Kf 2005 12 19
Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-21.30 

Beslutande Enligt förteckningGunnel Löfqvist, planeringschef § 266
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Torgny Åberg (c) och Bertil Karlsson (v)

Justeringens Ledningskontoret fredagen den 30 december 2005, kl 09.00
plats och tid


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 263-314
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Torgny Åberg Bertil Karlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2005-12-19

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-01-02 anslags nedtagande 2006-01-23 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 263 

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Torgny Åberg (c) och Bertil Karlsson (v) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 30 december 2005,
kl 09.00.

_________
KF § 264

Utdelning av kommunens hedersbelöning Norrtälje Nyckel 2005

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Pettersson (c) överlämnar Norrtälje kommuns hedersbelöning Norrtälje Nyckel till Lennart Jansson.

Belöningskommitténs motivering lyder:

”Lennart Jansson tilldelas Norrtälje Nyckel 2005. Vem kunde vara mer välförtjänt? Lennart Jansson har under ett stort antal år i muntlig och skriftlig form presenterat Norrtälje stad och kommun. Otaliga är de kommunbesökare som på ett mycket sakkunnigt och engagerat sätt guidats till kommunens olika sevärdheter. Med sitt sanna intresse för historia har Lennart Jansson kunnat förmedla bakgrunden till och historien bakom olika byggnader, muséer och minnesmärken. Lennart Jansson måste räknas till en av kommunens stora kulturpersonligheter. Han har på ett unikt sätt förmedlat och spritt kunskap om Norrtälje kommun. Lennart Jansson har även engagerat sig i kommunens internationella kontakter och då speciellt vänorterna i österled. En stor ideell insats i ett flertal föreningar och för kommunens väl belönas med Norrtälje Nyckel 2005.”

__________


Utdelning av barn- och ungdomsstipendier

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Göte Waara (kd) utdelar nämndens barn- och ungdomsstipendier, som i år går till Norrtälje IK dam- och flicklag, Bosando karateklubb och Björkö-Arholma ungdomsskytteförening.

__________ 
KF § 265 

Allmänhetens frågestund

Kajsa Nordgren och Mats Wedberg ställer fråga till Håkan Jonsson (s) angående försäljningen av fastigheten Älmsta 17:1, Solhem.

Katarina Blomberg ställa fråga till Kjell Jansson (m) angående kommunens upphandling av leasingbilar med giftfria däck.

___________ 

KF § 266

Redovisning 

Planeringschef Gunnel Löfqvist föredrar ärendet under punkt 22 på föredragningslistan, ”Stockholm nordost – en vision om nordostsektorns utveckling”.

Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

__________ 

KF § 267 Dnr KS 05-757 105

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om fullmäktige på internet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Anders Fransson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-11-28, § 247, följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om fullmäktige på internet.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 267.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 267.

Anders Fransson (s) yttrar sig.

___________KF § 268 Dnr KS 05-780 010

Besvarande av interpellation från Marita Jeansson (s) till kommunstyrelsens ordförande om vägar och VA-nät på Envikens fritidshusområde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Marita Jeansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-11-28, § 248, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vägar och VA-nät på Envikens fritidshusområde.

”Interpellation etc…………” Bilaga § 268.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 268.

Marita Jeansson (s) yttrar sig.

_________

KF § 269 Dnr KS 05-767 057

Besvarande av fråga från Bertil Karlsson (v) till miljörådets ordförande om giftfria däck på leasingbilar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund 

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-11-28, § 249, följande fråga till miljörådets ordförande om giftfria däck.

”Fråga etc……..” Bilaga § 269.

Beslutande sammanträde

Miljörådets ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 269.

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

__________


KF § 270 Dnr KS 05-768 057

Besvarande av fråga från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande om giftfria däck på leasingbilar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund 

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-11-28, § 249, följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om giftfria däck.

”Fråga etc……..” Bilaga § 270.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 270.

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

________


KF § 271 Dnr KS 05-46 214 

Antagande av detaljplan för Pelikanen 8 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta detaljplan för Pelikanen 8 i Norrtälje stad.


Bakgrund

Byggnadsnämnden har 2005-10-27, § 422 beslutat godkänna förslag till detaljplan för Pelikanen 8 i Norrtälje stad och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och utökad exploatering samt försköna befintliga fasader och åkanten. Planens ändamålsbestämmelse ändras så att 19 nya bostäder i centralt läge kan tillkomma.

Efter utställningen av förslaget har planen reviderats, varvid ombyggnad av åkanten utgår. Byggnadsnämnden behandlar ärendet på sammanträde den 15 december 2005.

Byggnadsnämnden har 2005-12-15, § 535 godkänt det reviderad förslaget till detaljplan för Pelikanen 8 i Norrtälje stad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-11-24, § 297.

Kommunstyrelsen beslutade 2005-12-01, § 283 att vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 15 december 2005.

Kommunstyrelsen har 2005-12-15, § 306, föreslagit kommunfullmäktige besluta anta detaljplan för Pelikanen 8 i Norrtälje stad.

forts


KF § 271 forts

Beslutande sammanträde

Torgny Åberg (c) med instämmande av Ingrid Landin (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

__________
Expedieras till: Länsstyrelsen i Stockholms län
Byggnadsnämnden
Berörda sakägare
Kf § 272 KS 04-481 214 

Antagande av detaljplan för del av Tälje 4:62, EC Arsta i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta detaljplan för del av Tälje 4:62, EC Arsta i Norrtälje stad,

att denna paragraf skall justeras omedelbart.


Bakgrund

Byggnadsnämnden har 2005-11-24, § 475, behandla förslaget till detaljplan för del av Tälje 4:62, EC Arsta i Norrtälje stad och överlämna det till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5:29.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av en utbyggnad med en ny kraftvärmeanläggning för att därigenom kunna utöka produktionskapaciteten vid Arstaverket. Därmed kan oljan, som idag används för spetsproduktion, ersättare med biobränsle. Produktionsökningen innebär även att kapacitet finns för att ta emot nya konsumenter av fjärrvärme. Därtill innebär den nya anläggningen att el kan produceras.

