Kf 051128

Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-21.25

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Christina Frisk (fp) och Holger Forsberg (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret fredagen den 2 december 2005, kl 10.30


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 228-261
Christina Nilsson


Ordförande ......................................................................……………………………….
Sune Alm, Roine Wallin 
§§ 228-231, 234-240, 244-261 §§ 232-233, 241-243


Justerande ..................................................................................................................
Christina Frisk Holger Forsberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2005-11-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-12-05 anslags nedtagande 2005-12-27

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 228

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Christina Frisk (fp) och Holger Forsberg (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 2 december 2005,
kl 10.30.

_________KF § 229

Allmänhetens frågestund

Allmänheten ställer frågor om 

· Sotningsverksamheten

· Hur ställer sig socialdemokraterna i Norrtälje till en folkomröstning om införandet av trängselskatter i Stockholm

· Programmet för detaljplanering av Björnö, vatten- och avloppslösningar samt genomförandefrågor

· Barn- och skolnämndens beslut angående skollokaler i Norrtälje

____________


KF § 230 Dnr KS 05-550 042

Godkännande av delårsrapport t o m 2:a tertialet 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsrapport per augusti 2005.


Bakgrund

Delårsbokslut för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukning
t o m tertial 2.

Sammanlagt uppvisas ett prognostiserat resultat på + 5,4 mkr före avräkning mot balanskravet och – 9,2 efter. Det budgeterade resultatet är + 13,6 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade vid maj-sammanträdet att nämndernas prognostiserade resultat i mars skulle förbättras med sammanlagt 15 mkr. Enligt den prognos som redovisas i delårsbokslutet kommer inte detta mål att kunna uppnås men det förutsätts att nämnderna fortsätter att arbeta för att förbättra kommunens resultat.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-10-19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2005.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-11-07, § 281 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-19.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2005-11-10, § 260 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts


KF § 230 forts

Beslutande sammanträde

Ordförande i kommunrevisionen Johnny Karlson (s) redovisar revisorernas utlåtande över delårsbokslutet.

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________


Expedieras till:
Ekonomi och kvalitet
Servicekontoret Lena Stockman 

KF § 231 Dnr KS 05-512 730

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till omsorgsnämndens ordförande om avtal med hotell Roslagen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-08-29, § 191 följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om avtal med hotell Roslagen.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 231.

Beslutande sammanträde

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….. ” Bilaga § 231

Lars Bäck (s) yttrar sig.

__________


KF § 232 Dnr KS 05-515 732 

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från Bridget Wedberg (mp) om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-08-29, § 194 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

”Interpellation etc……….” Bilaga § 232

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 232.

Bridget Wedberg (mp), Kajsa Hansson (c), Bertil Karlsson (v) och Kerstin Bergström (s) yttrar sig.

__________


KF § 233 Dnr KS 05-516 732 

Besvarande av interpellation till omsorgsnämndens ordförande från Bridget Wedberg (mp) om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-08-29, § 193 följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om omsorgsnämndens riktlinjer för biståndsbedömning vad gäller städning

”Interpellation etc……….” Bilaga § 233.

Beslutande sammanträde

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar och den diskussion som förevarit under föregående ärende, som behandlade en likalydande interpellation.

”Svar etc……….” Bilaga § 233.

___________
KF § 234 Dnr KS 05-608 003

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om VA-policyn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-10-31, § 234 följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om VA-policyn.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 234.

Beslutande sammanträde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 234.

Roland Larsson (s), Bengt Ericsson (c) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

_________
KF § 235 Dnr KS 03-766 212

Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Nordrona (Campus Roslagen)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till fördjupad översiktsplan för Nordrona (Campus Roslagen).

