Kf 2006 03 27
Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-21.35

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare 
Utses att justera Annette Tagesson (m) och Marie-Louise Sellin (s)


Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret onsdagen den 5 april 2006, kl 15.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 50-92
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Annette Tagesson Marie-Louise Sellin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-03-27

Datum för 2006-04-06 Datum för 2006-04-27
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 50

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Annette Tagesson (m) och Marie-Louise Sellin att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 5 april 2006, 
kl 15.00.

_________KF § 51

Allmänhetens frågestund

Åke Esperi, från Svanberga Samfällighetsförening ställer fråga om drift och underhåll av gångbana i Svanberga.

Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlund (m) svarar.

_______________ 

KF § 52 Dnr KS 05-666 312

Besvarande av motion från Holger Forsberg (s) om cykelvägen på banvallen Rimbo-Rånäs

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden ta fram en underhållsplan och i övrigt anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-10-31, § 216. Förslagsställaren anser att den plan som finns för utbyggnad av cykelbanor borde kompletteras med en plan för under¬håll av de banor som tidigare iordningställts och att medel avsedda för arbeten vid Syninge station bör omflyttas för akuta åtgärder på sträckan Rimbo-Rånäs.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-12-21 yttrat sig över motionen och anför bland annat att upprustningen av banvallarna är kultur- och fritidsförvalt¬ningens ansvarsområde. Arbetet med att göra dem lämp¬liga för cykling och ridning pågår kontinuerligt sedan början av 1990-talet. För detta ändamål har förvaltningen en särskild budget. Arbetet vid Syninge station är redan utfört och kostade 35.000 kr. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att förse sträckan Rimbo-Rånäs med ytbeläggning så snart som budgeten det medger.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse anse motionen vara besvarad.
forts

KF § 52 forts

Politisk beredning

Au 12/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 2 föreslagit enligt Kjell Janssons yrkande – att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ta fram en underhållsplan och i övrigt anse motionen vara besvarad. Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s) reserverade sig.

Ks 26/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 5 föreslagit att uppdra till kultur- och fritidsnämnden ta fram en underhållsplan och i övrigt anse motionen vara besvarad. Socialdemokraterna reserverade sig. 

Kf 13/2 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2006-02-13, § 15 beslutat bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag 

Holger Forsberg (s) med instämmande av Helena Ekekihl (mp) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till motionen

__________Expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden


KF § 53 Dnr KS 03-962 624

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang att godis och läsk inte skall försäljas i kommunens grundskolor och gymnasium 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

- - - - - - - - - - - - - - - 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 6 föreslagit kommun¬fullmäktige besluta att med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2005-08-30, § 78 och barn- och skolnämndens beslut 2005-10-17, § 106, anse motionen vara besvarad.
- - - - - - - - - - - - - - - 


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 271. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 5 mars 2004 informerat om att en bred diskussion om skolans ansvar för barnens hälsa redan är påbörjad inom barn- och skolförvaltningen och är helt i linje med den av fullmäktige antagna folkhälsoplanen och föreslår nämnden bifalla motionen.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-03-22, § 23 beslutat framföra att barn- och skolnämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänste¬skrivelse daterad den 22 mars 2004 och att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

forts
KF § 53 forts

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2004-02-26 anfört att utbudet i skolans cafeteria är en fråga som bör diskuteras och avgöras av den lokala 
styrelsen. Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2004-04-06, § 16 beslutat att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-21 föreslagit kommunfull¬mäktige besluta, med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 
och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16 att motionen skall anses vara besvarad. 

Ny beredning av ärendet

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2005-03-09 hänvisat till Norrtälje kommuns folkhälsoplan, antagen av kommunfullmäktige 2002-08-26, § 183. Planens vision för kommunens folkhälsoarbete är att hela kommunen skall präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebygg¬ande synsätt. Ett av de fyra över¬gripande målen i planen är att fokus inriktas på barn och ungdom.

Ledningskontoret föreslår med hänvisning till kommunens folkhälsoplan att kommunfullmäktige beslutar att uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Efter kommunfullmäktiges återremiss av ärendet 2005-04-25, § 87 till barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden föreligger följande yttranden:

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2005-08-30, § 78 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till utbildningsnämnden att i anslutning till att nämnden fastställer arbetsordning för respektive sektorsstyrelse uttala en önskan om att de nya elevstyrelserna ger hälsofrågor hög prioritet och därvid beaktar betydelsen av mer hälsosamma ekologiskt och etiskt riktiga produkter i skolans egen cafeteria och att motionen därmed skall anses vara besvarad.

forts


KF § 53 forts

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2005-10-17 beslutat att med hänvisning till nämndens tidigare beslut 2005-03-22, § 23 i ärendet och yttrandet om kommunens kostpolicy föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen får anses besvarad.

Politisk beredning

Au 30/9-04 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 256 föreslagit enligt lednings¬kontorets skrivelse 2004-09-21. Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot förslaget.

Ks 7/10-04 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-10-07, § 196, föreslagit kommunfull¬mäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Kf 25/10-04 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2004-10-25, § 201 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 31/3-05 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 101 föreslagit enligt lednings¬kontorets skrivelse 2005-03-09. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Ks 8/4-05 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 91 föreslagit kommun¬fullmäktige besluta att med hänvisning till kommunens folkhälsoplan uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster¬partiets ledamot reserverade sig.

Au 12/1-06 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 3 föreslagit att med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2005-08-30, § 78 och barn- och skolnämndens beslut 2005-10-17, § 106, anse motionen vara besvarad. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk reserverade sig.
forts
KF § 53 forts

Ks 26/1-06 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 6 föreslagit att med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2005-08-30, § 78 och barn- och skolnämndens beslut 2005-10-17, § 106, anse motionen vara besvarad.
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig.

