Kf 060626


Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 18.00-21.05

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Hans Andersson (fp) och Allan Edehamn (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret fredagen den 30 juni 2006, kl 08.00.

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 177-201
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Hans Andersson Allan Edehamn

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-06-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-07-03 anslags nedtagande 2006-07-24

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 177

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Hans Andersson (fp) och Allan Edehamn (s) och att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 30 juni 2006,
kl 08.00.

_________
KF § 178

Information 

Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar delårsbokslut 1.

Johnny Karlson. ordförande i revisionen, överlämnar revisorernas granskning av delårsbokslutet.

Johnny Karlson informerar kommunfullmäktige om att revisionen kommer under år 2006 att inrikta sitt arbete inom följande områden:
- dialog med nämnder
- tiohundra
- kommunens konst
- el-upphandling
- intern hyresprissättning
- nämndernas budgetuppföljning och kontroll
- frånvaron i gymnasieskolan
- tjänsteresor, studieresor, sammanträdesresor och sammanträdestider
- elektroniska fakturor
- delårsbokslut
- bokslut

Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig.

__________KF § 179

Allmänhetens frågestund

Hans M Eriksson ställer fråga om utomhusbad i Hallstavik.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

__________KF § 180 Dnr KS 06-363 424

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande om avloppssituationen i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund 

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-05-29, § 163, följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om avloppssituationen i Grisslehamn.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 180.


Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 180.

Roland Larsson (s) och Lenneke Sundblom (s) yttrar sig.

__________


KF § 181 Dnr KS 06-422 141

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande om målsättningen vad gäller förbättrat näringslivsklimat i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund 

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-05-29, § 164, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om målsättningen vad gäller förbättrat näringslivsklimat i kommunen.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 181.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 181.

Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Ragnar Bergsten (s), Lars-Erik Jansson (s) och Nils Matsson (m) yttrar sig.

__________


KF § 182 Dnr KS 06-424 009

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande ang tagna beslut om bidrag till Folkets Hus i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2006.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-05-29, § 165, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående tagna beslut om bidrag till Folkets Hus i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 182.

_________
KF § 183 Dnr KS 06-423 009

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kultur- och fritidsnämndens ordförande ang respekt för fattade beslut gällande Folkets Hus i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2006.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktige godkännande vid sammanträde 2006-05-29, § 166, följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande ang respekt för fattade beslut gällande Folkets Hus i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 183.

_________

KF § 184 Dnr KS 06-364 424

Besvarande av fråga från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om avloppssituationen i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-05-29, § 170, följande fråga till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om avloppssituationen i Grisslehamn.

”Fråga etc……..” Bilaga § 184

Beslutande sammanträde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 184.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

___________


KF § 185 Dnr KS 05-419 622

Antagande av Kostpolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta Kostpolicy för Norrtälje kommun, samt

att uppdra till ledningskontoret göra redaktionella ändringar i policyn

Reservation
Miljöpartiets ledamöter till förmån för Mats Dannewitz-Linders (mp) yrkande.

Protokollsanteckning
Catarina Wahlgren (v) och Elisabeth Björk (s) antecknar till protokollet:
”Det är mycket bra att Norrtälje kommun nu får en kostpolicy. Förslaget till policy behandlar på ett utmärkt sätt matens betydelse för hälsan. Förslaget visar även på kostens sociala och pedagogiska perspektiv. Ett litet stycke i slutet behandlar Agenda 21 och miljöfrågorna.
En nära samarbetspartner för kommunen, Stockholms läns landsting, går i sin kostpolicy steget längre. Den policyn tar hänsyn till såväl hälso-, miljö- samt serviceaspekterna. ”Stockholms läns landsting ska tillhandahålla måltider som baseras på ekologiska framställningsmetoder samt energi- och resursuthållning i alla led.
Ät smart är resultatet av ett projekt som drivits av Centrum för Tillämpad Näringslära under flera år. Syftet har varit att hitta vägar att förändra livsmedelskonsumtionen för att ge både hälso- och miljövinster. Ät smart-modellen är en samling riktlinjer som vilar på tre grundpelare; bra proportioner i maten, miljöanpassad produktion och förbättrade/minskade transporter. Bra föreläsare och utbildningsmaterial finns att tillgå. 
Vår önskan är att mer av miljöhänsyn och de tankar som omfattas av S.M.A.R.T-modellen ska finnas med i det fortsatta kostarbetet i kommunen samt vid revideringen av kostpolicyn.”