Detaljplaneförslaget medger att ytterligare byggnader kan uppföras och med en högre höjd än dagens anläggning. Den mark som tas i anspråk för detta öster om nuvarande byggnad är tidigare reserverat för förbifartsled. Leden har i kommunens och vägverkets planer förlagts väster om kraftvärmeanläggningen vilket möjliggör en annan användning av reservatsområdet. .

Kraftvärmeanläggningen ligger sydväst om Norrtäljes centrala delar inom ett område som i kommunens planer avsatts för verksamheter.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 298 behandlat ärendet.
forts


KF § 272 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 284 föreslagit kommunfullmäktige besluta anta detaljplan för del av Tälje 4:62, EC Arsta i Norrtälje stad. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Torgny Åberg (c) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Håkan Jonssons (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________
Expedieras till: Länsstyrelsen i Stockholms län
Byggnadsnämnden för handläggning
Berörda sakägare 

KF § 273 Dnr KS 05-578 553 

Antagande av hamntaxa för Norrtälje hamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till hamntaxa för Norrtälje hamn att gälla från och med 2006?01-01.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-17, § 158, att fastställa en reviderad hamntaxa att gälla från och med 2002-06-01 och tills vidare i enlighet med upprättat förslag från tekniska nämnden. Tekniska nämnden , 2005-09-22, § 83, föreslår nu en reviderad hamntaxa för Norrtälje hamn. Förslaget är anpassat till taxorna i andra hamnar i Sverige. Taxan i förslaget motsvarar den verksamhet som bedrivs i Norrtälje hamn.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-08 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till hamntaxa för Norrtälje hamn att gälla från och med 2006-01-01.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 299 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-08.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 285 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.


forts
KF § 273 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
___________Expedieras till: Tekniska nämnden för handläggning
KS – infoenheten för kännedom 

KF § 274 Dnr KS 05-679 406 

Avgift för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område, 

att timavgiften uppgår till 800 kronor, 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, samt

att taxan gäller från och med den 1 januari 2006.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2005-10-25, § 88, godkänt förslag till avgift för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område, att timavgiften uppgår till 800 kronor, att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, att gälla från och med den 1 januari 2006.
forts

KF § 274 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 304 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-14.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 286 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________
Expedieras till: miljö- och hälsoskyddsnämnden för handläggning 

KF § 275 Dnr KS 05-680 406 

Avgift för tillsyn och prövning inom djurskyddsområdet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom djurskyddsområdet, 

att timavgiften uppgår till 800 kronor, 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, samt

att taxan gäller från och med den 1 januari 2006.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2005-10-25, § 88, godkänt förslag till taxa för prövning och tillsyn inom djurskyddsområdet och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom djurskyddsområdet, att timavgiften uppgår till 800 kronor, att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, att gälla från och med den 1 januari 2006.
forts

KF § 275 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 305 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-14.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 287 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till: miljö- och hälsoskyddsnämnden för handläggning
KF § 276 Dnr KS 05-681 406 

Avgift för tillsyn och prövning inom strålskyddslagens område

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom strålskyddslagens område, 

att timavgiften uppgår till 800 kronor, 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, samt

att taxan gäller från och med den 1 januari 2006.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2005-10-25, § 88, godkänt förslag till taxa för tillsyn och prövning inom strålskyddslagens område och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom strålskyddslagens område, att timavgiften uppgår till 800 kronor, att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, att gälla från och med den 
1 januari 2006.
forts

KF § 276 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 306 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-14.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 288 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________Expedieras till: miljö- och hälsoskyddsnämnden för handläggning 

KF § 277 Dnr KS 05-682 406 

Avgift för tillsyn och prövning inom livsmedelslagens område

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom livsmedelslagens område, 

att timavgiften uppgår till 800 kronor, 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, samt

att taxan gäller från och med den 1 januari 2006.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2005-10-25, § 88, godkänt förslag till taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelslagens område och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom livsmedelslagens område, att timavgiften uppgår till 800 kronor, att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad föregående år, att gälla från och med den 1 janari 2006.
forts

KF § 277 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 307 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-14.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 289 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________
Expedieras till: miljö- och hälsoskyddsnämnden för handläggning 

KF § 278 Dnr KS 05-703 269 

Markanvisningspolicy/prissättning av den kommunala bostadsmarken samt avveckling av Norrtälje kommuns tomtkö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Motiv för återremiss

Ärendet saknar uppgift om hur de som står i den nuvarande tomtkön kommer att kompenseras samt att riktlinjer tas fram hur försäljning genom mäklare formellt kommer att prövas i den politiska processen.


Bakgrund

Markanvisningspolicy och riktprislista vid försäljning av kommunal bostadsmark fastställdes senast av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m 2004-01-01 och tills vidare. Eftersom marknadspriset på villatomter konstateras ligga högre än priserna enligt kommunens riktprislista finns anledning att se över prissättningen av villatomterna. Vidare finns anledning att ifrågasätta att kommunen skall fortsätta förmedla villatomter via tomtkön.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, mark- och exploateringsenheten föreslår i skrivelse 2005-11-15 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-01-01 avseende den kommunala bostadsmarken, samt att avveckla den kommunala tomtkön. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 303 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-15. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet. forts

KF § 278 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 290 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-01-01 avseende den kommunala bostadsmarken, samt 

att avveckla den kommunala tomtkön.mokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Holger Forsberg (s) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Roland Larsson (s)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s)
- återremiss

Kjell Jansson (m)
- ärendet skall avgöras idag

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för avslag på återremissyrkandet
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet

forts

KF § 278 forts

Omröstningsresultat

Med 34 ja, 26 nej och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige med minoritetsbeslut enligt KL 5 kap, 36 § att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

___________

Expedieras till: Mark och exploatering, Lars Härlin för yttrande 

KF § 279 Dnr KS 05-621 342

Godkännande av slutredovisning gällande Nånö vattenverk i Norrtälje Dricksvattenproduktion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av Nånö vattenverk i Norrtälje Dricksvattenproduktion.


