Kf 051031

Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 09.00-19.30
Ajournering för måltider 12.00-13.15 och 18.00-19.00

Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör § 202
Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 202
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera IngaBrita Mörch (m) och Ragnar Bergsten (s)

Justeringens 
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 200-227
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson Sune Alm

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch Ragnar Bergsten

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2005-10-31

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-11-11 anslags nedtagande 2005-12-02Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 200

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse IngaBrita Mörch (m) och Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 11 november 2005,
kl 08.00.

_________

KF § 201

Arbetsordning för dagens sammanträde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna föreslagen arbetsordning för dagens sammanträde, samt

att enhälligt medge att 1:e vice ordförande Sune Alm (s) återinträder i tjänst efter läkarbesök.


Beslutande sammanträde

Föreligger kommunfullmäktiges presidiums förslag till arbetsordning för dagens sammanträde.

_________


KF § 202 Dnr KS 05-259 041

Budget 2006-2007 samt inriktning 2008

Beslut

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i besluten vad avser vision, kommungemensamma- och nämndernas mål och uppdrag 2006-2008.

Samtliga beslut som hänvisar till kommungemensamma mål och uppdrag 2006-2008 är daterade 2005-09-15.

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta kommungemensamma mål och uppdrag 2006-2008.

Barn- och skolnämnden

att anta barn- och skolnämndens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja barn- och skolnämnden 723 621 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja barn- och skolnämnden 713 581 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007. 

Omsorgsnämnden

att anta omsorgsnämndens mål och uppdrag 2006-2008 med följande ändring; sid 12 under rubrik Prioriterad inriktning eller uppdrag, punkt 3 ”Tilläggstjänster inom hemtjänsten införs under 2006 (ex fönsterputsning, snöskottning m m” ändras till ”Utreda förutsättningar att inom hemtjänstens verksamhetsområde införa tilläggstjänster som normalt inte ingår i biståndsbedömda insatser.”

att bevilja omsorgsnämnden 613 729 tkr i driftbudget år 2006,

forts

KF § 202 forts

att bevilja omsorgsnämnden 623 659 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja omsorgsnämnden 1 700 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.

Utbildningsnämnden

att anta utbildningsnämndens mål och uppdrag 2006-2008 med följande ändring; sid 13 under rubrik Uppdrag, punkt 2 ”Fr o m 2007-01-01 skall ungdomar i Norrtälje kommun fritt kunna välja gymnasieutbildningar i hela Sverige” ändras till ”Fr o m 2006-01-01 skall ungdomar i Norrtälje kommun fritt kunna välja gymnasieutbildningar i hela Sverige”,

att bevilja utbildningsnämnden 236 119 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja utbildningsnämnden 246 379 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i investeringsbudget år 2006 och med 5 000 tkr år 2007 för maskiner och inventarier .

Kultur- och fritidsnämnden

att anta kultur- och fritidsnämndens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 65 358 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 65 358 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 500 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och för smärre anläggningsinvesteringar och med samma belopp år 2007.

Socialnämnden

att anta socialnämndens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja socialnämnden 94 705 tkr i driftbudget år 2006,
forts

KF § 202 forts

att bevilja socialnämnden 94 705 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja socialnämnden 350 tkr i investeringsbudget år 2006 och med 200 tkr för år 2007 för maskiner och inventarier.

Tekniska nämnden

att anta tekniska nämndens mål och uppdrag år 2006-2008,

att bevilja tekniska nämnden 68 076 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja tekniska nämnden 76 276 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007,

att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3 000 tkr per projekt år 2006 och med samma belopp för år 2007,

att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 000 tkr, barn- och skolnämnden 3 000 tkr, utbildningsnämnden 750 tkr och övriga nämnder 1 000 tkr för år 2006 och med samma belopp för år 2007.

Trafiksäkerhetsnämnden

att anta trafiksäkerhetsnämndens mål och uppdrag år 2006-2008,

att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget år 2007

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

att anta miljö- och hälsoskyddsnämndens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 785 tkr i driftbudget år 2006,
forts

KF § 202 forts

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 785 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.

Byggnadsnämnden

att anta byggnadsnämndens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja byggnadsnämnden 5 530 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja byggnadsnämnden 5 530 tkr i driftbudget år 2007, 

att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007. 

Kommunstyrelsen

att anta kommunstyrelsens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja kommunstyrelsen 145 936 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja kommunstyrelsen 144 306 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående: Kommunstyrelse 300 tkr år 2006 och med samma belopp 2007, Räddningstjänst 4 000 tkr år 2006 och med samma belopp år 2007,

att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov år 2006 och med samma belopp år 2007,

att bevilja kommunstyrelsen 5 000 tkr i investeringsanslag avsett för smärre investeringar, max 3 000 tkr per projekt för år 2006 och med samma belopp för år 2007. 


forts

KF § 202 forts

Övriga budgetbeslut

att fastställa resultatbudget 2006 och 2007 samt plan för 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008, 

att fastställa balansbudget 2006 och 2007 samt plan 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008,

att fastställa kassaflödesanalys 2006 och 2007 samt plan 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008, 

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2006-05-01-2007-12-31, 

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2006-01-01-2007-12-31,

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 
0,4 % för tiden 2006-01-01-2007-12-31,

att fastställa intern räntesats enligt förslag till ny finanspolicy till 3,57 % baserat på tidpunkten 2005-05-16 kl 10.00,

att anta planen för uppföljning och utvärdering,

att i övrigt godkänna förslag till Budget och inriktning 2006-2008, 

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterial av ren teknisk natur,

att övriga investeringsbudgetärenden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot med hänvisning till eget budgetförslag.

forts

KF § 202 forts

Bakgrund

Arbetsutskottet beslöt 2005-04-15, § 127 att sända ut av ledningskontoret upprättat förslag till Budget och inriktning 2006-2008, daterad 2005-04-14 på remiss till samtliga nämnder. Samtliga nämnder har yttrat sig.