fortsKF § 185 forts

Bakgrund

Jan E Johansson (s) har väckt en motion i kommunfullmäktige om att det skall utarbetas en matpolicy för Norrtälje kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2004-01-26, § 15 att uppdra till kommunstyrelsen i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun och därmed anse motionen vara besvarad.

Kommundirektören har uppdragit till en arbetsgrupp att utarbeta ett förslag till Kostpolicy för Norrtälje kommun.

Ledningskontoret har begärt in yttrande över Kostpolicyn från berörda nämnder. Arbetsgruppen har översänt en sammanställning med inkomna remissvar. Policyn har reviderats och överlämnats till kommunstyrelsen för beslut.

Föreligger reviderad Kostpolicy, inkommen i maj 2006.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-02 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till Matpolicy för Norrtälje kommun att gälla till och med den 31 december 2007 samt att därmed anse kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 januari 2004, § 15 vara slutfört. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 4 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-02.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2006-01-26, § 4 att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ändring av formuleringar i Kostpolicyn.

Arbetsutskottet beslutade 2006-05-18, § 156 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Konstpolicy för Norrtälje kommun.
forts

KF § 185 forts

Kommunstyrelsen har 2006-06-08, § 137 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Catarina Wahlgren (v), Bertil Karlsson (v) och Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande:
- sid 14, sista stycket, ”Produkter som är tomma på näring, men fyllda av fett, socker och kalorier skall helst inte förekomma utom med undantag av vissa speciella tillfällen.
- sid 17 miljöaspekter – Agenda 21 
”Måltidsverksamheterna skall i största möjliga utsträckning använda ekologiskt och lokalt producerade livsmedel”

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Mats Dannewitz-Linders (mp) tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena. 

_________Expedieras till: Samtliga nämnder
Ledningskontoret/informationsenheten 
KF § 186 Dnr KS 05-761 250

Begäran om investeringsanslag för nybyggnation av förskola vid Vätö skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 7 900 tkr för uppförande av förskola vid Vätö skola i enlighet med tekniska kontorets investeringsberedning 2006-04-21,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden framförde i september 2003 behovet av fler lokaler för att kunna bereda plats för ökande antal barn både inom grundskolan och förskoleverksamheten. En provisorisk lösning kom då till stånd i form av paviljonger. Ett förslag till lokaldisposition för det långsiktiga behovet av lokaler har nu tagits fram.

Tekniska nämnden och barn- och skolnämnden förväntas fatta beslut i ärendet den 18 respektive den 22 maj 2006. Nämndernas arbetsutskott har beslutat godkänna förslaget till investering.

Lokalsamordningsgruppen och lokalstyrgruppen har ställt sig bakom förslaget att ersätta nuvarande provisoriska lokaler med en permanent byggnad.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-11 lämnat en beskrivning av förslaget samt de ekonomiska konsekvenserna.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 7 900 tkr för 
uppförande av förskola vid Vätö skola i enlighet med tekniska kontorets investeringsberedning 2006-04-21, att finansiering sker med egna medel.
forts

KF § 186 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2006-05-18, 160 enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-11.

