel. forts

KF § 175 forts

Politisk beredning

Au 4/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 209 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-13. 

Ks 16/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-16, § 187 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 29/8 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_________


Expedieras: 050906
Tekniska nämnden
Barn- o skolförv
Ledningskontoret Lena Boman

KF § 176 Dnr KS 04-269 314

Uppdrag att utreda väghållaransvaret i Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med godkännande lägga ledningskontorets utredning till handlingarna samt 

att inte begära omprövning av lantmäteriverkets beslut angående väghållaransvaret i Älmsta.

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare lämnar skriftlig reservation enligt bilaga.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2004-03-29, § 79 att bifalla en motion från Håkan Jonsson (s) m fl ang väghållaransvaret i Älmsta.

Motionen bifölls på så sätt att kommunstyrelsen skall utreda de ekonomiska och praktiska möjligheterna att överta ansvaret.

Enligt huvudregeln i 6 kap 26 § plan- och bygglagen skall kommunen vara huvudman för allmänna platser inom områden med detaljplan, om det inte finns särskilda skäl till annat. Om kommunen inte skall vara huvudman skall det enligt 5 kap 4 § PBL framgå av detaljplanen.

Lantmäteriet beslutade 2004-03-17 att inrätta en gemensamhetsanläggning avseende vägar i Älmsta samhälle.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-13 redovisat kostnader m m i ärendet och anför att kostnaden för att föra in väghållaransvaret under kommunalt 
huvudmannaskap vida överstiger gemensamhetsanläggningens kostnader därför avstyrker ledningskontoret att frågan utreds vidare. forts


KF § 176 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga ledningskontorets utredning till handlingarna samt att inte begära omprövning av lantmäteriverkets beslut angående väghållaransvaret i Älmsta.

Politisk beredning

Au 4/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 210 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-13. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) lämnade skriftlig reservation.

Ks 16/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-16, § 188 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roland Larsson (s)
- att kommunen övertar väghållaransvaret i Älmsta

Clas Lagerlund (m), Lenneke Sundblom (s), Christer Candal (m) och Berit Jansson (c) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Roland Larssons (s) yrkande forts

KF § 176 forts

Omröstningsresultat

Med 30 ja-röster, 27 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

_____________

Expedieras: 2005-09-08
Ledningskontoret 

KF § 177 Dnr KS 05-359 291

Beviljande av investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Älmsta skolas kök

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 9 000 tkr i investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Älmsta skolas kök,

att finansiering sker med egna medel,

att uppdra åt ledningskontoret att utöka barn- och skolnämndens driftbudget för år 2006 med 375 tkr för ökade kostnader vid Älmsta skolas kök.


Bakgrund

Under den senaste femårsperioden har behov av förbättringsåtgärder och upprustning av Älmsta skolas kök diskuterats i olika sammanhang. Såväl arbetsmiljöverket som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen riktat anmärkningar mot kökets funktioner. Köket är uppfört år 1965 och har ej varit föremål för några större investeringar.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-06-16, § 66 och barn- och skolnämnden har behandlat ärendet 2005-05-23, § 73. Båda nämnderna tillstyrker förslaget med begäran hos kommunfullmäktige om investeringsanslag om 9 000 tkr för genomförandet av investeringsprojektet. Såväl lokalsamordningsgruppen som lokalstyrgruppen stödjer förslaget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 9 000 tkr i investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Älmsta skolas kök, 


forts

KF § 177 forts

att finansiering sker med egna medel, att uppdra åt ledningskontoret att utöka barn- och skolnämndens driftbudget för år 2006 med 375 tkr för ökade kostnader vid Älmsta skolas kök.

Politisk beredning

Au 4/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 213 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-29.

Ks 16/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-16, § 190 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 29/8 Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

____________

Expedieras: 2005-09-06
Tekniska nämnden
Barn- o skolförvaltn
Ledningskontoret Lena Boman
Ledningskontoret Arne Appel - återredovisning december 2005

KF § 178 Dnr KS 02-359 212

Antagande av fördjupad översiktsplan för skärgården - komplement till översiktsplan för Norrtälje kommun 2004-2015

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta fördjupad översiktsplan för skärgården - komplement till översiktsplan för Norrtälje kommun 2004-2015.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna tilläggsyrkanden.


Bakgrund

Ledningskontoret har arbetat fram en slutversion av planen för skärgården för antagande av kommunfullmäktige jämlikt 4 kap 3 § plan- och bygglagen.

Planen har varit ute för samråd under tiden 1 juni – 15 september 2004 samt utställd för granskning under tiden 15 februari – 1 maj 2005.

