Kf 060213
Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-23.30

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Arne Lilja (kd) och Katrine Mattsson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret onsdagen den 22 februari 2006, kl 11.00.


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-49
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Arne Lilja Katrine Mattsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-02-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-02-23 anslags nedtagande 2006-03-16 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 1

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Arne Lilja (kd) och Katrine Mattsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 22 februari 2006, 
kl 11.00.

_________KF § 2

Information från ledningskontoret och barn- och skolförvaltningen

Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar kort om bokslut 2005.

Lokalcontroller Lena Boman från ledningskontoret och barn- och skolchef Gösta Högberg redovisar förslag till nedläggning av kommunala skolor..

_________KF § 3 

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige har mottagit en skriftlig fråga från Sören Karlsson, Solbackavägen 12, Norrtälje:
” När kan vi räkna med att få bussförbindelse (förlängning av grindslingan) till nya Östra Solbacka?”

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) svarar:
”Det finns inga tidssatta planer för detta. Vi har dock påbörjat framtagandet av en trafikstrategi för Norrtälje stad där kollektivtrafiken ingår. Tanken är att inom ramen för denna strategi ange hur kollektivtrafiken behöver utvecklas för att tillgodose de behov som uppkommer när Norrtälje stad växer. Vi har också fortlöpande överläggningar med SL om hur busstrafiken behöver utvecklas och behoven av busstrafik till Östra Solbacka är påtalat.”

___________

Ett antal personer besöker kommunfullmäktiges sammanträde och ställer frågor angående förslag till nedläggningar av kommunala skolor.

Följande ledamöter svarar på frågorna: Kjell Jansson (m), Göran Pettersson (m), Bertil Karlsson (v), Olle Jansson (s) och Mats Dannewitz-Linder (mp).

___________

Ingvar Björklund, representant för Brf Väktaren, Vilan och Vårsolen ställer frågor angående den planerade Västra Vägens föreslagna anslutningar till Grossgärdet.
Följande ledamöter svarar: Torgny Åberg (c), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Roland Larsson (s).

___________

Expedieras:
För kännedom till Sören Karlsson

KF § 4 Dnr KS 05-838 291

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang Vigelsjöskolan och Montessori

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-12-19, § 299, följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

”Interpellation etc…….. Bilaga § 4.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 4.

Bertil Karlsson (v) och Elisabeth Björk (s) yttrar sig. 

__________
KF § 5 Dnr KS 05-825 754

Besvarande av fråga från Elisabeth Björk (s) till socialnämndens ordförande ang barnbidragshöjningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-12-19, § 300, följande fråga till socialnämndens ordförande angående barnbidragshöjningen.

”Fråga etc………….” Bilaga § 5.

Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 5.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

__________
KF § 6 Dnr KS 05-823 750

Besvarande av fråga från Lars Bäck (s) till socialnämndens ordförande om rätten till ett tryggt boende

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-12-19, § 301, följande fråga till socialnämndens ordförande om rätten till ett tryggt boende.

”Fråga etc…….” Bilaga § 6.

Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 6.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

______________


KF § 7 Dnr KS 05-659 003

Plan för barnomsorgen och skolan i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att upphäva plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, ”Kompassen”, vilken antogs av kommunfullmäktige den 26 april 1999, § 88,

att anta den av barn- och skolnämnden den 17 oktober 2005, § 108 föreslagna barn- och skolplanen – plan för barnomsorgen och skolan i Norrtälje kommun, daterad den 17 oktober 2005, att gälla fram till dess att regeringen utfärdar ny skollag, 

att uppdra till barn- och skolnämnden utvärdera och följa upp skolplanen i enlighet med skollagens 2 kap 8 § samt att redovisa resultatet för kommunfullmäktige årligen.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har den 10 december 1998, § 124 hemställt att kommunfullmäktige antar plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, Kompassen.

Kommunfullmäktige antog planen den 26 april 1999, § 88.

I skollagens 2 kap 8 § står ”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hus kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella må som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen.”

Förslag till ny skollag har utarbetats av utbildnings- och kulturdepartementet och är nu på lagrådsremiss. I förarbetet till ny skollag har kravet att 
kommunfullmäktige skall anta en skolplan tagits bort. forts


KF § 7 forts

Det har tillkommit ett kapitel om allmänna bestämmelser och kvalitet och inflytande. När den nya skollagen träder i kraft har ännu ej bestämts.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-12-27 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, ”Kompassen”, vilken antogs av kommunfullmäktige den 26 april 1999, § 88, att anta den av barn- och skolnämnden den 17 oktober 2005, § 108 föreslagna barn- och skolplanen – plan för barnomsorgen och skolan i Norrtälje kommun, daterad den 17 oktober 2005, att gälla fram till dess att regeringen utfärdar ny skollag, att uppdra till barn- och skolnämnden utvärdera och följa upp skolplanen i enlighet med skollagens 2 kap 8 § samt att redovisa resultatet för kommunfullmäktige årligen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 1 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-12-17.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 3 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Göran Pettersson (m) med instämmande av Mats Dannewitz-Linder och Olle Jansson
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________
Expedieras:
Barn- skolnämnden för handläggning
KF § 8 Dnr KS 05-746 881

Inköp av ny bokbuss

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att för år 2007 bevilja kultur- och fritidsnämnden 3,1 mkr i investeringsmedel för inköp av ny bokbuss och att finansiering av detta görs med egna medel, 

att uppdra åt ledningskontoret att genom teknisk justering kompensera kultur- och fritidsnämnden år 2007 för de kapitaltjänstkostnader som uppkommer vid inköpet.


