Kf 060529
Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-22.20

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Ole Bonesmo (m) och Eva Pfister (s)

Justeringens Ledningskontoret 2006-06-02, kl 12.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 138-176
Christina Nilsson


Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson


Justerande ..................................................................................................................
Ole Bonesmo Eva Pfister

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-05-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-06-07 anslags nedtagande 2006-06-28 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 138

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Ole Bonesmo (m) och Eva Pfister (s) och att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 2 juni 2006,
kl 12.00.

_________


KF § 139

Allmänhetens frågestund

Anders Svensson ställer fråga om Brännässkolan och Musikskolan.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) och barn- och skolnämndens vice ordförande Olle Jansson (s) svarar.

__________ KF § 140

Årsredovisning 2005 för de kommunala bolagen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningarna till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisningar för Norrtälje Kommunhus AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB och Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

Beslutande sammanträde

Norrtälje Kommunhus AB
Verkställande direktören Mats Törnquist informerar om årsredovisning 2005 för Norrtälje Kommunhus AB.
Bodil Henriksson (s) yttrar sig.

Roslagsbostäder AB
Verkställande direktören Anders Hermanson informerar om årsredovisning 2005 för Roslagsbostäder AB.
Bertil Karlsson (v) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB
Verkställande direktören Christer Stighäll informerar om årsredovisning 2005 för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB.

Norrtälje Energi AB, NEAB
Verkställande direktören Alf Nyström informerar om årsredovisning 2005 för Norrtälje Energi AB, NEAB.

Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB
Ingen muntlig information, eftersom verkställande direktören Carl-Erik Nordström ej är närvarande.
___________


KF § 141 Dnr KS 06-247 299

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lena Svenonius (s) om Marum 2:5, Björkö-Arholma (Hembygdsgården)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lena Svenonius (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-03-27, § 80 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Marum 2:5, Björkö-Arholma (Hembygdsgården).

”Interpellation etc…….” Bilaga § 141.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 141.

Lena Svenonius (s) yttrar sig.

__________

KF § 142 Dnr KS 06-248 701

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Olle Jansson (s) om deltagande i Piteå kommuns upprop om nej till organiserad prostitution under fotbolls-VM

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Olle Jansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-03-27, § 81 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om deltagande i Piteå kommuns upprop om nej till organiserad prostitution under fotbolls-VM

”Interpellation etc…….” Bilaga § 142.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 142. 

Olle Jansson (s) yttrar sig.

__________


KF § 143 Dnr KS 06-250 823

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från Anders Fransson (s) ang elljusspåret i Vigelsjö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga interpellationen till kommunfullmäktiges augustisammanträde.


Bakgrund

Anders Fransson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-03-27, § 82 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående elljusspåret i Vigelsjö.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 143.

____________KF § 144 Dnr KS 05-781 512

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) om trafiksäkerheten vid Trästabron 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess lednings¬kontor att föra in åtgärderna på prioriteringslistan med prioritet 3,

att uppdra till kommun¬styrelsen genom dess ledningskontor att bevaka att ärendet tas upp vid lämpligt möte med Vägverket under år 2006 samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-11-28, § 246. I motionen föreslås att kommunledningen vid återkommande träffar med Vägverket aktualiserar och får åtgärdat 
- den obefintliga belysningen vid Trästa bro, 
- den bristande trafiksäkerheten av väganslutningarna på östra och västra sidan av bron.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-02-10 att enligt kommunens översiktsplan skall kommunen fortlöpande ha en uppdaterad prioriteringslista gällande angelägna investeringsobjekt i transportinfrastrukturen som är godkänd av kommunstyrelsen.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontor att föra in åtgärderna på prioriteringslistan med prioritet 3,
att uppdra till ledningskontor att bevaka att ärendet tas upp vid lämpligt möte med Vägverket under år 2006 samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.
forts

KF § 144 forts

Politisk beredning

Au 16/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-16, § 92 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-10.

Ks 6/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-04-06, § 89 föreslagit kommun¬fullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen genom dess lednings¬kontor att föra in åtgärderna på prioriteringslistan med prioritet 3, att uppdra till kommun¬styrelsen genom dess ledningskontor att bevaka att ärendet tas upp vid lämpligt möte med Vägverket under år 2006 samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Kf 24/4 Kommunfullmäktige beslutande vid sammanträde 2006-04-24, § 114 att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Roine Wallin (fp) med instämmande av Roland Larsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________


Expedieras till: Planeringschefen 

KF § 145 Dnr KS 06-291 711

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) till barn- och skolnämndens ordförande om barn med språkstörningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-04-24, § 118 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om barn med språk¬störningar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 145 .