Förslag till budget för 2006-2007 och plan för 2008 bygger på ledningskontorets förslag till budgetremiss 2005-04-14, förändrade antaganden om intäktsutvecklingen samt den politiska majoritetens prioriteringar.

Föreligger reviderat förslag till Budget och inriktning 2006-2008, daterad 2005-09-15.

Föreligger moderaternas, centerpartiets, folkpartiets och kristdemokraternas förslag till Rambudget och inriktning 2006-2008, daterad 2005-09-22.

Föreligger MBL-protokoll § 11 förhandling, daterat 2005-09-14 samt MBL-protokoll § 14 förhandling daterat 2005-10-07.

Tjänstemannaberedning

Föreligger ledningskontorets förslag till budget och inriktning 2006-2008 med beslutsförslag, daterad 2005-08-31.

Föreligger ledningskontorets förslag till budget och inriktning 2006-2008 med beslutsförslag, daterad 2005-09-15.

Politisk beredning

Au 1/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 242 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-31.

Ks 23/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-09-23, § 231 beslutat att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2005-10-13.

Ks 13/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 2005-10-13, § 237.
forts


KF § 202 forts

Beslutande sammanträde

Kommundirektör Mats Törnquist och ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar föreliggande förslag till budget 2006-2007 och inriktning 2008.


Allmänpolitisk debatt

I den allmänpolitiska debatten som pågår klockan 09.30-12.00 deltar Kjell Jansson (m), Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp), Åke Malmström (kd), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Mats Dannewitz-Linder (mp), Jan E Johansson (s), Lars-Erik Jansson (s), Olle Jansson (s), Anders Fransson (s), Ingvar Jacobsson (m) Torgny Åberg (c), Göran Pettersson (m), Berit Elisson (fp), Roland Larsson (s), Christina Frisk (fp), Ragnar Bergsten (s), Holger Forsberg (s), Stig Saverstam (kd), Ann Lewerentz (m), Clas Lagerlund (m) och Catarina Wahlgren (v).


Budgetbeslut ansvarsområde för ansvarsområde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag att anta kommungemensamma mål och uppdrag 2006-2008 daterade 2005-09-15.

Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) och Mats Dannewitz-Linder (mp) meddelar att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ej deltar i beslutet vad avser kommungemensamma mål och uppdrag.

Mats Dannewitz-Linder (mp), Bengt Ericsson (c), Lars-Erik Jansson (s), Bertil Karlsson (v), Clas Lagerlund (m), Alexandar Srndovic (s), Göran Pettersson (m), Roland Larsson (s) och Berit Jansson (c) yttrar sig.
forts
KF § 202 forts

Barn- och skolnämnden

Yrkanden:

Lotta Lindblad-Söderman (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att anta barn- och skolnämndens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja barn- och skolnämnden 723 621 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja barn- och skolnämnden 713 581 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.

Olle Jansson (s)
- bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag att barn- och skolnämnden beviljas 738 621 tkr i driftbudget 2006 samt att skolpengsystemet avskaffas till förmån för ett system som bygger på ”Lika möjligheter betyder olika resurser”, att kommunfullmäktige antar målet att under 2006 minska antalet barn per årsarbetare från 5,9 till 5,0 i barnomsorgen, att alla verksamheter och aktiviteter inom ramen för förskolan och grundskolan skall vara kostnadsfria för föräldrar, att kommunfullmäktige antar målet att lärartätheten ska bibehållas på 7,5 under 2006 och öka till 8,0 under 2007, att distriktsverksamheten inom barn- och skola återinförs och utvecklas för att nå en stabil verksamhet i hela kommunen , bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsbudget år 2006.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- deltar ej i förslag till budget 2006 och yrkar avslag på 3:e att-satsen, driftbudget för 2007.

Marita Jeansson (s), Jan Emanuel Johansson (s), Bertil Karlsson (v), Kjell Jansson (m), Ann Lewerentz (m), Stig Saverstam (kd), Hans Andersson (fp), Jan Lindegren (s), Alexandar Srndovic (s), Hanna Stymne-Bratt (s) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. forts

KF § 202 forts

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Omsorgsnämnden

Kajsa Hansson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att anta omsorgsnämndens mål och uppdrag 2006-2008 med följande ändring: 

- sid 12 under rubrik Prioriterad inriktning eller uppdrag, punkt 3 ”Tilläggstjänster inom hemtjänsten införs under 2006 (ex fönsterputsning, snöskottning m m” ändras till ”Utreda förutsättningar att inom hemtjänstens verksamhetsområde införa tilläggstjänster som normalt inte ingår i biståndsbedömda insatser.” att bevilja omsorgsnämnden 613 729 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja omsorgsnämnden 623 659 tkr i driftbudget år 2007,att bevilja omsorgsnämnden 1 700 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.

Mats Dannwitz-Linder (mp)
- deltar ej i förslag till budget 2006 och yrkar avslag på 3:e att-satsen, driftbudget för 2007.