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Nordrona har arbetats fram under 2004. Förslaget har varit ute för samråd samt utställt enligt 4 kap 3 § plan- och bygglagen under tiden februari till april 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har sammanställt och kommenterat inkomna remissyttranden i tjänsteutlåtande 2005-05-21. Förslag till ändringar har genomförts i planen och markerats med streck i marginalen.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-08-25 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till fördjupad översiktsplan för Nordrona med föreslagna förändringar samt att överlämna översiktsplanen till kommunfullmäktige för godkännande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 261 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-25.
forts 


KF § 235 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-11-10, § 254 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s) och Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar: att de uddar med bostadshus som sticker ut mot Lommaren inte kommer till stånd, att ”inbuktningen” av bostadshus mot väster inte kommer till stånd och att Skansberget får en något större skyddszon.

Elisabeth Björk (s)
- avslag på Mats Dannewitz-Linders yrkande.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________


Expedieras till:
Planering och näringsliv för handläggning 

KF § 236 Dnr KS 03-215 212

Antagande av program för detaljplanering av Björnö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta programmet som underlag för detaljplanering av Björnö,

att uppdra till tekniska nämnden påbörja en utredning som säkrar vatten- och avloppsförsörjning för staden och dess utvecklingsområden.

Reservation

Vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunstyrelsen uppdrog till ledningskontoret 2003-06-05 att ta fram ett program för detaljplanering av Björnö som förtydligande och ersättning av vissa delar i den fördjupade översiktsplanen för Björnö.

Ledningskontoret, stadsarkitektkontoret tekniska kontoret samt miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsammans med KB Björnömark tagit fram ett förslag till program för detaljplanering av Björnö. Förslaget baserar sig på den idé som Björnömark redovisade under år 2003 som en konsekvens av diskussionerna i utvecklingsplanen för staden.

KB Björnömark har till sin hjälp haft White arkitekter.

Förslaget har varit ute på samråd under 2004. En samrådsredogörelse finns upprättad.


fortsKF § 236 forts

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2005-02-24 att godkänna upprättad samrådsredogörelse med förslag till ändringar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-05 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till program för detaljplanering av Björnö, att föreslå kommunfullmäktige att anta programmet som underlag för fortsatt detaljplanering av Björnö, att uppdra till tekniska kontoret att påbörja en utredning som säkrar vatten- och avloppsförsörjning för staden och dess utvecklingsområden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 262 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-05.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-11-10, § 255 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Torgny Åberg och Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att ordet ”fortsatt” stryks i 1:a att-satsen

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Mats Dannewitz-Linder 
- återremiss

Elisabeth Björk (s)
- avslag på återremissyrkandet

Roland Larsson (s) yttrar sig.

forts


KF § 236 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag med Kjell Janssons (m) m.fl. ändringsyrkande.

_________


Expedieras till:
Planering och näringsliv för handläggning
Tekniska nämnden 

KF § 237 Dnr KS 03-176 214

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl ”Banvallen” i Norrtälje stad samt kv Församlingshemmet i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl ”Banvallen” i Norrtälje stad samt kv Församlingshemmet i Norrtälje stad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Elisabeth Björks (s) tilläggsyrkande.


Bakgrund

Planens syfte är att ge förutsättningar för ny bebyggelse i Banvallsområdet. På Banvallen avses bostadsbebyggelse kombineras med allmän parkering. Sammanlagt kan bebyggelsen ge ca 135 lägenheter i ”Banvallen” och ca 40 lägenheter i kv Församlingshemmet, som får ett centralt och kollektivtrafiknära läge.

Planen har varit ute för samråd samt utställt för granskning.

Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2005-11-24, § 474.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-11-07, § 293. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) hade följande tilläggsyrkande – att stänga Ansgarsgatan för trafik. Kjell Jansson (m) – avslag på tilläggsyrkandet med hänvisning att denna fråga får prövas senare.

fortsKF § 237 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s)
- tilläggsyrkande: att Ansgarsgatan stängs för biltrafik

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks (s) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

_________


Expedieras till:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Stadsarkitektkontoret för handläggning
Berörda sakägare KF § 238 Dnr KS 05-540 041

Ansökan om extraresurs till Björkö-Arholma grundskola höstterminen 2005

Beslut

Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v) deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå barn- och skolnämndens ansökan om tilläggsanslag på 340 000 kr för drift av Arholma skola under hösten 2005.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden beviljade i januari 2005 Björkö-Arholmaenheten extra medel för drift av enhetens grundskola och tillagningskök under vårterminen 2005. Distriktschefen fick i uppdrag att återkomma med ansökan om extra medel för höstterminen om behovet kvarstod.

Förvaltningen informerar i skrivelse 2005-07-21 att elev- och barnantalet på Björkö-Arholma grundskola inte utvecklats positivt och att skolan därmed är i fortsatt behov av extra medel.

Barn- och skolnämnden beslutade 2005-09-05, § 91 att hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel, 340 000 kr, utöver den ram som finns tilldelad för barn- och skolförvaltningen för budgetåret 2005 i det fall Björkö-Arholma skola av kommunstrategiska skäl skall finnas kvar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå barn- och skolnämndens ansökan om tilläggsanslag på 340 000 kr för drift av Arholma skola under hösten 2005.
forts

KF § 238 forts 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 274 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-03. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-11-10, § 257 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v) meddelar att de ej deltar i beslutet med hänvisning till att detta är en prioriteringsfråga för barn- och skolnämnden.

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
- bifall till barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag.

Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till:
Barn- och skolnämnden 

KF § 239 Dnr KS 05-576 311

Avgifter för upplåtande av offentlig plats i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats, 

att gälla från och med den 1 januari 2006 och tillsvidare samt

att avgifterna i taxan årligen fr o m 2007 skall regleras med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI). Basmånad är januari 2006 och tidpunkt för reglering är 1 januari respektive år.


Bakgrund

Gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställdes av kommunfullmäktige år 1995. Den reviderades 1999 avseende reklamanordningar och indexreglerades då endast avseende avgiften för reklamanordningar. I övrigt är taxan för upplåtelse av offentlig plats oförändrad sedan 1995. I föreliggande förslag är taxan oförändrad gällande reklamanordningar.

Det är en ökad efterfrågan på offentlig plats vilket innebär ökade kostnader för tekniska kontoret, främst administrations- och besiktningskostnader. 2004 beviljade tekniska kontoret 98 stycken ansökningar.

Tekniska nämnden har behandlat förslaget 2005-09-22, § 84.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats, att gälla från och med den 1 januari 2006 och tillsvidare samt att avgifterna i taxan årligen fr o m 2007 skall regleras med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI). 

forts

KF § 239 forts

Basmånad är januari 2006 och tidpunkt för reglering är 1 januari respektive år. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 275 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-07. 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-11-10, § 258 beslutat att återremittera ärendet till arbetsutskottet med hänvisning till att kostnadsmässiga rimliga minimiavgifter tas ut.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-11-24, § 301.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2005-11-28, §258.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________Expedieras till:
Tekniska nämnden
Informationsenheten för beaktande på intranät/internet 

KF § 240 Dnr KS 05-577 514

Taxa för felparkeringsavgifter i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att felparkeringsavgiften höjs till 1000 kronor för överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift avseende stannande och parkering för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd, 

att felparkeringsavgiften höjs till 600 kronor för följande nedan angivna överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift:
Stannande och parkering
- inom ett område med förbud att stanna eller parkera
- på en sträcka med förbud att stanna eller parkera
- där det är förbjudet att stanna eller parkera för annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller verksamhet
- på gång eller cykelbana
- på ej tillåten sida av vägen
- på eller inom ett avstånd av 10 meter före övergångsställa, cykelöverfart, korsande cykelbana eller gångbana
- i vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant,

att felparkeringsavgiften höjs till 400 kronor för övriga överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift, samt

att taxan skall gälla från och med 1 januari 2006.