Kommunstyrelsen har 2006-06-08, § 138 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Göran Pettersson (m) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________

Expedieras till: Tekniska nämnden
Barn- och skolnämndenKF § 187 Dnr KS 05-691 214

Antagande av detaljplan för Älmsta 31:1, 31:5, 31:6 m fl i Väddö församling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta detaljplan för Älmsta 31:1, 31:5, 31:6 m fl i Väddö församling.


Bakgrund

Planområdet är beläget i Älmsta samhälle cirka 30 km nordost om Norrtälje. Planområdet ligger strax norr om Älmsta centrum och norr om väg 283 som är genomfart mot Grisslehamn och Singö. 

Planen upprättas för att pröva lämpligheten av att uppföra cirka 130 lägenheter i flerbostadshus och en restaurang på den halvö som kallas Rumpudden i Älmsta. Bebyggelsen ersätter den gamla trävaruhandeln och befintliga bostäder.

Planärendet har varit utsänt för samråd under tiden 10 november – 23 december 2005 samt utställt för granskning under tiden 21 februari – 14 mars 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-05-18, § 270 beslutat att godkänna den efter utställningen reviderade detaljplanen och överlämna denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-06-01, § 166.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-06-08, § 139 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Älmsta 31:1, 31:5, 31:6 m fl i Väddö församling.
forts

KF § 187 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

__________
Expedieras till: Länsstyrelsen
Byggnadsnämnden
Berörda sakägare


KF § 188 Dnr KS 06-435 001

Förslag till inrättande av ny nämnd samt upphörande av demokrati- och förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att demokrati- och förtroendemannakommittén upphör och att samtliga ledamöter och ersättare entledigas,

att inrätta en ny förtroendemannanämnd,

att anta upprättat reglemente för förtroendemannanämnden,

att bevilja nämnden 150.000 kr för att bedriva sin verksamhet 2006, 

att finansiering sker med eget kapital,

att nämnden tas upp på förteckning över kommunala uppdrag i ersättningsbestämmelserna (ERS) till vilkas innehavare utgår grundarvode samt

att inplacera den nya nämndens ordförande och vice ordförande i en årsarvodesklass i ersättningsbestämmelserna (ERS), ordföranden i grupp 4 och vice ordföranden i grupp 6,

att uppdra till den nyinrättade nämnden att återkomma med förslag till budget 2007.


Bakgrund

Kommunfullmäktige godkände en instruktion för demokratikommittén den 3 maj 2000, § 104 samt en instruktion för förtroendemannakommittén den 26 juni 2000, § 177. Kommunfullmäktige godkände en gemensam instruktion för demokrati- och förtroendemannakommittén den 15 december 2003, § 254. 

fortsKF § 188 forts

Beslutet innebar att dåvarande förtroendemannakommittén övertog de uppgifter som enligt fullmäktigebeslut våren 2003 skulle ha handlagts av en nyvald demokratikommitté. Förtroendemannakommittén inrättades första gången den 26 juni 2000. 

Kommitténs uppgift har bland annat varit att bereda ärenden som rör bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS), besluta om tolkning och tillämpning av samt medge undantag från dessa bestämmelser. I beredningsuppgiften ingår att fortlöpande se över och pröva behovet av ändringar i ersättningsbestämmelserna. Utgöra en kommunal pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av gällande pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Det har därefter framkommit att en kommitté underställd fullmäktige enligt kommunallagens bestämmelser inte kan fatta beslut utan endast bereda och lämna förslag till beslut.

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-30 till demokrati- och förtroendemannakommittén föreslagit att kommittén ombildas till en fullmäktigenämnd samt upprättat förslag till reglemente för förtroendemannanämnden. Ledningskontoret redovisar också den nya nämndens behov av medel för sin verksamhet år 2006. 