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2005-11-17, § 101 att hemställa om anslag för inköp av ny bokbuss.

Norrtäljes bokbuss är 19 år gammal. Hösten 2004 gjordes efter körförbud en omfattande reparation. Det är troligt att ytterligare omfattande reparationer är att vänta inom en nära framtid.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för år 2007 bevilja kultur- och fritidsnämnden 3,1 mkr i investeringsmedel för inköp av ny bokbuss och att finansiering av detta görs med egna medel, att uppdra åt ledningskontoret att genom teknisk justering kompensera kultur- och fritidsnämnden år 2007 för de kapitaltjänstkostnader som uppkommer vid inköpet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 23 föreslagit enligt
ledningskontorets skrivelse 2006-01-04. forts


KF § 8 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 9 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Åke Malmström (kd)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Göte Waara (kd) yttrar sig.

___________

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden för kännedom
Ledningskontoret för åtgärd 

KF § 9 Dnr KS 05-836 315

Nybyggnad av parkering vid Sportcentrum i Norrtälje inom fastigheten Tälje 4:60

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anslå 1 400 tkr för genomförande av nybyggnad av parkering vid Hangaren och Sportcentrum, Tälje 4:60 i Norrtälje, 

att finansieringen av investeringen skall ske med egna medel, 

att uppdra till tekniska nämnden att förvalta parkeringen som en del av Sportcentrum med kultur- och fritidsnämnden som intern hyresgäst, 

att kultur- och fritidsnämndens anslag för internhyra för Sportcentrum justeras för tillkommande driftskostnad med 179 tkr, 

att tilläggsanslaget på driftbudgeten skall täckas genom disposition av eget kapital.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2005-12-15, § 119 att begära investerings- och driftanslag för nybyggnad och parkering vid Sportcentrum i Norrtälje inom fastigheten Tälje 4:60.

Omfattningen av aktiviteter vid Sportcentrum i Norrtälje har ökat, vilket medför ökat behov av parkeringsplatser. Tekniska kontoret förvaltar idag anläggningen Sportcentrum med kultur- och fritidsnämnden som hyresgäst. Enligt avtal ska Friskis och Svettis ansvara för del av rubricerade investering och dess förvaltning. I övrigt ska den förvaltas som en del av anslaget.forts
KF § 9 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå 1 400 tkr för genomförande av nybyggnad av parkering vid Hangaren och Sportcentrum, Tälje 4:60 i Norrtälje, att finansieringen av investeringen skall ske med egna medel, att uppdra till tekniska nämnden att förvalta parkeringen som en del av Sportcentrum med kultur- och fritidsnämnden som intern hyresgäst, att kultur- och fritidsnämndens anslag för internhyra för Sportcentrum justeras för tillkommande driftskostnad med 179 tkr, att tilläggsanslaget på driftbudgeten skall täckas genom disposition av eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 24 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-04.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 10, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________

Expedieras:
Tekniska nämnden för handläggning
Kultur- och fritidsnämnden för kännedom
Ledningskontoret/ekonomi för åtgärd 

KF § 10 Dnr KS 05-703 269 

Markanvisningspolicy/prissättning av den kommunala bostadsmarken samt avveckling av Norrtälje kommuns tomtkö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-03-01 avseende den kommunala bostadsmarken, 

att avveckla den kommunala tomtkön. 

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare – till förmån för eget yrkande. 


Bakgrund

Markanvisningspolicy och riktprislista vid försäljning av kommunal bostadsmark fastställdes senast av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m 2004-01-01 och tills vidare. Eftersom marknadspriset på villatomter konstateras ligga högre än priserna enligt kommunens riktprislista finns anledning att se över prissättningen av villatomterna. Vidare finns anledning att ifrågasätta att kommunen skall fortsätta förmedla villatomter via tomtkön.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, mark- och exploateringsenheten föreslår i skrivelse 2005-11-15 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-01-01 avseende den kommunala bostadsmarken, samt att avveckla den kommunala tomtkön.
Ledningskontoret, mark- och exploateringsenheten föreslår i ny skrivelse daterad 2006-01-12 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-03-01 avseende den kommunala bostadsmarken, forts