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Göran Pettersson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc.............” Bilaga § 145.

Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

___________


KF § 146 Dnr KS 06-292 603

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) till barn- och skolnämndens ordförande om planerad Freinet grundskola i gamla Brännässkolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-04-24, § 119 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om planerad Freinet grundskola i gamla Brännässkolan.

”Interpellation etc………” Bilaga § 146.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Göran Pettersson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 146.

Catarina Wahlgren (v), Olle Jansson (s), Bertil Karlsson (v), Lars-Erik Jansson (s) och Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

________
KF § 147 Dnr KS 05-106 105

Antagande av kommunikationspolicy

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till kommunikationspolicy för Norrtälje kommun, daterad 2006-03-28.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till kommunikationspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 februari 2005, § 69 beslutat att utsända förslaget på remiss till samtliga nämnder samt de helägda bolagen för synpunkter.

I de svar som inkommit framgår att remissinstanserna i stort sett är nöjda med förslaget till kommunikationspolicy. Ett fåtal har givit uttryck för att policyn har höga ambitionsnivåer kopplat till knappa resurser. Några instanser har givit uttryck för svåritheter att utse personer som kan samordna extern och intern kommunikation inom den egna organisationen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-03-21, att efter vissa redaktionella ändringar föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till kommunikationspolicy för Norrtälje kommun, daterad 2006-03-28.


forts


KF § 147 forts

Politisk beredning

Au 28/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 118 beslutat att ärendet skulle utgå.

Au 27/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-04-27, § 122 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-21.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-05-11, § 111 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- återremiss

Kjell Jansson (m)
- att ärendet skall avgöras idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Ärendet avgörs alltså idag.

__________


Expedieras till: samtliga nämnder, förvaltningar och bolag
KF § 148 Dnr KS 05-741 340

VA-policy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättad VA-policy för Norrtälje kommun att vara vägledande för nämnders och förvaltningars regelverk,

att uppdra till miljö- och hälsoskyddsnämnden revidera lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (antagna av kommunfullmäktige 1999-12-20, § 310), och återkomma till fullmäktige med förslag till beslut,

att uppmana övriga nämnder och förvaltningar revidera sina styrdokument så de överensstämmer med den antagna VA-policyn.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2005-11-24 föreslagit att föreliggande VA-policy för Norrtälje kommun godkänns och utsändes på remiss och därefter föreläggs kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2005-11-24 beslutat att godkänna föreslagen VA-policy och sända ut den på remiss till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Föreligger yttranden från tekniska nämnden och miljö- och hälsoskydds¬nämnden.

Föreligger reviderat förslag till VA-policy för Norrtälje kommun, inkommet 2006-05-08.
forts

KF § 148 forts

Politisk beredning

Au 27/4 Arbetsutskottet beslutade 2006-04-27 att ärendet utgår och tas upp på arbets¬utskottet den 4 maj 2006.

Au 4/5 Arbetsutskottet beslutade 2006-05-04, § 148 att ärendet utgår och behandlas på extra arbetsutskott före kommunstyrelsen den 11 maj 2006.

Au 11/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-11, § 151 för egen del beslutat revidera Va-policyn enligt följande yrkanden: Olle Jansson (s) – med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Kjell Jansson – att under Enskilda vattenanläggningar, näst sista meningen skall ”Boverket” strykas samt att under Enskilda avloppsanläggningar skall ”och” insättas i meningen … enbart fekalier och urin. Kjell Jansson (m) – rubriken Avlopp sid 2 skall ändras till Avlopp i kommunala verksamhetsområden. I övrigt enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-10.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-05-11, § 112 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Roland Larsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- återremiss

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag och att ärendet skall avgöras idag.
forts


KF § 148 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Ärendet skall således avgöras idag.