Kf 13/2 Kommunfullmäktige beslutade 2006-02-13, § 16 att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

_________KF § 54 Dnr KS 05-508 

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s), Holger Forsberg (s) och Bodil Henriksson (s) om att skapa Järnvägstorget i Rimbo till ett minnesmärke över en svunnen järnvägsepok

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2006-01-09 avslå motionen.

Reservation 

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-08-29, § 185. 

Motionen syftar till att göra om den nuvarande pend¬lar¬parkeringen och återvinningsstationen norr om gamla stations¬huset till ett minnestorg. Man anser att markytan måste tas tillvara på ett bättre sätt genom att flytta återvinningsstationen närmare lok¬stallarna och anlägga ny pendlarparkeing i utkanten av samhället. Man har även förhoppningar att kunna ställa upp ett gammalt ånglok av smalspårs¬typ centralt på den nya torgplatsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-09 yttrat sig över motionen och anför bland annat att det råder stor konkurrens om parkerings¬platserna i Rimbo centrum. Fastigheten med lokstallarna har sålts av kommunen. Om åter¬vinningsstationen ska flyttas måste man således hitta en ny lokalisering. Dessutom är man tveksam till att ställa upp ett ånglok som museiföremål på en torgplats med hänsyn till riskerna för både skadegörelse och rostangrepp.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.
forts

KF § 54 forts

Politisk beredning

Au 19/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 16 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-09. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig.

Ks 26/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 7 föreslagit att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2006-01-09 avslå motionen. Socialdemokraterna reserverade sig

Kf 13/2 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-02-13, § 17 att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Hans Andersson (fp) med instämmande av Catarina Wahlgren (v)
- avslag på motionen

Bodil Henriksson (s) med instämmande av Holger Forsberg (s) och Lars-Erik Jansson (s)
- bifall till motionen

___________


KF § 55 Dnr KS 05-534 335

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) ang behovet av kolonilotter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-11-29 bifalla motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2005-08-29, § 189. I motionen föreslås att där det är möjligt förse våra bostadsområden med kolonilotter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-11-29 att den planering som pågår i flera av de utvecklingsområden som finns i Utvecklingspla¬nen för Norrtälje stad är inriktningen att tillgodose den efterfrågan som finns av olika typer av bostäder. En idé är att utveckla områden enligt trädgårdsstadens principer. I trädgårdsstadens idé ingår träd¬gårdar till alla hus inte bara till radhus och villor utan även till lägen¬hetskvarter. Det innebär att det kommer att vara möjligt att förse bostadsområdena med odlingsmöjligheter i egen ”täppa”.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun¬fullmäk¬tige att bifalla motionen.

Beslutande sammanträde

Au 19/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 17 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-29.

Ks 26/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 8 föreslagit med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-11-29 bifalla motionen.

Kf 13/2 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2006-02-13, § 18 beslutat bordlägga ärendet till kommande sammanträde. forts

KF § 55 forts

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Hans Andersson (fp) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

__________


KF § 56 Dnr KS 06-85 42

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskydds¬nämndens ordförande ang gårdsslakteri i Skebo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2005-02-13, § 20 följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående gårdsslakteri i Skebo.

”Interpellation etc….” Bilaga § 56.
Beslutande sammanträde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 56.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

___________


KF § 57 Dnr KS 06-87 424

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskydds¬nämndens ordförande ang läkemedel i våra avloppsvatten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-02-13, § 21 följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående läkemedel i våra avloppsvatten.

”Interpellation etc….” Bilaga § 57.

Beslutande sammanträde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 57.

___________


KF § 58 Dnr KS 06-86 424

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang läkemedel i våra avloppsvatten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-02-13, § 22 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående läkemedel i våra avloppsvatten.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 58.
Beslutande sammanträde
Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 58.

Roland Larsson (s) yttrar sig. 

___________
KF § 59 Dnr KS 06-88 133

Besvarande av interpellation från Marita Jeansson (s) till kommun¬styrelsens ordförande ang att låta gömda flyktingbarn gå i skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Marita Jeansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-02-13, § 23 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående att låta gömda flyktingbarn gå i skola.

”Interpellation etc….” Bilaga § 59

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 59.

___________KF § 60 Dnr KS 06-89 133

Besvarande av interpellation från Marita Jeansson (s) till socialnämndens ordförande ang att låta gömda flyktingbarn gå i skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad


Bakgrund

Marita Jeansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-02-13, §24 följande interpellation till socialnämndens ordförande angående att låta gömda flyktingbarn gå i skola.

”Interpellation etc….” Bilaga § 60

Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 60.

___________

KF § 61 Dnr KS 06-90 133

Besvarande av interpellation från Marita Jeansson (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang att låta gömda flyktingbarn gå i skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Marita Jeansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-02-13, § 25 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angågende att låga gömda flyktingbarn gå i skola.

”Interpellation etc….” Bilaga § 61.
Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Göran Pettersson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 61.

Marita Jeansson (s) yttrar sig.

___________
KF § 62 Dnr KS 06-95 514

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang att Grisslehamn fyller 250 år och behöver parkeringsplatser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-02-13, § 26 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående att Grisslehamn fyller 250 år och behöver parkerings¬platser

”Interpellation etc….” Bilaga § 62.
Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 62.

Roland Larsson (s) och Roine Wallin (fp) yttrar sig.

_________


KF § 63 Dnr KS 06-106 340

Besvarande av interpellation från Lenneke Sundblom (s) till tekniska nämndens ordförande ang VA-kaoset i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Lenneke Sundblom (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-02-13, § 27 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående VA-kaoset i Grisslehamn.