KF § 10 forts

att avveckla den kommunala tomtkön samt att kommunstyrelsen för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av avveckling av tomtkön beslutar delegera beslutanderätten till kommundirektören avseende försäljning av villatomter inom en beloppsgräns av 1 mkr i varje enskilt fall, med undantag för sådana avsteg från föreslagna riktlinjer vid försäljning av villatomter som i detta utlåtande anges kan prövas av kommunstyrelsen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 303 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-15. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 290 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-01-01 avseende den kommunala bostadsmarken, samt att avveckla den kommunala tomtkön. Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-12-19, § 278, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Motiv för återremiss var att ärendet saknar uppgift om hur de som står i den nuvarande tomtkön kommer att kompenseras samt att riktlinjer tas fram hur försäljning genom mäklare formellt kommer att prövas i den politiska processen.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 25 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-12. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-2, § 11, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag samt beslutade för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av avveckling av tomtkön beslutar delegera beslutanderätten till kommundirektören avseende försäljning av villatomter inom en beloppsgräns av 1 mkr i varje enskilt fall, med undantag för sådana avsteg från föreslagna riktlinjer vid försäljning av villatomter som i detta utlåtande anges kan prövas av kommunstyrelsen. forts

KF § 10 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Mats Dannewitz-Linder (mp)
- avslag på kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja - bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej – avslag på kommunstyrelsens förslag

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster och 30 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________

Expedieras:
Ledningskontorets mark- och expl.avd. för handläggning
KF § 11 Dnr KS 04-634 214

Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Älmsta tätort

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till fördjupad översiktsplan för Älmsta tätort.


Bakgrund

Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle har hållits utställt för granskning under tiden 15 juni till 1 oktober 2005. Planen har därefter reviderats enligt tjänsteutlåtande 2005-12-30.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för antagandeprövning samt att begära hos byggnadsnämnden att man snarast igångsätter arbetet med ny detaljplan för Älmsta centrum.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2006-01-19, § 12 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-10.

Kommunstyrelsen har 2006-01-26, § 12, föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag till fördjupad översiktsplan för Älmsta tätort, samt för egen del beslutat att godkänna förslaget till fördjupad översiktsplan för Älmsta tätort, och att hemställa hos byggnadsnämnden att snarast igångsätta arbetet med ny detaljplan för Älmsta centrum.

Beslutande sammanträde

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
forts

KF § 11 forts

Patrik Dahl (c) yttrar sig.

_________

Expedieras:
Ledningskontoret, planering- och näringsliv för handläggning

KF § 12 Dnr KS 06-54 610

Anpassning av skollokaler till elevantalet i Norrtälje kommun innebärande bl a nedläggning av kommunala skolor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att Vigelsjöskolan och Skärsta skola avvecklas som kommunala skolor från och med den 1 juli 2006, 

att överföra Vigelsjöskolan och Skärsta skola till lokalbanken när respektive skola har avvecklats som kommunal skola,

att finansiering av kostnader för nedlagda skollokaler sker inom ramen för omstruktureringsanslaget.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare ,vänsterpartiets ledamöter samt miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2006-01-23 beslutat föreslå kommunfullmäktige att avveckla Vigelsjöskolan och Skärsta skola fr o m 1 juli 2006 samt Singö skola fr o m 1 juli 2007.

Vid tidigare sammanträde, 2005-11-21, beslutade nämnden bl a att överföra Vigelsjöskolans elever till Lommarskolan från höstterminen 2006 samt att Roslagsskolan anpassas till att inrymma musikskolans verksamhet. Dessutom fattade nämnden beslut om att för egen del avveckla paviljonger och övriga lokaler om sammanlagt ca 1900 kvm. Sammantaget medför dessa beslut att en
ökad del av nämndens budgeterade medel kan användas till verksamhetsutveckling i stället för att bekosta överyta i skollokaler. Slutligen menar barn- 

forts


KF § 12 forts

och skolnämnden att deras uppdrag om omstrukturering av 6000 kvm av lokalbeståndet är uppfyllt.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-31 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Vigelsjöskolan och Skärsta skola avvecklas som kommunala skolor från och med den 1 juli 2006, att Singö skola avvecklas som kommunal skola från och med den 1 juli 2007, att överföra Vigelsjöskolan, Skärsta skola samt Singö skola till lokalbanken när respektive skola har avvecklats som kommunal skola, att finansiering av kostnader för nedlagda skollokaler sker inom ramen för omstruktureringsanslaget, att förklara att barn- och skolnämndens uppdrag att omstrukturera 6 000 kvm av sitt lokalbestånd är uppfyllt genom avveckling av ovan angivna tre skolor samt genom barn- och skolnämndens egna beslut 2006-01-23 om avveckling av andra lokaler om sammanlagt ca 1900 kvm.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-02-09, § 44 beslutat för egen del att återremittera frågan om eventuell avveckling av Singö skola till ledningskon-
toret för kompletterande yttrande över näringslivs- och kommunstrategiska konsekvenser av en avveckling av Singö skola samt att uppdra till ledningskontoret att göra en genomgripande översyn av skolans samtliga lokaler vid Hallsta skola och Centralskolan i syfte att utnyttja lokalerna effektivare. Friställda lokaler bör avvecklas genom försäljning eller uthyrning. Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s) biföll arbetsutskottets beslut att uppdra till ledningskontoret att göra en genomgripande översyn av skolans samtliga lokaler vid Hallsta skola och Centralskolan i syfte att utnyttja lokalerna effektivare. I övrigt reserverade sig Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s). Centerpartiet och socialdemokraterna lämnade skriftliga protokollsanteckningar.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2006-02-13, § 33 att Vigelsjöskolan och Skärsta skola avvecklas som kommunala skolor från och med den 1 juli 2006, att överföra Vigelsjöskolan och Skärsta skola till lokalbanken när respektive skola har avvecklats som kommunal skola,