Bakgrund

Projektet omfattar ett antal åtgärder för att säkerställa och förbättra dricksvattenproduktionen vid Nånö vattenverk. Tekniska nämnden beslutade 2003-05-22 att bevilja ett investeringsanslag om 2.415.000 kr. Vid utvärdering av inkomna anbud visade det sig att anslaget inte täckte de önskade åtgärderna. Tekniska nämnden beviljade 2003-09-25 ett tilläggsanslag om 1.100.000 kr. Arbetena är nu slutförda till en total kostnad av 3.714.955 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2005-09-22, § 82 beslutat att godkänna slutredovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av Nånö vattenverk i Norrtälje Dricksvattenproduktion.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 300 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-26.

forts


KF § 279 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 291 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________

Expedieras till: Tekniska nämnden
LK- Gunilla Edvinsson för kännedom


KF § 280 Dnr KS 05-153 003 

Antagande av förslag till resepolicy för anställda och förtroendevalda i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till resepolicy.

Reservation

Bertil Karlsson (v) till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Juridik- och upphandlingsenheten genomförde under hösten 2004 en upphandling av resebyråtjänster där Linders Resor AB lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Som ett led för att få samarbetet att fungera effektivt mellan Norrtälje kommun och utföraren av resebyråtjänster krävs det att Norrtälje kommun fastställer en resepolicy för för sina medarbetare.

Resepolicyn är framtagen av juridik- och upphandlingsenheten i samarbete med företrädare för Linders Resor AB som har stor vana av att bistå sina kunder inom offentlig sektor med att ta fram resepolicies.

Arbetsutskottet beslutade 2005-03-31, § 105 att förslaget skulle sändas på remiss till samtliga nämnder. Inkomna remissvar föranledde inga förändringar i den föreslagna resepolicyn.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, juridik- och upphandlingsenheten föreslår i skrivelse inkommen 2005-11-08 kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att besluta anta upprättad resepolicy.
forts


KF § 280 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 302 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-08.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 292 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v)
- återremiss för språklig bearbetning av texten.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

___________
Expedieras till: LK, Fredrik Cederblom för handläggning
Info-enheten för kännedom
Kanslienheten för kännedom 

KF § 281 Dnr KS 04-302 747 

Revidering av handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa det nya reviderade förslaget till ”Handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje kommun”, även kallad handkappnorm, i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2004-04-26, § 37.


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde 1999-12-20, § 306, ”Bygg Ikapp Handikapp” att gälla som lokal handikappnorm i Norrtälje kommun. Till följd av revideringar av boken ”Bygg Ikapp Handikapp” har omsorgsnämnden uppdragit åt förvaltningen att uppdatera den kommunala handikappnormen. Omsorgsnämnden har 2004-04-26, § 37 godkänt förslaget och översänt det till kommunfullmäktige för fastställande. Det reviderade förslaget till handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje framgår av omsorgsförvaltningens skrivelse 2004-03-03 och bilaga 2004-03-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2004-09-23, § 249, att remittera ledningskontorets förslag till utlåtande över rubricerat ärende till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Enligt de yttranden som inkommit från båda instanserna tillstyrkes det reviderade förslaget till handikappstandard. Stadsarkitektkontoret vill dock påpeka att förtydligande bör göras så att det klart framgår att förslaget till reviderad handikappstandard avser den kommunala byggnationen i Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa det nya reviderade förslaget till 
”Handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje kommun”, även kallad handkappnorm, i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2004-04-26, § 37.
forts

KF § 281 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-14.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 293 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________


Expedieras till : Omsorgsnämnden för handläggning
Tekniska nämnden för kännedom 

KF § 282 Dnr KS 03-824 003

Norrtälje kommuns reglementen - Förslag till förändrad struktur

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta reglementen för
- kommunstyrelsen
- byggnadsnämnden
- barn- och skolnämnden
- kultur- och fritidsnämnden
- miljö- och hälsoskyddsnämnden
- socialnämnden
- utbildningsnämnden
- tekniska nämnden samt
- trafiksäkerhetsnämnden 
innebärande att avsnitt A gäller för samtliga nämnder och att avsnitt B gäller varje nämnd för sig, 

att nya omarbetade reglementena skall gälla från och med den 1 januari 2006 samt 

att gällande reglementen för ovanstående nämnder upphör att gälla den 31 december 2005. 


Bakgrund

Ledningskontoret har sammanställt ett förslag på ny struktur för samtliga nämnders reglementen. I förslaget finns dels en A-del som berör samtliga nämnder gemensamt, dels en B-del som berör var nämnd för sig.

I reglementena föreslås dessutom en del förändringar dels av redaktionell karaktär dels för att reglementen skall harmonera. Eftersom samtliga nämnder nu får en gemensam A-del innebär det vissa smärre förändringar i formaliadelen för vissa nämnder.

forts

KF § 282 forts

Respektive nämnds reglemente har dessutom uppdaterats till gällande lagstiftning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-09-06 redogjort för förslagen samt föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reglementen för
- kommunstyrelsen
- byggnadsnämnden
- barn- och skolnämnden
- kultur- och fritidsnämnden
- miljö- och hälsoskyddsnämnden
- socialnämnden
- utbildningsnämnden
- tekniska nämnden samt
- trafiksäkerhetsnämnden 
innebärande att avsnitt A gäller för samtliga nämnder och att avsnitt B gäller varje nämnd för sig, att nya omarbetade reglementena skall gälla från och med den 1 januari 2006 samt att gällande reglementen för ovanstående nämnder upphör att gälla den 31 december 2005.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-15, § 246 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-09-06.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-10-13, § 240 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag .

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-10-31, § 208 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 325 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-09-06.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 294 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts

KF § 282 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________


Expedieras till: Samtliga berörda nämnder
Kanslienheten 

KF § 283 Dnr KS 05-714 370 

Begäran från Norrtälje Energi AB – investering i nytt kraftvärmeverk vid befintlig energicentral vid EC Arsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tillstyrka att Norrtälje Energi investerar i nytt kraftvärmeverk vid EC Arsta inom en investeringsram på 200 mkr, 

att tillstyrka att upplåning sker upp till 200 mkr inom kommunens internbank, samt

att kommunens investeringsram för 2006 ska inkludera 200 mkr avseende nytt lån till Norrtälje Energi.

att denna paragraf skall justeras omedelbart.


Bakgrund

EC Arsta med tillhörande fjärrvärmenät togs i drift 1994. Den huvudsakliga fjärrvärmeproduktionen sker med två biobränsleeldade pannor. I anläggningen ingår även en oljepanna för spetsproduktion vid låg utetemperatur. Sedan starten 1994 har fjärrvärmenätet stadigt expanderat och gällande prognoser tyder på att expansionen kommer att fortsätta. Detta innebär att de befintliga biobränslepannorna levererar en allt mindre andel av den totala energin och att den oljebaserade andelen växer. Av både miljömässiga och ekonomiska skäl är det önskvärt att åter höja den biobränslebaserade andelen av värmeproduktionen.

Norrtälje Energi föreslår nu att ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk uppförs i anslutning till EC Arsta. Den nya anläggningen planeras för en total biobränsleeldad effekt på 17-25 MW.

Norrtälje Kommunhus AB har vid styrelsesammanträde 2005-11-24, § 18 beslutat tillstyrka Norrtälje Energis begäran. forts


KF § 283 forts

Tjänstemannaberedning

Ekonomichefen förslår i skrivelse 2005-11-18 kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka att Norrtälje Energi investerar i nytt kraftvärmeverk vid EC Arsta inom en investeringsram på 200 mkr, att tillstyrka att upplåning sker upp till 200 mkr inom kommunens internbank, att kommunens investeringsram för 2006 ska inkludera 200 mkr avseende nytt lån till Norrtälje Energi.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-18.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 307 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Mats Dannewitz-Linder (mp), Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gösta Colliander (c) yttrar sig.

_________


Expedieras till: Norrtälje Energi AB för kännedom
LK-Gunilla Edvinsson för handläggning 

KF § 284 Dnr KS 05-717 532 

Medfinansiering av förstudie om Roslagspilen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna en medfinansiering av förstudien för Roslagspilen med 747 tkr,

att finansieringen sker med eget kapital.


Bakgrund

UNO-kommunerna arbetar gemensamt för en bättre kollektivtrafik i sektorn. I visionen fram till år 2030 finns medtaget en spårbunden möjlighet till Norrtälje från Täby/Arninge.

I RUFS (Regional utveckling för Stockholms län) finns redovisat en kapacitetsstark spårförbindelse från centrala Stockholm mot Arninge.

I Banverkets nuvarande framtidsplan finns inte finansierat en spårbunden trafik till Arninge. Nordostkommunerna har gemensamt arbetat för en framtida pendeltågsgren från centrala delarna till Arninge/Österåker och Norrtälje. Banverket har nu deklarerat att man avser att medverka i en förstudie för en sådan pendeltågsgren.

UNO ledningsgrupp beslutade i september 2005 att godkänna att medverka till att finansiera en förstudie som även förbereder en konvertering av Roslagsbanan till pendeltågsstandard till Åkersberga. SL har därmed även godkänt att medverka i arbetet med förstudien. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-11-17 att en förstudie för att klarlägga möjligheten att med spårbunden trafik sammanbinda UNO-kommunerna är positivt utifrån tillväxtperspektivet och förslår därför kommunstyrelsen besluta att godkänna en medfinansiering av förstudien för Roslagspilen med 747 tkr.
forts

KF § 284 forts

Ekonomichefen förslår i skrivelse 2005-11-18 att finansiering 747 tkr sker med eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2005-11-24, § 328 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelser 2005-11-17 och 2005-11-18.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 308 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________
Expedieras till: LK-Gunnel Löfqvist för handläggning
LK-Gunilla Edvinsson för kännedom
SK-Redovisning och Finans för kännedom 

KF § 285 Dnr KS 05-715 010 

Stockholm Nordost – en vision

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna visionen Stockholm Nordost.


Bakgrund

I samarbetet med UNO-kommunerna (Utveckling Nord Ost) har sedan den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) arbetat fokuserat på att kraftsamla för viktiga infrastrukturinvesteringar i sektorn Nordost.

I kommunernas gemensamma yttrande till regionplane- och trafiknämnden lovade kommunerna att ta ansvar för 100.000 nya invånare fram till år 2030 i sektorn under förutsättning att infrastrukturen i sektorn förbättrades.

För att visa hur detta skulle kunna ske påbörjades ett visionsarbete under ledning av ledningsgruppen för UNO-kommunerna. Ledningsgruppen godkände visionen den 21 september 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-11-17 att visionen är viktig i alla diskussioner inom länet som rör övergripande tillväxtfrågor och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna visionen Stockholm Nordost.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 329 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-17.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 309 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts

KF § 285 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Mats Dannewitz-Linder (mp) och Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

___________
Expedieras till: LK-Gunnel Löfqvist för handläggning 

KF § 286 Dnr KS 05-713 170 


Taxa för tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt räddningstjänstlagen att gälla fr.o.m 2006-01-01

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna föreslagen taxa för räddningstjänsten att gälla fr.o.m 2006-01-01, och

att godkänna, med undantag från sådant som avser myndighetsutövning, att förändringar i taxan kan beslutas av resultatansvarig. 


Bakgrund

Utöver tillsyn och extern utbildning kan räddningstjänsten ibland utföra bevakning m..m. efter det att räddningstjänst har avslutats. I dessa fall äger räddningstjänsten rätt att ta betalt. Om det är möjligt utifrån beredskapskraven kan räddningstjänsten utföra s.k. teknisk service. Detta uförs främst åt andra förvaltningar och myndigheter. Vid deltagande i statlig räddningstjänst äger kommunen rätt att få ersättning för de kostnader man haft.