Bakgrund

Felparkeringsavgiften i Norrtälje kommun är oförändrad sedan 1990. Nuvarande felparkeringsavgifter är 300 kronor och 200 kronor. I jämförelse med andra kommuner norr om Stockholm har Norrtälje kommun låga avgifter. 

Enligt regeringsbeslut är högsta tillåtna avgift 1 000 kronor och lägsta 75 kronor. forts

KF § 240 forts

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-09-22, § 85.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att felparkeringsavgiften höjs till 1000 kronor för överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift avseende stannande och parkering för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd, att felparkeringsavgiften höjs till 600 kronor för följande nedan angivna överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift:
Stannande och parkering
- inom ett område med förbud att stanna eller parkera
- på en sträcka med förbud att stanna eller parkera
- där det är förbjudet att stanna eller parkera för annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller verksamhet
- på gång eller cykelbana
- på ej tillåten sida av vägen
- på eller inom ett avstånd av 10 meter före övergångsställa, cykelöverfart, korsande cykelbana eller gångbana
- i vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant,

att felparkeringsavgiften höjs till 400 kronor för övriga överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift, att gälla från och med 1 januari 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 276 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-11.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-11-10, § 259 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts


KF § 240 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m) med instämmande av Bodil Henriksson (s), Bengt Ericsson (c) och Lars-Erik Jansson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

_________
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Informationsenheten för beaktande på intranät/internet 

KF § 241 Dnr KS 05-537 612

Försöksverksamhet med lokala styrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bemyndiga utbildningsnämnden uppdra till lokala sektorsstyrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet, att inom ramen för de arbetsordningar som utbildningsnämnden antar, sköta nämndens verksamheter inom Rodengymnasiet.


Bakgrund

I utbildningsnämndens verksamhetsplan för år 2004 har utökat elevinflytande angivits som ett högprioriterat utvecklingsområde. Ett utökat inflytande för elever och personal på skolan skall ses som en naturlig och nödvändig utveckling för en skola i tiden.

Kommunen var en av de första i landet att konkretisera sitt intresse för elevdemokrati genom att på försök införa lokal styrelse med elevmajoritet vid Häverögymnasiet höstterminen 2000.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2005-08-30, § 79 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bemyndiga utbildningsnämnden uppdra till lokala sektorsstyrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet att inom ramen för de arbetsordningar som utbildningsnämnden antar, sköta nämndens verksamheter inom Rodengymnasiet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-19 yttrat sig över förslaget och tillstyrker detsamma med hänvisning till den redovisning av överlåtbara uppgifter som fastställs i Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

forts

KF § 241 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bemyndiga utbildningsnämnden uppdra till lokala sektorsstyrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet att inom ramen för de arbetsordningar som utbildningsnämnden antar, sköta nämndens verksamheter inom Rodengymnasiet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 285 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-19.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-11-10, § 261 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Utbildningsnämndens ordförande Nils Matsson (m) yttrar sig.

________


Expedieras till:
Utbildningsnämnden för handläggning KF § 242 Dnr KS 03-980 534

Ansökan om kompletterande stöd för bredbandsutbyggnad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja 1 220 tkr i driftanslag till kommunstyrelsen år 2006 för delfinansiering av fortsatt bredbandsutbyggnad som utförs av Norrtälje Energi med hjälp av statligt stöd,

att finansiering sker med eget kapital,

att uppdra åt kommunstyrelsen genom dess IT-chef att förhandla med länsstyrelsen och Norrtälje Energi.


Bakgrund

Hos Länsstyrelsen i Stockholms län finns statliga medel för bredbandsutbyggnad utöver de som från början fördelats till kommunerna. Dessa medel är avsedda att kunna sättas in för att rätta till så kallade vita fläckar. Det gäller områden som ej kunnat tas med inom de riktade ramarna men i övrigt uppfyller förutsättningarna för stöd. Från Norrtälje kommuns sida har vi framfört önskemål om att få del av dessa extra medel. Förutsättningen för statligt stöd är att kommunen bidrar med 5 % av den totala investeringskostnaden.