”Interpellation etc….” Bilaga § 63.
Beslutande sammanträde
Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 63.

Lenneke Sundblom (s) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

__________KF § 64 Dnr KS 06-108 310

Besvarande av fråga från Helena Ekekihl (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang planerna avseende väg 77

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Helena Ekekihl (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-02-13, § 28 följande fråga till kommunstyrelsens ordförande angående planerna avseende väg 77.

”Fråga etc…..” Bilaga § 64

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……” Bilaga § 64.

Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

________KF § 65 nr KS 06-76 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga redovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Tjänstemannaberedning

Föreligger upprättad lista över obesvarade motioner.

Politisk beredning

Au 16/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-02-16, § 54 föreslagit att lägga redovisningen till handlingarna.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 38 föreslagit att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Allan Edehamn (s), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

________


KF § 66 Dnr KS 06-100 042

Ombudgetering av driftbudgetanslag 2005-2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen ombud¬getering av anslag till driftbudgeten med 175 tkr, 

att finansieringen sker med eget kapital.


Bakgrund

Ombudgetering behöver göras för ej avslutade utbildningar inom Växtkraft mål 3-projekt för servicekontoret på 175 tkr.

Det är beviljat från ESF-rådet att förlänga perioden till 2006. För att EU-bidraget skall utbetalas krävs en finansiering av kommunen. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-10 föreslagit kommunstyr¬elsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen ombud¬getering av anslag till driftbudgeten med 175 tkr, att finansieringen sker med eget kapital.

Politisk beredning

Au 23/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-02-23, § 58 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-10.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 39 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.forts

KF § 66 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
-bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till: Gunilla Edvinsson
Arne Appel 

KF § 67 Dnr KS 05-632 107

Beviljande av driftanslag för ägartillskott i AB Vårljus

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja driftanslag för ägartillskott om 225 tkr,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Norrtälje kommun är delägare i Vårljus AB som utvecklar och säljer vård-, behandlings- och rådgivningsresurser i första hand för barn och unga samt kompetens på området. Bolaget som bildades 1994 ägs av kommunerna i Stockholms län. Norrtälje kommun äger 2 250 aktier av totalt 50 000 aktier, vilket ger en ägarandel på 4,5 %.

Vårljus hade kallat till extra bolagsstämma den 1 december 2005 med anledning av en befarad betydande ekonomisk förlust under verksamhetsåret 2005. Prognosen för 2005 uppgår till c:a 6 mkr i förlust. Kommunstyrelsen beslöt i december att uppdra till ombud för Norrtälje kommun att vid bolagsstämman föreslå att ett alternativ som tillfredsställer kommunernas behov av akutplatser men som är mindre än föreslaget minialternativ tas fram. 

Vid stämman den 1 december var inriktningen från flertalet kommuner att tillstyrka behovet av ägartillskott, men det slutliga beslutet hänsköts till ny extra bolagsstämma 1 februari 2006 för att samtliga kommuner skulle hinna ta ställning till förslaget. Vid stämman beslöts vidare att ge styrelsen i uppdrag att till den ordinarie bolagsstämman i maj sondera förutsättningarna för sam¬verkan med, samgående eller försäljning till andra vårdgivare.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2006-01-19, § 34 att uppdra till ombud för Norrtälje kommun vid extra bolagsstämma 1 februari 2006 -

forts

KF § 67 forts

att tillstyrka ett ägartillskott på totalt 5 mkr varav Norrtälje kommun 225 tkr,
att vid bolagsstämman uttala Norrtälje kommuns avsikt att inte tillskjuta ytterligare medel om förlusterna kvarstår.

Bolagsstämman med aktieägarna i AB Vårljus beslutade 2006-02-01 att hemställa hos aktieägarna att senast 2006-03-01 lämna ett sammanlagt aktieägartillskott på 5 Mkr fördelat mellan ägarna efter deras nuvarande ägarandelar. Aktieägartillskottet villkoras så att det skall återbetalas före annan utdelning från bolaget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-17 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja driftanslag för ägartillskott om 225 tkr, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Au 23/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-02-23, § 59 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-17.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 40 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

__________

Expedieras till: AB Vårljus
Socialnämnden
Gunilla Edvinsson 

KF § 68 Dnr KS 03-888 003

Förslag till ny policy för representation

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta reviderad policy för representation 2006-03-02 att gälla från och med 2006 04-01,

att upphäva tidigare Riktlinjer för representation beslutade av kommun¬fullmäktige 1995-12-18, § 270.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för Mats Dannewitz-Linders (mp) yrkande.

Protokollsanteckning

Allan Edehamn antecknar till protokollet enligt bilaga.


Bakgrund

Ledningskontoret upprättade ett förslag till ny policy för representation 2003-11-17, vilket remitterades till nämnder och bolag för synpunkter. Svaren föranledde smärre förändringar. Av olika skäl behandlades det reviderade förslaget inte politiskt vid det tillfället.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-16 redovisat samtliga nämnders remissvar. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad policy för representation 2006-02-16 att gälla från och med 2006-04-01, att upphäva tidigare Riktlinjer för representation beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-18, § 270.

forts


KF § 68 forts

Politisk beredning

Au 9/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 72 beslutat att uppdra till ledningskontoret revidera förslag till ny policy för representation enligt Bengt Ericssons (c) yrkande – att följande text skall utgå ”Riktar sig representation mot deltagare från utomnordiska länder kan avsteg ske från kravet på spritfri representation” i övrigt enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-16.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2006-03-09, § 41. 

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- att kostnaden för representation per representationstillfälle får uppgå till högst fyra gånger den av Skatteverket fastställda avdragsramen per person.