KF § 12 forts

att finansiering av kostnader för nedlagda skollokaler sker inom ramen för omstruktureringsanslaget. Socialdemokraterna reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Göran Pettersson (m) med instämmande av Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp) Berit Elisson (fp), Bengt Ericsson (c), Ingvar Jacobsson (m) och Berit Jansson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Olle Jansson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s), Catarina Wahlgren (v), Bengt Larsson (s), Lars-Erik Jansson (s), Anders Fransson (s), Jan Lindegren (s), Kristian Krassman (s) 
- avslag på kommunstyrelsens förslag

Mats Dannewitz-Linder (mp) 
- Återremiss 
Tilläggsyrkande: att fullmäktige instruerar ledningskontoret att i den vidare 
handläggningen av detta ärende se till att ett samråd äger rum med alla 
berörda medborgare i syfte att dels få fram så många nya idéer som 
möjligt, dels förankra kommande förslag bland medborgarna så långt det 
är möjligt.

Kell Jansson (m), Ragnar Bergsten (s), Marita Jeansson (s), Jan E. Johansson (s), Alexandar Srndovic (s), Roland Larsson (s) och Allan Edehamn (s) yttrar sig.

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

fortsKF § 12 forts

Omröstning begärs

Ja – bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej – avslag på kommunstyrelsens förslag

Med 31 ja och 29 nej och en frånvarande har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på Mats Dannewitz-Linders (mp) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit detsamma.

_________
Expedieras:
Barn- skolnämnden för handläggning
Ledningskontoret, Lena Boman för kännedom


KF § 13 Dnr KS 06-56 611

Ansökan om utökad ram avseende Björkö-Arholma skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag med 1 500 tkr för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma skola,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har 2006-01-23 beslutat att begära 1 500 tkr i tilläggsanslag för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma skola.

Barn- och skolnämnden har ambitionen att undvika överytor på skolorna och har därför i annat ärende föreslagit lokalreduceringar i kommunen. Nämnden har också ett uppdrag av kommunfullmäktige att reducera sin lokalyta med 6 000 kvm. Avsikten är att frigöra resurser för andra ändamål såsom lärare och undervisningsmaterial.

BjörköArholma har varken idag eller framåt i tiden ett elevunderlag som motiverar fortsatt drift av en skola, vilket också överensstämmer med barn- och skolförvaltningens bedömning. Barn- och skolnämnden anser dock att skolan av kommunstrategiska skäl bör finnas kvar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-24 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt två alternativ. Alt 1 att avslå barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma skola. Alt 2 att bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag med 1 500 tkr för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma skola, att finansiering sker med eget kapital.

forts

KF § 13 forts

Ledningskontoret föreslår beslut enligt alt 1 ovan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-02-09, § 46 föreslagit att bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag med 1 500 tkr för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma skola, att finansiering sker med eget kapital.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-02-13, § 34 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag

_________

Expedieras:
Barn- skolnämnden
Ledningskontoret/ekonomi och finans för åtgärdKF § 14 Dnr KS 06-55 623

Begäran om anslag för uppräkning av skolskjutsverksamheten 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tilldela barn- och skolnämnden tilläggsanslag för 2006 med 500 tkr för indexuppräkning av skolskjutsavtal,

att tilläggsanslaget skall finansieras med eget kapital.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har beslutat att de skall begära tilläggsanslag med 500 tkr för indexuppräkning av skolskjutsavtal. Förvaltningen framhåller att indexuppräkningen varje år varit 500-1000 tkr och att nämnden inte något år erhållit ramkompensation för detta. År 2001 kostade skolskjutsverksamheten 19 200 tkr och år 2005 ca 26 700 tkr.