Ledningskontoret föreslår att den nya nämndens ordförande och vice ordförande bör inplaceras i en grupp för ett årsarvode. Denna inplacering bör föreslås av kommunstyrelsen.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2006-06-07 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-30 med tillägg av att-satsen att nämnden tas upp på förteckning över kommunala uppdrag i ersättningsbestämmelserna (ERS) till vilkas innehavare utgår grundarvode.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-06-08, § 185 och föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs förslag. Kjell Jansson yrkade tillägg av att-satserna att inrätta en ny förtroendemannanämnd, att uppdra till den nyinrättade nämnden att återkomma med förslag till budget för år 2007 
samt att ordföranden och vice ordföranden inplaceras i grupp 4 resp grupp 6 i ERS. forts

KF § 188 forts

Kommunstyrelsen har 2006-06-08, § 141 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Mats Dannewitz-Linder (mp), Britt Wennerfors (m), Bertil Karlsson (v) och Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________

Expedieras till: Ledningskontoret


KF § 189 Dnr KS 06-436 024

Antagande av bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bestämmelser om pension (PBF) och avgångsersättning för förtroendevalda gäller från och med 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 2006-06-26,

att bestämmelserna om visstidspension enligt PBF § 10 gäller kommunal- och oppositionsråd på heltid. Eventuellt rätt till visstidspension för uppdrag eller kombinationer av uppdrag som ges andra förtroendevalda än kommunal- och oppositionsråd på heltid skall beslutas av kommunfullmäktige i samband med att den förtroendevalda väljs till uppdraget, 

att PRF-KL upphör att gälla från och med 2006-06-26 för sådan förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämmelser,

att förtroendemannanämnden skall utgöra pensionsmyndighet för förtroendevalda, samt

att PBF § 10 mom 3 skall ha följande lydelse: ”Har den förtroendevalde förvärvsinkomst skall visstidspensionen minskas med 100% av sådan inkomst multiplicerad med tidsfaktorn”.


Bakgrund

Svenska kommunförbundet har sedan slutet av 1980-talet rekommenderat kommunerna tillämpning av ett normalpensionsreglemente benämnt PRF-KL. Norrtälje kommun har tillämpat detta reglemente sedan 1988. Kommunförbundet har därefter rekommenderat nya pensionsbestämmelser för tillämpning från och med 2003.

forts


KF § 189 forts

Förtroendemannakommittén har den 13 februari 2003, § 3 bland annat beslutat 
att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, skall gälla fr o m 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 2002-12-31, att PRF-KL upphör att gälla fr o m 2003-01-01 för sådan förtroendevald som omfattas av bestämmelserna i PBF, att från minskningen av visstidspension med inkomster enligt PBF, § 10 mom 3 undantas ett prisbasbelopp.

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-31 till demokrati- och förtroendemannakommittén på anförda skäl föreslagit att bestämmelser om pension (PBF) och avgångsersättning för förtroendevalda gäller från och med 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 2006-06-26,att bestämmelserna om visstidspension enligt PBF § 10 gäller kommunal- och oppositionråd på heltid. Eventuellt rätt till visstidspension för uppdrag eller kombinationer av uppdrag som ges andra förtroendevalda än kommunal- och oppositionsråd på heltid skall beslutas av kommunfullmäktige i samband med att den förtroendevalda väljs till uppdraget, att minskningen av visstidspension med inkomster enligt PBF § 10 mom 3 undantas ett prisbasbelopp, att PRF-KL upphör att gälla från och med 2006-06-26 för sådan förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämmelser, att förtroendemannanämnden skall utgöra pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2006-06-07 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-31.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-06-08, § 184. Kjell Jansson (m) yrkade avslag på tredje att-satsen ( att minskningen av visstidspension med inkomster enligt PBF § 10 mom 3 undantas ett prisbasbelopp.) Elisabeth Björk (s) , att tredje att-satsen skall vara kvar.

Kommunstyrelsen har 2006-06-08, § 140 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.forts

KF § 189 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande, att följande lydelse skall införas i PBF § 10 mom 3.
”Har den förtroendevalde förvärvsinkomst skall visstidspensionen minskas med 100% av sådan inkomst multiplicerad med tidsfaktorn”

Hans Andersson (fp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Kjell Janssons m.fl. tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla samtliga yrkanden.

