Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-20.20

Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör § 203
Övriga deltagande Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 203
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera John-Erik Eriksson (c) och Ragnar Bergsten (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret onsdagen den 6 september 2006, kl 08.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 202-224
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
John-Erik Eriksson Ragnar Bergsten

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-08-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-09-08 anslags nedtagande 2006-09-29 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 202

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse John-Erik Eriksson (c) och Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 6 september 2006, kl 08.00.

_________


KF § 203 

Information från kommunstyrelsen

Kommundirektör Mats Törnquist informerar om utmärkelsen "Årets mest innovativa kommun 2006", som tilldelats Norrtälje vid Kommek-mässan i Malmö.

Juryns motivering:

”Norrtälje kommun har tagit ett helhetsgrepp på ett mycket angeläget men svårbemästrat och omtvistat område genom att integrera kommunens vård och omsorg med landstingets hälso- och sjukvård. Därigenom har man skapat en unik, gränsöverskridande organisation.

Begreppet TioHundra visar på stor medvetenhet om medborgarperspektivets betydelse för väl fungerande, skattefinansierade tjänster. Drivkraften i devisen ”Ingen människa ska behöva falla mellan stolarna” visar på passion för sunt och effektivt kommunalt välfärdsskapande i samverkan med landstinget.”

- - - - - - - - - - 


Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar den senaste månadsrapporten.

____________ 

KF § 204

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställdes under allmänhetens frågestund.

_________


KF § 205 Dnr KS 06-424 009

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande ang tagna beslut om bidrag till Folkets Hus i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-05-29, § 165, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående tagna beslut om bidrag till Folkets Hus i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 205.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) skriftliga svar

”Svar etc……….. Bilaga § 205.

Besvarande och diskussion sker under nästa punkt § 206, där en interpellation i samma ärende ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande.

_________
KF § 206 Dnr KS 06-423 009

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kultur- och fritidsnämndens ordförande ang respekt för fattade beslut gällande Folkets Hus i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktige godkännande vid sammanträde 2006-05-29, § 166, följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående respekt för fattade beslut gällande Folkets Hus i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 206.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar under § 205 och kultur- och fritidsnämndens ordförande Göte Waara (kd) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 206.

Elisabeth Björk (s), Lars-Erik Jansson (s), Mats Dannewitz-Linder (mp), Britt Wennerfors (m) och Sören Forslund (m) yttrar sig.

________


KF § 207 Dnr KS 06-120 760

Förslag till egenavgifter för vuxna i behov av stöd- och omvård-
nadsboende

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta en avgift för vuxna med behov av stöd och omvårdnadsboende på HVB och arbetskooperativ på 150 kronor, motsvarande 0,38 av prisbasbeloppet och i familjehem med behov av stöd och omvårdnadsboende en avgift på 112 kr per dygn motsvarande 0,284 av prisbasbeloppet i 2006 års nivå på 39.700 kronor, 

att avgiften justeras vid varje årsskifte utifrån aktuellt prisbasbelopp.


Bakgrund

För vård och behandling av vuxna missbrukare får kommunen ta ut en egenavgift på 80 kronor per dag. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen ta ut en skälig ersättning enligt 8 kap 1 § SoL. Den som uppbär pension har möjlighet att söka bostadstillägg för den del av egenavgiften som räknas som avgift för boendet.

Socialnämnden har vid sammanträde 2006-02-09, § 48 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta en avgift för vuxna med behov av stöd och omvårdnadsboende på HVB och arbetskooperativ på 150 kronor, motsvarande 0,38 av prisbasbeloppet och i familjehem med behov av stöd och omvårdnadsboende en avgift på 112 kr per dygn motsvarande 0,284 av prisbasbeloppet i 2006 års nivå på 39.700 kronor, att avgiften justeras vid varje årsskifte utifrån aktuellt prisbasbelopp.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-06-01 att man tillstyrker förslaget och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta en 

forts

KF § 207 forts

avgift för vuxna med behov av stöd och omvårdnadsboende på HVB och arbetskooperativ på 150 kronor, motsvarande 0,38 av prisbasbeloppet och i familjehem med behov av stöd och omvårdnadsboende en avgift på 112 kr per dygn motsvarande 0,284 av prisbasbeloppet i 2006 års nivå på 39.700 kronor, att avgiften justeras vid varje årsskifte utifrån aktuellt prisbasbelopp.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 197 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-01.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-08-09, § 160 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

