Kf060424
Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-23.25

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Berit Jansson (c) och Ethel Söderman-Sandin (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret tisdagen den 2 maj 2006, kl 16.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 93-137
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Berit Jansson Ethel Söderman-Sandin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-04-24

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-05-03 anslags nedtagande 2006-05-24 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 93

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Berit Jansson (c) och Ethel Söderman-Sandin (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 2 maj 2006, 
kl 16.00.

_________KF § 94

Information från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) informerar att ärende 22 ”Revidering av ERS” utgår på dagens ärendelista. Kommunstyrelsen har idag återremitterat ärendet till demokrati- och förtroendemannakommittén för att utarbeta förslag till nya arbetsformer och organisation av ärenden som rör bestämmelser om ersättning och andra förmåner till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun.

_________KF § 95

Allmänhetens frågestund

Allmänheten ställer frågor om den kommunala barnomsorgen i Norrtälje.

Göran Pettersson (m), Ann Lewerentz (m), Olle Jansson (s), Bertil Karlsson (v) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.
_____

Allmänheten ställer frågor angående kommunal markförsäljning, utveckling av Rimbo samt färdtjänstens organisation.

Kjell Jansson (m), Lotta Lindblad-Söderman (m), Göran Pettersson (m) och Olle Jansson (s) yttrar sig.

_________ 


KF § 96 Dnr KS 06-254 042

Årsredovisning 2005 för Norrtälje kommun

Beslut

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet vad gäller att godkänna årsredovisningen för 2005. Socialdemokraterna inlämnar skriftligt yttrande enligt bil.

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna bokslut och årsredovisning för 2005,

att avsätta 3 591 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten och 2991 tkr till driftfonden,

att avsätta 3 544 till VA-fonden,

att avsätta 1 259 tkr till fastighetsfonden,

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till åtgärdsplan i enlighet med kommunallagens krav.


Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut och årsredovisning för år 2005. Då bokslutet för 2005 visar på ett underskott om 19,2 mkr gentemot balanskravet måste fullmäktige enligt kommunallagen upprätta en åtgärdsplan så snart som möjligt och senast första fullmäktige efter den obligatoriska delårsrapporten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-27 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för 2005, att avsätta 3 591 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, 

KF § 96 forts

Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och åter¬ställningsarbeten och 2991 tkr till driftfonden, att avsätta 3 544 till VA-fonden,att avsätta 1 259 tkr till fastighetsfonden, att uppdra till kommun¬styrelsen att ta fram förslag till åtgärdsplan i enlighet med kommunallagens krav.

Politisk beredning

Au 28/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 105 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-27.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 80 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 24/4 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Olle Jansson (s), Bertil Karlsson (v), Holger Forsberg (s), Kristian Krassman och Lars-Erik Jansson (s)
- deltar ej i beslutet vad gäller att godkänna årsredovisningen för 2005,
- att bifalla kommunstyrelsens förslag att-sats 2,3 och 4 att avsätta medel till renhållningsfonden, VA-fonden och fastighetsfonden,
- att avslå kommunstyrelsens att-sats 5 att uppdra till kommunstyrelsen ta fram förslag till åtgärdsplan i enlighet med kommunallagens krav,
- att omgående införa ett utgiftsmoratorium tills en handlingsplan framarbetats som redovisar hur de ekonomiska bekymren skall lösas,
- att en reviderad budget för 2006 fastställs av kommunfullmäktige senast under maj månad,
- att kommunfullmäktige vid nästa sammanträde upphäver 2007 års budget och fastställer ett nytt datum för budgetsammanträdet, helst under juni månad dock senast under augusti 2006.

Mats Dannewitz-Linder (mp), Göran Pettersson (m), Aleksandar Srndovic (s), Roland Larsson (s) och revisionens ordförande Johnny Karlson yttrar sig.
forts

KF § 96 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Elisabeth Björks (s) m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________Expedieras till: Ekonomichefen
Redovisningschefen 

Kf § 97 Dnr KS 06-290 007

Revisionsberättelse 2005 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.


Beslutande sammanträde

Norrtälje kommuns revisorers ordförande Johnny Karlson (s) redovisar revisionsberättelsen för 2005.

__________Expedieras till: Ekonomichefen
Redovisningschefen 

KF § 98 Dnr Ks 06/290 007

Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att inte bevilja ansvarsfrihet för omsorgsnämnden, 

att bevilja övriga nämnder, styrelser samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

Skriftliga protokollsanteckningar från socialdemokraterna och vänsterpartiet enligt bilagor.


Beslutande sammanträde

Norrtälje kommuns revisorers ordförande Johnny Karlson (s) föreslår kommunfullmäktige besluta att inte bevilja ansvarsfrihet för omsorgsnämnden, 
att bevilja övriga nämnder, styrelser samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

KOMMUNSTYRELSEN

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- avstyrker att kommunfullmäktige lämnar kommunstyrelsen ansvarsfrihet och att kommunstyrelsen skall höras.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. forts

KF § 98 forts

Kjell Jansson (m), Inga-Brita Mörch (m), Bengt Ericsson (c), Christina Frisk (fp), Arne Ringefors (fp), Alf Werlinder (kd), Åke Malmström (kd), Elisabeth Björk (s), Ragnar Bergsten (s), Eva Pfister (s), Roland Larsson (s), Kerstin Bergström (s), Kristian Krassman (s), Bertil Karlsson (v), Clas Lagerlund (m), Berit Jansson (c), Hans Andersson (fp), Jonny Degerman (fp), Tommy Lundqvist (c) och Mats Buhre (s) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarsfrihet.

Ingmar Wallén (m), Britt-Marie Åhman (c), Lenneke Sundblom (s), Ethel Söderman-Sandin (s) och Bengt Larsson (s) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

BYGGNADSNÄMNDEN 

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja byggnadsnämnden ansvarsfrihet.