Barn- och skolförvaltningen anser att skolskjutsavtalet utgör ett centralt upphandlat entreprenadavtal med årlig indexuppräkning som bör likställas med övriga nämnders entreprenadavtal för vilka dessa erhåller årlig ramjustering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-24 yttrat sig i ärendet och gör bedömningen att skolskjutsavtalet inte kan jämställas med övriga entreprenadavtal. Ledningskontoret kommer inte med automatik i kommande bedömningar av budgetramar göra justeringar för indexuppräkning av skolskjutsavtalet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tilldela barn- och skolnämnden tilläggsanslag för 2006 med 500 tkr för indexuppräkning av skolskjutsavtal, att tilläggsanslaget skall finansieras med eget kapital.

forts


KF § 14 forts

Politisk beredning

Arbetsutskott har vid sammanträde 2006-02-09, § 47 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-24.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-02-13, § 35 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

________


Expedieras:
Barn- skolnämnden för kännedom
Ledningskontoret, ekonomi/finans för åtgärd


KF § 15 Dnr KS 05-666 312

Besvarande av motion från Holger Forsberg (s) om cykelvägen på banvallen Rimbo-Rånäs

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-10-31, § 216. Förslagsställaren anser att den plan som finns för utbyggnad av cykelbanor borde kompletteras med en plan för underhåll av de banor som tidigare iordningställts och att medel avsedda för arbeten vid Syninge station bör omflyttas för akuta åtgärder på sträckan Rimbo-Rånäs.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-12-21 yttrat sig över motionen och anför bland annat att upprustningen av banvallarna är kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde. Arbetet med att göra dem lämpliga för cykling och ridning pågår kontinuerligt sedan början av 1990-talet. För detta ändamål har förvaltningen en särskild budget. Arbetet vid Syninge station är redan utfört och kostade 35.000 kr. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att förse sträckan Rimbo-Rånäs med ytbeläggning så snart som budgeten det medger.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 2 föreslagit enligt Kjell Janssons yrkande – att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ta fram en underhållsplan och i övrigt anse motionen vara besvarad. Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s) reserverade sig.

KF § 15 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 5 föreslagit att uppdra till kultur- och fritidsnämnden ta fram en underhållsplan och i övrigt anse motionen vara besvarad. Socialdemokraterna reserverade sig. 

________KF § 16 Dnr KS 03-962 624

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang att godis och läsk inte skall försäljas i kommunens grundskolor och gymnasium 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet. 


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 271. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 5 mars 2004 informerat om att en bred diskussion om skolans ansvar för barnens hälsa redan är påbörjad inom barn- och skolförvaltningen och är helt i linje med den av fullmäktige antagna folkhälsoplanen och föreslår nämnden bifalla motionen.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-03-22, § 23 beslutat framföra att barn- och skolnämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2004 och att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2004-02-26 anfört att utbudet i skolans cafeteria är en fråga som bör diskuteras och avgöras av den lokala 
styrelsen. Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2004-04-06, § 16 beslutat att avslå motionen. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-21 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 

KF § 16 forts

och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16 att motionen skall anses vara besvarad. 

Ny beredning av ärendet

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2005-03-09 hänvisat till Norrtälje kommuns folkhälsoplan, antagen av kommunfullmäktige 2002-08-26, § 183. Planens vision för kommunens folkhälsoarbete är att hela kommunen skall präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt. Ett av de fyra övergripande målen i planen är att fokus inriktas på barn och ungdom.

Ledningskontoret föreslår med hänvisning till kommunens folkhälsoplan att kommunfullmäktige beslutar att uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Efter kommunfullmäktiges återremiss av ärendet 2005-04-25, § 87 till barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden föreligger följande yttranden:

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2005-08-30, § 78 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till utbildningsnämnden att i anslutning till att nämnden fastställer arbetsordning för respektive sektorsstyrelse uttala en önskan om att de nya elevstyrelserna ger hälsofrågor hög prioritet och därvid beaktar betydelsen av mer hälsosamma ekologiskt och etiskt riktiga produkter i skolans egen cafeteria och att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2005-10-17 beslutat att med hänvisning till nämndens tidigare beslut 2005-03-22, § 23 i ärendet och yttrandet om kommunens kostpolicy föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen får anses besvarad. 

Politisk beredning

Au 30/9-04 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-09-21. Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot förslaget.


KF § 16 forts

Ks 7/10-04 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-10-07, § 196, föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Kf 25/10-04 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2004-10-25, § 201 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 31/3-05 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 101 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-09. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Ks 8/4-05 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 91 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunens folkhälsoplan uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig.

Au 12/1-06 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 3 föreslagit att med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2005-08-30, § 78 och barn- och skolnämndens beslut 2005-10-17, § 106, anse motionen vara besvarad. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk reserverade sig.

Ks 26/1-06 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 6 föreslagit att med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2005-08-30, § 78 och barn- och skolnämndens beslut 2005-10-17, § 106, anse motionen vara besvarad.
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig.

_________ 
KF § 17 Dnr KS 05-508 

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s), Holger Forsberg (s) och Bodil Henriksson (s) om att skapa Järnvägstorget i Rimbo till ett minnesmärke över en svunnen järnvägsepok

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet. 


Bakgrund

Motionen inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-08-29, § 185. 