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådet har planen för skärgården ändrats och kompletterats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-07-19 redovisat inkomna synpunkter och kompletteringar och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta komplement till Norrtälje kommuns översiktsplan gällande skärgården 2004-2015.

forts
KF § 178 forts

Politisk beredning

Au 11/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-11, § 222 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-07-19. Elisabeth Björk (s) och Kerstin Bergström deltog ej i beslutet.

Ks 16/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-16, § 191 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Clas Lagerlund (m) deltog ej i beslutet. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (m), Bengt Ericsson (c), Kjell Jansson (m), Lars-Erik Jansson (s), Torgny Åberg (c) och Bridget Wedberg (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Lars-Erik Jansson (s)
- följande tilläggsyrkande, att sid 9 tillförs en ny punkt lydande: ”Skärgårdens framtid är beroende av tillväxt. En planmässig utbyggnad av livskraftiga skärgårdssamhällen förutsätter att kommunen aktivt tar initiativ till detaljplaner. Kommunen kan också medverka i finansieringen av dessa planer. På så sätt tillgodoses både fastboendes och fritidsfolkets intressen ”

Kjell Jansson (m) med instämmande av Christer Candal (m) 
- avslag på Håkan Jonssons (s) m.fl. tilläggsyrkande

Bridget Wedberg (mp)
- följande tilläggsyrkande: att kommunen kan medverka i finansieringen av detaljplaner och på så sätt tillgodose både fastboendes och fritidsfolkets intressen.

Christer Candal (m)
- avslag på Bridget Wedbergs (mp) tilläggsyrkande.
forts

KF § 178 forts

Därutöver yttrar sig Roland Larsson (s) och Hans Andersson (fp).

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) m.fl. tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Bridget Wedbergs (mp) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

____________

Expedieras: 2005-09-07
Ledningskontoret Planering- o näringslivKF § 179 Dnr KS 05-107 020

Antagande av förslag till policy mot mutor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till policy mot mutor att gälla från och med 2005-09-01.


Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2005-02-24, § 71 att sända ut förslag till policy mot mutor på remiss till samtliga nämnder samt de helägda bolagen Norrtälje Energi AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Roslagsbostäder AB samt Järnvägsparken HB.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-16 redovisat inkomna remissvar samt förslag till kompletteringar som har arbetats in i policyn.

Ledningskontoret förslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till policy mot mutor att gälla från och med 2005-09-01.

Politisk beredning

Au 4/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 211 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-16.

Ks 16/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-16, § 192 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.


__________ 

Expedieras: 2005-09-07 
Ledningskontoret, Tony Wallin
Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag – för vidare information till samtliga anställda och förtroendevalda


KF § 180 Dnr KS 04-503 315

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang rastplats på länsväg 283 norr om Elmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen samt

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att uppta överläggningar med Vägverket om en rastplats längs länsväg 283.

Bakgrund

Allan Edehamn (s) lämnade in motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-09-13, § 174. I motionen hemställs om att Norrtälje kommun tar kontakt med Vägverket samt Gösta Krön för att snabbt anordna en rastplats med toalett i kommunen.

Kommunen har en rastplatsplan som är antagen 1996-05-30. Vägverket ansvarar för de resande av långväga karaktär längs det statliga vägnätet. I överläggningar med Vägverket har kommunen tagit upp att det behövs rastplatser främst längs riks- och europavägar i kommunen. Vägverket har instämt i behoven men det har inte funnits budgetmässigt utrymme för anläggande av rastplatser varken längs Rv 76 eller Rv 77 trots upprepade påstötningar. Principiellt anser Vägverket att en rastplatsanläggning inte enbart ska finansieras av staten utan även av andra aktörer. I kommunens budget finns inga medel avsatta för rastplatser.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-05-26 bland annat att eftersom Grisslehamn är en målpunkt för det långväga resande mot Åland/Finland kan det även finnas behov av en rastplats längs länsväg 283. En sådan finns inte upptagen i rastplatsplanen. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att uppta överläggningar med Vägverket om en rastplats längs länsväg 283 samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. forts

KF § 180 forts

Politisk beredning

Au 9/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 185 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-26.

Ks 16/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-06-16, § 167 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 29/8 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Allan Edehamn (s) yttrar sig.

____________

Expedieras: 2005-09-07
Ledningskontoret planering- & näringsliv – återrapporteras senast januari 
2006


KF § 181 Dnr KS 05-284 312

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang cykelväg på banvallarna i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-05-18 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 89. I motionen föreslås att banvallarna i Rimbo som står outnyttjade bör byggas om med såväl cykelbana som ridväg.