Allan Edehamn (s)
- lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 

_________


Expedieras till: Samtliga nämnder och förvaltningar

KF § 69 Dnr KS 06-134 805

Begäran om tilläggsanslag för utökade kapialtjänstkostnader i samband med inköp av flexibel läktare vid IP Norrtälje

Beslut

Olle Jansson (s) anmäler jäv och lämnar lokalen. Kristina Almén (s) tjänstgör.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 100 tkr för utökade kapitaltjänstkostnader år 2006,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2006-02-09 beslutat att hos kommunstyrelsen begära om investeringsanslag om 1.300 tkr till flexibel läktare vid IP Norrtälje samt erhålla kompensation för utökad kapitaltjänst¬kostnad. Helårskostnaden uppgår till 165 tkr, vilket för år 2006 blir 100 tkr, då investeringen beräknas tas i bruk under juni månad.

Det framförda behovet har i första hand uppkommit i samband med genom¬förande av 2006 års Norrtäljegala den 3 juli. För att kunna genomföra evenemanget har Rånäs 4H redovisat behov av förstärkt läktarkapacitet genom 
förslag om en permanent utbyggnad av 2.300 platser. Stiftelsen sportcentrum har även framfört motsvarande önskemål.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-21 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag om 1.300 tkr, för inköp av flexibel läktare vid IP Norrtälje,
att finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2006. Ledningskontoret föreslår vidare kommunstyrel¬sen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 100 tkr för utökade kapitaltjänstkostnader år 2006, att finansiering sker med eget kapital. forts

KF § 69 forts

Politisk beredning

Au 2/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 66 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-21.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 42 för egen del beslutat att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag om 1.300 tkr, för in-
köp av flexibel läktare vid IP Norrtälje och att finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2006, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritids¬nämnden tilläggsanslag om 100 tkr för utökade kapitaltjänstkostnader år 2006, 
att finansiering sker med eget kapital.

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________Expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden
Gunilla Edvinsson
Lena Boman 

KF § 70 Dnr KS 06-122 292

Begäran om tilläggsanslag för utökade kapialtjänstkostnader i samband med inköp av ny sarg och belysning i ishallen vid Sportcentrum

Beslut

Jonny Degerman (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 100 tkr för utökade kapitaltjänstkostnader,

att finansieringen sker med egna medel.


Bakgrund

Stiftelsen Sportcentrum har till kultur- och fritidsförvaltningen inlämnat begäran om ny sarg och belysning i ishallen. Den befintliga sargen, som uppfördes för ca 20 år sedan innehar en rad säkerhetsbrister.

Tekniska kontoret har i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen och Stiftelsen Sportcentrum utarbetat förslag till investeringsåtgärder.

Ny sarg och belysning beräknas uppgå till 1 500 tkr. Såväl tekniska nämnden 
som kultur- och fritidsnämnden har vid sina sammanträden 2006-02-09 beslutat att medel äskas hos kommunstyrelsen för ändamålet. Investeringen medför en ökad årlig kapitaltjänstkostnad för kultur och fritidsnämnden om 175 tkr. Då anläggningen beräknas tas i bruk juni 2006 blir årets kostnad 100 tkr. Någon förändrad driftkostnad i övrigt förväntas inte investeringen medföra.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-20 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att uppföra ny sarg och installera ny belysning i Sportcentrums ishall,
forts


KF § 70 forts

att bevilja tekniska nämnden investerings¬anslag om 1.500 tkr, för genom¬förande av investeringsåtgärderna vid Sportcentrum, att finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur kommun¬styrelsens investeringsram för år 2006. Ledningskontoret har vidare föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggs¬anslag om 100 tkr för utökade kapitaltjänstkostnader, att finansieringen sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 2/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 67 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-20.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 43 för egen del beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att uppföra ny sarg och installera ny belys¬ning i Sportcentrums ishall, att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 1.500 tkr, för genomförande av investeringsåtgärderna vid Sportcentrum, 
att finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2006, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 100 tkr för utökade kapitaltjänstkostnader, att finansieringen sker med egna medel.

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_________

Expedieras till: Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Gunilla Edvinsson
Lena Boman


KF § 71 Dnr KS 06-123 293

Begäran om investeringsanslag till om- och tillbyggnad av gruppbostad i Södra Nånö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 5 300 tkr för om- och tillbyggnad av Södra Nånö gruppbostad i enlighet med tekniska kontorets investeringsberedning 2006-02-09,

att finansiering sker med egna medel. 


Bakgrund

Dåvarande omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2004-12-13, § 102 att till kommunstyrelsen framföra behov av om- och tillbyggnad av södra Nånö gruppbostad alternativt ersättningslokaler för verksamheten. Av ärendet framgår att stora brister föreligger vad gäller funktion för de boende som ur arbetsmiljösynpunkt. Samtidigt framfördes behov av att utöka antalet boende från 4 till helst 6 boende. Nuvarande fastighetsägare vill inte genomföra investeringen utan vill sälja berörda fastigheter Södra Nånö 1:31 och 1:32 till kommunen. Förvärvet av fastigheterna behandlas som ett separat ärende.

Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2006-02-09 beslutat att, under förutsättning av att fastigheterna förvärvas, hos kommunfullmäktige äska medel om 5.300 tkr för om- och tillbyggnad av befintlig gruppbostad. Tiohundranämnden behandlar ärendet 2006-02-08. Nämndens arbetsutskott har föreslagit nämnden fatta beslut i enlighet med tekniska nämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 5 300 tkr för om- och tillbyggnad av Södra Nånö gruppbostad i enlighet med tekniska kontorets investeringsberedning 2006-02-09, att finansiering sker med egna medel. forts

KF § 71 forts

Ledningskontoret föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra investeringsåtgärderna vid Södra Nånö gruppbostad, att Tiohundranämnden fr o m år 2007 belastas med den utökade årliga drift- och kapitaltjänstkostnaden för objektet.