__________

Expedieras till: PA/Lön

KF § 190 Dnr KS 06-312 024 

Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda, ERS

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta ersättningsbestämmelserna (ERS) enligt upprättat förslag.


Bakgrund

Efter uppkomna diskussioner har det framkommit behov av att förtydliga och klarlägga vad som gäller för förtroendevaldas pensionsbestämmelser. Som ett led i detta arbete har ersättningsbestämmelserna reviderats.

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-30 till demokrati- och förtroendemannakommittén föreslagit att ersättningsbestämmelserna revideras enligt följande:

Punkt 4G Pensionsförmåner skall utgå.

I övrigt sker vissa redaktionella ändringar vilka markeras i underlaget.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2006-06-07 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-31.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-06-08, § 141.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2006-06-08, § 142.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt Wennerfors (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag. forts

KF § 190 forts

Mats Dannewitz-Linder (mp) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

________


Expedieras till: PA/Lön
Ledningskontoret
Samtliga nämnder


KF § 191 Dnr KS 06-416 107

Ägardirektiv för TioHundra AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till ägardirektiv för TioHundra AB,

att rekommendera Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv för TioHundra AB,

att Norrtälje sjukhus ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård, innefattande akutmottagning dygnet runt, sju dagar i veckan,

Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning (se bilaga).

Samtliga partier uttalar att omsorgsverksamheten skall byggas ut och om till en volym och standard som uppfyller kommunens och tillsynsmyndigheternas mål och krav.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet uttalar att Tiohundra AB:s verksamhet är en del av den generella välfärden för vilken samhället bär huvudansvaret. 


Bakgrund

Ledningskontoret har tillsammans med ägarutskottet i Stockholms läns landsting arbetat fram förslag till ägardirektiv för TioHundra AB. Förslag till ägardirektiv har utarbetats gemensamt av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Förslaget har förankrats hos bolagets ledning.

Efter beslut i landstingsfullmäktige och fullmäktige i Norrtälje kommun svarar Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg för den fortsatta hanteringen av direktiven i sin egenskap av bolagets ägare.
fortsKF § 191 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-05-29 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för TioHundra AB samt att rekommendera Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv för TioHundra AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-01, § 174 beslutat att ärendet vilandeförklaras till extra arbetsutskott den 8 juni 2006. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-08, § 188 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-29 med Kjell Janssons tilläggsyrkande att Norrtälje sjukhus ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård, innefattande akumottagning dygnet runt, sju dagar i veckan, att ägardirektiven inte ska innehålla förbud mot att TioHundra AB ska kunna ta emot privatfinansierade patienter för planerad vård. Elisabeth Björk (s) yrkade avslag på tilläggsatt-satserna.

Kommunstyrelsen har 2006-06-08, § 143 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för TioHundra AB, att rekommendera Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv för TioHundra AB, att Norrtälje sjukhus ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård, innefattande akutmottagning dygnet runt, sju dagar i veckan, att ägardirektiven inte ska innehålla förbud mot att TioHundra AB ska kunna ta emot privatfinansierade patienter för planerad vård.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Bengt Ericsson (c) Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till de tre första att-satserna i kommunstyrelsens förslag och avslag på den fjärde att-satsen.
forts

KF § 191 forts

Lotta Lindblad-Söderman (m), Olle Jansson (s), Roland Larsson (s), Göran Pettersson (m), Hans Andersson (fp) och Berit Elisson (fp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Kjell Janssons (m) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Kjell Janssons (m) m.fl. yrkande. 

_________
KF § 192 Dnr KS 06-384 042

Delårsrapport 1 per april 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsrapport 1 per april månad,

att underskott 2 348 tkr avseende omsorgsnämnden 2005 balanseras i bokslutet för 2006,

att beslut om åtgärdsplan för att återställa tidigare underskott i bokslutet ska tas först i samband med delårsrapport 2,

att kultur- och fritidsnämndens förslag om borttagande av mål om en tydligare engagemangsprofil avslås,

att ianspråkta 500 tkr ur renhållningsfonden.