________Expedieras till: Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Informationsenheten

KF § 149 Dnr KS 06-334 045

Begäran från Norrtälje Energi – utökning av investeringsram för nytt kraftvärmeverk vid befintlig energicentral vid EC Arsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tillstyrka att Norrtälje Energi investerar i nytt kraftvärmeverk vid EC Arsta inom en investeringsram på 215 mkr, vilket innebär en utökning med 15 mkr i förhållande till tidigare beslut, 

att tillstyrka att upplåning sker upp till 215 mkr inom kommunens internbank.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt i december 2005 att tillstyrka att Norr¬tälje Energi investerar i nytt kraftvärmeverk vid EC Arsta inom en investeringsram på 200 mkr och att upplåning sker upp till 200 mkr inom kommunens internbank. 

En utredning som genomfördes av Norrtälje Energi inför beslut om investering 2005 visade att det är lönsamt att bygga en kraftvärme¬anläggning när den biobränslebaserade värmeproduktionen skall utökas.

Då Norrtälje Energi förra året begärde investeringsmedel var kostnaden för panna och maskin känd genom då gällande anbud, kostnaden för ackumulator var känd genom budgetoffert medan delkostnaden för mark och bygg var kalkylerad. På grund av den goda konjunktur som råder inom byggsektorn är kostnaden för mark och bygg nu högre än förutsett och bolaget har därför begärt en utökad investeringsram med 15 mkr.

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelse har fattat beslut i ärendet 2006-04-27.fortsKF § 149 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-20 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Norrtälje Energi investerar i nytt kraftvärmeverk vid EC Arsta inom en investeringsram på 215 mkr, vilket innebär en utökning med 15 mkr i förhållande till tidigare beslut, att tillstyrka att upplåning sker upp till 215 mkr inom kommunens internbank. 

Politisk beredning

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 140 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-20.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-05-11, § 113 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________Expedieras till: Norrtälje Energi AB
Ekonomi/internbankenKF § 150 Dnr KS 05-835 214

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Riddaren 1 och del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad

Beslut

Miljöpartiets ledamöter och ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till detaljplan för fastigheten Riddaren 1 och del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad.


Bakgrund

Fastigheten Riddaren 1 är bebyggd med tre byggnader som ansluter till varandra. Huvudbyggnaden (Stadshotellet) är från slutet av 1800-talet. Kontors- och butiksbyggnaden mot Lilla Brogatan är från sam¬ma tid men har kraftigt förvanskats av om- och tillbyggnader. Även huvudbyggnaden och parken har förvanskats av en tillbyggd veranda från 1980-talet men redan tidigare hade man rivit verandan från 1890-talet. Den tredje byggnaden är från 1940-talet. Den bygg¬des för Odd Fellows. I början av 1990-talet byggdes en ny entré till restaurangen.

Planens syfte
Syftet med planen är att ge fastighetens ägare möjlighet att bygga om de tre översta planen i stadshotellet och de två översta planen i huset mot Lilla Brogatan samt samtliga våningar i Odd Fellow huset till bostäder. Gatuplanet i Stadshotellet och huset mot Lilla Brogatan skall även i framtiden innehålla butiker, kontor och restaurang.

Planförslaget har varit ute för samråd tiden 6 oktober – 18 november 2005 samt utställt för granskning tiden 27 december 2005 – 24 januari 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-04-20, § 222 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detta till kommunfull¬mäk¬tige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.
forts

KF § 150 forts

Politisk beredning

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 138 föreslagit att anta förslag till detaljplan för fastigheten Riddaren 1 och del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-05-11, § 114 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m) begär tio minuters ajournering.

Yrkanden:

Torgny Åberg (c) med instämmande av Roland Larsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

Kjell Jansson (m) begär fem minuters ajournering.

Mats Dannewitz-Linder (mp) anmäler att miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare ej deltar i beslutet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________

Expedieras till: Länsstyrelsen
Byggnadsnämnden
Berörda sakägare 

KF § 151 Dnr KS 06-346 311

Investeringar 2006 – Inköp av pontonbro till evenemang i Societetsparken i Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 500 tkr för genom¬förande av föreslaget inköp av pontonbro till evenemang i Societets¬parken i Norrtälje, 

att finansiering av investeringen sker med egna medel, 

att uppdra till tekniska nämnden att genomföra inköp samt förvalta pontonbron, 

att tekniska nämndens budgetram utökas år 2006 med 110 tkr för utökade driftkostnader för de fasta anlägg¬ningarna, 

att finansiering sker med eget kapital, 

att uppdra till tekniska nämnden att utforma taxa för nyttjande av pontonbron.