Politisk beredning

Au 2/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 69 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-21.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 45 för egen del beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra investeringsåtgärderna vid Södra Nånö gruppbostad, att Tiohundranämnden fr o m år 2007 belastas med den utökade årliga drift- och kapitaltjänstkostnaden för objektet, samt före¬slagit kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investerings¬anslag om 5 300 tkr för om- och tillbyggnad av Södra Nånö gruppbostad i enlighet med tekniska kontorets investeringsberedning 2006-02-09, att finansiering sker med egna medel.

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________Expedieras: TioHundranämnden
Tekniska nämnden
Gunilla Edvinsson
Lena Boman

KF § 72 Dnr KS 06-137 311

Exploatering av del av Färsna, Norrtälje-Malsta församling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anslå investeringsmedel för genomförande av nybyggnad av vägar, gc-vägar, vägbelysning, park, dagvattenpark, skogsskärm, va-ledningar och avloppspumpstation för del av Färsna med anslutning mot Baldersgatan enligt förslag av tekniska nämnden, uppgående till 26 933 tkr innefattande följande justeringar:
- föreslagen utbyggnad av vägar och ledningar inom områdena Norra Brå/del av Österbrå utgår för att istället ingå i blivande exploatörs åtagande innebärande minskad investering 7 237 tkr
- anslutning av Färsna Gård till kommunens allmänna va-anläggning samt nyanläggning av gc-väg på berörd sträcka innebärande en ökad investering 680 tkr,

att godkänna av ledningskontoret upprättad exploateringskalkyl och va-kalkyl (förkalkyler) avseende de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid genomförande av projekt Färsna,

att finansiering av anslaget för investeringar i fasta anläggningar avseende vägar, gc-vägar, vägbelysning, park, dagvattenpark och skogsskärm, beräknat till 18748 tkr, anskaffningsvärde 125 tkr, övriga utgifter 1850 tkr samt ränta 1179 tkr, totalt 21902 tkr skall ske med beräknade inkomster från markförsälj¬ning,

att finansiering av anslaget för investeringar i fasta anläggningar avseende va-ledningar, beräknat till 8185 tkr och ränta 641 tkr, totalt 8826 tkr skall ske dels med beräknade anläggningsavgifter 4574 tkr dels med egna medel (skatte¬medel) 4252 tkr,

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna markanvisningsavtal samt mark- och exploateringsavtal med vidhängande köpekontrakt för genomförande av bostadsprojektet i den del som avser delområdet Norra Brå/Österbrå,

forts

KF § 72 forts

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om justeringar i investerings¬anslaget och fastställande av tekniska nämndens utökade budgetram avseende utökade driftskostnader och kapitaltjänstkostnader för de fasta anläggningarna i vägar, va-ledningar m m efter genomförd upphandling, samt

att uttala som sin mening att hela området skall erbjudas fjärrvärme.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Roland Larssons (s) m.fl. förslag till uttalande.


Bakgrund

Färsna gård är belägen ca 2 km norr om Norrtälje stad. Fastigheten har en areal av ca 100 ha och omfattar, förutom brukningscentrum, åker- och skogsmark. Fastigheten inköptes av kommunen år 1972 för en köpeskilling av ca 2 mkr. Gården har anor från 1700-talet och är omgärdad av lämningar från brons- och järnåldern.

För Färsna finns en fördjupad översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16. Planområdet omfattar ca 170 ha, vilken även omfattar privatägd mark. Inom planområdet redovisas totalt ca 1300 bostäder av skilda bebyggels¬typer.

På grund av bristen på framförallt villatomter för styckbebyggda småhus beslutade kommunstyrelsen 2005-05-12 att dels hemställa hos byggnads¬nämnden att påbörja detaljplanering av vissa anvisade områden för småhus och dels hemställa hos tekniska nämnden att vidta åtgärder för att påbörja projek¬tering av provisoriska vägar och va-ledningar till de anvisade områdena. Tekniska kontoret har 2005-12-20 framtagit ett förslag till investeringar i vägar och va-ledningar m m.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2006-02-09, § 7.

forts


KF § 72 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-21 lämnat förslag till beslut i ärendet samt redovisat exploateringskalkyl och va-kalkyl och förslag till justeringar i tekniska nämndens förslag till investeringar i fasta anläggningar. Kontoret har även redovisat förslag till tidplan och genomförande av projektet.

Politisk beredning

Au 2/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 70 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-21.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 46 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Roland Larsson (s) med instämmande av Holger Forsberg (s), Jan Lindegren (s), Olle Jansson (s) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande uttalande: ”Fullmäktige uttalar som sin mening att hela området skall försörjas med fjärrvärme”.

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bridget Wedberg (mp), Hans Andersson (fp), Clas Lagerlund (m) och Ann Lewerentz (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande uttalande: ”Fullmäktige uttalar som sin mening att hela området ska erbjudas fjärrvärme”.

Berit Elisson (fp), Gösta Colliander (c), Torgny Åberg (c) och Göran Pettersson (m) yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras tio minuter för överläggningar.

forts


KF § 72 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer härefter proposition på framställda förslag till uttalande vad beträffar fjärrvärme och finner att kommunfullmäktige beslutar att uttala sig enligt Kjell Janssons (m) m.fl. yrkande.