Norrtälje Energi AB har på förfrågan inkommit med en prioriterad lista på kompletterande noder som man önskar få stöd för att bygga ut. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun bidrar med 5 % av total tillkommande investeringskostnad för investering som kan åstadkommas med hjälp av ytterligare statliga medel som beviljas av Länsstyrelsen i Stockholms län och Norrtälje Energi AB:s insats, att uppdra åt 
IT-chefen att förhandla med länsstyrelsen och Norrtälje Energi AB om kostnadsfördelning.
forts

KF § 242 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 288 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-26 med tillägg att ekonomichefens förslag till medelsanvisning skall föreligga till kommunstyrelsens sammanträde 2005?11-10.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-11-10, § 262 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________


Expedieras till:
Ekonomichefen
Leif Klasson 

KF § 243 Dnr KS 05-622 455

Ekonomisk säkerhet för efterbehandling och återställande av Salmunge avfallsanläggning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunal borgen på 10 mkr för efterbehandling och återställning av Salmunge avfallsanläggning, 

att borgensåtagandet får uppräknas vart femte år av tekniska nämnden med hänsyn till kostnadsutvecklingen.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2005-08-10 att hemställa hos kommunfullmäktige om en ekonomisk säkerhet på 10 mkr för efterbehandling och återställning av Salmunge avfallsanläggning samt att säkerheten får uppräknas vart femte år av tekniska nämnden med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Bakgrunden till tekniska nämndens beslut är att miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen har beslutat om tillstånd för deponering av en fastställd mängd avfall på Salmunge avfallsanläggning. Deponeringstiden uppskattas till 28 år varefter anläggningen skall efterbehandlas och återställas.

Enligt miljöbalken får tillstånd endast meddelas om verksamhetsutövaren ställer ekonomisk säkerhet för att skyldigheterna fullgörs eller vidtar annan lämplig åtgärd för sådant säkerställande. Länsstyrelsen kräver i detta fall säkerhet om 10 mkr som vart femte år skall justeras och godkännas av tillsynsmyndigheten. Den ekonomiska säkerheten kan lämnas i form av kommunal borgen eller bankgaranti.fortsKF § 243 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunal 
borgen på 10 mkr för efterbehandling och återställning av Salmunge avfallsanlägning, att borgensåtagandet får uppräknas vart femte år av tekniska 
nämnden med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 287 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-26.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-11-10, § 263 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________


Expedieras till:
Tekniska nämnden för handläggning
Ekonomichefen 

KF § 244 Dnr KS 05-211 107

Förändring av bolagsordning i Östhandelsforum AB samt tillskjutande av kapital

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna ändring av bolagsordning för Östhandelsforum AB,

att tillskjuta medel till Östhandelsforum AB till den nivå som motsvarar halva aktiekapitalet, enligt prognos ca 160 tkr,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2005-10-31 att förvärva aktierna i Östhandelsforum från övriga delägare till bokfört värde totalt 60 tkr, att finansiering sker med egna medel, att bolagets verksamhet upphör före årsskiftet och att bolaget förklaras vilande.

Bakgrunden till beslutet är att Östhandelsforum under en längre tid har gått med förlust. Styrelsen beslöt i mars 2005 att avveckla verksamheten inom Östhandelsforum. Bolaget kommer i fortsättningen att vara vilande.