Motionen syftar till att göra om den nuvarande pendlarparkeringen och återvinningsstationen norr om gamla stationshuset till ett minnestorg. Man anser att markytan måste tas tillvara på ett bättre sätt genom att flytta återvinningsstationen närmare lokstallarna och anlägga ny pendlarparkeing i utkanten av samhället. Man har även förhoppningar att kunna ställa upp ett gammalt ånglok av smalspårstyp centralt på den nya torgplatsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-09 yttrat sig över motionen och anför bland annat att det råder stor konkurrens om parkeringsplatserna i Rimbo centrum. Fastigheten med lokstallarna har sålts av kommunen. Om återvinningsstationen ska flyttas måste man således hitta en ny lokalisering. Dessutom är man tveksam till att ställa upp ett ånglok som museiföremål på en torgplats med hänsyn till riskerna för både skadegörelse och rostangrepp.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.


fortsKF § 17 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 16 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-09. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 7 föreslagit att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2006-01-09 avslå motionen. Socialdemokraterna reserverade sig

_________KF § 18 Dnr KS 05-534 335

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) ang behovet av kolonilotter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2005-08-29, § 189. I motionen föreslås att där det är möjligt förse våra bostadsområden med kolonilotter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-11-29 att den planering som pågår i flera av de utvecklingsområden som finns i Utvecklingsplanen för Norrtälje stad är inriktningen att tillgodose den efterfrågan som finns av olika typer av bostäder. En idé är att utveckla områden enligt trädgårdsstadens principer. I trädgårdsstadens idé ingår trädgårdar till alla hus inte bara till radhus och villor utan även till lägenhetskvarter. Det innebär att det kommer att vara möjligt att förse bostadsområdena med odlingsmöjligheter i egen ”täppa”.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 17 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-29.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 8 föreslagit med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-11-29 bifalla motionen.

_________KF § 19 Dnr KS 06-107 623

Motion från Ingrid Landin (mp) ang översyn av tillämpningsregler för skolskjutsgränser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Ingrid Landin (mp) lämnar in följande motion om översyn av tillämpningsregler för skolskjutsgränser.

”Motion etc…..” Bilaga § 19.

________
Expedieras:
KommunstyrelsenKF § 20 Dnr KS 06-85 42

Interpellation från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang gårdsslakteri i Skebo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande.

”Interpellation etc….” Bilaga § 20.
___________
Expedieras:
Miljö-hälsoskyddsnämndens ordf. 

KF § 21 Dnr KS 06-87 424

Interpellation från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang läkemedel i våra avloppsvatten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande.

”Interpellation etc….” Bilaga § 21.
___________


Expedieras:
Miljö-hälsoskyddsnämndens ordf


KF § 22 Dnr KS 06-86 424

Interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang läkemedel i våra avloppsvatten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande.

”Interpellation etc….” Bilaga § 22.
___________

Expedieras:
Tekniska nämndens ordf. 


KF § 23 Dnr KS 06-88 133

Interpellation från Marita Jeansson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang att låta gömda flyktingbarn gå i skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Marita Jeansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande
”Interpellation etc….” Bilaga § 23.
___________

Expedieras:
Kommunstyrelsens ordf. 

KF § 24 Dnr KS 06-89 133

Interpellation från Marita Jeansson (s) till socialnämndens ordförande ang att låta gömda flyktingbarn gå i skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Marita Jeansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande
”Interpellation etc….” Bilaga § 24
___________

Expedieras:
Socialnämndens ordf. 

KF § 25 Dnr KS 06-90 133

Interpellation från Marita Jeansson (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang att låta gömda flyktingbarn gå i skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Marita Jeansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande
”Interpellation etc….” Bilaga § 25.
___________

Expedieras:
Barn- skolnämndens ordf. 

KF § 26 Dnr KS 06-95 514

Interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang att Grisslehamn fyller 250 år och behöver parkeringsplatser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande
”Interpellation etc….” Bilaga § 26.
___________
Expedieras:
Tekniska nämndens ordf. 

KF § 27 Dnr KS 06-106 340

Interpellation från Lenneke Sundblom (s) till tekniska nämndens ordförande ang VA-kaoset i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Lenneke Sundblom (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande
”Interpellation etc….” Bilaga § 27.
___________
Expedieras:
Tekniska nämndens ordf. 

KF § 28 Dnr KS 06-108 310

Fråga från Helena Ekekihl (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang planerna avseende väg 77

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Helena Ekekihl (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande.
”Fråga etc…..” Bilaga § 28.

________
Expedieras:
Kommunstyrelsens ordf. 

KF § 29 Dnr KS 06-42 102

Val av ersättare i trafiksäkerhetsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare i trafiksäkerhetsnämnden välja

Elisabeth Sahlén (s)
Vigelsjövägen 8 C
761 52 Norrtälje 

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-12-19, § 305 beviljat Dragica Srndovic (s) entledigande från uppdraget som ersättare i trafiksäkerhetsnämnden.

Valberedningens Ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________

Expedieras:
E. Sahlén
Trafiksäkerhetsn.
Offset
PA-lön
Reg. 