Roland Larsson (s), Margareta Lundgren (s), Torgny Åberg (c), Holger Forsberg (s) och Lars-Erik Jansson (s) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja kultur- och fritidsnämnden ansvarsfrihet.
forts


KF § 98 forts

Britt-Marie Åhman (c), Per Lodenius (c), Margareta Lundgren (s) och Andreas Hofbauer (s) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

SOCIALNÄMNDEN

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja socialnämnden ansvarsfrihet.

Ulla Engdahl (c), Bodil Henriksson (s), Maija Kohtanen (s) och Clas Lagerlund (m) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

OMSORGSNÄMNDEN

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till revisorernas förslag att ej bevilja omsorgsnämnden ansvarsfrihet.

Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v), Mats Dannewitz-Linder (mp), Kjell Jansson (m), Bengt Ericsson (c), Olle Jansson (s), Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp), Roland Larsson (s), Göran Pettersson (m), Lars-Erik Jansson (s), Kristian Krassman (s) och Ann Lewerentz (m) yttrar sig.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftliga protokollsanteckningar enligt bilagor.

Alf Werlinder (kd), Ragnar Bergsten (s), Eva Eriksson (m), Agneta Pettersson (fp) och Marie-Louise Sellin (s) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja barn- och skolnämnden ansvarsfrihet. forts

KF § 98 forts

Lotta Lindblad-Söderman (m), Patrik Dahl (c), Inga-Maja Dunér (fp), Olle Jansson (s), Leif Glavstedt (v) och Hanna Stymne-Bratt (s) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet.

Elisabeth Björk (s), Catharina Famer-Erdtman (s), Lars-Erik Jansson (s), Louise Branting (c) och Catarina Wahlgren (v) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

TEKNISKA NÄMNDEN

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja tekniska nämnden ansvarsfrihet.

Kjell Jansson (m), Alf Werlinder (kd), Clas Lagerlund (m), John-Erik Eriksson (c), Arne Lilja (kd) och Jan Lindegren (s) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

TRAFIKSÄKERHETSNÄMNDEN

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja trafiksäkerhetsnämnden ansvarsfrihet.

Roine Wallin (fp) och Allan Edehamn (s) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

___________

Expedieras till: Ekonomichefen 

KF § 99 Dnr KS 03-962 624

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang att godis och läsk inte skall försäljas i kommunens grundskolor och gymnasium 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2005-08-30, § 78 och barn- och skolnämndens beslut 2005-10-17, § 106, anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare. 


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 271. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 5 mars 2004 informerat om att en bred diskussion om skolans ansvar för barnens hälsa redan är påbörjad inom barn- och skolförvaltningen och är helt i linje med den av fullmäktige antagna folkhälsoplanen och föreslår nämnden bifalla motionen.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-03-22, § 23 beslutat framföra att barn- och skolnämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänste¬skrivelse daterad den 22 mars 2004 och att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

forts

KF § 99 forts

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2004-02-26 anfört att utbudet i skolans cafeteria är en fråga som bör diskuteras och avgöras av den lokala 
styrelsen. Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2004-04-06, § 16 beslutat att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-21 föreslagit kommunfull¬mäktige besluta, med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 
och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16 att motionen skall anses vara besvarad. 

Ny beredning av ärendet

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2005-03-09 hänvisat till Norrtälje kommuns folkhälsoplan, antagen av kommunfullmäktige 2002-08-26, § 183. Planens vision för kommunens folkhälsoarbete är att hela kommunen skall präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebygg¬ande synsätt. Ett av de fyra över¬gripande målen i planen är att fokus inriktas på barn och ungdom.

Ledningskontoret föreslår med hänvisning till kommunens folkhälsoplan att kommunfullmäktige beslutar att uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Efter kommunfullmäktiges återremiss av ärendet 2005-04-25, § 87 till barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden föreligger följande yttranden:

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2005-08-30, § 78 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till utbildningsnämnden att i anslutning till att nämnden fastställer arbetsordning för respektive sektorsstyrelse uttala en önskan om att de nya elevstyrelserna ger hälsofrågor hög prioritet och därvid beaktar betydelsen av mer hälsosamma ekologiskt och etiskt riktiga produkter i skolans egen cafeteria och att motionen därmed skall anses vara besvarad.

forts


KF § 99 forts

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2005-10-17 beslutat att med hänvisning till nämndens tidigare beslut 2005-03-22, § 23 i ärendet och yttrandet om kommunens kostpolicy föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen får anses besvarad.

Politisk beredning

Au 30/9-04 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 256 föreslagit enligt lednings¬kontorets skrivelse 2004-09-21. Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot förslaget.

Ks 7/10-04 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-10-07, § 196, föreslagit kommunfull¬mäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Kf 25/10-04 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2004-10-25, § 201 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 31/3-05 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 101 föreslagit enligt lednings¬kontorets skrivelse 2005-03-09. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Ks 8/4-05 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 91 föreslagit kommun¬fullmäktige besluta att med hänvisning till kommunens folkhälsoplan uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster¬partiets ledamot reserverade sig.

Au 12/1-06 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 3 föreslagit att med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2005-08-30, § 78 och barn- och skolnämndens beslut 2005-10-17, § 106, anse motionen vara besvarad. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk reserverade sig.
forts
KF § 99 forts

Ks 26/1-06 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 6 föreslagit att med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2005-08-30, § 78 och barn- och skolnämndens beslut 2005-10-17, § 106, anse motionen vara besvarad.
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig.

Kf 13/2 Kommunfullmäktige beslutade 2006-02-13, § 16 att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Kf 27/3 Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-27, § 53 att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Louise Branting (c) och Christina Frisk (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) med instämmande av Kristian Krassman (s), Elisabeth björk och Olle Jansson (s)
- bifall till motionen.

Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v), Lotta Lindblad-Söderman (m), Britt Wennerfors (m) och Göran Pettersson (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________ 

Expedieras till: Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden 

KF § 100 Dnr KS 06-247 299

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lena Svenonius (s) om Marum 2:5, Björkö-Arholma (Hembygdsgården)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lena Svenonius (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-03-27, § 80 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Marum 2:5, Björkö-Arholma (Hembygdsgården).

”Interpellation etc…….” Bilaga § 100.

__________

KF § 101 Dnr KS 06-248 701

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Olle Jansson (s) om deltagande i Piteå kommuns upprop om nej till organiserad prostitution under fotbolls-VM

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Olle Jansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-03-27, § 81 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om deltagande i Piteå kommuns upprop om nej till organiserad prostitution under fotbolls-VM

”Interpellation etc…….” Bilaga § 101.

__________


KF § 102 Dnr KS 06-250 823

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från Anders Fransson (s) ang elljusspåret i Vigelsjö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Anders Fransson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-03-27, § 82 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående elljusspåret i Vigelsjö.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 102.

____________KF § 103 Dnr KS 05-742 212

Godkännande av Idéprogram för kv Förrådet m fl

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till idéprogram för kv Förrådet m fl som underlag för fort- satt detaljplanering av området samt

att uppdra till byggnadsnämnden att påbörja en detaljplan för området längs Industrigatan. 


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog Utvecklingsplanen för Norrtälje stad 2004-03-29. I utvecklingsplanen finns åtgärdsförslaget att utveckla området vid Baldersgatan som innerstad med de riktlinjer som följer trädgårdsstadens principer.

Ledningskontoret har anlitat K B Thorin Arkitektkontor för att göra ett idé- och kvalitetsprogram inför detaljplanearbetet för området. Inriktningen har varit att man ska kunna etappindela och bygga ut allteftersom fastighetsägarna anser det är möjligt.

Kvalitetsprogrammet har varit på remiss till nämnderna för synpunkter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-09 gjort en sammanfattning av inkomna yttranden över programmet. 

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att god¬känna förslag till idéprogram för kv Förrådet m fl som underlag för forsatt detaljplanering av området, att överlämna programmet till kommunfullmäktige för godkännande som underlag för fortsatt detaljplanering samt att uppdra till byggnadsnämnden att påbörja en detaljplan för området längs Industrigatan.

forts

KF § 103 forts

Politisk beredning

Au 16/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-16, § 91 föreslagit enligt lednings¬kontorets skrivelse 2006-03-09.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 81 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________

Expedieras till: Byggnadsnämnden
PlaneringschefenKF § 104 Dnr KS 06-121 757

Antagande av taxa för barn och ungdomars vistelse i kontaktfamilj

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta en taxa för barn och ungdomars vistelse i kontaktfamilj efter beslut enligt socialtjänstlagen till 80 kronor per heldag och 40 kronor för halvdag,

att avgifterna justeras vid varje årsskifte utifrån den procentuella förändringen av prisbasbeloppet samt

att taxan skall gälla från och med 2006-06-01.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kontaktfamilj är en frivillig åtgärd och beslutas enligt socialtjänstlagen. Insatsen är inte professionell utan bedrivs mer som en ideell verksamhet av lekmän.

Norrtäljes socialtjänst hade 2005-11-30 totalt ca 96 barn och ungdomar med biståndet kontaktfamilj. Kostnaden för kontaktpersoner/familjer är ca 4,8 milj. kr. I den summan ingår både kontaktpersoner och –familjer. Kostnaden för kontaktfamiljer är den största posten, antalet kontaktpersoner är endast 18 st.

Kommunen har inte rätt att ta ut en avgift för stöd- och hjälpinsatser som är av behandlande karaktär. Däremot har kommunen rätt att enligt 8 kap 2 § SoL ta ut en skälig avgift för andra stöd och hjälpinsatser. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnad.

forts

KF § 104 forts

Socialnämnden har vid sammanträde 2006-02-09, § 49 föreslagit kommunfull¬mäktige besluta att anta en avgift för omkostnader med 80 kronor för heldag motsvarande 0,2 % av prisbasbeloppet och 40 kronor för halvdag motsvarande 0,1 % av prisbasbeloppet för barn och ungdomar som vistas i kontakt¬familjer efter beslut enligt SoL, att avgiften justeras vid varje årsskifte utifrån aktuella prisbasbelopp.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-10 tillstyrkt förslaget men föreslår att kopplingen 0,2 respektive 0,1 % av prisbasbeloppet borttages från besluts¬satsen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige be¬sluta att anta en taxa för barn och ungdomars vistelse i kontaktfamilj efter beslut enligt socialtjänstlagen till 80 kronor per heldag och 40 kronor för halvdag, att avgifterna justeras vid varje årsskifte utifrån den procentuella förändringen av prisbasbeloppet samt att taxan skall gälla från och med 2006-06-01.

Politisk beredning

Au 23/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-23, § 96 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-10. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade avslag.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 82 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag

Beslutande sammanträde

Kf 24/4 Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Bodil Henriksson (s) och Mats Dannewitz-Linder
- avslag på kommunstyrelsens förslag. forts


KF § 104 forts

Ulla Engdahl (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________Expedieras till: Socialnämnden


KF § 105 Dnr KS 06-148 805

Upphävande av bidragsregler inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att upphäva bidragsregler för ideella föreningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, antagna 1995-08-28, § 161, 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden inarbeta inriktning för föreningsbidrag i sin budget- och verksamhetsplan samt att vid behov anta tillämpningsföreskrifter för bidragsverksamheten. 


Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 28 augusti 1995, § 161 bl a beslutat att anta av kultur- och fritidsnämnden reviderat förslag till nya bidragsregler för ideella föreningar inom nämndens ansvarsområde, samt att ge kultur- och fritid¬nämnden rätt att justera bidragsnivåerna i det fall kommunfullmäktige beslutar om minskade anslag till föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden har den 9 februari 2006, § 12, bl a beslutat i samband med att nämnden antog sin verksamhetsplan för år 2006-2008, att föreslå kommunfullmäktige revidera de av kommunfullmäktige antagna bidragsreglerna vad avser innehåll som går utöver deras delegation att justera bidragsnivåerna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-22 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva bidragsregler för ideella föreningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, antagna 1995-08-28, § 161, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden inarbeta inriktning för föreningsbidrag i sin budget- och verksamhetsplan samt att vid behov anta tillämpningsföreskrifter för bidragsverksamheten.

forts

KF § 105 forts

Politisk beredning

Au 2/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 73 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-22.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-09, § 52 att ärendet skulle utgå.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 83 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________
Expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden 

KF § 106 Dnr KS 05-311 253

Tilläggsavtal till köpekontrakt ang försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av Phaeton 10

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna tillägg nr 1 till köpekontrakt angående försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av fastigheten Phaeton 10 till CF Projekt, Norrtälje AB.


Bakgrund

Kommunfullmäktige godkände 2005-06-20 ett villkorat köpekontrakt enligt vilket kommunen säljer fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av fastigheten Phaeton 10 till CF Projekt, Norrtäljeån AB (dotterbolag till Centrumfastigheter AB). Köpeskillingen är 3.600.000 kronor för fastigheten Norrtälje Phaeton 7 respektive 2.600.000 kronor för området av fastigheten Norrtälje Phaeton 10.

Köpekontraktet tecknades med anledning av att bolaget framtagit ett idéförslag, daterat 2004-10-06, gällande exploatering av fastigheterna Norrtälje Phaeton 7,9 och 10 med bostäder och affärslokaler. Fastigheten Norrtälje Phaeton 9 ägs av bolaget. Den planerade bebyggelsen omfattar dels ett bostads- och
affärshus mot Tullportsgatan dels tre fristående gavelställda tvåvåningshus mot Norrtäljeån.

Köpekontraktet är villkorat av att dels program för genomförande av exploa¬teringen framtas av bolaget på egen bekostnad som godkänns av byggnads¬nämnden och dels exploateringsavtal tecknas mellan parterna senast 2 år efter det att kommunfullmäktiges beslut om godkännande av köpekontraktet vunnit laga kraft,. Kommunfullmäktiges beslut vann laga kraft 2005-07-15, varför villkoren skall vara uppfyllda senast 2007-07-15. 

I samband med prövningen av exploateringsprojektet har framkommit ett förslag om att i planerat gatuhus mot Tullportsgatan uppföra affärslokaler för Åhléns i två plan.
forts

KF § 106 forts

För att möjliggöra genomförandet av ett sådant delprojekt med planerad byggstart i september 2006, behöver köpekontraktet fullföljas gällande fastigheten Norrtälje Phaeton 7 innan program till detaljplan föreligger och exploateringsavtal kan tecknas. Med anledning av detta föreslås att köpe¬kontraktet ändras så att tillträde till fastigheten Norrtälje Phaeton 7 kan ske 2006-07-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-21 redovisat förslaget till tilläggs¬avtal. Tilläggsavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige godkänner avtalet senast 2006-04-30 genom beslut som vinner laga kraft samt att byggnads¬nämnden lämnar bygglov för Åhlénsvaruhuset senast 2006-05-30.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommun¬fullmäktige besluta att godkänna tillägg nr 1 till köpekontrakt angående försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av fastigheten Phaeton 10 till CF Projekt, Norrtälje AB.

Politisk beredning

Au 23/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-23, § 101 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-21.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 84 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
__________


Expedieras till: Byggnadsnämnden
Mark- och exploateringsenheten 


KF § 107 Dnr KS 06-243 042

Ombudgetering av investeringsanslag 2005-2006 avseende inventarier, utrustning m m

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 5 574 tkr enligt i ledningskontorets skrivelse 2006-02-10 redovisad uppställning,

att finansiering görs med eget kapital.


Bakgrund

Under år 2005 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats, vid årets slut har inte en del varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2006 års investeringsbudget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-10 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 5 574 tkr enligt redovisad uppställning, att finansiering görs med eget kapital.

Kommunstyrelsen 4835 tkr
Ombudgetering av ej förbrukat budgetanslag avseende Räfsnäs
replipunkt 414 tkr

Räddningstjänst
Alarm-Kommunikationsutrustning 162 tkr
Räddningstjänstutrustning 518 tkr
Brandfordon 3647 tkr
Reservkraft 94 tkr

forts

KF § 107 forts

Kultur- och fritidsnämnd 672 tkr
Svanberga badplats utbyggnad 161 tkr
Sent marklov. Arbetsinsats kräver is.
IP Norrtälje, upprustning 
Pågår och slutförs under januari 2006 100 tkr
Gisens badplats, upprustning
Pågår och färdigställs under april 2006 100 tkr
Vigelsjö gård, fasadarbeten
Senarelagt till 2006 90 tkr
Banvallar
Pågående arbete 106 tkr
Societetspaviljongen
Återstående monterings- och elarbeten 11 tkr
Storholmen elsanering 95 tkr
Biblioteken, inventarier 9 tkr

Barn- och skolnämnd 67 tkr
Belysningsåtgärder på skolgprdar 14 tkr
Ny utrustning till Frötuna skola 25 tkr
Utrustning till förvaltningskontoret Diamanten 28 tkr

Politisk beredning

Au 28/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 106 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-10.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 85 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
_________

Expedieras till: Ekonomichefen och budgetchefen

KF § 108 Dnr KS 04-253 001

Anslag för etablering av kontaktcenter i Norrtälje kommun 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att för etablering av kontaktcenter i Norrtälje kommun 2006 bevilja kommunstyrelsen anslag på driftbudgeten med 380 tkr och på investeringsbudgeten med 150 tkr,

att finansiering sker genom ianspråktagande av 380 tkr från eget kapital och 150 tkr av egna medel.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 30 december 2002, § 313 att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder och bolag utveckla en kommunal kundtjänst. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 maj 2004, § 125. Några särskilda medel har inte avsatts för projektet, avsikten var att återkomma när projektet började ta form.