Bolagets delårsbokslut per augusti visade på en förlust på 305 tkr. Prognosen för året uppgår till ett underskott på ca 135 tkr. Resultatet per augusti innebär att aktiekapitalet är förbrukat.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-11-03 redogjort för föreslagna åtgärder och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring av bolagsordning för Östhandelsforum AB, att tillskjuta medel till Östhandelsforum AB till den nivå som motsvarar halva aktiekapitalet, enligt prognos ca 160 tkr, forts


KF § 244 forts 
att finansiering sker med egna medel. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att uppdra till ledningskontoret och servicekontoret att vidta erforderliga åtgärder i samband med verksamhetsavvecklingen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 295 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-03.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-11-10, § 273 för egen del beslutat att uppdra till ledningskontoret och servicekontoret att vidta erforderliga åtgärder i samband med verksamhetsavvecklingen, samt i övrigt föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________Expedieras till:
Ekonomichefen för handläggning
Johan Sandberg


KF § 245

Sammanträdestider för år 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa förslag till sammanträdestider år 2006.


Beslutande sammanträde

Föreligger kommunfullmäktiges presidiums förslag till sammanträdestider för år 2006.

___________


KF § 246 Dnr KS 05-781 512 
Motion från Roland Larsson (s) om trafiksäkerheten vid Trästabron

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) lämnar in följande motion om trafiksäkerheten vid Trästabron.

”Motion etc………” Bilaga § 246.

__________


KF § 247 Dnr KS 05-757 105

Interpellation från Anders Fransson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om fullmäktige på internet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Anders Fransson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 247.

___________

Expedieras till:
Ks 1:e vice ordf Bengt Ericsson 

KF § 248 Dnr KS 05-780 010

Interpellation från Marita Jeansson (s) till kommunstyrelsens ordförande om vägar och VA-nät på Envikens fritidshusområde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Marita Jeansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vägar och VA-nät på Envikens fritidshusområde.

”Interpellation etc…………” Bilaga § 248.

_________Expedieras till:
Ks ordf Kjell Jansson 

KF § 249 Dnr KS 05-767 057

Fråga från Bertil Karlsson (v) till miljörådets ordförande om giftfria däck på leasingbilar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till miljörådets ordförande om giftfria däck.

”Fråga etc……..” Bilaga § 249.

__________
Expedieras till 
Ks 1:e vice ordf Bengt Ericsson (c) 

KF § 250 Dnr KS 05-768 057

Fråga från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande om giftfria däck på leasingbilar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelesens ordförande om giftfria däck.

”Fråga etc……..” Bilaga § 250.

__________


Expedieras till:
Ks ordförande Kjell Jansson 

KF § 251 Dnr KS 05-769 291

Fråga från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande om Vigelsjöskolan, Lommarskolan och en lösning när det gäller lokaler för Montessori

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till barn- och skolnämndens ordförande om Vigelsjöskolan, Lommarskolan och en lösning när det gäller lokaler för Montessori

”Fråga etc……….” Bilaga § 251

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Södermans (m) svar:

”Jag har övervägt olika alternativ innan nämnden fattade beslut i ärendet.”

__________


KF § 252 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot och vice ordförande i tekniska nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ordförande välja ledamoten 

Raija Lundgren (s)
Enbetsvägen 2, Havsskogen
760 40 Väddö

att till ny ledamot välja ersättaren

Erik Lundgren (s)
Pl 4285 Marum
760 42 Björkö

att till ny ersättare välja

Ulla Bratt (s)
Östersyninge 7461
761 91 Norrtälje 


Bakgrund

Charlotte S Grape (s) har beviljats entledigande från uppdrag som ledamot tillika ordförande i tekniska nämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-10-31, § 223.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.
___________

Expedieras till: De valda, tekniska nämnden, löner, offset, registret

KF § 253 Dnr KS 05-25 102

Val av en ledamot och en ersättare i Kommunalförbundet Ägarsamverkan för nya vårdorganisationen 2005-12-01—2006-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot välja

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö

att till ersättare välja

Elisabeth Björk (s)
Björkhagen 8198
762 94 Rimbo


Bakgrund

Vid bildandet av den nya gemensamma organisationen för hälsa, vård och omsorg skall kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige välja vardera en ledamot och en ersättare till Kommunalförbundet Ägarsamverkan..