Bakgrund

Årligen återkommande arrangemang som exempelvis Custom bike show och Amerikan car show är idag så stora att både Societets¬parken och norra hamnområdet tas i anspråk. Det är av stor betydelse för kommunen att få behålla dessa välkända arrangemang och förhoppningsvis även kunna möjliggöra fler arrangemang till området.

En pontonbro mellan norra och södra kajerna kan avlasta Roslags¬gatan- Hamnbron- Bergsgatan från trafikanter. Den gör det också möjligt att förlägga ”tyngre” evenemangsdelar till norra kajens hårdgjorda ytor.forts

KF § 151 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-26 på anförda skäl före¬slagit kom¬munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 500 tkr för genom¬förande av föreslaget inköp av pontonbro till evenemang i Societets¬parken i Norrtälje, att finansiering av investeringen sker med egna medel, att uppdra till tekniska nämnden att genomföra inköp samt förvalta pontonbron, att tekniska nämndens budgetram utökas år 2006 med 110 tkr för utökade driftkostnader för de fasta anlägg¬ningarna, att finansiering sker med eget kapital, att uppdra till tekniska nämnden att utforma taxa för nyttjande av pontonbron.

Politisk beredning

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 143 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-26.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-05-11, § 115 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Sjöblom (s) yttrar sig.

________


Expedieras till: Tekniska nämnden
Ekonomichefen 

KF § 152 Dnr KS 06-345 252

Ägardirektiv till Järnvägsparken HB angående försäljning av bolagets fastigheter Görla 9:6 och Midgård 1

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ge direktiv till Järnvägsparken HB att sälja fastigheten Görla 9:6 och Midgård 1 via fastighetsmäklare på den öppna marknaden under år 2006, 

att efter avslutade försäljningar av bolagets fastigheter avveck¬la handelsbolaget samt av handelsbolaget ägt aktiebolag.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2006-04-24 beslutat om ägardirektiv till Järnvägsparken HB att överlåta fastigheterna i kvarteret Förrådet till kommunen. De fastigheter som efter försäljningen återstår i bolaget utgörs av en industrifastighet i Görla samt fastigheten Midgård 1, vilken inrymmer såväl bostäder som lokaler, bl a är kommunens stadsbibliotek samt kultur- och fritidsförvaltningen hyresgäster.

Då Järnvägsparken är ett handelsbolag som till 99 % ägs direkt av kommunen och kommunen inte är skattepliktig uppkommer ingen skatt för kommunen på reavinsten. Roslagsbostäder AB som är den andra ägaren av bolaget kommer att få ta upp sin del (1%) till be¬skatt¬ning.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-25 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge direktiv till Järnvägsparken HB att sälja fastigheten Görla 9:6 och Midgård 1 via 
forts

KF § 152 forts

fastighetsmäklare på den öppna marknaden under år 2006, att efter avslutade försäljningar av bolagets fastigheter avveck¬la handelsbolaget samt av handelsbolaget ägt aktiebolag.

Politisk beredning

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 144 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-24. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade att fastigheten Midgård 1 överförs till Roslagsbostäder. Görla¬fastig¬heten till Nihab och i övrigt föra över balansräkningen till Roslag¬bostäder för att förstärka dess ekonomi samt att efter överlåtandet av bolagets fastig¬heter avveckla handelsbolaget samt av handelsbolaget ägt aktiebolag.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-05-11, § 116 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Olle Jansson (s) yrkade med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att fastigheten Midgård 1 överförs till Roslagsbostäder. Görlafastigheten till Nihab och i övrigt föra över balansräkningen till Roslagsbostäder för att förstärka dess ekonomi samt att efter överlåtandet av bolagets fastigheter avveckla handelsbolaget samt av handelsbolaget ägt aktiebolag. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Mats Dannewitz-Linder (mp)
- att fastigheten Midgård 1 överförs till Roslagsbostäder. Görlafastigheten till Nihab och i övrigt föra över balansräkningen till Roslagsbostäder för att förstärka dess ekonomi samt att efter överlåtandet av bolagets fastigheter avveckla handelsbolaget samt av handelsbolaget ägt aktiebolag.


forts


KF § 152 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

________
Expedieras till: Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB
Mark- och exploateringsenheten 

KF § 153 Dnr KS 06-252 311

Investering 2006 – Nybyggnad, del av Asplundsvägen i Bergshamra

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja investeringsanslag om 900 tkr för färdigställande av Asp¬lunds¬vägen i Bergshamra, 

att finansiering sker med inkomsterna från exploateringen.