KF § 30 Dnr KS 06-42 102

Val av nämndeman

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till nämndeman välja

Anna Persson (c)
Skogsvägen 16
760 45 Grisslehamn


Beslutande sammanträde

Tingsrätten har från den 1 januari 2006 beviljat Helena Israelsson (c) entledigande som nämndeman.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________

Expedieras:
Anna Persson
Norrtälje Tingsrätt.
PA-lön
Reg. 

KF § 31 Dnr KS 05-844 102

Anita Wallberg (fp), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Anita Wallberg (fp) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.


Bakgrund

Anita Wallberg (fp) avsäger sig i skrivelse 2005-10-27 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

__________

Expedieras:
A. Wallberg
Länsstyrelsen
Offset
PA-lön
Reg. 

KF § 32 Dnr KS 06-48 102

Håkan Jonsson (s), avsägelse av uppdrag som oppositionsråd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Håkan Jonsson (s) begärt entledigande från uppdrag som oppositionsråd.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) avsäger sig i skrivelse 2006-01-25 uppdrag som oppositionsråd från den 13 februari 2006.

_________

Expedieras:
Håkan Jonsson
PA-lön
Reg. 

KF § 33 Dnr KS 06-42 102

Val av oppositionsråd intill det sammanträde 2006 då ny kommunstyrelse väljs

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till oppositionsråd från och med 14 februari 2006 välja

Elisabeth Björk (s)
Björkhagen 8198
762 94 Rimbo

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Håkan Jonsson (s) entledigande från uppdrag som oppositionsråd.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

_________


Expedieras:
E. Björk
PA-lön
Reg.


KF § 34 Dnr KS 06-48 102

Håkan Jonsson (s), avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Håkan Jonsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.


Bakgrund

Håkan Jonsson avsäger sig i skrivelse 2006-01-25 uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

_________

H. Jonsson
Länsstyrelsen
PA-lön
Offset
Reg. 

KF § 35 Dnr KS 06-48 102

Håkan Jonsson (s), avsägelse av uppdrag som ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Håkan Jonsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen


Bakgrund

Håkan Jonsson avsäger sig i skrivelse 2006-01-25 uppdrag som ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

_________

Expedieras:
H. Jonsson
Kommunstyrelsen
Offset
PA-lön
Reg. 

KF § 36 Dnr KS 06-42 102

Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen intill det sammanträde 2006 då ny kommunstyrelse väljs

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen välja 

Elisabeth Björk (s)
Björkhagen 8198
762 94 Rimbo

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Håkan Jonsson (s) entledigande från uppdrag som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

_________
Expedieras:
E. Björk
Reg. 

KF § 37 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i kommunstyrelsen välja 

Olle Jansson (s)
Pl 6800
762 96 Rimbo

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Håkan Jonsson (s) entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

_________
Expedieras:
Olle Jansson
Kommunstyrelsen
Offset
PA-lön
Reg. 

KF § 38 Dnr KS 06-48 102

Håkan Jonsson (s), avsägelse av uppdrag som ledamot i Norrtälje Kommunhus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Håkan Jonsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ledamot i Norrtälje Kommunhus AB.


Bakgrund

Håkan Jonsson avsäger sig i skrivelse 2006-01-25 uppdrag som ledamot i Norrtälje Kommunhus AB.

_________
Expedieras:
Håkan Jonsson
Norrtälje Kommunhus AB
PA-lön
Reg. 

KF § 39 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot i Kommunhus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i Kommunhus AB välja 

Olle Jansson (s)
Pl 6800
762 96 Rimbo

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Håkan Jonsson (s) entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunhus AB.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

_________
Expedieras:
Olle Jansson
Norrtälje Kommunhus AB
PA-lön
Reg. 

KF § 40 Dnr KS 06-48 102

Håkan Jonsson (s), avsägelse av uppdrag som ledamot i tillika vice ordförande i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Håkan Jonsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.


Bakgrund

Håkan Jonsson avsäger sig i skrivelse 2006-01-25 uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.

_________

H. Jonsson
NIHAB
PA-lön
Offset
Reg. 

KF § 41 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot tillika vice ordförande i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot tillika vice ordförande i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB välja

Elisabeth Björk (s)
Björkhagen 8198
762 94 Rimbo

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Håkan Jonsson (s) entledigande från uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB 

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

_________

Expedieras:
E. Björk
NIHAB
Offset
PA-lön
Reg. 

KF § 42 Dnr KS 06-48 102

Håkan Jonsson (s), avsägelse av uppdrag som ledamot i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Håkan Jonsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ledamot i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.