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.
_________

Expedieras till:
De valda
Stockholms läns landsting
Löner
Registret KF § 254 Dnr KS 05-25 102

Val av två lekmannarevisorer och två revisorsersättare i Kommunalförbundet Ägarsamverkan för nya vårdorganisationen 2005-12-01—2006?12?31

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till lekmannarevisorer välja

Johnny Karlson (s) Clas-Göran Brile (m)
Vallmovägen 41 Floragatan 9
763 41 Hallstavik 761 31 Norrtälje 

att till revisorsersättare välja

Karl-Ivan From (s) Sven-Åke Svensson (fp)
Östervägen 36A Drottning Kristinas väg 23
763 43 Hallstavik 761 40 Norrtälje 


Bakgrund

Vid bildandet av den nya gemensamma organisationen för hälsa, vård och omsorg skall kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige välja vardera två lekmannarevisorer och två revisorsersättare i Kommunalförbundet Ägarsamverkan.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.
_________

Expedieras till:
De valda
Stockholms läns landsting
Löner
Registret
KF § 255 Dnr KS 05-25 102

Val av två lekmannarevisorer och två revisorsersättare i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag (namn under bildande) från och med 2006-01-01 till och med ordinarie bolagsstämma 2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till lekmannarevisorer välja

Johnny Karlson (s) Clas-Göran Brile (m)
Vallmovägen 41 Floragatan 9
763 41 Hallstavik 761 31 Norrtälje 

att till revisorsersättare välja

Karl-Ivan From (s) Kurt Boxström (c) 
Östervägen 36A Örtagårdsgatan 4
763 43 Hallstavik 761 40 Norrtälje 


Bakgrund

Enligt bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag (namn under bildande) skall kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer och två revisorsersättare för samma tid som den auktoriseraderevisorn d.v.s till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.
_________

Expedieras till:
De valda, Stockholms läns landsting, löner, registret


KF § 256 Dnr KS 05-25 102

Förslag på två ledamöter och två ersättare för Kommunalförbundet Ägarsamverkan att nominera till styrelsen i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag (namn under bildande) 
2006?01?01-?12-31

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att föreslå Kommunalförbundet Ägarsamverkan att till ledamöter nominera

Kajsa Hansson (c) Marie-Louise Sellin (s)
Rösa 7142 Norrviken 1544
761 91 Norrtälje 760 21 Vätö

att föreslå Kommunalförbundet Ägarsamverkan att till ersättare nominera

Mats Hultin (m) Lena Svenonius (s)
Långgarn 667b Östra Edsvik 5480
761 65 Norrtälje 760 40 Väddö


Bakgrund

Enligt bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag (namn under bildande) nomineras styrelsen av Kommunalförbundet Ägarsamverkan och utses av bolagsstämman.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.
_________

Expedieras till:
De valda,
Stockholms läns landsting
löner, registret


KF § 257 Dnr KS 05-25 102

Val av företrädare för Norrtälje kommun vid bolags- och föreningsstämmor 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande eller den som han förordnar att företräda Norrtälje kommun vid alla bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag och organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, såvida kommunfullmäktige ej annat beslutar.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

___________


Expedieras till:
Ks ordförande
Registret 

KF § 258 Dnr KS 05-727 102

Arne Ringefors (fp), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Arne Ringefors (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Arne Ringefors (fp) avsäger sig i skrivelse 2005-11-18 uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

__________


Expedieras till:
Arne Ringefors
Offset
Löner
Registret 

KF § 259 Dnr KS 05-731

Stig Saverstam (kd), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Stig Saverstam (kd) begärt entledigande.


Bakgrund

Stig Saverstam (kd) avsäger sig i skrivelse 2005-11-21 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i utbildningsnämnden.