Bakgrund

Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram delårsrapport 1 per april. Underlag har lämnats från förvaltningarna och från bolagen.

Detta bokslut är det första sedan bildandet av den gemensamma nämnden och TioHundrabolaget. En del förändringar har därför skett i såväl resultaträkning som balansräkning i förhållande till föregående år som påverkar jämförelsen. Det återstår också ett steg som behandlas i särskilt ärende nämligen överlåtelse av vissa tillgångar och skulder till TioHundra AB.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-31 redovisat ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 1 per april månad, att underskott 2 348 tkr avseende omsorgsnämnden 2005 balanseras i bokslutet för 2006, 
forts

KF § 192 forts

att beslut om åtgärdsplan för att återställa tidigare underskott i bokslutet ska tas först i samband med delårsrapport 2, att kultur- och fritidsnämndens förslag om borttagande av mål om en tydligare engagemangsprofil avslås, att ianspråkta 500 tkr ur renhållningsfonden.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna delårsrapport avseende ledningskontoret, servicekontoret och räddningstjänsten, att mål angående uppdrag om översyn av internhyror tas bort, att uppdra till tekniska nämnden att i kommande delårsrapport redogöra för sina underhållsinsatser under året, att uppdra till barn- och skolnämnden att i kommande delårsrapport redovisa resultatet av fullmäktiges uppdrag om omstrukturering.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-08, § 178 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-31.

Kommunstyrelsen har 2006-06-08, § 145 för egen del beslutat och föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till: Revisorerna
Ledningskontoret/ekonomi
Samtliga nämnderKF § 193 Dnr KS 06-306 

Förslag till nya ansökningsavgifter för serveringstillstånd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till taxa för ansökningsavgifter för serveringstillstånd och 

att taxan skall gälla från och med den 1 augusti 2006.


Bakgrund

UNO:s samordningsgrupp gav vid sitt möte 2004-09-07 i uppdrag till kommunernas alkoholhandläggare att gemensamt genomföra en utredning kommuns avgiftsprincip, avgiftsbelopp för de olika tillstånden samt för tillsynen, självfinansieringsgrad, nuvarande målsättning med avgifternas storlek och självfinansieringsgraden.

För Norrtälje kommuns del antogs ny taxa för tillsyn att gälla från och med 2005-01-01 och denna får anses gälla ännu ett tag.

Socialkontoret har upprättat förslag till ny taxa för ansökningsavgifter vid serveringstillstånd och tillsynsavgifter vad gäller folköl och tobak.

Socialnämnden beslutade 2006-04-06, § 138 att föreslå kommunfullmäktige anta ny taxa för ansökningsavgifter vid serveringstillstånd m m att gälla från och med 2006-05-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-30 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för ansökningsavgifter för serveringstillstånd och att taxan skall gälla från och med den 1 augusti 2006.

forts

KF § 193 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2006-06-01, § 181 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 8 juni 2006.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-08, § 189 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-30.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-06-08, § 146 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________


Expedieras till: SocialnämndenKF § 194 Dnr KS 06-464 311

Motion från Allan Edehamn (s) och Maija Kohtanen (s) om trottoarer i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Allan Edehamn (s) och Maija Kohtanen lämnar in följande motion om trottoarer i Hallstavik.

”Motion etc……….” Bilaga § 194

_________Expedieras till: Tekniska nämnden 

KF § 195 Dnr KS 06-463 534

Fråga från Jan Lindegren (s) till kommunstyrelsens ordförande om bredbandsförbindelse till Herräng

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Jan Lindegren (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga om bredbandsförbindelse till Herräng.

”Fråga etc……..” Bilaga § 195.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) svar:
”Vid årsskiftet 06/07.”