_________
Expedieras till: Socialnämnden
Redovisning och finans 
KF § 208 Dnr KS 03-38 825

Begäran om tilläggsanslag av investeringsmedel för utbyggnad av kaj och brygga i Räfsnäs hamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 

att bevilja ett tilläggsanslag om 500 000 kr för investeringar inom EU-projektet Räfsnäs Replipunkt. Beviljas ytterligare landstingsbidrag skall anslaget minska i motsvarande mån, 

att finansieringen av tilläggsinvesteringen 500 000 kronor sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2003-03-13 ”att ställa sig positiv till att utbyggnad sker av hamnanläggningarna i Räfsnäs samt att medverka till finansieringen under förutsättning av att totalkostnaden stannar vid ca 2 milj kr.” Medel anslogs samtidigt för förberedande undersökningar.

I Räfsnäs hamn pågår nu förberedelser för att bygga ut befintlig hamn med ytterligare en kaj och brygga söder om nuvarande hamnanläggningar. Utbyggnaden planeras ske på kommunal mark inom ramen för ett EU-projekt med gemensam finansiering av EU, landstinget och kommunen. 

När anbud på utbyggnaden inkommit konstaterades att beviljade medel inte räcker till. För att kunna genomföra projektet behövs ytterligare 500 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-13 redogjort för den planerade utbyggnaden, finansiering m m. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja ett tilläggsanslag om 500 000 kr för investeringar inom EU-projektet Räfsnäs Replipunkt. Beviljas ytterligare 
landstingsbidrag skall anslaget minska i motsvarande mån, att finansieringen av tilläggsinvesteringen 500 000 kronor sker med egna medel.
forts

KF § 208 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 199 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-13.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-08-09, § 161 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________Expedieras till: Ledningskontoret, Planering & Näringsliv 

KF § 209 Dnr KS 06-446 455

Investeringar 2006-2007 Görla återvinningscentral i Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 8,7 mkr för ombyggnad av Görla återvinningscentral,

att finansiering av investeringen sker med egna medel,

att finansiering av driftkostnaderna sker med renhållningsavgifter.


Bakgrund

I Görla har avfallsverksamhet bedrivits sedan 1980 då en omlastningsstation togs i drift. Sedan 1997 har fastigheten även använts som återvinningscentral.

Behov finns av en modern återvinningscentral i den sydöstra delen av kommunen dels för att upprätthålla servicen till kommuninvånarna dels för att minska mängden transporter.

Tekniska kontoret har tagit fram ett investeringsärende där en ombyggnation föreslås av den f d omlastningsstationen. Investeringen beräknas uppgå till 8,7 mkr. Finansieringen av kapitaltjänst och driftkostnader föreslås ske inom renhållningskollektivet dvs via renhållningstaxan.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 21 juni 2006, § 71. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-14 föreslagit – under förutsättning
att tekniska nämnden så beslutar – kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 8,7 mkr för ombyggnad av Görla återvinningscentral, att finansiering av investeringen sker med egna medel, att finansiering av driftkostnaderna sker med renhållningsavgifter. forts

KF § 209 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 198 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-14.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-08-09, § 162 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

_________Expedieras till: Tekniska nämnden
Ekonomichefen


KF § 210 Dnr KS 06-414 351

Beviljande av investeringsanslag för byggande av ny värmepumpcentral och ny ventilation vid Lindholmens avloppsreningsverk

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 5,2 mkr för att bygga en ny värmepumpcentral och ny ventilation vid Lindholmen, 

att finansiering av investeringen sker med egna medel,

att finansiering av driftkostnaderna sker genom energibesparingar och via VA-taxan.