Servicekontoret har i skrivelse 2006-03-21 anhållit om anslag för kostnader i samband med etablering av kontaktcenter i Norrtälje kommun.

Enligt detta förslag uppgår kostnaderna för uppstarten till 380 tkr i driftskost¬nader och 150 tkr i investeringskostnader.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-16 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för etablering av kontaktcenter i Norrtälje kommun 2006 bevilja kommunstyrelsen anslag på driftbudgeten med 380 tkr och på investeringsbudgeten med 150 tkr, att finansiering sker genom ianspråktagande av 380 tkr från eget kapital och 150 tkr av egna medel.

forts


KF § 108 forts

Politisk beredning

Au 28/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 107 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-16.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 86 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_____________Expedieras till: Kundservicechefen
Ekonomichefen
Budgetchefen
KF § 109 Dnr KS 06-256 041

Budgetjustering 2006 för TioHundranämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ersättningen till den gemensamma nämnden för år 2006 utökas med 19 760 tkr,

att barn- och skolnämndens ram minskas med 1 393 tkr,

att utbildningsnämndens ram minskas med 72 tkr,

att finansiering för justering av internhyror med 2 245 tkr görs genom disposition ur kontot kostnadsökning lokaler,

att finansiering av resterande 16 050 tkr görs genom disposition av eget kapital,

att uppdra åt TioHundranämnden att till kommunstyrelsen lägga fram en plan över hur behovet inom särskilda boenden skall lösas.

att uppdra till kommunstyrelsen, i samband med andra delårsbokslutet samt i samverkan med Stockholms läns landsting och TioHundra, återkomma med en detaljerad rapport och vid behov förslag till åtgärder.

Reservation

Vänsterpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

TioHundranämnden har efter tidigare beslut beviljats ett bidrag från kommunen på 645 747 tkr.

Av olika skäl behöver detta bidrag korrigeras. forts


KF § 109 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-22 redovisat aktuella justeringar och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ersättningen till den gemensamma nämnden för år 2006 utökas med 19 760 tkr, att barn- och skolnämndens ram minskas med 1 393 tkr, att utbildnings¬nämndens ram minskas med 72 tkr, att finansiering för justering av internhyror med 2 245 tkr görs genom disposition ur kontot kostnadsökning lokaler, att finansiering av resterande 16 050 tkr görs genom disposition av eget kapital,
att uppdra åt TioHundranämnden att till kommunstyrelsen lägga fram en plan över hur behovet inom särskilda boenden skall lösas.

Politisk beredning

Au 28/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 112 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-22. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade att ersättningen skulle utökas med 28.800 tkr.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 87 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Kf 24/4 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: TioHundra har endast verkat drygt ett kvartal. Med tanke på osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att, i samband med andra delårsbokslutet samt i samverkan med Stockholms läns landsting och TioHundra, återkomma med en detaljerad rapport och vid behov förslag till åtgärder

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Mats Dannewitz-Linder (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag och Kjell Janssons (m) tilläggsyrkande

forts

KF § 109 forts

Bertil Karlsson (v)
- att ersättningen för år 2006 utökas med 23 mkr

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag med Kjell Janssons (m) tilläggsyrkande.

________
Expedieras till: Tiohundranämnden
Ekonomichefen
Budgetchefen KF § 110 Dnr KS 06-158 252

Ägardirektiv till Järnvägsparken HB angående förvärv av fastigheterna Förrådet 2,4,5,7,8

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att Järnvägsparken till kommunen överlåter fastigheterna Förrådet 2,4,5,7,8 till taxeringsvärde, totalt 870 tkr,

att kommunens finansiering av förvärvet 870 tkr sker genom egna medel.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Järnvägsparken HB, som ägs av kommunen (kommunen 99 % och Roslags¬bostäder 1 %), har successivt köpt in fastigheter i kvarteret Förrådet. Avsikten med förvärven har varit att säkerställa mark för senare exploatering.

I Utvecklingsplanen för Norrtälje stad ingår byggandet av en trädgårdsstad i kv Förrådet. För att påskynda processen att förverkliga trädgårdsstaden och därmed också bygga fler bostäder vore det en fördel att kommunen övertar fastigheterna i kv Förrådet från Järnvägsparken. Kommunen kommer i sin tur, efter genomförd detaljplanering, att vidareförsälja fastigheterna till någon exploatör.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-27 redovisat ärendet och föreslår
på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Järnvägsparken till kommunen överlåter fastigheterna Förrådet 2,4,5,7,8 till taxeringsvärde, totalt 870 tkr, att kommunens finansiering av förvärvet 870 tkr sker genom egna medel. Ledningskontoret föreslår vidare kommunstyrelsen besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att genomföra förvärven.
forts

KF § 110 forts

Politisk beredning

Au 28/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 116 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-27. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade att fastigheterna Förrådet 2,4,5,7,8 och fastigheten Midgård överförs till Roslagsbostäder. Görlafastigheten till Nihab och i övrigt föra över balansräkningen till Roslagsbostäder för att förstärka dess ekonomi.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 88 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag, samt för egen del beslutat att uppdra till ledningskontoret att genomföra förvärven. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- att fastigheterna Förrådet 2,4,5,7,8 och fastigheten Midgård överförs till Roslagsbostäder. Görlafastigheten till Nihab och i övrigt föra över balansräkningen till Roslagsbostäder för att förstärka dess ekonomi.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- att återremittera ärendet med följande tilläggsinstruktion: att lednings¬kontoret vid den vidare behandlingen strävar efter ett förslag som har som slutmål att det resulterande bostadsbeståndet till ungefär lika delar utgörs av hyresrätter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter.


Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremiss¬yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

forts

KF § 110 forts

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Bertil Karlssons (v) och Elisabeth Björks (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag

_________Expedieras till: Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB
Ekonomichefen
Mark- och exploateringsenheten.


KF § 111 Dnr KS 06-255 042

Begäran om ianspråktagande av medel från den så kallade va-fonden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tekniska nämnden får ianspråkta 4 550 tkr av tidigare överskott inom va-verksamheten för att utföra senarelagda underhållsåtgärder i Södersvik,

att finansiering sker med eget kapital den så kallade va-fonden.


Bakgrund

Tekniska nämnden har i samband med bokslutet för år 2005 begärt att fullmäktige anslår 4 550 tkr av tidigare överskott inom va-verksamheten för underhållsåtgärder i Södersvik.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-03-27 att då överskottet tillhör va-kollektivet och va-verksamheten i huvudsak inte ingår i balanskravet har ledningskontoret inget att invända mot tekniska kontorets begäran.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tekniska nämnden får ianspråkta 4 550 tkr av tidigare överskott inom va-verksamheten för att utföra senarelagda underhållsåtgärder i Södersvik, att finansiering sker med eget kapital den så kallade va-fonden.

Politisk beredning

Au 28/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 120 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-27.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 90 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag

forts

KF § 111 forts

Beslutande sammanträde

Kf 24/4 Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________Expedieras till: Tekniska nämnden
Ekonomichefen


_________

KF 112 Dnr KS 06-57 291

Begäran från Skärsta Friskola att förhyra Skärsta skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – under förutsättning att hyreskontrakt tecknas - bevilja barn- och skolnämnden ett tilläggsanslag för utökade kostnader om 360 tkr per termin för höstterminen 2006 respektive vårterminen 2007, totalt 720 tkr,

att kostnaderna finansieras med eget kapital. 


Bakgrund

Som ett led i sitt omstruktureringsarbete att anpassa lokalbeståndet till ett minskat elevantal, föreslog barn- och skolnämnden vid sitt sammanträde 2006-01-23 bl a att Skärsta skola skulle avvecklas som kommunal skola. Kommunfullmäktige fattade beslut 2006-02-13, § 12 i enlighet med barn- och skolnämndens förslag.

Skolverket har i beslut 2004-12-13 godkänt Skärsta skola som fristående grundskola, under förutsättning att verksamheten startar senast höstterminen 2006. Sedan godkännande fattades har friskolan bytt huvudman, vilket har godkänts av Skolverket.

Den nya huvudmannen Ingela Fors har i skrivelse 2006-01-30 begärt att få hyra Skärsta skola under sitt första verksamhetsår. Därefter kan det bli aktuellt med förvärv av fastigheten.

Barn- och skolförvaltningen och tekniska kontoret har yttrat sig i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-27 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta avstyrka begäran om förhyrning av Skärsta skola till friskola. 
forts

KF § 112 forts 
Om kommunstyrelsen beslutar att hyra ut Skärsta skola till friskola föreslås kommunstyrelsen besluta att hos kommunfullmäktige begära om tilläggsanslag till barn- och skolnämnden för utökade kostnader om 360 tkr per termin för höstterminen 2006 respektive vårterminen 2007, att uppdra åt barn- och skolnämnden att återkomma med förslag om lokalanpassning för det minskade elevantalet i Hallstaviksområdet inkl angränsande områden fr o m höstterminen 2007, att uppdra åt tekniska kontoret att teckna hyreskontrakt med Skärsta friskola under läsåret 2006/2007.

Politisk beredning

Au 28/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 110 behandlat ärendet. Kjell Jansson (m) och Hans Andersson (fp) yrkade avslag. Elisabeth Björk (s) och Bengt Ericsson (c) yrkade bifall.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 91 för egen del beslutat - under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar nedanstående tilläggsanslag – att bifalla begäran om förhyrning av Skärsta skola till friskola under läsåret 2006/2007, att uppdra åt tekniska kontoret att teckna hyreskontrakt med Skärsta friskola under läsåret 2006/2007, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas ledamöter reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) 
- enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg ”under förutsättning att hyreskontrakt tecknas”.

Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v) och Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag med Kjell Janssons (m) tilläggsyrkande.
________

Expedieras till: barn- och skolförvaltningen, tekniska kontoret
KF § 113 Dnr KS 05-845 003

Redovisning av nämndernas internkontroll 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2001-02-19, § 52 kommunens reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet. Varje nämnd skall enligt reglementet löpande eller i samband med bokslutet rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt också ske till kommunens revisorer.

Samtliga nämnder, utom omsorgsnämnden, har till ledningskontoret lämnat in rapport om internkontroll 2005, godkänt förvaltningschefens rapport samt följt sin upprättade plan för internkontrollen. 

Kommungemensamma granskningsområden för 2006 är internkontroll av verkställighet av beslut, kassarutiner samt uppföljning av åtgärder med anledning av resultat från internkontroll 2005.