Upprustningen av banvallarna är kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde. Arbetet med att göra dem lämpliga för cykling och ridning pågår sedan tidigt 90-tal enligt plan som upprättats av förvaltningen. Utbyggnadstakten är således beroende av resurserna i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-18 anfört att banvallen mellan Rimbo och Rånäs är iordningställd och klar sedan flera år. Från Norrtälje till Sundsta är den klar och förbättringsåtgärder på sträckan Sundsta till Finsta är på gång. Nästa etapp enligt planen är sträckan Finsta-Kundby som idag är i dåligt skick. Från Kundby till Rimbo kan man cykla på traktorvägen över fälten. Banvallen från Rimbo till Sättra är också möjlig att iordningställa på sikt, men norr därom via Edsbro till Häverödal är det näst intill ogenomförbart på grund av markägoförhållandena. Ledningskontoret nämner också att det för närvarande pågår ett samarbetsprojekt mellan UNO-kommunerna som syfter till att få till stånd en ridväg hela vägen från Danderyd till Norrtälje via Rö och Rimbo.

forts

KF § 181 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen härmed ska anses besvarad.

Politisk beredning

Au 9/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 186 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-18.

Ks 16/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-06-16 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Holger Forsberg (s), Jan Emanuel Johansson (s) och Stig Saverstam (kd) yttrar sig. 

________

Expedieras: 2005-09-07
Ledningskontoret planering- o näringsliv KF § 182 Dnr KS 05-140 514

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang parkeringsplatser i Hallstaviks centrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- att återremittera ärendet till tekniska nämnden för förslag till enklare och mindre kostnadskrävande upprustningsåtgärder med syfte att iordningställa en pendlarparkering i området mellan Norra och Södra Odenvägen i avvaktan på att området skall bebyggas.


Bakgrund

Motionen inlämnades av Allan Edehamn (s) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-02-21, § 30. I motionen föreslås att man grusar av området mellan norra och södra Odenvägen för att i avvaktan på byggnation användas som parkering, främst pendlarparkering.

Tekniska kontoret har i yttrande 2005-04-12 till tekniska nämnden anfört att detaljplanen för området vid Odenvägen redovisar bostadsbebyggelse och är inte avsedd för parkeringsändamål. Kommunen äger fastigheterna Hallsta 1:50 och 1:51. Att iordningställa området till en ordnad parkering av grus för 80 bilar kostar 560 000 kr. Då kostnaden inte ryms inom ramen för gatu-parkbudgeten föreslår tekniska kontoret att motionen avslås.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2005-0519, § 48 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-21 föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2005-05-19 avslå motionen. forts

KF § 182 forts

Politisk beredning

Au 4/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 203 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-21. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig.

Ks 16/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-16, § 184 föreslagit kommunfullmäktige att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2005-05-19 avslå motionen. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig.

Beslutande sammanträde

KF 29/8 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Allan Edehamn (s)
- återremiss

Håkan Jonsson (s)
- återremiss till tekniska nämnden för förslag till enklare och mindre kostnadskrävande upprustningsåtgärder med syfte att iordningställa en pendlarparkering i området mellan Norra och Södra Odenvägen i avvaktan på att området skall bebyggas.

Kjell Jansson (m)
bifall till Allan Edehamns (s) och Håkan Jonssons (s) återremissyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla återremissyrkandet.


________

Expedieras: 2005-09-07
Tekniska nämnden

KF § 183 KS 04-281 744

Besvarande av motion från Kristina Almén (s) och Kerstin Bergström (s) om avlastning för anhörigvårdare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2005-05-16, § 39 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-04-26-27, § 115. 

Omsorgsförvaltningen har i skrivelse 2005-04-27 bland annat anfört att under första delen av år 2005 är samtliga platser i särskilt boende utnyttjat till 100 %, vilket gör att trycket på korttidsplatser och dagligverksamhet ökat. 

Tilldelade resurser i budget 2005 har kunnat utnyttjas för att avlasta anhöriga i deras arbete. Kommunfullmäktiges inriktning för 2005 har till fullo uppfyllts när det gäller att få ut antal platser för tilldelade resurser.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2005-0516, § 39 beslutat att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-20 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2005-05-16, § 39 anse motionen vara besvarad. 