Bertil Karlsson (v) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.


forts
KF § 202 forts

Utbildningsnämnden

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Christina Frisk (fp)
- enligt kommunstyrelsens förslag att anta utbildningsnämndens mål och uppdrag 2006-2008 med följande ändring; sid 13 under rubrik Uppdrag, punkt 2 ”Fr o m 2007-01-01 skall ungdomar i Norrtälje kommun fritt kunna välja gymnasieutbildningar i hela Sverige” ändras till ”Fr o m 2006-01-01 skall ungdomar i Norrtälje kommun fritt kunna välja gymnasieutbildningar i hela Sverige”, att bevilja utbildningsnämnden 236 119 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja utbildningsnämnden 246 379 tkr i driftbudget år 2007, 

- att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i investeringsbudget år 2006 och med 5 000 tkr år 2007 för maskiner och inventarier.

Solveig Persson (s)
- bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag att bevilja utbildningsnämnden 236 119 tkr i driftbudget 2006, att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utveckla omvårdnadsprogrammet med två nya inriktningar – skydd och säkerhet samt räddning och ambulans samt att eleverna ges möjlighet att ta körkort inom ramen för utbildningen, samt bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier.

Mats Dannwitz-Linder (mp)
- deltar ej i förslag till budget 2006 och yrkar avslag på 3:e att-satsen, driftbudget för 2007.

Utbildningsnämndens ordförande Nils Matsson (m) yttrar sig.

Louise Branting (c) deltar ej i beslutets 1:a att-sats.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
forts
KF § 202 forts

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden. 

Kultur- och fritidsnämnden

Yrkanden:

Åke Malmström (kd) med instämmande av Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att anta kultur- och fritidsnämndens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja kultur- och fritidsnämnden 65 358 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja kultur- och fritidsnämnden 65 358 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 500 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och för smärre anläggningsinvesteringar och med samma belopp år 2007. 

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- att budgetförslaget ändras så att 350 tkr förs över från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden och avslag på 3:e att-satsen driftbudget för 2007.

Anders Fransson (s) med instämmande av Allan Edehamn (s) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag att kultur- och fritidsnämnden beviljas 67 358 tkr i driftbudget 2006, bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 500 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och för smärre anläggningsinvesteringar.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Göte Waara (kd), Jan Lindegren (s), Lars-Erik Jansson (s), Helena Ekekihl (mp), Olle Jansson (s) och Per Lodenius (c) yttrar sig. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
forts

KF § 202 forts

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Socialnämnden

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att anta socialnämndens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja socialnämnden 94 705 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja socialnämnden 94 705 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja socialnämnden 350 tkr i investeringsbudget år 2006 och med 200 tkr för år 2007 för maskiner och inventarier.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- deltar ej i förslag till budget 2006 och yrkar avslag på 3:e att-satsen, driftbudget för 2007. 

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m), Bertil Karlsson (v), Aleksandar Srndovic (s), Jan Emanuel Johansson (s), Ragnar Bergsten (s), Bengt Ericsson (c) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.forts 

KF § 202 forts

Tekniska nämnden

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att anta tekniska nämndens mål och uppdrag år 2006-2008, att bevilja tekniska nämnden 68 076 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja tekniska nämnden 76 276 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007, att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3 000 tkr per projekt år 2006 och med samma belopp för år 2007, att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 
2 000 tkr, barn- och skolnämnden 3 000 tkr, utbildningsnämnden 750 tkr och övriga nämnder 1 000 tkr för år 2006 och med samma belopp för år 2007.

Håkan Jonsson (s)
- bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag – att bevilja tekniska nämnden 66 226 tkr i driftbudget 2006 samt att tekniska nämnden VA + renhållning beviljas 1 500 tkr i driftbudget 2006, bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier, att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3 000 tkr per projekt år 2006, 

att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 000 tkr, barn- och skolnämnden 3 000 tkr, utbildningsnämnden 750 tkr och övriga nämnder 1 000 tkr för år 2006.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- deltar ej i förslag till budget 2006 och yrkar avslag på 3:e att-satsen, driftbudget för 2007.

Holger Forsberg (s), Kjell Jansson (m), Bertil Karlsson (v), Arne Ringefors (fp) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.


forts 

KF § 202 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Trafiksäkerhetsnämnden

Yrkanden:

Roine Wallin (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att anta trafiksäkerhetsnämndens mål och uppdrag år 2006-2008, att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget år 2007.

Bertil Karlsson(v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget 2006.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- deltar ej i förslag till budget 2006 och yrkar avslag på 3:e att-satsen, driftbudget för 2007. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
forts

KF § 202 forts

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att anta miljö- och hälsoskyddsnämndens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 785 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 785 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.

Bengt Larsson (s)
- bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 785 tkr i driftbudget år 2006 samt 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- deltar ej i förslag till budget 2006 och yrkar avslag på 3:e att-satsen, driftbudget för 2007.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Byggnadsnämnden

Yrkanden:

Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att anta byggnadsnämndens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja byggnadsnämnden 5 530 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja byggnadsnämnden 5 530 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007. forts

KF § 202 forts

Roland Larsson (s)
- bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag att bevilja byggnadsnämnden 6 030 tkr i driftbudget 2006, - bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för år 2006 för maskiner och inventarier.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- deltar ej i förslag till budget 2006 och yrkar avslag på 3:e att-satsen, driftbudget för 2007.

Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktie beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden 

Kommunstyrelsen

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att anta kommunstyrelsens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja kommunstyrelsen 145 936 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja kommunstyrelsen 144 306 tkr i driftbudget år 2007,att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående: kommunstyrelse 300 tkr år 2006 och med samma belopp 2007, räddningstjänst 4 000 tkr år 2006 och med samma belopp år 2007, att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov år 2006 och med samma belopp år 2007, att bevilja kommunstyrelsen 5 000 tkr i investeringsanslag avsett för smärre investeringar, max 3 000 tkr per projekt för år 2006 och med samma belopp för år 2007. forts

KF § 202 forts 

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja kommunstyrelsen 143 936 tkr i driftbudget år 2006 – att kommunfullmäktige antar målsättningen att bostadsmarknaden tillförs 400-500 bostäder per år i blandade upplåtelseformer, att en bostadsförmedling åter införs i Norrtälje kommun. Rättvisa måste råda vid fördelningen av bostäder, att kommunens bredbandsnät och de tekniska delarna i televäxeln förs över till Norrtälje Energi för samordning med deras nät och kompetens. Vår uppfattning är att det dels gynnar utbyggnadstakten och dels leder till att kostnaderna för anslutning till bredband blir lägre och servicen bättre, - bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående: kommunstyrelse 300 tkr år 2006, räddningstjänst 4 000 tkr år 2006 att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov år 2006 att bevilja kommunstyrelsen 5 000 tkr i investeringsanslag avsett för smärre investeringar, max 
3 000 tkr per projekt för år 2006.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- deltar ej i förslag till budget 2006 och yrkar avslag på 3:e att-satsen, driftbudget för 2007.

Jan Emanuel Johansson (s), Bengt Ericsson (c) och Bodil Henriksson (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Övriga budgetbeslut

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.
forts
KF § 202 forts

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa resultatbudget 2006 och 2007 samt plan för 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008, att fastställa balansbudget 2006 och 2007 samt plan 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008, att fastställa kassaflödesanalys 2006 och 2007 samt plan 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2006-05-01-2007-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2006-01-01-2007-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,4 % för tiden 2006-01-01-2007-12-31, 
att fastställa intern räntesats enligt förslag till ny finanspolicy till 3,57 % baserat på tidpunkten 2005-05-16 kl 10.00, att anta planen för uppföljning och utvärdering, att i övrigt godkänna förslag till Budget och inriktning 2006-2008, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterial av ren teknisk natur,att övriga investeringsbudgetärenden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag att fastställa resultatbudget för 2006 och plan för 2007-2008 i enlighet med bilaga 1 i eget budgetmaterial, att fastställa balansbudget för 2006 och plan för 2007-2008 i enlighet med bilaga 2 i eget budgetmaterial, att fastställa finansieringsbudget för 2006 och plan för 2007-2008 i enlighet med bilaga 3 i eget budgetmaterial, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för 2006, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri och Hantverkshus AB till 1% för 2006, att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0% för 2006, att fastställa internräntan för Roslagsbostäder till 3,16% baserat på tidpunkten 2005-05-16, kl 10.00, att i övriga delar fastställa internräntesatsen till 3,57 % baserat på tidpunkten 2005-05-16, kl 10.00, att kommunens andel 99 % av HB Järnvägsparkens förmögenhet i form av balansräkning och fastigheter överförs till bokfört värde till Roslagsbostäder AB.
forts

KF § 202 forts

Göran Pettersson (m) och Ingmar Wallén (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

___________


Expedieras till:
Samtliga nämnder och förvaltningar 

KF § 203 Dnr KS 05-533 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2006

Beslut

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa den kommunala skattesatsen 20:42 kr/skattekrona för år 2006.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2005-09-21 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 20:42 kr/skattekrona för år 2006.

Politisk beredning

Ks 23/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-09-23, § 232 beslutat att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2005-10-13.

Ks 13/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 2005-10-13, 238.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) 
– bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa den kommunala skattesatsen för 2006 till 20,42 kr/skattekrona

forts
KF § 203 forts

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- att skattesatsen för år 2006 fastställs till 20:50 kr/skattekrona.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till:
Ekonomichefen för handläggning 

KF § 204 Dnr KS 05-211 107

Samling av aktieinnehav i Östhandelsforum AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att förvärva aktierna i Östhandelsforum från övriga delägare till bokfört värde totalt 60 tkr, 

att finansiering sker med egna medel, 

att bolagets verksamhet upphör före årsskiftet och att bolaget förklaras vilande.

Bakgrund

Östhandelsforum har under en längre tid gått med förlust och kommunen har under föregående år varit tvungen att tillskjuta medel för att undvika konkurs.

Styrelsen har i mars i år beslutat att avveckla verksamheten inom Östhandelsforum efter det att ISET-projektet avslutats, dock senast den 30 september 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-08-19 att man skickat en förfrågan till övriga delägare i bolaget om man är villig att sälja sitt aktieinnehav i Östhandelsforum till nominellt värde. Samtliga delägare har tillstyrkt att Norrtälje kommun övertar aktierna till nominellt värde. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förvärva aktierna i Östhandelsforum från övriga delägare till bokfört värde totalt 60 tkr, att finansiering sker med egna medel, att bolagets verksamhet upphör före årsskiftet och att bolaget förklaras vilande.

Politisk beredning

Au 1/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 241 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-19.
forts

KF § 204 forts

Ks 8/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-09-08, § 217 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutande sammanträde

Kf 31/10 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________

Expedieras till:
Ekonomichefen för handläggning
Servicekontoret för kännedom 

KF § 205 Dnr KS 04-411 007

Lekmannarevisorer i kommunala bolag 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ej föreslå förändringar av ersättningsregler för lekmannarevisorer i kommunala bolag, samt 

att efter samråd med kommunrevisionens ordförande ej föreslå någon förändring av lekmannarevisionens uppdragsfördelning under innevarande mandatperiod.


