Kf 060925

Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 18.00-18.45

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Ingmar Wallén (m) och Roland Larsson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 29 september 2006, kl 08.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 225-238
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Ingmar Wallén Roland Larsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-09-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-10-02 anslags nedtagande 2006-10-23 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 225

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Ingmar Wallén (m) och Roland Larsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 29 september 2006, kl 08.00 

_________


KF § 226

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund.

_________


KF § 227 Dnr KS 06-551 537

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Mats Dannewitz-Linder (mp) om utbyggnad av Mellingeholms flygplats

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga besvarandet av interpellationen till nästa sammanträde, eftersom interpellanten ej är närvarande.


Bakgrund

Mats Dannewitz-Linder (mp) ställde vid sammanträde 2006-08-28, § 217 med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnad av Mellingeholms flygplats.

”Interpellation etc…………” Bilaga § 227.

__________

KF § 228 Dnr KS 06-547 119

Besvarade av fråga till kommunstyrelsens ordförande från Per Lodenius (c) om kronofogdemyndighetens eventuella nedläggning av kontoret i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att besvarande av frågan bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde eftersom frågeställaren ej är närvarande.


Bakgrund

Per Lodenius (c) ställde vid sammanträde 2006-08-28, § 218 med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om kronofogdemyndighetens eventuella nedläggning av kontoret i Norrtälje.

”Fråga etc……..” Bilaga § 228.

__________


KF § 229 Dnr KS 05-566 214

Antagande av detaljplan för Svartnö 3:4 och 3:15, Diamanten, i Länna församling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta detaljplan för Svartnö 3:4 och 3:15, Diamanten, i Länna församling


Bakgrund

Syftet med en detaljplan för Svartnö 3:4 och 3:15 är att reglera förutsättningar för befintlig bebyggelse så att byggnaderna med tillhörande avstyckad mark kan fortleva som egna fastigheter och områdets karaktär kan bevaras.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 23 september – 4 november 2005 samt utställt för granskning under tiden 11 april – 16 maj 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-06-21, § 329 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detta till kommunfull¬mäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-08-17, § 215.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2006-09-97, § 180.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
________ 
Expedieras till: Länsstyrelsen 
Byggnadsnämnden 

KF § 230 Dnr KS 05-845

Redovisning av f.d. omsorgsnämndens internkontroll 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med godkännande lägga TioHundranämndens redovisning av omsorgs¬nämndens internkontroll 2005 till handlingarna. 


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 19 februari 2001, § 52, kommunens regle¬mente för internkontroll av ekonomi och verksamhet. Varje nämnd skall enligt reglementet löpande eller i samband med bok¬slutet rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporten skall samtidigt också ske till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen skall en gång årligen lämna kommunfullmäktige en samlad redovisning av den interna kontrollen i nämndorganisationen och kommunägda företag.

Kommungemensamt granskningsområde för 2005 har varit intern¬kontroll av rutiner för lönerapportering inom den egna förvaltningen.

Omsorgsförvaltningen har under 2005 genomfört den av f.d. omsorgsnämnden beslutade internkontrollplanen för 2005. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-27 på anförda skäl föreslagit kom¬munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga TioHundranämndens redovisning av omsorgs¬nämndens internkontroll 2005 till handlingarna. Kommun¬styrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsen återkomma med rapport om TioHundranämndens planer för uppföljning av internkontrollen i TioHundra AB.
forts

KF § 230 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-17, § 222 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-08-17.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-09-07, § 181 för egen del beslutat att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsen återkomma med rapport om TioHundranämndens planer för uppföljning av internkon¬trollen i TioHundra AB samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga TioHundranämndens redovisning av omsorgs¬nämndens internkontroll 2005 till handlingarna. 

________
Expedieras till: TioHundranämnden
Ledningskontoret


KF § 231 Dnr KS 05-535 430

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang kommunalt bidrag till privatpersoner som väljer miljöbilar när de skall byta bil

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med minoritetsåterremiss återremittera ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering:
”Ärendet har inte handlagts på det sätt som varit önskat, utredning har inte skett”. 


Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Eleonor Rosenqvist (v), Catarina Wahlgren (v), Daniel Willalobos (v) och Leif Glavstedt (v) inlämnar motionen vid kommun¬fullmäktiges sammanträde 2005-08-29, § 190. 

I motionen yrkar motionärerna ”att kommunen utreder möjligheten att ge bidrag till merkostnader för miljöbilar jämfört med motsvarande bensinbil. En annan möjlighet skulle kunna vara att ge bränslecheckar till dem som köper miljöbilar”.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-06-20, att en kommun får inte lämna understöd åt enskilda kommunmedlemmar utan stöd i författning. Att under¬stödja enskilda betraktas inte som en ”angelägenhet av allmänt intresse”. Undantag från förbudet att ge understöd åt enskilda finns i viss specialla¬stiftning, t ex socialtjänstlagen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår ledningskontoret kommun¬styrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-17, § 223 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-20. forts


KF § 231 forts

Kommunstyerlsen har vid sammanträde 2006-09-07, § 182 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Vänsterpartiets ledamot samt socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bertil Karlsson (v)
- bifall till motionen

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- återremiss

Kjell Jansson (m)
- avslag på återremissyrkandet

Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst, ärendet skall avgöras idag
Nej-röst, ärendet skall återremitteras

forts


KF § 231 forts

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster och 26 nej-röster beslutar kommunfullmäktige med minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering: ”Ärendet har inte handlagts på det sätt som varit önskat, utredning har inte skett”. 

__________

KF § 232 Dnr KS 04-602 001

Besvarande av motion från Torgny Åberg (c) angående kommu¬nal medlare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen samt 

att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna om tillskapande av en kommunal medlare som kan ingå i kommunens kundtjänst.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-10-25, § 203. I motionen yrkar motionären att kommunen utreder förutsättningarna om tillskapande av en ”kommunal medlare”.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-08 anfört dels att man svårligen kan se vilken ställning och funktion som kommunen skall ha som medlare, dels överblicka de konsekvenser medlarens råd och rekommendationer kan resultera i föreslås att motionen avslås.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2006-06-20. Ledningskontoret anför i skrivelsen bl a att syftet med en medlare är att genom dialog mellan parter, t ex grannar, försöka medla i mindre tvister eller miss¬förstånd som har sin grund i miljö- eller byggåtgärder. Målsättningen är att genom ett gemensamt samtal försöka klara ut enklare problem och också avlasta kommunens hantering av vissa klagomål, överklaganden m m. 

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommun¬fullmäktige besluta att bevilja motionen samt att uppdra till byggnadsnämnden att utreda förutsättningarna om tillskapande av en kommunal medlare.

forts

KF § 232 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2005-02-10, § 49 att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-17, § 224 föreslagit att bifalla motionen samt att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna om tillskapande av en kommunal medlare som kan ingå i kommunens kundtjänst.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-09-07, § 183 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________ 
Expedieras till: Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Mats Törnquist
Servicekontoret Krister MandorffKF § 233 Dnr KS 06-614 311

Motion från Allan Edehamn (s) och Maija Kohtanen (s) om trottoar på Gottstavägen i Häverödal

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Allan Edehamn (s) och Maija Kohtanen (s) lämnar in följande motion om trottoar på Gottstavägen i Häverödal

”Motion etc.............“ Bilaga § 233.

_________

KF § 234 Dnr KS 06-615 009

Fråga till kommunstyrelsens ordförande ang kontroll av facknämndernas efterlevnad av kommunfullmäktiges beslut

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Lars-Erik Jansson ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande angående kontroll av facknämndernas efterlevnad 

”Fråga etc……..” Bilaga § 234.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Kommunstyrelsen kan inte besluta ”över huvudet” på en facknämnd. Det är kommunstyrelsens ansvar att följa upp hur facknämnderna följer kommun-fullmäktiges beslut och återrapportera till kommunfullmäktige. Jag anser att kultur- och fritidsnämnden fått de resurser de behöver för att följa kommun¬fullmäktiges beslut.”