____________Expedieras till:
Stig Saverstam
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Utbildningsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 260 Dnr Ks 05/25 102

Val av ny ledamot i utbildningsnämnden

Beslut

Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ledamot i utbildningsnämnden välja ersättaren 

Göte Waara (kd)
Lövhagen 8592
762 95 Rimbo

att till ny ersättare välja

Rolf Berglund (kd)
Pl 5042
762 91 Rimbo


Bakgrund

Stig Saverstam (kd) avsäger sig i skrivelse 2005-11-21 uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

Beslutande sammanträde
Stig Saverstam (kd) har idag beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.
__________

Expedieras till:
De valda
Utbildningsnämnden
Offset, löner, registret 

KF § 261 Dnr Ks 05/25 102

Val av ny nämndeman till Norrtälje tingsrätt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny nämndeman välja

Monica Thagebrand (s)
Pl 5507 Björhövda
761 76 Norrtälje kommun


Bakgrund

Bo Engström (s) har 2005-06-30 av Norrtälje tingsrätt beviljats entledigande från uppdrag som nämndeman.

Kommunfullmäktige har 2005-10-31, § 221 beslutat att föreslå Monica Thagebrand (s) till ny nämndeman.

I skrivelse 2005-11-18 påpekar lagmannen K-G Ekeberg att enligt 4 kap rättegångsbalken skall kommunfullmäktige välja inte föreslå, varför ärendet tas upp på nytt.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

_________

Expedieras till:
Monica Thagebrand
Norrtälje tingsrätt
Registret 

KF § 262 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 05-97 001
Utdrag ur protokoll från Stockholms läns landsting 2005-10-11 ang gemensam organisation för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun samt val m m.

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2005-101-10

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:84 ang löne och personalstatistik för kommuner, landsting och regioner 2005

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:86 ang ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i samhällets krishanteringssystem

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:90 ang budgetförutsättningar för åren 2006-2008

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:94 ang aktuellt om äldreomsorgen

Glesbygdsverket; Samverkan kring tillväxt på kommunal nivå

Räddningsverket; Räddningstjänst i siffror 2004

Dnr KS 05-97 001

Stockholms läns landstings protokollsutdrag ang gemensam organisation för hälso- och sjukvård i Norrtälje kommun

Dnr 05-607 011

Regeringskansliets remiss: PBL-kommitténs slutbetänkande, Får jag lov? – om planering och byggande SOU 2005:77 
forts
KF § 262 forts

Dnr KS 05-514 222
Norrtälje kommuns ytranden till miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ang Förnyat strandskydd Ds 2005:23

Dnr KS 05-514 222
Länsstyrelsens yttrande över remissen Ett förnyat strandskydd (ds 2005:23)

Kemikalieinspektionens beslut om att påföra miljösanktionsavgift

Dnr KS-05-336 011
Länsstyrelsens yttrande till Stockholms läns landsting ang delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård

Stockholms tingsrätts dom ang ansökan om tillstånd att bl a riva ut Köpmanholms ångbåtsbrygga och ersätta den med ny brygga

Demografikonsulten 2005; Den demografiska utvecklingen i Norrtälje 1970-2004 med utblick mot 2020

Mångfaldskonsult Paki Holvanders redovisning av Betänkandet SOU 2005:56 ”Det blågula glashuset” – strukturell diskriminering i Sverige”
Dnr KS 05-591 748
Finansdepartementets skrivelse med förslag ang LSS-utjämningen

Dnr KS 05-625 319
Norrtälje Marknads skrivelse till polismyndigheten ang ansökan om offentlig tillställning

Utbildningsnämndens beslut 2005-10-11, § 92 ang utökad frihet att välja gymnasieutbildning
Dnr KS 05-632 107
AB Vårljus ang underrättelse om befarad förlust

Järnvägsparkens styrelseprotokoll 2005-09-19

NIHAB:s styrelseprotokoll 2005-03-29 och 2005-0518
forts


KF § 262 forts

Kallelse till NIHAB:s styrelsemöte 2005-10-26

Kallelse till styrelsemöte Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB 2005-10-26

Tack för uppvaktning från Christer Candal
__________