Bakgrund

Tekniska nämnden har 2006-05-18, § 55 begärt ett investeringsanslag om 5,2 mkr för att bygga en ny värmepumpcentral och ny ventilation vid Lindholmen. Investeringen kommer enligt uppgjord kalkyl med 15 års avskrivningstid och 4,5 % ränta bli till stor del lönsam p g a energibesparingar. Resterande finansiering sker via VA-taxan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-29 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 5,2 mkr för att bygga en ny värmepumpcentral och ny ventilation vid Lindholmen, att finansiering av investeringen sker med egna medel, att finansiering av driftkostnaderna sker genom energibesparingar och via VA-taxan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-08-09, § 209 och föreslagit enligt
ledningskontorets skrivelse 2006-06-29.
forts

KF § 210 forts

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2006-08-09, § 163 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________Expedieras till: Tekniska nämnden
Ekonomichefen 

KF § 211 Dnr KS 06-453 042

Utökat investeringsanslag till kommunstyrelsen samt driftanslag för utveckling/exploatering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utöka kommunstyrelsens investeringsram till 10 mkr 2006 och 15 mkr 2007,

att anslag för varje enskilt projekt får uppgå till maximalt 3 mkr,

att finansiering sker med egna medel,

att bevilja kommunstyrelsen ett driftanslag om 3 mkr 2006 och 5 mkr 2007 för utveckling/exploatering,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Nordostkommunerna har gemensamt tagit fram en vision för regionen fram till 2030 och resp fullmäktige har beslutat att följa visionen. Visionen innebär en befolkningsökningstakt som är betydligt högre än den som finns för närvarande.

Ökningen av befolkningen kommer att medföra också ökade skatteintäkter. I nuvarande skatteutjämningssystem kan en enskild kommun inte tillgodoräkna sig ett förbättrat skatteunderlag per person.

Förutsättningen för beräkningen är att befolkningsstrukturen är densamma som idag. Utöver de direkta skatteintäkterna tillkommer naturligtvis andra intäkter till företag och invånare.

Kommunstyrelsen har i budgeten för 2006 ett investeringsanslag på 5 mkr. Beloppet har reducerats i förhållande till tidigare år för att hålla nere investeringsvolymen. forts

KF § 211 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-13 redogjort för kommande investerings- och driftsanslagsbehov och anför att när kommunen nu satsar på expansion bör anslagsnivån höjas. Hittills i år har beviljat anslag om 5 mkr ianspråktagits och ledningskontoret föreslår därför att ramen utökas till 10 mkr för innevarande år. Avsikten är att den utökade investeringsramen ska användas för projekt som är ett led i kommunens expansion. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka kommunstyrelsens investeringsram till 10 mkr 2006 och 15 mkr 2007, att anslag för varje enskilt projekt får uppgå till maximalt 3 mkr, att finansiering sker med egna medel, att bevilja kommunstyrelsen ett driftanslag om 3 mkr 2006 och 5 mkr 2007 för utveckling/exploatering, att finansiering sker med eget kapital. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om driftanslag till specifika utvecklings/exploateringsprojekt.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 203 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-13.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-08-09, § 164 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag och för egen del beslutat att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om driftanslag till specifika utvecklings/exploateringsobjekt.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________

Expedieras till: Ekonomichefen

KF § 212 Dnr KS 05-45 214

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Tälje 5:46 vid Granparken i Norrtälje stad

Beslut

Mats Dannewitz-Linder (mp) deltar ej i beslutet

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta detaljplan för del av fastigheten Tälje 5:46 vid Granparken i Norrtälje stad.

Protokollsanteckning
Mats Dannewitz-Linder antecknar följande till protokollet: ”Jag protesterar mot den utpressningssituation fullmäktige har försatts i när det gäller utbyggnaden av äldrebostäder. Hanteringen av ärendet innebär att fullmäktige måste välja mellan att delvis förstöra ett värdefullt rekreationsområde och att senarelägga ett angeläget tillskott av 48 rum till beståndet av äldrebostäder. För mig är det ett omöjligt val, därför deltar jag inte i beslutet.”


Bakgrund

Kommunstyrelsen har lämnat i uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan i vilken prövas möjligheten till ny bebyggelse för äldreboende på del av fastigheten Tälje 5:46 vid Granparken. Planområdet utgörs av det sydvästra hörnet av Granparksskogen.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 29 november 2005- 13 januari 2006 samt utställt för granskning under tiden 14 mars – 4 april 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-06-21, § 320 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 204 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2006-06-21, § 320.
forts

KF § 212 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-08-09, § 165 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Torgny Åberg (c) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Roland Larsson (s), Ragnar Bergsten (s) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- meddelar att han ej deltar i beslutet och lämnar en protokollsanteckning

Kjell Jansson (m), Berit Jansson (c) och Olle Jansson (s) yttrar sig.