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 1991 detaljplan för norra delen av Hästängen i Länna församling. Med anledning av den ökade efterfrågan på tomter i området behöver Asplundsvägen färdigställas så att kvarvarande tomter kan säljas. Tillskottet av tomter kommer att bli 21 st. Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2006-03-16, § 31.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-24 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsanslag om 900 tkr för färdigställande av Asp¬lunds¬vägen i Bergshamra, att finansiering sker med inkomsterna från exploateringen.

Politisk beredning

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 145 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-24.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-05-11, § 117 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

fortsKF § 153 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________


Expedieras till: Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten 

KF § 154 Dnr KS 06-28 312

Investering 2006, Gång- och cykelväg mellan Kärleksudden och Havspiren i Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 2 660 tkr för nybyggnad av gång- och cykelväg, strandpromenad och parkering mellan Kärleksudden och Havspiren, 

att finansiering sker med egna medel, 

att bevilja tekniska nämnden utökat driftanslag 2007 med 285 tkr för utökade driftkostnader, 

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslöt 2006-01-26 att hemställa hos tekniska nämn¬den att efter samråd med byggnadsnämnden påbörja ett investe¬ringsärende för utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Havspiren och Kärleksudden.

Tekniska nämnden har fattat beslut i ärendet 2006-03-16. Utöver gång- och cykelväg föreslås nybyggnad av strandpromenad och justering av kajmur vid f .d. kallbadhuset och en kompletterande allmän parkering för besökare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-27 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska 
nämnden investeringsanslag om 2 660 tkr för nybyggnad av gång- och cykelväg, strandpromenad och parkering mellan Kärleksudden och Havspiren, att finansiering sker med egna medel, att bevilja tekniska nämnden utökat 
driftanslag 2007 med 285 tkr för utökade driftkostnader, att finansiering sker med eget kapital. forts

KF § 154 forts

Politisk beredning

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 146 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-27. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade följande; att bifalla föreslaget investerings¬anslag om 2.660 tkr för nybyggnad av gång- och cykelväg, med den ändringen att gång- och cykel¬vägar skall anläggas i anslutning till skolfastigheter efter utförd prioritering.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-05-11, § 118 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________Expedieras till: Tekniska nämnden
Ekonomichefen


KF § 155 Dnr KS 06-343 111

Förslag till folkomröstning om trängselskatt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering enligt bilaga

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kommunstyrelsen har 2006-05-11, § 129 föreslagit kommunfullmäktige besluta att genomföra den av KSL rekommenderade folkomröstningen om trängselskatt, att kommunen i ett yttrande skall tillkännage riksdag och regering sin uppfattning om trängselskatter, att som ett led i beredningen av detta yttrande skall det i kommunen genomföras en folkomröstning den 17 september 2006 i anslutning till de allmänna valen, att uppdra till kommun¬styrelsen att anta och inge kommunens yttrande, som skall följa den mening som biträtts av flest röstande i folkomröstningen, att frågan som skall ställas vid folkomröstningen är den som KSLs styrelse beslutar skall rekommenderas,
att svarsalternativen skall var ”ja” respektive ”nej” på varsin röstsedel. Det skall dessutom finnas en blank röstsedel med texten ”blank röstsedel”,
att röstlängd och röstkort samordnas med röstlängden och röstkorten för det allmänna valet. att röstsedeln skall vara rosa med tre streck på varje långsida, i format A6, att eftersom folkomröstningen äger rum samma dag som det är allmänna val sammanfaller omröstningsdistrikten med valdistrikten i det allmänna valet, att röstningen skall, förutom genom personlig inställelse i röstningslokalen, kunna ske på det sätt som gäller för allmänna val, dock med det undantag att underlag för brevröstning från utlandet inte kommer att distribueras. Institutionsröstning sker, i enlighet med vad valnämnden närmare beslutar om, att röstsammanräkning skall ske i röstningslokalens på folkomröstningsdagen efter att sammanräkning av det allmänna valet har avslutats. Sammanräkningen skall i sin helhet vara avslutad senast torsdagen den 21 september 2006 forts