_________

KF § 235 Dnr KS 06-42 102

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i kultur- och fritidsnämnen välja

Karin Broström (c)
Norrsund 3121
761 75 Norrtälje 


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2006-08-28, § 222 beviljat Teodor Holmström (c) entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritids-nämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

________


Expedieras till: Karin Broström
Kultur- och fritidsnämnden
Löner
Offset
RegistretKF § 236 Dnr KS 06-605 102

Annili Caap (m), avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildnings¬nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Annili Caap (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Annili Caap (m) avsäger sig i skrivelse 2006-09-22 uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

_______Expedieras till: Annili Caap
Utbildningsnämnden
Löner
Offset
Registret


KF § 237 Dnr KS 06-42 102

Val av ny ledamot i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot välja nuvarande ersättaren 

Gun Candal (m)
Grindvägen 30C
761 62 Norrtälje 

att till ny ersättare välja

Therese Tholstorp (m)


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Annili Caap entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________


Expedieras till: Gun Candal
Therese Tholstorp
Utbildningsnämnden
Löner
Offset
Registret


KF § 238 

Meddelanden 

Meddelas och lägges till handlingarna

Elisabeth Björk (s) gratulerar till den borgerliga valsegern och tackar för en bra valrörelse.

Kjell Jansson (m) tackar och ser fram emot ett gott samarbete.

Berit Jansson (c) tackar för uppvaktningen på sin 50-årsdag.

Dnr KS 06-164 042
Ekonomisk månadsrapport för juli 2006

Dnr KS 06-535 108
Regeringsrättens underrättelse ang mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, kommunfullmäktiges beslut ang förslag till ändring av renhållningsordning för Norrtälje kommun

Internationella klubben 5i12; Kommunerna får inte bli en plattform för antidemokratiska budskap 

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 060907

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:49 Kommunal personal 2005

Boverkets beslut ang bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler Lf 678 Roslagens Hopp av IOGT-NTO

Boverkets beslut ang bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler Brogårdens Byggnadsförening

Landshövdingen i Stockholms län ang Regionala miljömål för Stockholms län

Ansvarskommitténs skrift Sveriges regionala indelning – om tillväxtperspektivet får råda forts

KF § 238 forts

Sveriges Kommuner och Landsting; Vad kostar verksamheten i din kommun

Länsstyrelsens rapport från inventering av förorenade områden i Stockholms län: textilindustrier och garverier

Jordbruksdepartementets folder Växande möjligheter - om integration i de gröna näringarna

Ansvarskommitténs skrift Statens nya geografi

Ansvarskommitténs skrift Medborgarna och den offentliga välfärdens organisering

LO, Materialnytt nr 25/06 ”Makteliten litar på sig själv

Dnr KS 06-264 108
Lennart Fellstenius skrivelse ang byggnadsnämndens beslut

Beställningsskrivelse till Gräskö Arkipelagservice ang brygga och kaj i Räfsnäs hamn

Dnr KS 06-174 055
Bergen Energi AB ang förvaltningsavtal och strategi för elinköp

Dnr KS 06-175 370
Bergen Energi AB; Information ang energileveranser

Dnr KS 06-490 100
Regeringskansliets remiss Jakten på makten (SOU 2006:46)

Kallelse till Roslagsbostäders extra sammanträde den 14 augusti 2006.

Roslagsbostäders styrelseprotokoll från sammanträdet 2006-06-14

NIHAB:s styrelseprotokoll från sammanträdet 2006-03-29

Trafikgruppens protokoll från sammanträdet 2006-02-08 och 2006-05-29.
forts


KF § 238 forts

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelseprotokoll från sammanträdet 2006-06-22.

Dnr KS 06-385 041
Ledningskontorets skrivelse till TioHundraförvaltningen ang förtydligande av förutsättningar för budgetremiss till TioHundranämnden

Skrivelse till länsstyrelsen från I. Lundeborg och P. Santesson ang överklagande av beslut om bygglov gällande Hattudden, Björnö.

Dnr KS 06-548 002
Vidaredelegation från kommundirektör Mats Törnquist

________