Tjänstemannaberedning

Räddningschefen föreslår i skrivelse 2005-11-16 kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen taxa för räddningstjänsten att gälla fr.o.m 2006-01-01 och att godkänna, med undantag från sådant som avser myndighetsutövning, att förändringar i taxan kan beslutas av resultatansvarig.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 330 föreslagit enligt räddningschefens skrivelse 2005-11-16.

forts

KF § 286 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 310 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________Expedieras till: Räddningstjänsten för handläggning
Info-enheten för kännedom 

KF § 287 Dnr KS 05- 735 045

Borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att medelst borgen, solidarisk med Stockholms läns landsting garantera personalens pensioner i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra AB, org nr 556595-7395 fr.o.m 2006?01?01,

att trygga pensionerna utan avgift från landstingets eller kommunens sida enligt högst det belopp som fastställts i enlighet med den av Sveriges kommuner och landsting rekommenderade beräkningsmodellen är pensionskostnader för kommuner och landsting (P-finken 2000),

att denna borgensutfästelse skall gälla under förutsättning att bolaget är ett helägt dotterbolag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och så länge bolaget bibehåller det kollektivavtal om pensioner som tecknats av landstinget (f.n. PFA), samt

att beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige i Stockholms läns landsting fattar motsvarande beslut.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2005-08-29, § 174 att bilda en gemensam nämnd för hälso- och sjukvård och omsorg att gälla från och med 2006-01-01. I samma ärende beslöts att bilda ett gemensamt kommunalförbund för ägande av bolag samt att principerna för bolagsbildning godkändes. 

Från kommunen kommer ett stort antal anställda att gå över till det ombildade bolaget, varvid bl.a. pensionerna behöver tryggas. Enligt principerna för bolagsbildningen behåller respektive organisation den fram till årsskiftet upparbetade pensionsskulden. Fr.o.m 1 januari 2006 kommer däremot pensionsskuld att uppkomma i bolaget.
fortsKF § 287 forts

Tjänstemannaberedning

Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2005-11-17 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medelst borgen, solidarisk med Stockholms läns landsting garantera personalens pensioner i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag (namn under bildande) org nr 556595-7395 fr.o.m 2006?01?01, att trygga pensionerna utan avgift från landstingets eller kommunens sida enligt högst det belopp som fastställts i enlighet med den av Sveriges kommuner och landsting rekommenderade beräkningsmodellen är pensionskostnader för kommuner och landsting (P-finken 2000), att denna borgensutfästelse skall gälla under förutsättning att bolaget är ett helägt dottebolag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och så länge bolaget bibehåller det kollektivavtal om pensioner som tecknats av landstinget (f.n. PFA), samt att beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige i Stockholms läns landsting fattar motsvarande beslut.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 334 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-17.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 311 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att bolagets namn skall vara TioHundra AB.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Kjell Janssons (m) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.
____________

Expedieras till: Stockholms läns landsting
LK- Gunilla Edvinsson


KF § 288 Dnr KS 05-653 045

Genomförande av finanspolicy – fastställande av låneram

Kommunfullmäktige beslutar:

att för 2006 fastställa en total låneram för kommunen på 2.250 mkr inkl koncernkredit.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2005-05-30 Finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen. I policyn ingår bildandet av en internbanksfunktion i kommunen samt att kommunen ska hantera den externa upplåningen för såväl kommunen som de helägda bolagen. Kommunen kommer att ta över berörda bolags lån den 15 december i år. Av policyn framgår vidare att kommunfullmäktige årligen skall fastställa en total låneram inkl koncernkredit. Låneramen utgör det tak som kommunstyrelsen med delegater får använda för finansiering av befintliga och kommande behov under året.

Norrtälje Kommunhus AB har vid styrelsesammanträde 2005-11-24, § 19 beslutat tillstyrka föreslagen låneram för Norrtälje Kommunhus AB och dotterbolagen. 

Tjänstemannaberedning

Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2005-11-22 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för 2006 fastställa en total låneram för kommunen på 2.250 mkr inkl koncernkredit.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 335 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-22.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 312 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts

KF § 288 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________


Expedieras till: LK-Gunilla Edvinsson för handläggning 

KF § 289 Dnr KS 05-750 024 


Revidering av bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun, ERS med anledning av förändring av nämndorganisationen i Norrtälje kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att följande årsarvode ska gälla för ledamöter och ersättare i Norrtälje gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd:
ordförande: 150.000 kr
v ordförande: 100.000 kr
ledamot: 20.000 kr
ersättare: 15.000 kr
att följande årsarvode ska gälla för ledamöter och ersättare i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag ( namn under bildande)
ordförande: 75.000 kr
v ordförande: 40.000 kr
ledamot: 15.000 kr
ersättare: 6.000 kr
att ersättningsbestämmelserna (ERS) för Norrtälje kommun är tillämpliga i alla delar förutom vad avser grundarvode som ej är tillämpliga,
att beslutet gäller från och med 2006-01-01,
att avstämning parterna emellan skall ske senast den 1 november 2006,
att uppdra till demokrati- och förtroendemannakommittén inarbeta den nya gemensamma nämndens ersättningar i befintlig bestämmelse (ERS) samt att även all text som berör omsorgsnämnden skall utgå.
forts


KF § 289 forts

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2005-08-29, § 174 bland annat att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda en gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg, kallad Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd enligt förslag att gälla från och med 2006-01-01. Norrtälje kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden. I samma beslut upplöstes omsorgsnämnden från och med 2006-01-01.
Demokrati- och förtroendemannakommittén har den 23 november 2005, § 62 beslutat föreslå revideringar av ersättningsbestämmelserna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-11-29 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs förslag till revidering samt att kommunfullmäktige därutöver beslutar uppdra till kommittén att inarbeta den nya gemensamma nämndens ersättningar i befintlig bestämmelse samt att även all text som berör omsorgsnämnden skall utgå.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-12-08, § 342 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-29.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 313 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
___________
Expedieras till: Demokrati- och förtroendemannakommittén för handläggning 
SK-PA/lön för kännedom


