KF 061030

Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-20.00

Beslutande Enligt förteckning


Göte Waara, kultur- och fritidsnämndens ordförande § 240
Claes-Göran Brile, kommunrevisionens vice ordförande § 241
Övriga deltagande Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 241 
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Hans Andersson (fp) och Anders Fransson (s)

Justeringens 
plats och tid Roslagens Sparbank måndagen den 6 november 2006, kl 17.30


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 239-257
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Hans Andersson Anders Fransson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-10-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-11-08 anslags nedtagande 2006-11-29 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 239

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Hans Andersson (fp) och Anders Fransson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på Roslagens Sparbank den 6 november 2006, kl 17.30.

___________


KF § 240 

Utdelning av barn- och ungdomsstipendier

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Göte Waara (kd) delar ut barn- och ungdomsstipendier till 

Söderbykarls IF
Häverödals SK/Skidskytte
Midas IBK

__________


KF § 241

Information från kommunens revisorer ang delårsbokslut 2 för år 2006

Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar delsårsbokslut 2 samt månadsuppföljningen för september månad.

Vice ordförande Claes-Göran Brile (m) redovisar revisorernas rapport över delårsbokslut 2, 2006.

Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.

__________ 
KF § 242 

Allmänhetens frågestund

Tomas Laustiola överlämnar en namninsamling för att bevara biblioteket från nedskärningar.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m), Anders Fransson (s), Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

- - - - - - - - 


Föräldrar till barn vid Blåklintens förskola ställer frågor om vilken plan kommunen har för verksamheten vid förskolan.

Barn- och skolnämndens ordförande Göran Pettersson (m), kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m), Olle Jansson (s) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

__________


KF § 243 Dnr KS 06-551 537

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Mats Dannewitz-Linder (mp) om utbyggnad av Mellingeholms flygplats

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Mats Dannewitz-Linder (mp) ställde vid sammanträde 2006-08-28, § 217 med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnad av Mellingeholms flygplats.

”Interpellation etc…………” Bilaga § 243.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 243.

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

_________

KF § 244 Dnr KS 06-547 119

Besvarade av fråga till kommunstyrelsens ordförande från Per Lodenius (c) om kronofogdemyndighetens eventuella nedläggning av kontoret i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad

Bakgrund

Per Lodenius (c) ställde vid sammanträde 2006-08-28, § 218 med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om kronofogdemyndighetens eventuella nedläggning av kontoret i Norrtälje.

”Fråga etc……..” Bilaga § 244.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Jag känner till kronofogdemyndighetens organisationsförändring. Det är inte bra att vi i Norrtälje tappar både arbetstillfällen och den service som myndigheterna ger.
Jag har tillskrivit kronofogdemyndigheten i Solna angående den planerade flytten, men har ännu inte fått något svar.”

Per Lodenius (c) yttrar sig.

_________ 

KF § 245 Dnr KS 06-593 041 
Dnr Ks 06/694 007
Godkännande av delårsrapport 2 augusti 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2006,


Bakgrund

Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram delårsrapport 2 per augusti. Underlag har lämnats från förvaltningarna och från bolagen.

Resultatet januari – augusti uppgår till ca 93 mkr och ca 83 mkr enligt balanskravet. Prognosen uppvisar ett resultat på ca 77 mkr och ca 75 mkr enligt balanskravet.

Denna prognos är kraftigt förbättrad mot delårsrapport 1. Faktorerna bakom detta är främst att skatteintäkterna ökar på grund av taxeringen av inkomsterna 2005, som kommer att bli högre än beräknat och att ackumulerat eget kapital i handelsbolaget Järnvägsparken räknat med i prognosen med 60 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2006. 
Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-05, § 251 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-03.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-10-13, § 196 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts

KF § 245 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp), Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Britt-Marie Åhman (c), Nils Matsson (m), Jan Lindegren (s), Hans Andersson (fp), Ingvar Jacobsson (m), Olle Jansson (s), Birgitta Lagerlund (m), Ragnar Bergsten (s) och Lars-Erik Jansson (s) yttrar sig.

_________


Expedieras till: Ekonomichefen
Redovisning och finans

KF § 246 Dnr KS 06-655 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att oförändrat fastställa den kommunala skattesatsen 20:42 kr/skattekrona för år 2007.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för åren 2006-2007 samt skattesats för år 2006. Budget 2007 är planerad att revideras under november månad.

Enligt kommunallagen (KL 8 kap 6 §) skall styrelsen föreslå skattesatsen före oktober månads utgång.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2006-10-11 kommun-styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att oförändrat fastställa den kommunala skattesatsen 20:42 kr/skattekrona för år 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 266 föreslagit enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2006-10-11.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-10-13, § 207 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
___________ 
Expedieras till: Ekonomichefen

KF § 247 Dnr KS 06-76 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till full¬mäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsförteckning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-05, § 252 föreslagit att lägga redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-10-13, § 197 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag forts

KF § 247 forts

Mats Dannewitz-Linder (mp) och Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

__________
KF § 248 Dnr KS 06-699 420

Motion från Roland Larsson (s) ang uppdrag till tekniska kontoret att projektera ett reningsverk i Älmsta med inriktning mot en produktion av biogas

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) lämnar in följande motion angående uppdrag till tekniska kontoret att projektera ett reningsverk i Älmsta med inriktning mot en produktion av biogas.

”Motion etc………” Bilaga § 248.

__________


KF § 249 Dnr KS 06-700 317

Motion från Katrine Mattsson (s) och Lenneke Sundblom (s) om bristande belysning vid Elmsta skolas parkering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Katrine Mattsson (s) och Lenneke Sundblom (s) lämnar in följande motion om bristande belysning vid Elmsta skolas parkering.