Alla nämnder utom TioHundranämnden och byggnadsnämnden har till ledningskontoret inlämnat sin plan för internkontrollen 2006. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-27 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna. Ledningskontoret har vidare föreslagit kommun¬styrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsen återkomma med rapport om omsorgsnämndens internkontroll 2005, att uppdra till ledningskontoret att återkomma med sammanställning av nämndernas internkontrollplaner för 2006 inklusive anvisningar, att uppdra till lednings¬kontoret att återkomma med information om de helägda bolagens intern¬kontrollplaner för år 2006.
forts

KF 113 forts

Politisk beredning

Au 28/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-03-28, § 115 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-27.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 92 för egen del beslutat att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsen återkomma med rapport om omsorgsnämndens internkontroll 2005, att uppdra till lednings¬kontoret att återkomma med sammanställning av nämndernas internkontroll¬planer för 2006 inklusive anvisningar, att uppdra till ledningskontoret att återkomma med information om de helägda bolagens internkontrollplaner för år 2006, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

Expedieras till: Samtliga nämnder
LedningskontoretKF § 114 Dnr KS 05-781 512

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) om trafiksäkerheten vid Trästabron 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 89 föreslagit kommun¬fullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen genom dess lednings¬kontor att föra in åtgärderna på prioriteringslistan med prioritet 3, att uppdra till kommun¬styrelsen genom dess ledningskontor att bevaka att ärendet tas upp vid lämpligt möte med Vägverket under år 2006 samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.
- - - - - -- - - - - - - - - - - 


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-11-28, § 246. I motionen föreslås att kommunledningen vid återkommande träffar med Vägverket aktualiserar och får åtgärdat 
- den obefintliga belysningen vid Trästa bro, 
- den bristande trafiksäkerheten av väganslutningarna på östra och västra sidan av bron.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-02-10 att enligt kommunens översiktsplan skall kommunen fortlöpande ha en uppdaterad prioriteringslista gällande angelägna investeringsobjekt i transportinfrastrukturen som är godkänd av kommunstyrelsen.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontor att föra in åtgärderna på prioriteringslistan med prioritet 3,
forts

KF § 114 forts

att uppdra till ledningskontor att bevaka att ärendet tas upp vid lämpligt möte med Vägverket under år 2006 samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 16/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-16, § 92 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-10.

________


KF § 115 Dnr KS 06-330 822

Motion från Roland Larsson (s) med hemställan om prövning att samordna båtuppläggningsplats och campingplats

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden för beredningen


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) lämnar in följande motion med hemställan om prövning att samordna båtuppläggningsplats och campingplats.

”Motion etc………..” Bilaga § 115

___________


Expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnadsnämnden 

KF § 116 Dnr KS 06-331 315

Motion från Holger Forsberg (s) om parkeringssituationen i Rimbos centrala delar

Beslut

att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Holger Forsberg (s) lämnar in följande motion om parkeringssituationen i Rimbos centrala delar.

”Motion etc………” Bilaga § 116.

___________Expedieras till: Tekniska nämnden


KF § 117 Dnr KS 06-332 456

Motion från Holger Forsberg (s) om återvinningscontainrar på Järnvägstorget i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Holger Forsberg (s) lämnar in följande motion om återvinningscontainrar på Järnvägstorget i Rimbo.

”Rimbo etc………” Bilaga § 117.

__________
Expedieras till: Tekniska nämnden 

KF § 118 Dnr KS 06-291 711

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) till barn- och skolnämndens ordförande om barn med språkstörningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om barn med språk¬störningar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 118.

___________
Expedieras till: Barn- och skolnämndens ordförande
Barn- och skolkontoret 

KF § 119 Dnr KS 06-292 603

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) till barn- och skolnämndens ordförande om planerad Freinet grundskola i gamla Brännässkolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om planerad Freinet grundskola i gamla Brännässkolan.

”Interpellation etc………” Bilaga § 119.

________

Expedieras till: Barn- och skolnämndens ordförande
Barn- och skolkontoret 

KF § 120 Dnr KS 06-333 312

Fråga från Ethel Söderman-Sandin (s) till kommunstyrelsens ordförande om gång- och cykelväg mellan Larshamn och Köpmanholms skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Ethel Söderman-Sandin (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om gång- och cykelväg mellan Larshamn och Köpmanholms skola.

”Fråga etc…….” Bilaga § 120.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Den ligger med i vägverkets objektslista som en prioritet 2 och de kan idag inte säga när den kommer att utföras.”

Ethel Söderman-Sandin (s) tackar för svaret.

__________


KF § 121 KS 06-42 102

Val av ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning, KSL

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning, KSL välja

Olle Jansson (s)
Pl 6800
762 96 Rånäs

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2006-02-13, § 45 beviljat Håkan Jonsson (s) entledigande från uppdrag som ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning, KSL. 

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

__________

Expedieras:
Olle Jansson
KSL
Registret


KF 122 Dnr KS 06-301 102

Bengt Strandberg (m), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Bengt Strandberg (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Bengt Strandberg (m) avsäger sig i skrivelse 2006-04-13 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

_________
Expedieras till: Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Bengt Strandberg
Löner
Offset
Registret 

KF 123 Dnr KS 06-301 102

Bengt Strandberg (m), avsägelse av uppdrag som ledamot tillika ordförande i demokrati- och förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Bengt Strandberg (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Bengt Strandberg (m) avsäger sig i skrivelse 2006-04-13 uppdrag som ledamot tillika ordförande i demokrati- och förtroendemannakommittén

_________
Expedieras till: Demokrati- och förtroendemannakommittén
Bengt Strandberg
Löner
Offset
Registret 

KF § 124 KS 06-42 102

Val av ledamot tillika ordförande i demokrati- och förtroendemanna-kommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot tillika ordförande i demokrati- och förtroendemannakommittén välja

Britt Wennerfors (m)
Norra Råda 8750
761 74 Norrtälje


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Bengt Strandberg (m) begärt entledigande från uppdrag som ledamot tillika ordförande i demokrati- och förtroendemannakommittén.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

___________Expedieras till: Demokrati- och förtroendemannakommittén
Britt Wennerfors
Löner
Offset
Registret 

KF § 125 Dnr KS 06-301 102

Bengt Strandberg (m), avsägelse av uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Bengt Strandberg (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Bengt Strandberg (m) avsäger sig i skrivelse 2006-04-13 uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden.