Bakgrund

Kommunens revisorer har diskuterat nuvarande uppdelning av lekmannarevisionsuppdrag samt ersättningsregler till lekmannarevisorer avseende kommunala bolag. Man anser att nuvarande system ej är tillfredsställande.

Så gott som samtliga lekmannauppdrag avseende kommunens bolag ligger idag på ordförande i kommunrevisionen. För att bättre kunna sprida arbetsuppgifterna och för att få en mer specialiserad kunskap inom de olika verksamhetsområdena föreslås att uppdragen som lekmannarevisor i de kommunala bolagen fördelas på samtliga ordinarie ledamöter i kommunrevisionen. Förändringen föreslås genomföras från och med ordinarie bolagsstämmor 2005.

Kommunens revisorer föreslår även att ersättningsreglerna för lekmannarevisorerna ses över. Kommunrevisionen föreslår att ett årsarvode införs i stället för timersättning.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2005-02-17, § 40 beslutat att det ej ankommer på kommittén att pröva eller besluta om hur lekmannarevisionens uppdrag skall fördelas mellan ledamöterna i kommun-
revisionen avseende kommunala bolag, att avslå begäran om förändring av nuvarande ersättningsregler för lekmannarevisorerna. 
fortsKF § 205 forts

Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-08, § 98 att återremittera ärendet till demokrati- och förtroendemannakommittén.

Ny beredning

Demokrati- och förtroendemannakommitténs ordförande och vice ordförande har diskuterat ärendet med kommunrevisionens nya ordförande. I diskussionen framkom att det inte finns skäl till ändring i nuläget.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2005-06-21, § 47 beslutat att ej föreslå förändringar av ersättningsregler för lekmannarevisorer i kommunala bolag, samt att efter samråd med kommunrevisionens
ordförande ej föreslå någon förändring av lekmannarevisionens uppdragsfördelning under innevarande mandatperiod.

Politisk beredning

Au 17/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-17, § 93 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2005-02-17, § 40. 

Ks 8/4 Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-08, § 98 att återremittera ärendet till demokrati- och förtroendemannakommittén.

Au 1/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 236 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2005-06-21, § 37.

Ks 8/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-09-08, § 218 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 31/10 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
________

Expedieras till:
Revisorerna för kännedom
Demokrati- och förtroendemannakommittén för kännedom 

KF § 206 Dnr KS 05-04 041

Begäran från demokrati- och förtroendemannakommittén om anslag för utbildning av förtroendevalda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att under 2005 avslå demokrati- och förtroendemannakommitténs begäran om anslag för utbildning,

att anslag för utbildning tas upp i budget för 2007 då nya ledamöter i styrelser och nämnder tillträtt.


Bakgrund

Under 2003 genomfördes en bred förtroendemannautbildning. Vid utvärdering framkom önskemål om fortsatt utbildning. I budget 2004 fanns emellertid inga medel avsatta och inte heller i budget 2005 finns upptaget några medel för ändamålet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-23 anfört att en utbildning inte kan beräknas genomföras förrän till hösten och då återstår ca ett år till nästa val. 

Då ekonomin efter bokslutet för 2004 är ansträngd föreslår ledningskontoret kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att under 2005 avslå demokrati- och förtroendemannakommitténs begäran om anslag för utbildning,
att anslag för utbildning tas upp i budget för 2007 då nya ledamöter i styrelser och nämnder tillträtt.

Politisk beredning

Au 31/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 118 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-23.

forts

KF § 206 forts

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 31/10 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till:
Demokrati- och förtroendemannakommittén för kännedom 

KF § 207 Dnr KS 05-431 346

Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar att gälla från och med 2006-01-01

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2006 med följande förändring: att punkt 5.3 tredje stycket skall ha följande lydelse:

”Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger, och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2”.

att § 2 skall ha följande lydelse:

”Avgifterna utgörs av anläggningsavgifterna (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter)”.,

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2006 och tills vidare. 

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

VA-taxan består dels av anläggningsavgifter dels av brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för att ansluta en fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Brukningsavgifterna ska täcka verksamhetens driftkostnader. Bruksavgifterna består av en fast och en rörlig avgift beroende av vattenmängd.

forts

KF § 207 forts

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2005-06-16, § 65 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslagen VA-taxa, som bilagts 
tekniska kontorets skrivelse 2005-04-26, att gälla från och med den 1 januari 2006 och tills vidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-26 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2006 med följande förändring: att punkt 5.3 tredje stycket skall ha följande lydelse:

”Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger, och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2”.

att § 2 skall ha följande lydelse:

”Avgifterna utgörs av anläggningsavgifterna (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter)”., att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2006 och tillsvidare.

Politisk beredning

Au 15/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-15, § 245 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-26.

Ks 13/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-10-13, § 239 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 31/10 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag forts

KF § 207 forts

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Mats 
Dannewitz-Linder (mp)
- att höjningen sker på den rörliga avgiften istället för den fasta avgiften.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

________


Expedieras till:
Tekniska nämnden för handläggning 

KF § 208 Dnr KS 03-824 003

Norrtälje kommuns reglementen - Förslag till förändrad struktur

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Ledningskontoret har sammanställt ett förslag på ny struktur för samtliga nämnders reglementen. I förslaget finns dels en A-del som berör samtliga nämnder gemensamt, dels en B-del som berör var nämnd för sig.