”Motion etc………” Bilaga § 249.

_________


KF § 250 Dnr KS 06-701 314


Motion från Roland Larsson (s) om väghållaransvaret i Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) lämnar in följande motion om väghållaransvaret i Älmsta.

”Motion etc……….” Bilaga § 250.

__________


KF § 251 Dnr KS 06-702 312

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lenneke Sundblom (s) om igenlagda kabelgravar längs vägen förbi Barnens ö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lenneke Sundblom (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om igenlagda kabelgravar längs vägen förbi Barnens ö.

”Interpellation etc………” Bilaga § 251.

_________


Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 252 Dnr KS 06-706 534

Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Jan Lindegren (s) om när Herräng kommer att få bredband

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Jan Lindegren (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om när Herräng kommer att få bredband.

”Fråga etc……..” Bilaga § 252.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Herräng skall få bredband. Bredband till alla hushåll klarar vi inte i år. Vi försöker lösa de flesta orters behov även med hjälp av ny teknik och har som förutsättning att klara utbyggnaden under kommande mandatperiod.”

Jan Lindegren (s) yttrar sig.

___________
KF § 253 Dnr KS 06-716 452

Fråga från Bertil Karlsson (v) och Catarina Wahlgren (v) till kommunstyrelsens ordförande om byte av sopsäckar mot soptunnor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) och Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om byte av sopsäckar till soptunnor.

”Fråga etc…….” Bilaga § 253

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Tekniska kontoret arbetar med ärendet . Införandet av denna typ av sophämtning kan först ske i samband med ny upphandling.”

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

_________


KF § 254 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återinsätta Christian Günther (v) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade 2006-08-28, § 219 Christian Günther (v) entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

_________Expedieras till: Christian Günther
Kultur- och fritidsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 255 Dnr KS 06-610 102

Alexander Lewerentz (m), avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Alexander Lewerentz (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Alexander Lewerentz (m) avsäger sig i skrivelse 2006-09-22 uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

_________
Expedieras till: Alexander Lewerentz
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Löner
Offset
Registret 
Dnr Ks 06/248 102
KF § 256 Dnr KS 06-42 102

Val av nämndeman i Norrtälje tingsrätt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till nämndeman t.o.m 2006-12-31välja 

Anna-Lena Malmborg (s)
Köpmanholm 133
760 18 Yxlan


Bakgrund

Peter Jansson (s) har av Norrtälje tingsrätt beviljats entledigande från uppdrag som nämndeman, varför tingsrätten i skrivelse 2006-10-05 hemställer om nytt namn för den återstående tjänstgöringstiden, d v s till utgången av 2006.

_________
Expedierast till: Anna-Lena Malmborg
Norrtälje tingsrätt
Registret


KF § 257

Meddelanden 

Meddelas och lägges till handlingarna

Allan Edehamn (s) tackar presidiet för den gångna mandatperioden.

Dnr KS 06-42 102
Länsstyrelsens sammanräkning ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Teodor Holmström

Länsstyrelsens sammanräkning ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Solveig Persson

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorgs sammanträdesprotokoll 2006-09-06

Dnr KS 05-817 007
Revisionsrapport ang granskning av anläggningstillgångar

Dnr KS 05-658 041
Tiohundranämndens beslut 2006-04-26 ang verksamhetsplan och budget 2006


Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2006-10-12

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:52 ang Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:59 ang Ny lag för kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landstings skrift Glimtar från de första tio åren med EU:s strukturfonder

Statens offentliga utredningar: Boutredningen, delrapport om ungas situation på bostadsmarknaden
forts

KF § 257 forts

Krisberedskapsmyndigheten; Risk och sårbarhetsanalyser i kommuner och landsting

Vägverket: Undantag från Vägverkets föreskrifter (1991:3) om undantag enligt 106, 111 §§ och från lokala föreskrifter meddelade enligt 147 § 2 st 10 vägtrafikkungörelsen (1972:603) om fordons vikt

Information om Mälardalsrådet och det storregionala arbetet de närmaste fyra åren

Uttalande från Ungas synskadades medlemsmöte ang rätt till ledsagning enligt LSS

Dnr KS 06-582 311
Länsstyrelsens beslut ang miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för ny sträckning av väg 984 vid Ledinge, Norrtälje kommun

Dnr KS 06-577 011
Länsstyrelsens remiss; Regeringsuppdrag om planeringsunderlag för större vindkraftsanläggningar i Stockholms län

Dnr KS 06-578 311
Länsstyrelsens beslut; Miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för väg 1173, Bussvändplan vid Marums brygga

Integrationsverkets rapport ”Den aktive deltagaren”

Dnr KS 06-592 123
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson till Kronofogde-myndigheten i Solna ang planerad flytt av kronofogdemyndigheten från Norrtälje

Dnr KS 06-561 002
Tekniska kontoret ang delegationsordning för vissa uppgifter avseende verksamhet inom tekniska nämndens och kommunstyrel¬sens ansvarsområde

forts


KF § 257 forts

Dnr KS 06-175 002
Information avs energileveranser Bergen Energi AS

Järnvägsparkens styrelseprotokoll från sammanträdet den 30 augusti 2006.

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelseprotokoll från sammanträdet den 29 augusti 2006

Kallelse till NIHAB:s styrelsemöte den 20 september 2006.

Dnr KS 06-553 534
Bredband till Bullerholmen

Dnr KS 06-628 026
Minskning av antalet långtidssjukskrivna

_________