_________Expedieras till: Bengt Strandberg
Byggnadsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 126 Dnr KS 06-302 102

Ingvar Jacobsson (m), avsägelse av uppdrag som ersättare i tiohundra-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ingvar Jacobsson (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Ingvar Jacobsson (m) avsäger sig i skrivelse 2006-04-17 uppdrag som ersättare i tiohundranämnden.

____________Expedieras till: TioHundranämnden
Ingvar Jacobsson
Löner
Offset
Registret 

KF § 127 Dnr KS 06-42 102

Val av ersättare i tiohundranämnden för moderata samlingspartiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare i tiohundranämnden välja

Tomas Ronquist
Nogård 1
761 75 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Ingvar Jacobsson (m) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i tiohundranämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

__________
Expedieras till: TioHundranämnden
Tomas Ronquist
Löner
Offset
Registret 

KF § 128 Dnr KS 06-308 102

Kajsa Hansson (c), avsägelse av uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i tiohundranämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Kajsa Hansson (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Kajsa Hansson (c) har i skrivelse 2006-04-17 avsagt sig uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i tiohundranämnden.

_________
Expedieras till: TioHundranämnden
Kajsa Hansson
Löner
Offset
Registret 

KF § 129 Dnr KS 06-42 102

Val av ny ledamot för centerpartiet tillika vice ordförande i tiohundra-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot tillika vice ordförande i tiohundranämnden välja

Gösta Colliander (c)
Villagatan 6
761 40 Norrtälje


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Kajsa Hansson (c) entledigande från uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i tiohundra-nämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag. 

__________

Expedieras till: TioHundranämnden
Gösta Colliander
Löner
Offset
Registret 

KF § 130 Dnr KS 06-310 102

Iréne Humble (fp), avsägelse av uppdrag som ledamot i tiohundra-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Iréne Humble (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Iréne Humble (fp) har i skrivelse 2006-04-22 avsagt sig uppdrag som ledamot i tiohundranämnden.

___________
Expedieras till: TioHundranämnden
Iréne Humble
Löner
Offset
Registret


KF § 131 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot för folkpartiet i tiohundranämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i tiohundranämnden välja

Hans Andersson (fp)
Södertjära Pl 1920
762 92 Rimbo


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Iréne Humble (fp) begärt entledigande från uppdrag som ledamot i tiohundranämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

___________

Expedieras till: TioHundranämnden
Hans Andersson
Löner
Offset
Registret 

KF § 132 Dnr KS 06-317 102

Alf Werlinder (kd), avsägelse av uppdrag som ersättare i tiohundra-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Alf Werlinder (kd) begärt entledigande.


Bakgrund

Alf Werlinder (kd) avsäger sig i skrivelse 2006-04-18 uppdrag som ersättare i tiohundranämnden.

____________

Expedieras till: TioHundranämnden
Alf Werlinder
Löner
Offset
Registret 

KF § 133 Dnr KS 06-42

Val av ersättare för kristdemokraterna i tiohundranämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i tiohundranämnden välja

Eva Egserius (kd)
Spillersboda 2422
761 92 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Alf Werlinder (kd) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i tiohundranämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

__________Expedieras till: TioHundranämnden
Eva Egserius
Löner
Offset
Registret 

KF § 134 Dnr KS 06-311 102

Lars Bäck (s), avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lars Bäck (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Lars Bäck (s) avsäger sig i skrivelse 2006-04-13 uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

__________

Expedieras till: Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Lars Bäck
Löner
Offset
Registret 

KF § 135 Dnr KS 06-329

Anders Fransson (s), avsägelse av uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Anders Fransson (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Anders Fransson (s) avsäger sig i skrivelse 2006-04-21 uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

_________Expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden
Anders Fransson
Löner
Offset
Registret 

Kf § 136 Dnr KS 06-336 102

Sune Alm (s), avsägelse av uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i demokrati- och förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Sune Alm (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Sune Alm (s) avsäger sig i skrivelse 2006-04-24 uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i demokrati- och förtroendemannakommittén.

___________
Expedieras till: Demokrati- och förtroendemannakommittén
Sune Alm
Löner
Offset
Registret


KF § 137 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 06-171 042
Budgetutfallsprognos nr 2, 2006 för Norrtälje kommun

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2006-04-06.

Sveriges kommuner och landstings skrift ”Ett aktivt liv som senior”

Sveriges kommuner och landstings skrift ”Samverkan inom ungdoms¬vården”

Räddningsverkets och Sveriges kommuner och landstings skrift ”Det goda seniorlivet”

Krisberedskapsmyndighetens skrivelse ang att bidragen upphör avseende kommunalteknisk försörjning

Dnr KS 03-175 430
Ledningskontoret ang Verksamhetsrapport för år 2005 i det lokala investeringsprogrammet för åren 1999-2006 (LIP1)

Dnr KS 06-166 430
Ledningskontoret ang Verksamhetsrapport för år 2005 för Llokala naturvårdsprojekt i Norrtäölje kommun (LNP1 och LNP2)

Dnr KS 06-168 753
Länsstyrelsens inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheten

Dnr KS 06-149 822
Häveröbygdens föreningsråds skrivelse: ”Sätt fart med vårt utom- och inomhusbad i Hallstavik

forts


KF § 137 forts

Dnr KS 05-717 532
Sammanträdesprotokoll från Waxholms stads kommunstyrelse ang Förstudie Roslagpilen – UNO
Dnr KS 05-97 001
Sammanträdesprotokoll från Stockholms läns landsting ang ändring i bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra AB m m

Protokoll från Järnvägsparkens styrelsemöte 2006-02-07

Roslagsbostäders kallelse till sammanträde 2006-03-07
Norrtälje Energis ” ” ” 2006-03-17
Norrtälje Energi Försäljnings AB ” 2006-03-17

________