KF § 290 Dnr KS 05-737 041
Budget för gemensam nämnd för hälso- och sjukvård och omsorg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att följande justeringar görs i budget 2006 till följd av förändringen:

År 2006

Gemensam nämnd tillförs 1 551 264 tkr,
Omsorgsnämndens ram tas bort, 613 729 tkr,
Kommunstyrelsens ram minskas med 6 233 tkr till 139 703 tkr, 
Socialnämndens ram minskas med 2 393 tkr till 92 312 tkr,
Barn- och skolnämndens ram minskas med 1 846 tkr till 721 775 tkr,
Utbildningsnämndens ram minskas med 895 tkr till 235 224 tkr,
Anslag för löneuppräkningar minskas med 10 376 tkr till 16 624 tkr,
Övrigt under centrala verksamhetskostnader justeras till 10 052 i intäkt vilket avser LSS-utjämning,
En ram tillförs bidrag från landstinget med 905 740 tkr,
Tekniska nämndens anslag för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) överförs från omsorgsnämnden till den gemensamma nämnden,
Omsorgsnämndens investeringsbudget för 2006 överförs till den gemensamma nämnden och minskas till 500 tkr. anslaget avser förvaltningens behov,
Omsorgsnämndens mål och uppdrag 2006-2008 överförs till den gemensamma nämnden,
Anslag för bidrag till kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg tillförs 200 tkr.

År 2007

att följande belopp förs över från omsorgsnämnden till den gemensamma nämnden för 2007; ytterligare 9 930 tkr och för 2008: ytterligare 6 170 tkr,

att omsorgsnämndens investeringsbudget för 2007 överförs till den gemensamma nämnden och minskas med 100 tkr samt

att uppdra till berörda nämnder att göra erforderliga justeringar i verksamhetsplan och budget för år 2006.
forts


KF § 290 forts

Bakgrund

Den 1 januari 2006 bildar Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun en gemensam nämnd för hälso- och sjukvård och omsorg med Norrtälje kommun som så kallad värdkommun.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2005 om budget och inriktning för år 2006-2008. Beslutet fattades utan att några konsekvenser tagits till den nya organisationen. Kommunfullmäktige skall därför enligt gällande planering fatta beslut om revideringar av budget 2006 för att inrymma anslag till den gemensamma nämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-11-30 redogjort för budgetfrågorna inom den gemensamma nämnden för hälso- och sjukvård och omsorg samt på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om i skrivelsen angivna justeringar i budget 2006 och 2007. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-12-08, § 343 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-30.

Kommunstyrelsens har vid sammanträde 2005-12-15, § 314 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
_________

Expedieras till: Samtliga berörda nämnder för kännedom
LK-Gunilla Edvinsson för handläggning 

KF § 291 Dnr KS 05-259 041

Justering av budget och inriktning 2006-2008

Beslut

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att på grund av omräknade kostnader för avskrivning och internränta minska tekniska nämndens ram med 3 300 tkr till sammanlagt 64 776 tkr,

att ramen för kapitaltjänst minskas med 800 tkr till 169 802 tkr,

att kommunstyrelsens ram utökas med 1 000 tkr för att täcka kostnaderna för överförmyndarens utökade verksamhet m m till 140 703 tkr,

att uppdra till kommunstyrelsen att fatta beslut om omdispositioner av anslaget på 10 000 tkr avsett för omstruktureringar barn- och skolnämnd,

att för att få en rättvisande bild av lokalkostnaderna överföra 6 653 tkr från barn- och skolnämndens ram till kultur- och fritidsnämndens. Därmed blir barn- och skolnämndens ram 715 122 tkr,

att kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 1 300 tkr till 72 201 tkr. Ramökningen avser bidrag till lokalhållande förening. Om bidraget ej disponeras fullt ut skall avvikelsen redovisas som ett överskott i bokslutet för år 2006,

att ansvaret för Färsna gård överföres från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen,

att 1 110 tkr överförs från kultur- och fritidsnämndens ram till kommunstyrelsens för Färsna gård samt

att uppdra till berörda nämnder att göra erforderliga justeringar i verksamhetsplan och budget för år 2006.
forts

KF § 291 forts

Bakgrund

På grund av förändringar i budget och inriktning för år 2006 måste vissa justeringar göras. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-11-29 redogjort för de ändringar och justeringar som måste göras i budget 2006.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt i skrivelsen redovisade förändringar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-12-08, § 344 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-29. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 315 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare och vänsterpartiets ledamot deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag

________


Expedieras till: LK-Gunilla Edvinsson för handläggning
LK-Arne Appel för handläggning
Berörda nämnder för kännedom 

KF § 292 Dnr KS 05-97 001

Förändringar i styrdokumenten som antogs när kommunfullmäktige beslutade inrätta en gemensam organisation för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att nämndens namn skall vara TioHundra – nämnden för hälso-, sjukvård och omsorg,

att godkänna de föreslagna revideringarna i nedanstående styrdokument tidigare antagna av kommunfullmäktige § 174/05.

- Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting (enligt till ärendet hörande bilaga 1)
- Bilaga A till överenskommelse om bildande av gemensam nämnd och till reglemente för gemensam nämnd
- Förbundsordning för kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg (enligt till ärendet hörande bilaga 2)
- Reglemente för den gemensamma nämnden (enligt till ärendet hörande bilaga 3)
- Bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra AB org nr 556595-7395.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2005, § 174 att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda en gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg, kallad Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd, att gälla från och med 2006-01-01.

KommunLex AB har på uppdrag av ledningskontoret gjort en översyn, daterad 2005-12-02, av dessa följdbeslut och föreslår att förändringar i materialet måste genomföras och beslutas av kommunfullmäktige innan årsskiftet.

forts

KF § 292 forts

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-12-05 kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna de i skrivelsen föreslagna revideringarna. 
Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-12-08, § 354 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-12-05.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 317 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att nämndens namn skall vara TioHundra – nämnden för hälso-, sjukvård och omsorg.