_________


Expedieras till: Länsstyrelsen
Byggnadsnämnden
Berörda sakägare 

KF § 213 Dnr KS 06-115 214

Antagande av detaljplan för del av fastigheterna Tälje 3:1 och Tälje 3:207 vid Solbacka i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta detaljplan för del av fastigheterna Tälje 3:1 och Tälje 3:207 vid Solbacka i Norrtälje stad


Bakgrund

Kommunstyrelsen har lämnat i uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan i vilken prövas möjligheten till ny bebyggelse för äldreboende på den norra delen av fastigheten Tälje 3:1 i Solbacka vid nuvarande koloniområde intill Vätövägen. Fastigheten Tälje 3:207 ingår i planen på fastighetsägarens begäran för att möjliggöra nybyggnad av ett enbostadshus på den östra halvan av fastigheten.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 20 september - 4 november 2005 samt utställt för granskning under tiden 21 februari – 14 mars 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-06-21, § 319 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 204 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2006-06-21, § 319.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-08-09, § 166 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.


forts


KF § 213 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 214 Dnr KS 06-477 293

Utökning av särskilt boende för personer med diagnosen demens – TioHundranämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att i enlighet med TioHundranämndens begäran tillstyrka en utökning av särskilt boende för personer med diagnosen demens med 7 lägenheter vid Motormannen,

att eventuellt underskott i förhållande till budget beroende på utökningen ska redovisas i bokslutet för 2006,

att anslag för 2007 behandlas då den totala budgeten för TioHundranämnden fastställs.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

TioHundranämnden beslöt den 28 juni 2006 att begära tilläggsanslag på 1 064 tkr för 2006 och en ramökning i förhållande till budgetremissen på 3 256 tkr för år 2007 för att täcka kostnaderna för en utökning av särskilt boende för dementa med 7 lägenheter vid Motormannen.

Under år 2006 tillkommer 42 platser vid Motormannen och 36 av dessa ersätter 36 icke fullvärdiga platser vid Matrosen (Ros).

TioHundranämnden föreslår att de 6 platser som återstår samt en tilltänkt ålderdomshemsplats omvandlas till demensboende. Anledningen till förändringen är att TioHundranämnden har behov av fler demensplatser för att 
kunna verkställa redan fattade biståndsbeslut. Utöver platser för demensboende har nämnden också behov av fler platser för ålderdomshemsboende, men har valt att prioritera demensboendet.
fortsKF § 214 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-29 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att i enlighet med TioHundranämndens begäran tillstyrka en utökning av särskilt boende för personer med diagnosen demens med 7 lägenheter vid Motormannen, att eventuellt underskott i förhållande till budget beroende på utökningen ska redovisas i bokslutet för 2006, att anslag för 2007 behandlas då den totala budgeten för TioHundranämnden fastställs.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-09, § 210 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-29. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) reserverade sig.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-08-09, § 167 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Roland Larsson (s) och Kristian Krassman (s)
- att utöka särskilt boende för personer med diagnosen demens med 7 lägenheter på Motormannen, varav en avser omvandling från ålderdomshemsboende till demensboende, under förutsättning att TioHundranämnden beviljas ett anslag på 1 064 tkr för år 2006 samt en ramökning på 3 256 tkr för 2007, att för år 2006 bevilja anslag på 1 064 tkr för en utökning av antalet permanenta demensplatser, att för år 2007 bevilja en ramökning med 3 256 tkr för en utökning av antalet permanenta demensplatser, att uttala att kommunstyrelsen i och med detta fullföljer kommunfullmäktiges beslut. 
forts

KF § 214 

Mats Dannewitz-Linder (mp), Olle Jansson (s) och Göran Pettersson (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Elisabeth Björks (s) m.fl. yrkande

Omröstningsresultat

Med 30 ja-röster och 30 nej-röster har kommunfullmäktige med ordförandens utslagsröst beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras:
TioHundranämnden


KF § 215 Dnr KS 06-171 042

Ekonomisk månadsrapport för maj 2006 samt ombudgetering av medel för LIP-projekt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ombudgetera 190 tkr till kommunstyrelsen för LIP-projekt och att detta skall finansieras med egna medel.