Bakgrund

Håkan Jonsson avsäger sig i skrivelse 2006-01-25 uppdrag som ledamot i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

_________
Expedieras:
H. Jonsson
Järnvägsparken HB
Offset
PA-lön
Reg. 

KF § 43 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB välja

Elisabeth Björk (s)
Björkhagen 8198
762 94 Rimbo

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Håkan Jonsson (s) entledigande från uppdrag som ledamot i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

_________
Expedieras:
E. Björk
Järnvägsparken HB
Offset
PA-lön
Reg. 

KF § 44 Dnr KS 06-48 102

Håkan Jonsson (s), avsägelse av uppdrag som ledamot finsk-svenskt företagscentrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Håkan Jonsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ledamot i finsk-svenskt företagscentrum.


Bakgrund

Håkan Jonsson avsäger sig i skrivelse 2006-01-25 uppdrag som ledamot i finsk-svenskt företagscentrum.

_________

Expedieras:
H. Jonsson
Finsk-svenskt företagscentrum
PA-lön
Reg. 

KF § 45 Dnr KS 06-48 102

Håkan Jonsson (s), avsägelse av uppdrag som ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning, KSL

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Håkan Jonsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning, KSL.


Bakgrund

Håkan Jonsson avsäger sig i skrivelse 2006-01-25 uppdrag som ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning, KSL.

_________

Expedieras:
H. Jonsson
KSL
Offset
PA-lön
Reg. 

KF § 46 Dnr KS 06-42 102

Val av ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning, KSL

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning, KSL välja

Elisabeth Björk (s)
Björkhagen 8198
762 94 Rimbo

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Håkan Jonsson (s) entledigande från uppdrag som ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning, KSL 

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

_________

Expedieras:
E. Björk
KSL
Offset
PA-lön
Reg. 

KF § 47 Dnr KS 06-83 102

Elisabeth Björk (s), avsägelse av uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Elisabeth Björk (s) begärt entledigande från uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i utbildningsnämnden.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) avsäger sig i skrivelse 2006-02-05 uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i utbildningsnämnden.

_________

Expedieras:
E. Björk
Utbildningsnämnden
PA/Lön
Offset
Reg 


KF § 48 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot tillika vice ordförande i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot tillika vice ordförande i utbildningsnämnden utse

Kristian Krassman (s)
Skepparegatan 10
761 40 Norrtälje

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Elisabeth Björk (s) begärt entledigande från uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i utbildningsnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

________

Expedieras:
K. Krassman
Utbildningsnämnden
Offset
PA-lön
Reg. 

KF § 49

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Utdrag ur nämndernas verksamhetsplaner 2006-2008

Dnr KS 05-820 007
Kommunens revisorer; Granskning av barn- och skolnämnden

Dnr KS 06-42 102
Länsstyrelsen ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars-Åke Johansson

Dnr KS 06-12 102
Länsstyrelsen ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Stig Saverstam

Dnr KS 04-668 612
Utbildningsnämndens beslut 05-11-29, § 112 ang reviderad tidplan för utveckling av Gymnasieskola 2007

Revisorernas skrivelse 2005-12-06 ang representationsreglemente

Demokrati- och förtroendemannakommitténs protokoll 2005-12-19

Överklagan av kf:s beslut 051219, § 271, antagande av detaljplan för Pelikanen 8 i Norrtälje stad

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun, ERS 2006

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2005-12-26 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:103; Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – november 2005

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:105; Överenskommelse om undantag från BEA för plusjobb m m


KF § 49 forts

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:108; Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:114;
Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:115;
Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2006

Sveriges kommuner och landstings rapport Ett granskande samhälle

Statens offentliga utredningar; Staten och kommunerna

Statens strålskyddsinstituts rapport Annals of the ICRP

Dnr KS 05-786 512
Vägverket ang fartdämpande åtgärder i Svanberga, Norrtälje kommun

Dnr KS 05-799 024
Protokoll från Stockholms läns landsting ang borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtälje sjukhus AB (under namnändring)

Dnr KS 05-784 106
KSL Kommunförbundet Stockholms län ang slutreglering av fond för omsorger och psyk-Ädel

Tekniska nämndens beslut 2005-11-17, § 109 ang investeringar i fasta anläggningar 2006

Öppet brev till kommunstyrelsen från Folksam ang stora skillnader i kommunernas förmåga att skydda gående och cyklister

Fotgängarnas förening ang en gångvänlig och mänsklig stad/tätort

Glesbygdsverkets bok Sveriges gles- och landsbygder 2005

Motorförarnas helnykterhetsförbund; Alkolås i alla skolskjutsar- nu


KF § 49 forts

Protokoll från extra bolagsstämma den 6 december 2005 i Business Arena Stockholm AB

Styrelseprotokoll:
Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB 2005-11-24
Roslagsbostäder AB 2005-10-27
NIHAB 2005-10-26
NIHAB 2005-12-06
Norrtälje Energi AB 2005-12-09
Norrtälje Energi Försäljnings AB 2005-12-09

Kallelser:
Roslagsbostäder 2005-12-12
Roslagsbostäder 2005-12-20
NIHAB 2005-12-14
Norrtälje Energi AB 2005-12-09
Norrtälje Energi Försäljnings AB

Tack för uppvaktning från Nils Matsson

________