_________Expedieras till: Stockholms läns landsting
Kanslienheten för kännedom
Infoenheten för kännedom 

KF § 293 Dnr KS 05-763 452

Förslag till renhållningstaxa att gälla från 1 januari 2006 och tillsvidare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till renhållningstaxa för Norrtälje kommun,

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2006,

att uppdra till tekniska nämnden att återkomma med förslag till justering av taxan beroende på eventuell ny lag om skatt på fossilt avfall till förbränning.


Bakgrund

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-11-17, § 104.

Renhållningsverksamhetens politiska uppdrag består i att verka för effektiva lösningar och förbättringar inom ramen för verksamheten. Verksamheten styrs av miljölagar, förvaltningslagar, sekretesslagar, kommunallag samt LOU.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-11-25 redovisat förändringar, utveckling och effektivisering inom renhållningsverksamheten som skett.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till renhållningstaxa för Norrtälje kommun, att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2006, att uppdra till tekniska nämnden att återkomma med förslag till justering av taxan beroende på eventuell ny lag om skatt på fossilt avfall till förbränning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-12-08, § 345 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-25. forts


KF § 293 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 316 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslagExpedieras till: Tekniska nämnden för handläggning 

KF § 294 Dnr KS 05-611 107

Årsredovisning 2004, Stiftelsen Roslagsmuséet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2004 för Stiftelsen Roslagsmuséet.

___________Expedieras till: Stiftelsen Roslagsmuséet för kännedom 

KF § 295 Dnr KS 05-610 107

Årsredovisning 2004, Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2004 för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.

_________
Expedieras till: Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras för kännedom 

KF § 296 Dnr KS 05-434 107

Årsredovisning 2004, Stiftelsen Rödakorsgården

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2004 för Stiftelsen Rödakorsgården.

_________

Expedieras till: Stiftelsen Rödakorsgården för kännedom


KF § 297 Dnr KS 05-770 107

Årsredovisning 2004, Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Protokollsanteckning

Mats Dannewitz-Linder (mp) antecknar till protokollet: -För att en årsredovisnng till kommunfullmäktige inte enbart ska vara en formsak bör även respektive verksamhet redovisas. Att enbart komma med en ekonomisk redovisning anser jag inte vara tillfyllest, särskilt inte när – som i detta fall – de externa kostnaderna i stort sett har fördubblats-. 


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2004 för Norrtälje Naturvårdsfond.

__________

Expedieras till: Norrtälje Naturvårdsfond för kännedom


KF § 298

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2006 tillkännages genom att införa annons i Norrtelje Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas. 


Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2006 tillkännages genom att införa annons i Norrtelje Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas. 

________


Expedieras till: Kanslienheten för handläggning 

KF § 299 Dnr KS 05-838 291

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang Vigelsjöskolan och Montessori

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

”Interpellation etc…….. Bilaga § 299.

____________

Expedieras till: Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande för besvarande


KF § 300 Dnr KS 05-825 754

Fråga från Elisabeth Björk (s) till socialnämndens ordförande ang barnbidragshöjningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till socialnämndens ordförande angående barnbidragshöjningen.

”Fråga etc………….” Bilaga § 300.

________


Expedieras till: Socialnämndens ordförande för besvarande.
Socialförvaltningen för kännedom 

KF § 301 Dnr KS 05-823 750

Fråga från Lars Bäck (s) till socialnämndens ordförande om rätten till ett tryggt boende

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till socialnämndens ordförande om rätten till ett tryggt boende.

”Fråga etc…….” Bilaga § 301.

______________Expedieras till: Socialnämndens ordförande för besvarande
Socialförvaltningen för kännedom 

KF § 302 Dnr KS 05-810 253

Försäljning av fastigheten Norrtälje Älmsta 17:1 (Solhem)

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Norrtälje Älmsta 17:1 (Solhem) till Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening för en köpeskilling av 
6 270 000 kronor,

att denna paragraf skall justeras omedelbart. 


Bakgrund

Det särskilda boendet vid Solhem Älmsta 17:1 flyttade i november/december 2005 till nybyggda lokaler vid Älmsta servicehus. Den öppna verksamheten enligt LSS i Solvingen vid Solhem kommer att fortsätta fram till sommaren 2006, men planeras därefter flyttas till Hallstavik. Köket vid Solhem kommer att nyttjas tillfälligt fram till sommaren 2006 under ombyggnaden av Älmsta skolas kök. Därefter kommer lokalerna vid Solhem att vara helt tomställda.

En arbetsgrupp kallad Förenade Solhem, har arbetat med frågan att bygga om lokalerna vid Solhem till fullvärdiga lägenheter för eget boende, med inriktning på seniorboende och med kopplad särskild service och omvårdnad för de boende.

Arbetsgruppen har i skrivelse 2005-01-04 ställt frågan om kommunen kunde tänka sig att stödja bildandet av en stiftelse avseende planerade nya bostäder och verksamhet vid Solhem. Kommunstyrelsen beslutade uttala 2005-02-03 att man är positiv till en försäljning eller uthyrning av fastigheten Solhem för ett privat seniorboende, men att man inte är villig att bidra till bildandet av en stiftelse.


forts

KF § 302 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-12-13 redovisat innebörden i förslag till köpekontrakt. Köpekontraktet är villkorat av att kommunfullmäktige godkänner kontraktet senast 2005-12-19 genom beslut som vinner laga kraft. Vidare villkoras köpekontraktet av att Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening har ordnat finansieringen av såväl köpet av fastigheten som ombyggnadsprojektet senast 2006-01-16.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av fastigheten Norrtälje Älmsta 17:1 (Solhem) till Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening för en köpeskilling av 6 270 000 kronor.

Politisk beredning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-15, § 326, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt ledningskontorets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Mats Dannewitz-Linder (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) begär ajournering i 15 minuter.
Sammanträdet ajourneras kl 21.00 och återupptas kl 21.15. 
Håkan Jonsson (s) meddelar att socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare ej deltar i beslutet.