KF § 155 forts

att i övrigt fastställa de föreslagna föreskrifterna för folkomröstningen, och
att uppdra till valnämnden genomföra folkomröstningen, och att kostnaden för genomförandet får uppgå till högst 300.000 kr, att finansiering sker med eget kapital, att uppdra till valnämnden samråda med valmyndigheten om genomförandet av folkomröstningen, att uppdra till kommunstyrelsen utarbeta erforderligt informationsmaterial till en kostnad av högst 100 000 kronor.
att finansieringen sker med eget kapital, att valnämndens yttrandet i ärendet skall föreligga till kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2006
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Bakgrund

Kommunförbundet Stockholms län har vid sitt sammanträde 2006-04-04 initierat en fråga om eventuell folkomröstning om trängselskatt i Stockholms län. De fyra allianspartiernas gruppledare i riksdagen har i skrivelse till KSL 
betonat betydelsen och vikten av att också medborgarna i länet, förutom Stockholm, ges möjlighet att påverka frågan.

KSL:s styrelse beslutade att till KSLs medlemmar påtala värdet av att alla kommuner samtidigt, i anslutning till höstens val, genomför folkomröstningar om trängselskatten till vägledning för kommande beslut i regering och riksdag.

KSL har översänt förslag till kommun neutral skrivelse från ett ledningsorgan till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige samt förslag till föreskrifter för folkomröstning den 17 september 2006 om trängselskatt. Angående förslag på utformning av valsedlar pågår det politiska diskussioner till en enhetlig valsedel.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2006-05-11 överlämnat KSLs framställan utan eget ställningstagande. Frågan om Norrtälje kommun skall genomföra folk¬omröstning eller ej är ett politiskt ställningstagande som ledningskontoret inte har några synpunkter på.

forts


KF § 155 forts

Önskar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att genomföra en folkomröstning om trängselavgifter måste beslut fattas vid kommunfull¬mäktiges maj-sammanträde. Ett beslut att genomföra folkomröstningen kan då följa KSLs utarbetade förslag. Ledningskontoret anser det svårt att nu uppskatta kostnaden för att genomföra folkomröstningen. Vid 2006 års allmänna val skall röstning genomföras i 38 vallokaler, 11 röstningslokaler och 10 institutionsröstningslokaler, vilket innebär att valurnor och övrigt material måste inköpas. Kostnaderna för de kommuner som genomförde egna folkomröstningar i samband med valet om införande av euro, kan ej jämföras med den kostnad som uppstår vid de allmänna valen. Ledningskontoret anser dock att folkomröstningen bör kunna genomföras till en högsta kostnad av 300.000 kr. Valnämnden är det organ som skall besluta om vilka resurser som skall tillföras valnämnden för att genomföra denna folkomröstning på ett säkert sätt, så att det inte äventyrar säkerheten vid de allmänna valen. Valnämndens yttrande skall därför föreligga före kommunfullmäktiges 

Politisk beredning
Au 11/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-05-11, § 152 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-10.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2006-05-11, § 129 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparitets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde:

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Patrik Dahl (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att frågan som ska ställas vid folkomröstningen är Ja alternativt Nej till trängselskatt.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Betil Karlsson (v), Mats Dannewitz-Linder (mp), Holger Forsberg (s), Lars-Erik Jansson (s) och Roland Larsson (s)
- återremiss forts

Kf § 155 forts

Kjell Jansson (m)
- avslag på återremissyrkandet.

Göran Pettersson (m) och Olle Jansson (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för avslag på återremiss
Nej-röst för bifall till återremiss

Omröstningsresultat

Med 27 ja-röster, 30 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med bifogad motivering.

_________

KF § 156 Dnr KS 06-401 761

Motion från Kristian Krassman (s) om kartläggning av ungas spelberoende

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Kristian Krassman (s) lämnar in följande motion om kartläggning av ungas spelberoende.

”Motion etc……” Bilaga § 156.

_________


KF § 157 Dnr KS 06-402 259

Motion från Eva Pfister (s) om att bygga ett högt bostadshus i hamnen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) lämnar in följande motion om att bygga ett högt bostadshus i hamnen.

”Motion etc……….” Bilaga § 157.

________KF § 158 Dnr KS 06-403 442

Motion från Eva Pfister (s) om att kommunens arbetsplatser och skolor bör arbeta för att bli fria från parfym- och deodorantdofter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) lämnar in följande motion om att kommunens arbetsplatser och skolor bör arbeta för att bli fria från parfym- och deodorantdofter.