__________

Expedieras till: Mark- och exploateringsenheten
Gunilla Edvinsson 

KF § 73 Dnr KS 06-124 311

Godkännande av genomförandeavtal samt beviljande av medel för nybyggnad av planskild korsning vid Görla i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 14 610 tkr för nybyggnad av planskild korsning för del av Björnövägen med ny sträckning under Kapellskärsvägen och därtill hörande viadukt och ramper samt VA-ledningar, ny gc-väg och ny anslutning av Görlaslingan till Björnövägen,

att finansiering sker med egna medel,

att bevilja tekniska nämnden en utökad budgetram 2007 om 1 370 tkr för utökade driftskostnader,

att finansiering 2007 sker med eget kapital,

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson att underteckna avtalet med Vägverket.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

Vägverket Region Stockholm och Norrtälje kommun har träffat en över¬enskommelse 2002-02-20 om projektering av en planskild korsning mellan vägarna E18 och Björnövägen som ersättning för ”Görlakorset”.

Avsikten med överenskommelsen är att förbättra trafiksäkerheten då många olyckor inträffat i ”Görlakorset”.

forts


KF § 73 forts

Vägverket har tagit fram ett genomförandeavtal med vidhängande kostnads¬beräkning tillsammans med kommunen. Kommunens kostnader inkl. index, marklösen, oförutsett och eget arbete beräknas till 14 610 tkr. Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2006-02-09, § 6.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 14 610 tkr för nybyggnad av planskild korsning för del av Björnövägen med ny sträckning under Kapellskärsvägen och därtill hörande viadukt och ramper samt VA-ledningar, ny gc-väg och ny anslutning av Görlaslingan till Björnövägen, att finansiering sker med egna medel, att bevilja tekniska nämnden en utökad budgetram 2007 om 1 370 tkr för utökade driftskostnader, att finansiering 2007 sker med eget kapital, att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson att underteckna avtalet med Vägverket.

Tjänstemannaberedning

Au 2/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 71 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-21.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 47 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
- i första hand återremiss för utarbetande av en mindre kostnadskrävande åtgärd, i andra hand avslag.

forts

KF § 73 forts

Mats Dannewitz-Linder (mp) och Hans Andersson (fp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet alternativt att ärendet skall avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för Bridget Wedbergs (mp) återremissyrkande.

Ordföranden ställer härefter proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för Bridget Wedbergs (mp) yrkande om avslag.

____________

Expedieras till: Tekniska nämnden
Gunilla Edvinsson


KF § 74 Dnr KS 06-142 107

Godkännande av förslag till ägardirektiv för Roslagsbostäder AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till ägardirektiv för Roslagsbostäder AB i enlighet med till ärendet hörande bilaga, samt

att rekommendera Norrtälje Kommunhus AB föreslå bolagsstämman för Roslagsbostäder AB anta ägardirektiven.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Ledningskontoret har framarbetat ägardirektiv för Roslagsbostäder AB. Den förändring som inarbetats för år 2006 är dels att år 2005 bytts ut mot 2006 dels att följande skrivits in:

”Bolaget skall följa av Norrtälje kommunfullmäktige antagen och vid var tid gällande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen.”

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för Roslagsbostäder AB i enlighet med till ärendet hörande bilaga samt att rekommendera Norrtälje Kommunhus AB föreslå bolagsstämman för Roslagsbostäder AB anta ägardirektiven.

forts


KF § 74 forts

Politisk beredning

Au 2/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 75 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-16.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 49 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sune Alm (s)
- vid investeringar i bostadsproduktionen skall Roslagsbostäder inte betala något påslag till lokalbanken utöver den faktiska räntesatsen.

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

___________
Expedieras till: Roslagsbostäder AB 

KF § 75 Dnr KS 06-143 107

Godkännande av förslag till ägardirektiv för Norrtälje Energi AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till ägardirektiv för Norrtälje Energi AB i enlighet med till ärendet hörande bilaga samt

att rekommendera Norrtälje Kommunhus AB föreslå bolagsstämman för Norrtälje Energi AB anta ägardirektiven.


Bakgrund

Ledningskontoret har framarbetat ägardirektiv för Norrtälje Energi AB. Den förändring som inarbetats för år 2006 är dels att år 2005 bytts ut mot 2006 dels att följande skrivits in:

”Bolaget skall följa av Norrtälje kommunfullmäktige antagen och vid var tid gällande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen.”

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för Norrtälje Energi AB i enlighet med till ärendet hörande bilaga samt att rekommendera Norrtälje Kommunhus AB föreslå bolagsstämman för Norrtälje Energi AB anta ägardirektiven.

Politisk beredning

Au 2/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 76 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-16.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 50 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts

KF § 75 forts

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________Expedieras till: Norrtälje Energi AB 

KF § 76 Dnr KS 06-144 107

Godkännande av förslag till ägardirektiv för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till ägardirektiv för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB i enlighet med till ärendet hörande bilaga samt

att rekommendera Norrtälje Kommunhus AB föreslå bolagsstämman för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB anta ägardirektiven.


Bakgrund

Ledningskontoret har framarbetat ägardirektiv för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB. Den förändring som inarbetats för år 2006 är dels att år 2005 bytts ut mot 2006 dels att följande skrivits in:

”Bolaget skall följa av Norrtälje kommunfullmäktige antagen och vid var tid gällande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen.”

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB i enlighet med till ärendet hörande bilaga samt att rekommendera Norrtälje Kommunhus AB föreslå bolagsstämman för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB anta ägardirektiven.

Politisk beredning

Au 2/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 77 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-16.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 51 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts

KF § 76 forts

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________
Expedieras till: Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB


KF § 77 Dnr KS 06-165 291

Begäran om investerings- och tilläggsanslag för anpassning av Lommarskolan för att kunna inrymma Vigelsjöskolans elever

Beslut .