I reglementena föreslås dessutom en del förändringar dels av redaktionell karaktär dels för att reglementen skall harmonera. Eftersom samtliga nämnder nu får en gemensam A-del innebär det vissa smärre förändringar i formaliadelen för vissa nämnder.

Respektive nämnds reglemente har dessutom uppdaterats till gällande lagstiftning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-09-06 redogjort för förslagen samt föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reglementen för
- kommunstyrelsen
- byggnadsnämnden
- barn- och skolnämnden
- kultur- och fritidsnämnden
- miljö- och hälsoskyddsnämnden
- socialnämnden
- utbildningsnämnden
- tekniska nämnden samt
- trafiksäkerhetsnämnden 
forts

KF § 208 forts

innebärande att avsnitt A gäller för samtliga nämnder och att avsnitt B gäller varje nämnd för sig, att nya omarbetade reglementena skall gälla från och med den 1 januari 2006 samt att gällande reglementen för ovanstående nämnder upphör att gälla den 31 december 2005.

Politisk beredning

Au 15/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-15, § 246 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-09-06.

Ks 13/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-10-13, § 240 föreslagit kommunfullmäktige att anta reglementen för
- kommunstyrelsen
- byggnadsnämnden
- barn- och skolnämnden
- kultur- och fritidsnämnden
- miljö- och hälsoskyddsnämnden
- socialnämnden
- utbildningsnämnden
- tekniska nämnden samt
- trafiksäkerhetsnämnden 
innebärande att avsnitt A gäller för samtliga nämnder och att avsnitt B gäller varje nämnd för sig,
att nya omarbetade reglementena skall gälla från och med den 1 januari 2006 samt
att gällande reglementen för ovanstående nämnder upphör att gälla den 31 december 2005.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- återremiss till kommunstyrelsen.

__________


KF § 209 Dnr KS 05-512 730

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till omsorgnämndens ordförande om avtal med hotell Roslagen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde, eftersom interpellanten ej är närvarande.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-08-29, § 191 följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om avtal med hotell Roslagen.

”Interpellation etc………” Bilaga § 209.

____________


KF § 210 Dnr KS 05-513 512

Besvarande av interpellation till trafiksäkerhetsnämndens ordförande från Roland Larsson (s) om trafikmiljön i Norrtälje ur trafiksäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-08-29, § 192 följande interpellation till trafiksäkerhetsnämndens ordförande om trafikmiljön i Norrtälje ur trafiksäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt.

”Interpellation etc………” Bilaga § 210.

Beslutande sammanträde

Trafiksäkerhetsnämndens ordförande Roine Wallin (fp) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 210.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

_________

KF § 211 Dnr KS 05-515 732 

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från Bridget Wedberg (mp) om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde eftersom interpellanten ej är närvarande.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-08-29, § 194 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

”Interpellation etc……….” Bilaga § 211.

_____________


KF § 212 Dnr KS 05-516 732 

Besvarande interpellation till omsorgsnämndens ordförande från Bridget Wedberg (mp) om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde eftersom interpellanten ej är närvarande.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-08-29, § 193 följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

”Interpellation etc……….” Bilaga § 212.

___________KF § 213 Dnr KS 05-108 828

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) ang möjligheterna att spela boule inomhus vintertid

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden i samarbete med pensio-
närsorganisationerna undersöka möjligheterna till boulespel inomhus i Norrtälje kommun,

att motionen därmed anses vara besvarad, 

att uppdraget skall redovisas för kommunfullmäktige senast under första kvartalet 2006.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-02-21. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med kommunens pensionärsorganisationer undersöka möjligheterna till boulespel inomhus i Norrtälje kommun.

Kultur- och fritidsnämnden har 2005-05-19, § 61 beslutat bifalla motionen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt yttrande bl a anfört att boule under senare år vuxit till en mycket populär aktivitet bland framförallt äldre personer. Fler pensionärsorganisationer och dess medlemmar har engagerat sig och deltar i såväl seriespel som enstaka matcher. Förvaltningen understryker vikten av det som framhålls i motionen, i fråga om samarbete med pensionärsföreningarna, och förutsätter att samarbetet även avser ett aktivt deltagande från föreningarnas sida vad gäller såväl iordningställande som efterföljande ansvar för drift och underhåll av nämnda banor.

forts

KF § 213 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-13 föreslagit, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2005-05-19, § 61 att bifalla motionen samt förvaltningens synpunkt att detta bör göras i samarbete med pensionärföreningarna, att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden i ett aktivt samarbete med pensionärsorganisationerna undersöka möjligheterna till boulespel inomhus i Norrtälje kommun samt att uppdraget skall redovisas för kommunfullmäktige senast under första kvartalet år 2006.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2005-08-15. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att uppdra till kultur- och fritidsnämnden i ett aktivt samarbete med pensionärsorganisationerna undersöka möjligheterna till boulespel inomhus i Norrtälje kommun och att motionen därmed anses vara besvarad, att uppdraget skall redovisas för kommunfullmäktige senast under första kvartalet 2006.

Politisk beredning

Au 4/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 205 beslutat att ärendet skulle utgå.

Au 1/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 237 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-15.

Ks 8/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-09-08, § 219 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Bengt Ericsson (c), Kajsa Hansson (c), Anders Fransson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Olle Jansson (s) yttrar sig.

___________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden för handläggning och återrapportering senast under första kvartalet 2006. 