”Motion etc……….” Bilaga § 158.

___________


KF § 159 Dnr KS 06-419 012

Motion från Helena Ekekihl (mp) om elöverkänsligas rätt till ett tillgängligt samhälle

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Helena Ekekihl (mp) lämnar in följande motion om elöverkänsligas rätt till ett tillgängligt samhälle.

”Motion etc…….” Bilaga § 159.

_________KF § 160 Dnr KS 06-420 816

Motion från Bertil Karlsson (v) m.fl. om hur en filial till Ungdomens Hus skulle kunna komma till stånd i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) m.fl. lämnar in följande motion om hur en filial till Ungdomens Hus skulle kunna komma till stånd i Hallstavik.

”Motion etc……..” Bilaga § 160.

_________

KF § 161 Dnr KS 06-421 409

Motion från Bertil Karlsson (v) m.fl. om att förbättra miljön genom att köra med odubbade däck

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) m.fl. lämnar in följande motion om att förbättra miljön genom att köra med odubbade däck.


”Motion etc……..” Bilaga § 161.

__________


KF § 162 Dnr KS 06-404 237

Ställande och besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om den inaktuella informationstavlan vid infarten till Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den inaktuella informationstavlan vid infarten till Grisslehamn.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 162.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 162.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

________
KF § 163 Dnr KS 06-363 424

Interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande om avloppssituationen i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om avloppssituationen i Grisslehamn.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 163.

_________
Expedieras till: Tekniska nämndens ordförande
Tekniska kontoret 

KF § 164 Dnr KS 06-422 141

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande om målsättningen vad gäller förbättrat näringslivsklimat i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om målsättningen vad gäller förbättrat näringslivsklimat i kommunen.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 164.

__________

Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 165 Dnr KS 06-424 009

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande ang tagna beslut om bidrag till Folkets Hus i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående tagna beslut om bidrag till Folkets Hus i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 165.

_________


Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 166 Dnr KS 06-423 009

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till kultur- och fritidsnämndens ordförande ang respekt för fattade beslut gällande Folkets Hus i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktige godkännande följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande ang respekt för fattade beslut gällande Folkets Hus i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 166.

_________Expedieras till: Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Kultur- och fritidskontoret 

KF § 167 Dnr KS 06-405 012

Fråga från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om bostadspolitiken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om bostadspolitiken.

”Fråga etc………” Bilaga § 167

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) svar:

”Roslagsbostäder är dominerande på bostadsmarknaden och har en låneskuld på ca 821 mkr och det skulle innebära hyreshöjningar i befintligt bostads-bestånd och därför har vi inte deltagit i denna satsning.”

Roland Larsson (s) tackar för svaret.

________

KF § 168 Dnr KS 06-406 822

Fråga från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om utomhusbadet i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utomhusbadet i Hallstavik.

”Fråga etc……..” Bilaga § 168.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Jag har ingen orderrätt till stadsarkitektkontoret. Stadsarkitektkontoret skall slutföra en riskanalys.”

Roland Larsson (s) tackar för svaret.

_________KF § 169 Dnr KS 06-407 042

Fråga från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om redovisning hur TioHundras verksamhet kommer att påverka den kommunala budgeten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om redovisning hur TioHundras verksamhet kommer att påverka den kommunala budgeten.

”Fråga etc………” Bilaga § 169.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”På nästa kommunfullmäktigesammanträde behandlas delårsbokslutet och då kommer den ekonomiska situationen att diskuteras.”

Roland Larsson (s) tackar för svaret.

________ 
KF § 170 Dnr KS 06-364 424

Fråga från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om avloppssituationen i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om avloppssituationen i Grisslehamn.

”Fråga etc……..” Bilaga § 170.

_________
Expedieras till: Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
Miljö- och hälsoskyddskontoret 

KF § 171 Dnr KS 06-425 510

Fråga från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande om åtgärder för att stoppa streetracing vid Görla industriområde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om åtgärder för att stoppa streetracing vid Görla industriområde.

”Fråga etc………” Bilaga § 171.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Jag vet inte vilka åtgärder som vidtagits tidigare, men tänkter ta upp frågan med representanter från polisen på Brottsförebyggande rådet , BRÅ.”