Politisk beredning

Au 4/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 204 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-20. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig. forts

KF § 183 forts

Ks 16/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-16, § 185 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Kerstin Bergström (s), Kristina Almén (s) och Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

___________

Expedieras: 2005-09-08
Omsorgsnämnden

KF § 184 Dnr KS 05-158 003

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) angående begäran om komplettering av kommunens upphandlingsregler

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-06-07 avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades av Håkan Jonsson (s) vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2005, § 57.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige skall besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera kommunens upphandlingsregler vad gäller krav på att kommunens leverantörer skall följa gällande svenska kollektivavtal. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-06-07 yttrat sig i ärendet och anför bland annat att rättsläget är oklart huruvida det är tillåtet att ställa krav på att leverantörer/entreprenörer skall följa svensk kollektivavtal. Ledningskontoret anser det inte lämpligt att föra in regler i kommunens upphandlingspolicy då det inte är klarlagt om det är juridiskt hållbart att ställa sådant krav. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.


forts


KF § 184 forts

Politisk beredning

Au 4/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 207 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-07. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig.

Ks 16/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-16, § 186 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Kristian Krassman (s), Roland Larsson (s) och Bridget Wedberg (mp)
- bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande.

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster och 30 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____________
Expedieras: 2005-09-08
Ledningskontoret


KF § 185 Dnr KS 05-508 872

Motion från Elisabeth Björk (s), Holger Forsberg (s) och Bodil Henriksson (s) om att skapa Järnvägstorget i Rimbo till ett minnesmärke över en svunnen järnvägsepok

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s), Holger Forsberg (s) och Bodil Henriksson (s) lämnar in följande motion om att skapa Järnvägstorget i Rimbo till ett minnesmärke över en svunnen järnvägsepok.

”Motion etc………….” Bilaga § 185.

___________

Expedieras: 2005-09-08
Kommunstyrelsen
KF § 186 Dnr KS 05-509 336

Motion från Holger Forsberg (s) ang åtgärder för att göra närströvområdet Näset utanför Rimbo tillgängligt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Holger Forsberg (s) lämnar in följande motion angående åtgärder för att göra närströvområdet Näset utanför Rimbo tillgängligt.

”Motion etc………..” Bilaga § 186.

___________

Expedieras: 2005-09-08
Kommunstyrelsen 

KF § 187 Dnr KS 05-510 214

Motion från Roland Larsson (s), Lenneke Sundblom (s) och Anders Fransson (s) ang ny detaljplan för centrala Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till byggnadsnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s), Lenneke Sundblom (s) och Anders Fransson (s) lämnar in följande motion angående ny detaljplan för centrala Älmsta.

”Motion etc………..” Bilaga § 187.

___________

Expedieras: 2005-09-08
Byggnadsnämnden


KF § 188 Dnr KS 05-511 814

Motion från Elisabeth Björk (s) om att skapa en kanotled i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) lämnar in följande motion om att skapa en kanotled i kommunen.

”Motion etc…………” Bilaga § 188.

_____________

Expedieras: 2005-09-08
Kultur- o fritidsnämnden 

KF § 189

Motion från Bertil Karlsson (v) m.fl om behovet av kolonilotter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) m.fl. lämnar in följande motion om behovet av kolonilotter.

”Motion etc……..” Bilaga § 189

_____________

Expedieras: 2005-09-08
Kommunstyrelsen 

KF § 190

Motion från Bertil Karlsson (v) m.fl om bidrag till bilägare som väljer miljöbilar när de ska byta bil

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) m.fl lämnar in följande motion om bidrag till bilägare som väljer miljöbilar när de ska byta bil.

”Motion etc……….” Bilaga § 190.

___________

Expedieras: 2005-09-08
Kommunstyrelsen


KF § 191 Dnr KS 05-512 730

Interpellation från Lars Bäck (s) till omsorgsnämndens ordförande om avtal med hotell Roslagen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 191

______________

Expedieras: 2005-09-08
Ordf i omsorgsnämnden
KF § 192 Dnr KS 05-513 512

Interpellation till trafiksäkerhetsnämndens ordförande från Roland Larsson (s) om trafikmiljön i Norrtälje ur trafiksäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till trafiksäkerhetsnämndens ordförande om trafikmiljön i Norrtälje ur trafiksäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt.

”Interpellation etc………” Bilaga § 192.

_________

Expedieras_ 2005-09-08
Ordf i trafiksäkerhetsnämnden


KF § 193 Dnr KS 05- 

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande från Bridget Wedberg (mp) om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

”Interpellation etc……….” Bilaga § 193.

______________

Expedieras: 2005-09-08
Ordf i omsorgsnämnden
KF § 194 Dnr KS 05-515 732 

Interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från Bridget Wedberg (mp) om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

”Interpellation etc……….” Bilaga § 194.