KF § 214 Dnr KS 05-220 737

Besvarande av motion från Jan E Johansson ang förebyggande av fallskador

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till att räddningstjänsten ser över möjligheten att införa någon form av ”fixar-Malte” anse motionen vara besvarad, 

att ärendet skall redovisas för kommunfullmäktige senast under andra kvartalet 2006.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-03-21, § 59. I motionen föreslås att Norrtälje kommun undersöker behovet av och möjligheten att inrätta en eller flera tjänster enligt konceptet ”fixar-Malte” från Höganäs kommun. Höganäs har genom Malte fått ner fallolyckorna med nära hälften och antalet frakturer med en tredjedel. Kommunen sparar härigenom årligen 7-8 miljoner genom minskade vårdkostnader samtidigt som de äldre känner sig tryggare och mindre ensamma.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-06-22 yttrat sig i ärendet och anför bland annat att det yttersta ansvaret för de äldres säkerhet ligger hos kommunens omsorgsnämnd. Även de personer som inte omfattas av kommunens vård eller omsorg kan säkerligen, när tid och resurser finns, behöva stöd för att vidta åtgärder i sina hem för att förebygga olyckshändelser. Denna tid finns dock inte längre. 
forts

KF § 214 forts

Äldreomsorgens personal har efter omfattande fleråriga besparings- och långtgående effektiviseringsåtgärder fått prioritera bort dessa arbetsuppgifter. 

Räddningstjänsten har under arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån lagen om skydd mot olyckor ingående diskuterat behovet av att minska antalet 
fallolyckor i hemmen. Man kommer också under året att presentera ett förslag på hur räddningstjänstens personal kan engageras praktiskt i detta förebyggande arbete. Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till sitt yttrande, att avslå motionen. 

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2005-08-15. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till att räddningstjänsten ser över möjligheten att införa någon form av ”fixar-Malte” anse motionen vara besvarad, att ärendet skall redovisas för kommunfullmäktige senast under andra kvartalet 2006. 

Politisk beredning

Au 4/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 208 beslutat att ärendet utgår från dagens sammanträde.

Au 1/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 238 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-15.

Ks 8/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-09-08, § 220 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan E Johansson (s) med instämmande av Kristina Almén
- bifall till motionen. forts

KF § 214 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

___________


Expedieras till:
Räddningstjänsten för handläggning och återrapportering senast andra kvartalet 2006. 

KF § 215 Dnr KS 05-219 623

Besvarande av motion från Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) ang att stimulera ”bussåkande” för våra barn och unga i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att i UNO-samarbetet uppta förhandling med SL i motionens syfte och därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-03-21, § 61. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att grundligt utreda förutsättningarna och komma med förslag hur vi kan stimulera ”bussåkandet” för våra barn och unga i Norrtälje kommun.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2005-05-23, § 72 beslutat att utan eget ställningstagande returnera ärendet till fullmäktige då nämnden anser att ärendet har sådan dignitet att beslut bör fattas på kommunövergripande nivå.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-17 yttrat sig över motionen och anför bland annat att det i dagsläget finns cirka 6400 grundskoleelever, av dessa har 2400 redan busskort. Om alla grundskoleelever skulle förses med busskort innebär det att 4000 elever till skall få busskort till en kostnad av c:a 4,6 milj. kr.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.


forts


KF § 215 forts

Politisk beredning

Au 15/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-15, § 247 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträdet 2005-10-06. 

Au 6/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-06, § 252 föreslagit enligt Håkan Jonssons (s) och Kjell Janssons (m) yrkande ) – att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen uppta ärendet i UNO-samarbetet och där förhandla med SL i motionens syfte och därmed anse motionen vara besvarad.

Ks 13/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-10-13, § 241 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anders Fransson (s) yttrar sig.

____________


Expedieras till:
Planeringschefen för handläggning. 

KF § 216 Dnr KS 05-666 312

Motion från Holger Forsberg (s) om cykelvägen på banvallen Rimbo – Rånäs

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Holger Forsberg (s) lämnar in följande motion om cykelvägen på banvallen Rimbo – Rånäs.

”Motion etc……….” Bilaga § 216.

__________


KF § 217 Dnr KS 05-674 610

Motion från Bertil Karlsson (v) m.fl. om åtgärder för att skapa en flexibel skolorganisation

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) m.fl. lämnar in följande motion om åtgärder för att skapa en flexibel skolorganisation.

”Motion etc…….” Bilaga § 217.

__________


KF § 218 Dnr KS 05-608 003

Interpellation från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om VA-policyn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om VA-policyn.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 218.

Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig.

____________


Expedieras till:
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

KF § 219 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot för vänsterpartiet i kultur- och fritidsnämnden 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i kultur- och fritidsnämnden välja

Christian Günther (v)
Nysättra 5235
761 76 Norrtälje 

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-05-30, § 126 beviljat Anna Zetterström (v) entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


Expedieras till:
Christian Günther
Kultur- och fritidsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 220 Dnr KS 05-25 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i byggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i byggnadsnämnden välja

Jenny Jansson (s)
Massum 6037
760 40 Väddö


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-08-29, § 198 beviljat Bo Engström (s) entledigande från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_____________


Expedieras till:
Jenny Jansson
Byggnadsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 221 Dnr Ks 05-25 102

Val av nämndeman i Norrtälje tingsrätt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till nämndeman föreslå

Monica Thagebrand (s)
Pl 5507 Björhövda
761 76 Norrtälje 


Bakgrund

Bo Engström (s) har 2005-06-30 beviljats entledigande från uppdrag som nämndeman av Norrtälje tingsrätt.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

__________


Expedieras till:
Monica Thagebrand
Norrtälje tingsrätt
Registret 

KF § 222 Dnr KS 05-522 102

Leif Johansson (s), avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Leif Johansson (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Leif Johansson (s) avsäger sig i skrivelse 2005-08-03 uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden på grund av flytt från kommunen.