________


KF § 172 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot i byggnadsnämnden 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i byggnadsnämnden välja nuvarande ersättaren 

Bo Hanson (m)
Villa Skarmsund 525
760 18 Yxlan

att till ersättare välja

Annette Tagesson (m)
Stabby 8600
761 74 Norrtälje 


Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2006-04-25, § 125 beviljat Bengt Strandberg entledigande från uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

________


Expedieras till: Byggnadsnämnden
De valda
Löner
Offset
Registret KF § 173 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till vice ordförande välja nuvarande ledamoten

Andreas Hofbauer (s)
Nybyn Pl 5766
762 92 Rimbo

att till ny ledamot välja nuvarande ersättaren

Ola Stenberg (s)
Rallarvägen 6
762 61 Rimbo

att till ny ersättare välja

Eva Sjöblom (s)

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2006-04-24, § 135 beviljat Anders Fransson (s) begärt entledigande som ledamot tillika vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.
________

Expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden
De valda
Offset
Löner
Registret 

KF § 174 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot tillika vice ordförande i demokrati- och förtroende-mannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot tillika vice ordförande välja nuvarande ersättaren 

Eva Pfister (s)
Gransätersgatan 4 C
761 32 Norrtälje 


Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2006-04-24, § 136 beviljat Sune Alm (s) begärt entledigande från uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i demokrati- och förtroendemannakommittén.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

________Expedieras till: Demokrati- och förtroendemannakommittén
Löner
Registret 

KF § 175 Dnr KS 06-350 102

Ann Lewerentz (m), avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ann Lewerentz (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Ann Lewerentz (m) avsäger sig i skrivelse 2006-05-02 uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

_________

Expedieras till: Ann Lewerentz
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Löner
Offset
Registret 

KF § 176

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 06-171 042
Budgetutfallsprognos nr 3 2006 för Norrtälje kommun

Dnr KS 06-42 102
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Britta Gunnarsson (fp),

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bengt Strandberg (m)

Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lars Bäck (s)

Protokoll från demokrati- och förtroendemannakommitténs sammanträde 2006-02-17 och 2006-04-12.

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2006-05-11.

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 2006:17, 
Sotnings¬index 2006,

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 2006:21, Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar m m

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 2006:22, Pensions¬nämndens beslut om förändring av pensionsbehållning, intjänad pension, kompletterande ålderspension och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA för åren 2006 och 2003 samt intjänad pension för åren 1998-2000.

Sveriges Kommuner och Landstings skrift Närvård i Sverige 2005

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets skrift ”Strategiska utmaningar”

Jordbruksdepartementets skrift ”Mat för idag och i morgon”
forts

KF § 176 forts

Domstolsverkets information om domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål

Centrum för folkhälsa; Rapport 2006:1 Hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002, Rapport 2006:2 Geografiska skillnader i hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002

Vägverkets underrättelse enligt 10 kap 12 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Pressmeddelande från Sveriges Pensionärsförbund; Fler möteslokaler till rimliga hyror

Pressmeddelande från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva; Brevlådor kan komma närmare på landsbygden

Dnr KS 06-265 111
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till affischering under valrörelsen 2006

Dnr KS 06-52 437
Stockholms tingsrätts dom gällande ansökan om tillstånd till muddring i vattenområdet, Hästnässundet

Mälardalsrådets protokoll, sammanträde med kulturutskottet 2006-02-17

Barnombudsmannens årsrapport 2006 ”Röster som räknas”

Dnr KS 06-314 112
Länsstyrelsens meddelande; Förrättande av vigsel och registrering av partnerskap blir ett gemensamt uppdrag

Sveriges kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:23, Vårpropositionen 2006

Miljörådets protokoll 2006-02-08

Styrelseprotokoll NIHAB, 2006-02-08

forts

KF § 176 forts

Kallelse till styrelsemöte, NIHAB 2006-04-05

Styrelseprotokoll Roslagsbostäder AB, 2006-03-07

Styrelseprotokoll Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB, 2006-02-24

Styrelseprotokoll Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB, 2006-03-17

Styrelseprotokoll Järnvägsparken, 2006-03-14

Styrelseprotokoll Norrtälje Kommunhus AB, 2006-03-16 och 2006-03-23

Smedsmora Konferensgård, information om hotellrum och konferenslokaler

________