Jan Lindegren (s) tackar för svaret.

_________


KF § 196 Dnr KS 06-471 290

Fråga från Catarina Wahlgren (v) till kommunstyrelsens ordförande om ersättningslokaler till Blåklintens förskola under renoveringstiden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om ersättningslokaler till Blåklintens förskola under renoveringstiden.

”Fråga etc…….” Bilaga § 196.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Vi hyr lokalen av Roslagsbostäder och har tre år kvar på hyresavtalet. Vi avvaktar en rapport från Roslagsbostäder vilka åtgärder de tänker göra.”

__________


KF § 197 Dnr KS 06-472 133

Fråga från Catarina Wahlgren (v) till kommunstyrelsens ordförande ang flyktingmottagningen i kommunen 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om flyktingmottagningen i kommunen 2006.

”Fråga etc………” Bilaga § 197.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) svar:

”Jag har från socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund fått uppgift om att Norrtälje kommun planerar att ta emot 50 flyktingar under 2006.”

Catarina Wahlgren (v) tackar för svaret.

__________


KF § 198 Dnr KS 06-42 102

Val av förtroendemannanämnd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamöter och ersättare i förtroendemannanämnden välja

Ledamöter Ersättare
Britt Wennerfors (m) Ole Bonesmo (m)
Tommy Lundqvist (c) Patrik Dahl (c)
Arne Ringefors (fp) Roine Wallin (fp)
Åke Malmström (kd) Mona-Greta Norling-Berglund (kd)
Eva Pfister (s) Christina Pettersson (s)
Bertil Karlsson (v) Eleonor Rosenquist (v)
Helena Ekekihl (mp) Mats Dannewitz-Linder (mp)

att till ordförande välja Britt Wennerfors (m) och till vice ordförande Eva Pfister (s).

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att entlediga förtroendemannakommittén och istället inrätta en förtroendemannanämnd.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________


Expedieras till: De valda
Löner
Växeln
Registret


KF § 199 Dnr KS 06-460 102

Eva Sjöblom (s), avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Eva Sjöblom (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Eva Sjöblom (s) avsäger sig i skrivelse 2006-06-18 uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

________
Expedieras till: Eva Sjöblom
Kultur- och fritidsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 200 Dnr KS 06-42 102

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i kultur- och fritidsnämnden välja

Marcus Ramming (s)
Vigelsjövägen 5A
761 52 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Eva Sjöblom (s) entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________Expedieras till: Marcus Ramming
Kultur- och fritidsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 201

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 04-400 108
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet; Regeringsbeslut gällande överklagande i fråga om detaljplan för fast. Spillersboda 1:116 i Frötuna församling, Norrtälje kommun 

Dnr KS 04-668 612
Utbildningsnämndens beslut 060502, § 22, Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2006-06-08:

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:24 Ramprogram för jämställdhet

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:25 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:26. Preliminär kostnadsutjämning 2007 m m

Sveriges Kommuner och Landsting; Ekonomirapporten, om kommunernas och landstingets ekonomi – maj 2006

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ang energipolitiken

KSL :s verksamhets och revisionsberättelse för år 2005

Vägverkets information om ny lag ”Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel”


forts

KF § 201 forts

Dnr KS 05-352 311
Vägverket ang fastställelse av arbetsplan för omläggning/ombyggnad av väg E18 med planskild korsning över Görla/Björnövägen samt rampvägar vid Görla, Norrtälje kommun 
Dnr KS 06-370 169
Stadsledningskontoret; Risk och säkerhetsarbetet i Stockholms stad

Gunilla och Leonardo Vicario:s yttrande till stadsarkitektkontoret gällande uppläggningsplats för båtar i Långgarn

Dnr KS 06-295 106
Ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2007-2011, fördelade per valkrets/län

Dnr KS 06-183 149
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till kameraövervakning

Miljörådets protokoll 2006-04-05

_________