Kommunfullmäktige beslutar:

att,under förutsättning av att vederbörliga beslut fattats av tekniska nämnden och barn- och skolnämnden, bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 
4 500 tkr till anpassning av Lommarskolans inre och yttre miljö för att kunna ta emot Vigelsjöskolans elever från och med höstterminen 2006,

att finansiering sker med egna medel,

att bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag med 200 tkr för utökade kapitaltjänstkostnader år 2006,

att finansiering sker med eget kapital.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2005-11-24 givit tekniska kontoret i uppdrag att i samarbete med barn- och skolkontoret utarbeta förslag till anpassning av Lommarskolans yttre och inre miljö för att kunna ta emot Vigelsjöskolans elever från och med höstterminen 2006.

Som underlag för detta uppdrag förelåg barn- och skolnämndens beslut 2005-11-21 om anpassning av lokalytor i Norrtäljedistrikten. Därefter har kom¬¬¬mun¬¬¬fullmäktige vid sitt sammanträde 2006-02-13 bl a beslutat att avveckla Vigelsjöskolan som kommunal skola fr o m 1 juli 2006.

forts

KF § 77 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-01 redogjort för investeringsåtgärder och övriga åtgärder. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrel¬sen föreslå kommunfullmäktige besluta att ,under förutsättning av att veder¬börliga beslut fattats av tekniska nämnden och barn- och skolnämnden, bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 4 500 tkr till anpassning av Lommar¬skolans inre och yttre miljö för att kunna ta emot Vigelsjöskolans elever från och med höstterminen 2006, att finansiering sker med egna medel, att bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag med 200 tkr för utökade kapitaltjänst¬kostnader år 2006, att finansiering sker med eget kapital. Lednings¬¬kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra investeringsåtgärderna vid Lommarskolan.

Politisk beredning

Au 2/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 87 föreslagit enligt led¬ningskontorets skrivelse 2006-03-01. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) deltog ej i beslutet.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-03-09, § 71 för egen del beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra investeringsåtgärderna vid Lommarskolan, samt i övrigt föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för Elisabeth Björks yrkande.
Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v) lämnade skriftlig protokollsanteckning

Beslutande sammanträde

Kf 27/3 Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Olle Jansson (s)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.
forts

KF § 77 forts

Mats Dannewitz-Linder (mp) och Berit Jansson (c) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________
Expedieras till: Barn- och skolnämnden
Tekniska nämnden
Lena Boman
Gunilla Edvinsson


KF § 78 Dnr KS 06-109 003

Motion från Mats Dannewitz-Linder (mp) om streck i kommunfullmäktiges debatter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till demokrati- och förtroendemannakommittén för beredning.


Beslutande sammanträde

Mats Dannewitz-Linder (mp) lämnar in följande motion om streck i kommun¬fullmäktiges debatter.

”Motion etc…………..” Bilaga § 78.

_________


KF § 79 Dnr KS 06-245 214

Motion från Lena Svenonius (s) om Marum 2:5, Björkö-Arholma (Hembygdsgården)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lena Svenonius lämnar in följande motion om Marum 2:5, Björkö-Arholma (Hembygdsgården).

”Motion etc…………” Bilaga § 79.

__________

KF § 80 Dnr KS 06-247 299

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lena Svenonius (s) om Marum 2:5, Björkö-Arholma (Hembygdsgården)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lena Svenonius (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Marum 2:5, Björkö-Arholma (Hembygdsgården).

”Interpellation etc…….” Bilaga § 80.

__________Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 81 Dnr KS 06-248 701

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Olle Jansson (s) om deltagande i Piteå kommuns upprop om nej till organiserad prostitution under fotbolls-VM

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Olle Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om deltagande i Piteå kommuns upprop om nej till organiserad prostitution under fotbolls-VM

”Interpellation etc…….” Bilaga § 81.

__________Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande


KF § 82 Dnr KS 06-250 823

Interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från Anders Fransson (s) ang elljusspåret i Vigelsjö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Anders Fransson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående elljusspåret i Vigelsjö.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 82.

____________
Expedieras till: Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

KF § 83 KS 06-249 297

Fråga till tekniska nämndens ordförande om anonym toalett i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses vara besvarad.


Beslutande sammanträde

Allan Edehamn (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till tekniska nämndens ordförande om anonym toalett i Hallstavik.

”Fråga etc……….” Bilaga § 83.

Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlunds (m) svar: ”Tekniska nämnden kommer den 6 april att behandla ett ärende att uppdra till förvaltningen att se över skyltning och belysning på Centrumtorget i Hallstavik.”

Allan Edehamn (s) tackar för svaret.

__________


KF § 84 Dnr Ks 06-293 610

Fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från Bertil Karlsson (v) om Skärsta och Singö skolor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses vara besvarad.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande:

”Hur blir det nu med Skärsta och Singö skolor, kommer de att vara kvar? 
Vilken eller vilka andra skolor kan vara hotade?”

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericssons (c) svar:

”Skärsta friskolas ansökan om att förhyra skolan behandlas i kommunstyrelsens
arbetsutskott imorgon den 28 mars. Vad beträffar Singö skolas framtid pågår 
diskussioner mellan berörda parter.
Vilken eller vilka andra skolor som kan vara hotade är i så fall inom barn- och
skolnämndens ansvarsområde.”

___________


KF § 85 Dnr KS 06-42 102

Val av nämndeman i Norrtälje tingsrätt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till nämndeman välja 

Sara Sundblom (s)
Sjöhagsvägen 27
Pl 6896
762 96 Rånäs.