_____________


Expedieras till:
Leif Johansson
Omsorgsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 223 Dnr KS 05-554 102

Charlotte S Grape (s), avsägelse av uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i tekniska nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Charlotte S Grape (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Charlotte S Grape (s) avsäger sig i skrivelse 2005-08-21 uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i tekniska nämnden.

_____________


Expedieras till:
Charlotte S Grape
Tekniska nämnden
Löner
Offset
Registret


KF § 224 Dnr KS 05-583 102

Linda Hoflund (fp), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Linda Hoflund (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Linda Hoflund (fp) avsäger sig i skrivelse 2005-09-29 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

___________


Lind Hoflund
Länsstyrelsen i Stockholms län för ny sammanräkning
Löner
Offset
Registret 

KF § 225 Dnr KS 05-636 102

Mai Helsing Ohlsson (c), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Mai Helsing Ohlsson (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Mai Helsing Ohlsson (c) avsäger sig i skrivelse uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

__________


Expedieras till:

Mai Helsing Ohlsson 
Barn- och skolnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 226 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamöter och ersättare i gemensam nämnd för hälsovård, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun för tiden 2006-01-01—12-31


Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamöter och ersättare i gemensam nämnd för hälsovård, sjukvård och omsorg välja


Ledamöter Ersättare 

Mats Hultin m Ingvar Jacobsson m
Kajsa Hansson c Bengt Ericsson c
Iréne Humble fp Alf Werlinder kd
Marie-Louise Sellin s Ragnar Bergsten s
Lena Svenonius s Roland Larsson s
Aghbal Safari v Ingrid Landin mp

Ordförande: Håkan Jonsson (s) (av landstinget utsedd ledamot)
Vice ordförande: Kajsa Hansson (c)

_________


Expedieras till:
De valda
Stockholms läns landsting
Löner
Registret 

KF § 227

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 05-25 102
Länsstyrelsens beslut 2005-09-07 ang ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige från och med den 7 september 2005 till och med den 31 oktober 2006.

Dnr KS 05-614 007
Kommunens revisorer ang granskning av föreningsbidrag

Dnr KS 05-615 007
Kommunens revisorer ang granskning av effekter av upphandling av mobiltelefoni

Dnr KS 05-616 007
Kommunens revisorer ang granskning av effekter av upphandling av miljöbilar

Dnr KS 05-25 102
Länsstyrelsen ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Marie Umerkajeff

Demokrati- och förtroendemannakommitténs protokoll från sammanträden 2005-09-21 och 2005-10-10.


Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2005-09-08 och 2005-10-13:

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:71; Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2006

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:73; Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2004

Länsstyrelsens rapport Riksintresset Stockholms hamn
forts
KF § 227 forts

Dnr KS 04-518 211
Regionplane- och trafiknämndens skrivelse ang aktualitetsprövning av den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholm 2001 – Remissammanställning med kommentarer.

Dnr KS 05-97 001
Kommunrevisionen ang analys av förändrat huvudmannaskap för vård och omsorg i Norrtälje

Trafikgruppens sammanträde 2005-08-10

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2005:75 Aktuellt om skola och barnomsorg 2005

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2005:79 Beslut om medlemsavgift till Svenska Kommunförbundet för år 2006

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2005:80 Budgetförutsättningar för åren 2006-2008

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2005:83 Jämför, förnya och utveckla

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2005:85 Budgetpropositionen 2006

Länsstyrelsens missiv Saldo 2005 Uppföljning av miljömål i Stockholms län

Statens Folkhälsoinstitut; Rapporter om äldres hälsa

Institutionen för folkhälsovetenskap; De kommunala intentionerna att främja barns och ungdomars hälsa är i allmänhet goda – men det finns skillnader mellan kommunerna i länet

Eurohouse International partnership centre: Verksamhetsberättelse 2004


forts

KF § 227 forts

Dnr KS 05-347 841
Arholma Byalag m fl ang hemställan om att bevara Arholma Norra Fort som statligt byggnadsminne för att utveckla fortet till museum

Dnr KS 05-526 108
Länsstyrelsens beslut ang husvagnsuppställning inom fastigheten Överlöpe 7:5 

Tjockö Intresseförening ang synpunkter på förslag till ändring i renhållningsordningen

Roslagsmuseets vänners skrivelse till Riksantikvarien ang rivning av äldre bebyggelse i Norrtälje stad

Dnr KS 05-507 002
Delegationsordning för räddningstjänsten

Statens bostadsnämnd ang uppgifter från de allmännyttiga bostadsföretagen

Carina Johansson ang trafikproblem i Hysingsvik

Christina och Gunnar Ankarstig ang planeringarna i Norrtälje Kommun

Norrtälje Energi AB:s styrelseprotokoll 2005-08-26

Norrtälje Energi Försäljnings AB:s styrelseprotokoll 2005-08-26

Roslagsbostäders kallelse till sammanträdet 2005-09-20

Järnvägsparkens styrelseprotokoll 2005-08-18

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2005-09-14

Miljörådets protokoll 2005-05-11 samt 2005-09-07

________