_____________

Expediering: 2005-09-08
1:e vice ordf i kommunstyrelsen
KF § 195 Dnr KS 05-25 102

Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden välja Alexander Lewerentz (m).


Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2005-06-20, § 165 utsett ersättaren Olle Mattsson (m) till ordinarie ledamot efter Björn Zetterström (m) som beviljats entledigande.

Beslutande sammanträde

Valberedningens vice ordförande Holger Forsberg (s) redogör för valberedningens förslag.

__________

Expedieras: 2005-09-08
A Lewerentz
Miljö- o hälsoskyddsnämnden
PA/Lön
Offset
Registret
KF § 196 Dnr KS 05-477 102

Melinda Christiansson Wahlqvist (fp), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) avsäger sig i skrivelse 2005-07-18 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

_________

Expedieras: 2005-09-08
M Christiansson Wahlqvist
Barn- o skolnämnden
PA/Lön
Offset
Registret


KF § 197 Dnr KS 05-25 102

Val av ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja

Margareta Säterli (fp)
Kundby Pl 5060
762 91 Rimbo


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Melinda Christansson Wahlqvist entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Valberedningens vice ordförande Holger Forsberg (s) redogör för valberedningens förslag.

_________

Expedieras: 2005-09-08
M Säterli
Barn- o skolnämnden
PA/Lön
Offset
Registret


KF § 198 Dnr KS 05-442 102

Bo Engström (s), avsägelse av uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Bo Engström (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Bo Engström (s) avsäger sig i skrivelse 2005-06-28 uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

_______

Expedieras: 2005-09-08
Bo Engström
Byggnadsnämnden
PA/Lön
Offset
Valberedningen
Registret


KF § 199 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) tackar kommunfullmäktige för uppvaktningen med anledning av att han slutar sina politiska uppdrag fr.o.m den 1 september 2005.

Demokrati- och förtroendemannakommitténs protokoll 2005-04-12 och 2005-06-21
Dnr KS 05-417 109
Intressegruppen Rimbo Framtid; Rapport beträffande temaserien om Rimbo. Vi bryr oss.

Nedanstående meddelanden är utsända till kommunstyrelsens sammanträde 2005-08-16.

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.53 ang samverkan mellan kommuner i vatten- och avloppsfrågor

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.54 ang arbetsmarknadspolitiska insatsen – Yrkesbedömning

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.57 ang kommunal personal 2004

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.59 ang kommunalekonomisk utjämning – ny skrift

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.63 ang ett förtydligat kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.64 ang fastställande av föräldraskap och faderskap – information om ändringar i föräldrabalken m m

Sveriges kommuner och landstings skrift Konsten att prioritera – några reflektioner och exempel
forts
KF § 199 forts 

Sveriges kommuner och landstings skrivelse ang avtal om bibehållet kostnadsansvar för LSS-insatser för person bosatt i annan kommun – översyn av lagstiftningen behövs 

KSL; Verksamheten vid Kommunförbundet Stockholms län 2004

KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor; Kostnaderna för kärnavfallet – tar vi vårt fulla ansvar för kommande generationer?

Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges 15 miljömål

DHR Stockholms läns distrikt ang uttalande vid årsmöte 2005 om tillgänglig och användbar kollektivtrafik 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets rapport ang framtidens boende
Dnr KS 05-401 876

Ordföranden i Roslagsmuseets vänners skrivelse ang rivning av äldre bebyggelse i Norrtälje stad

Roslagsbostäder AB:s kallelse till sammanträde 2005-06-14

Roslagsbostäder AB:s styrelseprotokoll 2005-05-18.

Järnvägsparkens styrelseprotokoll 2005-06-21

Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2005-06-14 och 2005-07-01

Dnr KS 05-462 436
Berg- och grusproduktionen i Stockholms län 2004

Sveriges kommuner och landsting; Hushållning i lagens namn – att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder

Räddningsverket – gemenskapsmekanismen

Sveriges kommuner och landstings pressmeddelande – Fler jobb i näringslivet ger välfärd forts

KF § 199 forts

Dnr KS 04-387 108
Regeringsrättens underrättelse ang prövningstillstånd för överklagat beslut Kf 2004-05-24, Per-Ola Eklund

Dnr KS 05-459 805
Omsorgsnämndens beslut ang verksamhetsbidrag från Stiftelsen Rödakorsgården

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:67; planering för gymnasieskolan inför 2007

Storm – Rapport från Sveriges kommuner och landsting

___________