Bakgrund

Norrtälje tingsrätt har 2006-01-25 beviljat Laila Haapa (s) entledigande från uppdrag som nämndeman i Norrtälje tingsrätt.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

__________Expedieras till: Norrtälje tingsrätt
Sara Sundblom
Registret 

KF § 86 Dnr KS 05-665 102

Britta Gunnarsson (fp), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Britta Gunnarsson (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Britta Gunnarsson (fp) avsäger sig i skrivelse 2005-10-26 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

__________


Expedieras till: Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Britta Gunnarsson
Registret 

KF § 87 Dnr KS 06-97 102

Hans-Jürgen Pilz (s), avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden fr.o.m den 1 april 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Hans-Jürgen Pilz (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Hans-Jürgen Pilz (s) avsäger sig i skrivelse uppdrag som ledamot i tekniska nämnden fr.o.m den 1 april 2006.

_________
Expedieras till: Hans-Jürgen Pilz
Tekniska nämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 88 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot för socialdemokraterna i tekniska nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i tekniska nämnden välja 

Olle Blomberg (s)
Edebovägen 8
763 43 Hallstavik.


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Hans-Jürgen Pilz (s) entledigande från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

__________Expedieras till: Olle Blomberg
Tekniska nämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 89 Dnr KS 06-131 102

Anders Selholm (m), avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Anders Selholm (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Anders Selholm (m) avsäger sig i e-postmeddelande 2006-02-15 uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

__________
Expedieras till: Anders Selholm
Utbildningsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 90 Dnr KS 06-42 102

Val av ny ledamot för moderata samlingspartiet i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i utbildningsnämnden välja 

Annili Caap (m)


Beslutande sammanträde

Anders Selholm (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

________
Expedieras till: Annili Caap
Utbildningsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 91 Dnr Ks 06-42 102

Val av huvudmän i Roslagens Sparbank från stämma 2006 t.o.m stämma 2010, samt kompletteringsval för tid t.o.m stämma 2008

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till huvudmän i Roslagens Sparbank från stämma 2006 t.o.m stämma 2010 välja

Katrine Mattsson (s)
Bengt Larsson (s)
Eva-Britt Sandin (s)
Per Lodenius (c)
Ewy Svanström (c)
Birgitta Jansson (c)

att till huvudman efter Hans Lifsten (kd) t.o.m stämma 2008 välja

Alf Werlinder (kd)


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

___________Expedieras till: De valda
Roslagens Sparbank 
RegistretKF § 92

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 06-171 042
Budgetutfallsprognos1, 2006 för Norrtälje kommun

Dnr KS 06-42 102
Länsstyrelsen ang ny ledamot i kommunfullmäktige efter Håkan Jonsson

Dnr KS 06-42 102
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anita Wallberg

Minnesanteckningar från Vägverkets kommunbesök

Dnr KS 05-97 001
Stockholms läns landstings protokollsutdrag ang överlämnande av allmän handling till TioHundra AB m m

Dnr KS 05-850
Länsstyrelsens beslut ang överklagande avseende detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl ”Banvallen” samt kv Församlingshemmet, Norrtälje kommun

Skrivelse till byggnadsnämnden ang ändrad anslutning mellan Nordrona och södra centrala delarna av Norrtälje i samband med utbyggnad av väg 76, Västra vägen

Dnr KS 05-607 011
Norrtälje kommuns yttrande till Miljö- och samhällsbyggnads¬departementet över slutbetänkandet av PBL-kommittén (SOU 2005:77) Får jag lov? Om planering och byggande

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2006-03-09:

Sveriges Kommuner och Landsting;

Cirkulär 2005:19; Traktamentsbelopp 2006
forts

KF § 92 forts

Cirkulär 2006:2; Lagen om offentlig upphandling (nya tröskelvärden)
Cirkulär 2006:5; Utbildningsvikariat
Cirkulär 2006:7; Särskilt anställningsstöd för Plusjobb
Cirkulär 2006:10; Ekonomiska effekter av det nya pensionsavtalet – kommuner
Cirkulär 2006:12; Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Sveriges Kommuner och Landsting; Seniorbostäder – en kartläggning 2005

Dnr KS 06-96 040
Finansdepartementets betänkande Jämförelsevis (SOU 2005:110)

Karlstads kommun; Karlstad – bäst i Sverige på Plusjobb

Sveriges Kommuner och Landsting; Samspel med civilsamhället

Dnr KS 06-10 431
Stockholms Tingsrätt; Miljödomstolens dom, Restaurering av Köpmanholmsmaren, Yxlan

Integrationsverkets prognosbrev för mottagningsåret 2006

Piteås Upprop till Sverige: Säg nej till prostitution under fotbolls VM

Dnr 06-34 876
Länsstyrelsens yttrande ang slutavverkning på fastigheten Bro-tomta 1:2, Roslagsbro socken

Dnr 06-98 055
Personal Roslagen, Terraferma AB; Ramavtal avseende bemanningstjänster

Dnr KS 06-110 023
Mats Tengdelius ang begäran om entledigande från anställning med frånträde 2006-09-01. 

Dnr KS 06-70 007
Kommunens revisorer ang granskning av omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet
forts

KF § 92 forts
Dnr KS 06-67 108
Häverö-Singö församling ang eventuell nedläggning av singö skola

Dnr KS 06-91 103
Miljörådets verksamhetsberättelse 2005

Miljörådets protokoll 2005-12-14

Protokoll 2005-12-21 från sotningsfrågor 

Mälardalsrådets Kulturutskotts protokoll 2005-12-02

Kallelse till NIHAB:s sammanträde 2006-02-08, Roslagsbostäders sammanträde 2006-01-26, Tiohundra AB:s sammanträde 2006-01-11

Styrelseprotokoll från Roslagsbostäder AB 2005-12-20

Dnr KS 05-569 310
Länsstyrelsens yttrande över vägutredningen Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet

Dnr KS 01-499 055
Verksamhetsrapport för år 2005 i det lokala investeringsprogrammet för åren 2001 2006 (LIP2)

___________