__________

Expedieras till: Mark och exploatering, Lars Härlin för handläggning 

KF § 303 Dnr KS 05-25 102

Val av ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

att till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja

Linda Sundberg (c)
Tomtebovägen 1
762 30 Rimbo


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-10-31, § 225 beviljat Mai Helsing-Ohlsson (c) entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

____________Expedieras till: Linda Sundberg
barn- och skolnämnden
löner
offset
registret 

KF § 304 Dnr KS 05-25 102

Val av ersättare i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m 1 januari 2006 välja

Agneta Pettersson (fp)
Tomta 3437
761 75 Norrtälje 


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-11-28, § 258 beviljat Arne Ringefors (fp) entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m 1 januari 2006.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________Expedieras till: Agneta Pettersson
löner
offset
registret 

KF § 305 Dnr KS 05-777 102

Dragica Srndovic (s), avsägelse av uppdrag som ersättare i trafiksäker-hetsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Dragica Srndovic (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Dragica Srndovic (s) avsäger sig i skrivelse 2005-11-29 uppdrag som ersättare i trafiksäkerhetsnämnden.

___________Expedieras till: Dragica Srndovic
trafiksäkerhetsnämnden
löner
offset
registret 

KF § 306 Dnr KS 05-789 102

Lotta Lindblad-Söderman (m), avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lotta Lindblad-Söderman (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Lotta Lindblad-Söderman (m) avsäger sig i skrivelse 2005-12-05 uppdrag som ledamot och ordförande i barn- och skolnämnden.

___________
Expedieras till: Lotta Lindblad-Söderman
barn- och skolnämnden
löner
offset
registret 

KF § 307 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot och ordförande i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot tillika ordförande i barn- och skolnämnden välja

Göran Pettersson (m)
Lohärad-Råby 10871
761 72 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Lotta Lindblad-Söderman entledigande från uppdrag som ledamot och ordförande i barn- och skolnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________Expedieras till: Göran Pettersson
barn- och skolnämnden
löner
offset
registret 

KF § 308 Dnr KS 05-788 102

Lars-Åke Johansson (fp), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lars-Åke Johansson (fp) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.


Bakgrund

Lars-Åke Johansson (fp) avsäger sig i skrivelse 2005-12-05 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

_____________

Expedieras till: Lars-Åke Johansson
registret 

KF § 309 Dnr KS 05-814 102

Marie Egelin (m), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Marie Egelin (m) entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.


Bakgrund

Marie Egelin (m) avsäger sig i skrivelse 2005-12-13 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

___________Expedieras till: Marie Egelin
barn- och skolnämnden
löner
offset
registret 

KF § 310 Dnr KS 05-25 102

Val av ersättare i barn- och skolnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja

Mats Hultin (m)
Långgarn 667B
761 65 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Marie Egelin (m) entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

________________

Expedieras till: Mats Hultin
barn- och skolnämnden
löner
offset
registret 

KF § 311 Dnr KS 05-813 102

Ingvar Holmqvist (fp), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ingvar Holmqvist (fp) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.


Bakgrund

Ingvar Holmqvist (fp) avsäger sig i skrivelse 2005-12-14 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

_____________Expedieras till: Ingvar Holmqvist
barn- och skolnämnden
löner
offset
registret 

KF § 312 Dnr KS 05-25 102

Val av ersättare i barn- och skolnämnden för folkpartiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja

Åsa Wennerfors (fp)
Riala 1220
760 10 Bergshamra


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Ingvar Holmqvist (fp) entledigande från uppdrag som ersättare i barn och skolnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________Expedieras till: Åsa Wennerfors
barn- och skolnämnden
löner
offset
registret 

KF § 313 

Entledigande av Östhandelsforums styrelse

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fr.o.m 2005-12-31 entlediga Östhandelsforums styrelse enligt följande

Ledamöter Ersättare
Bengt Ericsson (c) Per-Erik Lund (m)
Åke Malmström (kd) Arne Ringefors (fp)
Lars-Erik Jansson (s) Sune Alm (s)
Eva Pfister (s) Kerstin Bergström (s)

att i det vilande bolaget välja ekonomichef Gunilla Edvinsson som ledamot och redovisningschef Lena Stockman som ersättare, samt

att Johnny Karlson (s) kvarstår som revisor och Claes-Göran Brile (m) som revisorsersättare.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-10-31, § 204 beslutat att Östhandelsforum AB:s verksamhet upphör vid årsskiftet 2005/2006 och att bolaget förklaras vilande.

_____________Expedieras till: De valda
Johan Sandberg
löner
registretKF § 314

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 05-25 102
Länsstyrelsens sammanräkning ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Linda Hoflund

Protokoll från demokrati- och förtroendemannakommitténs sammanträden 2005-10-10, 2005-10-27 och 2005-11-23

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2005-12-15.

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005:102, analysrapporten november 2005

Statens Folkhälsoinstitut; Folkhälsopolitisk rapport 2005-12-02

Rapport från Elisabeth Björk ang dialogkonferensen storstaden och staten 

Räddningschefens skrivelse till skorstenfejarmästaren ang redovisning av sotningsrutiner, brandskyddskontroll och tillgänglighet m m

Dnr KS 05-725 480
Jordbruksdepartementets tjänstehundsutredning SOU 2005:75

Utbildnings- och kulturdepartementet; Agenda för mångkultur

Dnr KS 05-734 805
Verdandi och V-onlines verksamhet i Hallstavik

Dnr KS 05-667 870
Roslagens fornminnes- och hembygdsförening ang behov av stadsarkivarie i Norrtälje kommun

forts


KF § 314 forts

Dnr KS 05-712 451
Skrivelse till miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ang skrotfärdiga husvagnar – ett miljöproblem

Miljörådets protokoll från sammanträden 2005-10-19 och 2005-11-16.

Styrelseprotokoll från sammanträden med NIHAB 2005-09-14, Norrtälje Energi 2005-10-26 och Roslagsbostäder AB.

Kallelse till extra styrelsesammanträde med NIHAB 2005-12-05.

________