Bakgrund

Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram månadsrapport/månadsbokslut för maj. Detta i enlighet med de nya rutiner som gäller för uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Underlag har lämnats från förvaltningarna.

I tidigare ärende ang ombudgeteringar från 2005 till 2006 har en ombudgetering av 190 tkr för LIP-projekt inom kommunstyrelsens ansvarsområde ej blivit gjord. För att detta inte skall leda till en negativ budgetavvikelse bör detta göras och finansieras med egna medel. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-08-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport för maj 2006, att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom, att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera 190 tkr till kommunstyrelsen för LIP-projekt och att detta skall finansieras med egna medel, att uppdra till ledningskontoret i samråd med landstinget och tiohundraförvaltningen se över hur TioHundra AB skall kompenseras för sina momskostnader för de kommunala verksamheterna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-08, § 211 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-08-08.
forts

KF § 215 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-08-09,§ 171 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att godkänna månadsrapport för maj 2006, att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom, att uppdra till ledningskontoret i samråd med landstinget och tiohundraförvaltningen se över hur TioHundra AB skall kompenseras för sina momskostnader för de kommunala verksamheterna.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nils Matsson (m) yttrar sig. 

__________Expedieras till: Ekonomichefen
Budgetchefen 

KF § 216 Dnr KS 06-546 214

Motion från Per Lodenius (c) om planering för fler bostadstomter vid Hästängen, Bergshamra

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till byggnadsnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Per Lodenius (c) lämnar in följande motion om planering för fler bostadstomter vid Hästängen, Bergshamra.

”Motion etc………” Bilaga § 216

_________


Expedieras till: Byggnadsnämnden 

KF § 217 Dnr KS 06-551 537

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Mats Dannewitz-Linder (mp) om utbyggnad av Mellingeholms flygplats

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Mats Dannewitz-Linder (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnad av Mellingeholms flygplats.

”Interpellation etc…………” Bilaga § 217.

__________Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 218 Dnr KS 06-547 119

Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Per Lodenius (c) om kronofogdemyndighetens eventuella nedläggning av kontoret i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Per Lodenius (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om kronofogdemyndighetens eventuella nedläggning av kontoret i Norrtälje.

”Fråga etc……..” Bilaga § 218.

__________
Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 219 Dnr KS 06-430 102

Christian Günther (v), avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Christian Günther (v) begärt entledigande.


Bakgrund

Christian Günther (v) avsäger sig i skrivelse 2006-05-30 uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

__________


Expedieras till: Christian Günther
Kultur- och fritidsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 220 Dnr KS 06-475 102

Solveig Persson (s), avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Solveig Persson (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Solveig Persson (s) avsäger sig i skrivelse 2006-06-28 uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

_______
Expedieras till: Solveig Persson
Utbildningsnämnden
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Löner
Offset
Registret


KF § 221 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i utbildningsnämnden välja nuvarande ersättaren

Ulla Bratt (s)
Östersyninge 7461
761 91 Norrtälje 

att till ny ersättare välja

Ulrika Falk (s)


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Solveig Persson (s) entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________


Expedieras till: Ulla Bratt
Ulrika Falk
Utbildningsnämnden
Löner
Offset
Registret


KF § 222 Dnr KS 06-517 102

Teodor Holmström (c), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Teodor Holmström (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Teodor Holmström (c) avsäger sig i skrivelse 2006-07-07 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden.

_________
Expedieras till: Teodor Holmström
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Kultur- och fritidsnämnden
Löner
Offset
Registret
KF § 223 Dnr KS 06-42 102

Val av revisor till stiftelser med anknuten förvaltning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till revisor för de stiftelser med anknuten förvaltning, som Norrtälje kommun förvaltar, utse Lars Nicklasson, PricewaterhouseCoopers för perioden 2005-2007.


Bakgrund

Norrtälje kommun förvaltar stiftelser med anknuten förvaltning och kommunfullmäktige skall utse en auktoriserad revisor för dessa stiftelser.

_________Expedieras till: PricewaterhouseCoopers
Kommunjuristen
Redovisningen 

KF § 224

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 04-668 612
Utbildningsnämndens beslut 2006-05-23, § 32; Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun

Dnr KS 06-42 102
Länsstyrelsens beslut ang ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Ann Lewerentz

Dnr KS 06-46 003
Kommunstyrelsens beslut 2006-06-08, § 148 ang Norrtälje kommuns nämnders internkontrollplaner 2006

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2006:32 ang stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

Protokoll från ordinarie årsstämma med aktieägarna i AB Vårljus

Demokrati- och förtroendemannakommitténs protokoll från sammanträden 2006-05-17 och 2006-06-07

Dnr KS 06-531 108
Skrivelse till kommunfullmäktige ang hämtning av sopor i skärgården

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2006-08-09

Dnr KS 06-359 024
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-06-01, § 179 gällande uppdrag till ledningskontoret att redovisa utbetalda arvoden 2005.

Dnr KS 06-450 011
Yttrande till Länsstyrelsen över dels förslag till ändring av länsplan för regional transportinfrastruktur dels bedömningar om dess miljöpåverkan
forts

KF § 224 forts

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:28 Ny lag om lägenhetsregister

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:29 Organisation av kommunalteknisk verksamhet

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:30 Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:32; Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:34 Justering i normalavtalet med STIM

Sveriges Kommuner och Landsting; Vad kostar hemsjukvården i kommunerna

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet; Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden

Statens offentliga utredningar; Styrning av markanvändning och miljö

Naturvårdsverket; Naturen som kraftkälla

Information från ”Våra Gårdar” ang sin verksamhet

Dnr KS 04-702 269
Tjockö byalag ang önskemål om återförvärv av ön Torskär (Söderarms fyrplats) med närliggande öar i Söderarmsskärgården

Dnr KS 06-412 160
Försvarsmakten; Plan för stöd till samhället

Rånäs 4H; Debitering av lokalhyror mot ideella organisationer i Norrtälje kommun

Vägverkets skrivelse till Bra bil i Norrtälje AB ang dispens från skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel forts

KF § 224 forts

Dnr KS 05-352 311
Vägverkets meddelande om vägundersökning; Planskild korsning vid Görla

Dnr KS 06-432 170
Årlig förvaltningsrapport för Räddningscentral Norr år 2005

Dnr KS 06-427 311
Vägutredning för väg 77 Alhamra-Rimbo-Rösa/Ledinge inom Norrtälje kommun

Dnr KS 06-399 002
Delegationsordning för räddningstjänsten

Dnr KS 06-300 420
Yttrande över preliminär miljökonsekvensbeskrivning över inrättande av Horsstensleden

Dnr KS 06-410 539
Norrtälje kommuns skrivelse till Vägverket ang färjetrafiken Furusund-Yxlan och Yxlan-Blidö.

Miljörådets protokoll 2006-05-17.

Kallelse till styrelsemöte NIHAB 2006-06-21

Styrelseprotokoll NIHAB 2006-05-10

Styrelseprotokoll Roslagsbostäder AB 2006-05-17

Styrelseprotokoll Järnvägsparken 2006-06-12

Dnr KS 06-384 042
Kommunrevisionens skrivelse ang granskning av tertialbokslut per 30 april 2006

Krisberedskapsmyndigheten; Samhällets krisberedskap Förmåga och genomförd verksamhet 2005
forts

KF § 224 forts

Dnr KS 06-465 800
Utbildnings- och kulturdepartementets betänkande Tänka framåt, men göra nu (SOU 2006:45)

Dnr KS 06-457 872
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd enligt 3 kap lagen (1988:950) om kulturminnen m m (KML) till ändring av byggnadsminnet Lv3, Tälje 4:90, Norrtälje kommun

Trafiksäkerhetsnämndens skrivelse till TioHundra AB ang trafikolyckor, ett av vårs största folkhälsoproblem

Statens Bostadskreditnämnd ang lediga lägenheter i de allmännyttiga bostadsföretagen, mars 2006

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2006:35 ang rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt sanktionsavgift

Sveriges Tandläkarförbund; Ge förskolor och skolor direktiv om sockret

Dnr KS 05-466 841
Beredningsgruppen för vägvisning till turistiskt intressanta mål i Stockholms läns skrivelse till Vägverket ant hantering och bedömning av ansökan vägvisning till turistmål 

Information ang val av två personer för Tjockös bofasta tillika representanter i Skärgårdsrådet

Skrivelse från Verdandi ang permanent samarbete med Kriminalvårdsverket

Länsstyrelsen, Miljöskyddsenheten ang berg- och grusproduktionen i Stockholms län 2005

_________